----- Denne side: db200908.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- August 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. august 2009, Vinberget:

   Lett overskyet vær.
---
   Vi kjørte til Haugesund i formiddag. Farmor kjørte, med sin røde bil.
   Vi fikk gjort noen ærender og var på kafe og spiste.
   Tyssebotn telefonerte og jeg hadde en prat med ham også i dag.
---
   Farmor ville jeg skulle nedskrive en Erklæring også ifra henne, som hun dikterte. ( ekstern ) Og det gjorde vi.
---
   Haugaland tingrett ikke bare tillater at den uhyrlige uretten skjer, men også medvirker!
   Medvirker efter Iren K. Hebnes sin vilje.
   Bevisst villet, presset, eller av dumhet, hovmod, eller likegyldighet med harelabb?
   (Kan de egentlig være så dumme og inkompetente der i huset?)
   Dette spørsmålet er viktig og vesentlig.
   Det er meget alvorlige kriminelle forhold det er snakk om!
   Som dreier seg om mange grovt kriminelle forhold, og blandt annet forbrytelser sammenlignbare med mord, samt terror, trakassering og tortur overfor mange barn og flere mennesker.
   Og vil de komme til å besinne seg og beskikke seg?
   Og frivillig?
   Tidens munn vil gi svar.
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. august 2009, Vinberget:

   Overskyet med mild, tørr vind til utpå eftermiddagen imot kvelden. Det ble da noe regn.
   Bær-plukking, solbær, bringebær.
---
   Som en replikk til mitt skriv 
20090730-ang-barnas-hjemsted.html ( ekstern ), tilsendt ham som kopi pr. e-post, skrev advokat Brynjar Meling følgende:

Du vil bli møtt med at din  forståelse av loven må sees i lys av de rettsavgjørelser som foreligger. At du ikke er enig i, eller respekterer de avgjørelser som foreligger er forståelig, men likefullt mulig kilde til ødeleggelse av et godt resultat. Er man misfornøyd må man anke. Det har vi gjort.  

Jeg ber deg derfor tenke nøye gjennom hva du anfører og til hvem du anfører det. Et problem når man har en påstand om en diagnose over seg er at ellers adekvatf synspunkter blir tatt til inntekt for den diagnose man blir påstått å ha.

Dette er bare et velmenende og riktig advokatråd.

Med hilsen

BNM

---

   Jeg besvarer hans replikk slik:
   
   Det er vel viktig å være adekvat både i forhold til loven og medmennesker og de fellesmenneskelige verdier. Jeg har  for mitt vedkommende ikke hatt særlig problemer med det de siste tredve års tid. For meg har det vært viktig sånn sett å forsøke å ha og å foredle en høy standard for oppførsel.
   Du nevner at: "
Et problem når man har en påstand om en diagnose over seg er at ellers adekvate synspunkter blir tatt til inntekt for den diagnose man blir påstått å ha."
   Jeg ser problemet og har på grunn av og via Iren K. Hebnes jo også mildt sagt erfart det. Dog bør og burde jo retten se det og vite det, bedre enn meg. Og at enhver skal være en person i rettslig forstand, og at det skal være likhet for loven, og at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at tvilen skal komme den mistenkte eller svake til gode. Skal endog komme den diagnostiserte til gode.
   Det er ikke bare mitt problem at og når retten gjør uhyre grov urett. Retten skal også være adekvat i forhold til loven. Det er en forutsetning for respekt for retten. Hvilket også argumentasjon, åpenhet, innspill og debatt er.
   Det er andre igjen som eventuelt kommer til å vurdere og å bedømme hva hver enkelt av oss har sagt og gjort.

   Min - eller andres - forståelse av loven bør sees i forhold til de rettsavgjørelser som foreligger, absolutt ikke bare i lys av de rettsavgjørelser som foreligger. (Et moment er vel iøvrig også hvorvidt angjeldende rettsavgjørelser er endelige eller rettskraftige.)
   Er uretten ifra rettens side stor og grov nok blir dette desto viktigere. Som i dette saks-komplekset, hvor uretten ifra rettens side er uhyrlig grov. Slikt må en og skal en ganske enkelt ikke respektere! (Straffeloven har iøvrig også såpass forstand.) Dog må en som best en formår forholde seg også til slike rettsavgjørelser. Også med hensyn til å anke.
   I forhold til å anke må en vel si hva som ankes og hvorfor.
   Det er det vi har gjort og hva vi gjør. Hvordan og hvorvidt en makter å få det sagt kan variere.
   En skal i så måte ikke nektes eller hindres i å si hva som ankes og hvorfor. Bestrebelser i så måte vil være urett.
   Og i en rettssak - og rettsavgjørelse - bør vel saken være saklig, og godt og vel belyst?

   Det står lite respekt av hva Haugaland tingrett hittil har gjort og har avgjort i dette sakskomplekset.
   Slikt noe kan skje, men bør ikke skje. En får som best en kan forsøke å rette opp feilene og de uhyrlig alvorlige, grove konsekvensene?
   Slikt noe uansett hverken kan eller vil bli stående.

   Iøvrig hjertelig takk.
   PS: Jeg undres dog om ikke ditt prosesskriv 28.07. 2009 til Gulating lagmannsrett har mangler? Noen unøyaktigheter er det også.
   Beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. august 2009, Vinberget:

   Lett overskyet vær og en mild bris og sol innimellom.
   Blåere himmel og mere sol utover dagen.
   Bær-plukking også i dag. Blåbær, stikkelsbær, etc. Bringebær og solbær i går.
---
   Efter at jeg oversendte advokat Brynjar Meling erklæringen 01.08. 2009 ifra farmor - 20090801-ifra-ESH.html  ( ekstern ) - ankom pr. e-post følgende replikk ifra ham:

Jeg beklager å meddele at erklæringen er til liten eller ingen nytte, og vil mest sannsynlig virke mot sin hensikt. I tillegg er det et spørsmål om vi i till har hjemmel til å legge dette frem.

Som du har bedt meg om, skal jeg være åpen, ærlig og direkte med deg. Den bærer alt for stort preg av å være  farget av din oppfatning av situasjonen, noe som ikke er unaturlig. Enn verre er at den i form og innhold og ved bruk av karakteristikker, vil bli oppfattet som ditt verk.

Jeg betviler ikke at Else Synnøve Hansen har sin oppfatning av situasjonen, og at hun her gir uttrykk for denne, men etter den foreliggende strategi blir dette feil.

Vi skal ikke, så lenge jeg er advokat i saken, ”nedsable” Trude.

Vi skal heller ikke dømme henne for kidnapping, eller annet hun har måttet gjøre feil i saken. Hun er ikke tiltalt for dette, og  anklager vil bare slå tilbake på deg. Amerikanerne har et uttrykk ”Shit hits the fan” det er slik i din situasjon også.

Vi må fortsette og tegne følgende bilde :

Rune Leander er en god far. Opptatt av sine barn, og retten til å velge å leve det familieliv som han mener er sunnest og best.

Rune Leander blir ikke bedre far av at vi kaster ”skitt” på Balder, Gudmund og Trude. Tvert i mot. ”Danser du med feieren blir du svart”.

Rune Leander skal vise storsinn, overbærenhet og forståelse for den fryktelig vanskelige situasjonen som Trude er satt i av kommunen. Han trenger ikke å gjøre Trude liten for å nå opp i ”foreldrekampen” . Tvert i mot.

Alle disse utspillene tjener ikke saken, om de kommer fra deg eller dine allierte.  De passer ikke med den strategien som er lagt opp.

Videre vil en fremleggelse av erklæringen og gjengivelsene av samtalene med Stauda og Frøydis der fremstå som involvering.

Det viktige å få frem er at barna ØNSKER å være mer med deg. Derfor har jentene rømt til deg.

Dette er skrevet som velmenende råd. Det ligger en kritikk av måten du håndterer saken på. Denne står jeg for og mener du er i stand til å takle uten å bli annet enn  saklig uenig.

Med hilsen

Brynjar Meling


---
   Jeg besvarte den i dag pr. e-post med følgende:

   Det er slik jeg ser det relevante og vesentlige fakta jeg forsøker å fremlegge og å viderebringe.
   At enhver av oss innvirker på andre ser jeg ikke bort fra. Det er en selvfølgelighet og slik det skal være, og bare er. Heller ikke ser jeg bort fra at måten det skjer på og hvorfor kan være av interesse eller betydning. Så tvert imot.
 
   Jeg er iøvrig ikke ute efter å få innvilget eller utvidet samvær med de angjeldende barna. Jeg vil og skal fortsatt være far for barna efter den rett som tilkommer meg - og barna. Og vil også at Trude fortsatt skal ha denne sin rett som mor. Dermed må det være og bli et likeverdig forhold i så måte. Jeg vil for mitt og barnas vedkommende ikke kunne akseptere noe som helst annet. Barna må altså minst halvparten av tiden kunne være hos meg om de ønsker det. Og likeledes hos sin mor om de ønsker det.
   Jeg aksepterer ikke å bli redusert til en besøks-person for barna.
   At jeg frataes foreldreansvaret for noen av barna, imot deres ønske og rett, vil jeg ikke kunne akseptere.
   At barna imot sitt ønske frataes sin skole vil jeg heller ikke kunne akseptere.
   Dette er bastant og klar tale ifra min side.
   Jeg har ikke tenkt å innfinne meg med eller akseptere noe som helst annet.
   Dette er hva saken gjelder.
   Dette, i henhold til Menneskerettsloven, inkluderer også Tormod, som jeg 29.06. 2009 skriftlig overfor myndighetene erkjente å være far til.
 
   Det samme gjelder, så vidt jeg trolig nokså bra forstår det, også for Frøydis og Stauda.
   Når det gjelder Frøydis og Stauda så klarte de, tross lovstridige uhyre trusler, skremsler og krenkelser, omsider å rømme ifra sitt fangenskap, til hjem. Det er selvfølgelig her de, både før og efter den midlertidige kjennelsen, bor. Frøydis har nu kontinuerlig vært hjemkommet siden 16.05. 2009 og Stauda siden 08.05. 2009. Både de og jeg savner resten av barna og er meget bekymret for de.
 
   Dette er ifra min side ikke lek eller juks med ord.
   Jeg håper vi ikke har misforstått hverandre.
   Det er slik det er.
 
