----- Denne side: db201206.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
---  Juni 2012 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. juni 2012, Vinberget:

    I underkant av 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Derefter delvis skyet og delvis blålig himmel og 5 pluss-grader klokken 9 og 10 pluss-grader klokken 12 og 5 klokken 23 og 4 mot midnatt.
---
   Noen tror at den pågående tortur, trakassering, terror, stigmatisering og utplyndring i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen ikke ødelegger så mye og ikke dreper, bare en efter hvert overlever. Og at om det skjer så har det ikke vært og er det ikke så ille. Slike tanke-ganger er forskrekkelig ille og feil - og verre og grovere dess alvorligere og lengre uretten har pågått. Hovmod eller egoisme fra en eller flere som på noe vis overlever endrer ikke dette faktum. De mange som ikke overlevde var ikke dårlige mennesker, selv om de ble drept. Og selv om de ikke er synlige mere. Og selv om du ikke ser de eller hører de mere, eller selv om de er fangeholdt og kneblet i et tortur-kammer med trusler og pinsler eller selv-utslettelse som eneste åpning, så endrer ikke dette faktum. Faktum er at de fleste ble ødelagt og drept. Og faktum er at de fangeholdte er i ferd med å bli ødelagt og drept.
   Og jo mere ødelagt, syk og drept de som torturerer og dreper gjør deg, dess mere triumferer de.
   Jeg har på mange sett og vis dokumentert disse saks-forhold i en overflod nok og jeg kommer nu videre til å redusere alt dette. Det er bare rester og knapt smuler igjen av meg og mitt liv og min familie. Kropp og helse ødelagt, arbeidene, studiene, fortid, nutid, fremtid og omtrentlig absolutt alt annet fullstendig ødelagt, uten mulighet for reperasjon eller gjenopprettelse eller nytt liv.
   Jeg reduserer dette arbeidet, for å få noen nødvendige endringer videre i håp om enda bedre å kunne sluttføre dette ufrivillige arbeidet.
   Drept er jeg forlengst og blir jeg uansett. (Og de så mange andre.) Men de små rester som er igjen vil også være til nytte.
---
---

   Krav til EMD i Strasbourg om at Fylkesnemnda er konvensjonsstridig etter EMK artikkel 6.
   by Marius Reikerås on Friday, June 1, 2012 at 11:07am ·
   http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/krav-til-emd-i-strasbourg-om-at-fylkesnemnda-er-konvensjonsstridig-etter-emk-art/389626804406645

   European Court of Human Rights
   Council of Europe
   67075 Strasbourg - Cedex
   France
   ECHR Fax: 00 33 3 8841 27 30
   Att: Søren Prebensen
 
   Bergen, 28 Mai, 2012
 
   Vedr sak no .
 
 
   1.         Innledning
 
   Grl § 110 c første ledd fastslår at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. Bestemmelsen gjelder alle rettigheter som kan anses som menneskerettigheter, enten de fremgår av folkerettslig sedvane eller av menneskerettskonvensjoner.
 
   Myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. I dette ligger at myndighetene ikke bare selv skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også har plikt til å ta positive skritt for å hindre at andre krenker rettighetene. Formuleringen svarer helt ut til formuleringen i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 2.
 
   Etter forarbeidene retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes
 
 
   2.         Etter EMK artikkel 6 nr. 1 anføres det at Fylkesnemnda er et politisk oppnevnt organ som ikke har rett til å avgjøre spørsmål som vidtgående har grepet inn i klagers menneskerettigheter. Organet er følgelig konvensjonsstridig.
 
   2.1       Fylkesnemndene er et politisk organ underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
 
   Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, ble etablert 1. januar 1993. Det er i dag tolv fylkesnemnder; den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Fylkesnemnda er et statlig organ der etatstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Følgelig er det et politisk organ.
 
   Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar slik tilfellene er i vår sak.
 
   2.2 Oppnevning, mandat og arbeid
 
   Etter sosialtjenesteloven § 9-2 bokstav b og c skal departementet oppnevne medlemmer til henholdsvis et sakkyndig og et alminnelig utvalg i fylkesnemndene. Oppnevning av utvalgene gjelder for fire år om gangen.
 
   Det følger av sosialtjenesteloven § 9-2 annet ledd at det skal innhentes forslag til det alminnelige utvalget fra fylkeskommunen før oppnevningen skjer.
 
   Det følger videre av lovens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 29 (1990-91), at medlemmene til fylkesnemndas alminnelige utvalg skal hentes fra «det vanlige domsmannsutvalget for sivile saker».
 
   Med virkning fra 1. januar 2004 overtok staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen inntil da hadde ansvaret for etter barnevernloven. Blant annet med bakgrunn i dette, la departementet i høringsnotatet til grunn at det er lite hensiktsmessig at fylkeskommunen fortsatt skal ha oppgaven med å innhente forslag til alminnelige medlemmer i fylkesnemnda.
 
   Departementet la videre til grunn at det for øvrig er behov for å videreføre ordningen med å innhente medlemmer til det alminnelige utvalget fra domsmannsutvalget.
 
   Med bakgrunn i fylkesnemndenes funksjon og ansvar, foreslo departementet i høringsnotatet å lovfeste den allerede etablerte praksis som også er forutsatt i tidligere lovforarbeider. Det ble videre vist til at vervet som medlem fortsatt bør være basert på frivillighet, og at den enkelte må spørres på forhånd.
 
   Departementet la i høringsnotatet til grunn at det i fremtiden vil bli innhentet lister direkte fra Domstoladministrasjonen slik det ble gjort ved oppnevningen høsten 2004.
 
   Som nevnt oppnevner departementet også medlemmer til sakkyndig utvalg i fylkesnemnda. Oppnevning av sakkyndige medlemmer skjer etter søknad fra den enkelte.
 
   Ved det enkelte kontorsted har fylkesnemnda et sekretariat og to eller flere faste ansatte jurister som er fylkesnemndsledere. For øvrig består fylkesnemnda som vedtaksorgan av et utvalg av alminnelige medlemmer og et utvalg av fagkyndige. De fagkyndige oppnevnes for hvert av områdene barnevern, omsorg for rusmiddelavhengige og tvang overfor psykisk utviklingshemmede. Utvalgsmedlemmene blir oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
 
 
   2.3       Fylkesnemnda er ikke tilstrekkelig uavhengig i sin funksjon.
 
   Dette sitatet fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saken mellom RICHERT v. POLAND av 25/01/2012, viser at det er svært problematisk å forstette ordningene med politiske oppnevnte "domstoler" som fylkesnemnda: 42. The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).
 
   Det anføres således at Fylkesnemnda ikke har kompetanse etter EMK artikkel 6 nr.1 til å fatte vedtak som så vidtgående griper inn i menneskerettighetene med de konsekvenser som er gjort overfor klager. 
 
   2.4       Saksbehandlingen i fylkesnemndene er, under enhver omstendighet, konvensjonskrenkende
 
   Partene i saker for fylkesnemnda er på den ene siden den kommunen som ønsker å sette inn et barneverntiltak, og på den andre siden den private part som forslaget direkte gjelder.
 
   Saker for fylkesnemnda starter ved at kommunen fremmer forslag om tiltak. Fylkesnemnda er et rent avgjørelsesorgan og det forutsettes at kommunen har foretatt den nødvendige faglige saksforberedelse.
 
   Når et forslag om tiltak er mottatt fra kommunen, skal fylkesnemndslederen snarest beramme et forhandlingsmøte. I dette møtet skal partene, som regel ved advokat, presentere saken for fylkesnemnda.
 
   For øvrig skal saken opplyses gjennom forklaringer fra parter og vitner. Etter møtet skal alle fylkesnemndas medlemmer rådslå om saken. Fylkesnemndslederen, det alminnelige og fagkyndige medlemmet er alle likeverdige medlemmer og saken avgjøres ved flertallsvedtak.
 
   Uenighet mellom nemndsmedlemmene skal framgå av vedtaket. Vedtaket skal underskrives av fylkesnemndas samtlige medlemmer.
 
   Lovgiver sier i NOU 2005: 09 under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker, følgende: "6.4 Rettferdig rettergang Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1). Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen." Lovgiver har altså trukket den slutning at det ikke kreves oppfyllelse av artikkel 6(1) for et førstelinjeorgan som Fylkesnemnda, fordi avgjørelsene derfra er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.
 
   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen(EMD) derimot, har et annet syn på sin dette. Det er  verdt å merke seg at EMDs prinsipplære på dette område er autonom. EMD sier at EMK art. 6 nr 1 dekker hele prosessen som er avgjørende for ens borgerlige rettigheter og plikter: Dette ble slått fast i Ringeisen avgjørelsen så tidlig som i 1971: “94… The wording of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is far wider; the French expression "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" covers all proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations. The English text "determination of ... civil rights and obligations", confirms this interpretation.” Så lenge Fylkesnemnda, som førstelinjeorgan, har til behandling en avgjørelse av en rettighet som faller inn under konvensjonen, så gjelder EMK art 6. Og det på ethvert stadium av saken.
 
   De inngrep som saksøkerne har vært utsatt for, er alle et inngrep som faller inn under anvendelsesområdet til EMK art. 8.
   En særlig grundig drøftelse av problemstillingen, finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:
 
   «Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance;
 
   Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.
 
   Dommene tilsier at domstolsutøvelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av offentligrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved det organ som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.
 
   Konklusjon er således at Fylkesnemnda er en forvaltningsliknende instans som foretar de mest alvorlige inngrep overfor enkeltindividet. I et slikt perspektiv, skal Fylkesnemnda oppfylle de krav som EMK artikkel 6 nr. 1 stiller.
 
   I en sak mot Østerrike sier Den Europeiske Menneskerettsdomstolen: "The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Governor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6." Med andre ord har ikke administrative organer kompetanse til å utføre inngrep som berører den ankende parts menneskerettigheter. Det er det kun domstolen som kan gjøre.
 
   I saken mellom Van Der Hurk og Nederland, ble det konstatert krenkelse fordi Van Der Hurks rettigheter ikke var avgjort av en ”tribunal”, ref premiss 55:
   ”There has accordingly been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in that the applicant’s civil rights and obligations were not "determined" by a "tribunal".
 
   For øvrig er det å bemerke at EMK artikkel 6 krever at alle som et klart utgangspunkt, har rett til en rettferdig og offentlig rettergang
 
   Ifølge Domstolens rettspraksis, innebærer rett til en offentlig høring under artikkel 6, en rett til en «muntlig forhandling" med mindre det foreligger spesielle omstendigheter som rettferdiggjør dispensasjon fra en slik høring (se, for eksempel Stallinger og Kuso mot Østerrike , dom av 23. april 1997, Reports 1997-II, s. 679-80, § 51, og Allan Jacobsson v. Sverige (nr. 2), dom av 19. februar 1998, Reports 1998-I, s. 168, § 46 ).
 
   Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.
 
   Synlighet og publisitet skal kunne bidra til å nå målet om en rettferdig rettergang, en garanti som er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn (se B. og P. v. United Kingdom, sitert ovenfor, § 36 med en referanse til Sutter v. Sveits, dom av 22. februar 1984, Series A no. 74, s. 12, § 26).
 
   Dette gjør seg særlig gjeldende der det offentlige er motpart, se for eksempel Moser v Østerrike, hvor Østerrike ble dømt for EMK artikkel 6 brudd, både fordi det ikke var offentlig høring og fordi vedtaket ikke var offentlig.
 
   Også for disse forhold, at Fylkesnemnda er et lukket organ samt at det ikke avgir offentlige vedtak, vil Fylkesnemndas praksis være konvensjonsstridig.
 
 
   Bergen, den 28. 5 2012.
 
 
   Marius Reikerås

*

   Rune Fardal:
   Marius Reikerås klager fylkesnemden inn for EMD
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/do-beskr.html#143
   Dommerforsikringer - Beskrivelser
   www.sakkyndig.com

   Jebe Pers:
   Oi .. dette er kjempebra at du tar opp, Marius Reikerås. Jeg har fulgt mange barnevern/ barneforelingsaker (går i hånd i hånd), og har sett at NOE er fryktelig galt. Jeg har kalt det for kameraderi. Nå ser det ut som at det kan være enda verre!

   Birgitte Rie:
   Hvor lang tid bruker EMD på å behandle ett slikt krav ?

   Kristian Dirdal:
   Det er ei nemd som toer sine hender og dermed får en enkelt barnevernspedagog gravlegge en storfamilies liv og lagnad for alltid i dette "varme samfunnet"

   Rune L. Hansen:
   Fryktelig galt ja, mildt sagt. Det fremgår utvetydig av det formelle også, som Marius Reikerås her saklig beskriver. Jo mere en ser på og gransker en slik grotesk grov-kriminell virksomhet dess mere kan en forskrekkes over hva norske politikere egentlig har holdt på med! Og også ikke minst andre ansatt i og omkring den offentlige (inkludert juridiske og kommunale) forvaltning har vært delaktige i!

   Noralf Aunan:
   Disse avklarende forhold bør også kunne vurderes kritisk av enkelte her i landet. Hva med noen professorer f.eks.?

   Noralf Aunan:
   Jeg har inntrykk av at prof. Jan Fridthjof Bernt ved Uib er en meget oppegående og noe kritisk person. Både Marius og Rune kan kanskje ta kontakt.

   Birgitte Rie:
   Jeg er egentlig ganske betenkt at jusprofessor ikke allerede har gjort seg sine betraktninger av de ulike nemndene av egen fri vilje. Noen professorer er jo forholdsvis til og med veldig kjapt ute i pressen når politikerne begår veldig alvorlige overtramp. Jeg nekter å tro at de ikke vet om dette her.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det disse fylkesnemndene og deres over-ordnede og under-ordnede delaktige i grove trekk egentlig har holdt på med, via det såkalte "barnevernet"?
   Produksjon og hvitvasking av trakassering, kidnappinger, terror, fangehold, tortur, utplyndring og drap på barn og foreldre!
   Ingenting annet!
   Og de likså politisk styrte falske dommerne i rettsvesenet, som egentlig har en viss greie på lov og rett, har gjort og gjør annet enn det samme?! Mildt sagt. 
   Og påtale-myndigheten?!
   Det er så utrolig grov-kriminelt som noe kan bli!

   Bjørn Kåre Lande:
   Skandale.

   Bjørn Kåre Lande:
   Skandale

   Bjørn Kåre Lande:
   Fylkesnemnda er pr definisjon et forvaltnings organ.

   Mechthild Opperud:
   Hold oss oppdatert om prosessen videre.

   
---
---

   
---
---

   Mona Hedström, 01.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/184175968301450/395136573872054

   Nu får de fasiken var nog med skit i från socialtjänsten
   Det måste bli ändring -

   Nu har min dotter bott i jourhem i 4 månader( som bara detta är ett lag brott ) och nu ska hon till familjehem hon har snart bott på 3 ställen i sitt lilla liv hon är nu 5 månader .
   Detta är så bedrövligt .
   De har fortfarande fast de haft 10 veckor på sig att utreda pappan så har de inte gjort detta .
   I stället omplacerar de barnet till familjehem .
   Vi får inte veta vem familjen är , inte heller att de har in skolat henne i den nya familjen under denna vecka och vi skulle ha umgänge i morgon så har de i stället ställt in umgänget fick jag höra av jourhemmet när jag ringde dit . och de sa att hon ska flytta imorgon . utan att socialen informerat oss .
Detta med att de ska försöka få med oss på frivillig väg finns inte med på socialtjänsten , som det finns lag på

*

   Benny Sehtfors:
   Vi vet vilka de är! Vi kan inte prata med dem! Vi förstår dem inte! Men lik förbannat bestämmer de över oss

   Benny Sehtfors:
   Ingen av oss vill ha det så här.. Jag tycker det är dags att vi tillsammans säger ifrån.. Jag har pratat med ett tjugotal människor här på Facebook och alla vill ha en förändring.. Kan vi inte bilda en ideel förening som sen övergår i ett nytt parti.. Med en halv miljon barn utan minst en förälder blir det minst en halv miljon föräldrar.. Med en halv miljon röster blir det ett mycket starkt parti... Och då kan vi ta bort allt detta som ingen förstår.. Inte fan har socialtjänsten något intresse av barnen! Inte fan har socialtjänsten något annat intresse än sina egna som ingen normal förälder förstår... Ja, det måste ta slut nu...

   Ann-Louise Knutsson:
   Tanken om ett parti är god, men även om vi kommer in i regeringen så är det ju inte bara att tuta o köra... man ska ju få med sig övriga partier i en sån fråga också och moderaterna centern mfl lär inte rösta ja för en sådan lagändring :-( Mona Ellie Nyström har de inte genomfört utredning inom de 10 veckorna så har de gjort fel och då är placeringen oriktig, de kan ansöka om att förlänga utredningen i jag tror en månad, men har du ingen info fått om detta har soc skitit i det blå skåpet !! Hoppas du har en advokat om inte skaffa genast o det inte genom soc eftersom de går i varandras ledband... du har rätt att välja egen advokat sen skikar soc begäran om din advokat till förvaltningsrätten som för det allara mesta godkänner advokaten, då slipper du betala advokaten när förvaltningsrätten godkänt advokaten..vart bor du ? tänkte på tips på bra advokater... om du vill kan du PM:a mig om anledningen soc har angett till att omhändertaga din dotter så kan jag kanske ge dig lite mer tips o råd. kramis ♥

   Ingalill Elenius Öhman:
   Tragiskt! Alla barn måste behandlas med respekt.Under barnets första 3 som är de viktigaste bygger du upp trygghet tillit empati m.m.
   En myndighet måste ta hänsyn till detta och inte flytta runt barnet.Barnet är ju ingen cirkusartist.Behöver man hjälp som förälder så ska det så långt som det är möjligt få hjälp och stöd i sitt eget hem.Finns stöd i Föräldrabalken och i Barnkonventionen.Begär hemtagning! Det har man rätt till.Och det kan man göra hur många gånger som helst. Kram!

   Christine Andersson:
   http://www.jk.se/
   Välkommen till Justitiekanslern
   www.jk.se
   Justitiekanslern (JK) är en myndighet under regeringen. Vi finns på Riddarholmen i Stockholm och är ca 30 anställda. Myndighetens huvuduppgifter är

   Mona Hedström:
   Jo vi har begärt hemtagningsutredning . Men de sinkar tid för att dra ut på allt . Undertiden så utreds inte pappan och vår dotter flyttas till foster hem .
   Sen hänvisar det att jag inte kan ge trygghet för jag har flyttat innan hon kom till världen . Men de flyttar runt henne som en leksak. I stället för att utreda pappan som levt med sina barn i 4 år

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2012:

   Det er dette som gir mening for meg i arbeidet med menneskerettighetene: Landet tilhører folket, ikke eliten.

*


   Maj-Britt Marie Grevstad:
   Hei, jeg lurte på om hvilke rettigheter jeg har. Når det offentlig ikke hjelper meg når jeg er syk. Kan jeg anmelde staten? Vet du hvordan jeg går frem? . Hilsen Maj-Britt

   Elvudas Heiknatten:
   Vi er stolt av ditt arbeid marius og alt du gjør for folket, all den tid og energi du legger ned måtte det blir verdsatt, sett og hørt det e unikt ;)

   Anders Kleppe:
   La meg si, som jeg har hørt veldig ofte, av 'vennene' våre nede ved det gamle rådhuset: Gi aldri opp. Disse overgrepene må vi få satt en stopper for! (uten å spesifisere eksakt hvilke overgrep jeg tenker på) ;)

   
---
---

   Julija Lande, 01.06. 2012:
   Er det virkelig mulig???

   Rigmor Fossdal:
   Ja, Julija. Dette foregår enda- og enda mer skjult. Men jeg vet jo om en viss barnevernleder som under ed stod og fortalte om hvordan de gjør det..

   Julija Lande:
   De knuser barnets vilje, og går fri!!! Drap uten konsekvenser! Min kropp og sjel fryser... Hva slags samfunn er dette?

   Ingvild Christiane Avida Jahren:
   Et samfunn som knuser barnets vilje...

   Rigmor Fossdal:
   Drap.

   Rigmor Fossdal:
   Denne barnevernlederen jeg nevner sa at de bruker de første par måneder til å knuse barnets vilje. Hun brukte ordet motstand og at denne ville gå over- som regel etter 2-3 måneder. Deretter "kom" de i posisjon til å gå inn i barnet for å "hjelpe" det.. kjøre en viljeløs traumatisert unge hit og dit.. medikamenter, kontorer ,leger, utredninger osv. osv. Og de har alle off. instanser med på "laget". Disse er sjuke og perverterte .

   Rigmor Fossdal:
   Så barnet er under konstante angrep helt til det ikke orker mer.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   De har mange måter de torturerer og dreper barna på. Og også foreldrene.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig ofte frister de med premieringer for alt usselt og perverst i en viss tid, for å få sine ofre over "på sin side".

   Rune L. Hansen:
   Tortur, fangenskap, trusler, premiering, trakassering, terror, osv.

   Rune L. Hansen:
   Og de gjør alt og hva som helst for å hindre at offentligheten skal få vite hva som foregår.

   Rune L. Hansen:
   De som driver med dette - kidnapping og fangehold av barn - vet imidlertid meget godt hva som egentlig foregår. Og mange mange flere også.

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 01.06. 2012:
   Bjørn Dahlberg:
   Hvilken svindel er det som i disse dager fåregår på Domstoladministrasjonen ? Jeg søkte i postjournalen deres for en måned siden og fant da ut at de hadde sendt ut brev til flere Dommere i februar mnd. dette året (2012). og spurte etter følgende: DA ber Dommer. xxxxxxx xxxx om tilbakemelding vedr tiltredelsesdato og retur av underskrevne skjemaer for embetsed og sidegjøremål ifm konstitusjon ved kgl res. datoen for denne utsendelse og dokument dato var februar 2012. det jeg ser nå en måned etter er at denne dato er endret til februar 2010. Hva fan fåregår egentlig ? en gedigen svindel ? falsknerier ? forsøker de ved hjelp av deres endring den siste måned å ordne opp i sin egen Ulovlighet ?

---
---

   Rigmor Fossdal via Martin Larsen, 01.06. 2012:

   ‎- Det er vanskelig å si konkret hvor farlig glutamat er for mennesker, men i dyreforsøk bruker vi glutamat for å drepe hjerneceller, sier Charlotte Erlanson-Albertsson som er professor og forsker ved Universitetet i Lund.

   E 621 = JUKS OG BEDRAG
   http://www.sunthjem.no/2012/06/01/e-621-juks-og-bedrag
   www.sunthjem.no
   Vi er opptatt av utseende og at ting skal se pent ut. Også maten vår vil vi ha pen. Dette vet de som produserer ferdigmat og derfor sminker de maten vår. De gir maten friskere farger og mer smak med fargestoffer og smaksforsterkere, og illusjonen om...

*

   Tore Svendsen:
   omg da var det slutten på stabburet leverpostei med agurk her i huset :(

   Rigmor Fossdal:
   Ja, og Torosakene ..

   Rigmor Fossdal:
   og mye annet. Sikker på at dette er å finne i det meste.. Den som kontrollerer maten...

   Tore Svendsen:
   Ja er kansje enklere å spørre hva er trygt å spise? ingenting.

   Bianca Rytter:
   verst er vel vaksine medisin forgiftinger ?

   Tore Svendsen:
   Alt er verst. I kombinasjon er det enda værre.

   Bianca Rytter:
   og mafia fb tlf strøm penge forgiftinger ran ?

   Marina Lorieri:
   begynn å produsere deres egen mat.

   Rigmor Fossdal:
   Ja, men må ha jord. Vet du om noe ledig, Marina ? ;o) Holdt på å si der du er..

   Marina Lorieri:
   mangen muligheter. Hvord stort område klarer du holde orden på. ?

   Rigmor Fossdal:
   ‎:o)) Hm, det er jeg ikke sikker på. Hvor mye trenger jeg?

   Marina Lorieri:
   kommer an på hva du kan +

   Marina Lorieri:
   kan du jordbruk fra før ?

   Rigmor Fossdal:
   Litt..

   Rigmor Fossdal:
   og litt til.

   Marina Lorieri:
   jeg er på vingård og dyrker alt som vokser som er spisend. alltid spennende hva som gror opp.

   Rigmor Fossdal:
   Kan grønnsakdyrking, både øko og ordinær. OG urter og blomster. Resten kan man lære!

   
---
---

   Rigmor Fossdal via Mariann Alvestad, 01.06. 2012:

   Studier viser sammenheng mellom nevrologiske sykdommer og vaksiner – antall barn med nevrologiske ut
   http://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/03/studier-viser-sammenheng-mellom-nevrologiske-aspekter-og-vaksiner-antall-barn-med-nevrologiske-utviklingsforstyrrelser-oker-stadig-er-det-urimelig-a-undre-seg-2/
   nyinjeksjon.wordpress.com
   Norge skal angivelig være ett av verdens beste land i vokse opp i. Likevel preges nesten halvparten av 5 åringene i henhold til FHIs egen “Mor & Barn”-undersøkelsen av forsinket ...

*

   Tore Svendsen:
   Det er vel alle barna barnevernet har undersøkt det da? Dem er flinke til å skrive det i alle papirer hvertfall.

   
---
---

   Rune Fardal shared a link, 01.06. 2012:

   – Barnevernloven svikter barna
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.8170931
   www.nrk.no
   Barn blir gjengangere på krisesentre fordi barnevernloven tar mer hensyn til foreldre enn til barn, mener ansatte på sentrene. De opplever at loven hemmer Barnevernet i å hjelpe barn når foreldre takker nei til et samarbeid.

*

   Rune L. Hansen:
   Hverken "Barnevernloven" eller det såkalte "barnevernet" hjelper barn. Så tvert om. Propaganda som dette bør politi-anmeldes!

   Rune L. Hansen:
   De fleste norske såkalte "krisesentrene" er delaktige i den grov-kriminelle menneske-handel med barn. Som oftest i nært samarbeide med det falske barnevernet.

   
---
---

   Ole-John Saga via Bjørg Brennan, 01.06. 2012:

   Er ikke vanskelig å ta et standpunkt om EU medlemskap når man leser slikt. NEI TIL EU !

   Læk: Danmark vil hindre presseindsigt i EU-magt
   http://arbejderen.dk/artikel/2012-05-25/l-k-danmark-vil-hindre-presseindsigt-i-eu-magt
   arbejderen.dk
   Et lækket dokument afslører, at det danske formandskab under ledelse af europaminister Nicolai Wammen lige nu forhandler om en ny offentlighedslov i EU, der skal sætte grænserne for, hvor meget åbenhed der skal være i EU.

*

   
---
---

   Bente Alertsen and Hilde Ottesen shared a link, 01.06. 2012:

   - Barnevernsansatt truet av tre personer
   http://www.dagbladet.no/2012/06/01/nyheter/innenriks/politiaksjon/barnevernet/21881257
   www.dagbladet.no
   Stor væpnet politiaksjon i Tønsberg.

*

   Hilde Ottesen:
   Ja, dette overassker ikke så veldig mye... At barnevernet provoserer så mye at folk går til angrep enten verbalt eller fysisk er ikke uvanlig. Det jeg finner merkelig er at det er såpass få angrep... Stygt sagt jeg vet....

   Hugo Vordal:
   Bra sakt :)

   
---
---

   Annina Karlsson, 30.05. 2012:

   Jag är enormt trött, kanske man borde stanna i sängen ? Vad har man för rättsäkerhet när man inte ska höras av polisen, varför man anmäler en sak innan det läggs ner?

*


   Anna Pettersson:
   oftast är det åklagrn som gör felen, och krim.... men jag har inget förtroende för polisen....

   Bianca Rytter:
   kriminelle styrer rettsystemet og stjeler barn raner og misbruker på alle måter dopstyringer penger ?

   Annina Karlsson:
   Polisen viste inget om sekretessen mot mej som obdusenten pratade om. Kriminalpolisen viste inget om den tredje part som ska skyddas? Men de sa att sjukhuset även kan ha sekretess mot polisen? Hon hadde inte tagit del av journalerna. Obduktionen är inte klar utan det tar visst ytterligare 2 veckor. Varför kan man inte ha mitt ärende öppet so jag for en advokat? Nu kan jag inte ha det för detta är inte allmänt otal. Nu sa de att det är inte min sak att polisanmäla utan socialstyrelsens. Varför ska jag inte kunna polisanmäla själv och ha en advokat? Var finns den regeln?

   Annina Karlsson:
   Polisen bara uppmana mej att skaffa advokat utan att det är allmänt otal? Det kostar ju skortan?

   Annina Karlsson:
   Jag är redan ett offer i detta och jag betalar inte!!!

   Anna Pettersson:
   man kan få hjälp med advokater och deras kostnader.....

   Lena Andersson:
   Har dom sagt 2v till, innan dom får svar, på dödsorsaken? det kan stämma, för jag vet att det tar jätte lång tid. Förstår ditt delämma i detta, moment 22, man kommer ingenstans, men jag hoppas på en utredning på detta. Kram ♥

   Annina Karlsson:
   Jag bad läkaren att skicka journalen hennes till polisen och jag ville lösa ut det där. Han ringde socialen och där bad man honnom att skicka det dit istället och de skulle överlämna posten till mej. jag ville inte att det skickas till socialen och där lova man att inte öppna min post. Men nu när jag idag var där för att hämta kuväret var det öppnat.

   Annina Karlsson:
   Där är skrivet att läkaren fick besök den 10 aprill akut. Läkaren bedömde att det var körtelfeber och gav henne värkmedicin Diklofenak för att hon hadde det rätt so besvärligt som han utrycker det. Inga prover togs.

   Carl Ingrosso:
   Klart du blir trött av allt..

   Lena Andersson:
   Vila dig en stund Annina, kram ♥

   Carina Ekman:
   ♥

   Linda Ann Long-Moulaison:
   Även när du försöker få svar och rättvisa lade de upp vägspärrar för att försöka hindra dig från att göra det. Arbetet med det när du kan, och vila om du måste. Du måste ta hand om dig själv.

   Even when you try to get answers and justice, they put up roadblocks to try to prevent you from doing it. Work on it when you can, and rest if you must. You need to take care of yourself.

   Linda Ann Long-Moulaison:
   Kram, Annina Karlsson♥

   Calle Slåtteby:
   ‎*Annina* Satt in symbolisk summa♥.. Nordea Torsdag kl 15:39♥.. Varm kram♥.. Vila om du kan♥...

   Rune L. Hansen:
   http://www.dagbladet.no/2012/06/01/nyheter/henging/dodsfall/drapsetterforskning/21880796/
   Jente (17) funnet hengt i et tre
   www.dagbladet.no
   Svensk politi har startet drapsetterforskning.

   
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. juni 2012, Vinberget:

   I underkant av 1 pluss-grad Celsius her ute klokken 6. Tildels skyet og tildels blålig himmel og sol, med 10 pluss-grader klokken 12. Noe mere overskyet og hagl en stund klokken 12.30 og mere hagl klokken 13.20 og nokså tåkete med både regn og hagl en lengre stund omkring 17-tiden. Videre været mere som formiddagen og 7 pluss-grader klokken 21 og 3 mot midnatt.
---

   Drept er jeg forlengst og mange ganger og blir jeg uansett. Og jeg har dokumentert og bevist av hvem og hvordan. Hvordan det foregår i terror-regimet Norge, Sverige og Danmark er ikke mere en hemmelighet. Her i mine Dagboks-notater med tilbehør er det dokumentert grundig og detaljert på ett og samme sted, som bevis-materiale. Til bruk og bevis for enhver og alle, i og for nutid og eftertid. Jeg har bidratt i synliggjøringen og bevisstgjøringen av nødvendighet, for meg selv og enhver annen, på vegne av med-mennesker og samfunn.
   Om forholdene hadde vært som de skulle være eller nokså normale og ryddige samfunns-messig så hadde det vært unødvendig og hadde ikke slikt noe kunnet skje. Men forholdene her i Norden har bak kulissene i etapper utviklet seg villere og villere groteskt og katastrofalt smittsomt.
   Smittsomt og usynlig for den som ikke overskuer eller ser årsakene. Som sykdommen tyfus, eller mere treffende verste sort livs-farlig katastrofal pest.
   Viltert smittsomt, perverterende og drepende, ikke bare nasjonalt, men også angripende internasjonalt.
   
---

---

    “Barnevernet” The Norwegian Child Protection Unit MUST STOP" ..
    India's Photos · India's Profile, 02.06. 2012:
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=324573520956623&set=a.215977121816264.54335.100002119333233 

             575304_324573520956623_100002119333233_798123_1703403907_n.jpg
   

   India's Smile Ngo, 02.06. 2012:

   NRI kids row: Norwegian authorities want Abhigyan, Aishwarya back
   ================
   The Norwegian authorities are now asking for an explanation from the Indian embassy about the recent development, and further said that they will never trust India again if they do not get the answers.
   ================
   New Delhi, June 2: According to a news report in NewsX, the Norwegian authorities, are asking for three-year-old Abhigyan and one-year-old Aishwarya to be returned back, when they came to know about the renewed fight over the custody of the two children of an Indian NRI couple – Anurup and Sagarika Bhattacharya.
   The authorities are now asking for an explanation from the Indian embassy about the recent development, and further said that they will never trust India again if they do not get the answers.
   Earlier, Sagarika had complained to Kulti police station in Burdwan (West Bengal), alleging that her father-in-law, Ajay Bhattacharya, had sent some goons to threaten to kill her if she came near the children.

   Bhattacharya, on the other hand, had filed a complaint in the same police station counter-alleging that Sagarika and her father Manotosh Chakraborty had been threatening them with dire consequences if they did not return the children to their mother.

   “On May 23 I was not allowed to see my children and was kept waiting for many hours. Later some goons threatened to kill me if I came near my children. I even went to police and registered a complaint but was again threatened the next day,” Sagarika had told, adding that her in-laws had filed the complaint against her maliciously and in retaliation.

   Bhattacharya, on the other hand, had accused Sagarika and her father of coming to their house with a large group, purportedly to take away the toddlers forcibly.

   “Sagarika has said that she will send us to jail under the dowry laws if I did not give her the children. I fear about the safety and security of my family. They can go to any extent, which is why I approached the police,” Bhattacharya had said.

   The children were taken away from their parents by Norway’s Child Welfare Service in May last year on grounds of “emotional disconnect”.

   Following a nearly six-month-old legal battle, a negotiation was reached between the Indian and the Norwegian authorities to keep the two children in foster care before being flown to India.

   The two children arrived in Delhi on April 24 after a Norwegian court gave their custody to their uncle Arunabhas Bhattacharya, a resident of Kulti in Burdwan district.
   ===============
   Video Link :: http://youtu.be/nxzoH8xqIiwwith Ekdin Bengali Daily, Rune L. Hansen, Gopikanta Ghosh, Friends-organization Ngo, Debasis Ray, Diptiman Das, Universal-human Rights-organisation, Uddipan Sengupta, Arpita Pramanick, Fightagainst Falsecase, Anurup Bhattacharya, Das Aquarius, Sunit Chaudhury, Jenni Kaisa, Pallab Ghosh, Jasinta Dungdung, Anuradha Dasgupta, Debasish Sengupta, Ellora Debnath, Dung Svalland, Lopamudra Ganguly, Utpal Das, Kashif Farooqi Al-Shameemi, Marina Lorieri, Debasmita Pooja Saha, Upasana Srija Bhattacharyya, Embla Diser, Dhanesh Bhojwani, Asim Duttaroy, Rajeev Sarkar Che, Saptarshi Dutt, Jagriti Sengupta, Jon Ragnar Gudmundsson, Jayeeta Dey and Abhishek Dey in Norway.

*

   Jenni Kaisa:
   omg they want to steal the kids?

   Jenni Kaisa:
   again

   Das Aquarius:
   The Family Drama went on after the kids were in the custody of Norwegian Authorities made us surprised and I personally think the kids will remain in a better shape there in Norway!

   Das Aquarius:
   Thanks... @ ISN.

   Idris Babur:
   Why not spend resources rather honestly on rehearsing nuclear or chemical warfare instead? How are the world's peace powers any different than warmongers when it comes to the rights of the individual?

   Whereas some like India, Israel, Iran misuse valuable resources on weapons for mass destruction, other, luckier states like Norway, Sweden, Denmark misuse their resources on individual harassment . In the long run it all boils down to misuse of power, for the sake of power.

   Corruption and dysfunction define all these worm-eaten, decaying outdated institutions and systems inherited from past.

   Sushovan Biswas:
   I seriously doubt abt their parentage.

   Jenni Kaisa:
   thing is they fool people think they doing what is best for the kids. i know girls who lost there kids to swedish goverment for being poor and single parent. there is laws that makes so cities earn money by taking kids. so more money is involved in this then people think. One woman got murderd for revealing secrets of socialservices agenda. its like a state within a state.

   Sunit Chaudhury:
   @Dear all facebook friends & well-wishers of Sagarika Chakraborty, please go through the news, this is the reason whywe (India's Smile Ngo) requested you to help us in reuniting the family Anurup Bhattacharjee. The total act totally damaged the reputation of the Government of India, internationally :-(...

   Marina Lorieri:
   Stavanger barnevern have destroied the family alredy.

   Rune L. Hansen:
   If something external threatens the equal balance in a family in relation to the children, can and will anything of madness happen. That's the way it is.

   Lopamudra Ganguly:
   Now in wat way d family drama is going on it's better to kp d kids again under d custody of Norway Govt.,

   Rune L. Hansen:
   It is the Norwegian government who destroys this family. Nothing else. Perhaps India should do the same?

   India's Smile Ngo:
   ‎Rune L. Hansen, NO............

   Rune L. Hansen:
   If no, or if yes, then everybody will see.

   Rigmor Fossdal:
   Lopamudra: I guess you really have no idea about how this works. What really damaged was, and still is: Norw. gvmnt /CPS. Now the parents and the children are used in a 'fight' - even in India. Tis is an ongoing genocide- among other 'things' & facts.

   Rigmor Fossdal:
   And, 'dropping dead' is not the ultimate definition of genocide. The pshysical body can still exist, but the mind , personality will be forever damaged.. and dying. From every death else will come.. The masons .. say they are being born again.. So, here CPS and govt. kills to 'install' 'new' personalities. This is how it is done. Welcome to the 'future'..

   Rune L. Hansen:
   Very useful for any mafia activities.

   Rune L. Hansen:
   And if it's someone you do not like.

   Kristin Johansen:
   Barnekidnapping fra foreldre her til lands ser ut for å være en av norges fremste fanesaker

   Sunit Chaudhury:
   ‎@Dear all friends, i would like to give a wonderfull news on behalf of India's Smile Ngo. Our Secretary Trustee Mr. Rajeev Sarkar was continuously trying to reunite each & every member of Anurup Bhattacharjee's family. For this reason he was in continuous touch with CWC Burdwan & Asansole police. He has given a proposal about this case to CWC, asansole & Saharika. In today's meeting all of them accepted his suggestion. CWC asked Sagarika to stop giving any negative comment infront of media. CWC also asked Sagarika, to inform CWC when ever she want to meet her childrens, CWC will inform Asansole police to escort Sagarika in this meeting, so that no conflict come in picture. This is the first step towards reunionprocess of the family, so please support us to fulfill our moto....

   Jarnail Singh:
   Nice pic

   Jenni Kaisa:
   this doesnt happen only in norweig whole western world

   Sunit Chaudhury:
   ‎@Jenni Kaisa, we India's Smile Ngo is fighting the battle to preserve the rights of the deprived childrens of whole world, we appeal to each individual of whole world to take little responsibilities on own shoulder & to cooperate us to win this world war against the crime towards our foundation (new generation)... Please please please support our cause...

   Rune L. Hansen:
   That is not true, Jenny Kaisa.
   It does not happen where it does not happen.

   Rajeev Sarkar Che:
   ‎@rune L. Hansen, Why it's not True...... ???? Details plzzzzzzzz....

   Rune L. Hansen:
   It is not true, because it is not in all countries in Europe such things happening. And it happens in Norway and Sweden many times more and worse than in other countries. I think about 8 x more often than in England and France. (And there it is also very bad.)

   Rajeev Sarkar Che:
   ‎:)

   Sunit Chaudhury:
   Rune L. Hansen, it happens every where little more or little less, only point is world came to know about this countries & world does not have any clear picture about this kind of incidents in other countrie:-(

   Rune L. Hansen:
   Yes, Sunit, but also much more (and worse) or much less.

   Jenni Kaisa:
   i live in Sweden and im thinking of moving. my husband is pakistanian so maybe they will have excuses to destroy our family when we will get kids.

   Rune L. Hansen:
   Best for you to do it, Jenni. Chances are high that you and whole family will be tortured and killed otherwise.

   
---
---

   Wall Photos, India's Photos · India's Profile, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=324585010955474&set=a.109531779127466.18838.100002119333233&type=1
   

             536852_324585010955474_1767580278_n.jpg

   India's Smile Ngo, 02.06. 2012:

   Kin spar over Norway kids : THE TIMES OF INDIA
   ==============================
   Sanjib Dey, the inspector in charge of Kulti police station:""I visited their house and found the kids quite well and happy. There has been an agreement between the Norwegian and the Indian governments regarding the guardianship of the children. The mother has to move the district sessions court if she wants to claim custody of the children,""
   **********************************
   Mr. Dey said he had asked the family to allow Sagarika to visit her children on humanitarian grounds.
   ==============================
   KOLKATA/KULTI: The mother of the two children who were put under the care of their uncle by a Norwegian court lodged a general diary against her in-laws in Kulti on Friday. The uncle lodged a counter-complaint against her an hour later.

   While Sagarika Chakraborty alleged in her complaint that they had beaten her up and thrown her out of the house and were not taking proper care of her children, Arunabhas Bhattacharya, the uncle, complained that Sagarika had barged into their house with unknown persons and tried to snatch away the kids, Abhigyan and Aishwarya.

   Sanjib Dey, the inspector in charge of Kulti police station, confirmed that both parties have lodged complaints with them. "I sent a force to probe the incident," he said. However, he also admitted that Kulti police had no authority in this matter.

   "I visited their house and found the kids quite well and happy. There has been an agreement between the Norwegian and the Indian governments regarding the guardianship of the children. The mother has to move the district sessions court if she wants to claim custody of the children," he added.

   Sagarika, who had gone to visit her children on Friday, claimed that she saw the children eating apples off the floor, against which she protested. She alleged that her father-in-law Ajay Bhattacharya and brother-in-law Arunabhas assaulted her for that. "They did not even let me touch my children. Arunabhas grabbed me by the hair and pushed me and my aunt out of the house. I went straight to the police station," she said.

   However, Arunabhas in his complaint to the police said Sagarika had entered the house without informing them and was trying to take away the children forcibly. He said he was feeling threatened by regular attempts by Sagarika to snatch the children. "It is creating problems in our life and I had even complained to the child welfare committee (CWC) in Burdwan," he said.

   Kripa Sindhu Chatterjee, the chairperson of CWC in Burdwan, said they have asked Sagarika to appear before the committee on Saturday. They will also send a team to Kulti to find out if the children are in good health, said Chatterjee.

   Dey said he had asked the family to allow Sagarika to visit her children on humanitarian grounds. "But this is the second time in the last few days that a complaint and counter complaint have been lodged with us," he added. Last week, both the grandfathers of the children had lodged police complaints against each other, after Sagarika had gone visiting the two children.

   In May 2011, a Norwegian childcare agency had put the children under foster care after it found lack of parental care at home. After a bitter custody battle and intervention by Indian foreign minister S M Krishna, a Norwegian court granted Arunabhas the custody of the children in April 2012. The children returned to India on April 24 and have been living in Kulti with their uncle ever since.

   Arunabhas said he has informed the external affairs ministry about Sagarika's visits and her attempts at implicating them in police cases and forcibly taking away the children. "The MEA officials have specified that the children will be under my custody. The CWC Burdwan will keep tabs on the welfare of the children," claimed Arunabhas.
   ===============
   news LINK ::: http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Kin-spar-over-Norway-kids/articleshow/13713340.cmswith Ram Esh, Rajarshi Banerjee, Gopikanta Ghosh, Sunit Chaudhury, Riaz Raza, Rajeev Sarkar Che, Dung Svalland, Deshabrata Biswas, Anders Edgren, S M Wazair Ahmad, Aman Ullah Quadri, Ehsan Qazi, Ina Ray, Amit Wadekar, Suvodip Etc, Suparna Sinha Roy, Debasmita Pooja Saha, Sayan East Bengal Sengupta, Ekla A Mon, Ratri Sengupta, Ek Achena Swapno, Jamal Abdul Qadir, Rune L. Hansen, Qadir Baloch, Annina Karlsson, Jon Ragnar Gudmundsson, Faqeer Abdul Quddos Surkhposh, Whìte Horsé, DontBe Quiet AtAll, Qamar Zaman, Diptiman Das, Writaja Sasmal, Khwaja A Rahman, Ruby Harrold-Claesson, Riju Basu, Dharan Educational Trust, Ahmad Wazair, Asim Duttaroy, Arpita Pramanick, Senjuti Ray, Muhammad Essa Daudpota, Ellora Debnath, Chinnathambi Eazhumalai, Qasar Daniel, Debani Sharma, Emanul Haque, Ekdin Bengali Daily, Debasis Ray and Subhodip Roy.

*

   Sunit Chaudhury:
   @Dear all facebook friends & well-wishers of Sagarika Chakraborty, please go through the news, this is the reason why we (India's Smile Ngo) requested you to help us in reuniting the family Anurup Bhattacharjee. The total act totally damaged the reputation of the Government of India, internationally :-(...

   Antara Shome Basu:
   I SUPPORT YOU... this is total embarrasement of Indian Govt.

   Rune L. Hansen:
   The same disease is trying to penetrate into India. It is a life-hazard catastrophic disease and the worst sort black plague.
   It take your parents and it take your children and it takes all and everything from everybody.

   Sunit Chaudhury:
   ‎@Dear all friends, i would like togive a wonderfull news on behalf of India's Smile Ngo. Our Secretary Trustee Mr. Rajeev Sarkar was continuously trying to reunite each & every memberof Anurup Bhattacharjee's family. For this reason he was in continuous touch with CWC Burdwan & Asansole police. He has given a proposal about this case to CWC, asansole & Saharika. In today's meeting all of them accepted his suggestion. CWC asked Sagarika to stop giving any negative comment infront of media. CWC also asked Sagarika, to inform CWC when ever she want to meet her childrens, CWC will inform Asansole police to escort Sagarika in this meeting, so that no conflict come in picture. This is the first step towards reunionprocess of the family, so please support us to fulfill our moto....

   Whìte Horsé:
   BandeMatarm !!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.06. 2012:

   Mannen som avslørte skandalen rundt manglende dommerforsikringer og embetsed, Herman Berge, er drevet på flukt av staten. Det er noe å tenke på.

*


   Karen Irene Fløttum:
   Kan ikke trykke liker på dette DA jeg ikke liker at Staten Norge har drevet denne mannen og hans lille fam på flukt !!!!

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   tror snart væpnet revulosjon er veien å gå

   Bo Torgersen:
   Nei hold tunga rett i munden. Overlat dett til JESUS.

   Karen Irene Fløttum:
   Nordmenn er alt for snille og naive. Bare godtar at sånn er det. Og det vet den Norske Stat. Men når noen begynner å rasle med fakta, da skal han taes for en hver pris. Spiller ingen rolle for den Norske Stat om en uskydlig blir dømt.....

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   tror det må sterkere lut til enn jesus, dessverre.

   Karen Irene Fløttum:
   Hva har jesus med dette gjøre ??

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   det var bo torgersen som brakte det på banen

   Bo Torgersen:
   Landets befolkning får det de stemmer på. Men jeg sier dere Det kommer en dag. Da dere alle vil søke HERREN JESUS. ,

   Jebe Pers:
   Jeg er DYPT rystet! Og kjempeforbanna! Dette viser at mange brikker faller på plass. Jeg begynner å forstå mere og mere hvorfor det har vært fryktelig tungt i mange år. ENDELIG er det hull i muren!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Skummelt.......!!

   Randell Cinnamon:
   Sorry, but nobody will be seeking out a man long dead and one that will obviously do nothin for anyone.

   Fred Segoula:
   Enhver som tar de svakes parti, vil få autoritetene som fiender.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.06. 2012:

   Herman J Berge skriver:

   FLUKTEN UT AV LUXEMBOURG
   På vegne av vår lille familie vil jeg takke så mye for all økonomisk hjelp og støtte vi har fått, noe som har gjort vår ”flukt” til Tonga (og videre kamp) mulig (det var nemlig ikke selvsagt at vi skulle kunne komme oss ut av Luxembourg, følgelig var vi rimelig lettet da vi så Luxembourg forsvinne i et regntungt skydekke). Venner i London ordnet med tilnærmet gratisbilletter til Sydney (ca £ 400 for alle oss tre), og derfra brukte vi de midlene vi fikk gjennom kronerullingen og fra familie til billetter til Auckland (ca AUD 1.300) og deretter til Tonga (ca NZD 1.700). Hele turen fra London tar mellom 25 og 30 timer i luften og er normalt en ganske så slitsom affære. Takket være våre brittiske venner reiste Katalin og vår sønn business fra London via Singapore til Sydney, mens jeg fikk business til Singapore og første klasse fra Singapore til Sydney. Vi var derfor for første gang på lenge uthvilt da vi landet, og fikk nok en bevertning og service som våre fiender ville ha hatet at vi fikk.

   Som bl.a. Kjell Erik Midtgård fryktet og advarte oss mot, iverksatte Luxembourg (i likhet med hva andre vestlige diktaturer (så som Norge) gjør når de vil bli kvitt personer som fremstår som en fare mot deres despoti) barnevernsak mot oss. Takket være Midtgård fikk vi meldt flytting til Tonga før Riksadvokaten og hans korrupte dommervenner fikk begjært barnevernsaken åpnet (Jeg nevner her at vår sønn (9 år) allerede har gått på tongansk skole i 14 dager, og følgelig har begynt å lære sitt 6 språk. Det å plutselig måtte rive opp alle hans røtter i Luxembourg (tap av venner, skolen, det sosiale miljøet osv), var helt forferdelig, men han taklet det godt og var egentlig mer bekymret for oss. Han fikk gråte (og diskutere med oss for deretter å tenke igjennom det hele) de første dagene, men etterhvert ble det til at han stoppet med dette og ble mer opptatt av at vi ikke måtte gråte og være triste).

   Hadde det ikke vært for dette norsk-luxembourgske ”grepet”, hadde vi selvsagt blitt igjen for å kjempe mot vestens diktatorer fra selve hjertet til all ondskap i Europa og Verden; Luxembourg. Vi har naturligvis begjært utlevert dokumentasjon på grunnlaget for barnevernsaken, men blir i kjent stil avspist med at vi ikke har noen rett til innsyn i dette grunnlaget. Dette er jo ikke særlig overraskende idet vi jo år etter år har måttet akseptere hemmelige rettsavgjørelser mot oss, avgjørelser som er upåankelige, og som har kommet til uten at vi har fått den minste mulighet til å forsvare oss, slik som vi også har vært vant med fra det korrupte norske rettsvesenet.

   Som det burde fremgå av det jeg nå har sagt, vil kampen mot vestens despoter fortsette herfra, og jeg skal forsøke å bidra mer aktivt i de kampene som blir dratt igang bl.a. i Norge. Problemet her nede er Internethastigheten. Den ligger på norsk 1995 nivå, men koster likevel tre til fire ganger mer enn den beste fiberoptikklinjen i Norge.

   Den som har lyst å se litt nærmere på hva Tonga er (og kan tilby) bør ta en titt på denne siden: http://www.thekingdomoftonga.com/

   Dette får være nok for denne gang. Avslutningsvis vil jeg enda en gang få takke dere så inderlig, alle dere som bidro til at vi kunne komme oss i sikkerhet for det djevelskapet som vi alle kjemper mot. Takk!!!
   http://www.thekingdomoftonga.com/
   www.thekingdomoftonga.com

*

   Karen Irene Fløttum:
   Uff. Jeg har ikke ord .... feller noen tårer når jeg leser noe sånt som dette. Stakkars fam....

   Inge-Jarl Clausen:
   sender masse gode vibber her fra bavaria. justispolitisk lobbyist

   Ove Johansen:
   Utrolig bakgrunnshistorie for dere som ønsker å google denne saken

   Frøydis Skaug-Andersen:
   Kan noen legge inn en lenke til bakgrunn her, blir nysgjerrig på hva som har hendt...

   Vibeke Palin:
   Ble også nyskjerrig på historien bak.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.06. 2012:

   Da har staten klart å drive en av norges fremste systemkritikere, Herman J Berge, på flukt til Tonga. Det viser seg å være gjennomgående at jurister, som tør å opponere mot systemet og forfekter menneskerettighetene her i landet, får alvorlige problemer.

*


   Anne Kathrine Eckbo:
   Uff, at de ikke snart kan la Herman i fred. Om de mener han tar så feil så burde de jo bare overse ham...

   Jan Trygve Harila:
   Kan ikke si at jeg liker det, alle norske borgere har likerett i dette landet. At di må flykte fra landet på grund av at di påpeker norsk lov er helt absurt. Men di kan ikke jage oss alle ut og vi skal fortsatt kjempe at norsk lov SKAL følges og ikke symses slik di gjør nå. Vi blir fler for vær dag som går og går og snart vinner vi slik at norsk lov igjen blir gjeldene i norge.