   Med beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen

 
---
   Jeg sendte ham efterpå i dag også følgende e-post:

   Advokat Brynjar Meling skriver i sin e-post replikk at: "Vi skal ikke, så lenge jeg er advokat i saken, ”nedsable” Trude. Vi skal heller ikke dømme henne for kidnapping, eller annet hun har måttet gjøre feil i saken. Hun er ikke tiltalt for dette, og  anklager vil bare slå tilbake på deg."

   Jeg bør vel så spørre advokat Meling, om det er tiltale-beslutning (rettere sagt den som avgjør en slik) det kommer an på?
   Og jeg skulle til å si: Jeg er heller ikke tiltalt eller dømt for noe som helst.
   Men tiltalt for noe er jeg jo. Og også, med urett dømt og straffet for noe - og også barna, i ikke rettskraftige dommer.

   Dessuten er det jeg som er "nedsablet" - både av motparten og retten.
   Det er jo derfor og i den konsekvens retten er urett!
   Løgnaktige påstander er også faktiske forhold, om enn ikke fakta.

---
RLH


---
   Farmor, Frøydis og Stauda har vært en tur i Haugesund i dag. De kom hjem igjen omkring 14-tiden.
---
   Sist jeg fylte diesel på tanken til bilen var vel i Skjold 24.07. 2009, ca. 73 liter diesel som tilsammen kostet ca. 780,- kroner.
---
   Det er vel nokså for dumt hvis advokat Meling kan finne på å tro at jeg har interesse av å "nedsable" Trude?
   Det har jeg ingen interesse av. Jeg har ingen som helst hevn-gjerrighet.
---
   Hvor lenge vil jeg komme til å kunne holde ut i det iherdige arbeidet for mine rettigheter og barnas rettigheter og for gjenopprettelse ifra uretten? Om altså galskapen fortsetter enda lenge?
   Den som lever får se ... Jeg har iallfall på ingen som helst måte tenkt å gi opp eller å resignere. Under barnas fangenskap i Grue kommune fikk jeg bearbeidet de der tankene, som jeg siden for ordens skyld har fordøyd mye på.

   At Trude ikke vil ivareta menneskelighet og barnas og familiens rettigheter skyldes mest av alt at hun ikke tror på slikt noe og heller ikke kjenner til det på det angjeldende området, fordi vi, enhver nordmann - særlig ifra den offentlige såkalte barnevern-tjenesten - erfarer så utrolig, uhyggelig, makabert, forskrekkelig mye av det motsatte.

   Det er iøvrig forsvinnende lite vi i saks-komplekset har erfart av rettsvern. Det lille som har vært som kan ligne på slikt noe har vært staffasje som skal ligne på rettsvern, men som i realiteten har vært og er det motsatte.
   Eller hva?
---
   Trude presses, fikseres og fristes til kriminell galskap.
   Hvem - om noen - presser, fikserer og frister Iren K. Hebnes til kriminell galskap?
---
   Jeg måtte i 2006 "true" Trude med separasjon og skilsmisse hvis hun ikke tok til vett og oppførte seg akseptabelt. Hennes dårlige oppførsel, sammen med Balder, var da en alvorlig trussel imot hele familien. Mest av alt imot barna.
   Jeg ble ifra myndighetene innvilget min søknad om separasjon, som Trude gjorde mye for å forhindre, uten at hun for alvor oppførte seg bedre. Mormor Unn, Trudes mor, påbegynner da bak vår rygg og i falskhet et løgnens og svertingens korstog, særskilt overfor Iren K. Hebnes i den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord, for at datteren skal tilrane seg omsorgen og foreldreansvaret for barna!
   Derefter - med Iren K. Hebnes og hennes metoder i ryggen - kidnapper Trude barna og stevner meg for retten, for faktisk å forsøke å tilrane seg alene den daglige omsorgen og foreldreansvaret for barna!
   Sykt!
---
   Påstandene ifra Hebnes og kompani om det der med diagnosen er ganske enkelt også for dumt!
   Når skulle jeg iøvrig få tid og anledning til å oppføre meg efter diagnosen og deres påstander?
   I døgnets 25. time og derefter?!
   Hele saks-komplekset er idioti på kryss og tvers og ifra ende til annen!
---

*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. august 2009, Vinberget:

   Noe overskyet og noe sol og mere sol på formiddagen og utover dagen.
   Frøydis og Stauda fanget i bekken nedved vannet en nokså stor, fin ål i går. Vi slapp den efterpå uti igjen. (Den er mere verdt for oss levende enn oppspist, død.)
---
   E-post-replikk ifra advokat Meling i går kveld, som ankom meg i dag:

Jeg er enig i det  du sier, skriver og mener. Det er ikke nødvendig å argumentere overfor meg. Det punktet jeg realitetsorienterer deg på, er at vi som aktører i retten må forholde oss til det retten mener. Også når den IKKE er enig med oss. 

Sendt fra min iPhone

---
   Farmor kjører hjemover til Trondhjem igjen i morgen formiddag.
   Den ukes tid hun har vært her har vi alle vært mye opptatt med innplukking og stell av bær, og strikking, brød-baking og mat-stell, etc.
   Jeg, Frøydis og Stauda har blandt annet også påbegynt film-serien (7 t. 30 m.) om "Marco Polo", og forskjellig annet.
   Begynnelsen av filmen omhandler Marco Polos barndom og ungdom, hvor han måtte være uten sin far, og hans mor uten sin ektefelle. Om savnet, gråten og lengselen i så måte - og efter hvert, efter mange år, endelig gjenforeningen.
   I vår familie gjør fraværet enda mye mere skade og ødeleggelse, utrolig, forskrekkelig mye mere.
   Veldig mye mere.
   Også ikke minst fordi barnas mor hverken respekterer eller forstår barnas ønsker, behov eller rettigheter.
   Og både fordi hun er svikefull og dum.
   For å si det mildt. (Og sant, nødvendig og åpenhjertig.)
---
   Den og de som i efterhånd skal granske og studere saks-komplekset vil komme til å se en tilsynelatende endeløs strøm av forbrytelser og ugjerninger ifra motpartens side.
---
   Da jeg telefonerte Idun i kveld og skulle spørre henne om noe fikk jeg snakket omtrent et minutt eller to med Alfredo! Men ikke med Idun.
   Barna har jeg nu omtrent hundre prosent hverken snakket med eller sett på mere enn ti måneder.
   Bare det er en uhyrlig, grov forbrytelse. Begått av de som har begått den.
   Trude er hjemme hos Wencke ved Mo i Rana. Tors tidligere samboer. Dit har hun tatt med seg Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod. Og Idun er med - skal på en sammenkomst der i nærheten, og Gudmund og hans kjæreste Stine er med. De har stoppet der på vei imot oldemor i Nordland. (Trudes farmor.)
   Det er nok derfor Idun ikke har tatt telefonen i det siste. (Trude har som vanlig gitt henne forbud imot å snakke med meg eller noen som snakker med meg, - med trussel blandt annet om at hun ellers ikke får treffe barna.)
   Trude får nok fortalt Wencke utrolige løgner, om hva som har skjedd.
   Wencke telefonerte hithen for en tid siden. Jeg var ikke til stede. Stauda tok telefonen og gav henne telefon-nummeret til Trude.
   (Trude har iøvrig - fullstendig ubegrunnet, selvfølgelig - i mange år vært noe sjalu på både Wencke og flere til, som hun har trodd jeg har hatt et godt øye eller en flørt til.)
   Alfredo har entydig og tydelig fortsatt sin fulle tillit til meg, og han vet at jeg vet at han har det meget vondt. Og at jeg konstant og inderlig gjør hva jeg kan!
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. august 2009, Vinberget:

   Lett overskyet og sol innimellom, litt lett regn og en bris imot kvelden.
---
   Farmor kjørte imot Trondhjem i formiddag. Med tre store fryse-begger fulle med dypfrosset syltetøy samt en bøtte med nyplukkede First-plommer og en med stikkelsbær i bilen. Plukket her nu av henne selv.
   Hun skal være hjemme i Trondhjem til Leander sin 3-årsdag lørdag 08.08. 2009. (Han er oppkalt efter meg. Og jeg igjen efter min farfar Alfred Oleander Hansen.)
   First-plommer her nu også modne og nokså gode. Noe sentvoksende trær, bærer bra. (I godt klima, som her, kan sorten med fordel plantes solrikt med god tilgang på vann. Større, saftigere og bedre plommer da.) Forfriskende smak når nesten modning, enda grønne, oppdelt i biter (uten frø) og strødd med litt rå-sukker. Da meget forfriskende, fin-fin dessert. Litt Magda Jensen-plommer tilsatt gjør seg også.
   (Disse plommene kan eventuelt også, om noen syns det er best eller nødvendig, eftermodnes inne i omtrent 1 - 3 døgn. I en noe luft-tett boks besørger modnings-gassene dette bedre.)
   Rivers Early Prolific, er neste plomme-sort som nokså snart nu modner her ute,
og Methley og annet - så som de aller første Opal-plommene (på et av Opal-trærne, som står gunstig i næringsrik jord). 
---
   Vi fortsetter vårt studium av Sambucus nigra, svarthyll.
   Både dens blomster og frukt bør kokes før bruk. Frukten renne av seg og presses i et klede først. Frøene, særlig knust, er giftige. Frukt-saften er minst giftig, dernest blomstene. Resten av treet mere giftig.
   Jeg eksperimenterer med og studerer allslags vekster og mat og mange slags forhold.
   Det har vært meg en nødvendighet for ekte å kunne foredle og viderebringe.
   For å kunne finne frem til fakta, virkelighet og sannhet.
   Denne min nødvendighet har både hatt fordeler og ulemper.
   Det har kostet, men også vært innbringende.