   Sveinung Vegsund:
   I Norge er alle like, men noen er likere enn andre !

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2012:

   Dette sitatet fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saken mellom RICHERT v. POLAND av 25/01/2012, viser at hverken dømmende eller utøvende myndighet kan ta loven i egne hender:

   42. The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).

*

   
---
---

   Albert Fittêpateus, 01.06. 2012:

   hva syntes egentlig folket i denne gruppen om dld (data lagrings direktoratet) etter som de fra og med i dag overvåker tlf og internett

*


   
---
---

   Herman J Berge, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184404758354928&id=100003562161954

   FLUKTEN UT AV LUXEMBOURG

   På vegne av vår lille familie vil jeg takke så mye for all økonomisk hjelp og støtte vi har fått, noe som har gjort vår ”flukt” til Tonga (og videre kamp) mulig (det var nemlig ikke selvsagt at vi skulle kunne komme oss ut av Luxembourg, følgelig var vi rimelig lettet da vi så Luxembourg forsvinne i et regntungt skydekke). Venner i London ordnet med tilnærmet gratisbilletter til Sydney (ca £ 400 for alle oss tre), og derfra brukte vi de midlene vi fikk gjennom kronerullingen og fra familie til billetter til Auckland (ca AUD 1.300) og deretter til Tonga (ca NZD 1.700). Hele turen fra London tar mellom 25 og 30 timer i luften og er normalt en ganske så slitsom affære. Takket være våre brittiske venner reiste Katalin og vår sønn business fra London via Singapore til Sydney, mens jeg fikk business til Singapore og første klasse fra Singapore til Sydney. Vi var derfor for første gang på lenge uthvilt da vi landet, og fikk nok en bevertning og service som våre fiender ville ha hatet at vi fikk.

   Som bl.a. Kjell Erik Midtgård fryktet og advarte oss mot, iverksatte Luxembourg (i likhet med hva andre vestlige diktaturer (så som Norge) gjør når de vil bli kvitt personer som fremstår som en fare mot deres despoti) barnevernsak mot oss. Takket være Midtgård fikk vi meldt flytting til Tonga før Riksadvokaten og hans korrupte dommervenner fikk begjært barnevernsaken åpnet (Jeg nevner her at vår sønn (9 år) allerede har gått på tongansk skole i 14 dager, og følgelig har begynt å lære sitt 6 språk. Det å plutselig måtte rive opp alle hans røtter i Luxembourg (tap av venner, skolen, det sosiale miljøet osv), var helt forferdelig, men han taklet det godt og var egentlig mer bekymret for oss. Han fikk gråte (og diskutere med oss for deretter å tenke igjennom det hele) de første dagene, men etterhvert ble det til at han stoppet med dette og ble mer opptatt av at vi ikke måtte gråte og være triste).

   Hadde det ikke vært for dette norsk-luxembourgske ”grepet”, hadde vi selvsagt blitt igjen for å kjempe mot vestens diktatorer fra selve hjertet til all ondskap i Europa og Verden; Luxembourg. Vi har naturligvis begjært utlevert dokumentasjon på grunnlaget for barnevernsaken, men blir i kjent stil avspist med at vi ikke har noen rett til innsyn i dette grunnlaget. Dette er jo ikke særlig overraskende idet vi jo år etter år har måttet akseptere hemmelige rettsavgjørelser mot oss, avgjørelser som er upåankelige, og som har kommet til uten at vi har fått den minste mulighet til å forsvare oss, slik som vi også har vært vant med fra det korrupte norske rettsvesenet.

   Som det burde fremgå av det jeg nå har sagt, vil kampen mot vestens despoter fortsette herfra, og jeg skal forsøke å bidra mer aktivt i de kampene som blir dratt igang bl.a. i Norge. Problemet her nede er Internethastigheten. Den ligger på norsk 1995 nivå, men koster likevel tre til fire ganger mer enn den beste fiberoptikklinjen i Norge.

   Den som har lyst å se litt nærmere på hva Tonga er (og kan tilby) bør ta en titt på denne siden: http://www.thekingdomoftonga.com/

   Dette får være nok for denne gang. Avslutningsvis vil jeg enda en gang få takke dere så inderlig, alle dere som bidro til at vi kunne komme oss i sikkerhet for det djevelskapet som vi alle kjemper mot. Takk!!!

*

   Atle Brumm Berntzen:
   Herman Bra dere kom dere velberget unna, men uansett synd det skal ende slik

   Rune Pedersen:
   værse god og lykke til videre.:)

   Rune Fardal:
   Det spiler ikke noen roler HVOR man er, for internett når det korrupte norge fra alle steder. Stå på Berge!

   Cecilie Bedsvaag:
   Tonga virker som et paradis. Det vekker minner om Pippi Langstrømpe i Sydhavet. http://www.sydhav.no/artikler/pippi.htm

   Marius Reikerås:
   Lyjkke til, Herman og la oss ringes på skype når du får anledning:)

   Morten Aarmo:
   Lykke til Herman J Berge og takk for alt du har gjort så langt, dine avsløringer er Grunnlaget for vår kamp. Og nå er du ikke alene lenger, vi kjemper alle sammen videre, "DET ER BEDRE Å DØ I EN RETTSTAT ENN Å LEVE I ET DIKTATUR. Har også Skype om du trenger noen å prate med.

   
---
---

   Roy Selnes:
   NORGE ER VERDENS MEST KORRUPTE DIKTATUR UNDER KORRUPT KOMUNISTISK KAMUFLSJE !! JEG HAR IKKE ORD!! BEGYNNER Å LURE PÅ HVORFOR KVINNEN MOT NAV I TRONDHEIM VAR LEI FOR AT AP TOPPENE IKKE VAR BLANDT OFRENE PÅ UTØYA ??

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2012 via Falske og ekte dommere - penger, lov og rett og urett:

   Herman J Berge skriver, 11.01. 2008, her blandt annet følgende:

   "Her hadde man en god mulighet til å gjøre vesentlige og åpenbart nødvendige endringer. I stedet fikk man det enkelte mektige miljøer hadde ønsket seg, en Tilsynsordning reelt sett uten funksjon, til stor psykisk så vel som økonomisk skade for brukerne av de norske domstoler. I dag kan dommeren – uten ansvar – gjøre hva han vil for en part hvis sak han er ”veiledet” eller ”rådet” til å bifalle, eller mot en part han ikke liker. Den skadelidende har på sin side intet reelt fungerende redskap å forsvare seg med, verken i rettssalen eller etterpå. Jeg kommer tilbake med en rekke artikler som dokumenterer tilstandene."

   http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/100108_Infiltrasjon_i_Domstolskommisjonen_konsekvenser.htm
   NOU 1999:19:
   www.rettsnorge.no
   I korthet hadde kommisjonen som mandat å bl.a. undersøke og vurdere nye løsninger for den dagjeldende organisering av domstoladministrasjonen, undersøke og vurdere ny utnevnelsesprosess av dommere, samt å undersøke og vurdere ny klage- og disiplinærordning for dommere.

*

   Rune L. Hansen:
   Og for eks., fra 08.12. 2007, skriver Herman J Berge blandt annet følgende:

   "Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap, eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. (...)
I 30 år kjempet nemig Amelia og Einar Riis mot norske domstoler, uten å vinne. De ble mishandlet og torturert av disse gjennom nesten hele denne perioden. Hjelp fikk de aldri. Bare motstand, nederlag, misere, og økonomisk ruin.

   Familien Riis’ lykke i de norske domstoler har tydeligvis snudd, for nå får de plutselig all den hjelp de ønsker, og mye mer til, hvor all hjelp fra dommerne går ut på å bryte loven og frata meg alle rettigheter. Intet av hva domstolene til i dag har utført eller ikke utført har vært i tråd med loven. Gang på gang har jeg henvendt meg til Kongen og Regjeringen. Jeg får intet annet svar enn at Stoltenberg og Storberget støtter denne mishandling og tortur, og for så vidt ikke har noe imot at det fortsetter, og Kongen slår følge. Med sine ord kan de ikke se at denne mishandling og tortur er urimelig. Gad vite hva det internasjonale samfunnet vil si når de får kjennskap til denne delen av fredsnasjonen, bistandsnasjonen og menneskerettighetsnasjonen; Norge."

   Rune L. Hansen:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm
   Domstolen – den nakne keisers høyborg
   www.rettsnorge.no
   Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var ...

   Rune L. Hansen:
   http://www.rettsnorge.no/
   .: :: RETTSNORGE :: :.
   www.rettsnorge.no
   Rettsnorge setter et kritisk søkelys mot norsk rettsanvendelse

   Rune L. Hansen:
   Dette blandt annet skrev Herman J Berge 22.11. 2009:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/November/221109_Straffen_For_Ulydighet.htm
   Straffen for ulydighet
   www.rettsnorge.no
   Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Mentalt forstyrrede mennesker har for lengst sett denne svakheten ved mennesket og har følgelig klart å lede sine folk til å slave[1] for dem, og når de har utnyttet og pint sine slaver for det som måt...

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 02.06. 2012:

   Eivind Lundager
   En veldig forsinket erkjennelse fra Terje Rød-Larsen, som helst siden han var med i redaksjonskomiteen i Palestinafronten, for så å bli FAFO-leder i 1982, har arbeidet tett med Yassir Arafats apparat. Først via Faithi Arafat, Yassir Arafats bror, som hadde tilhold i kjelleren på Commodore Hotel i Beirut, der Faithi Aragat bl.a. forsynte Dagblad-journalist Jan-Erik Smilden (nå i ABC-nyheter, norsk redaksjon) med det aller siste av nyheter.
   KGB-avhopper Oleg Godievski, som har vært seksjonsleder i KGB, før han hoppet av til Storbritannia midt på 1980-tallet, har ved flere anledninger hevdet at Faithi Arafat i virkeligheten arbeidet for KGB, gjennom hele perioden da denne var hovedkontakt for Terje Rød-Larsen og andre Oslo-kanal-farere, som bl.a. Thorbjørn Jagland.

   Nå skal altså denne Yassir Arafat bli til en slags helgen under årets Olsok på Stiklestad. Det er sannelig så virkeligheten overgår all fantasi i dette politiske teatret.
   - Arafat løy hele tida

*

   Aina Viola Larsen:
   Hva i svarten har en dauing som Yassir Arafat på stiklestad å gjøre?

   Stian Margido Strøm:
   Frimurer

   Aina Viola Larsen:
   hehe har Yassir Arafat våknet opp fra de døde og blitt frimurer?

   Stian Margido Strøm:
   Nei, men han var det mens han levde... Han var kanskje ikke det han utga seg for å være

   Aina Viola Larsen:
   Han var en stor drittsekk og terrorist.

   Rune L. Hansen:
   http://www.antisemittisme.no/?p=1511
   Yassir Arafat al-Husseini
   webhotell.antisemittisme.no
   Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten. Les mer...

   Rune L. Hansen:
   http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1994/
   The Nobel Peace Prize 1994
   www.nobelprize.org
   Nobelprize.org, The Official Web Site of the Nobel Prize

   
---
---

   Freddy Stangnes, 01.06. 2012:

   Her eer det en aksjon å skrive på mine venner.

   Sudan: stopp steining av ung trebarnsmor!
   http://www.amnesty.no/aksjon/flere-aksjoner/sudan-stopp-steining-av-ung-trebarnsmor
   www.amnesty.no

*

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Skal vi ikke heller gå og banke broren og alle de andre innvolverte og få dem til å "tilstå" en haug med verre synder?

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Øye for Øye.

   Freddy Stangnes:
   Det er litt langt unna og mange "gærninger", men tanken er god, ;-)

   Bengt Are Mikkelsen:
   Hadde vi tatt øye for øye å tann for tann så hadde vi alle vært tannlaus å blind :-(

   Gihlad O. Daliore:
   Hadde vi det????

   Bengt Are Mikkelsen:
   Det er jo et ordtak, vist du aldri har gjort noe galt så trur æ du e den eneste æ har hørt om, unntatt små barn.

   Gihlad O. Daliore:
   Det var den babylonske kongen Hammurabi som introduserte dette prinsippet i loven, noe som på den tiden markerte et fremskritt mot en mer human rettspraksis. Tidligere hadde det vært tillatt med langt tøffere hevn- og straffemedtoder, men nå fikk man bare anledning til å gjengjelde et overgrep ved å tilføre overgriperen den samme skade han hadde påført offeret. Og babylonerne var verken b linde elelr tannløse... så denne ordningen funket helt fint i praksis

   Tove Mathisen:
   Vil bli litt av et oppdrag.

   Rune L. Hansen:
   Den som ikke er noe bedre selv blir vel ikke tatt på alvor eller respektert av andre?

   Freddy Stangnes:
   Det er ikke lenge siden vår gamle miljøvernminister skrøt uhemmet av delingen i Sudan. Han var åpenbart for tidlige ute.

   Otto Lund:
   Stopp overgrep mot barn, familier, samfunn og natur * Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 * **** Cirkus mullah Krekar & co ****
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 * 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ * The New Age - (The Enemy Of Christ Exposed) - For Witnesses [Viewer Discretion is Advised]
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 * World System and the Illuminati
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175

   
---
---

   Hilde Aastrup, 02.06. 2012:

   ‎"Fælt så BRYSOM den dama er.... MÅ jeg UT av KOMFORTSONEN?"
   Det handler om DEG og det handler om MEG :)
   Jeg antar at du har kjent presset og/eller i hvert fall undret deg....
   Jeg antar at du av og til har lurt på hva som er årsaken til at du "henger i strikken" og/eller "løper på tredemølla"?
   - det kan være som student (i utdanningsystemet)
   - foreldre (i arbeidsliv og hjem)
   - assisent, pedaogog, sykepleier, politi, politiker, lege, advokat, byråkrat o.s.v.
   - pasient eller pårørende (sykehus, aldershjem, barnehage, skole)
   Jeg forstår hvis du har frykt for å kritisere systemene i en velferdstat...
   Dersom jeg ikke kjente løsninger så hadde også jeg tidd stille.... :)
   Vil du ha LØSNINGER?

   295012_116022585202896_100003854665112_77690_1457580248_n.jpg

   Wall Photos
   Her kan dere selv lese hvordan den Norske stat opererer for å kneble systemkriti...
   Continue Reading: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=116022585202896&set=a.116022581869563.17325.100003854665112&type=1 ( intern )
   By: Svein Berg
   
   Hilde Aastrup:
   ‎... og så litt KONKURRANSE da.... :)

   Hilde Aastrup:
   Debattinlegg - Inhabilitet i domstolene
   Av Eivind Nilsen

   Undertegnede har gjennom flere år fulgt en rekke sivilrettslige rettsforhandlinger ved domstolene i Tromsø. Det er med undring og sorg en konstaterer forhold som det må være åpenbart er i strid med god rettspleie, og som resulterer i justismord. I de tilfeller hvor de skadelidte ikke er økonomisk og ressursmessig i stand til å forfølge prosessene, blir resultatet tap av respekt og tillit til justis og rettsorganene.

   1. INHABILITET GJENNOM FAMILIE OG JURIDISK NETTVERK

   Flere dommere har ektefelle og samboere som også er knyttet opp til domstolene og byens juridiske miljø. I forvaltningen for øvrig er det skjedd en betydelig innstamming omkring habilitetsspørsmål. Det kan synes som en rekke dommere likevel lever sitt eget liv omkring bestemmelser om inhabilitet i Domstolloven.

   Det er uholdbart av to dommere som er samboere eller ektefeller forbereder og behandler samme sak. Selv om Tromsø er landsdelens største by er det juridiske nettverk og miljø lite og med tette relasjoner. Da må rettsforvaltningen og den enkelte dommer rette stor oppmerksomhet omkring inhabilitet.

   Det er forholdsvis lett å registrere hvor dommere og jurister dyrker sine fritidsinteresser, og i hvilke forum, utesteder, for ikke å nevne losjer, hvor det knytter mer eller mindre nære relasjoner.

   2. ENGASJEMENT AV EKSTRAORDINÆRE DOMMERE OG LEKDOMMERE FRA SOLIDARISK MILJØ

   Det er ikke behov for å følge så mange rettsprosesser før en kan konstatere hvor dommerne søker å rekruttere solidariske dommere og skjønnsmenn. I saker hvor det synes helt åpenbart at relasjonene i domstolen er store blir resultatet i domsslutningen deretter.

   Dette skaper naturlig nok mistillit til domsstolene og respekten for politi og rettsvesen generelt. Kanskje det er her noe av årsaken finnes til den eksplosive økning i behovet for flere tilsatte i politi og rettsorganer.

   Tiden er nå inne til at det rettes søkelys på disse forhold, både av de involverte i rettsprosesser, men aller mest av domstolene selv, Stortingets organer og Domstoladministrasjonen spesielt.

   Jan. 2011

   Sonja Sivertsen:
   takk til deg. jeg har vært en slik varsler gjennom mange år og eier ikke systemtillitt

   Hilde Aastrup:
   Systemtilliten har vært borte en god stund også hos meg... Det var sosiale medier som gjorde meg til "varsler"... Der fant/finner jeg jo likesinnede...:) Takk Sonja... Sammen er vi STERKE.... Og kjærlighetskraften i universet er jo helt UNIK når en bare forstår hvordan den FAKTISK fungerer...

   Mike Cechanowicz:
   Dere to har mye dere kunne snakket om

   Frank Foldin:
   og kanskje utrette?

   Rune L. Hansen:
   Hele stats-forvaltningen, inklusivt retts-vesenet, er gjennom-korrupt, både i Norge og i Sverige. Fra øverst til nederst.

   Rune L. Hansen:
   Og det handler om mye mere enn bare penger.

   
---
---

   Irene Hov:
   Flere enn gruppene her som har sett seg lei på justismord.

   Morten Aarmo:
   ja intet ante jeg om justismord var så utbredt som jeg forstår etter at jeg ble med her. og enda er dette sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Vi når jo ikke ut i media, hadde vi gjort det hadde vi doblet medlemsantallet mange ganger. For det er ingen her som føler at de har fått en rettferdig behandlig i sine Domme/kjennelser Irene Hov

   Irene Hov:
   Det stemmer Morten Aarmo, tillit til domstolene er en av grunnpilarene i et demokrati. Landet er avhengig av at folket stoler på domstolene. Hvis ikke blir det anarki. Derfor skriver ikke pressen om dette. For hadde folk bare visst....., så hadde alt rast sammen.

   Morten Aarmo:
   Og grunnen til at det har gått så langt, Irene Hov , er unfallenhet fra pressen. Men i dag har vi internet, så vi er ikke helt ufarlige.

   
---
---

   Svein Berg, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=116022585202896&set=a.116022581869563.17325.100003854665112&type=1

   Her kan dere selv lese hvordan den Norske stat opererer for å kneble systemkritikere. Det er sterke krefter i sving i Norge for kneble de av oss som sier vår mening.

   Herman J Berge skriver:

   FLUKTEN UT AV LUXEMBOURG
   På vegne av vår lille familie .. ( fortsetter: intern )

*

   Tulla Samuelsen:
   Vet endel om dette da jeg ble tatt av barnevernet pga jeg er datter til Aage Samuelsen... staten klarte ikke stoppe han.. og da tok de meg og sendte meg til ett barnefengsel på Toten som 12-åring... Stå på !!!!

   Svein Berg:
   Jeg får heller ikke se min seks år gamle datter da barnevernet etter instruksjon fra politiet i Trondhem har stemples meg som narkoman for mine meninger og for at jeg innførte lovlig foreskrevet medisin. Rart dette når jeg nå sitter i Thailand og ikke har brukt medisinsk cannabis på 30 dager. Har jo en litt dåligere livskvalitet på en måte men bruker andre teknikker for å holde ting i sjakk som jeg ikke kunne gjort i Norge. Ja stå på alle sammen !!

   
---
---

   Dung Svalland, 02.06. 2012:

   Staten er ranere, kidnappere av barn og ungdom og gjør folk mer idiot enn det de er. Alle uten unntak er slaver for den (staten) også politikere som driver med løgn, propaganda og svindel og produserer underskudd for landet ( Norge og Vesten)

*


   Raymond Kanari Hammeren:
   men tror ikke det er noe bedre østover.alle land har svinn på skogen :)

   Dung Svalland:
   Jo da, det er bedre andre plasser om du reiser og ser litt rundt, spesielt i Østen der de ikke stjeler barn og folk der er mer hyggelig enn de her i Vesten

   Dung Svalland:
   Damer der stjeler ikke barn som de terrorister her til lands, det såkalte bv som består for det meste av kvinner med idiotisk utdannelse, går inn for å drive terror mot barna og deres familier.

   Raymond Kanari Hammeren:
   har ikke vært der men er enig med deg idet.kjenner mange asiatere og de er fakstisk ganske hyggelige :)men er enig at bv gjør som de vil.vi har kjempet mot de i 5 år

   Dung Svalland:
   De har terrorisert oss hele tiden mens jeg var gravid med det første barnet og de klarte å kidnappe dem for 3,5 år siden. Så de har blod på hendene, disse bv sansatte og deres sammensvorne.

   Kristian Dirdal:
   Det er mye rart i barnevernet,og flere som får titulere seg med den tittelen har levd et langt mer dysfunksjonellt liv enn folk flest! I Klepp kommune i rogaland er Randi Møller barnevernsleder! Det menneske titulerer seg barneverner,men selv har hun levd tett på fyll og spetakkel i eget reir uten å gjøre noe med det! Folk vet om det rister på hodet,men ikke noe mer! Men det er galt at noen får gi seg ut for å være due når de selv kommer fra kråkereir!

   Rune L. Hansen:
   De er nederste ledd i en offentlig mafia-virksomhet. Og er instruert og har beskyttelse fra øverst til nederst gjennom nøkkel-personer og nyttige "idioter" i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen. Fangehold av barn er big bizniz og politisk våpen både i Norge og Sverige.

   Rune L. Hansen:
   I Danmark og.

   
---
---

   Hilde Aastrup and 4 other friends posted about a link, 02.06. 2012:

   Dommerforsikring - en kommende problemstilling for rettsstaten
   www.abcnyheter.no
   Rundt om i Norge sitter hundrevis av uvitende personer, som har fått avsagt og blitt påvirket av rettsavgjørelser som egentlig er ugyldige. Dommerne deres har nemlig ikke avlagt sin skriftlige ed.

*

   Hilde Aastrup:
   Justisminister Grete Faremo bekreftet 9. mars i år i Stortinget at manglende dommerforsikringer er et problem......

   Kjell Einar Vegger:
   Det er ikke bare et problem, det er et falsum

   Hilde Aastrup:
   ALVORLIG for rettstaten med andre ord...

   Kjell Einar Vegger:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Contradiction Dette er et virkelig vanskelig begrep :)
   Contradiction - Wikipedia, the free encyclopedia
   en.wikipedia.org
   In classical logic, a contradiction consists of a logical incompatibility between two or more propositions. It occurs when the propositions, taken together, yield two conclusions which form the logical, usually opposite inversions of each other. Illustrating a general tendency in applied logic, Aris...

   Hilde Aastrup:
   Takk, Kjell.. Jeg fant betydningen og slettet dermed beviset for at jeg ikke kjente begrepet falsum.. :) Jeg fant at det betydde; "ikke tellbart"...

   Kjell Einar Vegger:
   he he, utlærte har jeg lært meg å være skeptisk til ;-)

   Hilde Aastrup:
   Er så glad for at jeg har mange jeg kan spørre... :)

   Frank Foldin:
   http://tinyurl.com/6w6muzs
   www.spirit.kauwila.net

   Hilde Aastrup:
   Interesting Frank... Thanks.. Is it from this week?


---

   Hilde Aastrup:
   Takk :) deler..

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det er viktig at dommerforsikringer avgis på korrekt måte, og det er ikke heldig at det ikke uten videre kan dokumenteres at alle dommere i Norge har avgitt slik forsikring.” Saken ble kort nevnt i enkeltartikler i flere nettaviser, men siden har det vært tyst fra samtlige statsmakter.

   Det er ikke vanskelig å tenke seg mediestormen hvis en stortingsrepresentant manglet en ed eller godkjenning og likevel gikk i gang med arbeidet sitt. Likevel har det vært merkelig stille rundt saken i mediene. Dommere som ikke har disse formalitetene har sendt personer i fengsel, fratatt foreldre samværsrett og forandret mange liv. Alt dette ulovlig, fordi de ikke har forsikret retten om at de er habile."

   
---
---

   Heizan Monica, 02.06. 2012:

   dette er standar da barnevernet henter barn!!!!!!

   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Rystet-over-barnevernets-opptreden-1838327.html
   Rystet over barnevernets opptreden
   www.bt.no
   Gråtende elever og lærere var vitner til at en ti år gammel gutt ble hentet av barnevernet og sendt til en annen landsdel. Rektor reagerer sterkt.

*

   Rune L. Hansen:
   Og enda verre hadde det vært om barnet ikke skulle til sin mor?
   Men det er blandt annet slik de gjør det ja, med efterfølgende fangehold, seig-pinsler og tortur.

   Rune L. Hansen:
   Kanskje for å "hevne seg" i dette tilfellet.
   Det sluttet sikkert nok ikke med det.

   
---
---

   Jon Ragnar Gudmundsson, 02.06. 2012 via RettsNorge:

   Dette må " STOPPES" straks. Falskneri fra demmes side , skal koste.

   Domstoladministrasjonen og domstolene forfalsker dommerforsikringer
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2012/Mars/040312_Domstoladministrasjonen_og_domstolene_forfalsker_dokumenter.htm
   www.rettsnorge.no
   Som det går frem av overskriften kan vi nå dokumentere at Domstoladministrasjonen (DA) og domstolene har iverksatt nye tiltak for å unngå erstatningsansvar og andre konsekvenser: Dommerne anbefales nå å forfalske dommerforsikringer.

*

   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/327728762495/10150864878927496

   Vår rettsorden her i Norge har sitt offisielle dokument i grunnloven, men sitt virkelige grunnlag i norske borgeres rettsopfatninger og karakterer. Det er faktorer som har røtter langt tilbake i tidene, forbi Harald Hårfagre.
   F. eks. i våre fedres krav på frihet til ærlig tale, deres erkjennelse av at med lov skal land bygges, at der skal råde likhet for loven. Det kom frem i den almindelige fordømmelse fra oldtiden av den person som vilde gjøre forrettigheter gjeldende, — være ulikhetsmann — ojafnadrmadr. Det betyr: I samfund mellem borgere av nordisk rase gjelder den opfatning som lov, at enhver sak skal kunne drøftes efter fornuftige tanker, som de forskjel¬lige personer får ved den. Saken skal ikke avgjøres ved maktsprog av nogen enkelt person eller efter nogen enkelts interesse, men ved makten av dens gode grunner for alle. Friheten til sådan ærlig tale er umistelig efter norsk rettsopfatning. Dermed er også ethvert krav fra nogen person eller klasse på forrett frem¬for andre et brudd på rettsbevisstheten og ulovlig. Hær bør de ledende partier bøye sitt hode en smule og ta inn over seg at både velgere og Lo medlemmer skall ha sin stemme hørt.

*

   Rune L. Hansen:
   Det handler dog ikke om smuler.

   Bjørn Dahlberg:
   Nei Rune. om rett og galt og lov og rett, samt demokrati :O)

   Rune L. Hansen:
   Ja, blandt annet om retten til å leve. Som så mange av oss ble fratatt.

   
---
---

   Nils Kåre Jørmeland, 02.06. 2012:

   Skal vi virkelig la Stoltenberg & Co tro vi er idioter???

   389197_10151798155700074_471900186_n.jpg

*

   
---
---

   Vibeche Molvik Olsen, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/vibeche.molvik/posts/283379461758006

   på storfossen i gratangen levde flere hundre hunder av lignende rase ( finsk støver og polar hunder ) i en mørk kjeller under gulvet på en barnevernsinstutisjon -- de var eiendommen til universitetet i tromsø -- desverre ble de ikke reddet fra testng, lidelse og død -- men vi ungdommene gjorde vårt beste med å gi omsorg og utsette deres død... vondt -- for vonde minner ♥ -- jeg husker lille pluto som kom fra et hjem og plasert i kjelleren -- på en av våre turer forsvant han i skogen -- han hadde lagt seg under et tre for å dø -- han døde av sorg -- jeg glemmer aldri de triste redde øynene hans i hjørnet han befant seg i innerst i buret -- sliten av å kjempe -- jeg kunne bare gi han små glimt av frihetens dufter ♥

   Testing Lab Beagles Saved
   www.youtube.com
   Viva TV Spain's presenter Simon Baldock in a short clip from the story of 41 beagles who were saved from a testing lab in Barcelona, Spain and flown to the U...

*

   Vibeche Molvik Olsen:
   hverdagsrutiner til hunder i barnevernets omsorg: morgen: de hører skritt ned trappen, lyset slås på,det bjeffes, betonggulvet i hvert bur og der var ca 10 bur med 10-15 hunder i hvert bur på ca 2 meter langt og 1,5 meter bredt åpnes god lås da hundene jobbet mye med å prøve å åpne burdøren, selv om de var fødd i fangenskap kjente de lengsel etter frihetens dufter og bevegelser, løper på rad og rekke til en lufte gård, imellomtiden ryddes buret deres og det tar ca 5 minutterprosessen med å klargjøre buret til de hundene som befinner seg ute i luftegården, da spas minimalt klumpete sagspon, våt av avføring og urin med spader av 2 ungdomer ,hvor 1 holder søppelsekken og den andre spar -- så strøs nytt sag flis lag på gulvet, streng ordre fra ledelsen som står og ser på om å holde nivået på flis til et minimum, nye vannskåler settes inn, noen matskåler med revefor, mange hunde hoder kjemper om foret, -- foret var grå brun masse tilkjørt av spesial biler i hvite kasser -- hva innholdet i foret var er uvisst -- men der ble fødd hvalper med involler ute av endetarmen -- hundene kommer inn etter max 5 minutter lufting -- rett til kampen for føden -- vannskålene velter i denne kampen av mange ivrige hunde ben -- buret lukkes -- ferdig jobb-etter på at alle burene var renset

   Vibeche Molvik Olsen:
   var det kosting av felles gangen mellom burene og dette var en jobb som ble fulgt meget nøye av barneverns folkene -- ikke et sagspon skulle være på gulvet -- søppelsekkene med våt sagspon ble kastet på bedforden -- lyset slått av -- ikke en lyd fra hundene -- på etter midaggen var det ny runde--lysene ble slått på men denne gangen var hundene apatiske -- vann fylt i vannskålene -- om personalet var borte kunne vi ungdommer i taus allianse stjele for eller ha gjemt noe godt til dem stjålet på kjøkkenet eller i matlagret -- som vi gjemte i lommen på kjeledressene som vi snek til hundene -- lysene slås av -- stillhet -- kveld: ny runde vann -- sjekk av låser -- hundene bodde til de nådde x antall kilo -- da ble de pasert i små bur på en bedford -- kjørt over fjellet i gratagen, mot sæter moen og opp til tromsø øg universitetets kjeller -- hvor avsjeden fant fsted --

   Vibeche Molvik Olsen:
   en kvinne jeg kjenner som holder på med en master oppgave ville finne info om dette _hun sa til meg: det finnes lite ,dette har barnevernet og uni kamuflert godt!!

   Rune L. Hansen:
   Bedre enn mange av de fangeholdte barna har det.

   Vibeche Molvik Olsen:
   HVEM SKAL BEFRI DEM? SKAL VI ALLE AKSJONERE SAMMEN? STORME FOSTER HJEM SAMME TIDEN? FORTE OSS NÅ-POTIET STREIKER--HVORFOR STREIKER IKKE FOSTERHJEM? DE ER FORNØYD MED LØNNA? ELLER FORHANDLER DE OVER KAFFE OG SNITTER RUNDT OM PÅ BAARNEVERNSKONTORENE OM MERE PENGER...

   Vibeche Molvik Olsen:
   ang hundene: noen dager i året fikk nøye utvalgte hunder bestemt av ledelsen være litt lenger etter steletv var over i lufte gården -- dette var de "fineste" hundene som var bildet eller illusjonen utad i bygda om at hundene hadde det så bra -- vi ungdommene var forestens bygdas store skrekk -- vi var utestengt og ikke inkludert -- der var til og med underskrivs kampanjer i bygda om at vi måtte bort -- jeg husker bare 1 gutt som fiikk lov å gå på bygdas skole --- vi andre måtte være på instutisjonen -- selv om mange av oss og var i skole og utdannings alder... hmmmmm

   Rune L. Hansen:
   De dreper enhver og alle som forsøker å befri barna.

   Vibeche Molvik Olsen:
   ja........... og fengsler dem som overlever....... og knebler på annet vis -- at de ikke SKAMMER seg de som jobber i barneversindustrien? er de blinde døve av berusende makt?

   Rune L. Hansen:
   De overlever ikke lenge eller mange ganger under slik fengsling.

   Rune L. Hansen:
   De nyttige "idiotene" premieres både fra toppen og ned og sidelengs, jo verre dess mere.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne er meget sentrale nøkkel-personer i hele denne mafia-virksomheten.

   Vibeche Molvik Olsen:
   hva er den "hall of fame" berømmelsen? de vil alle inn i media sirkuset og de innbiller seg det gjr dem stolte og bedre lys --- spør du meg så skal en dag aktørene i folkemordet stilles for internasjonal domstol og deres ansikter lyse opp i skrekkens rom i "the hall of shame"

   Vibeche Molvik Olsen:
   jeg ble tiltalt og dømt i en norsk domstol for å ha navngitt og ytret eg kritiskt om min datters foster personer--

   Rune L. Hansen:
   Hvordan skal de falske dommerne og politi-juristene etc. kunne gjøre karriære eller beholde jobben eller beholde barn og familie og liv og hjemsted eller noe som helst ellers?

   Vibeche Molvik Olsen:
   hvem spionerte på min fb profil? spurte jeg min advokat. --- da sa han: vibeche du har skjønt det :) --- mine ytringer er av åndsverk karakter og ytringsfriheten burde beskyttet meg -- skjer det? nei kriminalisere meg er deres natur -- skal jeg nå da som 40 år fengsles og starte min "kriminelle" løpebane??

   Rune L. Hansen:
   Var han advokat så hadde han vel forlengst startet sin kriminelle løpebane? Hvordan kunne han ellers fortsette som advokat??

   Vibeche Molvik Olsen:
   han var en topp sjef i poltiet før: advokat jostein løken -- ja du kan så si Rune L. :D

   Rune L. Hansen:
   Å late som de ikke vet unndrar de ikke straffe-ansvar.

   Vibeche Molvik Olsen:
   han nyttige idioten jeg fikk som off oppnevnt forsvarer kastet jeg på søpla -- da jeg ville prosedere selv etter reglene -- fikk jeg IKKE av dommer -- sake stanset og jeg ble bedd om å la meg bistå av advokat -- ser jo hvordan det gikk:)

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html
   20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH
   hunwww.net

   Vibeche Molvik Olsen:
   advokat karsten jone het han -- han respekterte ikke hva jeg sa på tlf at jeg ville ha meg frabedd at han møtte i retten som min forsvarer -- møtte skurken alikavell -- og opplyste meg at det var hans jobb -- jeg sa at det honoraret han evt fikk kunne han direkte sette inn på en konto til et sultet barn i afrika -- aktor poti monika hane -- tar kontakt med meg i gangen -- jeg ville vegre meg fra henne og tok avstand -- da legger hun det store egget da hun sier til dommer -- pga at vibeche aviste meg i pausen begjærer jeg en sakkyndigutredning -- noe hun fikk -- så kom rettspsykiater og linse lus henning verøy inn i saken også kjent fra anders a b saken -- jommen sa jeg smør på flesk:)

   Rune L. Hansen:
   Ja, det hele er ubeskrivelig groteskt og perverst.

   
---
---

   Mona Ellie Nyström, 02.06. 2012:

   kanske skulle knyta sig för natten ... still single ... få se om man får gå fri ett tag till ... det är nog upp till killarna stt bevisa vem som duger åt mig .... he he he

*


   
---
---

   Rik Little shared a link, 02.06. 2012:

   Feminism Was Created To Destabilize Society
   http://www.youtube.com/watch?v=FX9j4-FO3uA&feature=share
   www.youtube.com

*

   Richard Escobar:
   Absolutely and It has.

   
---
---

   Sunny Antonio Niclassen, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/oplysning/343473985722575

   Vågn op, der er et større perspektiv i det her. Politikerne er bon venner lige meget hvilket parti de kommer fra. Vi blir manipuleret. Alt hvad i tror i ser er en illusion. for satan vågn op!! Det hele handler om at noget kommer... hvis i har lidt intelligens vil i også vide hvad det er :)

*


   
---
---

   Hans Ove Skau, 02.06. 2012:

   Det er nok mange som gråter sine siste tårer for hver dag som går p.g.a. mishandling fra den norske stat. Landet har blitt en lidelseshistorie. God natt alle fb-venner!

*


   
---
---

   John Richard Solli, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/johnrichard.solli/posts/339656009440911

   Alle er like mye verdt her i verden, selvom man er snill eller slem!

*


   Rune L. Hansen:
   Menneskeverdet er det samme, men med Straffeloven har vi straffe-ansvar for forbrytelser.

   Bjørg Paulsen:
   Jeg tror de fleste er snille John Richard.

   Rune L. Hansen:
   I og av et terror-regime perverteres mennesker.

   

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. juni 2012, Vinberget:

   I underkant av 1 pluss-grad Celsius her ute i natt, til og med en anelse av rimfrost tidlig i dag. Halvt om halvt med lette skyer og lys blålig himmel utover formiddagen, noe vind-bris som også i går. 13 pluss-grader klokken 13 og 11 klokken 19. Noe dokumentasjon her også i dag og 8 pluss-grader klokken 22 og i underkant av 6 og grålig halv-mørkt mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 03.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3464101516025

   Det norske folk vet omtrent ikke mere hva lov og rett egentlig er for noe.
   Men tror galt at bruk og misbruk av lov og rett er et politisk redskap for å fremme sine interesser.
   Stort verre kunne det ikke blitt.

*

   Bianca Rytter:
   Ole-John Saga
   Espen-Askeladd Waage:
   Vi systematisk manipuleres av nyhetsopplesere, lærere, politikere, fagforeningsledere, bankene, leger m.fl.... Virkeligheten vrenges til det ugjenkjennelige og du ledes til å godta ting du aldri i din villeste fantasi ville gått med på om du selv hadde kontroll på dine fem sanser for å ikke si dine seks... Hva på denne jord må måtte komme til skje før massene rokkes ut av tornerosesøvnen og tar ansvar for seg selv og de rundt seg...?

   Arntis Stamnes:
   Får nokk vente til Lots dager......

   Rune L. Hansen:
   Og hva sier vår evangelisk lutherske religion og Norges Grunnlov om det, Arntis? Blandt annet følgende:
   Luk 17,20-37 {NÅR GUDS RIKE KOMMER}
   En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte:
   "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene.
   21  Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er iblant dere."
   22  Til disiplene sa han:
   Det kommer en tid da dere skal lengte efter å få se en av Menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det.
   23  Folk skal si til dere: "Se der", eller "Se her er han". Men gå ikke dit og følg ikke efter!
   24  For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag.
   25  Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt.
   26  Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer.
   27  De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle.
   28  Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde.
   29  Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle.
   30  Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.
   31  Om noen den dagen er oppe på taket og har sakene sine inne i huset, da må han ikke gå ned og hente dem, og den som er ute på marken, må ikke vende hjem igjen.
   32  Tenk på Lots hustru!
   33  Den som vil vinne sitt liv, skal miste det, men den som mister det, skal bevare det.
   34  Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
   35  To kvinner skal male på samme kvern; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
   36  To menn skal være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
   37  Disiplene tok da til orde og spurte: "Hvor, Herre?" Han svarte: "Der hvor åtselet er, vil gribbene samles."

   Rune L. Hansen:
   Luk 18,19-20: Men Jesus sa til ham: "Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god - det er Gud. 20 Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor."

   Rune L. Hansen:
   Luk 18,2-8:  I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: "Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett." 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: "Enda jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg."
   6  Og Herren sa: "Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?"

   
---
---

   Ole-John Saga, 03.06. 2012:

   Det er som regel ikke vanskelig å se om et menneske er tung rus misbruker. Mennesker som er dopet ned av media derimot klarer lettere å gli inn i mengden, men de avslører seg når man samtaler med dem om samfunn og politikk ;)

*


   Ole-John Saga:
   Eller man kan formulere det enda enklere: Mennesker som er neddopet av media er ikke som andre rusmisbrukere, men de avslører seg når man samtaler med dem om samfunn og politikk ;)

   
---
---

   Fortsettelse fra 27.05. 2012:
    http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151043809808296 

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Når har jeg rost Hitler og Stalin? Din sinnssyke "døgenikter"!!! Tror ikke du har for mye i "Topplokket"- til det er detmye sagflis!
   May 27 at 11:58pm ·

   Arild Holta:
   ‎Lars Hendrik Hausken
   Antall facebookvenner er kun et redskap til noe. Nemlig spre et budskap og fakta. BLI MEDIA!
   May 27 at 11:59pm ·

   Lars Hendrik Hausken:
   Exactly. Et redskap.
   May 27 at 11:59pm ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Jeg godtar ikke beskyldninger (usaklige) som som Rune L. Hansen tillegger meg!. Basta!
   May 28 at 12:04am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Takk! Håvard! Jeg hater Hitler for "Nazismens" skyld og Stalin for "Kommunismens" skyld!
   May 28 at 12:07am ·

   Håvard Fadum:
   Bare trevlig Kjell Arne enig hater både Hitler og Stalin selv jeg
   May 28 at 12:08am ·

   Arild Holta:
   ‎Kjell Arne Olsen-Helander
   Man glemmer at massene hyllet Hitler og Stalin. Eller så sier "vi": Hadde vi levet da så hadde vi vert en del av motstanden.

   Det er en tommelfinger-regel for dette: Hyller man systemet nå, så ville man hyllet systemet da. Eller for å si det på en annen måte: Stemmer man Ap, sentrum eller Høyre, så er sjansen veldig stor for at man også da hadde gått med strømmen og vert en del av massen som trodde på fremskrittet og ble med til helvete.

   Så, skal menneskerettighetsforbrytere få ros når de gjør noe rett? Jeg tror det er feil holdning. En bedre holdning er at de skal fengsles og tvinges til å betale erstatninger. Det er misforstått objektivitet å bruke tid på det positive hos folk som hører hjemme bak lås og slå. Det posetive kan man ta frem når de har gjort opp for seg.

   Når det gjelder disse som blir mishandlet og misbrukt sexuelt. Man finner lite av dem på kriminalstatistikken. Men barnefjernerne finner en mengde av dem inne i sine egne hoder. Disse forestillingene forsøker de prakke på ofrene sine, og blir hyllet av folket for det.

   Jeg synes karaktermordere og justismordere hører hjemme i fengsler.
   May 28 at 12:10am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Takk! Håvard.
   May 28 at 12:11am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Jeg ville vært imot både Hitler og Stalin. Pga. Tyskerne mistet vi en "Onkel"! Det glemmer jeg aldri!
   May 28 at 12:15am ·

   Håvard Fadum:
   Bare trevlig Kjell Arne
   May 28 at 12:15am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Takk i like måte!
   May 28 at 12:19am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Takk! Mohamed Kurdi
   May 28 at 12:20am ·

   Mohamed Kurdi:
   welcome,,my friend.
   May 28 at 12:26am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   My good friend!
   May 28 at 12:31am ·

   Thomas Andersen:
   Takk Arild Holta, at du våger å fotelle sannheten, selv om du risikerer å bli stemplet som negativ!
   May 28 at 6:43am ·

   Kjell Arne Olsen-Helander:
   Ærlighet varer lengst uansett!
   May 28 at 10:57pm ·

   
---
---

   Wall Photos
   Encouragement Through Biblical Words's Photos, 02.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=432969520060328&set=a.222341487789800.63852.190567534300529&type=1&ref=nf

   579977_432969520060328_223909282_n.jpg

*

   
---

---

   Mike Cechanowicz, 03.06. 2012:

   Om du erstatter den tiden du bruker på TV med tid på Internett - på søk etter svar på dine spørsmål, blir du etter hvert opplyst. Om du fortsetter å se på TV, blir du fordummet, hjernevasket, programmert til å forbruke.

                 601035_10151761470440332_882870331_24285537_2122528332_n.jpg

   Espen Storbakken's Photos
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151761470440332&set=p.10151761470440332&type=1&ref=nf
   By: Espen Storbakken

*

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   jeg bruker mer tid på nettet enn på tv'n, og for å fortelle hva slags program som interesserer meg mest på tv så er det interiør, bygningsdesign og natur/dyreprogrammer :-)

   Sven Ronny Andersen-Berglund:
   Helt enig... Nå de siste 3årene, etter jeg "våknet" skikkelig, så har jeg fått med meg mer av sannheten og realitetene enn jeg har gjort hele livet før jeg våknet...! Så ja, TV er en fordummende ting!!

   Nina Matea Gjetle:
   Fjernsynet er stuet bort for 8mndr siden... Savner det ikke.. Begynte å skrive i stedet... For å si det slik... Livet ble bedre.. Er så mye man kan bruke livet til i stedet for å sløves ned..

   Ann Kathrin Vistnes:
   Halleluja :D

   Borex Multrex:
   tv er en åpen kloakk rett inn i stua...

   Åse Steinsland:
   Mind control

   
---
---

   Marita Bluebliss Ruthsdatter, 03.06. 2012 shared Domestic Abuse Support / Awareness's photo:

             428513_375583339157071_1606797971_n.jpg

   Domestic Abuse Against Women
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=375583339157071&set=a.313465625368843.68115.302498453132227&type=1&ref=nf
   By: Domestic Abuse Support / Awareness

*

   Rune L. Hansen:
   Å smiske og sminke med blåmerker har hvilken hensikt? Den verste vold er uavhengig av kjønn og er uten ytre merker. Så hva er så hensikten - annet enn å forsøke å skape vrang-forestillinger og grov forurettende diskriminering? Simpelt!

   Rune L. Hansen:
   En slåsskamp hvor den ene part anskaffer seg eller gies et merke, som får noen til å tro eller tenke hva?

   
---
---

   Ole-John Saga, 03.06. 2012:

   Kan man trekke paraleller fra dagens samfunn til det som står under her ?

   Winston’s world was also very familiar with something called the Two Minutes Hate. During these two minutes the telescreens would project messages and usually a visual of hate topic for the day. All the people would participate in the hate that was being yelled in agreement toward the object of the hate projected by the telescreens.
   - From the book 1984 by George Orwell

*

   
---
---

   Bo Sundbäck, 03.06. 2012:

   Vårdnadstvist inför öppen ridå - - Tornedalen - Nyheter - Norrländska Socialdemokraten - NORRLÄNDSK
   http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/artikel.aspx?ArticleId=6944871
   www.nsd.se
   Hösten 2010 omhändertogs pappans barn efter en segdragen skilsmässa och vårdnadstvist. Sedan dess har pappan i Haparanda kämpat för sitt föräldraskap.

*

   Janne Runsvik:
   Står inte mycket men förmodligen så är det som i andra fall, kommunen hjälper mamman att "vinna" vårdnadstvisten. Att det innebär att barnen blir de stora förlorarna verkar de inte bry sig om... :(

   Benny Baunsgaard:
   Har länge funderat på samma sak... Varför skall jag som pappa kränkas... Så förlorar jag nu mina barn, så kommer jag inleda hungerstrejk utanför stadshuset alt tingsrätten...

   
---
---

   Heizan Monica, 03.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/104469582969770/319411271475599

   hvordan kan en slik behandling av uskyldige barn forsvares av myndighetenes ansatte. Hvordan vil denne traumen for dette barnet, noen gang kunne leges :( helt sykt og vite at dette er slik man oppfatter "omsorg til barnets beste. For meg er dette galskp, disse kan umulig vite hvordan et lite barn fungerer emosjonelt innvendig. sånn gjør dom her i norge oxo vis barna ikke vil være med dom.. makt syke folk!!

   http://politiken.dk/poltv/ECE1644165/se-kommunens-voldsomme-tvangsflytning-af-11-aarig/
   Se kommunens voldsomme tvangsflytning af 11-årig
   politiken.dk
   Børns Vilkår har meldt Næstved Kommune til politiet efter en voldsom afhentning af en 11-årig pige.

*

   Rune L. Hansen:
   Grov uforstand, sadisme eller grov kriminalitet?

   Heizan Monica:
   begge deler!!

   Heizan Monica:
   som min sønn sier. bv har ødlagt min ungdomstid!!!!

   Rune L. Hansen:
   Hver enkelt av de skyldige og delaktige i slikt har begått ulovlige, straffbare handlinger som Straffeloven sier de skal i fengsel for.

   Heizan Monica:
   ja vet. det er helt forferdelig at dom får lov å herje rundt som dom vil. uten at det skjer noe med dom...

   Ann Charlene:
   fy faen jaggu er dom sjuke i huggu a

   
---

   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/333717753364644
   Tore Svendsen:
   In the name of "To the childrens best" the CPS Angles snap children away with force. Why in the hell do they do that?

   Rune L. Hansen:
   Of course, because they don't care about children or parents. As we also know from all and everything of what they realy are doing. All and everything are the opposite og law and justice and of the childrens best and interests. And prison hold and torture of children, are as we all know both illegal and punishable.

   Rune L. Hansen:
   ‎(Selvfølgelig, fordi de ikke bryr seg om barn eller foreldre. Som vi også vet fra alt og allting av hva de egentlig gjør. Alt og allting er motsatt lov og rett og av barnas beste og interesser. Og fangehold og tortur av barn, er som vi alle vet både ulovlig og straffbart.)

   Rune L. Hansen:
   A judge, politician or policeman who does not know that, is it something very very wrong with.

   En dommer, politiker eller politimann som ikke vet det, er det noe meget så meget galt med.

   Tore Svendsen:
   Its illegal and punishable for us but not for them. They had to. Because they was told to do so. Eh,,, and it will be better after... right? and e... if nesesary they can always wright an new law to fit them.

   Tore Svendsen:
   Everything Hitler did was legal to.

   Rune L. Hansen:
   It is illegal and punishable for every human being in Norway.

   Tore Svendsen:
   That remains to see....

   Rune L. Hansen:
   Never too late for law and justice.

   Tore Svendsen:
   Yea... but the history always repeat it self...

   Rune L. Hansen:
   That remains to see....

   Tore Svendsen:
   yea lets hope they have learn the lesson this time :D

   
---

   Rigmor Fossdal:
   Sånn foregår det i Norge også! Våg ikke å tenk: Ja, men hva skal barnevernet gjøre -
   Barnevern er tortur mot mennesker.

   
---

   Ravsat Menchikova:
   Politisk kapitalistisk makten gjør dette med barn og familier. Grusomt. Dette har enorme konsekvenser. Makten er kriminell.

   
---
---

   Anne Harila, 03.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/10151207670014152

   Norge er ikke lenger en selvstendig nasjon
   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/02/meninger-norge-er-ikke-lenger-en-selvstendig-nasjon
   www.abcnyheter.no
   EU har aldri vært en internasjonal organisasjon og kommer heller ikke til å bli det. Det er helt ufattelig at dette råkjøret fra det som jeg vil kalle femtekolonister, ikke kan stoppes. Norge selges b

*

   Hans Bauge:
   Det er dette sim Demokratene har sagt lenge. Selv bor jeg i Sverige og EU her har prøvd å tvinge Sverige til å innføre Euroen, men her har man vært prinsippfast i motsetning til Norge som logrer for EU.

   Lars Rønbeck:
   Men EU klarte også å endre den svenske grunnloven.
   Dermed forsvant siste rest og håp om å få Sverige ut av EU.

   Hans Bauge:
   Det visste jeg ikke. Vel får vel sette meg litt inn i Sveriges Grunnlag også. Norgew har § 1 og å prøve å ha noe slikt som EU og EØS i Norge er høyforæderi

   Rune L. Hansen:
   En ulovlig Grunnlovs-endring er ingen Grunnlovs-endring.

   
---
---

   Anne Harila, 03.06. 2012:

   Stoltenberg bereder egen internasjonale posisjon om han taper valget 2013!
   http://romerike.no/-/bulletin/show/573066_stoltenberg-bereder-egen-internasjonale-posisjon-om-han-tape
   romerike.no
   Stoltenberg bereder egen internasjonale posisjon om han taper valget 2013!

*

   Rune L. Hansen:
   Og grov-kriminelle kunnskaps-idioter som Jens Stoltenberg hærjer fortsatt med makt ikke bare i verden, men også med verden ...

   
---
---

   Lars Rønbeck, 03.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/norgesp/379171292143041

   De folkevalgte har endret vår Grunnlov uten hjemmel i §112.

   http://bmonline.no/html/grunnl.html
   Ulovlige grunnlovsendringer
   bmonline.no
   Kanonkommandør Inge Brekke

*

   Hans Bauge:
   Det er riktig, men ikke nok med det de bryter loven på svært mange andre punkter også. Ved siden av at de bryter menneskerettighetene, ignorerer de Grunnloven så det holder. Denne ulovlige Grunnlovsendringen var mer et spill for galleriet. Stoltenberg sier alltid så fromt at Norge er en rettsstat, men det er langt fra sannheten.