   Et vesentlig aspekt av arven for mine barn er arven efter blandt annet og særlig Alfred Vogel, som jeg til daglig viderebringer og viderefører, efter nu mere enn tredve års iherdige studier og erfaringer med ham og ifra ham.
   Jeg har meget mye forskjellig iøvrig jeg viderebringer til og for mine barn. Dette har alltid vært viktig for meg, og særdeles spennende, interessant og givende for barna. For hele familien. Og for med-mennesker, kultur og samfunn.
---
   Det er altså de som tror de kan forkvakle og mishandle andres liv, ødsle med andres liv, overtrampe og ødelegge, og at dette og slikt noe, og å gjøre seg med-skyldig eller delaktig i slikt noe, at det betyr lite fra eller til. At de nu mere enn tre årene Iren K. Hebnes har truet, trakassert, torturert og hærjet med våre liv ikke er en særdeles uhyrlig grotesk kriminell sak, blandt annet sammenlignbart med mord og en rekke andre alvorlige og ødeleggende kriminelle forhold.
   De eller den som tror det, at dette og slikt noe betyr lite fra eller til, er ekstrem i sitt forhold til virkeligheten og med-mennesker, er fiksert bort vekk ifra virkelighetens verden!
   At de skylder på halmstrå imot meg eller andre, som forvrenges og blåses opp til det groteske, frikjenner ikke fra en uhyrlig skyld og et stort ansvar. Deres besinnelse og beskikkelse, hvordan og når vil den måtte komme? Både med hensyn til å få skikk på seg selv, og anger og gjenopprettelse?
   For hvem av de blir prestisje og videreføring deres svar? Og for hvem av de taushet, likegyldighet eller frykt? Og for hvem av de menneskelighet og med-menneskelighet?
---
   Med påskudd eller påstand om "barnas beste" har mange her til lands gjort uhyre grove ugjerninger overfor familier, barn og enkelt-mennesker!
   Det er jo det Iren K. Hebnes og hennes medspillere nu i tre års tid har gjort overfor vår familie også.
   Terror, trakassering og tortur overfor enkelt-mennesker og en hel familie - med påstand om at det er av hensyn til "barnas beste"!
   Allerede et slikt saks-forhold avslører grundig den uhyre grove ugjerning og ondskap - eller i beste fall dumhet - i slikt noe når slikt noe skjer!
   De enkleste og mest elementære selvfølgeligheter og med-menneskelighet og bevissthet tilsidesettes under påskudd om hensynet til "barnets beste".
   Det er så sykt, dumt og ondt som noe sykt, dumt og ondt kan bli!
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. august 2009, Vinberget:

   Overskyet og sol på formiddagen, og mildt. Mildt utover hele dagen og sol iblandt.
---
   Mikka, hunden vår, bjeffet og varslet om uvedkommende eller inntrengere her ute ved 01-tiden i natt. Jeg gikk ut med lommelykt for å undersøke - og fant kjellerdøren stående vid åpen. Mikka skremte bort inntrengeren eller inntrengerne, fulgte efter de - men jeg rakk ikke å få sett annet enn Mikka som fulgte efter et stykke og så, efter endel bjeffing og løping, returnerte.
   Hvem det kan ha vært vet jeg ikke, ikke enda iallfall. Merkelig at vedkommende klarte å komme seg såpass nært innpå her uten at Mikka merket det tidligere. Mikka må ha sovet tungt og godt.
---
   Har jeg, som motparten, noen slags allianse? Og hva er det som kjennetegner de allianser som forefinnes i saks-komplekset?
   At farmor ønsker å få sagt sitt, og å bli hørt, er ganske enkelt bare naturlig og selvfølgelig. Hun er dessuten en av de nærmeste til å kunne uttale seg.

   Er det riktig og rett å snakke om en slags "involvering" når det gjelder de angjeldende barna?
   De angjeldende barna, ikke minst, er selvfølgelig involvert i saks-komplekset, og er selvfølgelig opptatt av hva som skjer, og har selvfølgelig et informasjons-behov - som mest av alt deres foreldre må ivareta. Og for barna er det viktig og vesentlig å bli spurt og å bli hørt! Barnas rett til å bli hørt er viktig og vesentlig, men ønsker ikke motparten - og ønsker minst av alt den såkalte barnevern-tjenesten!

   Den såkalte barnevern-tjenesten, eller altså Iren K. Hebnes og hennes medspillere, ønsker ikke at noen som helst - andre enn de som taler henne efter munnen - skal kunne bli hørt, eller få sagt noe som helst.
   De er i lys-sky ugjerninger opptatt av mest mulig å kunne hemmelighets-stemple alt og ethvert som foregår. Endog det - det også slik å frarøve barna og deres familie og nærmeste rettsvern, betegner de i sin galskap som noe som har noe med hensynet til "barnas beste" å gjøre! Sykt.
---
   Tror Iren K. Hebnes, eller Trond Hjelde, at de er en bedre foreldre enn meg?
   Nei, selvfølgelig gjør de ikke det. Det er ikke det det dreier seg om.
   (Og det er de iøvrig ikke. Mildt sagt. De er gale tull-høns.) 
   Det det dreier seg om, for de, er at jeg skal taes, ødelegges. Om de så samtidig må ødelegge barnas liv og hele familien.
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. august 2009, Vinberget:

   Sol og finvær hele dagen. Full-månen rund og fin i natt.
   Ti dager igjen til Alfredo sin 10-årsdag.
   Bær-plukking, og plommer. Omtrent 20 kilo plommer i dag, mest First-plommer.
   Vår første avling av shallon-bær fant jeg her i hagen i dag. Gode og fine. Enda bare en liten smakebit i år, men det blir mere neste år - og mere efter det igjen.
   Vi har mere enn 20 forskjellige sorter gode mat-bær her på eiendommen. Kanskje mere enn 30.
   Og mere enn 40 sorter plomme-trær. Er i begynnelsen av plomme-sesongen nu og trenger enda en fryseboks. Epler og pærer er også underveis og ser fine ut.
   Travel dag.
---
   Jesus hos Matteus 7,16: "På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?"

   Men hvem og hva planter og steller vekstene?
---
   Geir bor hos noen i Nedstrand nu. Snakket med ham pr. telefon i kveld.
   Stauda har bakt kake og det er sent på kvelden nu. Frøydis er opptatt med film og data i kveld.
   Frøydis og Stauda har vært i vannet og badet også i dag.
   Jeg tror det ble lite lek og moro for de i Haugesund og Skogland og i Steinerskolen.
   Barnas lek, moro og trivsel ble avbrutt mere og mere efter kidnappingen i april 2008.
   Også sånn sett trengs gjenopprettelse.
   Som må komme.
   Jeg har vært tålmodig og sindig, men det er en uhyre grov og aspektert forbrytelse barna og jeg har vært og enda er utsatt for. Mildt sagt!
   Også fordi Trude ikke mere ville forsvare sannhet, kjærlighet, visdom og familiens rettigheter og hver enkelt i familien sine rettigheter, men motarbeide alt slikt noe.

   Jeg har vært og er sindig, tålmodig, saktmodig og målbevisst.

   Men hvorfor har Haugaland tingrett på omtrent alle måter gjort så mye for å hindre at fakta og beviser fremkommer?
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. august 2009, Vinberget:

   Overskyet, fuktig formiddag. Det regnet noe i natt. Fuktig hele dagen i dag, noen torden-brak også da jeg var i Haugesund og handlet.
   Jeg fikk tak i et nytt eksemplar av boken "Ingredienser" av Loukie Werle og Jill Cox.
---
   Et program om den offentlige barnevern-tjenesten på radioen omkring 9-tiden i dag. I programmet "Verdibørsen", NRK P2.
   Slike radio-programmer i blandt, rett som det er, i de siste tredve års tid. (Jeg har opptak av mange av de, i mitt arkiv.)
   "Det er ingen steder det lyges så mye som i retten", var det en advokat som fortalte meg. Jeg skjønner nu enda bedre at han hadde rett.
   Det er imidlertid også rett, at det er ingen steder det lyges så mye som i de alminnelige radio- og tv-programmer om den offentlige barnevern-tjenesten! Og da ifra mange av med-spillerne dens.

   Selvfølgelig må den offentlige såkalte barnevern-tjenesten helt og holdent nedlegges og avvikles. Men denne selvfølgelighet har Arbeiderparti-ideologien gjort mye for å indoktrinere bort, også med reklame og propaganda.
   Vi skal fortsatt ha et alminnelig politi.
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. august 2009, Vinberget:

   Overskyet og noe fuktig natt og først på formiddagen. Derefter sol og finvær.
---
   Jeg skrev ferdig en brev-klage angående skatt-beregningen og kravet til Skatteetaten. ( ekstern ).
   Avsender pr. e-post i dag.
---
   Vi så i går kveld filmen "A River Runs Throught / En elv renner gjennom" fra 1992, regi Robert Redford. Efter en selv-biografisk bok av Norman MacLean, ifra hans barndom og ungdom i Montana i Nord-Amerika. Han og hans bror og familie hadde hjemme-skole. Vi likte filmen. En fin og interessant film.
---
   Film-serien om Marco Polo flott og fin.
   Passer godt og er artig og interessant å lese i kinesiske Lin Yutangs bok "Smilende livskunst" sideløpende.
   Nu omkring 700 år siden italieneren Marco Polo levde og reiste blandt annet og særlig til Kina. Da han hjemkom til Italia og fortalte om Kina og den store verden utenfor Italia ble han fengslet, fordi myndighetene påstod at han spredte farlige løgner - hvilket jo dog var det motsatte av hva han gjorde.
---
   Besøk her i dag av Anker.
   Frøydis og Stauda var ved sjøen, ved naustet vårt, fisket, tente bål, grillet, badet og var på tur og slikt.
---
   Følgende avsender jeg til advokat Meling pr. e-post:


20090809-saken-og-Haugaland-tingrett.html ( ekstern )

   Saken og Haugaland tingrett, rlh 09.08. 2009

   Den som ikke ser alvoret i saks-komplekset iscenesatt av Iren K. Hebnes og Trude, at det er sammenlignbart med bestialske mord og det som verre er, vet ikke eller tar ikke på alvor den erkjennelse at familien, og ekteskapet, er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet! En felles-menneskelig erkjennelse som dog og endog på så forskjellig vis grundig er lovfestet.
Om enn mentaliteten hos erkjennelsens proletariat i Norge i disse tider enda bærer preg av det motsatte.

   Også erkjent og lovfestet i Menneskerettsloven (1999), som i Norge gjelder over øvrige lover. Det sies for eksempel tydelig i Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, Art 23 Punkt 1, at: "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Og også i Menneskerettslovens Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 10 Punkt 1, hvor det blir sagt at: "Vern og bistand bør i størst mulig utstrekning ytes familien, som er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet, og da særlig i forbindelse med dens stiftelse og mens den er ansvarlig for omsorgen for og utdanningen av barn som ikke forsørger seg selv." 