   Lars Rønbeck:
   Når ca 3/4 av landets 800 dommere ikke har gyldig autorisasjon eller sertifikat til å sitte å styre rundt om i rettssalene, ja da er rettsstaten avviklet.
   Siden det er lov og rett som regulerer vårt demokrati så er også demokratiet avviklet.
   Måtte det norske folk bare kunne se realiteten i øynene nå. Eller med andre ord se "skriften på veggen".

   Hans Bauge:
   Spørsmålet er vel egentlig om Norge noen gang har vært noe Demokrati og rettstat. Tingene begynte for alvor å helde den gale vegen under landsforæderen Brundland.

   Inger Marie Buljo:
   H:B; helt riktig... det var landsmorDeren som satte all galskapen i gang.. jeg sa allerede den gang at NÅ går det gal vei hen... og at hun bare er ute etter å sko rundt sin egen bak... og det viste seg å være riktig... og han narsisisten Stolten følger i hennes fotspor... såklart; hun har jo indoktorinert ham, for han er ikke den skarpeste kniven i skuffen.. like som han båtflykteren ikke er... og SÅNNE skal liksom være STYRE landet vårt??

   Inger Marie Buljo:
   STYRERE i landet vårt... mente jeg... dårlige kapteiner kjører "båten i senk", dessverre....

   Inger Marie Buljo:
   De nåværende i regjeringen og stortinget skulle blitt stilt for retten, som Mubarak ble det nå i Egypt... ingen kjære mor der, nei!!!... Nå har jo liksom ikke Stolten "drept" noen, men det har han faktisk gjort om enn i litt mindre skala, men i prosent... tja... omtrentlig samme antall... for ikke å snakke om mørketallene på de som tar sitt eget liv p.g.a. at de ikke får hjelp til å leve.... økonomisk... voi-voi... trist:(

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   enig med deg Inger Marie Buljo

   Lars Rønbeck:
   Ja Inger Marie Buljo pluss alle selvmord blant foreldere og barn p.g.a. barnevernets ville fremferd.

   Inger Marie Buljo:
   Dessverre er det sannheten... og tenk på tiltaket som Hillary Clinton kom til Norge for nå.... hmm... USA ga 460 millioner... Norge ga 500 millioner... jeg skjemmes... for at det er mange mødre her i landet som ikke har RÅD til en legetime med hverken seg selv eller med barnet.... men det driter STOLTEN oppi... han vil imponere... djisus...

   Inger Marie Buljo:
   L.R; jeg vet... det er en skam og så totalt unødvendig... om regjeringen kunne forvaltet rett..

   Hans Bauge:
   Jo da, Lenin Stoltenberg har ikke drept direkte slik Lenin og Stalin gjorde, men inndirekte. Spørsmålet er hvor mange liv den Bolsjeviken har på sin samvittighet som følge av alle selvmordene som er årsak til Lenin Stolten sin politikk

   Lars Rønbeck:
   Akkurat Bolsjeviken.
   Ja de har jo døpt en av vikene på Utøya for Bolsjevika.

   Inger Marie Buljo:
   Ja... men ikke glem regjeringskvartalet og Utøya....

   Hans Bauge:
   ‎Lars Rønbeck Du tuller. De har ikke døpt en vikene på Utøya for Bolsjevika?

   Inger Marie Buljo:
   A.B.B. sier jo rett ut at det var p.g.a. landsmorderen og stolten pluss båtflykteren at han gjorde det han gjorde... og kan hende det finnes mange A.B.Ber rundt omkring.... hvilket faktisk JEG trur at det gjør... i Norge..

   Hans Bauge:
   Det er noe jeg også tror

   David M. Wigdal:
   Hvorvidt Norge har vært et kristent land blir feil å si , da et land ikke blir kristent ettersom det må en personlig avgjørelse om man vil bli en troende, og ikke et land. Så det jeg reagerer på er at de fjerner en paragraf som har stått der siden 1814 (da grunnloven kom) i en venstrevridd agenda for å likestille alle religioner sånn at man ikke lenger trenger å ta hensyn til om norske lover er i strid med kristne verdier. Slike lover har vært lenge da abort er tillatt og homofili og samboerskap har kommet inn i varmen som tillatt etter norsk lov som sletts ikke er kristne verdier. Dette er vel en plan fra de venstrevridde å ta vekk rettighetene man har hatt tidligere da norge var et "såkalt" kristent land.

   Rune L. Hansen:
   Stoltenberg og med-spillere torturerer, utplyndrer og dreper barn og foreldre, i stor målestokk til og med. Både som organisert kriminalitet og folkemord. Selvfølgelig vil mange av disse både barn og foreldre både derfor og på grunn av dette komme til å gjøre lignende som ABB. Det skal ikke mye vett til for å forstå såpass. Og det skal bare en gnist til for å starte en omfattende skog-brann, hvilket det ikke skal hverken mye vett eller forstand til for å gjøre.
   At vold avler vold er et trist faktum. Og at maktesløshet avler desperasjon og oppgitthet og så forskjellig er det samme triste faktum.

   Rune L. Hansen:
   Kan noen med rette si at dette ikke angår oss alle?
   Som også mht. Grunnloven?

   Hans Bauge:
   Dette angår oss alle sammen

   Rune L. Hansen:
   Også de som forsøker å si noe annet???

   Hans Bauge:
   De som sier noe annet er de som tror at styggen bare glir forbi om de holder kjeft og gjemmer seg, men ingen kan føle seg trygg når det gjelder den norske utgaven av Lenin

   Rune L. Hansen:
   Og vanskelig å kunne skylde på de torturerte og utplyndrede, hva enn som skjer? De hverken hadde eller har noen reell tilgang til lov og rett. Jens Steklov Stoltenberg og med-spillere arbeider efter prinsippet at alt skal være motsatt lov og rett.
   Ikke vanskelig å forutse videre katastrofale konsekvenser av slikt noe.
   Blir disse forhold videre forsøkt skjult eller ikke tatt på alvor og endret og løst blir konsekvensene også derefter. Ingen som helst tvil om at disse forhold angår oss alle og enhver - veldig veldig meget.

   Kjetil Eilertsen:
   Lurer på hvordan det nye flagget blir.

   
---
---

   Bente Hedman, 03.06. 2012:

   Nettbruker ytret sine meninger om AP: "Kvinnen i 40-årene fra en nabokommune til Trondheim, sier det er synd landets statsminister og andre partitopper i Arbeiderpartiet ikke var blant ofrene terrordagen."

   http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1831779.ece
   Anmeldt for drapstrusler mot Ottervik - adressa.no
   www.adressa.no
   Kvinnen har sendt e-post til trondheimsordfører Rita Ottervik med innhold som gjør at ordføreren har anmeldt henne for drapstrusler.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Kvinnen tror folk om kort tid vil takke Anders Behring Breivik for hans verk 22. juli i fjor.
   Kvinnen i 40-årene fra en nabokommune til Trondheim, sier det er synd landets statsminister og andre partitopper i Arbeiderpartiet ikke var blant ofrene terrordagen. (...)
   - Det var en ytring om at hun var lei for at Anders Behring Breivik ikke klarte å ta flere av oss, og at hun håpet andre kunne fullføre jobben. Jeg oppfattet det som en trussel mot meg selv og Arbeiderpartiet, sier Ottervik. (...)
   Kvinnen vedkjenner seg eposten. / - Dette må folkevalgte tåle.
   Hun er beredt til å møte i en eventuell rettssak."

   
---
---

   Bente Alertsen, 03.06. 2012:

   En side på FB heter "Verdsett offentlig ansatte". Ja, hvorfor ikke? Alle bør respekteres for jobben de utfører.
   Men under står det: "Lik siden og vis at du setter pris på menneskene som skaper velferden."
   Det siste blir vel i overkant drøyt? Offentlig ansatte er servicefolk som betales av stat og kommune. De yter tjenester som folk allerede har finansiert gjennom skattesystemet, og de lønnes selvsagt for sitt arbeid som alle andre. Å påstå at de er "skaperne av velferden", mer enn hvem som helst andre er det, blir da ganske meningsløst?
   Ikke rart det forekommer prestisjejag, arroganse, maktmisbruk og annen "galskap" i denne typen serviceyrker, hvis folk der tror slikt som at de selv legger hele grunnlaget for Norges velferd ... Da tror man kanskje også at man har rett til å skalte og valte med andres liv?

*

   Tore Svendsen:
   Dem er jo aper som skaper arbeid for alle å alle skal med....

   
---
---

   May-Eva Bårdevik via Jarle Johansen, 03.06. 2012:

   Interessant dokument - etiske regler for dommere, bør ikke noen sparkes utav dommeryrket på grunn av brudd på etiske regler, og lovregler? Dette dokumentet sier så..... gjør det ikke?:
   "Et skriftlig etisk regelverk kan tenkes bygd opp på forskjellige måter. Bangalore-prinsippene bygger på en systematikk hvor de mer detaljerte reglene knyttes til enkelte hovedprinsipper for dommerens atferd – uavhengighet, upartiskhet, integritet, sømmelighet, likebehandling, og kompetanse og effektivitet"

   "Dersom det, slik arbeidsgruppen foreslår i utkastet § 4, fastslås som en etisk plikt for dommeren å respektere og overholde lovgivningen i videste forstand i yrkesutøvelsen, kunne det ut fra en strengt systematisk betraktning synes unødvendig å regulere i det etiske regelverk spørsmål som er regulert i lovgivningen."

   http://www.domstol.no/upload/DA/da/Aktuelt/Etiske%20regler%20for%20dommere.pdf
   www.domstol.no

*

   Rune L. Hansen:
   Både Straffeloven og Grunnloven har straffe-bestemmelser for dommere og politikere. Men det er under de enda rådende forhold tabu.

   
---
---

   Patrick Lott, 03.06. 2012:

   Time’s come to drop the nonsense of one all-powerful god – the one favored by this or that religion – and realize the “gods” were just technologically advanced people who pitted us against each other to keep the power - elite bloodline most directly descended from them in power. The Nibiran bred us to slave for them and left their favored bloodline to rule us. But we’ve outgrown control. We seek cooperation and peace.

   WE ALL ARE THE CHOOSEN PEOPLE, this time, we choose ourselves, the hybrid Earthlings the Nibirians created, as masters of our own destiny. We’re slaves to no god.

   We declare ourselves worthy members of a single species, Earthlings. We’re ready to end nuclear destruction, war and pollution suicide, ready to face as a single Earthling family, the immanent prospect of Earth’s crossing the 180 LaGrange point of Nibiru’s orbit this year.

   http://enkispeaks.com/2012/06/
   June | 2012 | ENKI SPEAKS
   enkispeaks.com
   ABRAHAM, ancestor of the Jews and Arabs, was born 2123 B.C, son of Terah, Ur’s High Priest. Abraham was of the bloodline descended from Ziasudra (Noah) through which settlers from the planet Nibiru had decided to rule the hybrid slave species (that’s all us Earthlings) who slaved for the Nibirans.

*

   
---
---

   Gunn Elin Netland, 03.06. 2012:

   så en video hos en face-venn nylig.. jeg klarer ikke se på det. et barn som blir tatt skrikende med rå makt.. ANG BV er jeg for en fullstendig systemendring og her sitter vi OLA DONK DONK På rauå og bare ser på og bryr oss null. :(.
   http://politiken.dk/poltv/nyheder/indland/ECE1644384/ordfoerer-reagerer-paa-amy-videoen-stakkels-barn/

*

   Anne Nielsen:
   ja det er helt jævlig.......

   Verner-Ronald Hansen:
   Ikke bra!

   
---
---

   Ann Elisabeth Strand and 2 other friends shared a link, 03.06. 2012:

   Den hemmelige 22. juli-gruppen
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Den-hemmelige-22-juli-gruppen-6842248.html
   www.aftenposten.no
   En uformell gruppe bestående av Aps partisekretær, en polititopp, helsedirektør og statssekretærer spilte en svært viktig rolle i kulissene da politiet, helsevesenet og Regjeringen skulle håndtere 22. juli.

*

   Ann Elisabeth Strand via Bjørn Mæhla:
   - Den ukjente «Koordineringsgruppen» jobbet med flere av de viktigste spørsmålene etter terroren, og «samordnet» innsatsen til politiet og helsevesenet med Arbeiderpartiet og AUF. I ettertid finnes ikke et referat."
   Da sier jeg; hvor ble det av "åpenheten" det ble meset om fra toppen i AP? Voksene mennesker vet at de skal skrive referat fra møter av denne alvorlighetsgrad, har de latt være å gjøre det er det tegn på at de er totalt uegnet til stillingen de innehar eller at de er fortalt at slikt ikke skal gjøres... resultatet er det samme= uegnet.

   
---

   Johnny Wæhler:
   Dette hørtes veldig demokratisk ut. Håndplukkede likesinnede, uten opposisjon, uten referater som skal legge opp løpet.
   Fytte grisen, sier jeg.
   I en slik tragisk situasjon, ikke bare lukter det, det stinker dritt av hele opplegget.

   Frode Lindeberg:
   Meget uheldig og lite troverdig

   Thor L. Grindhaug:
   Det stinker Mao og ensrettet. De ønsker seg nok en " Folkerepublikk " og er vel i ferd med å etablere det

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.06. 2012:

   Både politikere, dommere, politi-ansatte og alle andre i og utenfor den offentlige forvaltningen er under straffe-ansvar i henhold til lov og rett som er gjeldende i og for Norge.
   Hvorfor det nu i dag likevel ikke er slik, er et meget viktig spørsmål - og svar. Som det er meget viktig ikke å glemme.

*


   
---
---

   Susanne Lunderskov, 03.06. 2012:

   Ordfører reagerer på Amy-videoen: Stakkels barn
   http://politiken.dk/poltv/nyheder/indland/ECE1644384/ordfoerer-reagerer-paa-amy-videoen-stakkels-barn/
   politiken.dk
   Politiken var med, da Pernille Skipper så video af tvangsflytningen for første gang.

*

   
---
---

   Aurora Malticro, 08.05. 2012:

   Jag önskar att alla kunde fatta hur allvarligt är läge efter Donias död , jag önskar också att folket kunde sluta vara feg , och ta till sig det courage dom behöver för att sluta samman och tillsammans gå till angräpp .... sluta helt enkelt vara rädd för soc ....
   mjliö där dessa rör sig och agera är det samma som va under 50 tal .... personer kan vara andra sobjekter .... mentalitet det samma .... om inte värre .... det hänger på oss , vi kan inte längre förvanta nåt från dom , om inte en till död kropp .....en av våran barns kropp .... utan liv ..... Jag är så jävla argh på mig , på er på alla ...... för att vi har kunnat tillåta detta ..... genom att inte agera direkt mot dom ..... agerar betyder inte att gå det samma gamla vägen , eftersom var och en av oss ... har i det har läget fattat , att när barn blir Lvuad ... kommer alldrig att komma tillbaka ... om inte död ......

*

   Monica Bjoerkman MacInnes:
   Det är inte sant, jag fick tre barn placerade.... och jag fick hem dem också efter en lång hård kamp
   May 8 at 5:44am ·

   Aurora Malticro:
   då är du en på 1000 som har haft mycket tur ......
   May 8 at 8:23am ·

   Calle Slåtteby:
   ‎***Aurora** denna fihetstörstan varelse, så rätt, jag förlåter mig aldrig att ha missat denna vidriga "soppa" Med "HÄSTGNÄGGAR GÄNGET" Vidrigt! Själv var 2 av mina barn oxå på ett "HÄSTGNÄGGAR GÄNGSHEM" 1990 i 7 månader, gödde ett Ridhus (800.000) Jag var som En Fucking Frakenstain, frustrerad, hatisk, förbannad, förtvivlad, med 150 i puls.. Energin jag fick? Från en torterad barndom, faderlös.. anorexia, skräck.. ur detta föddes kampen om 2 av mina 4 barn 2 fosterbar.. Gav järnet, spydde, skrev 500 Brev, satte upp stora plakat utanför varje "social häxas hem" De monterade larm, byggde om Social enheten, låste, jag var värre en 100 Stridsvagnar.. gick till attack mot ett helt byråkratbödel samhälle i 4 år 1990-1994/ Utan Advokat, Hjälpen? Kom oväntat från 3 vise varelser som fanns i chefs ställning på Gamla Uppsalas Karin Boye Enhet*** Socialchef Krister Berg*** (avled 2006) Vice socialchef Birte Frid*** (absolut bäst****) Och fältassistent rektor för bråkiga invandrare Johnny Hasth*** Dessa Kom med mina barn på befrielsens dag 1994 ut till Skoby nära Alunda... Fattar ej ännu i dag ej vad som drev raseriet? Troligen? Kärleken, att aldrig svika dessa 2 guldklimpar/***Varm kram du ädla *** Aurura*** Nu är dessa guldklimar "stora" Språkadjunt och Civilingenör***** Viktigast? De har kärleken inplanterad av mig*** De har fantasin, kreativitet** varma mjuka, förlåtande****
   May 8 at 10:08am ·

   Calle Slåtteby:
   ‎*** Jag glömmer aldrig Donia**** Planterad i min torterade själ.. som twins... utan biologisk ålder..****
   May 8 at 10:10am ·

   Monica Bjoerkman MacInnes:
   Jag hade inte tur, det handlar om över 3 års målmedvetet arbete med överklagningar och ansökningar. Hårt arbete helt enkelt.... och väldigt strikt hållet inom de parlamentariska spelreglerna.
   May 8 at 3:31pm ·

   Calle Slåtteby:
   Jag hade 3 chefer som gick emot det"strikta" Det bödel liknande, lögnaktiga, byråkratsamhället/ Sverige är ett fegrike, sen sveket mot Norge, sen lobotomerade, inlåsta, nedsövda med piller/ Då hjäper ingen Parlamentarismen.. Strikt? Det föder giriga advokater, göder och belastar våra skatter..... Hårt arbete? Kärleken är starkast*** Jag & de älskade barnen***
   May 8 at 6:03pm ·

   Aurora Malticro:
   jag fattar inte i vilken verklighet du lever ... men jag känner i allafall inte igen det ..... du måste ändå vara medvetet om att det dör ett barn .... som är under soc eller placerad på olika ställe .... i genom snytt varannan månad ........ I SVERIGE ..... bara i södermanland känner jag till 14 fall av suicide .... barn mellan 14 och 17 år ..... mellan 2008 till idag ..... placerade barn , barn som blev tvångmedicinerad , barn som av ngon anlädning blev delad av sina föräldra ....... är inte det på tid att möta sanningen nu ??????
   May 9 at 11:49pm ·

   Calle Slåtteby:
   ‎*** Oj! Nu är jag rättshaverist oxå??? Enligt Monica Björerkman Maccinnes?!? På vilket sätt då?!? Att våga utmana bödeldomstolar på Ultrahögersidan? Genom att få hem mina 2 yngsta barn? Gemom att påtala sanningen? Stöld av barn är stöld!!! Lögner är lögn/ Som faderlös har jag alltid gått min egen väg/ Däremot de 11 svåra första åren? Med slag, övergrepp, piskrapp, skendränkningar, mobb, utfrysning, baj i byxor, kiss, blod från sönderslagen näsa, maager som anorexia (22 kilo i 3 Klass) Frutansvärt på hop av Monica Bjoerkeman Macinnes??? Skrämmande, elakt, oförståligt, ett fult påhopp av Kriminellt slag///
   May 10 at 1:24pm ·

   Calle Slåtteby:
   Känner till 21 självmord i Uppsala sen 1969/ Varje avlidet självmordsbarn är en katastrof mot livet! Vi har ett liv, nu när "denna" "grupp" med Monica i spetzen? Vill söndra, härja, beskylla, vräka ur sig skit? Undrar jag? Vad är meningen? Att sparka på fäder? Som mig? Som tagit mitt kärleksfulla ansvar? Att vårda, ge kärlek till mina barn, fosterbarn och andras barn? Vikt mitt liv på 31 olika gårdar att finnas där i vardagen, enkelt, anspråkslöst?
   May 10 at 5:29pm ·

   Calle Slåtteby:
   ‎***Aurora***
   May 14 at 12:31pm ·

   Lena Andersson:
   Nej, jag förstår inte heller, att folk inte reagerar på detta, det borde vara fler, det handlar ju om våra barn. detta får ju inte vara slutet på detta fallet, va kan inte tiga o vara tysta längre...............
   May 30 at 12:34pm ·

   Jenni Kaisa:
   jag ser inget liv i sverige längre. jag vågar inte ens ha barn och inte hittar man ett job utan måste ha massa utbildningar hela tiden. men sen då tänk om man inte hittar jobb efteråt??? vad fan ska man skaffa familj? ja sen kan ju troligtvis soc komma å ta dom sen känns nog livet ennu skitigare. snacka om skit system. politikerna vi har idag e själviska och tror att alla vill leva på soc medans dom får sina feta löner och kan ta extra cash till hyran. sen kvinnor som ej har någon som kan hjälpa dom då hamnar nog barnen hos soc mycket snabbare... folk tror det e bra här i sverige men det e skit samhälle och ibland vill jag bara flyy härifrån... sen när Donia dog vet man hur det känns för Annina som kämpat som fan för få sina barn tillbaks? till vilken nytta när foster familjen är ett monster familj som ej tar hand om det barn som dom skulle ta hand om!!!
   May 30 at 10:22pm ·

   Gun Söderblom:
   Rika människor har hemhjälp med barn, städ, tvätt matlagning.Tänk om barnfamiljer och ensamstående föräldrar kunde ha fått detta. Samt att kunna leva på sin lön och inte jobba mer än 6 timmar.
   Thursday at 9:31pm ·

   
---
---

   Anna-charlotte Potta Gauffin, 22.05. 2012:

   Jag sörjer med er alla som förlorat sina döttrar och söner. Jag själv placerade både min son och dotter på olika HBV hem och det är det värsta jag gjort ngnsin i hela mitt liv.
   Orkade nte ta hand om dem då de spårade ur båda två (den ene skar sig, den andre misshandlade människor). Båda blev missbrukare PÅ behandlingshemmen. Nu är min dotter ren, min son vet jag nget om för vi har ngen kontakt. Jag kommer ångra detta hela mitt liv och jag hoppas att ngngång kommer mina barn att förlåta mig både för det och för det liv de tvingats leva på grund av mina dåliga beslut.

*

   Ann-Louise Knutsson:
   Vännen, man försöker alltid göra det rätta, du sökte hjälp och det du blev erbjuden var hvb... du gjorde vad du trodde var rätt just då !!!!! Hade du vetat utgången innan hade du aldrig gjort det eller hur ? Styrkekram ♥
   May 22 at 4:27pm ·

   Anna-charlotte Potta Gauffin:
   Jo sant ♥
   May 22 at 4:31pm via mobile ·

   Lena Andersson:
   Och, så typiskt, att dom blir missbrukare på behandligshem, där tror man ju att det ska vara säket............ men soc o komuner har noll koll, vad dom har för folk, man blir så trött på att höra sånt här :/
   May 22 at 6:38pm ·

   Annica Herrloff:
   kan bara hålla med er Ann-Louise och Lena, jag har umgåtts med missbrukare och har 2st barn med en. Har sett att det värsta missbruket finns just på behandlingshem och i fängelser
   May 29 at 5:43pm ·

   Lena Andersson:
   Jo jag vet, att detta är sant Annica, har ju själv varit med o sett detta :/
   May 29 at 5:47pm ·

   Cecilia Högberg:
   Min dotter är död för att jag bad samhället om hjälp...
   May 29 at 11:20pm ·

   Anna-charlotte Potta Gauffin:
   Jag är ledsen för din skull Cecilia ♥
   May 30 at 8:13am via mobile ·

   

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. juni 2012, Vinberget: 

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 3 i natt. Nokså jevnt grålig hvitt overskyet, en svak bris og 10 pluss-grader Celsius frem mot klokken 12. Videre utover dagen omtrent det samme og en smule regn på kvelden. 7 pluss-grader og mere regn mot midnatt.
---

   Tre forskjellige nye penge-krav og trusler i brev fra kidnapperne av barna, de falske dommerne, ankom meg med posten i dag (og antagligvis før helgen), med Statens Innkrevingssentral som avsender. De har så absolutt ikke tenkt å gi seg før de får avsluttet jobben sin som leie-mordere og draps-maskineri? Slik de bruker.
   Det ene brevet datert 14.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk i lønn/trygd" ( ekstern ).
   Det andre brevet datert 15.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk" ( ekstern ).
   Det tredje brevet også datert 15.05. 2012, med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse", betalings-frist 05.06. 2012 ( ekstern ).
   Alle tre brevene med hilsen fra SI sin saks-behandler G. Krüger.
   De har alltids noen ansatt som konkurerer om å være frekkere og å ha mindre samvittighet enn de andre, som premieres med karriære. Uten ville de kanskje ikke ha valgt en slik jobb eller ikke lenge blitt værende i jobben.
   At alle brevene har tatt lang tid med posten i forhold til sin datering er neppe tilfeldig.

---
---

   FORSØK PÅ DESPERAT KLAPPJAKT -HEKSEJAKT??
   by Thomas Andersen on Monday, June 4, 2012 at 12:38pm ·
   http://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/fors%C3%B8k-p%C3%A5-desperat-klappjakt-heksejakt/321234631291073
 
   Marius Reikerås:
   Det har vært noen hektiske dager hvor jeg har hatt hendene fulle med å unngå å bli sperret inne i forkant av 14. juni rettssaken. Enkelte myndighetspersoner i Bergen ønsker å få meg bak lås og slå i to måneder og i slutten av forrige uke dumpet det inn en soningsinnkallelse som skulle vært effektuert fra kl 10 i dag. Paradokset er at dette skjer samtidig med at fengselet jeg var kalt inn til, Bjørgvin, var i streik og tømt for fanger. Så kan man jo bare spekulere i årsaken, særlig når det heller ikke foreligger noen rettskraftig avgjørselse.
 
    * Monicha Nyhuus Aas Derfor er det viktig nå, at alle sprer budskapet om det som skjer, og at vi får så mange som mulig inn i Marius sin støttegruppe!!!
 
*

   Thomas Andersen:
   Tagg gjerne flere her!

   Thomas Andersen:
   Del gjerne videre!

   Tore Svendsen:
   Hvor er mairus sin støttegruppe?

   Thomas Andersen:
   TIL STØTTE FOR MARIUS R https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/

   Thomas Andersen:
   Innlegg forsvinner raskt fra FB, dersom ingen kommentarer, notatene består!! ;)

   Rune L. Hansen:
   Veldig viktig å støtte opp om å få stoppet dette så tydelige forsøket på å få fjernet enda et menneske, advokat Marius Reikerås.
   Men Marius Reikerås er mildt sagt ikke den eneste.
   Norge er bak kulissene nokså fullstendig okkupert av et uhyre groteskt terror-regime.

   Thomas Andersen:
   STØTTE TIL MARIUS
   Monicha Nyhuus Aas:
   Hei. Marius Reikerås trenger vår støtte mer en noen gang. Maktapparatet gjør det de kan, for å trenere hans tilstedeværelse i den kampen vi fører, mot sviket i systemet. Jeg ber dere alle gå inn og vise deres støtte, og dele dette budskapet rundt på grupper og egne vegger. Tusen takk..
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/.

   Rune L. Hansen:
   This content is currently unavailable
   The page you requested cannot be displayed right now. It may be temporarily unavailable, the link you clicked on may have expired, or you may not have permission to view this page.
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/

   Anders Kleppe:
   Lykke til Marius. Det blir nesten identisk til det de samme menneskene gjorde med døtrene mine og meg: Innkaller til soning for tredje gang en 60 dagers §216 dom () fordi jeg nektet å trekke søksmålet mot dem i en annen sak der statsadvokatene i Hordaland tapte i retten.
   Vi lever ikke akkurat i en rettsstat dessverre.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de menneskene (barn også) som blir fjernet blir torturert og drept.
   De fleste blir ikke varslet på forhånd.

   Thomas Andersen:
   https://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/heksejakt/321497641264772
   HEKSEJAKT
   HEKSEJAKT: Heksejakt foregår for fullt også i disse dager, kansje ikke alltid så synlig som i tider det fantes åpne galger, og henrettelser, på torvet, til alle-manns-skue, skremsel, og skrekk!! Men...
   By: Thomas Andersen

   Åse Nordby:
   desverre så bor vi et land, der vi desverre er bare ett leketøy for enkelte som leker gud, og dete fører med seg smert og død for enkelte personer. her sitter vi, og uansett hva vi gjør, blir vi oversett, og tråkket på. Vi har ingen og miste, men staten norge, bryr seg ikke, , Men dette som skjer har jo vært her i norge i flere ti år, så det er vel ikke bare den røde rose. Barna våres blir fjernet fra hjemmet, og mange lever i et helvete, med overgrep og dem jernevasker dem.

   Bianca Rytter:
   barn blir ulovlig forska på dopa ned chippa med mer styringer ulovlige forgiftings narko påføring diagnoser bv myndigheter kommuner media stortinger regjeringer grupper foreninger organisasjoner dommstoler ?

   Bianca Rytter:
   ulovlig tvangsdopinger medisin internett tlf strøm pengeslaver ?

   Thomas Andersen:
   ‎:'(

   
---

   Trond Ruud:
   MYNDIGHETENE VIL FENGSLE MARIUS REIKERÅS FØR HØYESTERETTSSAKEN 14.6

   Einar Nyaas:
   Hvorfor skal Marius i fengsel?

   John Eiliv Rindøien:
   den som sitter inne holder kjeft !!

   Trond Ruud:
   Det blir gjetning fra min side, men antagelig for å avverge den oppmerksomhet han kan forårsake mot Dommersaken i Høyesterett den 14. juni gjennom å lede et demonstrasjonsmøte om det for å informere publikum siden pressen ikke vil opplyse sine lesere om det, men dysser saken ned fullstendig.

   Trond Ruud:
   Klarer vi å få laget en enkel informasjonsavis til utdeling innen den 14.6?

   John Eiliv Rindøien:
   hvis jeg får tillsendt et pdf-utkast skal jeg gjøre mitt her i nærområdet, med en postrunde :)

   Rune L. Hansen:
   Men å kalle de "myndighetene" er vel å gå for langt? De er grov-kriminelle som har overskredet sin myndighet.

   John Eiliv Rindøien:
   dette blir på nivå før krigen......: historien gjentar seg ........: storkapitalistiske mafiakrefter sammensvergelser i skyggen av vanlig folk, kjører sine innøvde sjakktrekk, bare internettet er forskjellen denne gang ,måtte mafiaen bli fanget i internettet :))

   Trond Ruud:
   Godt ordspill. :-/)

   John Eiliv Rindøien:
   de viser jo tydelige svakhetstegn ,med at de vil fengsle Marius Reikerås ,de minner om en flokk med sandkassebarn, som ikke får viljen sin !!

   Trond Ruud:
   Ganske mye mer diabolske, enn unger er jeg redd. Men det er en interessant reaksjon.

   John Eiliv Rindøien:
   dette er ikke mindre enn tragikomisk, og det melder se mange spørsmål ???, Hvor har det blitt av diplomatiet som vi var vitne til før invasjonen i quwait . . . . .:allt ble plutselig skyte fra hofta med hagle etter 911_2001.. :og følelsen for at noen er "blackmailed" /hjernevasket /hypnotisert er så absolutt til stede, hele verden kan da for F.... ikke plutselig bli spenna Gær´n ??

   John Eiliv Rindøien:
   mye kan læres med å lytte til denne mannen :http://www.youtube.com/watch?v=6o2t2gIoeBI

   
---
---

   Trond Ruud, 04.06. 2012 shared a note via Svein Berg:

   Herman J Berge er mannen som startet avsløringene med de manglende dommerforsikringene. For noen dager siden måtte han og familien rømme ut av Luxenbourg. Det er nå viktig at folk får vite hvordan staten behandler systemkritikere. Marius Reikerås har viderført dette arbeidet og Staten med Regjeringsadvokaten, Domstoladministrasjonen og mange av landets dommerere synes nå tydeligvis at det begynner å brenne under føttene. Vi skylder disse to menneskene en stor takk og alle de andre rundt disse to

   Vis din støtte til Marius Reikerås og Herman J Berge
   http://www.facebook.com/notes/svein-berg/vis-din-st%C3%B8tte-til-marius-reiker%C3%A5s-og-herman-j-berge/117481845056970

   Herman J Berge er mannen som startet avsløringene med de manglende dommerforsikringene. For noen dager siden måtte han og familien rømme ut av Luxenbourg. Det er nå viktig at folk får vite hvordan staten behandler systemkritikere. Marius Re...
   Continue Reading ...

---

   Svein Berg:
   http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/til-de-det-m-tte-gjelde?xg_source=facebookshare
   Til de det måtte gjelde.
   kristinbrataas.ning.com
   På vegne av støttegruppen for Marius Reikerås.

   Svein Berg:
   Under finner dere aktuelle lover og grupper som er verdt å se nærmere som har belyst denne saken:

   http://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

   http://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/

   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/dommerforsikring.html

   Rune L. Hansen:
   De to første Facebook-gruppene i din siste kommentar Svein Berg har administrasjon som fortløpende og vilt driver med sletting og ute-stengning av hva og hvem enn de ikke liker, uten hverken berettigelse eller begrunnelse.

---

   http://www.facebook.com/elisabeth.synnove/posts/130898200380156
   Birgitte Rie:
   Jeg kommer tilbake og støtter den dagen folk faktisk får lov å være i noen av disse gruppene. Noen har blitt både blokkert og kastet ut, og da spiller det veldig liten rolle at man da ønsker folk til å stå opp . Jeg ble selv kastet ut uten en minste beklagelse, og da gidder jeg ikke bruke tiden min på dette lengre.

   Birgitte Rie:
   Bare ett obs : Ikke siste gangen. Da gikk jeg helt frivillig ut . Så tenk på dette når dere ber folk spre og støtte. Det er faktisk noen som vil , men som ikke kan.

   Elisabeth Rue Strencbo:
   ok Birgitte ... dette var nytt for meg .....:)

   Birgitte Rie:
   Du har en på din venneliste som til nå ikke får lov å komme inn. Med mindre jeg ikke vet om noe som har skjedd siden sist.

   Elisabeth Rue Strencbo:
   ok jeg har ikke hørt at noen har/kan være utestengt ..... og jeg forstår ikke hvorfor noen som ønsker å være med ikke får det ..... merkelig

   Rune L. Hansen:
   Ute-stengt og blokkert for mitt vedkommende.

   Birgitte Rie:
   Jeg ble kastet ut og blokkert. Så fikk jeg meg inn igjen. Men hun andre fikk ikke lov, og da gikk jeg ut før jeg prøvde meg inn igjen. Men nå er jeg ute. Og ute blir jeg for urettferdig oppførsel får man legge pent vekk til helt andre formål. Jeg vet om en til som de begge har tatt det opp på veggen til Marius uten særlig respons. Og herved er nå også min støtte til Marius også borte vekk. Jeg klarer bare ikke støtte mennesker som sitter og ser på at det skjer og ikke løfter en finger

   
---
---

   Marie Ringdahl, 21.05. 2012:

   Eller vi ska maila runt anmälan mellan oss så vi lägger till där som ett kedjebrev

*


   Peter PJ Johansson:
   Vi kanske borde prova som ett kedjebrev

   Joakim Ramstedt:
   Jag undrar om det inte finns någon klausul som förbjuder gruppstämningar i Sverige, Jag har för mig att en advokat sa det till mig en gång, men jag är inte säker. Skulle dock inte förvåna mig om dom garderat sig mot det med.

   Marie Ringdahl:
   det var så för stulen barndom men värt att pröva för dagens barn.

   Marie Galuchot:
   Jag tror att vi kan klara det om vi hjälps åt Vi får inte ge upp

   
---
---

   Marie Ringdahl, 04.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/208372539274742/permalink/232532540192075

   Detta vill en ha med i anmälan jag tycker det är lite av privata slaget vad tycker ni.

   Min dotter har varit omhändertagen sedan 26/5 2004. Jag hamnade i en kris låg i en vårdnadstvist med min sons pappa, låg i skilsmässa med min dotters pappa, min mamma blev allvarligt sjuk i en hjärntumör. Jag orkade ta hand om min dotter men orkade inte med hemmet så det förföll.
   Istället för att sätta in stödinsatser så tog Socialtjänsten min dotter, och placerade henne hos vår stödfamilj som vi hade då. Familjehemsmamman var kontaktperson till mig innan jag fick min dotter som jobbade inom socialen bara där gjorde sMin familj blev inte tillfrågad om dom kunde ta emot min dotter, vilket det står i socialtjänstlagen att familjen ska bli tillfrågad innan man placerar ett barn i ett annat hem. Jag erkänner att det var en olämplig miljö för min dotter att det var smutsigt så jag var tvungen och gå med på frivillig placering. ( hellre det än en ansökan om LVU ) Socialtjänsten sa att jag skulle få tillbaka min dotter när jag hade städat. Efter 2 dagar så ringde jag till socialtjänsten och sa att nu har jag städat och vill ha tillbaka min dotter. Socialtjänsten gjorde inget hembesök för att titta. Jag fick inte hem min dotter som dom sa att jag skulle få när jag hade städat. Jag fick skriva under papper om frivillig placering i ca 3-4 månader. Gjorde jag inte det så hotade Socialtjänsten att de skulle bli en ansökan om ett LVU. När ca 3-4 månader hade gått så ringde min far till Socialtjänsten och frågade varför hotar ni Ann charlotte. Skriver hon inte under så blir de en ansökan om LVU. Då svarade socialtjänsten vad ska vi göra vi har inte tillräckligt med matrial att göra en ansökan om LVU. Efter det samtalet så tvingade Socialtjänsten mig att gå tiil psykiatriska mottagningen Avenymtimet i Helsingborg för att gör ett iq test. Testet visade ett iq på 53 och att jag skulle ha en lindrig utvecklingstörning. Efter det så fick Sociltjänsten igenom ett LVU i länsrätten december 2004. I januari 2005 så träffade jag en psykoterapeut i Helsingborg. Hon sa att det kan inte stämma att jag skulle ha ett iq på 53. Och jag var normalbegåvad med ett iq på 88 och att jag inte hade någon lindrig utvecklingstörning. Våren 2005 gjorde jag en anmälan till HSAN mot avenymtimet angående mitt iq på 53 som inte stämde. Läkaren på Avenymtimet fick en erinran. Under alla dessa år så har inte Socialtjänsten gjort något för att återförena mig och min dotter, vilket det står i socialtjänstlagen att dom ska göra.Det har gått prestige i mitt ärende. Socialtjänsten har gjort tvärtom. Dom har gjort så min dotter och jag har kommit längre och längre i från varandra istället för att återförena oss. Socilaltjänsten har även sagt att det skulle vara en livslång placering tills min dotter är 18 år. Det kan inte Socialtjänsten säga. Det ska omprövas var 6 månad. Så dom har bestämt sig från början att min dotter inte skulle få komma hem till mig igen, vilket strider mot socialtjänstlagen där de står att man ska göra allt för att barn och föräldrar ska återförenas. När min dotter omhändertogs så nekade min sons pappa att min son kom till mig varannan helg, varannan storhelg, varannat skollov, 5 veckor på sommaren, så jag ansökte om verkställhet i tingsrätten och vann förhandlingen att jag skulle ha min son själv på umgänge, trots att tingsrätten fick veta att min dotter var omhändertagen. Man kan inte vara lämplig till de ena barnet och inte till de andra. Jag har en dom på umgänge med min dotter varannan vecka i 4 timmar. Detta har inte fungerat sedan mars 2009. I två omgångar så har det varit uppehåll. ´Första uppehållet var på ca 3 månader och andra uppehållet var på ca 4 månader, då fick jag inte ens prata med min dotter i telefon. Och nu är det uppehåll igen tills skolan börjar och får även inte prata med min dotter i telefon igen under semestern på 4 veckor. Familjehemmet har ringt mig dom andra åren under semestern. Min dotter har inte träffat mig sen den 20 maj. Socialtjänsten och familjehemmet påstår att min dotter inte vill ha umgänge med mig vilket jag inte tror på. Min dotter känner att det inte är okej att träffa mig på grund av familjehemmet. Min dotter blir manipulerad. Familjehemmet säger till min dotter: det är du som bestämmer, istället för att uppmuntra henne och säga att det är klart du ska träffa mamma ni ska säkert göra något kul. Dom få gånger det har blivit umgänge så har vi träffats i 2 timmar trots att jag har en dom på 4 timmar. Den 9 agusti 2009 så hände det att Caroline kom utanför socialtjänstens lägenhet tillsammans med familjehemsmamman jag stod där redan med kontaktpersonen. Caroline stod och velade. Och kunde inte bestämma sig om hon skulle följa med mig och kontaktpersonen eller följa med familjehemsmamman hem igen .Caroline viskade något i familjehemsmamman öra. Sen hörde jag familjehemsmamman sa till Caroline: det är du som bestämmer. Efter en stund så sa Caroline till familjehemsmamman: får jag det då sa familjehemsmamman det är du som bestämmer. Caroline bestämmde sig till slut att följa med mig och kontaktpersonen upp till Socialtjänstens lägenhet. Efter 5 minuter så gick Caroline in i lekrummet, jag följde efter. Då satt Caroline på golvet och grät , då sa jag: vad är de gumman, då sa Caroline: nu blir Lena, Håkan, Timmi ,Sara , arga för att jag inte följde med Lena hem, du lovade ju följa med hem igen. Idag har jag inte träffat min dotter sedan 2 dec 2010 trots att jag har en dom från tingsrätten att jag ska ha umgänge med min dotter varannan vecka i 4 timmar.

*

   Embla Diser:
   Det är så sorgligt, men klassiskt hur socialtjänsten gör mot familjer, jag blir så ledsen och bedrövad, det finns ingen mänsklighet i deras hantering av barn och familjer. Det försätter barn och föräldrar i omöjliga situationer. Måtte det gå vägen att stämma staten...

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, De folkevalgte har endret vår Grunnlov:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/10151207697929152

   Kjetil Eilertsen:
   Lurer på hvordan det nye flagget blir.

   Hans Bauge:
   Nytt flag?

   Lars Rønbeck:
   ‎Hans Bauge. En av vikene på Utøya har navnet Bolsjevika.

   Lars Rønbeck:
   http://www.nrk.no/video/utoya_sti_ved_bolsjevika/B1041CD11BCEC16A/emne/ut%C3%B8ya/
   Utøya - sti ved Bolsjevika
   www.nrk.no
   Følg Kjærlighetsstien like ved Bolsjevika på Utøya. Stien går over nesten hele øya, fra Nakenodden (19) til Bolsjevika (6). Å gå Kjærlighetsstien med noen har blitt et begrep på Utøyaleiren.

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   jeg mener det sier mye om Ap og Auf når de har gitt vika det navnet...

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   og en annen ting jeg må si er at det også sier mye om Ap og Auf når de kan sende 13-14 årige BARN på politisk leir. Men det er jo i riktig ung alder de lar seg hjernevaske og påvirke

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   stemmeretten er som kjent 18 år så da skjønner vi jo hvorfor de sender barn på slik leir, de skal formes og hjernevaskes til de er ferdig formet når de får stemmerett.... :-( skremmende er det, og hva slags foreldre er de som sender BARNA sine på politisk leir?

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   jeg hadde ALDRI sendt noen av mine barn på politisk leir uansett hvilket parti jeg hadde tilhørt!

   Medium Elizabeth Isabell Hansen:
   Dette som skjer i lande vårt er en stor brike i et pulsespil slik er det bare. Vi må bare ti mun og føge med

   Rune L. Hansen:
   Helhet i puzzle-bildet er ikke så vanskelig å se om en orienterer seg i de hundre-tusener biter av informasjon, vitnesbyrd, referanser og beviser som stadig flommer inn i Internettet.

   Rune L. Hansen:
   Ikke om en orienterer seg i et viss begrenset antall omfattende saker heller. Det er det samme en også da ser.

   Rune L. Hansen:
   Perspektiv er alltid viktig.

   Rune L. Hansen:
   Bare periskop kommer en ikke langt med.

   
---
---

   Roger Larsen, 04.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150836516046109&set=a.10150097326456109.274108.525186108&type=1&ref=nf

   Marius Reikerås    11:59am Jun 4
   Informasjon i tilknytning til 14. juni rettssaken:

   "Husk, at verken tingrettsdommer Strøm eller lagmannsrettsdommer Hermansen, ei heller SMK, har kunnet bevise/vise til protokoll fra kongen i statsråd
eller til bestallingsbrev. I og med at DF ikke er avgitt, så eksisterer heller ikke bestallingsbrevet.

   Det jeg tror HR forsøker å gjøre nå, ogderfor vil kun ta stilling til DF, er for å behandle DF som en ”administrativ lov” for å unngå å ta stilling til grunnloven, eller foreta seg en handling som rokker ved grunnloven.

   Men så lenge bestallingsbrevet er hjemlet i grunnloven, som jo er en sum av, 1) DF + 2) EE = bestallingsbrev, slik grunnloven forutsetter, vil det være grunnlovstridig når at DF mangler, ergo, DF må nødvendigvis være en uadskilliglig del av grunnloven..."

*

   Roger Larsen:
   Marius Reikerås skriver:

   Det har vært noen hektiske dager hvor jeg har hatt hendene fulle med å unngå å bli sperret inne i forkant av 14. juni rettssaken. Enkelte myndighetspersoner i Bergen ønsker å få meg bak lås og slå i to måneder og i slutten av forrige uke dumpet det inn en soningsinnkallelse som skulle vært effektuert fra kl 10 i dag.

   Paradokset er at dette skjer samtidig med at fengselet jeg var kalt inn til, Bjørgvin, var i streik og tømt for fanger. Så kan man jo bare spekulere i årsaken, særlig når det heller ikke foreligger noen rettskraftig avgjørelse.

   Hilde Ekstraskvetten Nygaard:
   auuu. godt du ikke havna bak lås og slå anyway

   
---
---

   UTMELDING AV STATEN NORGE
   by Thomas Andersen on Monday, June 4, 2012 at 12:14pm ·
   http://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/utmelding-av-staten-norge/321226014625268

   Da melder Ingunn Røiseland seg (som første nordmann/kvinne tror jeg) ut av staten Norge. Modig dame. Kl 12:00 i dag kommer NRK for å intervjue henne.    Under her er brevet hun har sendt til Kongen.

   Erklæring om utmelding av staten Norge, med referanse til retten til å leve i landet som frikvinne.

   Kjære Kong Harald

   Jeg retter dette skrivet til Kongen, fordi Grunnlovens § 3 utvetydig fastslår at Kongen er landets konstitusjonelle overhode, - selv om det ikke nødvendigvis alltid har blitt praktisert slik. Slik jeg forstår det, er det ingen tvil om at det er Kongen som formelt bør forholde seg til utmeldinger av staten av denne typen, og bekrefte legitimiteten av den,-ikke fordi jeg behøver det, men fordi den norske stat vil be om det.

   I prinisippet burde ikke en slik utmelding være nødvendig, ettersom jeg aldri har inngått i et bevisst og frivillig kontraktuelt forhold til den norske stat,-men jeg har jo etter hvert registrert at staten forholder seg til meg via mitt identitetsnr som om det eksisterte en avtale. Dette er derfor ikke en anerkjennelse av Grunnlovens legitimitet, men bare en konstatering av at jeg ikke ønsker å inngå i et forhold til den norske stat.

   Jeg vil også gjerne gi uttrykk for min takknemlighet overfor Kongen, som jeg oppfatter som et menneske med ydmykhet, stor medmenneskelighet, varme og humor, - og jeg har bare de aller beste følelser for Kongen, og stor respekt for måten Kongen utfører gjerningen sin på.

   En utmelding av denne typen reiser mange prinsipielle spørsmål, som hvorvidt det er mulig å legge naturrett, eller ideen om en universell rettsforståelse til grunn. Jeg vil hevde at menneskerettighetene legger til grunn ethvert menneskes medfødte rett til å bo, leve og arbeide i et land uten nødvendigvis å måtte innordne seg nasjonale eller lokale myndigheter. Den motsatte konsekvensen vil i så fall være at vi ikke er født frie på noen som helst måte, men fra vi er født er underlagt arbitrære myndigheters skalten og valten. Noen vil kanskje hevde at Grunnloven utgjør en absolutt myndighet som vi må underkaste oss, men slik jeg forstår det gjør den ikke det. Grunnloven ble til fordi en gruppe menn klarte å utnytte et maktvakuum som frigjorde oss fra det åket som det danske eneveldet var. Jeg kan ikke se at Grunnloven henter de facto legitimitet fra noe annet enn at en gruppe menn samlet seg på Eidsvoll og forfattet et «rettsdokument». Noen vil hevde at det var folkeviljen som ble representert her, men så vidt jeg vet var f.eks ingen fra Nord Norge til stede, - og heller ingen kvinner.

   Dersom det da skulle være slik at Grunnloven allikevel representerer absolutt legitimitet, og jeg ved fødselen må underkaste meg, - er jeg da fri?

   Jeg vil gjerne redegjøre kort for hva som har skapt behovet for å bryte de presumptive båndene til den norske staten. Jeg kunne anføre svært mange ankepunkter, men velger å nevne noen av de mest graverende:

   1. Det strider i mot samvittigheten å være delaktig i den norske stats hjerteløse drap av sivile i Libya, samt bidra til å legitimere den norske statens øvrige utenrikspolitikk. Dersom det viser seg at Norge gjennom sin voldsutøvelse i Libya har begått brudd på menneskerettighetene, vil det nødvendigvis også ha implikasjoner for vårt forhold til staten. Jeg vil minne om hvordan naturrettsbegrepene ble satt på spissen i Nürnbergprosessene. I Norge ble det spørsmål om hvilken lov krigsforbryterne skulle dømmes etter, og både domstolen i Nürnberg og Høyesterett i Norge nektet å legge Det tredje rikes lover til grunn. Man tok utgangspunkt i at det fantes et overordnet normsystem (naturrettsteori) der menneskets verdi, uavhengig av rase, ble slått fast uavhengig av hvilken lov som gjaldt på tidspunktet krigshandlingene fant sted. For egen del vil jeg nevne at jeg kun har fredelige intensjoner, og ikke støtter noen form for voldsutøvelse eller ekstremisme, og nettopp dét er årsaken til at jeg ikke kan stille meg bak den norske stats handlinger i Libya.

   2. Jeg kan ikke bidra til til å gi legitimitet til Pensjonsfondets investeringer i noen av verdens mest kyniske foretak.

   3. Som aleneforsørger i mange år, med til dels dårlig økonomi, har jeg opplevd at ingen innkrever er mer nådeløs enn stat og kommune. En stund hadde jeg en illusjon om staten som den ideelle omfordeler,-som redistribuerer for å sikre velferd for de svakeste gruppene. Dessverre er min opplevelse at statens fremste anliggende er å kreve inn skatter og avgifter, på bekostning av velferd. Ingen er raskere ute med trusler om å konfiskere hjem og eiendeler enn staten.

   4. Det er umulig å legitimere salg av nasjonale ressurser som vann, energi, mineraler til utenlandske eierinteresser,-slik vi ser det skje. Min fremste lojalitet er overfor Moder Jord, og ikke overfor kapitalinteresser med en egosentrisk agenda.

   5. Jeg kan ikke være deltaker i den maktutøvelsen som staten står for når den ligger på Europatoppen for tvangsinnleggelser innenfor psykiatri, til tross for at vi bor i «verdens beste land», eller når staten utøver et såpass kontroversielt «barnevern». Et grunnleggende prinsipp i et demokrati, er tanken om staten som garantist for fred, trygghet og lykke; staten er til for folket. Maktutøvelsen i Norge i dag, hvor statsforvaltningen har kommet ut av enhver proporsjon, har lagt grunnlaget for min følelse av et liv som samfunnsslave; det kan jeg ikke være med på lenger.

   Jeg forstår at jeg ved dette avstår fra retten til fri skolegang, «fri» legehjelp, alderspensjon og andre økonomiske ytelser, men jeg får også tilbake retten til å slippe å forholde meg til en statsmakt som jeg opplever som stadig mer repressiv, og jeg slipper å forholde meg til et umulig dilemma hvor jeg tvinges til å støtte massedrap og en svimlende mangel på etikk. Mitt spørsmål til kongen er derfor grunnleggende: kan jeg velge å avvikle forholdet til statsmakten og allikevel bo i landet som fri borger, «frikvinne», og påberope meg menneskerettighetene?

   Dersom Kongens svar er negativt, så vil jeg i så fall gjerne be om en redegjørelse for hva som gjør meg til «fri» og ikke til «slave».

   Jeg håper også at Kongen tar sitt konstitusjonelle ansvar på alvor, og ikke delegerer dette brevet til annen statlig myndighet, som jeg mistenker vil gjøre brevet mitt til gjenstand for en endeløs svadaprosess.

   Det jeg konkret vil be Kongen om er derfor konkret en bekreftelse på min rett til å bo i landet, under beskyttelse av, og forpliktet av, menneskerettighetene, uten å være medlem av den norske nasjonalstaten.

   Jeg får lyst til å si som Nygaardsvold «Folkets urgamle rettigheter, som er så godt uttrykt i den kjente strofen: "Fritt tør han tenke og fritt tør han tale, fritt tør han virke til Norges held", er nå en saga blott. Norges grunnlov som vi med rette var så stolt av, våre lover som vernet om rett og rettferdighet, er trampet ned av soldaterstøvler.» Mvh Ingunn Røiseland

*

   Hilde Ottesen:
   Like før jeg skriver ett lignende brev til Kongen - ... Dette landet er blitt helt uholdbart å bo i for noen....

   Hilde Ottesen:
   Tøff dame dette ja... Hatten av for henne.4

   Thomas Andersen:
   Enig der Hilde ! Tøff dame henne ja!

   Thomas Andersen:
   Dere kan gjerne dele notatet videre! :)

   Marianne Sofie:
   . Tankevekkende og originalt. Blir spennende å se hva slags svar hun får.

   Hilde Ottesen:
   deler jeg...

   Thomas Andersen:
   Fint det du! :)

   
---

   http://www.facebook.com/BossValley/posts/476703142343019
   Liv Anita Østberg:
   Lurer på om de kan kreve inn skatt da ?

   Liv Anita Østberg:
   ‎;)))

   Jonny Hausberg:
   Da skal ho jo ha med seg sinn pot av aksjefondet Norge når ho går ut.

   Liv Anita Østberg:
   Hvor mye dreier det seg om i såfall :)) ?

   Liv Anita Østberg:
   Da burde hun få nok til uforutsette utgifter og pensjon etterat utenlandsgjelden på ca 215.000 er betalt ?

   Jonny Hausberg:
   Sant det Liv, vi er blakke. Men vi må jo forholde oss til det staten og blårussen seier det er, ellers er vi jo blitt lurt :O Så mitt reknestykke i henhold til propaganda fra den norske stat blir: 6000 000 000 000 / 5 000 000 = 1 200 000 - advokat som då blir 980000. Så da sitter hu igjen med 215.000. Betal utenlandsgjelda hennes så blir det 0 gitt. :)

   Jonny Hausberg:
   l http://aspergman.com/?p=1112
   Du trodde kanskje du eier deg selv og dine barn? (Dette er egentlig en fortsettelse av forrige post.
   aspergman.com
   Da tar du muligens feil! Dette er noe jeg har hatt lyst til å skrive om lenge. Men kunnskapene om saken er litt dårlige, for å si det mildt. Problemet er at jeg ikke har klart å finne andre som vet mer. Kanskje det til og med bare er noen få topp-jurister som kan gi svar. Vel, det finnes et par uten...

   
---

   http://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/3126478331917
   Jonny Hausberg:
   Peil på om det er på radio hu skal intervjues?

   Ole-John Saga:
   Det vet jeg ikke Jonny. Skal spørre hu seinere :)

   Ingunn Røiseland:
   NRK er her straks, tror det er Tv men er ikke sikker :)

   Ole-John Saga:
   Lykke til Tøffa :) ♥

   Jonny Hausberg:
   Stående applaus fra meg. Husk at du skal ha med deg din pot av aksjefondet Norge ;)

   Tore Svendsen:
   Tøft :D

   Tore Svendsen:
   Synn det ikke går å dele...

   Ole-John Saga:
   Bare marker skriften, klikk på høyre museknapp, trykk på kopier, gå på stausfeltet ditt og klikk på høyre museknapp, velg så lim inn, så har du delt det :)

   Tore Svendsen:
   Å sån ja. Trudde det var et notat jeg se :P

   Bianca Rytter:
   deler

   Kent Steinhaug:
   Du verden! Skal bli morsomt å se hva som kommer ut av dette..,.

   Leif Sigurd Gregersen:
   Deler

   Thomas Andersen:
   Her er et notat, skriv gjerne her, om dere vil ha det mere foreviget! ;)
   https://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/utmelding-av-staten-norge/321226014625268
   UTMELDING AV STATEN NORGE
   Da melder Ingunn Røiseland seg (som første nordmann/kvinne tror jeg) ut av staten Norge. Modig dame. Kl 12:00 i dag kommer NRK for å intervjue henne.    Under her er brevet hun har sendt til Kongen. E...
   By: Thomas Andersen

   Anki Ødegaard:
   Vakkert!

   Ingunn Røiseland:
   ♥

   Arvid Hagehaugen:
   http://www.friborgerforbundet.no/

   
---

   http://www.facebook.com/TonheimAina/posts/10151024902822953
   Svein Håkon Fanebust:
   Jeg får aldeles Gåse hud når jeg leser dette Ingunn, og lurer på om jeg kan få lov å dele dette videre på min profil? for dette var utrolig bra skrevet Ingunn.

   Aina Villvetta:
   Del i veg. Hun setter pris på det. Hun sier fra når intervjuet kommer.. blir vist nok på tv.

   Svein Håkon Fanebust:
   Ja da tar jeg kopi av det og legger det ut på min profil :-)

   Svein Håkon Fanebust:
   Vet du når det kommer på tv??

   Aina Villvetta:
   Nei men hun blir intervjuet nå og har lovet og fortelle tidspunktet etterpå. Vi venter i spenning.

   Svein Håkon Fanebust:
   Ja dette kommer til å bli intresant Aina.

   Aina Villvetta:
   Ja vet du hva. Er jammen frista til å følge hennes eksempel. Hun har all min støtte. Slik dette landet har blitt, er det siterer jeg hennes siste ord i brevet: «Folkets urgamle rettigheter, som er så godt uttrykt i den kjente strofen: "Fritt tør han tenke og fritt tør han tale, fritt tør han virke til Norges held", er nå en saga blott. Hva skal vi da med landet? Da kan vi leve som vi vil da vel?

   Aina Villvetta:
   Og slippe undertrykking og tvangstiltak fra staten.. (og mye mer!)

   Svein Håkon Fanebust:
   Jeg er så fullstendig enig med deg Aina, for er man bare så uheldig å nevner noe som staten ikke liker ja så blir man drevet Hekse jakt på så det neste blir vel at vi havner til bake der med hekse brenningen skal fan ikke forundre meg i det hele tatt :-(

   Karl Erik Eriksen:
   Blir rørt jeg,,,, Men er det juridisk mulig å bo i Norge? Sånn etterpå,,,,,,,?

   Svein Håkon Fanebust:
   Eg mener personlig at det snart er på tide med sivil ulydighet her i dette helvetes moldbo lande vi bor i.

   Aina Villvetta:
   Helt sant. Og da må jeg si jeg støtter heller ett åpent anarki en ett anarki for staten, slik det er i dag er det iallefall ikke demokrati, heller ett anarki der statsoverhoder gjør som de vil og vi andre blir utsatt for straffeprosesser, om vi ikke er politisk korrekte.

   Aina Villvetta:
   Det er nok ikke det ut fra lovverket. Men ut fra gamle gulatingloven, som delvis fortsatt blir benyttet, kan man jo leve som utstøtt..som det så vakkert heter. Og hvorfor ikke leve slik da? Utstøtt er man jo likevel, om man lever "annerledes" en normalen, hva det en er..:P

   Arne T. Mossin:
   ‎"Alt er relativt" sa en gang en klok mann, og det hadde han rett i :p
   Er masse å ta opp og diskutere i dette innlegget, men begrenser meg selv til å ta opp det mest essensielle...
   "Dersom det da skulle være slik at Grunnloven allikevel representerer absolutt legitimitet, og jeg ved fødselen må underkaste meg, - er jeg da fri? "
   Fri og frihet er som alt annet ett relativt begrep... Nei, hun er ikke fri i den forstand at hun er fri til velge om hun vil forholde seg til den nasjonalstaten som har suverenitet på det territoriet hun til en hver tid befinner seg i.
   Men ja, hun er fri i den forstand at hun ikke sitter i fengsel (enda, tror jeg :p ).
   Mellom disse ytterpunktene er det mange forskjellige grader av frihet og ufrihet...
   Hvor fri nasjonalstaten tillater henne å være er opp til nasjonalstaten å avgjøre. Klart, man har menneskerettighetene, men det er en erklæring en rekke suverene nasjonalstater har blitt enige om som ett slags "minste nivå av frihet", som kan legitimere kritikk, og evnt. militær intervensjon, av stater som ikke velger å etterleve disse.
   Ved å melde seg ut av nasjonalstaten Norge - uten å flytte til, og derved "melde seg inn" i en annen nasjonalstat, så hevder hun altså sin egen suverenitet over det arealet hun til en hver tid befinner seg på. Altså hun oppretter sin egen nasjonalstat på norsk territorie....

   Aina Villvetta:
   Akkurat.. det er det som gjør dette ganske interessant å følge med på. Blir hun fenglset, utstøtt eller tvangsinnlagt eller møter hun forståelse?

   Svein Håkon Fanebust:
   Fatter ikke at man kan skrive at man er lei det ene og det andre og alike vel ingen ting gjør for å sette den regjeringen som nå sitter med makten til ansvar for hva som muligens kommer til å skje i fram tiden jeg tror ikke vi har opplevd det hele og det fulle ennå, sitter vel egentlig å venter på ett smell til hvem vet. Det er kanskje dumt å skrive noe slik som dette men vi har jo allerede opplevd en stygg sak som var rettet mot den norske regjering å hvem vet når noe slikt kommer til å skje igjen :-(.

   Arne T. Mossin:
   ‎Aina Villvetta:
   > Blir hun fenglset, utstøtt eller tvangsinnlagt
   > eller møter hun forståelse?
   For å skrive dette brevet blir hun ikke fengslet eller forfulgt på noe annet vis. Men dersom hun etterlever det hun skriver, og ignorerer norske lover så skjer det nok saker og ting :p Kan ikke tenke meg at nasjonalstaten Norge vil vise henne "forståelse" ;)

   Adrian Benzaiter Osmundsen:
   Er dette seriøst ?

   Aina Villvetta:
   he he he Arne... nettopp! Men jeg måtte ta det med. Mirakler skjer av og til..;) Jeg har fått nok av dette maktapperatets inkompetanse.. slik de har gjort det har de faktisk laget en horde med mennesker som hater staten og som ikke langer har noe å tape. Alt fra godt voksne mennesker til barn som er traumatiserte og psykisk ustabile. Jeg sier som du Håkon.. dette er en tikkende bombe. Og resultatet gjenstår og se. Staten må snart ta klager og slike brev på alvor, om ikke får de ta følgene den dag de kommer.

   Svein Håkon Fanebust:
   Det er på tide at de som sitter med makten slutter å sitte der å smile med sine falske smil å heller se å gjøre noe med alt dette som skjer i dette landet våres, vi er ett av verdens rikeste land og vi har fan ikke råd til å ta oss av våres gamle som ligger på gamle hjem og får knapt den hjelpen de har rett på. Det er jo for fan de som har bygget dette lande som vi nå skulle hatt alle disse godene fra, men hvor fan er det blitt utav????? kan Statminister Stoltenberg fortelle oss det?????.

   Aina Villvetta:
   Ja det har vi venta på.. og vi venter fortsatt på det svaret. Takk og lov at det finnes mennesker som Ingunn her.

   Aina Villvetta:
   Adrian ja det er seriøst.

   Svein Håkon Fanebust:
   Ja heldig vis at det faktisk finnes slike som hun som virkelig tørr og gjøre dette og på toppen av alt å stå fram med dette :-)

   Adrian Benzaiter Osmundsen:
   Teit !

   Svein Håkon Fanebust:
   Om du syns det er så teit? hvorfor legger du da tid i å lese det da Adrian ?

   Aina Villvetta:
   he he he Voks opp Adrian, og trykk ikke liker på ting du synes er teit. ;) Sett deg inn i saker og ting..

   Adrian Benzaiter Osmundsen:
   Oki ka er det som er posetift med og ikke ha noe rettigheter ?

   Svein Håkon Fanebust:
   Du er nok så alt for ung til å mene noe som helst du Adrian se å få deg noen år til på beina før du i det hele tatt utaler deg om noe som helst.

   Adrian Benzaiter Osmundsen:
   Er det gøy og sitte der og se ned på folk bare fordi di er mindre ? Eg topper sannsynlig vis det meste som dere har opplevd .

   Aina Villvetta:
   Det er en lang historie Adrian. Det er mange mennesker i Norge som opplever urettferdighet og ja til og med forfølgelser fordi de ikke aksepterer eller er enig med de staten har bestemt. Det er ikke riktig. Folk som opplever slik gjør som Ingunn her, vi protesterer. Vi vil heller leve som frie mennesker, ha retten til å bestemme over eget liv, enn å ha rettigheter som staten pålegger oss. Du må bare lese om dette. Du er ung og har sikkert ikke erfart mye av dette enda. Men det er ganske mange av oss i dette landet som har erfart det. Egentlig skal du prise deg lykkelig for at du ikke har det Adrian. Jeg unner ikke min verste fiende gå igjennom bare en brøkdel av det jeg selv har vert igjennom. Og mange har opplevd enda verre ting.

   Aina Villvetta:
   Ingen her ser ned på noen. Du har like mye rett til å uttale deg som oss andre. men det er tilfelle at du er yngre en oss. Vi har nok hatt en del mer livserfaring ang staten en det du har Adrian.

   Finn-Audun Schultz:
   uansett ståpunkt og synspunkter en måtte ha, setter det visse ting i fokus...er vi fri, om ja, så i tilfelle hvordan, jeg føler meg til tider fri, og til tider fange i et system. sytemfange har en blitt, ettersom da vi var unge, så skjønte vi ikke hva vi egentlig stilletiende godtok, er det det stilletiende, som gjør at vi har godtatt "systemets" kontrakt? kan ikke huske å ha sett noe med "liten skrift", men igjen, så vil det jo bli en form for anarki, dersom "alle" gjør som forfatter av brevet. skjønner forfatter av skrivet til en viss grad... men skjønner ikke helt hvordan det i praksis skal fungere i forhold til de som ikke gjør som henne.. uansett, så belyser det en del interressante problemstillinger.

   Anne Ødegård:
   Jaudå..... Eg foretrekker å vera medl. Medlemsfordelene er vel å foretrekke? Men sjølvsagt dersom du aldring treng noko som samfunnet tilbyr, så er det vel fritt frem å melde seg ut vil eg tru... Den dagen sjukdomm og arbeidsløyse kjem så tenker eg nokon kvar har bruk for litt sosiale goder eller?

   Torbjørn Knutsen:
   Synes dette er å dra strikken vel langt. Tøft å måtte si fra seg alle rettigheter som måtte følge etter dette. Tror ikke hun har tenkt på konsekvensene vedr. pensjon, legehjelp og masse andre goder som vi faktisk har i dette landet. Javisst er det veldig mye man kan sette fingen på å si at det og det ikke er rett eller rettferdig men personlig mener jeg at dette ikke er veien å gå. For all del - det kan hende noen åpner øynene og ser mye urettferdighet etter dette men jeg er nok redd når penger og sosiale goder tar slutt så slutter vel kampviljen også.

   Aina Villvetta:
   Tror det finnes en del mennesker med litt ære og ryggrad enda jeg. Jeg ville heller død stille og fredelig i min egen skog enn å bli tvangsinnlagt på sykehus om jeg fikk dødsdommen levert på forhånd. Og tross alt så har vel menneskene måttet leve fra hand til munn i tusener av år... det er vel bare ca noen hundrede år vi har nytt godt av sosialstønader. Men klart.. dette setter ett eksempel. jeg må bare si jeg synes hun er DØDSRÅ som står frem. Hva i huleste har hun opplevd siden hun sier fra seg sine rettigheter som norsk statsborger? Varsku her politikere.. Og jeg sier meg 100 % enig med henne. Har vi ikke friheten lenger..ja hva i huleste skal vi med grunnlov da? Eller eget land?

   Torbjørn Knutsen:
   Helt greit å "ville dø i egen skog" som du så fint kaller det men frem til den døden skal man jo tross alt ha et verdig liv - det kan man faktisk ha selv om man ikke alltid får tingene slik man ønsker seg. Livet består faktisk av å både ta og gi, dette vil jeg si gjelder overalt og ikke bare i parforhold, men også opp mot styresmakter og etater som man i utgangspunktet ikke ønsker å samarbeide med på noe nivå. Det at de dreper hverandre i Syria og andre land kan vel i grunnen ikke skyldes oss nordmenn eller vår utøvelse av integreringspolitikk.... personlig mener jeg denne dama lemper vel mye "galle" over på andre sine skuldre. Er folk så naive og virkelig tror at pga hennes påståtte utmelding av det norske samfunn og levesett, vil levesettet, folkemordet og etnisk "mobbing" i disse landene bli bedre. Jeg kan med veldig stor sikkerhet si at akkurat det kommer disse folka til å drite tynt i....

   Torbjørn Knutsen:
   PS Aina.... Det at man har levd fra hånd til munn i tusenvis av år er vel bare et bevis på at det bør og skal bli bedre i dagens sosiale samfunn... skulle vel egentlig bare mangle at ting ikke blir bedre etterhvert. Men at de før oss opplevde urettferdighet og sosial mobbing er vel egentlig hevet over enhver tvil, det var liksom de som tok opp kampen mot det etablerte samfunnet for at etterkommerne deres og våres skulle få det bedre....

   Aina Villvetta:
   Og hvorfor tror vi mennesker at vi kan forbedre all ting?? Hvorfor mener vi at alt var dårligere før? Vi har ikke lenger begrep om hva som var. Vi kan ikke fø oss selv en gang ved en eller annen krise.. Eneste vi kan er å oppføre oss som snobber og bortskjemte drittunger.. vi vet ikke engang hva vi gjør når man blir forkjølet. Vi tar en vaksine og håper den funker. hva med bivirkninger ala Tamiflu..?? Kan vi stole på staten når de sier alt skal bli så mye bedre? Jeg tror ikke det. Jeg erfarte det stikk motsatte fra staten, som skal sørge for meg og mine barns sikkerhet..og det er mange med meg som har opplevd lignende og mye verre.

   Aina Villvetta:
   Ut fra det du sier over her, vil jeg påstå du lever i en boble Torbjørn. På tide å ta og gi fra staten og. Ikke bare ta og ta, å straffe de som ikke finner seg i at man blir overkjørt i dagens samfunn. Våkn opp. Livet i Norge er ikke en dans på roser, ikke når du ser bak kulissene og ikke glanspapiret på fremsiden av regjeringens budskap. ;)

   Aina Villvetta:
   Og viktigest av alt: Hva skjedde med retten til å leve som man selv vil? Hvem bestemmer når jeg skal stå opp eller gå å legge meg? Hvem bestemmer om jeg kan lage ett bål midt på natten nede ved elven? Ikke jeg iallefall!!! Selv om jeg tar alle forholdsregler. Våkn opp Torbjørn. Hva bestemmer du over ditt eget liv? Kan du leve som kunstner og eremitt i dette samfunn? Eller er du bundet til ett A4-liv hvor lønna kommer inn på konto til fast tid? Er det frihet i det? Kan du bestemme selv og ytre akkurat hva du vil?

   Torbjørn Knutsen:
   Før man ber noen å våkne opp så sjekk hva man skal våkne opp fra - jeg/vi er slett ikke behandlet fint av stat og sykehus men jeg holder det for meg selv - det er en privatsak som jeg ønsker å beholde mellom meg og staten. Det med at vi hele tiden prøver å gjøre ting bedre er vel noe som ligger i menneskets natur. oppfinnsomme og vitebegjærlige som vi er... Vi kan nok fø oss selv i en krise eller to, det er bare det at staten prøver også å fø alle andre - jeg mener vi må ordne opp i våre egne problemer før vi rydder opp i andre sine. Vaksiner er det ingen som pr dags dato har tvunget inn i deg - det er selvvalgt. Jeg var redd for bivikninger vedr nevnte Tamiflu, leste endel om det i utenlandske media og valgte ikke å ta det... good for me.. det som er viktig er å ta egne valg og samtidig stå med det... ingen som tar deg for det. Med det menes at vi faktisk lever i et fritt land der vi selv må ta ansvar for egne valg, vi har alle et valg.....

   Torbjørn Knutsen:
   ps... det er du selv som bestemmer når du skal stå opp og gå og legge deg...men for å overleve i dagens samfunn må man ha noen kroner innimellom så derfor må man opp og jobbe litt - men det er ditt valg. Man kan velge å leve i skogen med et bål som du sier men er det så veldig attraktivt da.... man stresser litt for å kjøpe seg ting som gjør livet en smule enklere men igjen... det er hvert enkelt tenkende individs valg..

   Aina Villvetta:
   Gode poeng du kommer med. Men slik jeg har opplevd det, så er ikke dette valgfritt lenger. Ønsker du velge annerledes enn hva staten har bestemt blir du utsatt for heksejakt eller lignende straffeprosess. Er det frihet?? Nei, jeg vil ikke ha det slik. Og vil du ha det som en privatsak mellom deg og staten, feel free, jeg ser heller at folk vet om hvor dårlig man kan bli behandlet i det såkallte velferdsamfunnet til verdens rikeste land Norge. Og ja seriøst.. jeg vurderer meslde meg ut på lik linje som Ingunn her.. og jeg sier det høyt! Så kan du og dere andre som støtter det staten Norge står for.. leve videre der, og la oss andre i fred. Så enkelt kan det gjøres, om ikke maktovergrepstrangen tar overhånd!

   Aina Villvetta:
   Det burde finnes rom for alle, i ett så stort land som Norge. Eller Europa.. som tross alt bestemmer over oss nordmenn i dagens samfunn. Hvor lenge vil det vare?

   Aina Villvetta:
   hvorfor skal mennesker formes og oppføre seg dønn likt Torbjørn? Jeg kan ikke og klarer ikke se det. Vi er og vil ALLTID vere ulike. Takk og lov for det. Mangfold fører verden videre.

   
---

   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/243239672452252
   Roy Vega:
   Oh! Her hadde hun DEN muligheten til å få fram mange viktige poenger, og så ødsles det bort i en konfomt, grå politisk korrekthet som ligger som en kjempestor glassmanet i fjæra over dette landet. Det er ikke slik at alle tenker likt. Noen vil på død og liv ha det til å virke slik.

   Julija Lande:
   Og listen kan utvides med behandling av varslere, innvandrere med plettfri vandel, ,,,,,

   Rune L. Hansen:
   Alle og alt skal utplyndres.

   Ole-John Saga:
   Siden du synes det kan forbedres, så ville det vært intressant å lest hvordan du ville formulert det Roy. Kan du være så venlig å vise oss hvordan det skal gjøres ?

   Ole-John Saga:
   http://www.friborgerforbundet.no/SporsmalogSvar.htm
   Friborgerforbundet - Spørsmål og Svar
   www.friborgerforbundet.no
   Friborgerforbundet er en livssynssamfunn bygget på individualismen -- troen på at individet har rett til å bestemme over sitt eget liv.

   
---

   Roy Vega, 04.06. 2012 via InternetPosten:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/243240052452214

   En lang periode med hegemoni i norsk politikk synes å gå mot slutten. Gjennom en nedtur som faktisk kan ha startet allerede i 1978.

   Da Arbeiderpartiet begynte å tape fotfeste
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat2/subcat2/thread279096
   www.verdidebatt.no
   Kritisk sett synes Arbeiderpartiets ideologiske problemer faktisk å ha begynt med trangen til venstredreining som kom gjennom Einar Førdes fraksjon, da Førde ble leder for å utarbeide prinsippprogrammet for partiet i mars 1978.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det visste generalsekretær Raymond Johansen da han tok over, men så valgte også han å videreføre Einar Førdes politiske maskerade der ideologien skulle gjemmes. Da multikultur-doktrinen så ble lagt til som retorisk lanse og spyd, kom et maktspill som parkerte store deler av partiorganisasjonen, til fordel for satsing på medianettverk og et samtidig statlig sentraliseringsopplegg som snart har parkert partiet i forhold til landet.

   Vladimir Putin har satset nesten alt på indirekte kontroll med alle medier av betydning. Men han glemmer krafter i de sosiale mediene. Et foreløpig 11% russisk oligark-oppkjøp (økende) i Facebook vil ikke endre på det. Om det nye putinske eierskapet i Sunday Times og Evening Standard i Storbritannia bringer mer hell og lykke for Putins politikk, det er det for tidlig å si noe om etter mindre enn to års drift under russisk flagg.

   Kombinasjonen multikultur-doktrine, utvikling av et lojalt media-apparat og støtte fra det humørsyke ytterste venstre i norsk politikk - hjelper ikke Arbeiderpaertiet fremover. I månedene som kommer vil vi se at mange forlater denne skuta."
   -- Les mere på linken.

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Arbeiderpartiets ideologer, som Trygve Bull d.y, Halvdan Koht og Einar Førde synes hver på sin måte å ha fått Arbeiderpartiet til å stivne i doktrinære former i møte med nye tider. Men siden det til dags dato ikke er skrevet ut en eneste (kritisk) hvitbok om denne epoken, blir vi langt på vei fratatt muligheten til å se inn i et Arbeiderparti som siden 1978 har begynt å maskere sine ideologiske føringer stadig mer.

   Etter flere tiår med politisk og ideologisk hegemoni sitter Arbeiderpartiet på dypet i det norske samfunnet, med godt grep i embedsverk, byråkrati og ikke minst medier. For å få et bedre bilde av dette, bør vi nok gå tilbake til en prosess som synes å ha begynt med Einar Førdes ledelse i komiteen for Arbeiderpartiets nye (ideologiske) prinsippprogram

   Mens det på overflaten gis inntrykk av å ha lykkes med introduksjon av multikulturelle konsepter, sliter Arbeiderpartiet sammen med den politske venstresiden med en verdimessig forankring, som peker ut over et noe oppbrukt og slitent frase-repertoir om alt og alle som skal inkluderes. Praktisk talt for enhver pris. Et ikke helt vellykket, maskert forsøk på relansering av ideer og ideologier som egentlig kilte seg stygt fast da Berlinmuren bikket over – åpnes nå en avgrunn under norsk venstreside, under et uregjerlig multikultur-begrep og ditto dialoger. Med alle gudene og kulturene avkreves partiet verdiforankring i stadig større grad, og da viser det seg - all makten til tross - at frasene alene ikke blir nok. Avstanden til velgerne øker parallelt med det demokratiske underskuddet. Hva har egentlig skjedd? Hvor begynte det å skjære seg?"
   -- Videre på linken.

   Kjell Erik Midtgård:
   Vega sine utlegninger opplever jeg som noe på siden av det som er vesentlig, nemlig at "relgiøs" betyr "å være bundet til" og det gir at relgiøsitet ikke nødvendigvis forutsetter dyrkelse av deitet. Selv er jeg tildømes relgiøs på det med mine barns sikkerhet, det er en sentral verdi og prioritering i livet mitt. I Østfold er vi relgiøse på så mangt. De gamle romerske keiserne ledet sitt imperie gjennom bruk av relgiøsitet, de opphøyet seg til guddommer og krevet tilbedelse. Keiseren laget til romersk statsrelgion gjennom å blande kristendom med semittisk hedenskap og kom ut med katolisisme, der keiseren selv var sjef gjennom å være sjefskardinal / pave. Frimureren Karl Marx utferdiget sitt manifest "Das Kapital" mot betaling, det er tankegodset sosialisme-kapitalisme man siden har styrt verden med. Frimureren og bankier Schiff finansierte den Russiske revolusjon med sosialisme som tankegods, og det russiske kommunistpartiet, som heter Det Russiske Sosialdemokratiske Arbeiderparti, grunnla, finansierte og implementerte Det Norske Arbeiderparti. Hele Labor, over hele Europa, er grunnlagt av Det Russiske Sosialdemokratiske Arbeiderparti. "Regjering," på engelsk "government," er sammensatt av to ord; "govern" som betyr å lede, og "ment" av mental. Man leder et imperie gjennom å styre dets undersåtters sinn med en tro, til dømes sosialdemokrati, eller som Vega kaller det; Marxisme. Uansett er det vesentlig å huske på at Marxsismen er verktøy frimurer bankierer nytter til egen agenda. Marxisme er ateistisk materialisme, og uforenelig med kristne verdier. Frimureriet er semittisk hedenskap, og dets agenda er ikke forenelig med demokrati, respekt for liv og menneskeverd. Det norske sosialdemokratiet er ikke forenelig med grunnloven vår, og hele den partipolitiske floraen er variasjoner over tema sosialdemokrati og ligger så nært hverandre at selv ytterpunktene i norsk politikk kan inngå politisk samarbeid uten videreverdige gnissninger. Men sosialdemokratiet er altså frimureriets tankespinn konstruert for å styre befolkningen mentalt (government), og frimureriet er semittisk hedenskap. Sjekk selv; http://youtu.be/3dliaKmPdak

   The Statue of Liberty = Pagan Goddess Diana
   www.youtube.com
   Do you think you know what the Statue of Liberty means? Do you think the Statue of Liberty is a symbol of your liberty and freedom? Think again.

   Rune L. Hansen:
   Alt og ethvert er eller kan være religion.
   Arbeiderpartiet også ikke minst.
   Og bygger videre på annet.
   Ikke alt likså godt egnet for kriminalitet eller korrupsjon.
   Men marxisme er det, i blanding med Hegel, Kant, islam, multi-kaos, etc. enda bedre.
   Alt det motsatte av neste-kjærlighet og rettferdighet i de felles-menneskelige verdier.
   Verdier de kriminelle i falskhet smykker seg med.
   Blandt annet Platon for mere enn to tusen år siden skrev (i frykt og skjult) om hemmelige foreninger og hva som rådet der. De har vært og er flere slags - skjult bak og under fasader. Noen skjult av nødvendighet som for eksempel forfølgelse og mangel på ytringsfrihet, andre av andre grunner.
   Grov kriminalitet og korrupsjon f. eks. både lett kan involvere eller bli til hemmelige (og mere eller mindre løst organiserte) nettverk bak kulissene.
   Frimureriet var fra gammelt av (også før Platon) en slags fag-foreninger som ivaretok og innviet i fags kunnskaper og mysterier - og var i forskjellig grad åpne eller stengt i forhold til offentlighet.
   I likhet med diverse mysterie-samfunn og andre foreninger.
   Mangt av slikt korrumpterte eller gikk til grunne underveis.
   Rudolf Steiner beskrev for omtrent hundre år siden Goethe som den siste av de store og ekte frimurere. Samtidig som han også ikke minst fortalte og skrev om nødvendigheten av synliggjøring og bevisstgjøring.

   
---
---

   Morten Netteland, 04.06. 2012:

   Og hva skal vi si om dette da???

   Samferdselsministeren bygger vei hjem til 5,5 mrd - DN.no
   http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2410217.ece
   www.dn.no
   DN.no følger de næringslivsrelaterte delene av norsk og internasjonal politikk. Her finner du også saker om samfunnsrelaterte temaer som skatt, lover, regler og rammebetingelser, lønnsoppgjør, miljø, valgkamp og finanspolitiske avgjørelser.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Senterparti-topp og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (63) trosser faglige råd og trumfer igjennom byggingen av to undersjøiske tunneler som vil korte inn reisetiden mellom hjemstedet Hjelmeland og Stavanger sentrum med over en halv time, skriver VG mandag.

   Prosjektet Ryfast skal binde sammen Stavanger og Ryfylke og har en prislapp på 5,5 milliarder kroner. Med en rente på 6,5 prosent vil imidlertid regningen komme på 9,9 milliarder kroner, som skal betales med bompenger.

   Trosser ekspert-råd
   Den eksterne kvalitetsvurderingen går imidlertid imot prosjektet. Den var klar allerede i desember i fjor, men ble holdt hemmelig frem til saken ble fremlagt for tre uker siden, ifølge VG."

   
---
---

   Ole-John Saga and Morten Netteland shared a link, 04.06. 2012:

   Ny økonomisk byttetrend i Hellas
   http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8177209
   www.nrk.no
   Når økonomien kollapser og jobbene forsvinner, da finnes det alltid en siste utvei. På landsbygda i Hellas har det vokst frem en ny trend: Bytteøkonomi.

*

   Ole-John Saga via Bjørg Brennan:
   Peder Aresvik:
   Historien er rasende interessant, og minner mye om "Wörgl-eksperimentet" i Tirol i 1928, som er et av økonomihistoriens mest vellykkede realøkonomitiltak.
   Realøkonomien kan få en renessanse med det første - les, tenk over og lær ::

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 04.06. 2012 via Marius Reikerås:

   Cecilie Bedsvaag:

   Marius Reikerås skriver om at han har kjempet for å ikke bli sperret inne bak lås og slå denne helgen. Han mottok innkalling til soning i fengslet Bjørgvin, hvor det for tiden er streik.

   Jeg kommenterte at dersom han hadde vært et barn så hadde han simpelthen blitt hentet i en sivil bil og kjørt til fengslet, slik min datter ble den 20. april 2009. Barn er jo så små og kan ikke yte like mye motstand som en voksen. Min fire-årige datter bad gjentatte ganger bilen om å snu, men både Line Hovland og Line Large Finnbråten, henholdsvis styrer i barnehagen Onkel Tomms Hytte, avd. Tomms Hytte og barnevernskonsulent i bydel Vestre Aker, vendte det døve øret til. - Mamma står og ventet på stasjonen, sa min datter. Der stod jeg, som vanlig, kl. 1615 og ventet sammen med andre foreldre. Min datter var den eneste som ikke kom med banen.

   Jeg håper Marius Reikerås har mer hell med seg enn min datter, som må sone til hun er 18 år, minst.

*

   Rune L. Hansen:
   Spørs vel om både barnet og Cecilie Bedsvaag overlever så lenge den forbrytelsen det er snakk om og om de gjør det efterpå vil være gjenkjennelige for hverandre ... Den tortur og utplyndring både barnet og Cecilie blir utsatt for ødelegger eller dreper de andre utsatt for det samme nokså fullstendig.
   Det såkalte "barnevernet" har ingenting av verdi å by hverken barn eller foreldre på. Men på kryss og tvers i en overflod av det motsatte.
   Slikt noe kan garantert ikke på noe som helst vis gå bra.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.06. 2012:

   Vi står nå overfor den viktigste juridiske kampen i nyere tid. Vi er nødt til å ta tilbake Grunnloven og gjøre Norge til en menneskerettsstat.

*


   Asbjorn Torkelsen:
   Kanskje for seint......

   Erling Heggdal:
   Hadde en hatt fysiske personer og slåss mot hadde det vært mye enklere,men når man kjemper mot ett system vet en aldri hvor angrepene kommer fra, men det er bare og ikke gi seg.

   Kjetil Martinsen:
   Kansje man må gå til kamp mot dem fysisk

   Petter Kinn:
   ‎"ett system" er ganske annerledes enn "et system". Mistenker det var "et system" du mente. For det er tøft.

   
---
---

   Annina Karlsson, 04.06. 2012:

   Det är märkligt att det är skrivet i socialens papper att Donia blev opererad i Lund. Men jag fick bara ut att hon var hos logoped med mej för 12 or sen. Enligt den personal som sitter där innanför dörrarna i huvudentren finns inga andra besök? hon reste in som sjukfall till Lund när hon var likstel? Man kontaktade vävnadsdonationen i samma veva som hon dödförklarades. Är det vanligt?

*


   Annina Karlsson:
   Obduktionen blev ju gjord flera dagar senare.

   Raili Rindelöv:
   Mycket märjligt låter det som. Bäst att få en advoka inkoppöad.

   Raili Rindelöv:
   En advokat inkopplad.Ursäkta stavmissen.

   Annina Karlsson:
   Jag samlar papper om allt men logopeduppgiften kommer man inte longt med.

   Annina Karlsson:
   men bra jag hittade i soc papper att det var i Lund man gjorde den stora bukoperationen som inte finns i Lund. Men den var i alla fall synlig po hennes buk. Ser ut som ett transplantations ärr.

   Raili Rindelöv:
   Märkligt, Det finns så många oegentligheter inkopplade med din dotters död att en el.fler åklagare skulle få upp ögonen på detta fall omedelbart.

   Juni Tobiassen:
   GÅ TIL TV.ÅK TIDNINARNAR SNELLA

   Annina Karlsson:
   Hon opererades akut och det var märkligt att de tog henne till Lund när hon bodde nära Ystad när de nu operea henne akut för nogra or sen.

   Jessica Nylander:
   väldigt konstigt

   Annina Karlsson:
   Känner mej väldigt stressad för har inte fott uppgifter om min döda dotter som jag behöver för hennes försäkring. Hon borde ha ett konto och det stora ärret borde ha gett en del ersättning innan. De tog ju gallan med. hennes konto moste spärras. Och resten av försäkringen ska ju in för hon dog. Och det är väll skillnad po summan när man ser po orsaken till hennes död?

   Annina Karlsson:
   Jag kan väll inte skriva under när inte obduktionen är klar?

   Raili Rindelöv:
   Nej. skriv aldrig under innan alla omständigheter är uppklarade.

   Christina Andersson:
   nej det ska du verkligen inte Skriv inte under ngt

   Jessica Nylander:
   ne, skriv aldrig under något

   Juni Tobiassen:
   om du må skriva under nånting huska at lesa ok ta kopi ,men du kan åkså skriva at du inte gillar det dokumentet .

   Juni Tobiassen:
   ja mener dersom du moste, så skriv på dokumentet at du inte gillar det dom har skrivit før du eventelt skriver kopi til advokat ok kopierar dette deras brev

   
---
---

   Marius Mikkelsen, 04.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/256153704413319/452388714789816

   Hvordan kan voksne mennesker i 2012 fortsatt "Tro" og stemme på Marxsistene i AP som lover og LYVER hele tiden. De har jo IKKE holdt 1 eneste valgløfte til sine "tilhengere". GALSKAP er å fortsette å gjøre det samme år etter år og selv om DU IKKE ser noen forandring. Tragisk er bare førsteforbokstav!!!!!!

*


   Jarle Lindhjem:
   Ola Dunk vet du, naive og trofaste tror alt blir bedre rundt neste sving..... Stemme AP for han Jens er jo så kjekk :) Vi er en Saueflokk hele gjengen................

   Anne Karin Sele:
   Her må man holde greie på tilstandene i "by og bygd."!

   Bjorn Olav Nerby:
   Norge er gjennom råttent av korrupsjon ledet av ap

   Bjorn Olav Nerby:
   hvorfor får ikke folk se rettsaken mot breivik i sin helhet ,er ap redde for hva som kan fram som menigmann ikke skal höre hvor er ytringsfriheten som det skrytes så mye av i norge

   Marius Mikkelsen:
   Spot On Bjørn Olav :)))

   Kjell Ivar Larsen:
   tro er en fin ting om en er regliøse. Men tro på et parti som jobber i mot folkets vilje da bør en vite hva en stemmer på.

   
---
---

   Bilistenes's Photos, 31.05. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=243614029081277&set=a.117155631727118.19501.100002980441523&type=1&ref=nf

   560067_243614029081277_638568411_n%20(1).jpg

   Bilistenes Aksjonsgruppe
   DEL DENNE TIL ALLE DU KJENNER

   6 juni klipper Jens Stoltenberg snora på nye E18. Det blir da en 6 mil lang strekning med med 7 nye "vakre" bomstasjoner. Prislappen for å kjøre strekningen blir den latterlige lave summen av 112 kroner. Skal du hjem igjen blir det ikke mer en 224.- totalt. Det har vi råd til i verdens rikeste land.

   Vi sier bare: KLAR, FERDIG, KJØR

   Bilistenes Aksjonsgruppe
   http://www.facebook.com/groups/bilistensaksjonsgruppe/

*

   Torleif Toffa Sætre Strømsheim:
   tut og kjør til det rike landet vi bur i :-) møkka regjeringa burde legge seg i vei bana og bli over kjørt av ei vei valse sakte men sikkert blitt pina te døde :-)

   Kenneth Mohrsen:
   Hmm, skeptisk. Alle bilister, transport å ellers alt som går på drivstoff burde streiket!! Da tror jeg Norge hadde stoppet helt opp.

   Kenneth Mohrsen:
   Kravet skulle vært, minus årsavgift å halv drivstoff pris! Da har jeg kunnet betalt bompenger med god samvitighet!!

   Ivar Nordtømme:
   Hva koster det å drive bomveiselsap? Penger som vi aldri får nytte av, få bort faenskape fer godt

   Camilla Ekeberg:
   At det er mulig sier jeg bare..... Og dette godtar folk?!! Ikke alle riktignok.;-) Men hvorfor protesterer ikke flere?? Bryr de seg ikke? Likegyldighet er en folkesykdom her i landet. "Det berører ikke meg,så da driter jeg i det...".

   Bilistenes Aksjonsgruppe:
   Tja Kenneth Mohrsen. Årsavgiften er nå kun en fiskal avgift. Fiskale avgifter er avgifter som kun gir staten inntekter. Ikke en eneste krone av de pengene går til våre veier. Tipper regjeringen ikke deler ditt synspunkt og ser sammenhengen.

   De fleste bil relaterte avgifter er nå fiskale og ikke øremerket veier. Det er derfor det ikke er nok penger til våre veier og vi må betale for veiene med bompenger. kun 17 av de 64 mrd. kr. vi betaler i året blir bevilget oss tilbake. er det noe rart at bilistene nå er dritt lei?

   Svein Grimen Jensemann:
   vet hvor han skal finne dekning til sine utgifter. Bilistene blir straffet med avgifter for alt i dette landet. På tide å finne andre partier som kan drifte dette landet.

   Tom Kristian Hellstrand:
   Trodde vi betalte vegavgift for nettopp og lage og vedlikeholde veier ? -.-" Kanskje det bare er vedlikehold da svarer vel en eller annen politiker....

   Thorstein Lauvrak:
   det heter ikke vegavgift lenger, det heter årsavgift, grunnen til at de byttet navn er slik at de ikke trenger å bruke pengene de stjeler fra oss til veiene her til lands -.-

   Kai Rune Storhagen:
   Betale for å få bedre vei.. makes sense..

   Bilistenes Aksjonsgruppe:
   Ja å betale for veiene er fornuftig å riktig, Saken er at vi allerede har betalt for veiene mange ganger. Vi betaler 64 mrd. kr i året i avgifter, men kun 17 mrd. kr. tilbakeføres.
   Å betale for veiene en femtegang med bompenger makes no sense!

   Tom Kristian Hellstrand:
   Skjønner meg virkelig ikke på politikere, har jeg aldri gjort. Men det her er jo bare groteskt.. de bruker bare ca 1/4 av penga. Har det kommet fram hvor de putter resten?

   Geir Ødegarden:
   Har du bil med vekt over 3500 Kg, blir vel summen bortimot det dobbelte! Men vi har vel råd til det også,... ??? :-(

   Johan Morten Nome:
   Kjeltringene har fancy titler og sitter godt paa taburettene sine og suger oss tomme for penger... At det blir klasseskille i trafikken driter de i...

   Sissel Pettersen:
   Det som er trist er at det kun er ca 10% av bompengene som går til bedre veier.
   Norge i et nøtteskall. Hurra!

   Stein-Robin Kleven Bergh:
   GALSKAP!!! Og dette har nå gått så langt - det finnes hundrevis av mennesker som sitter med topplønner bare for å regne ut HVOR bomstasjonene skal stå slik at folk ikke har mulighet til å omgå dem! Det blir rett og slett et sant helvete å rydde opp etter det rødgrønne supperåd etter 2013!

   
---

   Rui Esteban:
   Liker ikke.!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor stresse og hefte sivil-befolkningen med å betale for noe alle eller de fleste likevel må ha??
   Molbo-molbo.

   Rune L. Hansen:
   Stress, trakassering, heftelser og utplyndring er så artig så.

   Rune L. Hansen:
   Penger inn i flest mulig etapper. Jobb å gjøre.

   
---
---

   Øyvind Røed, 04.06. 2012:

   ‎"When you choose the lesser of two evils, always remember that it is still an evil.
   — Max Lerner

*

   
---
---

   HEKSEJAKT
   by Thomas Andersen on Monday, June 4, 2012 at 10:18pm ·
   http://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/heksejakt/321497641264772

   HEKSEJAKT:
   Heksejakt foregår for fullt også i disse dager, kansje ikke alltid så synlig som i tider det fantes åpne galger, og henrettelser, på torvet, til alle-manns-skue, skremsel, og skrekk!!
   Men like fult skjer det enda, og det mitt i blandt oss, ofte ganske usynlig for det gjennomsnittelige travle hverdags-menneske??
   Da metoder nå, er ganske utspekulerte,og avanserte,og oftere og oftere skjules slik heksejakt godt inne i et organisert og tilsynelatende velfungerende system!. Men der falske anklager, og sammenrotting av en mobb, blir etterfulgt av feil-diagnostiseringer, som kan gi offeret skadelige, i verste fall dødelig utgang, Kamuflert bak diagnoser, omsorg, og *nødvendig frivillig tvangsbehandling* av sykdom, lidelse tilstander! Som Ikke er eksisterende!
   (Som da er egentlig det mest effektivt skjulte draps-våpen som tenkes kann i dagens siviliserte samfunn,
   (I en psykopats hånd !!)
   I tilleg blir mobberne, psykopatene, drapsmenn, fremstått som heltene, forde dem kan gjemme seg, *pent og pyntelig* bak navn som:
   Omsorg, verge, støtte, avlaster, ekspert, utreder, eller hva nå enn denne, eller dem skjuler seg i, som en Ulv i foreklær,
   Som en slakter, som leder, og styrer sin merkede sau, med de beste *godsaker*
   HYPPIGHET?
   Hvor utbredt er dette?
   Mye blir fortie av offeret selv, og deres familie og venner, forde en frykter mer eller mindre bevisst, skammen, stigmatiseringen,og ytterligere tap av rettigheter som følge av diagnosetting!
   Diagnose-setting som i følge menneskerettigheter, skulle bare benyttes for å bedre helse, leve-vilkår, og med-menneskeli forståelse, og gi en sikkerhet for et verdig liv, bedre leve-vilkår,inkludering i samfunnet, og alle dets goder, støtte, hjelp event. avlastning el, og allt dette etter klientens eget ønske og progress!
   KYNISK UTVINNING:
   Men diagnose-setting i desse dager, der menneskerettskonvensjoner ikke følges, annet enn som :
   * A beauty cower* blir klienten i praksis til omdannet til et fritt vilt offer, der skylden, skammen og tapet, allt rammer denne: Som en sau, som er merket for slakting! Å gå til en ny instans, etat, el, med problemet, fører i mange tilfeller til at den nye instansen, forholder seg mer til allerede eksisterende diagnoser, og påstander, eventuelt løgner forrut for diagnostiseringen! Alså som et skjult mer eller mindre bevist (Troll-motto følges:
   Jo mer en løgn repeteres, jo mer bein og funndament og grobunn fp den til å høres sann,og til å vokse seg stor,urokkelig!!Noen følger slavisk dette, årsaker kan være:
   * Systemtro, mer enn det å se det enkelte mennesket!
   * Frykt for selv å bli angrepet
   * Frykt for å miste sin egen jobb, dersom dem bryter ut av vanlige regler, prosedyrer, rutiner!
   MYTE-TROLLET MÅ BINDES!
   Det kan gjøres slik:
   * minne den enkelte autoritet-funksjonær om at individuelle rettigheter er viktigere enn systemet, for systemets skyld!
   Og fortelle denne om ansvaret det innehar, dersom menneskerettigheter brytes!
   * Det at en vet at en ikke er alene, og at en må bryte tabuer,
   * Viktig å stole på de rette ,ikke bare dem som smiler pent,og har god forståelse, men dem som tørr å gå imot strlmmen for deg, og våger å gå god for deg, selv om det skulle være på bekostning av å betvile en annen instans, eksperts avgjørelser!!
   BEDRAGERSK LYS
   (Her er det mange som blir bedradd,av seg selv, og ande,forde det føles legende å snakke med en som er god til å lytte!) Personen, kan ha et godt medfølende hjertet, men kansje ikke tørr å forandre på noe, ei heller gå god for deg, for din fordel?
   System-tro mer enn klien-tro, er en triler-killer, som kan ha dødelig utfall!
   Systemet, og de system-tro, tjener på dine diagnoser, sykdom, lidelser og død!
   SPREKK MYTE-TROLLET *Stol på dem rette, som ser deg, i rett lys, og som kan dokumentere ,vitne godt for deg, idin sak
   *Omgi deg, *med dem rette*
   * Kjemp saken din, *med dem rette*
   * Med god støtte, Så:
   Opplys hva som skjer, så ikke kampen og lidelsen din blir kamuflert,
   så flere kan støtte deg, lære, event hjelpe,
   Så får ikke systemsnylterne tjene blod-penger på deg! ;)

*

   Anders Kleppe:
   I går var jeg på en bedre middag med en gruppe akademikere. Vi begynnte å diskutere disse anarkistiske tilstandene i den vestlige verden. Mer enn halvparten av akademikerne forlot middagen fordi de ikke synes det var noe hyggelig å måtte innrømme at juridiske systemer bygget opp av mennesker slett ikke fungerer. Vi bor rett og slett i anarkier rundtom i verden, der maktmisbruk er det eneste som er velfungerende.
   Så hvorfor skriver ikke norske aviser om dette fenomenet i Norge? Kinesisk presse gjør det, og norsk presse gjør det om Kina. I det minste diskuteres fenomenet åpent blant topp-politikere i Kina. I Norge skryter vi av at systemet fungerer så godt.

   Merete Hoel:
   Noen psykologer blant de akademikerne ? Forsøkt å fortelle en psykolog hvordan terapiseringen kan virke på folk ? Samma reaksjon, bortsett fra at de kaster deg ut av kontoret istedetfor å gå sjøl.

   Thomas Andersen:
   ‎Anders . det er nå ikke din feil at sannheten er en hard pille å svelge!? Men du har mulighet,erfaring,og kunnskap nok, til å kune servere den som: For-rett, hoved-rett, etter-rett, og som *snack*Noe som kan bli litt vel for tungt fordøyelig for en følsom mage, som ikke er vant til slik helse-kost! ;)

   Thomas Andersen:
   Ojda, Merete , er dem psykologer, burde dem helst også ha ikke bare kunnskap om menneskelig hjerte og sinn, men også hjerte og menneskelighet nok, til å behandle andre menneskelig!

   Randi May Brandt:
   Her kjempes det, så lenge det spinn liv, men møter ofte veggen å må gå i tenkeboksen, men har vunnet i over 30 år nu, å ikke en sjel får kneble meg.

   Tore Svendsen:
   Jeg fant ingen "dem rette" å omgi meg med. Jeg prøvde opplyse men ble bare motarbeida å meia ned. Dem lærte meg å ikke stole på noen. Så dere får fortsette å kjempe dere som har noen.

   Randi May Brandt:
   Jeg kjemper min kamp alene, å det går så fint for da omgis jeg ikke av falske venner i tillegg.

   Merete Hoel:
   ‎Thomas Andersen: også psykologer, og dess mer status de synes de har, behandler folk etter skjemaer. Yndingshistorien min er hun med dr.grad på psykiske opplevelser av ryggpalger, eller var det omvendt, som ikke fikk inn ihue at jeg hadde trøbbel med å sitte stille ved et bord for å fylle ut et LANGT og ENERVERENDE skjema - istedetfor å stille meg noen spørsmål jeg kunne svart på mens jeg hvilte ryggen på sofaen. En absolutt klassiker mht feil.

   Thomas Andersen:
   Hufff, ille det da Tore, håper det ordner seg da,og at dette ikke er en felles-nevner for mennesker som er berørt av dette temaet :(

   Roy Selnes:
   Liker din instilling Randi, men det er no best vi er en gjeng med banditter som gyver løs på motstanderen, da vi også trenger beviser fra flere sider

   Thomas Andersen:
   Fb slutter å virke, da jeg forsøker å svae på inlegg fra en person i innboksen, og jeg må da logge inn igjen, eller jeg får beskjeden at internett ikke virker, slik har set foregått, igjennom flere timer, der jeg forsøkte å svare på hennes innlegg i innboksen.
   I dag
   Føler at denne personen er en viktig person,som innehar mye kunnskap, i forbindlese med viktige sammfunstemaer! forsøker noen å stanse denne personen i kommunikasjonen med andre??

   Thomas Andersen:
   Slå ring om venner å kjente , spessielt dem som dere vet er angrepet. Bare å støtte opp, det å være et med-menneske, ta noe kontakt, kan sprekke mange stygge troll!!

   Roy Selnes:
   Ja men Thomas, det er ikke noe nytt i min hverdag . det skjer hele tiden uten at det ernoe galt hos meg. Internett selskapene har en mulig raskere og bedre linje til skal selge .! da er dette veien å gå for at kunden blir fly forbannet og velger dritbra hastighet

   Thomas Andersen:
   Joda, Merete ,så er det at dersom konflikt, mitstridende syn, er jo faren med det at *flere kjøper en holdning , og svelger den glatt, som ekspertene vet best! :( 

   Merete Hoel:
   Og ekspertene stoler på ekspertene, ingen vil miste ansikt.

   
---
---

   Lars Rønbeck, 04.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/10151212064354152

   På den kommunistiske indoktrineringsleiren Utøya har AUF døpt en av vikene for BOLSJEVIKA. Gjennom årenes løp har flere som har lagt til med båt og gått i land på Utøya erfart at utedasser, boder m.m. hadde russiske navn.

   http://www.nrk.no/video/utoya_sti_ved_bolsjevika/B1041CD11BCEC16A/emne/ut%C3%B8ya/

   Det må være kjærligheten til kommunismen som blomstrer på denne "kjærlighetsstien" på kommunistøya. Og denne politiske blomstringen spres nå av kommunistbevegelsen over hele landet på alle tenkelige og utenkelige måter.