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, sier i sin innledning at konvensjonspartene:
   - "er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet," og
   - "erkjenner at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet," og
   - "mener at barn fullt ut bør forberedes til å leve sitt eget liv i samfunnet, og oppdras i pakt med idealene fastslått i De forente nasjoners pakt og særlig i en ånd av fred, verdighet, toleranse, frihet, likhet og solidaritet".

   Og i samme Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, blir det i Art 3 Punkt 2 sagt at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål." 

   Det er ingenting i Menneskerettsloven eller i annen gyldig norsk lovgivning som sier at alt dette her nevnt, og hva som iøvrig står i Menneskerettsloven, kan eller skal tilsidesettes eller ikke gjelder og skal være bestemmende også for Haugaland tingrett!

   At et ekteskap går i splittelse og oppløsning tilsidesetter ikke disse bestemmelser. Disse bestemmelser tilsidesettes heller ikke av noe annet i Menneskerettsloven. Ikke for eksempel av Menneskerettslovens Protokoll nr. 7 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, Art 5, Likhet mellom ektefeller, som sier følgende:
   "Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   Og Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, som sier i Art 23 Punkt 4:
   "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

   Heller ikke tilsidesettes disse bestemmelser av Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, Art 24 Punkt 1, som sier at:
   "Ethvert barn skal uten forskjellsbehandling av hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller fødsel, ha rett til slike beskyttelsestiltak fra familiens, samfunnets og statens side som dets stilling som mindreårig krever."

   Og heller ikke av Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller, Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art 5, Retten til frihet og sikkerhet, Punkt 1 d:
   "Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:" Og Punkt 1 d:
   " - frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet."

   Heller ikke av Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, hvor det blir sagt, i Art 9 Punkt 1, 2 og 3, at:
   1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo.
   2. Under behandling av en sak i henhold til nr. 1 skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter.
   3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste.

   Jeg vil her nu minne om Menneskerettslovens Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller, Art 17 Punkt 1 og 2, som sier følgende:
   1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter Art 8, Retten til respekt for privatliv og familieliv, Punkt 1 og 2:
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   Og i Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, blir det sagt på følgende måte, i Art 16 Punkt 1 og 2: 
   1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Og i Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, blir det sagt på følgende måte, i Art 8 Punkt 1 og 2: 
   1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet.

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, sier i Art 7 Punkt 1 følgende: 
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art 13, Retten til et effektivt rettsmiddel, sier følgende:
   "Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   Og i samme Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art
6, Retten til en rettferdig rettergang, blir det i Punkt 1 sagt at:
   "For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

---
RLH

--- PS:

   I samme Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Art 5, Retten til frihet og sikkerhet, Punkt 1, blir det dessuten sagt noe som efter min oppfatning også angår og omfatter fangeholdet av barna - frihetsberøvelsen.
   Som altså også (i likhet med blandt annet øvrige bestemmelser i Menneskerettsloven) viser at frihetsberøvelsen overfor barna har vært, og fortsatt (den midlertidige kjennelsen til tross) er, lovstridig og ulovlig.
   Det blir her, Art 5 Punkt 1 sagt på følgende vis:

   1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:
a.    lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol;
b.    lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt;
c.    lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det;
d.    frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet;
e.    lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere;
f.    lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering.

   Og PS:
   I samme Art 5 blir det i Punkt 2, 3, 4 og 5 dessuten sagt følgende:

   2. Enhver som blir pågrepet, skal straks bli underrettet på et språk han forstår, om grunnene til pågripelsen og om eventuell siktelse mot ham.
   3. Enhver som blir pågrepet eller berøvet friheten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1.c. i denne artikkel, skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann som ved lov er bemyndiget til å utøve domsmyndighet, og skal ha rett til hovedforhandling innen rimelig tid eller til løslatelse under saksforberedelsen. Løslatelse kan gjøres betinget av sikkerhet for frammøte ved hovedforhandling.
   4. Enhver som er pågrepet eller berøvet sin frihet, skal ha rett til å anlegge sak slik at lovligheten av frihetsberøvelsen raskt skal bli avgjort av en domstol, og at hans løslatelse blir beordret dersom frihetsberøvelsen er ulovlig.
   5. Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal ha rett til erstatning som kan inndrives.

---
d.s.

---

*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. august 2009, Vinberget:

   Halvt overskyet, mildt og fint.
---
   Radio-nyhetene melder i disse dager om at danske myndigheter tok grønlandske barn ifra foreldrene, for å bruke de i et sosialt eksperiment hvor meningen var å omskolere de og å integrere de i det danske samfunn. Omkring halvparten av barna døde tidlig, og resten fikk et mislykket liv.
   Det er visse mennesker med makt og myndighet - eller anledning - som tar seg friheter som er uhyre kriminelle.

   Det samme og lignende av uhyrligheter har skjedd og skjer i mange land. Uhyrlig kriminelt makt-misbruk ifra visse politikere, myndighets-personer, byråkrater og tull-høns. Under påskudd om barnevern, til barnas beste, assimilering, sosialisering, skolering, vet ikke sitt eget beste, etc.
   Overfor urbefolkninger og etniske minoriteter, men også overfor andre.
   Også, ikke minst, i Norge.
---
   Det er de som mener, sier og påstår at det er og skal være sykt eller ulovlig eller ondt og dumt å påpeke slikt noe - eller å informere om det.
   Gjett hvem?
   De involverte som deltok i ugjerningene, som var medskyldige - og enda er medskyldige.
---
   Trude og hennes advokat Trond Hjelde lar seg styre og dirigere av en kriminell Iren K. Hebnes. Som flere andre involvert i dette saks-komplekset. Også Haugaland tingrett.
   Når og hvordan skal Iren K. Hebnes sin allmakt ta slutt?
   Når og hvordan skal hun bli avslørt?
---
   Enda et passende alternativt navn på denne min bok:
   Innenriks-politikk bak kulissene i Norge.
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. august 2009, Vinberget:

   Regn først og vått her ute i natt. I dag sol, og litt overskyet imot kvelden.
   Rolig dag.
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. august 2009, Vinberget:

   Mest noe overskyet i dag, men også sol og også litt lett regn. Stri-regnet en liten stund iallfall et par ganger i dag.
---
   Bjørnebær, Bedford Gigant, en fin-fin sort, første innhøsting i dag tidlig. Store, modne, passelig søte, saftige, velsmakende, svarte, glinsende bær. Og mere solbær. Skjønn og god avling av denne sorten bjørnebær, meget vakre over en steinmur etsteds her i hagen. Mye mere underveis.
---
  Den ene hvite katten døde i dag, eller i går kveld.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. august 2009, Vinberget:

   Solen står nu opp over bergene i øst litt før 07.30-tiden. Jeg går ut for å plukke mere Bedford Gigant, bjørnebær.
   Inne igjen. Stauda kom efter og vi plukket også to-tre liter med store, modne, søte og gode hageblåbær. Vi har allerede kunnet småspise av buskene i flere uker, men nu modner bærene mere jevnt over. Vi har alt i alt omkring 40 slike busker, derav mange forskjellige kultivarer av hageblåbær.
   Noen få Methley-plommer allerede modne, røde, søte og saftige i kjøttet, og veldig gode.
   Fint vær hele dagen. Frøydis og Stauda badet i vannet og bekken, sa det var kaldt i vannet i dag.
---
   Frøydis og Stauda ved sjøen ved naustet vårt også.
   Idun er det nu en stund siden jeg snakket med. Jeg har forsøkt å telefonere henne, senest i går, men ingenting annet enn Mobil-svar i den andre enden. Jeg forsøker igjen i kveld.
   Jeg fant igjen Nina Karin Monsens bok "Det innerste valget" i dag. På et sted hvor jeg tidligere ikke fant den. Merkelig, men dog bra at iallfall denne boken har kommet til rette igjen.
   Jeg har iøvrig efter hvert oppdaget at det er iallfall noen bøker som synes som å være borte vekke, men at det er uråd enda iallfall med noen pålitelig oversikt i så måte.
   Jeg er naturlig nok særlig endel opptatt med plomme-trærne nu i disse dager.
   Plomme-sesongen varer her i omtrent tre måneder i allfall. Til hvor langt inn i oktober? Fordi vi i hagen har så mange forskjellige sorter. I år, for første gang, nokså store mengder med plommer å høste.
   Flere sorter pære-trær er i år for første gang også underveis med avling, om enn ikke særlig stor så dog til å få smakt på og av betydning. Og epler. Og mange andre slags vekster, bær og frukter.
   Alt utplantet av meg omtrent de tre-fire første årene vi bodde her, og alltid selvfølgelig med de lekende, ivrige, glade og hjelpende ungene ved min side og rundt omkring meg. Vi har sammen både skapt vårt hjemsted og vår eventyrhage her, og så mye forskjellig!
---
   Frøydis forteller at mormor beslagla og fjernet fullstendig en brev-konvolutt med flere brever.
   Ifra postkassen. Ifra familien Jakobsen til barna i vår familie.
   Ingen av barna i vår familie rakk å få lese de. Alfredo så hva mormor gjorde, at hun leste brevene og gjemte de unna, forteller Frøydis.
---
   Det er kvelden.
   Idun enda ikke å få tak i pr. telefon.
   Har hun fått forsterket snakke- og kontakt-forbud ifra Trude?
   Og forsterkede trusler i så måte?
   Nokså sikkert?
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. august 2009, Vinberget:

   Fuktig her ute i natt og regn ifra 06.30-tiden en stund. Ellers i dag bare sol og finvær.
   Skolestart efter sommerferien for de fleste barn og ungdommer kommende mandag, i de offentlige skoler.
---
   Jeg har enda en gang, i dag tidlig, oppdatert skrivet om det rette fokus ( ekstern ) i forhold til anken av Haugaland tingretts dom datert 08.05. 2009.
   Det er nu i 12 punkter.
   Oversender det også nu pr. e-post til advokat Brynjar Meling.
   Med en kopi til advokat Lill Hege Furulund Høimyr, dr. Tungesvik og Trygve Einar Gjerde.
---
   Jeg telefonerte og snakket noen ord med dr. Tungesvik i formiddag.
   I eftermiddag også, efter å ha kjørt til Skjold og handlet dagligvarer i butikken der.
   Sender ham en e-post også.
   Sendte en tekst-melding til adv. Melings mobil-telefon.
---
   Ankom meg i post-kassen her i dag et brev datert 12.08. 2009 ifra Statsadvokatene i Rogaland. ( ekstern ).
   Med overskriften: Stevning i offentlig straffesak, Snr. 10268517  5676/08-116
   
   Under denne overskriften går begynnelsen slik:

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd a jf annet ledd jf fjerde ledd første straffalternativ m.m.

stevnes til å møte under ankeforhandling
ved   Gulating lagmannsrett
i        Rettssal 25, Sørhauggt. 80, Haugesund
         (vennligst kontroller rettssalnummeret ved fremmøte)
         tirsdag 29. september 2009 kl. 09.30 (avsatt 3 dager)

for å overvære sakens behandling, avgi forklaring og eventuelt motta dom.