   Utøya - sti ved Bolsjevika
   www.nrk.no
   Følg Kjærlighetsstien like ved Bolsjevika på Utøya. Stien går over nesten hele øya, fra Nakenodden (19) til Bolsjevika (6). Å gå Kjærlighetsstien med noen har blitt et begrep på Utøyaleiren.

*

   Trond Ruud:
   Og over Bolsjevika troner Stoltenberget, så jeg på en skisse over øya. Fulltreff det for Steklov, kanskje?

   Øistein Østgaard:
   Denne låt-tittelen passer bra på AP og AUF; "Mean Red Spider" - "Ondskapsfull Rød Edderkopp"...
   http://www.youtube.com/watch?v=NKN4JBlhnwQ
   DELTA BLUES BAND - Mean Red Spider (2011)
   www.youtube.com
   Danish Blues Band - Troels Jensen: piano, guitar & vocal - Jørgen Lang: harp - Michael Puggaard-Müller: drums - Thomas Puggaard-Müller: guitar - Knut Henriks...

   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. juni 2012, Vinberget: 

   6 pluss-grader Celsius og noe regn her ute klokken 2 i natt. Tildels nokså noe overskyet og fuktig men uten regn og med 8 pluss-grader og noe sol klokken 10. Videre nokså omkring det samme. 3 pluss-grader og månen nokså full og nokså stor nokså lavt på himmelen i sør sør-øst. Nokså oransje med nokså lett synlige mønstre når ikke skyer er foran.
---
  Skrev og avsendte et brev til Statens Innkrevingssentral i dag ( ekstern ).
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2012:

   Rettferdighet og likeverd er uønsket av de grov-kriminelle.

*


   Rune L. Hansen:
   Lov og rett er uønsket, fordi egoisme og fortjeneste er mere populært.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett foraktes av Ap-regjeringen og dens nøkkel-personer og med-spillere i og omkring rettsvesenet og den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.06. 2012:

   Professor Ståle Eskeland reagerer kraftig på at professorene Ulf Stridbeck og Svein Magnussen har evaluert Gjenopptakelseskommisjonen i et canadisk tidsskrift. - Stridbeck skal nå vudere kommisjonen, og der var Magnussen medlem, sier Eskeland.

*


   Bent Lønrusten:
   Og komedien fortsetter...................

   Frank Tverelv:
   Ja, selvfølgelig... overrasker ikke.

   Flemming Tollefsen:
   Naturligvis, helt normalt.. Som tatt ut av kokeboka til resten av supperaadet.

   
---
---

   Svein Berg, 05.06. 2012:

   ‎Rune Hovland
   Jeg tror det er mange slitne advokater som har gitt opp her i Norge , min advokat som jeg har brukt i 18 år var dynamitt i retten de første årene , så har det bare gått nedover og i siste sak så var han ikke til å kjenne igjen ,
   det var ingen kampvilje og som han stille sa etter saken , jeg hvet jo at du er dømt galt og at de ikke tok noen av vitnene eller faktiske bevis til følge , dommen er gal men ingenting overasker meg etter så mange år i retten .... tror dette desverre er en gjenganger hos de som har praktisert noen år , Marius Reikerås er jo ett eksempel på det motsatte men da mistet han jo bevilgningen etter en stund , er det virkelig slik at systemet lobotomerer advokater til å gi opp og miste gnisten ? JA !!

*

   Ronny Johansen:
   Forundrer meg ikke det døyt, hvis et er slik. For å si det slik. Det står helt i stil til resten.

   Even Ganja Helland:
   Bah. Jeg har prøvd forskjellige advokater i forskjellige advokatfirma nå, såvel for eget bruk som for Saken, men de har til felles alle at de oppfører seg som gallskaller.
   Møter ikke til avtaler, svarer ikke fonen/eposter, og er generelt lite interessert i "utsiden".
   Dette er ikke unikt for advokatsekten, dog. Jeg synes hele systemet er sviktende etterhvert. Men det er vel som forfedre fryktet; Dessertgenerasjonen tar over...

   Svein Berg:
   Samme erfaring her Even Ganja Helland

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, Vis din støtte:
   http://www.facebook.com/elisabeth.synnove/posts/130898200380156

   Elisabeth Rue Strencbo:
   ok jeg har ikke hørt at noen har/kan være utestengt ..... og jeg forstår ikke hvorfor noen som ønsker å være med ikke får det ..... merkelig

   Rune L. Hansen:
   Ute-stengt og blokkert for mitt vedkommende.

   Birgitte Rie:
   Jeg ble kastet ut og blokkert. Så fikk jeg meg inn igjen. Men hun andre fikk ikke lov, og da gikk jeg ut før jeg prøvde meg inn igjen. Men nå er jeg ute. Og ute blir jeg for urettferdig oppførsel får man legge pent vekk til helt andre formål. Jeg vet om en til som de begge har tatt det opp på veggen til Marius uten særlig respons. Og herved er nå også min støtte til Marius også borte vekk. Jeg klarer bare ikke støtte mennesker som sitter og ser på at det skjer og ikke løfter en finger

   Rune L. Hansen:
   De har kanskje en viss politisk hemmelig hensikt og agenda? Eller er det for å fordekt gjøre seg populære på å hovere over og å trampe på andre? Kanskje de har egoistiske baktanker om et eller annet? Eller misunnelse? De arbeider kanskje kun for sin egen begrensede sak og vinning? Med hensyn til flere i og omkring administrasjonen der så virker det slik, dessverre. Om en ikke vier det berettiget oppmerksomhet kan det og slikt vise seg å få konsekvenser kanskje ingen egentlig hadde regnet med? Og simpelt er det uansett.

   Birgitte Rie:
   Hvem vet - Jeg vet bare at jeg kan aldri bifalle en slik oppførsel. Ja, det er simpelt og som deg tror jeg også det er for å fore sitt eget ego

   Birgitte Rie:
   En annen ting jeg også vet - Når man selv føler seg dårlig behandlet , ført bak lyset , eller kall det hva man vil - Hvorfor ønsker man da å adoptere en slik oppførsel overfor andre? Når man vet hvor ubehagelig det er. Den begriper ikke jeg

   Rune L. Hansen:
   Ja, noe er galt der ja.

   Rune L. Hansen:
   Og når de samme menneskene ber om at vi skal vise støtte og tillit?

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, Da Arbeiderpartiet begynte å tape fotfeste:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/243240052452214

   Rune L. Hansen:
   Alt og ethvert er eller kan være religion.
   Arbeiderpartiet også ikke minst.
   Og bygger videre på annet.
   Ikke alt likså godt egnet for kriminalitet eller korrupsjon.
   Men marxisme er det, i blanding med Hegel, Kant, islam, multi-kaos, etc. enda bedre.
   Alt det motsatte av neste-kjærlighet og rettferdighet i de felles-menneskelige verdier.
   Verdier de kriminelle i falskhet smykker seg med.
   Blandt annet Platon for mere enn to tusen år siden skrev (i frykt og skjult) om hemmelige foreninger og hva som rådet der. De har vært og er flere slags - skjult bak og under fasader. Noen skjult av nødvendighet som for eksempel forfølgelse og mangel på ytringsfrihet, andre av andre grunner.
   Grov kriminalitet og korrupsjon f. eks. både lett kan involvere eller bli til hemmelige (og mere eller mindre løst organiserte) nettverk bak kulissene.
   Frimureriet var fra gammelt av (også før Platon) en slags fag-foreninger som ivaretok og innviet i fags kunnskaper og mysterier - og var i forskjellig grad åpne eller stengt i forhold til offentlighet.
   I likhet med diverse mysterie-samfunn og andre foreninger.
   Mangt av slikt korrumpterte eller gikk til grunne underveis.
   Rudolf Steiner beskrev for omtrent hundre år siden Goethe som den siste av de store og ekte frimurere. Samtidig som han også ikke minst fortalte og skrev om nødvendigheten av synliggjøring og bevisstgjøring.


   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg ser det slik at historiker Roy Vega med sine utlegninger om hva som er galt med Arbeiderpartiets ideologi (den er foreldet og utgått på dato) og hva som har vært gjort galt av hvem mht å skjule ideologien (Marxisme), i realiteten forvirrer mer enn Vega opplyser. Den gang da det på 1950 tallet kom på bordet vitskapelig belegg for påstanden at tobakksbruk / røking er helsefarlig, fikk tobakksprodusentene fra sine strategiutviklere rådet "skap usikkerhet." Tobakksprodusentene fulgte rådet og gjorde god butikk på sitt dødelige produkt i enda femti år. Det er min oppfatning at historiker Roy Vega går inn for å skape slik forvirring, og trekker med det Vega sine motiver i tvil. Allerede i 1961 påpekte President J.F.Kennedy sammenhengen mellom frimureriet og kommunismen / sosialdemokratiet, og sa at disse var fiender av demokratiet, i sin "secret sociaty speach." http://youtu.be/LfQbQiAY1YA

   The Entire John F Kennedy 'Secret Society' Speech Uncut with Subtitles and Transcript
   www.youtube.com
   ‎"President and the Press" Speech (April 27, 1961) John Fitzgerald Kennedy wtf??! ----------- -No music on here! ?----------------- ♫? I was amazed at how the s...

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg ser det som forvirringsstrategisk fremstøt av historiker Roy Vega å forklare "Arbeiderpartiets synkende tilslutning fra 1978 av" med utforming av partiprogram og Einar Førde. Historen skrives av seierherrene og er basert på dikt og jug, eller som Leo Tolstoi skrev; "history would be something exstraordinary, if it only were true." Historien fra begynnelsen av 1900 tallet basert på faktaopplysninger og dokumentasjon som regnskap, kvitteringer for pengeoverførsler, fakturaer, eksportpapirer, ble offentliggjort av Professor Antony C. Sutton i tiden etter attentatet mot president Kennedy, her i lyd fra 1976; http://youtu.be/mEipMmxSlGU

   Antony Sutton-1976 Lecture (Full Length)
   www.youtube.com
   A rare 1976 lecture from Professor Antony C. Sutton. http://conspiracyscope.blogspot.com/

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg ser det som vrøvvel av historiker Roy Vega å omtale "norsk politikk" som om det var noe annet enn illusjon. Norge er slett ikke noe demokrati / folkestyre, for det skal etter norsk lov utøves gjennom at folket ved representasjon i lovgivnede forsamling vedtar de lover Norge skal styres etter. Det gjøres ei, og det er lenge siden det endog så ut som om det ble gjort. Det faktum som nu er for dagen og til behandling; nemlig at dømmende makt i Norge; domstolen, er illegitim da 792 av landets 800 dommere ikke har sitt i beskikk til å være dommere, og følgelig pr lovs definisjon heller ikke er det, da de ikke har avgitt den etter grunnloven og domstolsloven krevede dommerforsikring og embetsed nødvendig før bestalling. Etter samme bestemmelser er heller ikke regjeringen legitim, da dens statsråder ikke har avgitt sin embetsed. Høyesterett har to oppgaver, det ene å kvalitetssikre domstolen, det andre å kvalitetssikre Stortingets beslutninger, og Høysterett er illegitim da dens dommere, endog høyesterettsustitiarius ikke har sitt i beskikk mht grunnlovens og domstollovens krav til dommerforsikring og embetsed avgitt før bestalling. Før Utøyamassakren 22 juli 2011, kom det i media for en dag at Norge er styrt / kontrollert av Russisk tryggingstjeneste, og det har Norge vært helt siden begynnelsen av 1900 tallet. Norge har nok neppe noen gang vært et fritt og selvstendig rike, slik grunnloven sier vi skal være. http://www.dagbladet.no/2011/07/03/nyheter/spionasje/innenriks/17170926/

   Utpekte flere AP-agenter
   www.dagbladet.no
   Sovjetiske avhoppere fortalte om spioner i Arbeiderpartiet.

   Rune L. Hansen:
   ‎Roy Vega forsøker vel ikke i sine henvisninger i artikkelen å bortforklare eller skjule noe av dette, Kjell Erik Midtgård?
   Han sier f. eks. at: "Arbeiderpartiets ideologer, som Trygve Bull d.y, Halvdan Koht og Einar Førde synes hver på sin måte å ha fått Arbeiderpartiet til å stivne i doktrinære former i møte med nye tider. (...)
   Etter flere tiår med politisk og ideologisk hegemoni sitter Arbeiderpartiet på dypet i det norske samfunnet, med godt grep i embedsverk, byråkrati og ikke minst medier. For å få et bedre bilde av dette, bør vi nok gå tilbake til en prosess som synes å ha begynt med Einar Førdes ledelse i komiteen for Arbeiderpartiets nye (ideologiske) prinsippprogram."
   Han skriver også om at: "blir vi langt på vei fratatt muligheten til å se inn i et Arbeiderparti som siden 1978 har begynt å maskere sine ideologiske føringer stadig mer."
   Roy Vega's henvisninger og tanker i og med dette er vel snarere et forsøk på å påpeke efterpåklokskaps selv-erkjennelser mange nu lettere tar inn over seg, særlig mht. hvordan det jo utartet verre og verre, til hvor vi nu befinner oss?
   Han peker også tilbake til Trygve Bull og Halvdan Koht, antagligvis ikke fordi han er av den oppfatning at disse var eller er de eneste forløperne i utartingen.
   Tvert om belyser Roy Vega noen avsnitt i alt dette.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2012:

   7 spørsmål til enhvers eftertanke?
   Lar du deg lure? Lar du deg selge (eller kjøpe)? Svikter du med-menneske? Lar du deg true? Lar du deg torturere (og drepe)? Hva er ditt valg? Har du noe valg?

*

   
---

---

   Vibeche Molvik Olsen, 05.06. 2012:
   http://www.facebook.com/vibeche.molvik/posts/3574760920654

   Den store nådeløse synd, det er den synd å myrde kjærlighetslivet i et menneske."
   ~ Henrik Ibsen ~

*

   Vibeche Molvik Olsen:
   jeg gikk ut av et "forhold" da vedkommende brukte vold og kontroll -- jeg var ikke den eneste
   -- siste forhold vedkommende hadde jaget han opp kvinnens 10 år gamle sønn og mor midt på natten -- om noen undrer så er jeg takknemlig for at jeg greide å flykte så pass tidlig og skjønner at jeg ikke kan bli under andres kontroll og sinne -- man kan ikke alltid skylde på en diagnose (tourette) når man handler i sinne -- føler lettelse og ikke glede --- venner som stilte opp for meg og hjalp meg å "tenke" vet hvem de er og jeg er meget takknemlig ♥ å være i et forhold hvor vedkommende får utvikle sitt agresjonsnivå og barnslige følelser -- og siden tro at anger gjenoppretter er jeg for livsklok til å henge meg fast i -- jeg takker alle årene jeg har vært alene -- det har gitt meg grobunn til å vite at trygghet er det viktigste og eneste fundamentet man kan vokse på -- jeg tok på meg syvmilsstøvlene og løp --- befinner meg på et krisesenter et sted i norge og har det BRA ikke glede men takknemlighet for at jeg er balansert nok til å kunne velge bort mennesker som går fra impuls til handling og vite forskjellen på bra og farlig!!

   Lill B Ivangen:
   ♥

   Rune L. Hansen:
   Impuls-handling er vel mest og verst det å innlate seg med slike mennesker?
   Ps: Du er kanskje ikke uvitende om at krisesentrene aktivt er i bruk som mellom-stasjon for kidnapping av barn?

   Vibeche Molvik Olsen:
   ‎Rune L. Hansen: SPAR MEG!! --- du viser like lite empatiske og sensetive evner selv medden type komentarer --

   Rune L. Hansen:
   Det overlater jeg til saklige vurderinger og eftertid, Vibeche Molvik Olsen.

   Rigmor Fossdal:
   Jeg tenker nok Vibeche er klar over krisesentrenes virksomhet i dette "gode" landet, Rune.
   Ellers er det nok ikke alt man ser hos mennesker som snur solsiden til helt til... den plutselig opphører. Før eller senere.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle er kriminelle.

   Rigmor Fossdal:
   Ja, det er sant. Men barnevernet f.eks.. for meg iallfall var det en tid jeg ikke visste de var kriminelle , men trodde de var der slik navnet så feilaktig peker på.

   Rune L. Hansen:
   En hverken kidnapper eller fangeholder barn.

   Rune L. Hansen:
   Bare grov-kriminelle kidnapper eller fangeholder barn.

   
---
---

   Kai R Schantz, 05.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/fedregruppen/414157021962522
   
   PRINSIPPROGRAM FOR KVINNEGRUPPA OTTAR FAMILIEPOLITIKK:

   "Den patriarkalske familie, inkludert dagens kjernefamilie er en en maktinstitusjon. Kjernefamilien er en institusjon som reproduserer og styrker menns overordning og kvinners underordning. Familiens utforming og funksjon i samfunnet er bestemmende for kvinners underordna situasjon privat."

   DE KJEMPER ALLSÅ MOT AT BARN SKAL VOKSE OPP HOS EN MOR OG FAR SOM FAMILIE!!

*

   Kai R Schantz:
   La meg tilføre og understreke galskapen dette gir norske barn og fedre med at OTTAR er høringspartner til BLD i forvaltingen av barneloven som av alle ting blir forvaltet av noe så ulogisk som likestillingsavdelingen i BLD og ikke barne og ungdomsavdelingen som selvsagt ville vært det fornuftige valg! Hvorfor??

   
---
---

   Rik Little, 05.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/protectionformen/378743908849386

   For people to attain justice in Family law it is most important to know how it got where it is how and why. It is feminism (the National Organization for Woman) that created, controls, protects and is the main ideology running the Family Courts.
   Feminism was created by the New World Order/CIA to affect our families in the way it has for the past 45 or so years. The similarities and connections between Feminism and Nazism are very clearly articulated in this 6 minute video in the link below.
   http://www.youtube.com/watch?v=gokRExaPs7Q This is what our State is doing to us. No different than the Nazis or Soviets. They want our families!
   http://www.youtube.com/watch?v=gokRExa
   www.youtube.com

*

   
---
---

   Thomas Kenworthy, 05.06. 2012:

   Det har gått en del korrespondanse i saken som er linket nedenfor.

   Regjeringsadvokaten har skrevet et prosesskriv.
   (Det virker for meg som om tvistelovens begrep "offentlig organ" tøyes når påtalemakten griper inn i en sivil sak)
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120525-til-hr.pdf

   Høyesterett har bedt om dokumentasjon på organisasjonene som er representert i Marius Reikerås Prosessskriv:
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120531-fra-hr.pdf

   Marius Reikerås har besvart brevet fra Høyesterett.
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120605-til-hr-marius.pdf
   www.sakkyndig.com

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2012 via Falske og ekte dommere - penger, lov og rett og urett:

   Til Høyesterettsdommer Henrik Bull, fra Marius Reikerås, 05.06. 2012:

   http://api.ning.com/files/Q2O8pFrDe9KovFCWMiI0ToZP9Za8A6MxAQTr0ncbxyxkDiKIaypgxwiowEfKh8nlpe26RWlKZfP8zA3*Q4g4ctw4oqoAbLfh/doc20120605110029MRtilHR05.06.12.pdf   
*

   Rune L. Hansen:
   Og på denne linken:
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120605-til-hr-marius.pdf

   
---
---

   Rune Fardal, 05.06. 2012:

   Er det mulig? Domstolsadministrasjonen vet ikke hva en dommerforsikring er!! Sjekk det svaret jeg fikk fra dem i mail... kan du finne feilen?

   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120201-fra-DA.pdf
   www.sakkyndig.com

*

   Irene Øien Berg:
   Det er mye dette landet ikke vet noe om når det gjelder emk og dommerforsikring har jeg erfart... det er en laaang vei å gå for å få disse til å forstå at vi har mange rettigheter...

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke det at de ikke forstår eller vet, men det er at de ikke ønsker noen skal forstå eller vite.

   
---
---

   Anne-Lise Jønch Pedersen, 05.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/176148712439485/363223403732014
   
   Tvangsflyttet pige var ikke i akut fare
   http://politiken.dk/indland/ECE1646131/kommune-erkender-tvangsflyttet-pige-var-ikke-i-akut-fare
   politiken.dk
   En sag om en 11-årig tvangsfjernet pige er problematisk for både kommune og politiet, mener ekspert.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Kun hvis et barn er i fare, må man udøve magt mod det. Det slog socialminister Karen Hækkerup (S) fast i gårsdagens Politiken.
   Men det var ikke tilfældet, da Næstved Kommune under voldsomme omstændigheder tvangsfjernede 11-årige Amy - en sag, som Politiken har beskrevet de seneste dage:
   »Nej, det var ikke vores vurdering, at Amy var i akut fare hos plejefamilien. Men eftersom plejefamilien konstant har modarbejdet en overgivelse af Amy, hvilket medførte, at Amy var i en permanent stresssituation, var vi forpligtet til at fuldbyrde den afgørelse, der er truffet og stadfæstet af Ankestyrelsen, om at fjerne Amy«, siger børne- og kulturdirektør Per B. Christensen.
   Men den går ikke, vurderer professor i strafferet Jørn Vestergaard, Københavns Universitet:
   »Magtanvendelse over for et barn anbragt i en plejefamilie er ikke tilladt, medmindre der er tale om egentlig nødværge. Det fremgår krystalklart af den bekendtgørelse om magtanvendelse, som knytter sig til servicelovens regler om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet«, siger han.
   Børns Vilkår har meldt Næstved Kommune til politiet for at bruge magt, da Amy bliver flyttet. Det er i strid med både dansk lov og FN’s børnekonvention (...) Jørn Vestergaard mener, der kan være et problem i, at politiet efterforsker en sag, hvor egne folk var involveret og eventuelt burde have grebet ind i stedet for at se passivt til."

   
---
---

   Herman J Berge, 05.06. 2012:

   Hei alle dere!
   Jeg skal forsøke å tråle meg igjennom alle kommentarene (til vår flukt), og kommentere, etterhvert. Akkurat nå vil jeg bare gi dere et lite eksempel på hvor lite våkne vi er til det som skjer rundt oss. Av seg selv kjenner man andre, heter det, og det er etter denne malen jeg skal fortelle dere denne korte episoden:

   Mens vi i Luxembourg bare tok bilder av mistenkelige biler utenfor vårt hus, var jeg i går kveld ute for å ta bilder av fullmånen (her nede er stjernehimmelen langt skarpere enn hva jeg er vant med, ja, det er egentlig helt fantastisk å kunne se denne stjernehimmelen bak våre to ragende palmer). En liten stund senere var jeg ute igjen, denne gangen for å lufte valpen/vakten vi har fått. Den er litt shabby, og trenger all omtanke den kan få. Vel, da jeg tittet opp på den stjerneklare himmelen så jeg kun en klar og fin halv måne. Hm, tenkte jeg, den var jo full bare for kort tid siden, og så fortsatte jeg med mitt, og valpens. Hadde jeg vært mer våken og tenkt over at jeg sto og så på en måneformørkelse, hadde jeg selvsagt blitt ute til det var over, men den gikk meg altså hus forbi, som det heter, og det var først i dag at jeg fikk sjekket at det virkelig utspant seg en eclipse i går. Jeg vet med meg selv at jeg tenkte; eclipse, men lenger kom altså ikke verken tanken eller handlingen. Dette fikk meg til å tenke på hvor lite våkne jeg/vi er, mange ganger, til det som foregår rundt oss. Jeg fikk meg altså en liten tankevekker, så da fikk jeg sagt det. God natt!

*

   Ragnhild H Johannessen:
   Ja månen skulle jo være unik inatt , fikk det ikke med meg :( leit egentlig..Ikke ofte det skjer at man får slikt m seg i en levealder .. Håper du og dine har det bra og ønsker deg en fortsatt fin dag ..Klem fra "kalde" Norge ..

   Rigmor Fossdal:
   Viktig observasjon.. Det er visstnok slik at hjernen ikke oppfatter ting, dvs. den er det siste 'organ' som får beskjed. Sansene derimot, oppfatter mye tidligere, men på andre måter og stadier.

   

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. juni 2012, Vinberget:

   2 pluss-grader Celsius her ute i natt og 1 tidlig i dag. Nokså blålig himmel, sol og spredt med skyer utover formiddagen, med 13 pluss-grader klokken 12 og videre utover dagen. 7 pluss-grader og enda nokså lyst klokken 23. Grålig dunkelt lyst og 6 pluss-grader mot midnatt.
   Må bedre forsøke å få redusert disse Dagboks-notatene nu fremover. De tar mye tid, helse, kropp og krefter slik det enda er. De er ikke så nødvendige mere heller - og det er andre aspekter av saks-komplekset jeg videre også bør bearbeide. 
---

---

   Cess Ssec, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/cess.ssec/posts/375383502520685

   SOCIAL SERVICE CRIMES RESEARCH:

   "Knowledge and an awareness of history is the greatest weapon in exposing this concept of "authority over the family unit" under the guise of protecting it."

   www.SSECresearch.com

*

   Kevin Yarber:
   CPS seizing children not kidnapping?
   18 USC Sec. 1203
   TITLE 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
   PART I - CRIMES
   CHAPTER 55 - KIDNAPPING
   STATUTE
   (a) Except as provided in subsection (b) of this section, whoever, whether inside or outside the United States, seizes or detains and threatens to kill, to injure, or to continue to detain another person in order to compel a third person or a governmental organization to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the person detained<http://familyrightsassociation.com/educate/parent_training/index.html>, or attempts or conspires to do so, shall be punished by imprisonment for any term of years or for life and, if the death of any person results, shall be punished by death or life imprisonment.
If a child is kidnapped from a safe home only to be beaten, raped, or killed in foster care, how is that "in the best interest of the child"?
What CPS is doing IS a Federal Capital Crime. There's no spinning it. There's no "smiley face" to put on it. There are a large number of CPS people and their colluding contractors who deserve to be in prison.

   Old Hippie Retread CHILDLESS, clueless "Parent Trainers"
   familyrightsassociation.com

   Rune L. Hansen:
   Prison hold and torture is not the childs best or interest.
   Not kidnapping either.
   Fangehold og tortur er ikke barnets beste eller interesse.
   Ikke kidnapping heller.

   Alexis Duran:
   s

   Rune L. Hansen:
   It is not even legal.
   It is illegal and punishable, whoever doing it.

   Det er ikke engang lovlig.
   Det er ulovlig og straffbart, hvem enn som gjør det.

   Rune L. Hansen:
   The Crime of Family Abduction, A Child's and Parent's Perspective, from U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 810 Seventh Street, NW., Washington, DC 20531, Eric H. Holder, Jr., U.S. Attorney General, Laurie O. Robinson, Assistant Attorney General, Office of Justice Programs, Jeff Slowikowski. Acting Administrator, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs.
   http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/229933.pdf

   Rune L. Hansen: 
   Justis-minister Eric H. Holder Jr. innleder dokumentet med følgende ord:
   "Family abduction is the most prevalent form of child abduction in the United States. Regardless of the abductor’s motive, it is an illegal act that has lasting consequences for the abducted child, the custodial parent, and the abducting family member. It is a crime in all 50 states and in the District of Columbia." 

   (Oversatt her av meg til norsk: "Familie kidnapping er den vanligste formen for kidnapping av barn i USA. Uansett hvilket motiv kidnapperen har, er det en ulovlig handling som har langvarige konsekvenser for det bortførte barnet, omsorgs-forelderen, og familie-medlemmet som kidnapper.") 

   Rune L. Hansen: 
   Og assisterende justis-minister Laurie O. Robinson skriver i sin innledning følgende: 
   "Each year, more than 200,000 children become victims of family abduction. Taken from family, home, and friends by a parent or other
family member, they are thrust into a life of uncertainty and isolation. As we work to protect children from harm, we must remain vigilant and informed about the dangers that face children within our communities. A critical part of this responsibility begins with the recognition that family abduction is a serious crime. / This publication was written to provide victims and their families with knowledge and support in their time of crisis. For families undergoing this ordeal, there is comfort in knowing they are not alone and there are resources dedicated to assisting them in the recovery of their abducted children. The hard-earned knowledge provided in this publication came at great cost. May it bear rich dividends in helping others." 
   (Oversatt av meg: "Hvert år, blir mere enn 200,000 barn ofre for familie kidnapping. Tatt fra familie, hjemsted, og venner av en forelder eller annen familie-medlem, tvunget inn i et liv av utrygghet og isolasjon. Mens vi arbeider for å beskytte barn mot skade, må vi inneha årvåkenhet og være informert om det som er farlig for barn i våre samfunn. En kritisk del av dette ansvar begynner med erkjennelsen av at familie-kidnapping er en alvorlig forbrytelse. / Denne publikasjon ble skrevet for å yte ofrene og deres familier kunnskap og støtte i deres krise-tid. For familier som må gjennom denne prøvelsenes tid, er det lindring i å vite at de ikke er alene og at det er ressurser til rådighet for å assistere de i gjenerhvervelsen av deres kidnappede barn. Den hardt erhvervede kunnskap fremlagt i denne publikasjon fremkom via store kostnader. Må den bære rikt utbytte i å hjelpe andre." 

   Rune L. Hansen: 
   Derefter skriver Jeff Slowikowski, Acting Administrator, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, følgende i sitt forord til publikasjonen: 
   "Foreword / The abduction of a child by another family member is one of the most devastating crises that a parent could ever encounter. The impact on the abducted child is also traumatic, as he or she grapples with a host of feelings, above all, a sense of betrayal and loss of trust. Nor are these the only persons harmed by family abduction. Brothers and sisters, grandparents, and other extended family, as well as friends are also impacted. / It is for these victims that The Crime of Family Abduction: A Child’s and Parent’s Perspective was written with the help of individuals with intimate knowledge of this crime. / Protecting the well-being of children and their families lies at the very heart of the mission of the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. We offer this resource in the hope that it will help victims and their families in coping with the aftermath of family abduction—a crime in every sense of the word. For when we minimize the criminal nature of any abduction, we maximize the trauma experienced by its victims." 
   (Oversatt av meg: "Forord / Kidnapping av et barn gjort av et annet familie-medlem er en av de mest ødeleggende kriser en forelder noensinne kan oppleve. Følgene for det kidnappede barn er også traumatisk, i det han eller hun kjemper med en mengde følelser, først og fremst, en oppfattelse av forræderi og tap av tillit. Og ikke er disse de eneste personer skadet av familie-kidnapping. Brødre og søstre, besteforeldre, og andre vidstraks familie, så vel som venner er også påvirket. / Det er for disse ofre at "Forbrytelsen familie-kidnapping: Et barns og forelders perspektiv" ble skrevet med hjelp av individer med intim kunnskap om denne kriminalitet. / Beskyttelse av barns trivsel og deres familier er en hjertesak i oppgaven for Kontoret for unges rettferdighet og lovbrudd forebyggelse. Vi tilbyr denne ressurs i håp om at det vil hjelpe ofrene og deres familier i å greie eftervirkningene av familie-kidnapping - en forbrytelse i enhver betydning av ordet. For hvis vi undervurderer den kriminelle natur i noen kidnapping, da forstørrer vi traumene erfart av dens ofre." 

   Rune L. Hansen: 
   Derefter fortsetter publikasjonen, med blandt annet disse ord: 
   "About This Book / The U.S. Department of Justice reports that as many as 200,000 children are victims of family abduction each year. Although the majority of abducted children are taken not by a stranger, but by a parent or family member, the issue of family abduction remains laden with misconception and myth. Serious missing-child cases that have devastating effects on the child are too often seen as divorce and custody matters, something private that the public and law enforcement should not concern themselves with. The truth is that family abduction can be as physically dangerous and even deadly for the child victims as any other form of child abduction. Most often, however, the worst damage is imperceptible to the eye, occurring deep within the child, leaving traces that may last a lifetime. / This publication offers insights into what it means to be abducted by a family member. Written from the perspective of the child and searching parent, it is designed to help you, the reader, understand the unique characteristics of family abduction and the nightmare that they have experienced. / Although the individual circumstances surrounding the authors’ cases show the multifaceted diversity of family abduction, the one thing they have in common is that they were all missing child cases." 
   Oversatt av meg: 
   "Om denne boken / U.S. Department of Justice rapporterer at så mange som 200,000 barn er ofre for familie-kidnapping hvert år. Selv om majoriteten av kidnappede barn blir tatt ikke av fremmede, men av en forelder eller familie-medlem, resultatetene av familie-kidnapping er fortsatt ladet med mis-oppfatninger og myter. Alvorlige missing child saker som har knusende effekt på barnet er for ofte sett som skilsmisse- og omsorgs-saker, noe privat som offentligheten og lovens håndhevere ikke skulle bry seg med. Men som oftest, er de verste skadene umerkelige for øyet, skjult dypt inne i barnet, som setter spor som kan vare hele livet. / Denne publikasjon tilbyr innsikt i hva det vil si med å bli kidnappet av et familie-medlem. Skrevet fra perspektivet til barnet og den søkende forelder, den er tiltenkt å hjelpe deg, leseren, å forstå de unike kjennetegn i familie-kidnapping og de mareritt som de har erfart. / Selv om de individuelle omstendigheter omkring forfatternes saker viser den flerfoldig forskjellighet i familie-kidnapping, den ene ting de har til felles er at de alle var missing child saker." 

   Publikasjonen inneholder iøvrig også henvisning til flere andre publikasjoner om det samme temaet offentlig tilgjengelige på Internettet fra the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP), og fra the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), and Take Root. 

   Rune L. Hansen: 
   ‎"The Crime of Family Abduction, A child’s and parent’s perspective". Utgitt av U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of the Attorney General, Washington, 2010. 
   Dokumentet er for stort (72 sider, pdf-format) til at jeg kan vedlegge det her, men det kan lett nok leses eller lastes ned fra Internettet blandt annet på følgende to linker: 
   - http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/229933.pdf 
   - http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/tortur/229933.pdf ( intern ) -

   Vicki Felesky:
   Look up AFR Deaths Of Children In Foster and or Adoptive Care Homes In State Custody of CPS .. Megan McWhoter In all 50 States Since 2006-2009 6295 Deaths Of Children Called Protective system CPS ..

   Abigail Shillito:
   Look up St Leonards, Romford. Holly Greig. Worked for one unknowingly. Headmaster at childrens school

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.05. 2012:

   ÅPENHET -
   Jeg har tidligere vist hen til følgende vektige, viktige ord.
   Forfatteren (og Nobelprisvinneren, 1970) Aleksandr Solsjenitsyn skriver i et brev til Den sovjetiske forfatterforenings sekretariat, følgende – om sykdom og sunnhet i samfunnet:

   "Åpenhet, ærlig og full åpenhet, det er den første betingelse for sunnhet i alle samfunn, vårt medregnet. Og den som ikke ønsker denne åpenhet for vårt land, bryr seg intet om sitt fedreland og tenker bare på sin egen interesse. Den som ikke ønsker denne åpenhet for sitt fedreland, ønsker ikke å rense det for dets sykdommer, men bare å drive disse sykdommer inn i dets indre så de kan verke der. / 12. november 1969. / A. Solsjenitsyn.”

   Gjengitt i boken ”Mellommann i Moskva” av Per Egil Hegge, Oslo 1971.
   Aleksandr Solsjenitsyn visste hva han snakket om.

*

   
Rune L. Hansen:
   Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties.
   -- John Milton (1608-1674) English poet.

   Rune L. Hansen:
   OPENNESS -
   I have previously pointed out the following weighty, important words.
   The writer (and Nobel laureate, 1970) Aleksandr Solzhenitsyn writes in a letter to the Soviet Writers Association's secretariat, the following - about illness and health in the community:

   "Openness, honesty and full openness, that is the first condition of health in all societies, including our. And he who does not want this openness for our country, cares nothing about his fatherland and only think of his own interest. He who does not wish this openness for his fatherland, do not want to cleanse it of its diseases, but only to drive these diseases into its interior so that they can work there. / November 12 1969. / A. Solzhenitsyn. " Quoted in the book "Mediator in Moscow" by Per Egil Hegge, Oslo 1971.
   Aleksandr Solzhenitsyn knew what he was talking about.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.05. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/421722621184027

   Arild Holta, 27.05. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151043809808296

   Arild Holta
   En person ville ikke være "facebook-venn" fordi jeg var for negativ. Folk havner i den dypeste fortvilelse og f.eks besvimer når barnefjernerne helt plutselig kommer for å hente barna deres i de mange ulovlige akuttvedtakene politiet er nyttige idioter for. Senere drar de på seg en mengde alvorlige sykdommer fordi det ekstreme stresset ødelegger immunforsvaret.

   Er det ignoranse for andre menneskers tortur og da fokusere på det positive? Jeg mener det. Er det ignoranse og fokusere på det positive når torturister har framgang? Vel, jeg fokuserer på torturistene.

   Jeg tror vi skal ta tyren ved horna! Det gjør man ikke når man ikke tar konsekvensene av lidelse. Tortur må man slå hardt ned på. I offentlighet. Torturistene skal frem i lyset. Da er det ikke like moro å ha terror som jobb.

*

   Trygve Einar Gjerde:
   Ja, det er nettopp dette som skjer! BV er overpoliti og overdommere! De forhåndsdømmer, og skalter og vater med andres liv og eiendommer just etter eget forgodtbefinnende. Vet bare om en åndsmakt som driver liknende virksomhet - djevelen selv!
   May 30 at 11:11pm · 

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja , dem har gått tom for anstendighet i denne etaten for levende lenge siden. Det sier seg selv da dem ikke bryr seg om å følge loven,men tyr til egne lover i loven , og går over lik , i eget navn . Det burdte være klarere retningslingjer for hvornår bv kan gå til det skrittet å fjerne barn fra sine foreldere / omsorgspersoner. Og det kommer det til å bli ,hvis vi stemmer på de partiene som står for en helt annen barnevernspolitikk en den nåværende regjering gjør.

   Bianca Rytter:
   djevelen styrer dommstoler ?

   Rune L. Hansen:
   Et kvasi-politi som "barnevernet" er uansett ikke lovlig, Jon Ragnar Gudmundsson.

   
---
---

   Marit Larsen, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/295435053866604/324532860956823

   AP støtter terror mot Israel, gir penger til terroristgrupper som terroriserer Israel, inviterer terrorister som har drept hundretusenvis av sivile til Norge og til Stiklestad. AP er i dialog med al-shabaab, terroristgruppen som næres av norske skattebetaleres penger. Vi kan ikke se logikken, vi andre som er helt imot all form for vold.

   Var Arbeiderpartiet selv ansvarlige for Breivik?
   http://minarki.wordpress.com/2012/04/24/var-arbeiderpartiet-selv-ansvarlige-for-breivik
   minarki.wordpress.com
   ‎22.07 – Breivik utfører en terrorhandling; i hans egne ord – “et politisk attentat” – hvor han dreper 77 sivile – barn, ungdom, kvinner og menn. 26.07 – Fire dage...

*

   Fredrik Ellertsen:
   Lurer snart på om de PK er Nazi sympatisører?

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "22.07 – Breivik utfører en terrorhandling; i hans egne ord – “et politisk attentat” – hvor han dreper 77 sivile – barn, ungdom, kvinner og menn.
   26.07 – Fire dager etter ABB: Representanten for den sittende regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen – Den norske ambassadøren i Israel, Svein Sevje: ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel” Arbeiderpartiet legger altså skylden for terror mot israelske sivile barn, kvinner, ungdom og menn på Israel. Offeret er den skyldige.
   Det røde resonnementet rundt terror er tydelig når det gjelder Israel: “Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel”
   Det følger logisk av dette at det røde resonnementet rundt terror når det gjelder Arbeiderpartiet må være: “Vi anser oss selv ansvarlige for terroren mot oss.” Likevel har vi ikke hørt noen representanter for Ap uttale dette offisielt. Hvordan kan det ha seg?"

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Breivik er svært tydelig på at han må frikjennes, fordi han har begått handlingen i moralsk selvforsvar. Det følger av Arbeiderpartiets og Sevjes resonnement at terrorister mot Israel på samme måte også må frikjennes pga moralsk selvforsvar. At alle terrorister bare begår selvforsvar. Eller er det bare noen terrorister som handler moralsk? Finnes det ifølge Arbeiderpartiet gyldig og ugyldig terror? Kan de være sikre på at Breiviks terror ikke var gyldig? Hvordan overbeviser de seg selv? (...)
   Jeg antar at Arbeiderpartiet ikke anser seg selv som hyklere. De må derfor velge det ene eller det andre. Når de nå selv har følt på kroppen hva terror er og de har hatt mer enn fire dager til å reflektere over saken, så blir mitt spørsmål: Mener Arbeiderpartiet at de selv var ansvarlige for Breivik og at Israel er ansvarlig for terror mot seg selv eller mener de at de selv IKKE var ansvarlige for Breivik og at Israel IKKE er ansvarlige for terror mot seg selv?

   Skulle svaret fra Arbeiderpartiet fortsatt være at de ikke er ansvarlige, men at Israel er ansvarlige; skulle de fortsette å påstå at de ikke fører en politikk som legitimerer terror mot dem selv, men at Israel gjør det – hva svarer man da slikt hykleri?"

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "PS: Man ser stadig røde mennesker gå rundt med bilde av Che Guevara på t-trøya. Noen vet sikkert ikke at Che Guevara myrdet barn, ungdom og sivile kvinner og menn, men noen vet det. Spørsmålet til dem blir: Hvorfor anerkjenner dere terror mot andre, men ikke mot dere selv? Hva er resonnementet? Hvem fortjener å bli tvunget eller drept?

   PS II: Jeg er liberalist og fredsmenneske og jeg tar avstand fra all initiering av tvang mot fredelige mennesker. Dette betyr at jeg avviser all vold mot sivile, også den tvang Arbeiderpartiet og alle sosialdemokrater hver eneste dag utøver mot alle som er født i dette landet – med eneste begrunnelse at de har flere pistoler/flere stemmer enn oss som er i mindretall, altså: Makt=rett! Sosialister liker bare den volden de utsetter andre for, den de kaller “spleiselaget”, “felleskassa” eller andre hyggelige og tilslørende ting. De opplever å ha moralsk rett, utelukkende fordi de er i flertall. Breivik opplever å ha moralsk rett, utelukkende fordi han har andre mål enn Ap.

   For en liberalist som meg er det umulig å se forskjell på premissene begge legger til grunn for volden sin. Det eneste jeg ser forskjell på er graden av vold. Arbeiderpartiet fører vold mot samtlige mennesker i samfunnet, men lar dem leve, Breivik førte vold mot noen titalls mennesker og drepte dem. De har ulik tilnærming til og begrunnelse for den volden de begge utøver."

   Rune L. Hansen:
   At Arbeiderpartiet la sine ofre leve, som det blir sagt her, er dog ikke sant. Den som er bedre orientert vet at det ikke er sannheten.

   Rune L. Hansen:
   Og litt mere sitat:
   "Alle individer må selv få bestemme over seg selv, være tyrann i sitt eget liv. Ingen har rett til å være tyrann over andre/bestemme over andre. Aksepterer man ikke det, så aksepterer man Breivik og alle andre voldsmennesker på prinsipielt grunnlag. Man bare føler seg frem til hva slags vold man liker og hva slags vold man ikke liker. Ofte tåler man lettest den urett som ikke rammer en selv. Hvis mennesker lærer seg å tenke rasjonelt, så kan vi unnslippe slike tankefeil."

   Margrethe Weberg:
   Uten AP og AUF så hadde ikke dette skjedd - men det er min personlige påstand! Jeg "forstår" så godt det hatet og den fortvilelsen man kan føle (radikaliseringen) når "ingen" vil høre, når man blir hundset og hånet, og "perfekte folk" bare fornekter virkeligheten, og IKKE MINST når man har følt overtramp, volden og trakkaseringen og hatet til en muslim i personlig nærkontakt. Hvorfor er det ingen som forteller hvor hatet egentlig kommer fra: hatet kommer fra muslimene! Og til slutt har man fått nok, og begynner å hate tilbake! OBS! Men ikke engang jeg kan støtte Breiviks handlinger, fordi det er vold, og fordi det er grusomheter. Men vær jævla klar over at vold og tortur er hverdagen, æren og helt tilgivelig og ok for islamister!

   Rune L. Hansen:
   Og for Arbeiderpartiet og dets med-spillere, via sine terror- og likviderings-enheter overfor sivil-befolkningen i Norge. De falske dommerne, det falske "barnevernet", utplyndrings- og draps-maskineriet NAV, Statens Innkrevingssentral, osv.
   Tortur, vold, kidnappinger, fangehold, terror, utplyndringer - overfor barn og foreldre og sivil-befolkning er hverdagen, æren og helt tilgivelig og ok for Ap-folket.
   Selvfølgelig hadde ikke ABB skjedd uten Ap.
   ABB opplevde flere aspekter av Arbeiderpartiets terror-regime og folkemord. Han (og andre) så også ikke minst hvordan et slikt terror-regime utrydder folk og samfunn - og enkelt-mennesker.
   Lille-Asia ble ødelagt på slikt vis, Libya blir det i disse dager, som også Norge og Sverige og flere andre land.
   Med også ikke minst våpen som marxisme (forkledd med andre ord) og multi-kultur (forkledd multi-kaos) som ødeleggelses-våpen.
   Politikk, lov og rett, religion, økonomi og alt med falskhetens tunge forkledd som sitt motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Ap-folket er en uhyre grotesk grov-kriminell mafia-virksomhet som aktivt i stor målestokk driver terror, trakassering, kidnappinger, fangehold, tortur, utplyndringer og drap overfor sivil-befolkningen, overfor både barn og foreldre og alle og enhver som når som helst kan bli rammet på de groveste, groteske vis.
   Lov og rett, kultur og integritet er som også menneskeverdet ingenting verdt for Ap-folket.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2012:

   Jeg har et solid inntrykk av at statens jurister ser på menneskerettighetene som sin verste fiende. Og som kjent; staten liker jo ikke konkurranse:)

*


   Johan Freudendal:
   menneskerettighederne gælder ikke for hvide og kristne ;o)

   Ørjan Hesjedal:
   Det er jeg ikke enig i. Jeg tror de fleste jurister mener vi har det fantastisk bra i dette landet. Veldig mange er likegyldige til alt som ikke rammer dem selv. Når ting rammer dem selv, går jurister bananas. Mange eksempel på jurister i personlige feider som går over lik for å få viljen sin.

   Manglende evne til å se saker i flere perspektiv, mangel på altruisme, og manglende ryggrad til å ta den tunge jobben med å brøyte nye veier er et stort problem. Det gir mye mer status og sedler i lommeboken om man ikke utfordrer noen.

   Jurister er vel ikke akkurat kjent for å være nytenkende opposisjonelle... kanskje bortsett fra noen ganske få.
   Rekrutterer man rævediltere i en bedrift, kan man ikke akkurat regne med å fremstå som verdens mest innovative selskap. Slik er det med landet vårt også. Rekrutterer man dritt, så få man finne seg i dritt.

   
---
---

   Dung Svalland, 06.06. 2012:

   Cecilie Bedsvaag
   Bestefaren Arntzen dommer, faren Arntzen var dommer, derfor er også Wenche Elisabeth blitt dommer, akkurat som om embetet går i arv. Men Wenche Elisabeth er så arrogant at hun tror det holder med slektskap. Nå er hun avslørt med trusene nede

*

   Bianca Rytter:
   ulovlige regjeringer storting bv myndigheter mafia dommstoler er styrt av terrorister barneranere menneskehandlere forgiftere og tvangsdopere ?

   Bianca Rytter:
   ulovlige mafia psykriatrin overleger leger jurister kommune advokater grupper foreninger organisasjoner dommstoler ?

   Bianca Rytter:
   ulovlige dommere

   Margrethe Weberg:
   Korrupsjon, maktmisbruk, kameraderi og virkelighetsfornekting - det er sånn makten i Norge er idag! Fullstendig patetisk.

   
---
---

   Ubegrunnet ankenekt i barnevernssaker. Menneskerettsstridig?
   by Marius Reikerås on Wednesday, June 6, 2012 at 10:46am ·
   http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/ubegrunnet-ankenekt-i-barnevernssaker-menneskerettsstridig/392469884122337

   Mange som er i konflikt med barnevernet, anker tingrettens dom til lagmannsretten, som aviser  slik standardisert beslutning:
 
   ”Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.”
   Beslutningen inneholder, før slutningen, ofte følgende tekst:
    ”Lagmannsretten har vurdert om det er grunnlag for å gi samtykke, men finner at ingen av vilkårene i tvisteloven § 36-10 tredje ledd for å kunne gi samtykke til at anken fremmes er oppfylt.
   Etter dette blir slikt samtykke ikke gitt.
   Beslutningen er enstemmig. ”
 
   Er en slik ubegrunnet ankenektelse konvensjonskrenkende?
   I motsetning til tvisteloven § 29-13 annet ledd, der utgangspunktet er ankerett, men anken kan nektes fremmet, er utgansgpunktet etter § 36-10 tredje ledd at anke krever samtykke.
 
   Bestemmelsen innebærer at lagmannsretten ikke har kompetanse til å gi samtykke til anke med mindre minst ett av de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Lagmannsretten har videre anledning til å nekte samtykke selv om vilkårene skulle være til stede.
   Avgjørelsen treffes ved beslutning, og kan ankes til Høyesterett etter tvisteloven § 29-13 femte ledd. Høyesteretts kompetanse er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, jf. Rt. 2008 side 322.
 
   Bestemmelsen i tvisteloven § 36-10 trådte i kraft sammen med tvisteloven 1. januar 2008.
 
   Den erstattet da en tilsvarende bestemmelse i sosialtjenesteloven § 9-10a annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2006.
   Den særlige ordningen med begrenset ankeadgang i barnevernssaker har sin politiske bakgrunn i et ønske om raskere avvikling av domstolsbehandlingen i disse sakene.
   I Rt. 2009 side 1118 kom Høyesterett til at storkammeravgjørelsen i Rt. 2008 side 1764, som fastsatte at ankesilingsavgjørelser etter straffeprosessloven § 321 annet ledd må begrunnes, skulle medføre samme løsning for avgjørelsene etter tvisteloven § 29-13 annet
ledd.
   Overført på barnevernssaker  blir spørsmålet om det – ut fra tilsvarende betraktninger – kan sluttes at det samme begrunnelseskravet må gjelde avgjørelsene etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd.
 
   Høyesteretts ankeutvalg i Rt. 2009 side 1164 avsnitt 23, har lagt til grunn at det ikke kan utledes noen generell plikt til å begrunne avgjørelser etter tvisteloven § 29-13 første ledd av EMK artikkel 6 nr. 1.
   Den vises også til avgjørelse av 4. mars 2010, HR-2010-00404-A, (sak nr. 2009/1464),
   I premiss 53 i ovennevnte avgjørelse, sier førstevoterende:
   ”Ut fra en samlet vurdering kan jeg derfor ikke se at hensynet til rettssikkerheten tilsier at alle avgjørelser om samtykke til anke etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd skal begrunnes.”
   En slik forståelse som Høyesterett her har lagt til grunn, mener imidlertid jeg ikke er forenelig med våre konvensjonsforpliktelser. Dette vil derfor grundig redegjøres for i det følgende:
   Det avgjørende er om det i et menneskerettslig perspektiv stilles krav til at rettslige avgjørelser skal substansielt begrunnes etter EMK Artikkel 6 nr. 1. 
   Høyesterett har avsagt flere avgjørelser, blant annet i storkammersak av 19.12.2008, sak nr. 2008/1398, Høyesterettens dom av 18.09.2009, sak nr. 2009, og Høyesteretts domsavsigelse av 12.10.2010 -2010-01703-S, sak nr. 2010/845, som tar for seg problemstillingen rundt ankenektelse uten begrunnelse.
   Alle disse avgjørelsene slår fast at ankenektelse uten begrunnelse er lovstridig.
   Like fullt mener Høyesterett at hva gjelder ankenektelse i barnevernssaker, så trengs det her ingen begrunnelse.
   Problemstillingen blir da: Det er på det rene at de respektive menneskerettsorganer pålegger de nasjonale domstoler å begrunne sine avgjørelser.
   Foreligger det unntak fra begrunnelsesplikten i barnevernssaker som går klar av de etablerte konvensjonskrav ?
 
   Det sentrale her, er at lagmannsretten ikke begrunner substansielt hva som ligger til grunn for dens avslag. På den måten har barnevernsutsatte ingen mulighet til å vite hvorfor anken er forkastet.
 
   Det er særlig to forhold som menneskerettsorganer har vektlagt i forhold til begrunnelseskravet.
   For det første; EMK artikkel 6 pålegger domstolen å vise (bevise) at den faktisk har vurdert de faktiske og rettslige argumenter som en part påberoper seg for sin sak.
   For det andre; EMK artikkel 6 pålegger domstolen å begrunne sine standpunkter.
   Artikkel 6 nr. 1 i konvensjonen omfatter spesielt retten for partene til å sende inn de merknader som de anser som relevante for sin sak. Domstolen har en plikt til å sørge for å ta hensyn til  en parts synspunkter å bevise at den har vurdert dennes synspunkter.
   Formålet med konvensjonen er å garantere rettigheter som ikke er teoretiske eller illusoriske, men rettigheter som er belysende, praktiske, og effektive.
   Denne retten kan kun sies å være effektiv, hvis observasjonene som en part har fremlagt faktisk er "hørt", og behørig vurdert av domstolen.
 Med andre ord; Artikkel 6 pålegger domstolene og gjennomføre en skikkelig undersøkelse av de faktiske bevis og rettslige argumenter som er anført av partene.
   Det vises videre til at FN konvensjonen art 14 nr 1 krever begrunnelse, akkurat som EMK art 6 nr 1.
   Det vises til saken mellom Verlinden mot Nederland, Communication no. 1187/2003, hvor det står: 
   ”7.7 As regards the author’s claim that the mere reference to Section 101a of the Judicial Organisation Act, in the Supreme Court's decision of 6 January 1995 rejecting his appeal, violated his right to a reasoned judgment, the Committee observes that, while article 14, paragraph 1, may be interpreted as obliging courts to give reasons for their decisions, (7) it cannot be interpreted as requiring a detailed answer to every argument advanced by a complainant.”
 