Møter De ikke frivillig, kan De bli hentet av politiet, eller saken blir pådømt uten at De er tilstede. Dersom lagmannsretten etter Deres anke over dom skal prøve bevisene under skyldspørsmålet, vil anken bli avvist dersom De uteblir.


---
   Med hensyn til hva det dreier seg om:
   Det skal med andre ord i det lengste se ut som jeg er en kriminell, og som at jeg har truet Trude, med å drepe henne, til flere brever vi har skrevet sammen. Blandt annet og særlig Frøydis og Stauda vet bedre. Vet blandt annet sikkert at Trude ikke ble eller har blitt truet til slikt noe. Iøvrig er hele denne saken ifra ende til annen og på kryss og tvers verste sort latterlig galskap - og justismord. Hvilket det er mange slags beviser og bevitnelser for. Saken inngår i et større saks-kompleks og er ganske så typisk for hele saks-komplekset!
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. august 2009, Vinberget:

   Endel regn og fuktig her ute i natt. Og mere og mere utover dagen og kvelden her ute.
   En fin dag å være inne.
   Mere enn hundre store og fine drue-klaser på ene vinranken (drue-planten) som vokser inntil husveggen her ute! Ser omtrent ti av drue-klasene rett inntil og gjennom ene kjøkken-vinduet vårt, som en nydelig fin slags gardin. En praktfull, meget velduftende kongelilje blomstrer rett nedenfor.
---
   Jeg var en tur og besøkte Bernt og Hilde, som var nysgjerrige på hva som har skjedd siden sist.
   Tyssebotn telefonerte og vi hadde som vanlig en prat igjen.
   Idun har jeg enda ikke hørt noe ifra eller nådd frem til.
---
   Fjøs-bygningen, og det vi har i den (klær, bøker, filmer, etc.), blir mere og mere skadet av at taket der enda ikke kan bli reparert. Saks-komplekset og hva som har foregått med vår økonomi vanskeliggjør og forhindrer enda reperasjon. Jeg har snakket endel med Trygve Einar om det. Han forsøker å hjelpe til så godt han kan, og han har også dette problemet i tankene. (Sist han var her reparerte han iherdig ene hjulet på bil-tilhengeren vår.) Trygve Einar har i kristen ånd vært til god hjelp med diverse praktiske gjøremål.
   Vi har innrettet oss og lever enkelt her, men tak over hodet og hodeputen trenger også vi.
   Vi har et stort bibliotek og arkiv, og veldig mye klær og så forskjellig. Vi både har vært og er en stor familie, med frodig mange interesser.
   Regnværet her ute nu gjør det nesten vinterlig å være inne, med inne-sysler.
   Jeg har sett filmatiseringen "Doktor Zhivago", en fin og interessant film efter russiske Boris Pasternaks roman. Passer nærsagt godt som en slags videreføring av "Spillemann på taket", også ifra Russland.
   Jeg påbegynner nu en annen film, en mini-serie i 7 deler, 482 minutter, om advokaten John Adams, som ble USAs president nummer to (efter George Washington), og hans kone Abigail, om deres samtid ifra 1770-årene og fremover, uavhengighetserklæringen, formuleringer om felles-menneskelige verdier, dannelsen av USA, osv. Med sentrale personer så som Thomas Jefferson (som også ble president), Benjamin Franklin og George Washington. I bakgrunnen
krigen mellom England og Frankrike, den franske revolusjon (hvor Thomas Jefferson også var involvert), etc. Efter en bok av David McCullough, som fikk Pulitzer-prisen.
   Interessant film.
   Vi ser endel nord-amerikansk film også, - men ikke hva som helst.
   I kveld så vi en interessant film om og fra Kina, om Kina for to og tre tusen år siden. Som et lite apropo til film-serien om Marco Polo, som Frøydis og Stauda enda ikke er helt ferdig med. (Men som de finner av stor interesse.)
   Ellers har vi i dag holdt på litt med mattematikk, lesing, tegning, sylting, klesvask og forskjellig.
   Mest til indisk musikk. Endel av det beste ifra Bollywood.
   Og jeg sov litt på eftermiddagen. Frøydis og Stauda har lagt seg nokså tidlig i kveld.
   Jeg tenner likevel opp i ovnen i ildhuset. I morgen også antagligvis.
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. august 2009, Vinberget:

   Mye regn og væte her ute i natt. Og i dag!
---
   Jeg telefonerte Idun i eftermiddag, og hun tok telefonen. Hun sa hun fortsatt har problemer med mobil-telefonen sin. Og at hun nu var hos Balder i Isvik i Skjold.
   Hun har hatt det bra i Nordland, sa hun. Hun var fire-fem dager på Karlsøy-festivalen - og ellers hos oldemor. Trude var hele tiden med ungene hos oldemor, Gudmund og Stine også. Gudmund og Stine var reist tilbake til Haugesund først, men Idun med Trude og ungene i forgårs.
   Idun visste at Alfredo har 10-årsdag i morgen. Jeg spurte om hun tror han får det han ønsker seg, og sa: - For du vet vel hva han ønsker seg? Både han og de andre ungene?
   Idun sa at hun tenker ta seg fri fra jobben i morgen, for å ta med ungene hjem!
   Jeg trodde ikke jeg hørte riktig og ble rystet og begynte å gråte, ikke minst i glede og av overraskelse og usikkerhet. Jeg spurte om dette er noe hun har snakket med Trude om, men Idun sa nei. Men at Trude jo vil at også jeg skal kunne være sammen med ungene. Og at hun på toget ifra Nordland hadde sagt til Idun at hun er sliten av ungene og trenger til at Idun hjelper til med å passe på de, og til å få være alene også.
   Jeg ble så rystet, gråtende og overrasket og fortvilet håpefull glad at jeg spurte Idun om jeg kan telefonere henne tilbake om en times tid. At det ble for mye for meg på en gang. Jeg spurte blandt annet også Idun om dette var noe hun fant på akkurat nu eller om det er noe hun har tenkt på forut. Hun sa hun har tenkt på det en tid og ikke fant på det nu. Og hvorfor akkurat i morgen? spurte jeg. Fordi Alfredo har bursdag og så forskjellig, sa hun.
   Jeg gråt for det meste en times tid mens jeg snakket med Frøydis og Stauda om det, og forsøkte å vurdere for og imot.
   Beslutningen var ikke lett å ta. Hvis ikke Idun da allerede hadde tatt den for oss. Jeg vil nødig at retten eller advokat Hjelde skal ha noe mere de vil forsøke å bruke imot meg, men ser riktigheten av dette så edelt og godt tenkt og gjort ifra Idun sin side. Og at det er dette alle ungene mest av alt vil og trenger, bortsett fra å komme hjem igjen varig, har hele veien underveis vært et utvetydig faktum. Vi ble enige om at Idun kommer i morgen, med ungene, og at jeg kjører de og Idun til Haugesund tidlig dagen efter. Som jeg sa til Idun, jeg klarer ikke å forstene hjertet mitt til annet. Vi ble også enige om at det er viktig at både jeg og ungene klarer å skilles ad igjen da, tidlig dagen efter, om enn så vanskelig. For å unngå at noen rekker å få til mere hysteri og galskap.
   Dette så overraskende ifra Idun sin side ser både jeg, Frøydis og Stauda nu frem til med stor glede og forventning.
   Dette kan ingen si at er galt eller kunne gjøre noe ille ut av, sa Idun. Og Trude mest av alt vet hvor godt ungene har det hjemme. Jeg sa at jeg selvfølgelig ikke aksepterer annet enn at ungene minst skal være likså mye hjemme - som hos Trude, og Idun gav uttrykk også hun for at det er en selvfølgelighet.
   Ingen må tro eller tenke noe annet, sa jeg.
---
   Klage-fristen utgår i morgen, på NEVs utrolige vedtak om å nekte meg å frasi meg trygden. Jeg har forlengst skrevet klagen ( ekstern ), men ikke innlevert den. Jeg kommer i denne omgang heller ikke til å innlevere den. Dr. Tungesvik rådet meg til å la dette bero noe inntil videre.
   Det er iøvrig tydelig at noen styrende i NAV ikke ønsker jeg skal frasi meg trygden.
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. august 2009, Vinberget:

   Det har regnet mye her ute i natt også.
   Alfredo sin 10-årsdag i dag!
---
   Idun kom først omkring 18-tiden, tror jeg. Eller var det 20-tiden? Med Alfredo Ao og Urda Lilje. Bare de.
   Bare Alfredo og Urda hun fikk tilgang til i dag, av rent praktiske grunner, i forhold til busser og annet. Alfredo og Urda visste ikke noe før de omtrent kom frem, og ble selvfølgelig også de meget glade da.
   Idun telefonerer Trude for å fortelle henne hva som har skjedd.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. august 2009, Vinberget:

   Fint, nydelig og godt vær med sol i hele dag.
---
   Alfredo og Urda meget glade, og vi også!
   Alfredo hadde bare et spørsmål til meg i går kveld: - Hvorfor får jeg ikke komme hjem, pappa?
   Da Idun i går kveld telefonerte Trude for å fortelle hva som har skjedd, ble Trude veldig sur og desperat, efter hva Idun og Frøydis forteller. Idun fikk roet henne ned, forteller Idun. Trude hadde blandt annet sagt at hun vil telefonere politiet.
   Det uroer ikke meg. Hun telefonere politiet eller hvem hun vil så mye hun orker.
   Dette er uansett en liten smule nødvendig medisin og glede for Alfredo og Urda!
   Og for meg også.
   Det er det ingen som helst tvil om.
---
   Idun skulle på jobb i Etne i dag og ville ta bussen ifra Isvik i Skjold omkring 16-tiden, og ville jeg skulle kjøre henne dit og samtidig at Alfredo og Urda sammen med Frøydis tar bussen fra Skjold til Haugesund og derfra til Skogland.
   Vi gjorde det slik. Frøydis kommer hjem igjen i morgen.
   Og forhåpentligvis snart alle ungene!