 *

   Mike Cechanowicz:
   Det er ingen overraskelse om at staten overgår seg selv i å kreve autoritet og rett til å være den styrende makten også over menneskerettigheter. Det er en uholdbar holdning som staten inntar seg som en "Konkurrent" til menneskerettighetenes utfoldelse. Staten gjør seg til hersker når intensjonen alltid har vært som tjener - i følge grunnloven. Det er konsekvensen av stadig større utbredelse av korporativ eller næringsmessig funksjon - der den vil ha en tendens å ekspandere sin "virke" og "omfang" gjennom å tvinge folket gjennom statens reguleringer. Det har blitt et tvangsmessig kundeforhold i en monopolisert situasjon. Det har ingenting med grunnlovens premisser å gjøre.

   
---
---

   Jonas JW Wirsén, 06.06. 2012:

   Det här är det sk Sverige 2012, med så förlegade lagar så man inte vet om man ska skratta eller gråta:

   Pappa nekas halva barnbidraget - Uppsala - UNT.se
   
http://www.unt.se/uppsala/pappa-nekas-halva-barnbidraget-1762723.aspx
   www.unt.se
   En pappa i Uppsala nekas halva barnbidraget för sin son, efter beslut i domstol. Föräldrarna lever inte ihop och mamman medger inte att han ska få pengarna. Otidsenligt i ett jämställt Sverige, anser pappan.

*

   Jonas Wibergh:
   Där ser man att det är en korrelation till vårdnadstvister för väldigt många pappor får gå på försvar och bevisa, att de är lika bra och dugliga som mammor.
   Titta på Soc; rena 1800 tals institutionen, där en man ofta är dömd på förhand.. Det finns inte en lapp, om man som man tex blivit utsatt för våld fysiskt eller psykiskt våld som man av en kvinna. Tvärtom finns det hur mkt som helst.
   Vi är många som kan bevittna detta..
   Det är inte jämlikt, om man utgår från att mammorna skall ha barnbidraget...

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken likeverd eller lov og rett, men premiering for kidnapping og fangehold av barn - og for diskriminering. Det er med andre ord uhyre grov kriminell virksomhet, i regi av ansatte i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen.
   Rett plass for skyld og delaktighet i denslags er fengsel.

   
---
---

   Erling Olsen, 06.06. 2012:
  
 http://www.facebook.com/groups/446459028715358/456470214380906 

   Norge selges bit for bit, mens folket blir matet med brød og sirkus

   Norge er ikke lenger en selvstendig nasjon
   EU har aldri vært en internasjonal organisasjon og kommer heller ikke til å bli det. Det er helt ufattelig at dette råkjøret fra det som jeg vil kalle femtekolonister, ikke kan stoppes. Norge selges bit for bit, mens folket blir matet med brød og sirkus.

   Norge er ikke lenger en selvstendig nasjon
   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/02/meninger-norge-er-ikke-lenger-en-selvstendig-nasjon
   www.abcnyheter.no
   EU har aldri vært en internasjonal organisasjon og kommer heller ikke til å bli det. Det er helt ufattelig at dette råkjøret fra det som jeg vil kalle femtekolonister, ikke kan stoppes. Norge selges b

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Så det norske folk tror ikke lenger på stortingspolitikere som er villig til å selge vårt fedreland i bytte for internationale posisjoner og frynsegoder etter de har fått sine gullpensjoner."

   M Liz Thøgersen:
   nei, ikke er den det og ikke blir vi det med denne regjering, og husk at Høyre er med AP i denne tenkemåten, og FRP nærmer seg samme synspunkt at norge IKKE skal være selvstendig, det er skammelig at alle partiene velger å "gi bort" sitt fedreland til alle hedningene på denne kloden. de er og blir judaser alle partiene.

   Erling Olsen:
   ja du har rett M Liz Thøgersen, Høyre og FR Per ikke for folk flest lengre!
   De er blitt en del av StortingsPartiet, Partiet for folkevalgte og ikke for folket. (skjønner?)  
   Jøss som jeg savner ett skikkelig Folkeparti.

   M Liz Thøgersen:
   jepp, jeg skjønner, jeg er partiløs iallfall, norgespartiet er for lite, men skulle slått seg sammen og kallet det folkeparti.

   Erling Olsen:
   Ja
   du er inne på noe der M Liz Thøgersen, men vi mangler en karismatisk, intelligent person, som a'la Jimmie Åkesson i Sverige Demokratene!
   http://no.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna
   Sverigedemokraterna - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Sverigedemokraterna, forkortet SD, er et svensk politisk parti, som selv betegner seg som et demokratisk og nasjonalistisk parti og inspirert av nasjonalkonservatisme og den sosialdemokratiske, svenske «folkhemstanken».[1] Partiet motsetter seg et flerkulturelt samfunn[2][3] og partiet profilerer se...

   M Liz Thøgersen:
   tja, skulle jeg prøve?? jeg er mer som Carl I var engang, men jeg vil vel bli kalt "gamla" lol

   M Liz Thøgersen:
   det vi først måtte trenge er 50 000 tilhengere,, men da må det norske folk begynne å våkne.

   Rune L. Hansen:
   Med en sivil-befolkning gjennom-trakassert, indoktrinert og pervertert til å tro at politikk handler om egoisme og spisse albuer?
   Og manipulering med lov og rett uten hverken respekt for lov og rett, med-mennesker eller integritet?
   Alles krig mot alle, med egoisme og utplyndring i høysetet?
   Hvem vil vel ha den reelle lov og rett, rettferdighet og med-menneskelighet?

   Freddy Stangnes:
   Da er det ikke så mye annet å gjøre enn å får stablet et nytt parti på beina og det eneste jeg vet som stiller med blanke er ark er NFP Norsk Frihetsparti , som ennå ikke har noen historiske hverken fadeser eller tabber!? Så får vi putte hodene sammen og se hva vi kan gjøre . Gruppene er klare. både denne som omhandler lovverk og den andre som omhandler partiet.

   Erling Olsen:
   Det må være første prioritet å få frem en intelligent, hardtarbeidende og ikke minst KARISMATISK person..
   Anders Lange og Carl Ivar var det , og de er grunnen til at FRP eksisterer
   Får ingen stemmer uten dette M Liz Thøgersen

   M Liz Thøgersen:
   jeg har jobbet i FRP gamle oslo i noen år,så det vet jeg, erling,men det beste de må ha,er bestemthet og ikke vike for andre parti. men holde seg til våre bestemmelser i politikken, vi skal drive.

   Freddy Stangnes:
   Har vi noen i kikkerten?

   M Liz Thøgersen:
   vi får tenke litt på det, så kanskje ?

   
---
---

   Norulv Øvrebotten, 06.06. 2012:

   Det gamle trikset

   Hvorfor deler Oslo tingrett vitner inn i to kategorier og nekter dem som er mot islamsk innvandring å bli kringkastet, mens de som har motsatt standpunkt har fritt fram i radio og tv? Det har ikke noe med dommernes syn på islam å gjøre, slik alle tror når de går fem på dette gamle kommunistknepet.

   Målet er å skape en debatt på falskt grunnlag nok en gang og befeste en villfarelse om at Anders Behring Breivik er en terrorist med bekjempelse av islam som mål. Dette prefabrikkerte motivet er viktig å hamre fast i bevisstheten til alle og enhver. Følgen er at det reelle motivet, nemlig å befeste gammel maktstruktur med over 70 år lange dype røtter under Moskvas herredømme, blir stadig bedre kamuflert.

   To dommere fra Oslos gamle frontfamilier er i sving i Oslo tingrett. Glem aldri det. Trikset med å befeste en villfarelse på denne måten er slett ikke nytt. Følgen er at du blir narret til å forholde deg til et årsaks- og virkningsforhold som ikke eksisterer i virkeligheten. Dette fenomenet går igjen i slike regisserte forestillinger over en gammel kommunistisk lest. Dette er illusjonenes arena. Du befinner deg midt i en profesjonell bedragoperasjon som ruller og går hver dag.

   Jeg forteller deg om håndverket som ligger til grunn.

   Intellektuelle mennesker er blant dem som lettest lar seg lure av triks fra tryllekunstens verden. Det viser undersøkelser om magi. Profesjonelle bedragere forkledd som jurister i svart kappe lurer dermed ordinære jurister trill rundt. Denne skribenten med juridisk utdannelse er bare en av de mange som de siste dagene har latt seg narre til å skrive på grunnlag en en fiktiv problemstilling. Akkurat slik målet var med saksbehandlingen fra Oslo tingrett. Retten driver ikke politisk sensur, retten driver med narrespill. For å berge familiemakt i Oslo.

   http://www.civita.no/2012/06/06/retten-bedriver-politisk-sensur?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=retten-bedriver-politisk-sensur
   Retten bedriver politisk sensur
   www.civita.no
   Ved ikke å fortelle om grunnlaget for inndelingen, leder tingretten oss inn i mistanken. Dette er mistanken om at man ikke vil slippe til islamkritikere i denne saken, og at det derigjennom bedrives meningspoliti. Kommentariatet hører bare ikke hjemme i en rettssak, og det kan heller ikke fullt ut s...

   
---
---

   Øistein Østgaard, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/204660792976807/244493245660228

   Arbeiderpartiets avskjedsforestilling..?

   Sakset fra Stiklestadaksjonen her på FB, ”Nei til multikulturelt senter på Stiklestad”.

   Roy Vega:
   ”HVA VI MENER OM ANDRE”

   Vi får stadig spørsmål om hva vi mener om ulike Islam-kritiske organisasjoner. Vel, nå er det over 70 000 treff på slike nettsider i døgnet, og når dette begynner å føles som noe overveldende - kan det faktisk skyldes at det er mange som ser med en viss skepsis på denne religionen? Det gjør nemlig vi også, da det helt konkret er åpenbare konfliktelementer i møte med vårt demokrati.

   Når det er nevnt, Stiklestadaksjonen fokuserer den ideologiske og politiske maskeraden i regi av Arbeiderpartiet, der multikultur-doktrinen nå har blitt en slags livbøye for å slepe videre på en trist ideologi som egentlig kilte seg fast under Berlinmuren, da denne gikk ned. Vi går med andre ord rett i fletta på Arbeiderpartiet, som nå omgjør Stiklestad til et eneste stort politisk teater. Dette er vår sak. Dette er Stiklestadaksjonens substansielle basis. Altså: Vi behøver slett ikke å ha noen mening om alle Islam-kritiske nettsider, organisasjoner og utgrupper som spretter opp der ute.

   Arbeiderpartiets kulturminister Anniken Huitfeldt åpner egentlig Arbeiderpartiets avskjedsforestilling på Stiklestad under Olsok, og vi skal vinke farvel til det samme partiet. Det var mange år på toppen av norsk politikk. Nå er det snart over. Og takk Vårherre for det.” sitat slutt.

   Prest maner til kristen kamp mot islam - Dagen
   dagen.no

*

   
---
---

   Trond Ruud, 06.06. 2012 via International Politics of interest to the global community:
   http://www.facebook.com/groups/202537176457381/412633208781109/

   The EUSSR (also known as the EU) will soon get its own KGB

   The EUSSR already has a massive army of almost 40.000 apparachiks in Brussels. Recently it has began the build-up of a vast External Action Service with embassies in over 130 countries. In the first phase the EEAS network will consist of approximately 5500 diplomats, but there are plans to increase the number to up to 8000 people. Even in the tiny Pacific island state of Vanuatu (population 200.000) the EU has an "embassy" consisting of seven diplomats!

   But this is just a beginning. Comparing with the Soviet Empire, one major institution is still missing in the EUSSR arsenal of institutions - its own KGB. But don´t despair, it is on its way:

   EU counter-terrorism director Olivier Luyckx envisions the new organisation working alongside the EU's new diplomatic corps, headed by Foreign Affairs High Commissioner Baroness Cathy Ashton.
   Luyckx had called for a series of existing EU security agencies including Europol, Eurojust, Cosi, Frontex and Cepol to be pulled together in one body with sweeping powers in the European Parliament in Brussels earlier this week.
   "There is new room for action at EU level. This is how I see the change: To set up a system that would mirror the one that is being set up for monitoring external crises, a one-stop shop for information-sharing," the Daily Express quoted him, as saying.

   Read the entire article here: http://in.news.yahoo.com/eu-anti-terrorist-body-kgb-20110402-003516-679.html

   New EU anti-terrorist body will be 'like KGB'
   in.news.yahoo.com
   London, Apr.2 (ANI): Senior European administrative officials are planning to set up a new European Union counter-terrorism agency, which critics warn, could turn into a Europe-wide secret police force that would be "like the KGB".

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2012:

   Venter enda på svar.

   Til statsråd Faremo og leder av justiskomiteen Per Sandberg.

   Dette brevet skriver jeg på vegne av de flere tusen mennesker som engasjerer seg i avsløringene om tilstandene i våre domstoler.

   Spørsmålene er :

   Kan statsråden leve med den tillitskrisen som nå sprer om seg etter avsløringene om dommere som ikke har hatt papirene i orden?

   Og hva konkret skal gjøres for å løse problemet til folkets beste slik at deres juridiske rettigheter blir sikret?

   Vi er etter hvert flere og flere mennesker som oppdager at vi har levd i en rettsstat hvor et betydelig antall dommere ikke har hatt papirene sine i orden. Om noen dømmer uten å ha formaliane i orden, er loven klinkende klar. Da er domstolen ugyldig sammensatt og en ugyldig sammensatt domstol, kan heller ikke avsi dommer mot landets innbyggere.

   I kjølvannet av de avsløringer som er gjort, har det utviklet seg en ikke ubetydelig tillitskrise mellom befolkningen og domstolene. En slik tillistbrist kan ikke domstolene leve med over tid. Derfor forundrer det meg og mange andre at ydmykhet til problemet erstattes med arroganse og mangel på folkeskikk, når folk henvender seg til domstolene for å forfølge sine juridiske rettigheter.

   Jeg har fått kopi av mange e-poster der dommerne utviser dårlig skjønn i måten de ordlegger seg på:

   Her er to av mange eksempler på hva dommere skriver til befolkningen og hvor arrogansen råder:

   ”De vil gjøre klokt i å slå Dem til ro med at slike åpenbare feil ikke skjer, og at den dommen som ble avsagt i Borgarting lagmannsrett, ikke er en “nullitet”,

   ”Eg ser ingen grunn til å sende nokon kopi av slik forsikring til dykk. Dersom de ynskjer kopi får de henvende dykke til DA.”

   Statens representanter bør ikke gå i den felle å undervurdere sin befolkning. Jeg tror heller ikke staten skal undervurdere sin befolkning til å tro av den passivt aksepterer at denne problemstillingen, hvor det altså er dommerne og DA selv som er lovbryter, skal avhjelpes av de samme lovbryterne.

   Eneste måten å løse problemet på er å innta en inkluderende dialog med befolkningen hvor man i felleskap finner løsninger som både juridisk og demokratisk er til å leve med for en befolkning som nå føler seg ført ba lyset.

   En opptrapping av den maktarroganse vi har sett klare tendenser til, er bare å helle mer bensin på det bålet som allerede ligger der.

   Bergen, den 12.4.2012
   Marius Reikerås

*

   Inge-Jarl Clausen:
   flott skrevet marius.

   Marlene Cadebou Tollefsen:
   Du gjør en kjempebra jobb Marius!

   Hans Sigurd Egeland:
   Kjempebra Marius!!!

   Asbjorn Torkelsen:
   Gir vel berre blaffen med dette, som med alt annet.....

   Øyvind Hansen:
   Kjempebra skrevet Marius. Følger innleggene dine regelmessig og det er mye interessant du tar opp/skriver om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/426237630732526

   Dette også er meget viktig stoff:

   Discussion - Do social workers "Rape" & "Murder" children??? - Tom Thumb
   
http://www.tomthumb.info/tt/index.php/2012/05/28/do-social-workers-rape-and-murder-children/
   
www.tomthumb.info
   Do social workers “Rape” & “Murder” children??? What do you think? Yours Tom Thumb The discussion so far….. (please note the

*

   Rune L. Hansen:
   Hvem i Norge er skyldige og delaktige i kidnapping, fangehold og tortur overfor barn (og foreldre)?

   Annina Karlsson:
   Ansvaret bollas som om det vore ett spel i handboll antar jag?

   Rune L. Hansen:
   De morer seg i avslappet spenning med det. Og later som de ikke skjønner eller forstår noenting utenfor nese-tippen sin.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150842497496875&id=733576874

   Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 6 nr.1 om rettferdig rettergang inneholder krav til habilitet hos offentlige tjenestemenn.

   Habilitetsreglene i EMK artikkel 6 nr. 1 er ikke begrenset til kun å gjelde dommere. EMK artikkel 6 nr. 1 gjelder også for offentlige tjenestemenn og kvinner.

   Dette er slått fast i flere avgjørelser av EMD, sist i Affaire VERA FERNANDEZ-HUIDOBRO v Spania.

*

   Sveinung Vegsund:
   Takker, den var gull verd !

   Sveinung Vegsund:
   Den blir resirkulert for alt den er verd !

   Cecilie Bedsvaag:
   Jeg går ut ifra at barnevernsleder og saksbehandler er offentlige tjenestekvinner?

   Sveinung Vegsund:
   Forvaltningspersonale !

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V6 Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
   -- Osv., osv. Absolutt ingen burde kunne være i tvil. Ap-regjeringen og dens mafia-virksomhet er fullstendig et groteskt terror-regime.

   Vigdis von Ely:
   Da går jeg ut fra NAV er også i skuddlinjen ;)

   
---
---

   Deborah Parks, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/179001105490717/384107008313458/

   ‎"In my three decades of public service, I have consistently focused on protecting the right of parents to make decisions for their children,” Congressman Franks says. “Put simply, there are really only two options when it comes to who will determine the substance of a child's education: it will be either a bureaucrat who doesn’t know the child’s name, or a parent who would pour out their last drop of blood for the child.

   Parental Rights Amendment Introduced - Parentalrights.org - Protecting Children by Empowering Parent
   http://www.parentalrights.org/index.asp?SEC=%7B4E80508A-AC39-4FAC-814A-90A6372C481D%7D&Type=B_BASIC
   www.parentalrights.org
   Protecting Children by Empowering Parents through the Parental Rights Amendment

*

   
---
---

   Julija Lande, 02.06. 2012:

   Yes!
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=293231950765408&set=a.170501609705110.45962.168960053192599&type=1&ref=nf
   
   537476_293231950765408_1670707285_n.jpg

   Wall Photos
   ♥ ♥
   By: You Are Living In My Heart

*

   Kjell Mjønes:
   LIKER - DELER !

   
---

---

   Børre Tafsemester Bjerkland, 06.06. 2012:

   APs årsmøte var lukket, men en fikk smugla ut bilde :-))

   480220_4051420839660_1083945309_n.jpg

   Børre Tafsemester Bjerkland and 2 other friends shared Freddy Ray Hartman's photo, 23.05. 2012
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4051420839660&set=p.4051420839660&type=1&ref=nf  
   Freddy Ray Hartman's Photos
   http://www.westernjournalism.com/investigate-valerie-jarrett-over-deepening-role-in-solyndra-scandal/ INVESTIGATE A.S.A.P.
   By: Freddy Ray Hartman

*

   Tommy Hyving:
   hehe...

   Lasse Skøien:
   Den var faktisk morsom, Børre

   David Jansen:
   Jo, faktisk... kjenner igjen de fleste.....

   Børre Tafsemester Bjerkland:
   Derfor de heter AP, nå skjønner vi hvorfor :-))

   Laila Helene Svan:
   Haha... fiiiiin :-)))

   Ernst Olsen Meister:
   Sentrumsblink og innertier igjen Børre ;D)

   Arild Lagesen:
   Hehe. Konge bilde

   
---

   Robin Larson:
   If KING obeyme is elected/selected for a second time this will be the jury of your peers. A bunch of monkeys that 'AGREE" with KING obeyme. The very same tactics that HILTER used.
   May 23 at 5:26pm ·

   Freddy Ray Hartman:
   ‎@ROBIN... AGREE 100%
   May 23 at 5:28pm ·

   Carl Smith:
   The German government enabled Hitler to power .
   May 23 at 5:47pm ·

   Freddy Ray Hartman:
   AND IT'S GERMAN PEOPLE.... REMEMBER, THE "JEWS" WERE WAITING FOR THE "NEXT" ELECTION...........
   May 23 at 5:59pm ·

   Robin Larson:
   HITLER took advantage of the social, political and economic chaos following WWI to cower the German government and out manuever them. All others died or were killed.
   May 23 at 6:09pm ·

   Robin Larson:
   KING obeyme is "CREATING" the political, social and financial chaos of today for the same ends. Limitless POWER>
   May 23 at 6:10pm ·

   Carl Smith:
   Exactly Robin
   May 23 at 6:19pm ·

   Carl Smith:
   Right on Robin ..
   May 23 at 6:30pm ·

   Frank Palmieri:
   Sad to say that our congress evolved in the wrong direction!
   May 23 at 7:17pm ·

   Michael Tyree:
   What is this the house of commons or it could even be the house of lords.
   May 23 at 10:26pm ·

   Rich Young:
   They have won?
   May 23 at 10:45pm ·

   Christine Kayser Fewkes:
   I thought this was the Scopes monkey trial! Then I realized it's a convention of liberals.
   May 24 at 5:01pm ·

   Christine Kayser Fewkes:
   Sorry. Didn't mean to insult apes in general. lol
   May 24 at 5:02pm ·

   Sandra Harding:
   Bet they'd do a better job.
   May 24 at 5:51pm ·

   Kathryn Valente:
   Congress?
   May 24 at 6:35pm ·

   Franka LaRosa:
   likes this.
   May 24 at 10:58pm ·

   
---
---

   Dung Svalland, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/svalland/429337497096471/

   Det står i Jesaja 3, 9:Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!

   Bv skryter av så mange barn de har kidnappet fra foreldre. Det betyr at de volder seg selv ulykke! Så vi vet at ulykke skal ramme dem fordi de vil ikke gjør rett men fortsetter å torturere barna og deres foreldre.
   Det vil alltid føre til konsekvenser.

*

   Trygve Einar Gjerde:
   Når menneskene er blitt tilstrekkelig forherdet i synden så skryter de over sine ugjerninger. Morderen skryter over sine mord, tyven over sine tyver, svindleren over sine svindlerier, horkaren over sitt horeri og barnevernet over sine barne røverier og kidnappinger, løgn og bedrag!

   
---
---

   India's Smile Ngo shared a link, 06.06. 2012:

   MEA gathering information on boy taken in custody in Sweden
   =======================================
   PTI | 07:06 PM, Jun 06, 2012
   The External Affairs Ministry has told Ranjana Kumar, mother of NRI Annie Johansson whose 11-year-old son Domenic has been taken in custody by Social Welfare Board in Sweden in 2009, that the government was gathering information on the matter, including legal aspects. ''Full information regarding the case is being gathered, including legal aspects, so that the Government of India can decide on its future course of action. You will be kept informed of further development,'' Tarika Roy, Director (central Europe) of MEA, said in a communication to Ranjana Kumar at her Ahmednagar residence in Maharashtra.
   =======================================

   http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/mea-gathering-information-on-boy-taken-in-custody-in-sweden/1008369.html
   MEA gathering information on boy taken in custody in Sweden, IBN Live News
   ibnlive.in.com
   Kolkata, June 6 (PTI) The External Affairs Ministry has told Ranjana Kumar, mother of NRI Annie Johansson whose

*

   
---

---

   Roger Larsen, 06.06. 2012:

   Ny gladmelding fra Marius Reikerås:

   Roger skriver:
   Nå må vi sammen stå og VISE de sjeler som jobber i Staten og andre autoritære yrker, etater, departement osv at FOLKET ikke godtar grove lovbrudd mot Grunnloven, at de gir blaffen i Menneskerettigheter og ødelegger Moder Jord.

   Her er en gladmelding fra Marius Reikerås som viser at
våre myndigheter som mener de ivaretar disse rettigheten, .. ja det bilde begynner for alvor å slå sprekker, slik Marius uttrykker det.

   NY sak skal opp hvor Norge igjen ( med de sjeler som opprettholder disse lovebrudd ) igjen må må stå til rette for disse lovbruddene ovenfor domstolen i Strasbourg.


   Her er hva Marius skriver og deler:

   Det begynner å slås alvorlige sprekker i menneskerettsbildet til staten også i utlandet. I 2010 sa Høyesterett at det er helt greit å sparke sjøfolk, bare man har fylt 62 år. Nå er saken gjenåpnet av Sosialpakten i Strasbourg med 13 mot 1 stemme! Dette er et kraftig nederlag for norske domstoler og viser at staten er flink til å forfekte og skryte av menneskerettighetene overfor andre land, samtidig som de ikke bryr seg så mye med sine egne borgere. La oss stå på sammen videre og innføre menneskerettsstaten her hjemme!

   Vedlagt følger mail fra Strasbourg:

   Emne: decision on Admissibility Complaint No. 74/2011 FFFS v. Norway

   I wish to inform you that on 23 May 2012 the European Committee of Social Rights
declared admissible the complaint No. 74/2011 lodged by FFFS against Norway. The
decision is from now public and will be published on our internet website in the
next few days

   Please find attached a letter dated 31 May 2011 which was also sent to you by snail
mail, as well as the text of the decision.

   Yours sincerely,

   Laurent Viotti
   European Social Charter
   Human Rights and Legal Affairs
   Council of Europe
   F - 67075 Strasbourg Cedex
   Tél + 33 3 88 41 34 95
   Fax + 33 3 88 41 37 00

*

   
---
---

   http://www.facebook.com/vivi.bech.7/posts/230704497046003
   Vivi Bech, 06.06. 2012:
   Det er det gode gamle teologiske spørgsmål igen, frelses vi af vores tro eller vore gerninger? Det kan man læse formuleret her:
   http://jesusnet.dk/index.php?special_id=21&svar_id=577

   "Jeg har to skriftsteder, som jeg ikke kan gennemskue meningen af.
   1: Mattæusevangeliet kapitel. 7, vers 21." Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje".

   2: Jakobs brev kapitel 2 vers 24." I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene".

   Hvordan synes I det harmonerer med Pauli ord om, at vi retfærdiggøres af TRO alene uden gerninger???
  Jeg synes Bibelen modsiger sig selv".

   Jeg kan rigtig godt lide svaret til spørgeren, hvor kvaliteten af troen sættes i fokus:

   "Troen er ikke en mening eller en ideologi. Troen er et personligt forhold til Jesus: Han elsker os - og vi elsker Ham (Johannesevangeliet kapitel 15 vers 9-10).
   Derfor kan Paulus også mange gange understrege, at en levende tro på Jesus Kristus altid vil vise sig i kærlighed, f. eks. Galaterbrevet kapitel 5 vers 6: ”For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed. Og Jesus taler om det samme, f.eks. i lignelsen om at bygge sit liv på klippen ( Mattæusevangeliet kapitel 7 vers24-27)...

   ...troen er aldrig uden gerninger. Det er både Jesus, Jakob og Paulus ganske enige om".

   JesusNet.dk - Hvad er vigtigst: tro eller gerninger?
   jesusnet.dk
   Debat, information og dialog om Gud, Bibelen, tro og kristendom. Gratis bibelord og tilbud om personlig kontakt. Stort debatforum og artikelarkiv.

   Rune L. Hansen:
   Mauren på nord-siden ropte at det er kaldt, mens den på sør-siden ropte at det er varmt.

   Vivi Bech:
   ‎"Maurene har mindre artsmangfold i kalde klima og det er bare funnet 53 arter i Norge. De er sosiale insekter, som lever i kompliserte samfunn. Mange arter bygger forseggjorte bol, kalt maurtuer".
   Fra http://no.wikipedia.org/wiki/Maur
   Det er et ord, der godt kan føre til misforståelser, da vi har et dansk ord, der hedder mauere :)
   "Befolkningsgrupper: Mauere: 30 %, sorte: 30 %, mixede mauere og sorte: 40 %"

   Fra http://www.global.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=73
   Maur - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Maur er hovedsakelig små insekter som utgjør en familie av årevinger. De er nært beslektet med vepsene, spesielt stikkvepser og Scoliidae. Enkelte entomologer plasserer maur systematisk i overfamilien Vespoidea, andre i en egen overfamilie, Formicoidea.

   Vivi Bech:
   Om det er koldt eller ej har bare ikke noget at gøre med, hvordan ens adfærd overfor andre mennesker er (under normale livsvilkår, hvor man kan tage mere eller mindre tøj på).
   Så den geografiske forklaring holder altså ikke som bortforklaring for ukærlig adfærd, Rune L. Hansen :)

   Rune L. Hansen:
   Ordsp 6,6-11 {GÅ TIL MAUREN OG BLI VIS!}
   "Gå til mauren, du late,
se på dens strev og bli vis! 7 Enda den ikke har noen høvding,
verken oppsynsmann eller herre, 8 sørger den for mat om sommeren
og samler inn føde om høsten. 9 Hvor lenge vil du ligge, du late,
når vil du våkne og stå opp? 10 "Jeg vil sove litt til, en ørliten blund,
legge hendene sammen og hvile en stund." 11 Da kommer fattigdommen som en farende fant
og nøden som en væpnet mann."

   Rune L. Hansen:
   Ordsp 30,25: " Mauren er ikke noe kraftig folk,
   men om sommeren skaffer den seg føde."

   Vivi Bech:
   Men, der står altså ikke i de citerede skriftsteder om myrer, der konstaterer, at det er koldt på nordsiden og varmt på sydsiden :D

   Rune L. Hansen:
   Jesus i Matteus 12,42:
   "Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom - og her er mer enn Salomo."

   
---
---

   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151070992133296
   Arild Holta, 06.06. 2012:
   Det er mange tolkninger av Bibelen, og de forskjellige bibeloversettelsene er litt forskjellige mht hvordan de tolker enkelte ord i grunntekstene, og videre legger forskjellige teologiske retninger litt forskjellige grunntekster til grunn. Som om ikke det var nok, så er ikke katolikker, protestanter og greskortotokse helt enige om hvilke bøker som skal være Bibelen. Det er fakta.

   Tilgivelse:
   1. Det mennesket ikke klarer å forstå kan være ubevisste synder. Slikt tilgis.
   2. De mennesket klarer å forstå og er villig til å gå til Gud med og få tilgivelse for under et helhjertet ønske om å ikke gjøre slikt, er det tilgivelse for.
   3. De som gir blaffen i rett og galt, er nok langt bort fra tilgivelse og Guds nåde.

   Seksualmoral og Bibelen
   Dette er i grunnen ganske enkelt. Guds beste vilje, i følge Bibelen, er at vi er trofaste mot hverandre, og fører slekten videre.

   Utover det er det mye vanskelig mennesker sliter med. Jeg er glad for at jeg kan tro på at Gud har mye mer forståelse for våre feil, mangler og utilstrekkelighet enn hva kristne moralister gjerne har. Ofte blir gjerningslæren så hard at de svake drives fra Kristus. Det skjedde ikke hos Jesus. Det burde være et stort tankekors for oss kristne - et tankekors som burde få mange til å bøye hodene i skam.

---
---

   Trond Ruud, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/435421359815839/

   Når Finnene, uten olje kan få det til, burde vel for pokker vi også kunne gjøre det samme?

   Finland fjerner tv-lisensen
   http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7919642
   www.nrk.no
   Allmennkringkasteren YLE skal fra 2013 finansieres over skatteseddelen.

*

   John Eiliv Rindøien:
   å i helvete vi klarer ikke dette , nei den siste sovjetstat ,kvalifiserer til økte avgifter og LAaaaaaaaang Brødkø på KIWI :(!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3481325946625

   Når politikk blir å sko seg på andres bekostning eller å overtrampe med-menneske, da har politikk blitt grov-kriminell mafia-virksomhet.

*


   
---
---

   Anne Skaner, 06.06. 2012:

   Samtal om livet: Sofia Rapp Johansson 31.05.2012
   http://arenan.yle.fi/radio/1571451
   arenan.yle.fi
   Sofia Rapp Johansson (f. 1980) är en svensk författare och artist som just nu ärt aktuell med sin tredje bok, Kyss mig lycklig. I sina böcker skriver hon om sin barndom som var fylld av sexuella övergrepp och misshandel. Då hon var sju år omhändertogs hon och hennes syskon av socialen och placerades i en rad olika fosterhem, där övergreppen fortsatte. Som tonåring blev hon missbrukare och levde även som prostituerad. Idag är Sofia fri från droger och destruktivitet, och hon har gett de utsatta barnen i Sverige ett ansikte. Hon är en överlevare, en som klarat sig mot alla odds. Hör Sofia berätta om sitt liv i Samtal om livet. Redaktör: Anki Westergård.

*

   
---
---

   Norulv Øvrebotten, 06.06. 2012:

   ‎"People haven't gotten mad yet."

   "I think it still lies in the future how we will cope with this in the long run,” the king said in a rare interview last week. “We haven’t got to the stage where people have gotten mad yet.

   I think we’ll go through that as well. That has to come and go before we are finished with this. And we have to let that happen.”

   King Harald of Norway Proves Mettle With Response to July 22 Deaths
   
http://www.nytimes.com/2011/10/16/world/europe/king-harald-of-norway-proves-mettle-with-response-to-july-22-deaths.html
   www.nytimes.com
   July 22, when 77 people were killed by a homegrown terrorist in Norway, was King Harald V’s test. He is considered to have passed it.

*

   Rune L. Hansen:
   King of the Norwegian terror-regime?

   
---
---

   Mike Cechanowicz, 06.06. 2012:

   Media er selv ansvarlig for å skape konforme mennesker gjennom fordumming av innlegg, meningsløs underholdning og liten føde for intelligens og kritisk tenkning. Ja kanskje nordmenn er best i klassen - tror faktisk amerikanere er best der - men nordmenn henger ikke langt etter og vil gå med i samme dragsuget når en tsunami av endringer velter innover dem.

   Det konforme mennesket – Normenn best i klassen
   http://hyperrealisme.wordpress.com/2012/06/06/det-konforme-mennesket-normenn-best-i-klassen/
   hyperrealisme.wordpress.com
   Begrepene “obedience”, “complience” og “conformity” er sentrale begreper i sosialpsykologien. Begrepene beskriver evne til lydighet og underkastelse i henhold ti...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Nordmenn best i klassen:
   Et par år før den beskrevne lydighets-studien fra 1963 reiste Milgram til Norge. Her utførte han en studie på sosial konformitet – en lignende variant av fenomenet “lydighet overfor autoriteter”.
   Forsøkspersonene skulle anslå lengden på lyd og hadde tilgang på “flertallets” svar. Svarene var i seg selv nokså opplagte og ga egentlig ikke rom for tolkning, likevel anga 60% feil svar basert på det de trodde var flertallets svar. Forsøket ble ytterligere gjentatt i Norge, da ble spørsmålet: “Ønsker du å stikke deg ut” lagt inn i studien – hele 80% av nordmennene forkastet da all form for kritisk vurderingsevne og svarte opplagt feil – som en motreaksjon på hvorvidt de ønsket å utfordre de “sosiale normene”. Den samme studien ble gjennomført i Frankrike noen år senere. Her viste det seg at kun 50% var villig til å la egen persepsjon vike for sosial konformitet."

   Rune L. Hansen:
   På verdens-toppen i indoktrinert galskap!

   
---

---

   Totto Stave Mjåtvedt, 06.06. 2012:

   ‎"Kriminelle utlendinger løslates," Så kriminelle Nordmenn blir ikke løslatt ?

   Streiken lammer Politi-Norge - VG Nett om Lønnsoppgjøret
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10073644
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Kriminelle utlendinger løslates, politiet stenger dørene og etterforskningen stanses. Nå blir det mer kaos.

*

   

---
---

   June Rode, 06.06. 2012:

   Det er ikke lenger et spørsmål om å leve, men et svar for å overleve.

*


   
---

*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. juni 2012, Vinberget:

   Noe skyer, lys blålig himmel og sol. Noe mere overskyet utover formiddagen og dagen, omkring 15 pluss-grader. 10 pluss-grader klokken 21. Grålig og 8 pluss-grader mot midnatt. 
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3483064070077

   Annina Karlsson, 07.06. 2012:
   "The most inportent thing in the life is to be happy and have love. Naturly it start with the one family."

*

   Rune L. Hansen:
   ‎"Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MR/Verdenserkl-om-Menneskerettighetene.html#Artikkel_16
   Verdenserkl-om-Menneskerettighetene
   hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   Verdenserklæringen om menneskerettighetene / Menneskerettighetserklæringen 
   (vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling 10. desember 1948).
   Innledning: 

   Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, 
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, 
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse, 
   da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene, 
   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet, 
   da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt, 
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse, kunngjør 
   Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Annina Karlsson:
   Naturlig kanske kan översättas med naturlag?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det blir jo likså rett og riktig da også. Verre om noe manglet!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3481325946625

   Når politikk blir å sko seg på andres bekostning eller å overtrampe med-menneske, da har politikk blitt grov-kriminell mafia-virksomhet.

*


   Kjell Einar Vegger:
   Hvis dette endres til: "hvis politikk er å overtrampe i offentlighet, så avsløres mafia'n" kan kanskje flere slutte seg til. Uansett Rune, stå på! :)

   Rune L. Hansen:
   Jeg er ikke ute efter popularitet, Kjell Einar Vegger.

   
---
---

   Marit Larsen, 06.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/295435053866604/324743574269085/

   At muslimer hater kristne og jøder vet vi, og at de befales fra koranen å drepe dem. Men at det virkelig skjer med uskyldige kristne mennesker er hardt å forstå, det er så grusomt og umenneskelig at det finnes ikke ord.

   Ordløs - Rights.no, Human Rights Service
   http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=43&tekstid=5680
   www.rights.no
   ‎06.06.12: Muslimer som konverterer til kristendommen regelrett slaktes i Tunisia, dette landet som var blant de aller mest liberale islamske statene før den arabiske våren. En video dokumenterer en kristen ung mann som får hodet skåret av. Man ser at han ber forsiktig der hodet hans henger utfor e…

*

   Kjersti Margrethe Adelheid Gilje:
   Dette er bare så aldeles grufullt. Det er rett o slett ikke til å fatte. Dette er og forblir satans verk. Det er hans håndtlangere dette her. Så hvist vi ikke er obsrevange, passer på nå, ja så er det ikke lenge før vi også har slikt som dette i vårt kjære Norge. det har jo allerede vært drap på konvertitt fra Islam til Kristendom her i Norge. Og på asylmottaket på jæren fikkk jo en kovertiit heldt kokende vann over seg. så de begynner godt her i landet også disse grusomme islamistene

   Marit Larsen:
   Kampem mot islam er en kamp som alle gode mennesker må stå sammen om.

   Kjersti Margrethe Adelheid Gilje:
   ja dette er visst og sant

   Karlene P. Grinnell:
   Maven vrengte seg og jeg var nær BREKNING! og DET var bare av å lese om det...

   Merete Hodne:
   ‎.............

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare Arbeiderpartiet som torturerer, utplyndrer og ødelegger sivil-befolkningen ... Eller forskjellen er kanskje mindre enn mange tror?

   Rune L. Hansen:
   Mange av oss har blitt og blir behandlet slik av det norske terror-regimet. Ti-tusener nye årlig. Og verre og verre i vill fart blir det.

   
---
---

   Marit Larsen, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/295435053866604/325017140908395/

   Europe’s Witch Hunt | FrontPage Magazine
   http://frontpagemag.com/2012/06/06/europe%E2%80%99s-witch-hunt/
   frontpagemag.com
   Princeton University’s Bernard Lewis once told the German daily Die Welt that “Europe will be Islamic by the end of the century.” We are already living through the self-extinction of the European civilization that shaped the age we live in. The inquisition against Europe’s “racist” and “Islamophobic...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "The inquisition against Europe’s “racist” and “Islamophobic” writers and journalists sheds a unique light on this demographic and religious revolution. Cartoonists, novelists, intellectuals, reporters, these are “les nouveaux réactionnaires,, the new reactionaries as in the pamphlet of the leftist intellectual Daniel Lindenberg. Western intellectuals “guilty” of fighting the stereotypes of the Western elites: multiculturalism, the “droits de l’hommisme”(the human rights turned into a spoiled child), Islam and anti-Semitism. These new witches are demonized in the name of anti-racism, which the French philosopher Alain Finkielkraut called “the communism of XXI century.”"

   Freddy Stangnes:
   Det viser et mangfold i meningene men slike som dette har ingen plass i Norsk presse er ikke det litt merkelig ?

   
---
---

   Hans Ove Skau, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/hans.skau/posts/3432260162030

   Det er et paradoks at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg godtar enhver politivold som medlemsstatene utøver. Dette skyldes i h.t. brev fra domstolen at det ikke er noen menneskerett for borgerne til å få sine saker etterforsket. Og hvis sakene blir etterforsket, så tror domstolen kun på påtalemyndigheten. Ja, hva er menneskerettighetene verdt da? Jo, ingenting!

*


   Rune L. Hansen:
   Kan vel umulig være slik?

   Hans Ove Skau:
   Jeg fikk et brev i sin tid fra sekr. Nilsen ved Strasbourg at det var slik. Dessuten, alle de henleggelser som skjer etter Straffeprosesslovens § 224.1 om 'ingen rimelig grunn til å undersøke om det har skjedd noe straffbart' kunne jo aldri ha skjedd hvis det var en menneskerett å få sin sak etterforsket. Personlig så tror jeg at påtalemyndighetens og menneskerettsdomstolens praksis er rettsstridig, men altså ingen mulighet å komme noen som helst veg med statsorganer som har monopol på saksbehandling.

   Rune L. Hansen:
   En slik praksis må jo være ulovlig for annet enn selv-innlysende saker med adekvat begrunnelse.
   En slik praksis vil jo være i strid med både Norges Grunnlov (§ 110c) og EMK og Menneskerettsloven og også med Straffeloven. F. eks. Straffelovens § 123:
   "§ 123: Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet, for her å nevne noe, første Art i EMK:
   "Art 1: Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene /
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon."

   
---
---

   Frøydis Skaug-Andersen and 6 other friends shared a link, 07.06. 2012:

   Kneblet av kommunen
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kneblet-av-kommunen-6844962.html
   www.aftenposten.no
   Ytringsfrihet. Jeg kunne fått sparken for å skrive disse ordene. Isteden sier jeg herved opp min stilling for å gjenvinne full ytringsfrihet.

*

   Frøydis Skaug-Andersen via Jarle V. Traavik:
   Stikk i strid med mantraet etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati er offentlig forvaltning preget av en lukkethetskultur uten reell ytringsfrihet. Oslo kommune motarbeider og straffer ansatte som deltar i den offentlige debatten.

   Det bør heller legges til rette for at flere i forvaltningen tør delta i samfunnsdebatten. Ansatte i offentlig forvaltning sitter utvilsomt med viktig kunnskap og erfaring for samfunnet. Det vil bringe demokratiet videre hvis vi får høre deres stemmer. Det er et problem for demokratiet når en stor del av befolkningen ikke kan delta i den offentlige debatten uten å skjule hvor de har sin kunnskap og erfaring fra.

   
---

   Einar Nyaas:
   Mer åpenhet..

   Heidi Strikkedilla Kjelløkken:
   Det eksisterer ikke ytringsfrihet i Oslo kommune. Da jeg ble intervjuet av Østlandssendingen i fht stoppeklokke-praksisen i hjemmetjenesten fikk jeg beskjed om at jeg risikerte jobben pga det. Sykt...

   Ola Andersson:
   Når man søker jobb så spør de om man er lojal mot arbeidsgiver. Det er man jo men når det spørsmålet dykker opp får jeg lyst å spørre "hvorfor skulle jeg ikke være lojal? Har dere noe å skjule?"
   Når man jobber for kommune tror naive meg at lojaliteten er ovenfor de som bor i kommunen , men det er feil. Lojalitet er ovenfor arbeidsgiver kommunen og kan bety at man må være illojal mot kommunens innbyggere for å være lojal mot arbeidsgiver. Man skal altså være illojal mot skattebeteler men lojal mot lønnsutbetaler

   
---

   Rigmor Fossdal:
   Kommune- og statsdyret/ene kladd naken...

   
---
---

   Lars Rønbeck, 07.06. 2012:

   ‎Kristin Brataas skriver:
   Leserinnlegg i Aftenposten og Ny Tid førte til at han ble innkalt til sjefen sin i Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Innleggene handlet om historie og forholdet mellom Europa og Afrika og om barnevern.
   Han ble fratatt arbeidsoppgaver og skulle ikke få delta på eksterne arrangementer som var viktige for jobben.
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Ble-truet-med-sparken-etter-a-ha-skrevet-debattinnlegg-6845033.html

   - Ble truet med sparken etter å ha skrevet debattinnlegg
   www.aftenposten.no
   Etter at førstekonsulent Kristoffer Gaarder Dannevig skrev debattinnlegg, skal arbeidsgiveren, Oslo kommune, truet ham med oppsigelse. Nå har han selv sagt opp.

*

   Bjørn-Gunnar Skagen:
   ‎"Mer demokrati og mer åpenhet", bare du ikke er offentlig ansatt..

   Torun Strømberg:
   Ikke rart at de borgelige stormer frem. Denne såkalte trepartiregjeringen, må bort fra maktens høyborg, før de ødelegger både folk og land.

   Bjørn-Gunnar Skagen:
   De er allerede på god vei, spørsmålet er om en borgelig regjering er reddningen.. Det beste for Norge hadde vært å byttet ut alle yrkespolitikkerne

   
---
---

   Sveinung Vegsund, 05.06. 2012 posted toMarius Reikerås:

   Krev lojale helse-tilsette
   Lojalitet og lydigheit er viktige prinsipp for tilsette i Helse Førde når dei skal uttale seg til media. Det gårfram av dei nye mediereglane til helsføretaket.
   Anne-Mari Tomasgard. Sunnmørsposten 13. november 2005.
   Anne-mari.tomasgard@smp.no

   Helse: Dei nye retningslinene som styret i Helse Førde skal drøfte i møte torsdag, skal hjelpe tilsette til lettare å kommunisere med media.
   Retningslinene er ikkje på nokon måte uttømmande, og framleis må det vera slik at kvar enkelt har eit sjølvstendig ansvar for å utøve skjønn i omgang med massemedia, skriv informasjonsrådgjevar Arild Nybø som har vore saksbehandlar for utreinga.
Til grunn for dei nye retningslinene har Helse Førde lagt andre helseføretak sine retningsliner, samt nye statlege retningsliner som gjeld frå september i å r.
   Plikt til informere
   Teieplikt står sentralt i Helsevesenet, men ålmenta har samtidig krav på informasjon. Og i retningslinene blir plikta til å gi sakleg og aktuell informasjon understreka.
   Kvar tilsett kan uttale seg sjølv om sin eigen arbeidssituasjon, så lenge han eller ho rådfører seg med sjefen, og så lenge det blir gjort på ein lojal måte. Men uansett skal informasjonssjefen varslast om dette.
   Ytringsfridomen blir sterkt understreka i retningslinene. Men det same blir lojalitetsplikta, overfor arbeidsgjevar. Mellom anna skal arbeidstakar ikkje uberettiga omtale arbeidsgjevar eller verksemda på ein negativ måte. Det blir til dømes ikkje sett på som lojalt å bruke massemedia til å få omgjort eit lovleg fatta vedtak i føretaket.
   Tilsette skal ikkje kunne velje å uttale seg som privatperson med opplysningar som vedkomande berre har fått i kraft av sitt arbeid og stilling i Helse Førde-
   - I slike tilfelle vil omverda oppfatte vedkomande som representant for
   Helse Førde, og lojalitets- og lydigheitsprinsippa skal då gjerast gjeldande, skriv Nybø.
   Helseføretaket har også tidlegare hatt retningsliner, men disse samsvarar ikkje med klinikkorganiseringa som blei sett i verk frå 1.januar i år.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3483366957649

   Litt om frykten for åpenhet og ytringsfrihet.
   Med et eksempel med en melding jeg mottok i dag:


   Du Rune,,, Det er privat hva en skriver her på FB, og du må spørre om å kopiere. Denne diskusjonen har du og jeg hatt før. . . Googler jeg meg selv er det en hel rekke ting jeg har rett til å bestemme over selv - faktisk alt.
   (jeg har bedt deg om å ta vare på noe diskusjoner, men det er ikke dss. å legge ut off. Og jeg har gjort det samme, men legger ikke ut.)
   Du ser det ikke selv, men du fungerer som et opplysningsorgan for de sykingene - hvilket er stikk i strid med det du hevder. Det heter seg at etter ytringsfriheten m.v. er det lov å si og mene hva en vil, men det fungerer ikke helt slik..
   du må gjerne kopiere , MEN legg det privat slik at disse off. ikke har tilgang til det!!! ER det noe av mine kommentarer du vil legge ut- spør.
   Det er en hel masse jeg finner når jeg googler meg selv (din hjemmeside), og jeg må få bestemme selv, ikke du.
   "Kampen" som du sier, handler ikke om dette at man ikke skal tie, som du sa tidligere.
   Det vil jeg tro gjelder de fleste.
   Dette er VIKTIG:
   Det er bare for bv'ere og off .ansatte å google navn på folk de har i "søkelyset".
   Og du dokumenterer FOR dem. Hva de enn måtte ønske å plukke med seg ut fra hvilken som helst sammenheng. Og helst bruddstykker.

*

   Rune L. Hansen:
   Jeg besvarte hastig slik:
   De dikter, forvrenger og fantaserer uansett hva enn de ønsker de, slik de bruker. Og de søker likså godt gjennom Google og Facebook og andre. Og manipulerer fritt i frekkhetens navn uansett, nu kanskje også via DLD.
   Å stenge eller stoppe åpenhet om disse forhold vil være å gjøre de en mye større tjeneste og hjelp for å opprettholde og å videreføre galskapen. Det er tvert om viktig at det ikke blir gjort.

   Rune L. Hansen:
   En annen, fra en annen, følgende melding, ble tilsendt meg 15.04. 2012:
   "Hei Rune, jeg ber deg pent om å fjerne min artikkel om Stockholmsyndromet fra din hjemmeside. Dette fordi jeg skal i retten og kreve samvær med min datter som jeg har blitt nektet å få se på mer enn to år. Det er mitt åndsverk.
   Jeg ble oppmerksom på det da barnevernet sendte meg kopi hentet fra din hjemmeside. Jeg håper du viser meg vennligheten å etterkomme mitt ønske.
   Vennlig hilsen
   Cecilie Bedsvaag"

   Rune L. Hansen:
   Noen som har kommentarer?

   Torbjørn Haugen:
   trist

   Rune L. Hansen:
   Samtalen fortsatte i dag skriftlig slik:
   Det GJØR de, ja. MEN, Rune, det som ikke ligger ute -- ligger ikke ute. Ingen kan google det jeg skriver på FB med mindre dette er tatt ut derfra av andre enn meg. Eller ligger i åpne grupper.
   Det har derfor ingenting med 'åpenhet' å gjøre. Du f.eks - eller noen annen kan eller har rett til å påtvinge meg din form og mening om såkalt åpenhet. 
   Det er ingen unnskyldning at DE forvrenger uansett - til å kopiere og legge ut offentlig.
   Du hjelper egentlig dem, men ser det ikke helt selv virker det som.

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjengir det jeg trenger både fra åpne grupper og åpne samspill og fra min hukommelse og notater, etc. Som andre og kan gjøre det og gjør det. Og det også blandt annet kan googles, etc. Og det er viktig at det kommer frem, mest av alt fordi det også er - og er slik jeg bruker det - dokumentasjon, bevis, referanser og vitnesbyrd i og av et folkemord og organisert grov kriminalitet, som veldig vesentlig angår oss alle og enhver og hele verden. Det er som du vet meget grove forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet det handler om - jfr. Straffeloven. Jeg er også ikke minst forpliktet til det. Og det er jo også det stadig flere og flere kjenner, erfarer og vet. Åpenhet, synliggjøring, bevisstgjøring, dokumentasjon, etc. er ikke reell uten. Alt og ethvert kan misbrukes - også slikt noe - som du også vet. (Vi kan ikke forby f. eks. kniver og gafler i verden av den grunn.) At dette trengs og er viktig og nødvendig tror jeg ikke det er så mye tvil igjen om - annet enn hos kriminelle og deres med-spillere, selvfølgelig.
   Takket være dette har jeg nu også solid, omfattende og detaljert dokumentert og synliggjort disse forbrytelser. Dokumentasjon og bevis åpent tilgjengelig for enhver og alle - også i og for eftertid.
   Ingen kan eller trenger mere være i tvil.

   Ann Gudmestad:
   Min kommentar er : Om en ikke vil stå ved det en skriver, skal en ikke skrive det.
   Alt for mange grupper og ting og tang forsvinner, dette gjelder også profiler. Så sent som i dag har jeg lett etter en gruppe som omhandler barnefengselet "Elvergården", men den er borte..

   Rune L. Hansen:
   Ja, Ann Gudmestad. Ville vært forskrudd om det ikke var slik.
   Noen er redd for at deres barn og de selv som foreldre straffes for å omtale hva som har skjedd og skjer.
   De straffer enhver og oss alle og hvem som helst for hva som helst og ingenting.
   Eller rettere sagt sier at det er derfor og derfor hva enn for å gjøre hva de likevel og uansett har som hensikt. Og hensiktene deres og hva de uansett gjør vet vi. Og selv om det ikke hadde vært slik ville vi ved å efterkomme slike krav, ønsker og trusler ha forsterket deres grov-kriminelle virksomhet.
Sammenlign med Hitler-tyskland og andre terror-regimer så skjønner og forstår en.
   Det er slik det er.

   Ann Gudmestad:
   Du skal bare samle sammen etter hva du finner viktig Rune L. Hansen , det er min kommentar til dialogen. andre mener annet, men kan ikke argumentere for det.

   Rune L. Hansen:
   Jeg er en fiske-krok, og har forsøkt og forsøker å innsamle det hele og alt som på noe som helst vis har med alt dette å gjøre.

   Rune L. Hansen:
   Ufrivillig en fiske-krok.

   
---
---

   GB Bergman Bergman, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/301609183185439/456405411039148/

   Detta är väl bara ett i mängden, men lika illa för det.

   UR Play - Barnaministeriet Dokumentär : Ett trauma i tre generationer
   http://urplay.se/166974
   urplay.se
   När Tessan var barn misshandlades hon i det fosterhem hon placerats i. Idag är hon vuxen och kämpar mot de sociala myndigheterna för att få behålla sin dotter Vera och för att få tillbaka sonen Eddie som tvångsplacerats. Det har också kommit fram att Tessans egen mamma omhändertogs som barn.

*

   Michael Fuchs:
   Judgend samhälle. Ta folks barn splittra familjer och indoktrinera ungarna. Lol att man inte får hemskola ungarna visar hur viktig indoktrineringen är.

   
---
---

   Nils T. Jansson, 07.06. 2012 shared a link via Alf Magne Affe Henriksen:

   Slik driver svina i barnevernet.... Sadisme på sitt beste..
   
   Det er fryktelig vond å høre 11-åringens skrik
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32422#p32422
   forum.r-b-v.net

*

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiets terror-regime i hverdagslig aksjon.

   Rune L. Hansen:
   http://www.youtube.com/watch?v=OgTaZpgVRg4&feature=player_embedded
   Næstved kommune tvangsflytter 11-årig pige
   www.youtube.com
   Voldsom tvangsfjernelse af

   Ann Gudmestad:
   http://www.facebook.com/AmySagenHjaelpOgStotteGruppe
   Amy sagen - hjælp og støttegruppe
   Community

   
---
---

   India's Photos · India's Profile, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327691963978112&set=a.299119643502011.72749.100002119333233&type=1

   PLEASE RELEASE : OUR INDIAN BROTHER 'Domenic Johansson' (Sweden)

   11746_327691963978112_1401861308_n.jpg
   India's Smile Ngo, 07.06. 2012:

   MEA inquiring into child's custody case in Sweden.
   ===============================
   The Union Ministry of External Affairs has assured the family of 10-year-old Domenic Johanson — who was taken away from his parents by the Swedish Social Services in 2009 — that it is gathering information about the case, including its legal aspects. This was stated in a letter signed by Tarika Roy, Director of Central Europe at the Ministry of External Affairs, to Ranjana Kumar, Domenic's maternal grandmother who lives in Ahmednagar in Maharashtra.

   A copy of the letter dated May 28 was sent to The Hindu by a city-based NGO, India's Smile, which had appealed to the Ministry of External Affairs to intervene on the family's behalf.

   “Full information regarding the case is being gathered, including legal aspects, so that the Government of India can decide on its future course of action,” Ms. Roy has written in the letter.

   Domenic was taken away from his parents — India-born Annie and Swedish national Christer Johanson — in June 2009 when he was seven-year-old.
   ==================  
   link ::: http://www.thehindu.com/todays-paper/article3499574.ecewith Subarna Chandra, Goutam Hazra, Anirban Guhathakurta, Ruby Harrold-Claesson, Anurup Bhattacharya, Debasmita Pooja Saha, Jon Ragnar Gudmundsson, Annina Karlsson, Pallab Ghosh, Jyotirmoy Karmokar, Aniruddha Bhar, Arpita Pramanick, Pratayay Sur, Jishnu Bagchi, Aratrika Bhattacharya, Uddipan Sengupta, Suman Chattopadhyay, Aratrika Chowdhury, Arobee Chatterjee, Rune L. Hansen, Subhodip Roy, Sunit Chaudhury, Antara Shome Basu, Jenette Yamamoto, Sudin Chattopadhyay, Anirban Mitra, Jagriti Sengupta, Mayukhi MiShti Mir, Saptarshi Dutt, Gopikanta Ghosh, Das Aquarius, Sushanta Kar, Gautam Ghosh, Subhayu Banerjee, Arunabhas Bhattacharya, Pratik Basu, Tannistha Sarkar, Piyali Majumder, Avijit Baran Das, Ina Ray, Debani Sharma, Arjun Chatterjee, Asim Duttaroy, Prasenjit Baksi, Fightagainst Falsecase, Aneek Gupta and Soumyaditya Mukherjee.

*

   Sunit Chaudhury:
   Thanks to M.E.A on behalf of India's Smile Ngo, please please please get the child released, which might be a moral support & confidence builder for the deprived parents through out the world....
   
   
---
---

   India's Smile Ngo shared a link, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/426305174068828

   Government looking into NRI child's Swedish custody:: By INDO-ASIAN NEWS SERVICE
   ==========================
   Kolkata, June 7 (IANS) After over a month's efforts by a local NGO for the release of an NRI mother's son from the custody of Swedish authorities in Gotland, the Indian external affairs ministry has said it is now looking into the matter, including the legal aspects.

   The incident came to light after Fam Christer Johansson and his NRI wife Annie Johansson (Nirmal Kumar Bharos) wrote to a city-based NGO India's Smile that their 11-year-old son Domenic has been taken into custody by the child welfare services of the European nation in 2009.

   In a recent communication to Annie's mother Ranjana Kumar in Maharashtra, MEA director(Central Europe) Tarika Roy said, "Full information regarding the case is being gathered, including legal aspects, so that the Government of India can decide on its future course of action. You will be kept informed of further development."

   The Swedish case has come close on the heels of the successful diplomatic efforts to secure the return to India of an NRI couple's children Abhigyan and Aishwarya from forced foster care in Norway.

   The child welfare services - Gotland Municipal Social Welfare Committee - claimed that Domenic was not properly cared for as per the Swedish law. The authorities cited two cavities in his baby teeth and that the Johanssons had opted to forgo immunisations for Domenic. They also said Domenic was not socialised enough with other children.

   Christer, born and raised in Sweden had met Maharashtra girl Annie in India and the couple tied the knot April 24, 2000. They continued to reside in India, but were financially ruined after a devastating earthquake in the spring of 2001. They then migrated to Christer's home in Sweden where Domenic was born months later.

   "The Johanssons had opted for home schooling which is legal in Sweden as they had some financial problems and also wanted to set up base in India in the long run. They had told the Swedish authorities that they were planning a short visit to India and would do all medical tests and procedures on the child once they returned," said India's Smile secretary trustee Rajib Sarkar.

   On June 25, 2009, when the Johanssons were sitting inside an aircraft for flying off to India, the police entered and took Domenic away.

   "We were taken to the police station at Arlanda airport. No one answered our questions. Instead, a woman stepped inside the room and said, the social services wish to talk to your son for 5-10 minutes. Domenic was not returned after that," Annie said in an appeal.

   The child has been put in an emergency foster care.

   Since then, the couple has been doing the rounds of courts, police stations and welfare committee offices, without any luck. They have been allowed to see their son only rarely.

   Sarkar alleged that the external affairs ministry remained silent all these years despite being well abreast of the case.

   ============================
   Link http://in.news.yahoo.com/government-looking-nri-childs-swedish-custody-135702575.html

   Government looking into NRI child's Swedish custody
   in.news.yahoo.com
   Kolkata, June 7 (IANS) After over a month's efforts by a local NGO for the release of an NRI mother's son from the custody of Swedish

*

   
---
---

   Freddy Stangnes, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/446459028715358/457144144313513

   Litt historikk om Norges Grunnlovs tilblivelse i 1|8124 kan det være greit å legge ut link til her så vi har litt mer klart .

   Grunnloven 1814
   http://www.maihaugen.museum.no/lblve/grunnlov/grunnlov.html
   www.maihaugen.museum.no
   Stormannsmøte på Eidsvoll. Christian Frederik går med på å innkalle en riksforsamling på Eidsvoll for å utarbeide en grunnlov.

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2012:

   
Det begynner å slås alvorlige sprekker i menneskerettsbildet til staten også i utlandet.
   I 2010 sa Høyesterett at det er helt greit å sparke sjøfolk, bare man har fylt 62 år. Nå er saken gjenåpnet av Sosialpakten i Strasbourg med 13 mot 1 stemme! Dette er et kraftig nederlag for norske domstoler og viser at staten er flink til å forfekte og skryte av menneskerettighetene overfor andre land, samtidig som de ikke bryr seg så mye med sine egne borgere. La oss stå på sammen videre og innføre menneskerettsstaten her hjemme!

   Vedlagt følger mail fra Strasbourg:

   Emne: decision on Admissibility Complaint No. 74/2011 FFFS v. Norway

   I wish to inform you that on 23 May 2012 the European Committee of Social Rights
declared admissible the complaint No. 74/2011 lodged by FFFS against Norway. The
decision is from now public and will be published on our internet website in the
next few days

   Please find attached a letter dated 31 May 2011 which was also sent to you by snail
mail, as well as the text of the decision.

   Yours sincerely,

   Laurent Viotti
   European Social Charter
   Human Rights and Legal Affairs
   Council of Europe
   F - 67075 Strasbourg Cedex
   Tél + 33 3 88 41 34 95
   Fax + 33 3 88 41 37 00

*

   Kjell Einar Vegger:
   Er enig i menneskerettighetene, men de er da også nedfelt globalt? (er bekymret for å skape et bilde av et Europa som ikke stemmer)

   Marius Reikerås:
   Vår oppgave er å sørge for at menneskerettighetene ikke brytes vilkårlig her hjemme, Kjell Einar:)

   Kjell Einar Vegger:
   Støtter det, men det gjør vi ikke uten global enighet Marius. :)

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   jeg fikk just bekreftet att dommersaken er på agendaen i stortinget, dette ifra ett medlem i kommiteen.

   John Eiliv Rindøien:
   ha ha ha .: skal de tverrpolitiske i Europakommisjonen Norge avd. Skull&Bones avgjøre saken ,det lukter .: kan ikke se innhabilitet selv om hele familien jobber i rettsvesenet !! , eller om hele familien i alle år har jobbet i AP !!!

   John Eiliv Rindøien:
   Hvis vi har et korrupt dommer_korps, så er nok desverre også de som sitter på stortinget i sammarbeid med sin/statens dommere ,slik at dette er ene og alene gjenstand for mistillit , Kong Harald , din tid har kommet !!!!!!!!!!!!! : Stå opp !!!!

   Kjell Einar Vegger:
   Han har allerede markert seg på paragraf 2, så ikke bli overrasket om det skjer noe :)

   John Eiliv Rindøien:
   da kan han evt. fordre å utlyse folkeavstemming ,om denne saken ??, jeg er bare en troskyldig rørlegger, men jeg tror ikke på julenissen på Juni ! , dette,og mange andre overkjørsler, av det Norske folk..: eks: (da EØS-avtalen ble vedtatt den 21. oktober 1993, hadde Europabevegelsens lakeier 2 stemmer for lite til et lovlig vedtak om å innlemme Norge i EUs indre marked. Dette er en rettsstridig handling som burde kvalifisere til riksrett, men svikerne har i ettertid avviklet riksrett slik at det alternativet i ettertid ikke skulle være mulig.

   Den 7. februar 2012 prøver Europabevegelsens lakeier seg atter en gang på å forandre grunnlovens § 93 i håp om at mindretallsgarantien som er 3/4 flertall kan senkes til 2/3 flertall slik at det blir 13 mandater mindre for å få flertall til å avgi suverenitet på et saklig begrenset området til internationale organisasjoner.) dette er : FOLKEAVSTEMMING MOT SVIKERNE !!!!

   Kjell Einar Vegger:
   http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-002.html Denne ble nylig forandret, etter to behandlinger med mellomliggende valg, endelig lovtekst finner jeg ikke
   /d: LOV-1814-05-17 :d/ Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de M
   www.lovdata.no
   Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Delt

   John Eiliv Rindøien:
   vi kan selvfølgelig late som vi ikke skjønner ,eller forstår sannheten , og kreve en granskning av situasjonen !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2012:

   Lovgiver skriver i NOU 1999: 21, pkt 7.2:
   "Før eden er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet."

   Legg merke til ordvalget. Dommeren mottar ikke bestallingsbrev som besikker henne eller ham til tjeneste før slik ed er avlagt. Det holder altså ikke at en har avgitt ed som annen type tjenestemann. Eden knyttes opp mot han eller hennes virke som dommer.

*

   
---
---

   Christer Marius Abrahamsen, 07.06. 2012:

   Det er den rene komikken å se hvordan enkelte dommere nå gjør det de kan for å slippe å svare på legitime spørsmål fra publikum. Poenget er at dommerne er avslørt i å ha begått omfattende lovbrudd. Punktum.
   Da er det regelrett pinlig å se at de samme dommerne driver et tåkeleggingssirkus av en annen verden i håp om at problemet skal forsvinne. Når dommere behandler folk på denne måten, hvordan mener de da at de skal oppnå tillit?
   - Marius Reikerås

*

   
---
---

   Dung Svalland, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/dung.svalland/posts/482453011771006

   Nancy Kvinlaug og mannen hennes, Laila Kyte og mannen hennes, Britt Lian og mannen hennes kommer til helvete fordi de vet at de gjør urett og fortsetter som ingenting har hendt.

   Alle disse nevnte er fosterfanden til mine tre barn og Kristian Gundersen og bv sansatte og bv sleder Tone Kylland og tidligere bv sleder Svein Ueland, tilsynsførere, lærere, selsesøster... kommer samme sted, forferdelig sted

*

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Dung... dette er ikke bra skrevet - som troende så vet du at man har en fader i himmelen som dømmer....og da vet du også at de som dømmer blir dømt........ jeg forstår at du har det vondt,men du er ikke den rette til å dømme,hev deg ikke over vår gud -- det blir feil,veldigt feil

   Dung Svalland:
   Da er dine ord som dømmer meg, Marit. Jeg får ikke lov å sitere Guds ord., Jeg tror ikke du vet hva det står i boka. Alle dyr er hos mor og far. Bare Vesten bedriver å kidnappe barn fra foreldre.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Nei Dung, mine ord dømmer ikke, jeg siterer bibelen "HAN skal komme att og dømme levande og døde" ikke døm, gi dem forlatelse for de vet ikke hva de gjør.................. la ikke bitterheten spise deg opp som slangen i paradiset.. det er det ikke verdt!

   Mona Nielsen:
   Marit .jeg tror Dung prøver å fortelle at de nevnte lyver så detrenner av de .og det er ondskap :-(:-(

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Mona ,ja jeg forstår det.. men det gagner ikke saken -- jeg og min fam har selv god kjennskap til løgn og bedrag ... derfor har vi emigrert til Spania,og drar ikke tibake til norge

   Dung Svalland:
   Marit mener at de(bv)må få lov og fortsette å gjøre ondt for Vår Herren vil at folk skal omvende seg for ikke å havne i helvete. Disse folkene som gjør ondt frykter hverken mennesker eller helvete.

   Kristin Johansen:
   Vi må be om å kunne tilgi og elske våre fiender. Livet her på jorden er en opptrening og en slags test i hvor sterk vår kjærlighet er. Hvis våre prøvelser kan bidra til å styrke vår kjærlighet så har vi vunnet, og hvis vi kan tilgi og elske våre fiender har vi også seiret. Sannheten kommer alltid frem og vi vinner tilslutt. Hevnen hører meg til sier Herren. Da jeg ber for mine fiender skjer det noe med dem, og da jeg sa til Gud at han fikk gjøre hevnen som det står i skriften. sjedde det også noe. Klem til deg, og stor medfølelse.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Dung-for flere år siden forlot jeg alt i norge og har valgt å ikke la de som gjorde oss vondt få gjøre livet verre ved å hate dem

   Mona Nielsen:
   Nei det tror jeg ikke Marit meneer Dung. men at du .hun. jeg kan ingen ting gjøre med det. Det må til en forandring i systemet i dette landet .for det er hakkandegale :-(:-(:-(

   Mona Nielsen:
   Vi får håpe på 14 juni !!!

   Rigmor Fossdal:
   De VET hva de gjør. Hvordan mener dere man skal forholde seg til det som er overlagt?

   Mona Nielsen:
   Vi forholder oss ikke til det . men kommer ingen vei Rigmor :-(

   Rigmor Fossdal:
   Disse har dømt seg selv.. så kanskje er det lite nytte i å hjelpe til med akkurat det. Likevel hender det man må ha utløp.

   Mona Nielsen:
   Ja det er sant Rigmor !

   Marit Benjosef:
   Jeg føler med dere, Dung og Harald. Det er meget alvorlig det de gjør mot dere.

   Rune L. Hansen:
   ‎Dung Svalland har ingenting å frykte ved å dømme rett og riktig og med de konsekvenser hennes ord har. Hun sier og gjør ikke noe galt, tvert om. Det er den og de som ikke vil skille rett fra galt på rett vis som gjør galt.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 07.06. 2012:

   Et godt eksempel på taktikkene av såkalt barne"vern" . Les og lær..

   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Må de begrunne sakkyndig?
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=50&t=6687&p=31068&hilit=Agrippa#p31068
   forum.r-b-v.net

*

   
---

---

   Ole-John Saga, 07.06. 2012:

   I denne tiden reiser igjen en årsklasse av unge gutter ut for å bli satt under dårlig påvirkning av offiserskoblet. Igjen skal en årsklasse av mottagelige unge mennesker læres prøysermanerer og slette vaner. Igjen skal vårt samfunds mest utpregede slavedrivere gå og breie seg som om de har samfundet på sine skuldre.
   Sørg for at det i år blir en lysning av levende protest mot prøyserismen. La guttene på moene og i marinen få vite at de har den største respekt og aktelse når de selv gir utrykk for sin vilje til å være selvstendige og tenkende mennesker. Sørg for at offiserskoblet får syn for at vi ikke betrakter deres oppsyltede geberder som noe annet enn det det er: En primitiv overlevering fra en gammel tid , en folkefiendtlig og demoraliserende utvekst, som det norske folk vil leve friere og lettere ved å bli fullstendig kvitt.

   Trygve Bratteli

*

   
---
---

   Øyvind Røed, 07.06. 2012:

   Forfatteren med sin familie har stilt så mange ubehagelige spørsmål at det ble beordret barnevernssak - for de som ikke vet det, så er barnevernet staten sitt ultimate våpen mot politiske motstandere. De befinner seg nå på Tonga.

   Breivik anklages for å ha bombet i filler alle norske dommerforsikringer
   http://rettsnorge.no/artikler/2011/November/301111_Breivik_bombet_bort_dommerforsikringene.htm
   rettsnorge.no
   Anders Behring Breivik beskyldes nå for å ha bombet i filler alle dommerforsikringene som angivelig skal være avgitt før 2002. Dette fremgår av en e-post sendt av Inger Kaarbø Hernes i Domstoladministrasjonen.

*

   Roger Larsen:
   Marius Reikerås posted to DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE???
   Jeg sitter på en epost fra Justisdepartementet som er datert 1.3 2010. Her bekrefter departementet at de IKKE sitter på dommerforsikringer, så da er det heller ikke troverdig å skylde på 22. juli for bortkomne forsikringer.

   Ann Tove Buklev:
   Når selv Domstoladministrasjonen lyver, hvem kan man da stole på i denne rettstaten??

   
---

   Rigmor Fossdal:
   http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20100301-oppbevaringDFa.pdf

   Rigmor Fossdal:
   Vr. link over: Her er eposten som bekrefter at Justisdepartementet ikke oppbevarer dommerforsikringer etter 1.3.2010. Staten har et stort forklaringsproblem.

   Bianca Rytter:
   ulovlige regjeringer storting mafia familie dommstoler ulovlige bv myndigheter kommuner media psykriatrin har et stort forklaringsproblem ?

   Bianca Rytter:
   ulovlige fylkesnemda har løyn dommene ?

   
---
---

   Ole-John Saga, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/3143131428234

   Da jeg klipte håret mitt i dag gikk til en frisør jeg ikke har vært hos tidligere. Jeg kom i snakk med ham og han fortalte at han var fra Jordan. I Jordan sa han, der lever muslimer og kristne side om side i fred og fordragelighet uten å krangle om hvilken religion som er den riktige. Muslimer aksepterer kristne og vise versa. Står respekt av mennesker med ulik bakgrunn som klarer å leve i fred og respektere hverandres livsyn.

*


   Magnar Stave:
   Det same i Syria.

   Svein Berg:
   I Bombay opplevde jeg akkurat det samme, der har de kristne, muslimene, hinduene og buddhistene hvert sitt kvartal side om side uten problemer.

   Bjørg Brennan:
   Trur terroren blandt folket kjem dryppende til oss ovenfra?

   Helle Rasmussen:
   ‎:))) du ble sveisen på Håret og da, med det nye profile bilde:)

   Rune L. Hansen:
   Fra regjering og politikk uten respekt eller forståelse for lov og rett.

   Tore Sognefest:
   Jordan vet hvordan!

   Magnar Stave:
   This woman Bassma Kodmani, attended the resent Bilderberg meeting in Chantilly, Virginia, USA, 31 May-3 June 2012. She is the Head of Foreign Affairs with the Syrian National Council (SNC), a coalition of Syrian opposition groups based in Istanbul, Turkey.
   http://www.youtube.com/watch?v=724pUFwG0aE
   Bassma Kodmani wins 2011 Raymond Georis Prize for Innovative Philanthropy in Europe
   www.youtube.com
   Bassma Kodmani, Arab Reform Initiative, is the latest recipient of the Raymond Georis Prize for Innovative Philanthropy in Europe. She accepted the prize dur...

   Roy Fjelldal:
   Hm spør en gjennomsnittsjordaner hva han synes om toraen så synes jeg poenget viser seg og være litt vrient. og hva er bibelen i bunn og grunn basert på? jo nettopp toraen. tror ikke jødedommen er så pop i Jordan og syria alltså. men ironisk nok i følge bibelen er nå jødene guds folk og muslimer flest sier jo gud er den samme guden Abraham er vel regnet som arabernes forfar eller noe slikt, men er omtalt som Ibrahim i bibelen.

   Mennesker er tydeligvis en gjeng selvdestrutive tullinger som bare konsumerer og tenker seg selv først derfor klarer man ikke engang og bli enig om at man ber til den samme usynelige mannen oppe i himmelen. Det er så latterlig at det faller på sin egen urimelighet.

   Jeg sier ikke at jeg tror noe mer om meg selv men herregud da. dette tror jeg noen og enhver føler i en eller annen form

   Ole-John Saga:
   Takk Helle :)

   Bjørg Brennan:
   Slik æ har forstått d, så er Allah en ånd, og Muhammed en forlengst død mann? D sies at Jesus og Gud er samme kraft. Hva svar får æ på dette ; En vindstille dag. Ser du lufta ? Hva er luft ?

   Rune L. Hansen:
   Enhver ser jo uansett alltid Gud, i og med at Gud er alt-omfattende stor.
   Men ser Gud i forskjellig grad.

   
---
---

   Rigmor Fossdal shared a link, 07.06. 2012:

   Ingen har trodd på ham
   http://byavisa.no/2006/04/25/ingen-har-trodd-pa-ham/
   byavisa.no
   I over 25 år har tidligere divisjonsdirektør i Aker Ole C. Østlund kjempet for det han fortsatt hevder er sannheten om havariet på Alexander Kielland-plattformen. Nå kan saken være foreldet, slik drapssaker blir etter 25 år.

*

   Rune L. Hansen:
   Ingen har trodd på ham? Eller den og de som skulle ha undersøkt ville ikke undersøke?

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Østlund ser på meg med et snev av tristhet i ansiktet. Han forteller om en lynkarriere i oljebransjen, og om hvordan han har blitt boikottet, svartelistet og gjort til persona non grata i mange olje- og industrimiljøer.
   - Jeg føler at jeg har mistet mye av jobb, karriere og familie på grunn av dette. Jeg fikk fem avslag om jobb i Statoil, men bruke meg som konsulent kunne de. Mitt budskap skulle ikke bringes til torgs.
   Østlund drev sitt eget selskap som uavhengig konsulent innen prosjektstyring fra 1978 fram til 1987. Da mistet han alle kontraktene sine på tre måneder, noe han forbinder med at han i desember 1986 anmeldte sabotasjen mot Kielland til riksadvokaten.
   - Sånn er det i Norge – det er kameraderiet som råder, påstår Østlund.
   - Krefter i Statoil gjorde det de kunne for å stoppe meg. De brukte kontakter i bankene,i næringslivet og i det offentlige. I tillegg ble jeg avlyttet.Hvis Statoil ikke ønsker å ha en person inn på et prosjekt, er det ingen som vil ta inn den personen.
   - Foranled-ningen til hele sabotasjeaksjonen, som jeg ser på som en konspirasjon fra Statoil og selskapets bakmenn, er informasjonene om korrupsjon i Statoil. Det orienterte jeg den stortingsoppnevnte granskningskomitéen om. Den skulle se på det offentlige pengesløseriet innenfor norsk oljesektor. Rett før deres rapport kom på bordet ble Kielland ”senket”, slik at den økonomiske granskningsrapporten “druknet i dragsuget av plattformen”, som Østlund uttrykker det."

   

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. juni 2012, Vinberget:

   4 pluss-grader Celsius her ute tidlig i dag. 15 pluss-grader og et slør av skyer sør-fra klokken 9. Sløret derefter videre lett over-skyende og 19 pluss-grader frem mot klokken 12. Nokså hvitlig-grått jevnt overskyet efter hvert og noe lett regn og yr fra omkring 17-tiden og videre, med 10 pluss-grader, dunkelt og grålig overskyet mot midnatt. 
---
---

   Rune L. Hansen, 08.06. 2012:

   I Molboland,
   har enhver visdom og forstand.

   Ingenting galt blir der fortalt.
   Og ingen dom er for dum.
   Kloke ord pryder hvert bord.
   Ingen og alle har rett.
   Og ingen og alle har vett.
   Det er landets politikk
   og lov og rett,
   rett og slett.

   *

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, MEA inquiring:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327691963978112&set=a.299119643502011.72749.100002119333233&type=1

   Sunit Chaudhury:
   Thanks to M.E.A on behalf of India's Smile Ngo, please please please get the child released, which might be a moral support & confidence builder for the deprived parents through out the world....

   Sahira Buhr:
   The Ministry will see, as the rest of us who read up and follow the case, that great injustice has been comitted to the family. Even my young teenagers has been informed since the beginning and knows how ugly and disorted the Social Services are behaving, even the judge, and everyone involved from the authorities. The most horrible thing is the TOTAL unwillingness to comprehend the evidence - the family has done NOTHING wrong but always been responsible parents and citizens, even under great pressure. Imagine, having the evidens but STILL not being heard, still being totally ignored and silenced, even back stabbed by every single authority... NOT ONE of them has ever shown an act of justice, NOT ONE has followed the LAW in this but every single time broken every Human Right there is in this case. Imagine having ALL your rights taken away every time you TRY to enforce the rights you are entitled to. Imagine... being kidnapped, 'killed' over and over and over again... that is why I and many with me, have such great hopes in the Indian Ministry. They know... they respect the Family and the Matajis... India is our great Mother, Mataji and I am so happy for the family from having them investigate this... Hari Bohl!♥

   
---
---

   Cess's Photos · Cess's Profile, 08.06. 2012:
   Article series - Social service crimes research
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=376639672395068&set=a.218014334924270.53567.100001471145370&type=1&ref=nf

   Cess Ssec:
   A social worker has no special knowledge

   Learn to recognize the plans of those social engineers
   who created the pseudo-discipline of “social worker”
   to become the authority over your family unit.
   ________________________

   “Those who will not use their own brain, are nothing more than meat on the table and beasts of burden by choice and consent”
    Albert Pike (1809-1891) Morals & Dogma

   SSEC - Social Service Economic Crimes (research)
   © 2012

*

   James Rinkevich:
   Can I share this over at AFRA.

   Rune L. Hansen:
   Certainly. They have less knowledge and understanding and are dumber than most people.
   And are as writers worst kind useless.
   And as fellow human beings ... worst kind of criminals.
   But useful for mafia activities.

   Sikkert. De har mindre kunnskap og forstand og er dummere enn folk flest.
   Og er som forfattere verste sort ubrukelige.
   Og som med-mennesker ... verste sort kriminelle.
   Men nyttige for mafia virksomhet.

   Rune L. Hansen:
   Decent people will not long remain among them.
   Anstendige mennesker blir ikke lenge værende blandt slike.

   
---
---

   Rune Fardal, 08.06. 2012:

   På telefon i dag med direktør for Bergen Tingrett, Åge Johansen, ble det bekreftet at dommerforsikringer etter dl. §60, også gjelder for dommerfullmektiger, og den skal underskrives og sendes domstolsadministrasjonen før fullmektigen tiltrer embete.

*

   Kai R Schantz:
   Jeg har funnet dommerforsikring tilhørende dommerfullmektiger, også i listen til DA. Så det er klart at disse både skal ha slik og at DA skal ha disse.

   
---
---

   Kai R Schantz, 07.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/fedregruppen/415268631851361

   Sterk og hjertekjærende og alt for kjent...

   Ken ring - Bryter tystnaden
   http://www.youtube.com/watch?v=w4t7pY8N2FM
   www.youtube.com
   Ken ring - Bryter tystnaden For better quality, add: &fmt=18 after the url.

*

   
---
---

   Julija Lande, 08.06. 2012:

   Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode. (Martin Luther King, baptistprest and borgerrettighetsforkjemper, 1929-1968)

   The tragedy in the world is not the cruelty of the wicked people, but the silence and indifference of the good. (Martin Luther King, Baptist priest and civil rights activist, 1929-1968)

*

   
---
---

   Vivi Bech, 08.06. 2012:

   ‎"En helt igennem ulykkelig sag. Men den er mere end det. Den er også skræmmende, fordi den fortæller en historie om, at børns vilje sidder i andres lommer, og at børns rettigheder ikke respekteres. Sådan er det i sagen om Amy, og sådan er det i mange andre børnesager. Nogle hører vi om, andre får vi aldrig kendskab til...

   ... Hvor grotesk har sådan et forløb lov til at blive? Amys egne ønsker overhøres – af Næstved Kommune og af Ankestyrelsen, som har behandlet sagen uden at foretage sig noget i forhold til kommunen.

   Siden marts har Amy været næsten alene i verden; hun har hverken måttet se eller kommunikere med sine plejeforældre og - søskende eller sin biologiske lillesøster. Kun adoptivforældrene må hun få besøg af. Dertil kommer, at den grundige faglige psykologundersøgelse er blevet tilsidesat og erstattet af en skrivebordsvurdering".

   Børns vilje og ret sidder i andres lommer
   http://politiken.dk/debat/profiler/bundegaard/ECE1649531/boerns-vilje-og-ret-sidder-i-andres-lommer/
   politiken.dk
   Sagen om Amy, der bliver fjernet med vold og magt, viser behovet for en børneombudsmand.

*

   Bjørn Nielsen:
   Ja det er sku forfærdeligt.

   Vivi Bech:
   ‎"Ved socialministerens mellemkomst er sagen nu tilbage i Ankestyrelsen med pålæg om også at høre Amy.

   Var Amys sag enestående, kunne man fokusere på de svigt, der er sket i Næstved Kommune og i Ankestyrelsen. Men som den seneste tids mange sager om udsatte børn har vist, så er børnene oppe imod alvorlige systemiske problemer".

   Danmark er nu så langt ude, at der skal en socialminster til at sikre, at et barn i behandler-Danmarks vold kan få sikret sine menneskerettigheder, der faktisk ellers præcis handler om at undgå den slags voldelige overgreb, der foregår på den video, der fik socialministeren til at reagere...

   
---
---

   Jostein Setsaas, 08.06. 2012:

   Insider Ap trading, finner noen et bedre ord?

   Godkjente rapporten til sin tidligere leder
   http://www.dagbladet.no/2012/06/08/nyheter/innenriks/breivik/21979557/
   www.dagbladet.no
   Seks av de sju som godkjente Breivik-rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby har i flere år hatt nettopp Sørheim som leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon.

*

   Elisabeth Holmestrand Guindani:
   hmmm... låter slett ikke bra! Men det forbauset meg ikke!

   Elin Pettersen:
   Kameraderi over hele linja !!!

   
---
---

   Trond Ruud, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/207788015924308/397350600301381/

   June 7th. is the birthday of one of the world`s greatest leaders in history. A man who showed that a government can truly and honestly be of the people, by the people and for the people, rather than an instrument of exploitation and robbery, keeping its citizens plastered in their particular social strata, unable to break free.

   Happy Birthday Muammar Gaddafi
   www.mathaba.net
   June 7th is the birthday of one of the world`s greatest leaders in history. A man who showed that a government can truly and honestly be of the people, by the people and for the people, rather than an instrument of exploitation and robbery, keeping its citizens plastered in their particular social s...

*

   Trond Ruud:
   Muammar Gaddafi was of the most humble beginnings, born in a Bedouin tent. He became a military man and managed, in 1969, to orchestrate a bloodless coup against King Idris, a western laopdog (skjødehund) who had kept the country the absolute poorest in the world.

   From great revolutionary, he became a great philosopher, writing The Green Book, a greenprint for the first new type of state in Africa and the world – the Jamahiriya (direktedemokrati)
   Den statseide russiske TV-kanalen Kanal1 besøker folkekongress i Libya, 22.mai 2011:
   http://folkets.info/component/content/article/9364-bak-kulissene-i-libya
   Bak kulissene i Libya
   www.folkets.info
   Oberst Gadaffi, som tok makten i 1969 (via ikke-voldelig kupp), har kalt styringsformen i Libya for “massenes stat”. I teorien er landet administrert av folkekommiteer, ikke av ministre. (kilde: BBC, 2.mars 2000)

   Trond Ruud:
   Se video fra kvinnekongressen i Tripoli 22.mai 2011: http://folkets.info/component/content/article/9364-bak-kulissene-i-libya
   (med døvetolk)

   Våre kjære norske aviser hadde store oppslag om at Gadaffi hadde delt ut viagra til sine “styrker” slik at de kunne voldta Libyas kvinner. Hvordan passer den historien sammen med kvinnene vi ser i videoen ovenfor, og ikke minst Gadaffis kvinnesyn? Det kan se ut som om VG, Dagbladet og de andre illojale unorske mediene vi har her i landet ukritisk sprer krigspropaganda og dermed er delaktige i folkemordet som NATO ivrer etter med sine jagerfly, kamphelikoptre og høyst sannsynlige bakkestyrker i umiddelbar fremtid, også i Syria.

   Bak kulissene i Libya
   www.folkets.info
   Oberst Gadaffi, som tok makten i 1969 (via ikke-voldelig kupp), har kalt styringsformen i Libya for “massenes stat”. I teorien er landet administrert av folkekommiteer, ikke av ministre. (kilde: BBC, 2.mars 2000)

   
---
---

   Taana Peterson shared a link, 08.06. 2012:

   Congress Introduces Constitutional Amendment for Parental Rights
   http://www.thenewamerican.com/usnews/constitution/item/11641-congress-introduces-constitutional-amendment-for-parental-rights
   www.thenewamerican.com
   Republicans in Congress introduced a proposed Parental Rights Amendment to the Constitution to protect parents' right to choose how to educate their children. by Alex Newman

*

   Rune L. Hansen:
   Good news!!!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Tuesday by introducing a proposed amendment to the U.S. Constitution enshrining the liberty of parents to direct the upbringing and education of their children. Activists and lawmakers say the move is needed to permanently and explicitly guarantee what has long been recognized as a fundamental freedom.

   Known as the Parental Rights Amendment (PRA), if approved, the measure would also protect the rights of Americans against any international treaties purporting to infringe on them. Additionally, the PRA would ensure that the right of parents to choose how to educate their children — homeschooling, private school, or religious instruction, for example — would be protected nationwide.

   “We must protect the liberty of parents to direct the upbringing and education of their children,” explained Sen. Jim DeMint (R-S.C.), the lead sponsor of the measure in the Senate. “Unfortunately, parental rights are under attack, and a safeguard like this amendment is necessary.”

   
---
---

   Heizan Monica, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/104469582969770/322353054514754/

   Dommer siktet i barnebortføringssak
   http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8186406
   nrk.no
   En lagdommer i Trondheim er siktet for å ha bidratt til falsk forklaring i en barnebortføringsak.

*

   Rune L. Hansen:
   Bortført fra Ap-fengsel i så fall, tenkte jeg straks jeg så overskriften.
   Leste derefter det som stod der og vet jo ikke om noe som helst av det som står der er sant. Men ser jo ut som at de to barna det gjelder ble bortført og fangeholdt (og videre indoktrinert) av sin mor og med-spillere i den offentlige forvaltningen. Efter at de to barna rømte hjem til sin far ville mor ytterligere mishandle far med å anklage far, og fars advokat (som senere ble dommer), for kidnapping.
   Noen bedre forklaring?

   Rune L. Hansen:
   Det er jo ingen hemmelighet at Ap-regjeringen bruker "alene-mødre" som midlertidig eller permanent fangenskap av barn.

   Heizan Monica:
   ja sant det.. jeg selv er for at barne selv skal bestemme hvor dom vil bo. og man skal ikke nekte et barn vis man vil besøke den andre.. det er mange barn som blir nekte å besøke den andre. jeg synest det er stygt. når barnet selv vil det.. man er to om å få barn og man eier ikke et annet meneske.

   Rune L. Hansen:
   Det er gjeldende lov og rett i og for Norge også, men blir av kriminelle ikke fulgt.
   Menneskerettslovens V2, EMK P4 Art 2:
   "Bevegelsesfrihet / 1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted. / 2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget. / 3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. / 4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn."
   -- Til orientering: Barn er også "enhver".

   Rune L. Hansen:
   Av offentlige myndigheter og deres representanter å manipulere med "foreldre-rett", "omsorgs-rett", "samværs-rett", etc. er ganske enkelt ikke lovlig.  Men er både ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, fangehold og tortur overfor barn - er grovt ulovlig og straffbart. Også om det skjer i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Såkalt "samværs-nekt" f. eks., eller delaktighet i å hindre eller nekte et barn likeverdig samliv med sin far eller mor - er i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven (og Norges Grunnlov) ingenting annet enn ulovlig og straffbar kidnapping og fangehold.

   
---
---

   Kai R Schantz, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/fedregruppen/415914385120119

   Hvilken rettstilstand barn har i Norge kan man stille stort spørsmålstegn ved når man leser her hvordan disse fem kvinnelige Høyesterettsdommere motarbeider gjeldende fedrerett og dømmer i strid med hva lovgiverene har bestemt skal være gjeldende rett ang foreldreasvar.
   Når denne korrupte virke rammer barns rett til begge foreldre negativt så er det ikke mindre alvorlig. Da den ene av disse kvinnelige Høyestrettsdomerene i denne sak fhv likestillingsombud Ingse Stabel sluttet som ombud for å bli dommer i Gulating uttalte hun i et intervju at hun ville sikre kvinners rett i barnefordelingssaker. Spørsmålet var om hun hadde enkelte "kampsaker" hun ville videreføre i gjerningen som dommer, som altså Ingse Stabel besvarte ubesværet. At man dermed får Dommere som har egne kampsaker og ikke gjeldende rett som gjeldende ledestjerne er vel som forventet. At disse Dommerene så klart ser vekk fra hva lovgivende myndighet har bestemt skal være gjeldende rett for så selv skape annen rettstilstand undergraver rettstaten totalt og latterligjør demokratiet. Hvorofor reagerer ikke våre folkevalgte? Stortinget sover de??

   http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/foreningen-2-foreldre/blog_post/view/uheldig-hoeyesterettsdom-5229
   Uheldig Høyesterettsdom
   www.mynewsdesk.com
   I en barnefordelingssak fra 2010 om juridisk foreldreansvar for en far som aldri har bodd sammen med barnets mor, avsa Høyesterett oppsiktsvekkende nok en dom...

*

   Kai R Schantz:
   Ser at foreningen F2F velger forsiktig å kalle dette "Uheldig Høyesterettsdom" men en ulovlig og "Korrupt Høyesterettsdom" til stor skade for fedre og barn ville vært det korrekte benevnelse!

   Rune L. Hansen:
   Kan ikke være noe seriøst med en slik forening, navnet til tross.
   Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Og de angjeldende "dommerne" og "retten" er hva annet enn verste sort grov-kriminelle?

   Rune L. Hansen:
   Er det ingen av de som kan lese? Selv det enkleste og tydeligste utvetydige av lov og rett? I både Straffeloven og Menneskerettsloven?
   Som f. eks.:
   Menneskerettslovens V2, EMK P7, Art 5:

   "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Rune L. Hansen:
   Eller f. eks. Menneskerettslovens V2, EMK, Art 14:

   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."

   Rune L. Hansen:
   Jo, de kan lese - og de vet. Men velger altså likevel, om og om igjen, å gjøre seg til de grov-kriminelle som de og deres med-spillere er.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange års straffe-ramme for slikt, særlig når det samtidig kan betegnes som organisert kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Og i fengsel for å avtjene sine fengsels-straffer i henhold til Straffelovens bestemmelser er det sannelig på tide at de havner. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Uten vil de stadig videre og flere fortsette den grov-kriminelle virksomheten.

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig meget viktig at de blir straffet i henhold til lov og rett for hva de har gjort! Ta godt vare på all dokumentasjon!

   
---
---

   Rune L. Hansen shared a link, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/316671651754758

   Det er ingen hemmelighet at Ap-regjeringen bruker "alene-mødre" som midlertidig eller permanent fangehold av barn.
   Selv om det er grovt ulovlig og straffbart.

   EMK OG BARNETS RETT TIL BEGGE SINE FORELDRE
   http://www.schantz.no/emk.html
   www.schantz.no
   Av EMK artikkel 8 (1) fremgår retten til  ”familieliv” som et punktene. Forholdet mellom foreldre og barn hører naturlig inn

*

   
---
---

   Kai R Schantz, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/431718993515101

   ‎"Samværsretten kan nektes barn og far uten at det finnes noe vilje til å gjøre noe for å beskytte denne rettighet gitt barn og foreldre .

   Dette har ført til flere dommer mot Norge i Den europeiske menneskerettdomstol (EMK). Dette uten at norske myndigheter ser ut til å ville ta det alvorlig at Norge bryter med menneskerettigheter. Alvorlig at barn blir nektet denne beskyttelse da de er generelt forsvarsløse om denne urett blir gitt helt üten mulighet til å selv hevde sin rett. Det blir ikke tilkjennegitt noen vilje til å gjøre forandringer i loven eller praksis som vil gi beskyttelse for Norske barn mot denne mishandling og krenkelse av meneskerettigheter. Det å nekte et barn samvær og likeverdig kjennskap til begge sine foreldre blir sett på som svært alvorlig krenkelse av EMK

   Beskyttelsen av samværsrett til barn er generelt dårlig i Norge og helt fraværende når den ene forelderen fratar barnet denne rettighet. Noe som gir at de barna som har størst behov for beskyttelsen av samværsretten blir nektet dette. Det blir påpekt at Norge ikke kan velge hvilke menneskerettigheter de vil gi sine borgere og hvilke de ikke vil garantere eller beskytte om dette skulle være forklaring på den manglende beskyttelse til barn gitt av Norge?

   En annen side er at det den manglende beskyttelsen av samvær er kjønnsdiskriminerende da dette rammer hovedsakelig menn og barn. Dette da den gruppen som er samværsforeldre består av ca 92% menn."

   http://no.wikipedia.org/wiki/Samv%C3%A6rsrett
   Samværsrett - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Samværsrett er den rett barnet har til å få være med den forelderen som ikke er bostedsforeldre. Samværsrett er også en rettighet gitt den ene forelderen som ikke bor daglig med barnet om å få være med sitt barn.

*

   Rune L. Hansen:
   ‎"Samværsrett" og "bosteds-forelderen" etc. er vrøvlete ord det manipuleres med i og sammen med vrøvlete, ulovlige lover og regler tilsiktet kriminell virksomhet. Slutt å ta slikt på alvor!

   Rune L. Hansen:
   Det eneste alvorlige med det er det ulovlige og straffbare.

   Rune L. Hansen:
   En far og en mor har en natur-gitt likeverdig rett til samliv med sitt barn. Som også barnet til både sin far og sin mor. Unntak fra dette er fullstendig ekstra-ordinære!

   Rune L. Hansen:
   Ap-folkets lov og rett er ingen lov og rett!

   Kai R Schantz:
   Straffeloven § 216 sier det er ulovlig og vil bli straffet om samværsforelderen holder barnet borte fra bostedsforelderen men Straffeloven § 216 er det ikke gjort straffbart for bostedsforelderen å holde barnet borte fra samværforelderen. Dette gir at om mødre nekter barn og far samvær så er dette ikke straffbart og vil selv ikke om far har fått dom på sin rett til samvær bli straffet om det hindres...???!

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv, Kai R!
   Straffeloven § 216 sier ordrett følgende:
   "§ 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Rune L. Hansen:
   Og § 215 følgende:
   "§ 215:
   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Og § 223 følgende:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Kai R Schantz:
   Høyesterett har ved kjennelse bestemt at med omsorg skal kun regnes bostedsforeldre og den daglige omsorg..!

   Kai R Schantz:
   ‎"I straffeloven § 216 har Høyesterett kommet til at ”omsorg” skal forstås som den daglige omsorgen. Iblant brukes begrepet omsorg i sammenstillinger, for eksempel ”aleneomsorg” eller ”omsorgsperson”. "

   Rune L. Hansen:
   Ap-folkets Høyesterett fullstappet med falske grov-kriminelle "dommere" ja. Hva annet å forvente? Av politiske, falske grov-kriminelle "dommere"!

   Kai R Schantz:
   Spørsmålet om hvilket av disse begrepene uttrykket «omsorg» i straffeloven § 216 viser til, kom opp i Høyesterettsdommen Rt. 1995 side 687. I dommen la Høyesterett til grunn at «omsorg» betyr det samme som «bu saman med fast» Avgjørelsen innebærer at den som har samværsrett, ikke er vernet av straffeloven § 216 dersom samværet saboteres, og at bostedsforelderen har vern av straffeloven § 216 også når foreldrene har felles foreldreansvar etter at de har skilt lag.

   Rune L. Hansen:
   Kan du ikke lese, Kai R??? Overlater du lesingen til grov-kriminelle som bevisst ikke vil rette seg efter lov og rett?!

   Rune L. Hansen:
   Les dessuten også Straffelovens § 219:
   § 219:
   "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler / a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, / b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, / c) sin slektning i rett oppstigende linje, / d) noen i sin husstand, eller / e) noen i sin omsorg / straffes med fengsel inntil 3 år. / Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte."

   Rune L. Hansen:
   Av sist-nevnte § 219 her nu ser du blandt annet at også å begrense bevegelsesfriheten til barnet, eller å medvirke til det, er ulovlig og straffbart. Pluss mere.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven er i pakt med EMK og Menneskerettsloven (inklusivt Grunnlovens § 110c) den! Det er derfor Ap-regjeringen og dens med-spillere nu ønsker å endre disse Straffelovens bestemmelser!

   Per Christian Veberg:
   De gjorde seg skyldige i grove forbrytelse under Landssvikoppgjøret også, slik Prof Andenæs og alle andre juridiske ponduser har påpekt. Det dreide seg både om hevn og om valget som kom. Alle visste jo da hvordan Regjeringen Nygaardsvold hadde lagt landet åpent for invasjon og senere stukket uten å foreta seg det minste. Det er nettopp denne grunnen som gjorde at De Allierte ikke regnet Norge som en stridende part. Norge fikk sivil suverenitet tilbake fra de allierte 7 juni, men myter skal spinnes, og det er klart det sitter dypt, og klart det fremdels krever offer å dekke skammen, sviket. De samme som satt i domstolene hadde utformet lover de gav tilbakevirkende kraft. Da har man ikke mye i en slik posisjon å gjøre. Jeg har og hatt privatlivet ødelagt av hvordan ideelle lover omkring barn og foreldres rettigheter skulle "eksperimenteres" fram. Flere eksperimenter har funnet sted enn på Tatere, Handikappede og Tyskertøser. Uff! Det er den største grusomhet når det offentlige tyr til eller forsvarer selvtekt, og bryter med de internasjonale konvensjonene man har undertegnet. OM ikke annet er man da vergeløst uforberedt på det "lovverk" man er underlagt.

   Per Christian Veberg:
   AV 200 000 arbeidere som jobbet direkte for Tyskerne ble ingen straffet. (AP vant valget med ett mandat). "Gulosten" ble frikjent for å ha drept to Tyske krigsfanger to måneder etter krigsslutt. (De hadde ikke sprit te'n). Endel husker kanskje historien om det jødiske ekteparet som skulle flykte over til Sverige med pengene sine i sokken. De ble dumpa i ett tjern og heimefrontens menn som gjorde udåden slapp etter krigen straff for dette og. Da norske jøder slapp ut av konsentrasjonsleirene og gikk mot de hvite bussene, måtte de pent snu og traske inn i leirene igjen. Nygaardsvold sa det senere: "Vi ville ikke betale for å få disse menneskene tilbake". Trygve Lie løy om hendelsesforløpet da hans livvakt ble drept av tyskerne, (for å berge "æra"). De norske hadde ikke engang håndgranater. (APs forsvarsminister var pasifist). Løgn på løgn på løgn. P.S: Liker IKKE Breivik av den grunn, men Willoch er OK, er jeg nazi da?

   Rune L. Hansen:
   Må komme et ekte rettsoppgjør i forhold til alt dette ja, men jo ikke i regi av de kriminelle. Og også arbeide oss bakover i tid.
   Alt dette er sentralt og angår oss alle på det mest vesentlige i og for livet og samfunnet.

   Rune L. Hansen:
   Og vi kan uansett ikke la oss styre og dirigere av grov-kriminelle.

   
---
---

   Henriette Dyrby, 08.06. 2012:

   LÆS LIGE DEN HER GRUNDIGT : artikel 13 i menneskerettigheds konventionen : det er da et brud så stort og uden side stykke når vi tænker på alle de brud og krænkelser forældre er udsat for af sagsbehandlere og kommunerne for de handler jo i Embeds medfør :
   Adgang til effektive retsmidler
   Artikel 13
   Enhver, hvis rettigheder og friheder efter denne konvention er blevet krænket, skal have adgang til effektive retsmidler herimod for en national myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer, der handler i embeds medfør.

*

   
---
---

   Dorthe Simonsen, 08.06. 2012:

   TV: Hør Amy fortælle for første gang: Jeg har mareridt om kommunen - sn.dk - Sjællands Nyheder - sn.
   http://www.sn.dk/TV-Hoer-Amy-fortaelle-for-foerste-gang-Jeg-har-mareridt-om-kommunen/TV/artikel/205262?video=7444
   www.sn.dk
   Sjællands Nyheder - lokalt og globalt

*

   Susanne Lunderskov:
   Forfærdeligt - KÆRE KOMMUNER, SÅ LYT FOR F****** TIL BØRNENE :c(

   Henriette Dyrby:
   Eller prøv at lytte til forældrene når i har taget børnene uden grund.

   Channie Jakobsen:
   ja det synes jeg også de skulle

   Anne-Lise Jønch Pedersen:
   Hvorfor skal kommune have lov til at ødelægge Danmarks fremtid, Børn har også ret til er ordenligt liv , men så længe kommuneren kan få lov til at give dem diagnoser og skrive nået som følger dem ind i deres voksen liv, hvordan skal fremtiden så se ud for vores børn og børnbørn osv .. Giv nu de børn fri til forælderen og fjer kun dem der Virkelig har brug for det og kommuneren tag jer så af de groft fejl og lav dem ikke selv.. Børns live er Danmarks fremtid

   

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. juni 2012, Vinberget:

   Grålig dunkelt og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete og tildels dust overskyet og 15 pluss-grader med tyngre skyer på vei sør-fra klokken 10. Derefter mere og nokså jevnt overskyet. 13 pluss-grader og noe lett yr omkring klokken 17. Omkring 10 pluss-grader og snev av yr utover kvelden og mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3490305651112

   In good religion, mythology, litterature, art and culture, are poetry, wisdom, knowledge and treasures for humans and communities.
   I god religion, mytologi, litteratur, kunst og kultur, er poesi, visdom, kunnskap og skatter for mennesker og samfunn.