   Gulating lagmannsrett har det enda ikke kommet noe svar ifra med hensyn til anke-domstolen i den liksom eller såkalte sivile rettssak. Ingen som helst dato å forholde seg til sånn sett enda.
   Det er blitt meg fortalt, og er antagligvis sant, at dommerne i lagmannsretten er norske dommere ifra tingretten som er på rundgang.
   Kanskje leter de nu efter smutthull og nye misbruk av lov og rett for å kunne avvise saken?
   Haugaland tingrett har ikke på noe sett og vis imponert meg.
   For å si det sånn.
---
   Jeg har gjort mere tilføyelse og oppdatering til skrivet om Det rette fokus for saken ( ekstern ). Det er nu på tilsammen 14 punkter.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. august 2009, Vinberget:

   Lett overskyet hele dagen. Plutselig noe krass vind fra omkring 14.20-tiden, som gradvis blir til noe sterk, mild vind her ute.
---
   Vitner fikk komme til den såkalte saksbehandlingen i Fylkesnemnda i Rogaland, men absolutt ingenting av hva noen av de - og heller ikke jeg - hadde å si eller som ble fremført ble det minste som helst enset, bortsett fra det meget lille som Balder og Gudmund forsøkte å si for å sverte sin far til fordel for sin mor. Vitner fikk komme og dokumentasjon ble fremført, men det absolutt eneste som i det heletatt ble enset var Iren K. Hebnes og hva hun fremførte for Fylkesnemnda - og advokat Trond Hjelde for å støtte henne. Absolutt ingen mot-forestillinger eller mot-argumentasjon ble det minste som helst enset eller tatt hensyn til.
   Det hele litt av en utrolig forskrekkelig iscenesettelse! Og bare lureri fra ende til annen.

   I Haugaland tingrett fikk også noen få vitner komme, men kanskje bortimot ingen av de fikk fremført eller sagt hva de ønsket å si.

   Er det fra Arbeiderparti-ideologiens styringer ifra det såkalte Familie- og likestillings-departementet svindelen utgår? Eller hva?
   Alt dette og slikt noe av interesse og betydning.
---
   Frøydis kom hjem før klokken 16. Hadde med seg et brev datert 04.08. 2009 ifra politiet, hvor hun stevnes som vitne i den såkalte straffesaken imot meg. Brevet adressert til Trude sin adresse.
   Idun hadde dithen fått et tilsvarende brev, Gudmund og Trude også.
   Frøydis forteller at Gudmund passet på Tormod i Skoglandsveien i går mens Trude var i Haugesund. Ikke særlig ivrig eller flink. Han hadde glemt å skifte bleier på ham og glemt å gi ham mat og Tormod syntes det Gudmund holdt på med på datamaskinen var så kjedelig at han sovnet.
   Gudmund i Balders fotspor.
   Frøydis sov lite og dårlig i natt, for at ungene var våkne og bråket.
   Ingenting er nu som før og som det skal være for ungene.
---
   De vil nok, seg selv lik, gjøre hva de kan av skitne knep og lureri for å forsøke å få meg dømt i den såkalte straffesaken! Og som vanlig: Alt og hva som helst blir med stor iver og viltert hysteri brukt imot meg! Det er mange sin prestisje og karriære involvert, også i baktroppene. Kanskje også i fortroppene? Mange som nødig eller absolutt ikke vil "miste ansikt" eller annet! Og som knapt bryr seg det minste som helst om lov og rett.
   Det er dog umulig for de å dømme meg for noe som helst uten at de samtidig, som vanlig, avslører seg selv enda mere.
   Deres forsøk og bestrebelser i så måte blir et interessant skue.
   Av verdi å ivareta.
---
   Så meget blir omfattende og i hysteri og galskap ifra visse kilder i omgivelsene absurd og virkelighetsfjernt når et menneske i Iren K. Hebnes sin posisjon igangsetter sin terror!
   Og uhyre vanskelig å stoppe, for noen som helst?!
   Umulig - har veldig mange erfart!
   Var det noen som snakket om likhet for loven?!
   Eller om uskyldig inntil det motsatte er bevist?!
   Eller om to foreldre?!
   Eller om barnas trivsel, ve og vel?!
   Osv.! Osv.!
   I Norge råder galskapen og fryktens terror sterkt!
   Meget sterkt. Det er det ingen som helst tvil om.
---
   Idun telefonerte i eftermiddag, ville jeg skal komme og hente henne i Etne klokken 21.30, efter jobben der.
   Jeg har nu vært og hentet henne. Hun forteller at hun efter jobben der i går tok buss til Haugesund og Skogland hvor hun overnattet hos Trude. Hun traff såvidt Frøydis der også. Brevet til Idun ifra politiet hadde Trude, typisk nok, rotet bort.
   De forteller at Trude nu også har innmeldt Urda på Steinerskolen i Haugesund, og at Steinerskolen påbegynte efter sommerferien i dag, og at Trude var der med både Alfredo, Mariel og Urda i dag.
   Meg har Trude hverken snakket med det om, spurt eller informert.
   Slikt noe er selvfølgelig også ulovlig, i henhold til Menneskerettsloven. Ungene har sin skole fra før av de, hjemme. Som Trude, også ulovlig, har holdt de borte vekke ifra - og fortsatt holder de borte vekke ifra. Dirigert av den såkalte barnevern-tjenesten, fortsatt i regi (indirekte) av Iren K. Hebnes.
   Ulovlighetene og ugjerningene fortsetter og fortsetter i en stri strøm!
   Jeg fylte diesel på bilen, 62 liter, for 680,- kroner.
   Idun betaler meg en viss sum de fleste gangene jeg kjører henne til eller fra jobben, begrenset til et minstemål drivstoff for bilen.
---
   Frøydis snakket noe med Trude.
   Frøydis sier at Trude blandt annet ikke skjønner at Haugaland tingrett ikke har tenkt å ta ifra oss barna.
   At hun ikke skjønner at det ikke er det saken i Haugaland tingrett dreier seg om.
   Jeg tenker dog, at Trude, som jeg kjenner så godt, rett som det er både later som det ene og det annet og så forskjellig - om hun tror seg tjent med det. Henne om det!

   Nevnte jeg at Stauda telefonerte og snakket med Trude?
   Stauda reagerer også på mye av det samme som Frøydis hos og med Trude.
   Som de iblandt forteller meg om.
---
   Jeg er glad for enda en gang å kunne ivareta, arkivere og forfatte dokumentasjon fra begivenhetenes gang når en involveres i et angrep ifra Arbeiderparti-ideologiens undersåtter i Norge!
   Det er ikke bare bare å komme ut av slikt noe med liv og helse noe oppegående, men en gies under slikt noe heller ikke noe valg, annet enn, i beste fall: - dø hen, eller kjemp imot.
   De fleste, vel nærsagt alle, får fort underveis ikke krefter eller muligheter tilbake til å kunne kjempe imot, om de ikke straks likvideres eller elimineres. De dør hen. Svinner hen, blir borte vekke. Drepes.
   De sosiale mekanismer og fenomener en får imot seg er overveldende altoverskyggende.
   Den første gangen jeg om min familie ble angrepet av slikt noe og jeg ivaretok, arkiverte og forfattet dokumentasjon, betegnet jeg samlingen som "Moderne sadisme". Dengang tok angrepet til med Olav Høstad i Skaun kommune-administrasjon.
   Nu, denne gangen, tok angrepet til med Iren K. Hebnes i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Jeg er forhåpentligvis og sikkert nok enda flidigere og flinkere denne gangen.
   Til å kjempe for våre felles-menneskelige rettigheter, vår rett til å leve. For den livets rett som Arbeiderparti-ideologien forsøker å frata oss.
   Som det trengs i Norge!
---
   Jeg var og er meget godt vant med å snakke og å kommunisere med andre mennesker, samt å nyte litteratur, film, kunst, tradisjoner og kultur. Men gradvis ble mine muligheter for slikt redusert efter hva som skjedde i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Vi måtte flykte ifra våre kjære hjemtrakter og vårt hjemsted og våre sosiale nettverk.
   For ikke å bli fratatt livets rett.
   Denne gangen flykter jeg ikke.
---
   Mens jeg var og hentet Idun har det store, gamle plommetreet blåst ned, med kronen rett over gangveien her til husene, og ganske nær en livlig bikube.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. august 2009, Vinberget:

   Formiddag med sol og nokså meget sterk og mild vind. Ikke bare mild, men nokså varm vind. Videre også med sol og varme og mild, varm vind utover hele dagen. Hører flere torden-skrall noe steds i retning sørfra ved 17.20-tiden og derefter. Og regn omkring 19.30-tiden.
   Både Idun, Frøydis og Stauda har badet i vannet i dag. Sol og finvær hele dagen.
---
   Skrivet om det rette fokus i forhold til den såkalte liksom sivile sak ( ekstern ) har jeg i formiddag oppdatert enda en gang, så det nu med endringer og tilføyelser er på ialt 16 punkter.
   Oversendte det i formiddag pr. e-post særlig til advokat Meling.
---
   Idun dro omtrent klokken 15 med bussen herfra til jobben i Etne. Hun skal efter jobben i dag overnatte hos en kvinnelig kollega i Etne til i morgen.
   Vi telefonerte herfra i dag angående det feil-adresserte brevet til Frøydis og det feil-adresserte, bortkomne til Idun. Vitnestevninger. Idun vil motta nytt efter at jeg telefonerer nærmere om det mandag, når vedkommende som har med det å gjøre vil være til stede i andre enden, ble det sagt.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. august 2009, Vinberget:

   Skyer, men også sol, denne formiddagen. Godt vær hele dagen. Minst et regnfall på kvelden.
   Vi plukker inn stikkelsbær, bjørnebær Bedford Gigant, rips og hageblåbær. Og plommer. Nu mest Rivers Early Prolific, Methley og Opal. Flere sorter bjørnebær såvidt begynt å modne.
---
   I eftermiddag åpnet vi Fruktsalg på et bord vi plasserte bortved postkassen. Vinberget Fruktsalg.
   Fruktsalg, står det på et skilt vi hang opp over bordet. På bordet kurver med plommer til kr. 15,- og kurver med bjørnebær (Bedford Gigant) til samme pris. Og Methley-plommer også! Og stikkelsbær. Og en eske hvor de som kjøper kan legge betalingen. Selv-betjening, med andre ord.
   Det tar vel en viss tid før noen oppdager den lille butikken, men det kan jo bli artig og noe ut av det.
   Vi har planlagt forskjellig også slikt noe i mange år.
---
   Det er de som tror eller tenker at jeg bruker sterke ord og uttrykk om det som har skjedd og skjer i saks-komplekset. Ord som terror, trakassering, tortur, kidnapping, fangehold, etc. Så alvorlig kan det vel ikke være, tenker mange. For slikt noe skjer jo ikke i Norge, - iallfall ikke uten at oppslag om det kommer med fete overskrifter i massemediaen. Og iallfall er det ikke representanter for norske myndigheter som forårsaker slikt noe. Tror for sikkert eller tenker mange.
   Problemet er at de faktisk tenker eller tror feil i så måte!
   Det har skjedd, og det skjer!
   Og faktum er at den og de som forårsaker slikt noe minst av alt ønsker faktiske beskrivelser eller betegnelser for hva som har skjedd og skjer! Samt heller ikke ønsker offentlighet omkring det eller beviser og dokumentasjon fremlagt.
   Hverken Trude eller jeg var i tvil om at det var trakassering, terror og tortur vi på det mest uhyrlige og verre og verre ble utsatt for ifra Iren K. Hebnes.
   Men hvem kunne vel for alvor tro oss med hva vi fortalte?
   Mange hadde vanskelig for å tro oss. Og å ta det på alvor.
   Dog, er det bare å ta en titt på hennes begjæring overfor Fylkesnemnda!
   Der står det klart, entydig og tydelig hva det dreier seg om. Innpakket i en uhyrlighet av løgner, dokument-falsk, tåpeligheter, trakassering og forskjellig slags fanskap.
   Og det hele er alvor. Galskapens kriminelle, smittsomme alvor. Som i uhyrlig forskrekkelighet utgår ifra et ungt sinnssykt kvinne-menneske, en ungjente med bortimot allmakt. Overfor en fredfull, stor barnefamilie.
   Iren K. Hebnes iscenesatte fanskap, og med løgner, falskhet og fanskap angrep, truet og trakasserte våre kjæreste verdier, meningen, grunnlaget og basisen for og med våre liv og alt som mest, kjærest og viktigst betydde og betyr noe.
   Alt slikt noe som faktisk i tusener av år i alle land og samfunn har vært og er helt elementære felles-menneskelige verdier. For de fleste av oss. Og som vi i større eller mindre grad er oss det bevisst eller enset.
   Jeg har alltid i våre 25 år sammen på alle sett og vis forsøkt å lære Trude om slikt, og mest av alt i praksis.
   Det er dette og slikt som mest av alt på så forskjellig vis har prydet og velsignet vårt hjem og vår familie gjennom alle år. Og også mitt arbeide, også som forfatter.
   Ikke minst til Trude, men også andre, sin glede. Hvilket vi i årenes løp har hørt og mottatt svært så mye ros og glede for.
   Trude var 16 år og jeg 28 år da vi ble sammen. Jeg hadde allerede dengang et mere modent og bevisst og engasjert forhold til slikt enn de fleste. Det hadde ikke Trude. Hun var på sett og vis opplært og fanget i det motsatte. Men hun hadde sansen og instinktet for de sentrale felles-menneskelige verdier jeg modnet i og representerte.
   Sentrale verdier så som familie, ekteskap, barn, intregritet, troskap, tillit, ærlighet, sannhet, ydmykhet, trivsel, glede, hjemsted, det å være tjenende hverandre, hensynsfull, samarbeidende, åpenhjertig, snill og god.
   Hjemlige verdier og idealer som f.eks. kommer til uttrykk i film-serier (tv-serier) som "Huset på prærien", "Bonanza" og "Dr. Quinn", for å nevne noe kjent for mange. Barna i vår familie og jeg elsker konkret slike film-serier og deres kvaliteter, og vi har mengdevis med de - og tilsvarende. Trude har ikke mye sans for filmer og litteratur, men hele vår familie er preget av mye i slike retninger, også hun. Vi har i snart tyve år abonnert på dagsavisen "Dagen", og både jeg og ungene liker å høre "Ifra naturens verden" og "Sangtimen" etc. på radioen, BBC Prime på tv, osv. Trude har i årenes løp stort sett mere og mere vært naturlig og harmonisk i dette vårt familieliv. Som jeg har vært drivkraften i og for, til alles glede og tilfredshet.
Også Trudes. Våre omgivelser har vi i det store og hele hatt et godt og fint forhold til, og vårt sosiale nettverk har vært nokså vidstrakt - dog skadelidende og under rehabilitering efter hva vi ble utsatt for i Skaun kommune i Sør-Trøndelag for mange år siden. (Hva som der skjedde lignet i mye hva som nu i Vindafjord i og med Iren K. Hebnes skjedde.) Konflikter har det vært nokså lite av i vår familie, og de få som har vært har vært små.
   Før dette med Iren K. Hebnes skjedde. Og nokså plutselig og verre og verre fullstendig endret alt.
   
   Mange flere enn Trude i dagens samfunn, utsatt for tilsvarende tortur, terror, trusler og trakassering, ville ha gjort - og gjør - det samme som henne! Gjør seg delaktig i galskapen og hysteriet, for på noe sett og vis å forsøke å slippe unna det. Det er ikke noe mysterium med akkurat det.
   Jeg sammenligner og likestiller uproblematisk det som skjedde og skjer med mord og det som verre er.
   Den som tror at nordmenn ikke gjør hverandre ondt av verste sort må tro om igjen!
---
*****


--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. august 2009, Vinberget:

   Overskyet formiddag, noe sol først og efterpå noe regn og torden.
---
   Jeg har nu sett ferdig film-serien om John Adams.
---
   Jeg har i dag vært i Haugesund og gjort noen ærender.
   Frøydis og Stauda forteller at det regnet mye her ute mens jeg var i Haugesund. Det gjorde det da jeg kom hjem også.
   Det ankom et brev til meg i dag ifra Skatteetaten. Det vil si: En kopi av et brev datert 19.08. 2009 ifra Skatteetaten - til Skattedirektoratet ( ekstern ). Angående min klage på Trudes gjentagne forsøk på å om-registrere barna ifra deres hjemsted - til sin egen adresse, og det frekke og vel ulovlige vedtak Haugaland skattekontor 03.07. 2009 i så måte gjorde
( ekstern ).
---

   Den enerådende sterke drivkraften til Alfredo, Mariel, Urda og Solborg har vært og er sterkere og sterkere:
   Hvordan komme seg hjem igjen?!
   Det er omtrent bare dette som har vært og er ungene sin drivkraft! De har nu mere og mere skjønt, og skjønner mere og mere og bedre og bedre, at de også selv må gjøre hva de kan for å komme seg hjem igjen! Og at det går an, og at det må til. Og at det gikk an for Stauda og Frøydis! Og at det også er slikt noe det kommer an på.

   Og blir nok for Tormod sitt vedkommende:
   Hvordan finne sin far, som noen har forsøkt å frata ham? Og å komme seg frem og hjem til sin far!
   Selvfølgelig. Selvfølgeligheter alt dette.
   Som kriminelle barnerøvere er for dumme til å se og å skjønne?!
   Som kriminelle barnerøvere ikke regner med? Eller hva?
   Men iallfall: Som kriminelle barnerøvere må stilles til ansvar for.
   Kriminelle barnerøvere av verste sort.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. august 2009, Vinberget:

   Sol i formiddag, som tørker opp væten fra igår. Stjerneklart i natt.
   Det mørkner nu i året her ute ved 21.30-tiden og er nokså mørkt ved 22-tiden.
   Sol og bra vær for det meste i dag. Noe regn også i blandt på kvelden.
   Vi har plukket inn to sorter bjørnebær, pluss mere plommer. Også Opal. Early Rivers Pacefic ferdigplukket og Methley-plommene på det nærmeste ferdig-plukket. Stikkelsbærene også.
   Og vi har solgt frukt for 200,- kroner siden i går. 
---
   Sannheten har like mange ansikter som de som sier de kjenner den?
   Tull og tøv!
   Slikt tull og tøv er dog alvor for mange.
   Særlig for mennesker som ønsker å tilsidesette felles-menneskelige verdier og felles-menneskelige faktiske forhold.
---
   Trude og meg. Trude har vært og er den løgnaktige av oss to.
   Er det derfor Haugaland tingrett sier Trude er den troverdige?
   Og ikke jeg.
   Et forskrudd Haugaland tingrett! Som opprettholder og viderefører fangeholdet og mishandlingen av barna, og intensiverer fangeholdet og mishandlingen av far. Fordi Trude ber om det og sier at Iren K. Hebnes vil det samme!
   Som dessuten lovstridig liksom midlertidig tilkjenner Trude foreldreansvaret og omsorgen for barna. Blandt annet for at hun skal om-registrere barna i Folkeregisteret, som fast boende til sin adresse - og ikke mere hjemme?
   Om en slik om-registrering i Folkeregisteret skjer, hva er konsekvensene av det - og hvem skal bære ansvaret for det, og skal stå til ansvar for konsekvensene? Haugaland tingrett? Som ville det slik? Eller Folkeregisteret? Eller Trude?
   Eller ansvars-forvirringen? Som en slags ansvars-oppløsning? Eller hva? Hvem?
---
   Når og hvis "alle" vil at Iren K. Hebnes skal få det som hun vil, da blir det som Iren K. Hebnes vil.
   Og det er det som er problemet.
   Hun har hatt og har tilnærmet allmakt i saken. Og har på det groveste misbrukt sin makt. Og blandt mye annet annet på det groveste feil-informert andre.
   Det er alene hva som utgår ifra henne som hele veien har vært og er kjernen i hele saks-komplekset!
   Alle danser ukritisk efter hennes pipe!
   Ingen annen enn Rune L. Hansen har hittil spurt efter beviser, eller likhet for loven!
   Bortsett fra Trude - i begynnelsen. Og noen få til.
   Alene usanne påstander og iscenesettelser ifra Iren K. Hebnes har ukritisk blitt stående som beviser, og har blitt videreført og hvitvasket!
   Slikt noe skal ikke gå an!
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. august 2009, Vinberget:

   Mild og noe krapp vind og ikke stjerneklar himmel i natt.
   Tørkende vind og lett overskyet også på formiddagen. Sol også.
---
   Jeg telefonerte i formiddag og snakket med forsikringsselskapet, i forhold til raseringen og tyveriene herifra i februar.
   Saksbehandler Mona G. Haugen blir ikke tilstedeværende før 29. september fikk jeg høre.
   Jeg ble dog fortalt at de enda avventer dokumentene ifra politiet og kan ikke gjøre noe i forhold til erstatning før de ankommer. Og at jeg vil få høre fra de når så skjer.
---
   Jeg nedskriver en Forklaring ifra Frøydis og Stauda ( ekstern  ), som vi påbegynte i går og jeg antagligvis oversender advokat Meling pr. telefaks og e-post i morgen.
---
   Følgende e-post oversendes i dag til advokat Meling, med kopi særlig til advokat Høimyr:

20090824-Frøydis-og-Stauda-som-vitner

Hei, advokat Brynjar Meling!
 