*


   
---
---

   Deborah Parks, 09.06. 2012 shared Can U Still Hear Me?'s photo:

   168543_346163365455389_510431631_n.jpg

   Wall Photos
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=346163365455389&set=a.287851997953193.74635.227945653943828&type=1&ref=nf
   By: Can U Still Hear Me?

   If you stand for a REASON, Be prepared to STAND ALONE like a TREE, And if you FALL on the GROUND, FALL like a SEED that grows back to FIGHT AGAIN.

*

   Lauren Michelle:
   this picture says it all. but WE COME IN MANY SEEDS! thank you for posting this.

   Cindy Ortega Al-Hawarey:
   SUPERll

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   Daniel Hammarberg: Det är något skrämmande som jag hört i många instanser, att socialnämnderna verkligen tycks vara pigga på att flytta barn från fungerande placeringar. Läs t.ex. LVU-placerade ungdomars berättelser på http://www.smp.se/ung/omhandertagna-ungdomar-berattar(1044439).gm . Socialtjänsten tycks medvetet vilja skapa problem för att försäkra sig om att barnen förblir i samhällsvård.

   Omhändertagna ungdomar berättar
   www.smp.se
   Kränkande skola för brottslighet och knark. Självmordstankar och rymningar. Smålandsposten har pratat med 68 ungdomar som varit omhändertagna enligt LVU. Omdömena om vården är genomgående starkt kritiska.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Tjej 20 år:
   "Jag upplevde inte att det var några som lyssnade på mig över huvudtaget. Personalen på socialförvaltningen frågade mig om hur jag mådde, men de lyssnade inte på vad jag svarade.
   Jag fick läsa igenom det de hade skrivit om mig och mitt ärende. Jag tyckte inte att det stämde med vad som sagts, men de ville inte ändra på det. (...) Det är nästan som om man mister talan för sitt liv."

   Rune L. Hansen:
   Tjej 21 år:
   "Hela skiten med LVU var kränkande. Jag rymde flera gånger och försökte förklara att det inte var bra på hemmet jag hamnade på.
   Efter jag kom ut så släppte de mig bara. De pratade om uppföljningar, men det har de inte gjort.
   Idag är jag arbetslös och pundar som ett jävla svin. Jag umgås fortfarande med några av dem jag satt på hemmet tillsammans med. Vi lärde oss mer om knark av varandra på hemmet och det var där man började gå på de tyngre grejerna."

   Rune L. Hansen:
   Kille 18 år:
   "Det kändes ungefär som om man satt och kollade på en film om sig själv. Alla andra bara bestämde allt, hur jag mådde, vad jag ville och så vidare. Jag fick inte igenom något.
   Jag var hos en familj först, men sen ville de som bestämde att jag skulle vara på ett hem istället. Jag rymde därifrån tillbaka till familjen. Jag ville bo där, familjen ville att jag skulle bo där, men de som bestämde tyckte inte att det var bra.
   Jag håller fortfarande på med brottslighet. Kan inte säga att LVU hjälpte direkt. Det är väl bra att det finns. Men de som jobbar på hemmen är riktiga svin. De tror att de kan behandla oss som bor där hur som helst."

   Rune L. Hansen:
   Tjej 18 år:
   "Jag blev omhändertagen för att min mamma drack. Jag trodde att det skulle bli bättre och att jag skulle få ett bra liv.
   Jag behövde komma bort från min mamma. Men jag ville ju fortfarande träffa henne. Det fick jag inte. Eller ibland, men inte så ofta som jag ville.
   På hemmet hade jag en personal som jag kände att jag kunde prata med. Resten var bitchiga och onödigt kaxiga. De kunde stå och röka och skratta åt mig och fråga om jag var sugen. Bara för att de visste att jag rökte, men fick inte göra det.
   Nu bor jag med mamma igen. Det går ganska bra. Hon super fortfarande, men jag bor hellre här än på ett hem långt borta.
   En gång efter det att jag flyttade hem till mamma har socialen kontaktat oss. Inget mer."

   Rune L. Hansen:
   Kille 21 år:
   "Att bo långt hemifrån var ingen big deal. Jag tyckte nog att det var ganska spännande, man kände sig lite som en "riktig" brottsling när man fick sitta inlåst på ett hem när man var 17 bast.
   Men personalen på hemmet var fan inte kloka i huvudet."

   Rune L. Hansen:
   Kille 17 år
   "Jag visste ingenting om varför jag fick bo på det där hemmet. När jag frågade sa de typ att jag var så stökig och inte gick i skolan. Men man måste väl ha gjort något mer?
   När jag bodde på hemmet fick jag knappt prata med mamma i telefon. Det var jobbigt. Men man ville ju vara tuff så jag klagade aldrig.
   Idag bor jag hemma igen, går i skolan. Knarket håller jag på med fortfarande. Men nu orkar ingen bry sig längre. Det är bra."

   Rune L. Hansen:
   Tjej 18 år:
   "När socialen bestämde att jag skulle flytta till ett hem så tänkte jag inte så mycket på det. Brydde mig inte. Jag hade försökt ta självmord och var deprimerad.
   Men när jag varit på hemmet ett tag så insåg jag att jag skulle fan bli mer deppig där än hemma. Där fanns två andra tjejer som också försökt ta självmord och vi pratade om hur vi skulle göra för att lyckas. Personalen hörde vad vi sa och var nästan lite uppkäftiga och sa typ: Om ni försöker detta eller detta så kanske ni lyckas.
   När jag ringde tanten på socialen för att säga att jag inte orkar mer kunde hon inte prata med mig och lovade att ringa upp. Men det gjorde hon inte. Hon ringde min mamma istället som blev skitförbannad. Då slutade jag prata med socialen.
   Jag bor på ett nytt hem idag, rymde från det förra och går jag på antidepressiva tabletter."

   Rune L. Hansen:
   Tjej 20 år:
   "När jag var 16 år hamnade jag på ett hem med stökiga tonåringar. Jag fattar inte riktigt hur de tänker när man samlar alla på en plats. Vi lärde oss massa skit av varandra.
   Personalen trodde att vi skulle bli rediga av lite hårda tag. Men det enda som hände var att vi blev hårdare själva.
   När man försökte säga något sa det ofta att vi förstår hur du känner, men det hjälpte inget."

   Rune L. Hansen:
   Osv.

   
---
---

   Carina Andersson, 05.06. 2012 posted to Annina Karlsson:

   Skriver här också. Donias begravning är nu på fredag den 8/6 i clemenskapell kl 11.00.OBS platsen. Clemens kapell alltså

*


   Annina Karlsson:
   Sen tas kistan till centrala kyrkogorden i Simrishamn vid suckarnas gong. Clemens kapell är nära Kristianstadsvägen.

   
---
---

   GB Bergman Bergman, 09.06. 2012 posted to Annina Karlsson:

   Begravningen var väl bara för de närmast anhöriga. Tänker på dem som hon bodde hos? De fick väl inte komma?

*


   
---
---

   Carina Andersson, 09.06. 2012 posted to Annina Karlsson:

   Jag undrar över en sak. Varför skickade fosterfamiljen inte en blomma till Donias begravning?

*


   
---
---

   Carina Andersson, 09.06. 2012 posted to Annina Karlsson: 

   En sak till får du inte Donias andra saker från fosterfamiljen nu i dagarna. Så kör vi själv och hämtar dom

*


   
---
---

   Dung Svalland, 09.06. 2012:

   Tusen takk til alle som støtter meg 100% i kampen mot staten og bv og deres sammensvorne. Vi må åpenbare deres mørkets ugjerninger.
   Jeg gjør det hele tiden med mannen min som hjelper til i enhver anledning til både norske og utenlandske mennesker.

*


   May- Harriet Seppola:
   Dere gjør en kjempejobb begge to , flott at sannheten kommer frem, da mister bv grep[et litt etter litt, det er forøvrig flere og flere som reagerer over fremgangsmåten til barnevernet , var på ett møte i Oslo 11 mai, og der var det etpar advokater og andre i bransjen som fikk bakoversveis da de hørte historiene til de fremmøtte.

   Dung Svalland:
   Man får også trening i å fortelle om bv s angrep på gode familier. Folket er veldig naive og det tar tid og krefter for å belyse det onde de gjør. Men vi må være standhaftige til å bekjempe alt som ødelegger det gode spesielt når bv kommer med stadig propaganda (gjennom media og politikere) for å villede folket.

   
---
---

   Dung Svalland, 09.06. 2012:

   I dag har jeg og mannen min vitnet personlig til to ungdommer og en mann om bv og dommere og politiet og Guds ord. De synes at det var spennende å høre og likte det veldig godt.
   Den ene var så interessert at han spurte masse

*


   
---
---

   Dung Svalland, 07.06. 2012:

   Nancy Kvinlaug og mannen hennes, Laila Kyte og mannen hennes, Britt Lian og mannen hennes kommer til helvete fordi de vet at de gjør urett og fortsetter som ingenting har hendt.
   Alle disse nevnte er fosterfanden til mine tre barn og Kristian Gundersen og bv sansatte og bv sleder Tone Kylland og tidligere bv sleder Svein Ueland, tilsynsførere, lærere, selsesøster... kommer samme sted, forferdelig sted

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal commented on a status, 05.06. 2012:

   Bjørn Erik Bjorbekkmo
   Jeg foreslår at disse "legene" som driver og skriver ut psykiatri og adhd-medisin til Barn prøver den selv først.
   Gi dem f.eks en 5-6 ritalin og en flaske rødvin så kan man spørre dem et par dager senere om de mener det samme.


*

   Kenneth Andersen:
   sant dæ :)

   Øyvind Andre Joramo Pedersen:
   det er mye som kan gjøres i kostholdet før medisiner blir brukt... har selv diagnosen f 90 velger å la være å spise medisiner, men så er jeg en voksen mann... men barn må få være barn..

   Rigmor Fossdal:
   Det var da en snill dose.. Barnevernet bør også settes på kurer over tid.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/431718993515101/

   Rune L. Hansen:
   Og vi kan uansett ikke la oss styre og dirigere av grov-kriminelle.

   Kai R Schantz:
   Feministene her inne som "hevder" at de står for likestilling viser at dette mer er som jeg har trodd at kvinnestilling er hva de bryr seg om. Da de tause om dette som ville fått dem til å skrike i kor om dette gjaldt kvinner:
   "Den manglende beskyttelsen av samvær er kjønnsdiskriminerende da dette rammer hovedsakelig menn og barn. Dette da den gruppen som er samværsforeldre består av ca 92% menn."

   Tobias Holm:
   Men Rune L. Hansen, er alt tull og tøv? Selv om loven sier det den gjør, hvorfor får det ingen konsekvenser for omsorgsperson å holde barnet borte i en reell rettssak, og hvorfor er det slik at enkelte anno 2012, fremdeles opplever problemer med samvær? Enten er det noe feil med praktisering av reglene, eller så fungerer ikke reglene slik de skal. Slik jeg forstår det; er en barnefordelingssak er ikke en straffesak. Og, i en barnefordelingssak, er det barneloven som anvendes. I en straffesak, går jeg ut ifra at straffeloven anvendes? Dette betyr, at er du i en barnefordelingssak har fått medhold i samvær, og det ikke følges opp, kan man lett tolkes som den konfliktsskapende, dersom man går til sak for å få gjennomført den første barnefordelingssakdommen. Husk at det økonomiske aspektet, dvs terskelen for å gå til sak, er høy. Både økonomisk og emosjonelt. Det er tungt for de som opplever samværsnekt, å få sin rett. Dermed er ikke barnas rettsikkerhet 100% tilfredstillende, etter mitt syn.

   Tone Adamsson Daoud:
   Du glemte og ta med en jødisk dame med¨jødisk hijab

   Kai R Schantz:
   Hva har hijab eller jøder med Norsk samværs urett å gjøre Tone Adamsson Daoud?

   Tobias Holm:
   Straffeloven § 216 sier det er ulovlig å holde et barn vekk fra omsorgsperson, og vil kunne bli straffet dersom samværsforelderen holder barnet borte fra bostedsforelderen men Straffeloven § 216 er det ikke gjort straffbart for bostedsforelderen å holde barnet borte fra samværforelderen
   Høyesterettsdommen Rt. 1995 side 687. I dommen la Høyesterett til grunn at «omsorg» betyr det samme som «bu saman med fast» Avgjørelsen innebærer at den som har samværsrett, ikke er vernet av straffeloven § 216 dersom samværet saboteres"

   Tobias Holm:
   Når det kommer til de fedrene som ikke bryr seg om sine barn, og ikke ser viktigheten av deres nærvær, eller ikke ønsker å stille opp for sine barn. Til de vil jeg si, voks opp, og sett deres barns behov foran deres eget ego! Det samme vil jeg si til de foreldre som ikke skjønner viktigheten av barns kontakt med BEGGE foreldre! Oftest er det kvinnen som tar/får omsorg for barna etter samlivsbrudd, oftest ser kvinnen barnas behov, men oftest er det også slik at fedre blir dømt av denne urgamle måten å tenke på, når kvinnen ikke ser barnets behov. Det er en svært høy terskel for en far å få omsorgen for sitt barn, og dette tror jeg stammer fra et gammelt syn, der fedre har mindre omsorgsevne enn mødre. Hvilke spørsmål stilles? "Mor er jo mor, men hva slags far er dette?"

   Rune L. Hansen:
   Som sagt, tull og tøys. Det er på ingen som helst måte hva hverken Straffelovens § 216 eller dens andre paragrafer sier. Og som sagt heller ikke hva annet av lov og rett gjeldende i og for Norge sier.
   Straffeloven § 216 sier som sagt ordrett følgende:
   "§ 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   -- Altså blandt annet at med fengsel inntil tre år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres (eller andre vedkommendes) omsorg.
   -- Å kidnappe eller fangeholde et barn (hvem enn som gjør det) betyr ikke at en har omsorg for barnet (eller at en er far eller mor til barnet). At ens barn er kidnappet eller fangeholdt betyr heller ikke at en som far og/ eller mor slutter å ha omsorg for barnet eller har mindre omsorg for barnet, - heller tvert om.
   -- Det å ha "omsorg" for barnet betyr ikke det samme som å "bo fast sammen barnet". Selv om det å bo fast sammen med barnet også, men ikke nødvendigvis, kan bety å ha omsorg for barnet.
   -- Intensjonen og meningen med bestemmelsen er ikke å tilskynde eller premiere kidnapping og fangehold av barn!
   -- Hva bestemmelsen i § 216 først og fremst sier er at det er ulovlig og straffbart å holde barnet unndratt eller bort fra sin far og/eller mor!
   -- Les selv! Sammenlign også med Straffelovens øvrige paragrafer og med Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   Og som sagt er også blandt annet å begrense bevegelsesfriheten til barnet ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   At mange kvinner, potensielle eller aktuelle kidnappere og fangeholdere av barn, og deres politiske med-spillere, helst vil at lov og rett skal være annerledes betyr ikke at lov og rett er annerledes.

   Rune L. Hansen:
   De mytene du der sprer, Tobias, stimulerer for mere diskriminering og grov urett. Både far og mor bryr seg så meget eller lite om sine barn som de selv ønsker. Hvilken ikke gir noen rett til å diskriminere eller forurette, - heller ikke økonomisk.

   Nils Petter Haaland:
   Du kommer ingen vei med det Rune jeg selv anmeldte bv og fosterforeldre for og ikke holde samværene som vi skal ha med guttene våre de ødela fire besøk som vi ikke fikk gjennomført dette var ikke no lov mot da omsorgen ikke lå hos oss (foreldrer), men bv og dermed ikke strafbart så og kjøre saken videre gikk ikke og det de gjorde mot barna og oss fikk ingen følger de har også begått opprasjon uten vår lov og viten det var en kometist en og ikke no som var nødvendig, men bv er fri til og gjøre hva de ønsker her i norge så lenge landet sover helt til bv banker på deres dør så en kommer ikke langt før noe dramatisk skjer med systemet vi har i dag (barnevernet) og får en bedre løsning på det for den etaten bør legges ned og etterforskes og en bedre løsning må komme jo før jo bedre.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, Nils Petter Haaland, er de grov-kriminelle interessert i å opprettholde og å videreføre sin grov-kriminelle virksomhet. Fra øverst til nederst i og omkring den offentlige forvaltningen.
   Kommer ikke noen vei med det?
   Kommer ikke noen vei med å snakke sant?
   Tull og tøv, Nils Petter.

   Nils Petter Haaland:
   Ok Rune du vet jo dette og gjort det så jeg legger meg flat for dine visdomsord.

   Nils Petter Haaland:
   Du har nå drivet og herjet i flere år hva er det du kan vise til at du kommer no vei med det du vaser om nå Rune ? Er klar over at norge bryter flere regler og lover, men den etaten er fredet og det spiller ingen rolle vilke pilitiske partier som leder landet etaten oppererer på samme måte uansett. Er du så sikker i din sak så hvorfor gjør du ikke no da slik at det gangner alle barn og foreldrer ?

   Kristel Jektvik:
   Hva med når ei mor blir tvungen til å sende sitt barn til en voldelig far, som kommer med drapstusler og mye annet, hva da ? barn har rett til å leve et trygt og normalt liv uavhengi om det er en eller 2 foreldre i bilde. barna skal være hos den foreldre som den føler seg tryggest med

   Nils Petter Haaland:
   Det må da mor ta opp også bruke som bevis for at det du beskriver er sandt og da vil du kunne gå til sak og resten følger..... Alltid bruk opptaker slik en har bevis for at det en sier er sant og en kan motbevise løgn fra andre parter.

   Rune L. Hansen:
   Har ingenting med kjønn å gjøre det, Kristel Jektvik.
   Og de forhold du omtaler er en politi-sak.
   Barnet ("enhver") har efter loven både bevegelses-frihet og rett til selv å bestemme hvorhen bo.
   Kidnapping, fangehold, tortur eller annet kriminelt overfor barnet er ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   En hverken diskriminerer eller fratar den annen forelder noe av den grunn.

   Kristel Jektvik:
   i min sak så sviktet barnevernet, dommeren og politiet, til tross for flere vitner på hva som hadde skjedd. det førte til at min sønn ble bortført.

   Rune L. Hansen:
   De svikter og foruretter grovt fordi de er delaktige i organisert grov-kriminell virksomhet.

   Nils Petter Haaland:
   Det er grunnen til jeg anbefaler og bruke opptaker/diktafon i alle samtaler ikke no er bedre bevis en deres egne ord. Og Rune mener du med det at ALLE er delaktig i disse kriminelle handlingene ? Er enig at dar er no fatalt galt med dagens system og at det må endres, men og beskylde alle gjør jeg ikke dar finnes noen få gode personer i det systemet og derfor må etter min mening en etterforkning av bv handlinger settes igang fortest mulig slik at disse overgrepene som nå skjer får en ende og et bedre system for barna kommer i gang (noe jeg har mine meninger om hvordan, men en annen gang).

   Kristel Jektvik:
   systemet i norge er korrupt og en stor vits

   Rune L. Hansen:
   Korrupt og en stor vits ja.

   
---
---

   Ann Gudmestad, 09.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/244761653439/10150893476068440/

   Kender i teknikken ?

   Amnesty om Amy-sag: »Det ligner det, man gør, når man skal nedbryde folk«
   http://politiken.dk/indland/ECE1650970/amnesty-om-amy-sag-det-ligner-det-man-goer-naar-man-skal-nedbryde-folk/
   politiken.dk
   Amy er underlagt skrappe restriktioner i sin personlige frihed. Eksperter vurderer, at man prøver at knække hende gennem en forældet pædagogik.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Han sammenligner behandlingen af Amy med forhold, som Amnesty ellers ser i lande af totalitært tilsnit.
   »Det ligner det, man gør, når man skal nedbryde folk – så starter man med at gå ind og afskære dem kontakten med alle, der betyder noget for dem. Det er et helt utilbørligt psykisk pres, man lægger på hende«, siger han."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:  
   "At tro, at man kan gøre sig til dommer over et barns følelser, er så respektløst. Det strider mod alt, hvad der står i Barnets reform og mod alle faglige begrundelser
   Karin Kildedal lektor i socialt arbejde fra Aalborg Universitet.
   (...) »Tankegangen er, at barnet skal knækkes – vi piller dem fra hinanden og bygger dem op igen, som de siger på Schuberts Minde. Københavns Kommune har for længst lukket alle de steder, der fulgte den tankegang. Kun de gamle behandlingshjem i Udkantsdanmark er tilbage«.

   Ann Gudmestad:
   http://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/b%C3%B8rnev%C3%A6rnets-adf%C3%A6rdsregulerende-arbejde-p%C3%A5-institutioner/10150185593419372
   Børneværnets adfærdsregulerende arbejde på institutioner.
   Hvordan pædagogikken bruges i børneindustrien til at opdrage normale "utilpassede" børn til "Stepford" børn. Her er et eksempel på hvordan i en moderne institution   Fase 1.  Nægt...
   By: Anbragte børn

   Bavy Janu:
   Det er jo også påfaldende at hun har de mareridt, når hun lever i indirekte eksil som i et tredie verdens land, væk fra sin egentlige omgangskreds, mens kommunen har hamrende travlt m at vaske hænder og bortforklare sagens kerne, samt at de er de skyldige. Ja tænk at det foregår i dagens danmark anno år 2012. Udover at Kaffe-Søren/CIA- taktikken m at holde personen indespærret med et x antal bødler, i et sommerhus et ukendt sted, bruges flittigt, lader man også en person m bachelorgrad, afgøre en vildt fremmede piges skæbne, med et pennestrøg. Ja det viser bare at man m en fin titel, kan få vidtrækkende konsekvenser til at ske, for de som er underlagt kommunens betingelser. Hvorfor ikke få et uvildigt råd, til at afgøre sagerne. Er det meningen at unge mennesker m problemer skal behandles som terrorister, (På Guantanamo får de i det mindste breve, bare noget overstreget fra familien og og Peter Lundin skal snart gifte sig m et nyt offer) Halo?

   Ann Gudmestad:
   Det er takket være de traumer hun er påført løbende.. - jeg er sikker på hun var en harmonisk pige da hun fløj til Dk, men lige siden har det gået nedadbakke.
   Minder mig lidt om de Grønlandske børn der blev ført til Danmark.. - mindre end halvdelen blev voksne..

   
---
---

   Børneværnets adfærdsregulerende arbejde på institutioner.
   by Anbragte børn on Saturday, May 28, 2011 at 12:17am ·
  
 http://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/b%C3%B8rnev%C3%A6rnets-adf%C3%A6rdsregulerende-arbejde-p%C3%A5-institutioner/10150185593419372

   Hvordan pædagogikken bruges i børneindustrien til at opdrage normale "utilpassede" børn til "Stepford" børn. Her er et eksempel på hvordan i en moderne institution
 
   Fase 1.
   Nægt al kontakt med omverdenen. Nægt samspil mellem "Studerende". Nægt basale behov som straf (mad, søvn, tøj, varme, vand osv.). Skab forvirring og brug fysisk og mental udmattelse som et redskab til at nedbryde "gammel adfærd". Dette medfører en fuldstændig mental opdeling i barnet. (Tvungen forræderi mod sig selv.)
 
   Fase 2.
   Når et barn bliver "medgørlige" begynder man at give små "Belønninger" for lydighed og risikoen for at returnere til tidligere fase bliver holdt ud som den værste straf, man kan modtage.
   Børn overtales til at finde på historier (falske tilståelser) om sig selv og andre for at blive belønnet for deres "Ærlighed". (Tvungen forræderi.)
 
   Fase 3.
   Barnet har ikke mere mening om sig selv baseret på egne selvbilled eller afspejling af hans / hendes jævnaldrende. Barnet har helt mister og tager afstand mellem sit "gamle liv / gamle adfærd" og "nye liv / nye adfærd".
   (Komplet mental / emotionel sammenbrud og bevidst skabelse af disassociative lidelse.)
 
   Fase 4.
   Barnet er helt underdanig og hjernevasket. Barnet hader alt, hvad de engang var, eller kendte. Barnet føler sig tryg i det pågældende miljø, og kreditter programmet med hans / hendes succes. Barnet får "Ansvar" for at "lede" andre børn. (Barnet er nu hjernevaskede og aktivt medvirken dets bortførere i hjernevask af andre.)
 
   Disse metoder er destruktive og krænker alle menneskeretigheder, også de negative. Og, ifølge psykiater Dr. Peter Breggin er tusinder og måske endda millioner af teenagere under denne "behandling" mod deres vilje.. - det er ikke kun uetisk, forkert og et overgreb, men også med til at ydmyge og fremmedgøre dem. Vores børn fortjener bedre.
 
   Denne model til at nedbryde børnene er udarbejdet under kyndig vejledning i det såkaldte MK-ultra program og er en af flere forsøg der indebærer medikation af hjernemedicin som vi kender fra Godhavnsdrengene men også de knap så kendte programmer Paper Clip Dolls samt Project Monarch m.fl.
 
   http://www.heal-online.org/brainwashing.pdf
 
*

   Sanne Larsen:
   HJERNE VASKERRI

   
---
---

   Branislav Blazevac, 09.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/110240812327476/443987938952760/

   Knuser likhetsmyten
   "Og antallet ultrarikinger bare vokser. For mens Norge i 2009 var nr. 7 på listen over andel ultrarike, klatrer vi oppover hvert eneste år til fjerdeplass i 2011. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten, kaller det «et paradoks»."

   - "Dette slår ihjel myten om at vi ikke har så mange rike i Norge, og at enkeltpersoner ikke er ekstremt viktige for norsk økonomi. Det vitner om at vi begynner å få fremtredende økonomiske klasser - med en superklasse på toppen - selv om dette ikke er noe vi egentlig er villige til å innrømme", sier Grytten.

   http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Norge-ligger-pa-rikingtoppen-6846434.html
   Norge ligger på rikingtoppen
   www.aftenposten.no
   Få andre land i verden kan skilte med like stor tetthet av ultrarike som Norge - i forhold til folketallet.

*

   
---
---

   Eilen Hansen Rørdal, 09.06. 2012:

   valg 2013 og ikke ett parti man kan stemme på..... løynere hele gjengen.....

*


   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/428456203844002

   ‎09.06. 2012, Nordlending.no:
   *Rektorer ved diverse skoler overser totalt mobbing og trakkassering av elevene og gjør svœrt lite for å løse problemet og kontakter istedet barnevernet i sin kommune *.

   Jeg mottok en fortvilet telefon fra en far i Troms igår , som led av en dyp sorg sammen med sin kone , der barnevernet har fjernet alle fire barn fra familien .

   Saken begynte som så mange idag, ett av barna ble mobbet på skolen og foreldrene tar selvfølgelig kontakt med rektor på skolen , som ikke gjør det minste forsøk på å løse situasjonen , men kontakter barnevernet , som fjerner hele søskenflokken.

   Jeg sitter med ett utvalg av barnevernssaker spredt over det ganske land , som starter akkurat slik.
   Når da faren i sin dype fortvilelse prøver å snakke alvor med barnevernets ansatte for å få dem til å forstå hvordan dette smerter han som far å komme i en slik situasjon , får han til svar at han er en fare for sine barn , han er voldelig og at barna vil lide hvis de kommer hjem igjen .
   Som han selv forteller meg i telefonen , har han jobbet i ett steinhardt yrke som fisker og ingenting av ulykker på havet har slått han så hardt som dette at han mistet alle sine fire barn ."

   http://nordlending.no/-/bulletin/show/741471_til-barnas-beste
   nordlending.no

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Barnevernet har skapt ett angiversamfunn jeg aldri trodde jeg skulle se i Norge .
   Angiverne finnes overalt, fra helsestasjoner, skoletannleger, barnehager, skoler , sykehus og i nabolag.
   Det blir lett med lys og lykt etter “omsorgssvikt”, så hvis ingenting blir funnet, kan det skapes nye grunner og nye jobber for en virksomhet som er i stadig “vekst”

   Fosterforeldrene til de stjålne barna er stort sett barnevernsansatte, deres partikollegaer, psykologer, politi og dommere .

   Allerede i 1995 ble det avholdt ett seminar om ressursutnytting i Hordaland kommune , der fylket var vertskap for “Den 9 internasjonale forsterhjemskonferanse “ med tittelen “ Å bygge bruer” .Det groteske ved dette var spørsmålet om hvordan biologiske foreldre skulle vœre en ressurs for barna, fosterforeldre og barnevernet .  
   Først blir barna røvet fra foreldre og så skal disse foreldre vœre en ressurs for de kriminelle elementer som fjerner barn uten reell grunn.

   Det ble i samme tidspunkt startet ett Orion-prosjekt, der barnevernet med sine trofaste psykologer kan trenge seg inn i etthvert hjem for å filme foreldre og barn , for å se etter om “blikk-kontakten” er tilstede ved trusler om at barna blir fjernet hvis foreldrene motsetter seg dette .
   Tidligere var det Romanifolket som skulle sosialiseres , hvor ca. 1500 barn ble fjernet .

   Nå er ingen trygge , fordi barnevernet med politiets hjelp kan trenge seg inn i ethvert hjem , arrestere foreldrene og tvangsfjerne barna ."

   
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. juni 2012, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius og grålig dunkelt her ute i natt. Formiddag blålig himmel og endel skyer i sør-øst. For det meste videre med sol og varmt. 13 pluss-grader og tildels luftig slørete himmel klokken 20. Jeg som så mange andre ber og håper så inderlig terror-regimets snarlige må kommende fall og de grov-kriminelle straffe-forfulgt og dømt. 9 pluss-grader her ute klokken 22 og med grålig, disig dus himmel mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3492297260901

   Diskriminering, urettferdighet, grådig egoisme og annen kriminalitet og forhastede slutninger er populært i et samfunn i oppløsning og undergang.

*


   Janet Åkerlund:
   Så hemskt och sorgligt Rune. Människor borde verkligen protestera mer mot detta istället för att bara vara så snälla och svälja allt.

   Rune L. Hansen:
   De både gir sin stemme til uretten og forsøker å tjene på den.
   Mord og selvmord.
   Grøss & gru.

   Audun Forgard:
   en klok manns observasjon

   Nancy O Johansen:
   er det ikke det vi vokst opp med, hellige norge

   Bjørg Kristine Kullerud:
   Ja de stemmer perfekt vennen

   
---
---

   Elin Brodin, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/432316666788667/

   SVÆRT INTERESSANT TEKST.
   TA MINUTTENE SOM TRENGS FOR Å LESE IGJENNOM!

   ET SPILL FOR GALLERIET ?
   http://www.facebook.com/notes/abdelhak-abdellaoui/et-spill-for-galleriet-/380531718661901
   Dagen i dag må sies å være høydepunktet i ABB-saken. I tingretten fikk vi det lengste vitneforedraget hittil. Vi hadde en interessant dag også på mandag når Ole Anfindsen vitnet og aktor Holden  krysseksaminerte han som om det skulle vært fra en hollywoodthriller. For det...
   By: Abdelhak Abdellaoui

*

   Vivi-ann Karlsen:
   Får ikke helt med meg spørsmålet eller poenget. Hvilke deler er spill for galleriet, og hvorfor?

   Ole Kristian Sivertsen:
   Sikkert noe du må være kulturmarxist eller rødvinsglad forfatter for å forstå.

   Elin Brodin:
   Har dere lest teksten skikkelig?

   Elin Brodin:
   Selv hadde jeg stor glede av den, uten å være hverken "kulturmarxist" eller rødvinsdranker :) Du setter folk i trange båser fremdeles, Ole, og er lite interessert i uavhengig saksdebatt .. ?

   Ole Kristian Sivertsen:
   Det er dine ord.

   Elin Brodin:
   Hva er mine ord? At jeg ikke drikker rødvin, eller at du stadig setter merkelapper på folk istedenfor å diskutere sak?

   Ragnhild Aasland Sekne:
   Jeg har lest teksten grundig, synes den er litt rotete og uklar, vanskelig å få tak i poenget her. Er til dels enig i kampen mellom den 3 og 4 statsmakt i Breivik-saken. Følger ham ikke i beskrivelsen av norske fengsler, bruk av tortur og bruk av utilregnelighet i norske rettssaker.

   Ken Ove:
   Alt har bakgrunn og individuelle nyanser og hensikter og strategier også i det begrensede rettslokalet. (Drikker melk og er kulturanarkist)

   Elin Brodin:
   Oppfatter nok teksten mer poengtert enn du gjør, Ragnhild Aasland Sekne, men det er litt sent nå. Tror jeg kommer tilbake med mer spissede argumenter imorra, inshallah

   Vivi-ann Karlsen:
   Tror jeg leser et par ganger til i morgen :)

   Rune L. Hansen:
   Artikkelen til Abdelhak Abdellaoui
   om denne dagen (09.06. 2012) i rettssaken mot Anders B Breivik skjemmes av noe formulering og oppfattelse som følgende (moderne norsk alminnelig indoktrinerte frase):
   "Ingen eier sannheten! Den er avhengig av øynene som ser og de fleste vet at verden er ikke sort/hvit. Det som er helt sikkert er at statistikk er hva man selv gjør det til og hvem det er som betaler for rapporten. Det ser vi også innenfor vitenskapelig forskning! Og på ungdomskolen så lærte vi at grafer kan fremstilles slik du vil hvis man forandrer på intervallene på x og y-aksen. Selv rettsavgjørelsene er ikke alltid rettferdige, for det må utøves et menneseklig skjønn."
   -- Blandt annet fordi lov og rett i liten grad skal handle om skjønn.
   -- Og sannhet og sannheten er ikke subjektiv, men det subjektive inngår i sannheten. Og også dette, og mere til, forutsetter perspektiv. Og fravær av forhastede slutninger.
   -- Det mest interessante og av betydning med artikkelen er følgende avsnitt under overskriften "Maktkampen":

   "Hvorfor vil påtalemyndigheten ha utilregnelighet? Dette er jo fordi forvaring og å bli neddopet på en psykiatrisk institusjon er det verste de hardbarkede kriminelle frykter. Dette føyer seg inn i kongerikets inhumane kriminalpolitikk! FN, og dette er gammelt nytt, har i mange år kritisert Norge for overdreven varetektsbruk, isolasjon og ulovlig glattcellebruk. Er dette tilfeldigheter i verdens mest ”humane” land som er raskt ute å kritisere andre regimers brudd på menneskerettigheter? Nei! Dette inngår i en bevisst ukultur. Snakker man med kriminelle som har sonet i Norge og i utlandet vil de si at det er langt fra noe hotellopphold som et visst parti har retorisk ment i mange år. Når man snakker med de som har erfart isolasjonsbruken så hevder de at å bli torturert i arabisk regime var bedre. Dette er en saftig påstand mildt sagt. Og det er en grunn til at innsatte tenner på seg selv og tar selvmord i norske fengsler. Så dette er statens psykiske tortur og avstraffelse av de kriminelle som liksom skal rehabiliteres når de en gang vandrer ut porten. Så kan vi stille oss spørsmålet. Hva er verst av psykisk og fysisk tortur? Jeg overlater svaret til leseren. Eller et sår gror kanskje raskere enn arr i sjelen? Jeg bare lurer."

   -- Dette sier blandt annet noe viktig om det perverse terror-regimet Anders B Breivik angrep.

   Elin Brodin:
   ‎(For nesten tyve år siden nevnte jeg dette med fysisk og psykisk tortur i en av romanene mine, "Drager i hodet". Just sayin', som barna mine sier :)

   Rune L. Hansen:
   Psykisk tortur kan være og er ofte verre i sine ødeleggelser enn fysisk tortur. Og psykisk tortur har også fysisk ødeleggende konsekvenser, ofte bare mindre synlig for overfladisk betraktning. Det er ikke uten grunn at torturister ofte er utspekulerte og iherdige i å unngå synlige tegn på den torturen offeret er utsatt for. Tortur som altså ofte er verre i sine ødeleggelser og konsekvenser enn fysisk tortur.
   En kjennsgjerning skyldige og delaktige i tortur ikke ønsker andre skal forstå. Og for å unngå oppmerksomhet henviser til de mere synlige former for tortur. Viktig å vite og å avsløre. Tortur er ikke mindre ulovlig og straffbart om mindre synlig. Jeg henviser til Straffelovens paragrafer angående disse forhold.

   Rune L. Hansen:
   Det er en overflod mye tortur, trakassering, utplyndring, urettferdighet og urett i dagens Norge, i regi av ansatte i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen.
   Skjult bak fasader, fraser, falskhet, feighet og forhastede slutninger.

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle triumferer stort og perverterer, utplyndrer og ødelegger sivil-befolkningen stadig mere omfattende og verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   En grotesk mafia-virksomhet i og omkring den offentlige forvaltningen, som ingen enda har klart å stoppe.

   Rune L. Hansen:
   Gjennomsyrer det meste av hele den offentlige forvaltningen!
   Et terror-regime.

   Elin Brodin:
   Mye enig, Rune

   Rune L. Hansen:
   Fakta er fakta.

   Ken Ove:
   Vi klarer oss fint selv. Til og med vi som nesten ikke har gått på skolen :) Hvorfor skal mennesker reguleres og betales for?

   Merete Hoel:
   Ord forsvinner og forsvinner her inne. La meg bare si en ting: Abdellaoui tror visst Aspergers og Tourettesdiagnoser betinger utilregnelighet. Det er mulig også Malt mener det, med å nevne de diagnosene, han tar i så fall feil. Malt forsøker åpenbart å være menneskelig her, og det er greit - men da burde han presisert at hensikten med å nevne Aspergers og Tourettes var å gå god for at SONING vil bli vanskelig for Breivik. Breiviks gjerninger forklares langt bedre med diagnoser på alvorlige personlighetsforstyrrelser (ikke sykdommer) enn med noen nevrologisk tilstand som Aspergers og Tourettes. Virket skytingen på Utøya ufrivillig, liksom ?

   Merete Hoel:
   ‎..og virker Breivik autistisk, når han svarer Malt i retten ?

   Egil Hansen Hopaneng:
   ‎Rune L. Hansen tar hardt i nå. Å kalle norsk forvaltning for "terror -regime" er vel å skyte spurv med kanoner. Norge har kansje noen byråkrater som har tunnelsyn på jobben sin, men å terrorisere befolkningen er ikke korrekt i det hele tatt.

   John Arne Normann:
   Nei! Det handler om en alvorlig personlighetsforstyrrelse, som også innbefatter psykopati. Enig med deg.

   Rune L. Hansen:
   Tortur og drap begått av en ansatt i den offentlige forvaltningen kan f.eks. bli forsøkt skjult av propaganda og falske vitner.
   Falsk eller ikke adekvat dokumentasjon eller vitnemål som ikke vitner om forbrytelsens omstendigheter.
   Og f.eks. tortur og drap begått av en politi-mann eller en dommer forsøkt skjult av politi-uniformens eller dommerens status.
   Og f.eks. tortur og drap begått av en politiker forsøkt skjult av korrupte eller bagatelliserende kolleger.
   Forbrytelsen er ikke mindre reell, ulovlig, straffbar og alvorlig av den grunn, men blir kanskje mindre synlig, mere psykisk.
   Forskjellen på psykisk og fysisk tortur (og drap, utplyndring, etc.) har med synlighet å gjøre. Og er ikke mindre alvorlig om den er mere indirekte eller på noe vis mindre synlig.
   Det innebærer ansvar - også ikke mindre straffe-ansvar - å påta seg en stilling eller posisjon med makt, ansvar og myndighet.
   Innebærer både ydmykhet og ansvar. Også i form av straffe-ansvar. Blir dette fraværende eller misbrukt opprettholdes og videreføres forbrytelsen. Og da ofte i nye og flere og også andre forbrytelser, som på tilsvarende og nye vis blir forsøkt skjult.
   En ond sirkel og spiral som perverterer og gir mere grov kriminalitet, falskhet og løgn. Forsøkt skjult og forkledd som noe annet.
   Psykisk tortur er ofte langt mere vidt-rekkende, ødeleggende, drepende og fysisk enn tortur som bare er fysisk. Likevel lar overfladiske mennesker seg lure til å tro at det er omvendt. Slik torturisten, morderen og de delaktige ønsker. For å kunne begrave sine ofre og sine forbrytelser i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Samtidig som det dynges på med propaganda, smil, underholdning og gode gjerninger for publikum. Og både de delaktige og lett-lurte gir god reklame og naivitet overfor den og de kriminelle.
   Det er uhyrlig og katastrofalt når slikt skjer i et samfunn. Hvor godt skjult det enn er eller blir forsøkt gjort.

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffelovens § 117a er viktig og går slik:
   § 117a: Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.
       Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.
       Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.
   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.
   Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

   Rune L. Hansen:
   Jeg overdriver ikke.

   Hege Bakke Styrvold:
   Jeg likte Malt svært godt jeg. Og kjenner at jeg har en porsjon ydmykhet ovenfor de som åpenbart vet mer enn meg om ting. Vi kan synseog mene til krampa tar oss. Til sist må vi nok bare falle ned på en løsning. At artikkelforfatteren mener aktoratet kan " bestille" en sakkjyndigvurdering som " passer dem" får stå for hans regning. Om jeg oppfattet ham rett.

   Merete Hoel:
   Malt burde også ha noe mer ydmykhet i forhold til hvem han uttaler seg pä vegne av. Jeg hører neppe til de 90% elskelige Aspergere, ettersom jeg ses som en argumentasjonsmessig bølle overalt, og særlig i et helsevesen som ikke liker at pasientene protesterer på noe. Dt gjør meg verken farlig eller utilregnelig. Og jeg har truffet psykiatere som var sympatiske nok, men faglig på bærtur. Så hvem som liker hvem har kanskje ikke den store relevansen her

   Merete Hoel:
   John Arne Normann: hvem eller hva svarte du på der over? Hvilken personlighetsforstyrrelse sikter du til?

   Rune L. Hansen:
   Kjøp og salg av "sakkyndige" er helt alminnelig i bruk i dagens Norge.
   Å forbigå lov og rett også. Med politiske rettssaker iscenesatt for kriminelle hensikter.
   Og Synseloven er mere populær og i bruk enn lov og rett.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Noen ganger lurer jeg på om jeg er litt enfoldig og godtroende.

   Rune L. Hansen:
   Du er det, Egil Hansen Hopaneng.

   Egil Hansen Hopaneng:
   ‎:)))))

   John Arne Normann:
   Malt var saklig og ydmyk, men ble på en måte en "overdommer". Jeg vet at han er ekspert på diagnoser, som han skrevet bøker om, men her ble det som Lippestad var inne på en slags ny sakkyndighetsvurdering. Svært mange fagfolk i Norge og Norden, psykiatere og psykologer, har gode faglige begrunnelser for at det handler om en personlighetsforstyrrelse. Jeg kan nevne folk som Einar Kringlen, Siri Gullestad, Svein Haugsgjerd og ikke minst svenske Johan Cullberg. Når Malt ut fra en observasjon i rettsalen mener at Breivik har Tourettes er det på et svært svært sviktende grunnlag. Jeg oppfatter hans smil som forakt og et tegn på omnipotens og narcissisme. Det rimer mer med en narcissistisk personlighetsfortyrrelse. Det med aspergers kan diskuteres, og der er jeg i tvil. At han har isolasjonstendenser kan like gjerne ha med en avstengt personlighetsstruktur å gjøre. Det er et kjennetegn for personlighetsforstyrrelser at de har en svart-hvitt-tenkning og at de er blottet for empati. Jeg er spent på hva professor i psykologi SvennTorgersen har å si i morgen. Han er meget kompetent på det området.

   Frode Grøtan:
   Det er så åpenbart at dette psykatri spillet gjøres bare for å svekke Breivik utad mot et høyreekstremt miljø.
   Forunderlig at psykiatere lar seg bruke slik.
   I historisk målestokk så kommer dette opp mot behandlingen av Hamsun. Og da kan en nok engang si at Breivik har vunnet en stor seier.
   Og det er ikke nytt å lage storverk av CtrlC og CtrlV ,kopier ut og lim inn som så mange studenter og til og med professorer gjør. Men at de skal bruke så mye tid på slikt makkverk og en slik monster er forunderlig. Skulle jo tro at mannen var noe stort.
   Det skyldes nok at han er fra vestkant Oslo og sønn av en eller annen storhet innenfor byråkratiet.

   Rune L. Hansen:
   Synseloven gjør hverken deg eller de til respektabel forfatter eller dommer av verdi, John Arne.

   Rune L. Hansen:
   ABB har iallfall effektivt og tydelig protestert på Ap-regjeringens terror-regime. Og vel også uten grådig egoisme?
   Hadde han noe annet valg enn selvtekt og terror?
   Og er ikke Ap-folket de verste terrorister og mordere?
   Mange spørsmål i alt dette.
   Også ikke minst som blir forsøkt skjult.

   Rune L. Hansen:
   Eller gjorde han det på oppdrag for noen, eller mot betaling?
   Hvem evt. flere er skyldige eller medskyldige?
   Osv.

   John Arne Normann:
   Det du sier er knapt verdt å svare på. Du kan mislike AP sin politikk, men massedrap av unge mennesker kan uansett ikke forsvares. Det du sier er et gufs fra fortiden og et uttrykk for en ond ideologi. Jeg blir rystet av å høre noe slikt.

   John Arne Normann:
   Elin, her blir sannelig ytringsfriheten satt på en prøve, men det er greit med stor toleranse på din blogg.

   Merete Hoel:
   John Arne Normann, glimrende. Jeg blir jo truffet av dt md aspergers siden jeg har diagnosen selv. Og har et rimelig erfaringsgrunnlag for å si at personlighetsforstyrrelse er noe annet. Breivik er riktignok intelligent på et sjeldent nivå, men dt er dt mange som er..

   Rune L. Hansen:
   Ja det var jo noe til argumentasjon fra din side, John Arne Normann. Den tyder jo mere på delaktighet og forsvar fra din side for Ap-regjeringens enda i en overflod pågående tortur, utplyndringer, terror og drap overfor uskyldige barn og foreldre og andre i vår sivil-befolkning.

   Rune L. Hansen:
   Og å påstå om meg hva du selv - og ikke jeg - er delaktig i.
   Forskrudd.

   John Arne Normann:
   Folk med Aspergers er ofte intelligente mennesker, som vier seg for en sak og gjør det godt. Noen mener at Einstein hadde aspergers. Det er ofte ressurspersoner, som gjør det godt i forskning.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Jeg gleder meg til den rød/grønne stoltenberg-regjeringen går av og vi får en Høyre/frp som får slutt på den terror, utplyndring, drap på uskyldige barn og foreldre. Det vil da også bli slutt med kjøp og salg av Høyesterettsdommere til høystbydene venstresosialister, PKere og Kulturmarxister i samfunns-eliten i den 2, 3, 4, 5 og 6 samt andre pleibeiere som frekventerer regjeringsbygget. Takk og lov, litt over ett år igjen så kan jeg atter puste fritt.

   Egil Hansen Hopaneng:
   og 6 statsmakt

   Rune L. Hansen:
   Og du har vel brokkoli, John Arne? Eller kålhode?
   Delaktige i Ap-folkets terror-regime syns gjerne de gjør det godt, men babbel og falskhet er hva de har.

   Rune L. Hansen:
   Ikke nettopp aspargis?

   Rune L. Hansen:
   Representanter for både Høyre og Frp og resten av Stortingspartiet har også gjort seg delaktige og medskyldige, Egil Hansen.
   Det trengs og er nødvendig både et stort og omfattende rettsoppgjør og en tilbakevending til lov og rett. Men ikke i regi av de kriminelle.

   Elin Brodin:
   Jeg skjønner ikke helt hva som menes med at "ytringsfriheten blir satt på prøve" her, John Arne Normann. Alt som sies er kanskje ikke like veloverveid, men det er selvfølgelig prisen man må betale for å ha et så åpent forum

   Elin Brodin:
   Når det gjelder Asperger, tror jeg ikke særlig mange mener at denne tilstanden i seg selv gjør folk voldelige eller utilregnelige. Men det er klart at alt som medfører at et individ blir litt "annerledes", kommuniserer på en spesiell måte og kanskje får vansker av den grunn, kan være med på - sammen med andre faktorer - å bidra til at problemer bygger seg opp. Det går ikke an å si at ABBs oppførsel er et resultat av f.eks. Asperger, i den forstand at det er grunn til å frykte andre mennesker med Asperger - men det går kanskje an å si at Asperger (eller reaksjonene fra omgivelsene på at man har Asperger) sammen med en rekke andre ting kan være med på å forklare en uheldig utvikling hos et menneske. Slikt er individuelt, og det samme gjelder ikke for alle. Så det går an å snakke om hva som kan ha hatt negativ innvirkning i ABBs tilfelle, uten å slutte til at dette gjelder alle andre mennesker med samme diagnoser og tilstander.

   Elin Brodin:
   Det er viktig å huske at et menneske alltid er mer enn sin diagnose. En person med f.eks. Asperger har samtidig en rekke egenskaper som han ville hatt også om han IKKE hadde Asperger, og som virker sammen med nevnte tilstand. Ingen mennesker er like

   Elin Alvestad:
   Det behovet for å vite hvorfor han gjorde som han gjorde, forstår jeg bare ikke.. hva er poenget?.. vil det forhindre andre i å gjøre noe tilsvarende?.. eller er det bare vårt behov for sosialpornografi.. da dette hendte, var det til synelatende full enighet i at han idioten ikke skulle få oppmerksomhet.. nettopp fordi, det er det han vil.. det er ikke en eneste dag, hvor ikke folk skriver om.. og diskuterer han.. og det har ingen misjon, what so ever.. ikke blit ting ugjort.. og ikke vil det hjelpe oss videre.. bare bortkastet tid og energi.. for alle andre enn han..

   Rune L. Hansen:
   Mange av de torturister, utplyndrere og mordere verre enn Anders B Breivik. Og de holder på enda!

   Elin Alvestad:
   Primært dreier det seg vel om at man skal ha mest mulig på det rene for å avgjøre hva slags dom og evt. behandling ABB får. Det er vanlig rettspraksis.  Dernest føler nok mange at en slik historisk sak må belyses ekstra nøye, med tanke på ettertiden

   Elin Brodin:
   Generelt er jo all kunnskap av det gode, uavhengig av om man øyeblikkelig kan dra praktisk nytte av den ...

   Elin Alvestad:
   Snakker ikke om rettsaken, men om folks graving i alle tenkelige faktorer, som KAN ha hatt innvirkning på han og hans handlinger.. fakta er vel at ingen kommer nærmere sannheten med det.. kun spekulasjoner og synsing.. og det er det, jeg ikke forstår.. en slags kamp mot vindmøller.. totalt uten hensikt.. hva er poenget?

   Elin Alvestad:
   Kunnskap er nok stort sett av det gode ja..men langt i far all!.. og er det kunnskapssøking,som foregår overalt på nettet nå?.. har vanskelig for å se det.. syns det virker som om mange bare vil ha frem sin mening om saken.. syns fremdeles det lukter sosialpornografi..

   Elin Alvestad:
   "fra"

   Elin Brodin:
   Mennesket er av naturen nysgjerrig og tørst på kunnskaper. Når det skjer noe ekstraordinært, øker denne tørsten. Utenkelig er det vel heller ikke at man faktisk KAN gjøre noe for å forebygge lignende terrorisme på sikt, dersom spørsmål og undersøkelser fører til at man forstår mer av bakgrunnen for det som skjedde. Spekulasjoner er en nødvendig del av den totale "leteprosessen", selv om mange av spekulasjonene blir ren synsing og får negative bivirkninger som "sosialpornografi". Det er vanskelig å avgjøre hva som er den enkeltes motiver til enhver tid, men totalt sett er vel interessen for ABB en naturlig ting. Bakgrunnen for terroraksjonen ligger trolig både i ham selv og i samfunnet rundt, og eventuell forebygging av lignende saker må basere seg på en bredest mulig forståelse. Men jeg skjønner selvsagt at du ser deg lei på visse typer meningsløst gnål i denne forbindelse ...

   Rune L. Hansen:
   Det burde jo være og er viktig og av betydning at de faktiske forhold fremkommer i full åpenhet. I steden blir vi vitne til en farse av et skuespill av en rettssak. Hvor til og med dommerne mangler sine kompetanse-papirer.

   Elin Alvestad:
   Nettopp ordet, Elin !.. gnål.. faktabasert kunnskap, har jeg ingenting i mot å lytte til :) ..men denne jungelen av synsing, tåkelegger mer enn den opplyser i mine øyne.. kjenner jeg er sliten og lei av å møte det hver eneste dag..

   Rune L. Hansen:
   Det burde jo være og er viktig og av betydning at de faktiske forhold fremkommer i full åpenhet. I steden blir vi vitne til en farse av et skuespill av en rettssak. Hvor til og med dommerne mangler sine kompetanse-papirer.

   Elin Alvestad:
   Greit at fakta kommer fram ift selve handlingene.. men er det viktig å vite ALT om fyren?.. helt klart at det kun er fordi han er hvit og norsk.. ingen muslim, ville bli tildelt så mye oppmerksomhet og analysering.. de er bare onde.. men han her må vi grave inn til beinet for