   Frøydis har blitt stevnet som vitne i den såkalte straffesaken, og bedt om å møte i Gulating lagmannsrett 30. september 2009 klokken 09.40.
   Frøydis sier til meg at hun veldig mye helst vil bli hørt i et såkalt dommeravhør, hvor hun kan svare på spørsmål ifra alle parter og forklare seg.
   Hun vil helst ikke møte i selve rettssalen, føler hun får sagt lite og at hun blir overtrampet da.
   Jeg sier til henne at jeg skal gi advokat Brynjar Meling og advokat Lill Hege Furulund beskjed om dette, og regner med at advokat Meling får ordnet det så det kan bli slik.
   Stauda Sofie føler også at dette er en viktig sak og at hva hun har å si og å forklare er av stor betydning, og vil også være med på dommeravhør i saken. Jeg har lovt henne å be advokat Brynjar Meling forsøke å ordne det slik.
   Dette gjør jeg nu hermed. Håper du får ordnet dette og lar høre fra deg i denne forbindelsen!
 
   Vi er travelt med innhøsting av bær og frukt, og har nå en liten butikk ved postkassen. Et lite bord der, med selvbetjening.
   Vi høster veldig mye plommer og bjørnebær, og forskjellige andre sorter. Idun tok med seg Alfredo og Urda hit på 10-årsdagen til Alfredo, og det var veldig fint gjort av henne! (Men det syntes nok ikke Trude og Balder.) De overnattet og ble kjørt til bussen til Skogland dagen efter.
 
   Og PS: Vi syns det er frekt og dumt av Folkeregisteret å forsøke å om-registrere Frøydis, Stauda og ungene til Trude sin adresse i Skoglandsveien i Haugesund. Hvem blir stående som ansvarlig for konsekvensene av slikt noe?
 
   Beste hilsen fra
   Rune, Frøydis og Stauda!

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. august 2009, Vinberget:

   I natt lett overskyet og mild, tørr vind. Formiddag sol og finvær. Klokken 15 ble himmelen og luften plutselig nokså helt grå av tåke og lett regn, vedvarende utover dagen.
   Forklaringen til Frøydis og Stauda ( ekstern ) oversendt pr. telefaks og e-post i formiddag. De springer efterpå nedover til vannet for å bade. Det var litt kaldt sier de efterpå. Jeg er for sårbar til slikt noe, særlig efter det lange oppholdet i fengselet og på grunn av at jeg fortsatt gjør såpass mye stillesittende kontorarbeide.
   Shiro-plommene på ene treet gyldne, fine og nesten modne.
   Dolgo-eplene begynner å bli nokså røde. Flere sorter sommer-epler begynner å bli nokså store, fine og modne. Kanskje særlig Nanna.
---
   Idun har enda ikke latt høre fra seg eller tatt telefonen. Men hun telefonerte overraskende og snakket med Frøydis i eftermiddag, med spørsmål om Frøydis vil jobbe sammen henne i kafeen i Etne på lørdagen. Vi hadde håpet på slikt noe.
   Tyssebotn telefonerte i kveld og vi hadde som vanlig en prat. Han holder seg orientert om det som skjer - også i vår familie.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. august 2009, Vinberget:

   Lett overskyet og fuktig her ute i natt. Sol, noen skyer og finvær på formiddagen.
   Mere og mere kantareller i granskogen. Noe piggsopp underveis også.
   Noen flere plomme-sorter begynner så vidt å modne: Mallard og Avalon.
---
   Tyssebotn kom her på besøk i dag og ble her en stund.
---
   Idun telefonerte omkring klokken 21 og ville jeg skulle komme og hente henne i Skjold. Hun var da på vei til Skjold med bussen ifra Haugesund. Jeg hentet henne, og nu er det glad dans og musikk sammen med Frøydis og Stauda.
---
   Et merkverdig interessant forhold er det fenomen som har skjedd underveis i dette saks-komplekset. I forhold til tidligere i livet får jeg nu utrolige avslag og protester på alt jeg søker om eller sier! Samme hvor velbegrunnet og fornuftig det er.
   Alt er også sånn sett forandret!

   Det har kanskje også meget med et annet fenomen å gjøre, et som Tyssebotn så vidt var inne på da vi snakket i dag. Den hovmodige forakten, forfengeligheten og urettferdigheten mange har for hva de anser som svakhet.
   De vil nokså automatisk være på den og de "sterke" sin side. Mange kan sånn sett uberettiget bli som rovgriske ulver på jakt efter svakhet!
   Mange gjør seg liksom store på bekostning av andre.
   Tror seg dermed større og sterkere enn den andre.
   Også jeg har opplevd og erfart de mest utrolige og forskrekkelige eksempler på de som tror seg større enn meg eller andre ved å være hovmodige, hoverende, usle, simple og nedrige.
   Iren K. Hebnes interessant også sånn sett.
---
   Det ankom i dag en brev-konvolutt ifra NAV, med to brev i, begge datert 24.08. 2009 og underskrevet Thea Birkeland.
   Damen er veldig meget frekk. Eller bare senil? Eller bare kriminell?
   Jeg tror jeg traff henne en gang i Haugaland tingrett. I fjor sommer. Det var noe underlig mistenkelig ved henne og hennes tilknytning til Haugaland tingrett, tenkte jeg da.
   Jeg oversendte det ene av brevene ( ekstern ) pr. telefaks til advokat Brynjar Meling.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. august 2009, Vinberget:

   Grått overskyet vær i dag, med regn innimellom mest først på dagen.
---
   Idun tok omkring 15-tiden bussen herfra til jobben i Etne. Tok med seg noen kurver med frukt.
---
   Geir telefonerte sent i kveld og snakket med meg til imot midnatt.
   Han kommer antagligvis på besøk i morgen.
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. august 2009, Vinberget:

   Grå formiddag, med regn - og stinn av fukt og væte. Ikke meget annerledes resten av dagen, men mindre regn.
---
   
Geir kom utpå dagen og har vært her i dag. Han hadde lånt en bil. Han bor nu i Vats.
   Idun telefonerte i kveld, fra Trude sin mobil-telefon. Hun var nettopp kommet til Skogland, sa hun skal i fødselsdags-selskap til Stine i morgen og at Frøydis derfor kan jobbe i Etne sammen med en annen heller. Fra klokken 15 til omtrent 21.30. Jeg kjører Frøydis enten til Etne eller til Skjold. Hun kan eventuelt ta bussen dit ifra Skjold.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. august 2009, Vinberget:

   Noe likt været i går.
---
   Jeg kjørte Frøydis til Skjold, hvorfra hun klokken omtrent 13.50 tok bussen til Etne. Jeg hentet henne igjen i Etne efter jobben, før klokken 22.
   Både jeg og Frøydis snakket også i dag og i kveld så vidt med Idun i telefonen.
---
   Skole, i videste forstand - fellesmenneskelig lærdom, visdom, kunnskap, tradisjon og erfaring, har alltid vært og er noe helt naturlig og selvfølgelig i vår familie, i hele vår livsstil og levemåte.
   Dette er det også de forsøker å ta ifra oss.
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. august 2009, Vinberget:

   Mest gråvær i dag, men noe sol også.
   Høstet plommer også i dag. Mallard, Avalon og Shiro. Vår lille avling med Oullins er det nu omtrent ingenting igjen av.
---
   Idun telefonerte og spurte om Frøydis også i dag vil jobbe i Etne.
   Idun vil selv likevel også jobbe i dag.
   Jeg kjørte Frøydis helt til jobben i Etne. Og jeg kjørte og hentet de begge på kvelden. De ble ferdige klokken 22. Idun skal tidlig i morgen igjen ta bussen til jobben, fordi hun igjen har lovt seg bort.
---
   Det ordner seg efter hvert, er det mange som bruker å si.
   Men det er dog mangt og meget som ikke ordner seg av seg selv!
---
   Den nye protesten ifra meg til NAV ( ekstern ) avsendes i morgen og er ferdig.
   Et skriv ifra Frøydis og Stauda også ( ekstern ).
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. august 2009, Vinberget:

   Grålig vær også i dag. Med regnplask, røskende vind og litt av hvert.
---
   Idun for med bussen til Etne i dag tidlig.
   Frøydis ville til møte i NU (Natur og Ungdom) i Haugesund i dag, og vi kjørte henne til Skogland for at hun kunne slå følge med Gudmund derifra. Det viste seg efterpå at hun ikke rakk det. Hun blir der i Skogland til i morgen. Det heter kanskje Skokland egentlig, som det står på skilt der. Stauda ble  telefonert av Trude og telefonerte henne tilbake straks hun så det. Trude sa likevel ikke stort til henne og bare skyndte seg å legge på telefonen.
   Det er knapt med økonomi igjen til diesel til bilen, selv om både Idun og Frøydis betaler for drivstoffet til og fra jobben i Etne.
   Den også økonomiske trakasseringen jeg er utsatt for har blitt mere og mere merkbar.
Det økonomiske underskuddet øker. Vi kan for eksempel knapt for egne midler kjøre noen steder. Den kommnale musikk-skolen er det enda ikke mulig å påbegynne igjen. Osv.
---
   Jeg telefonerte og snakket med Trygve Einar i kveld. De hadde Paul ifra Danmark på besøk.
---
   Mye innevær.
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq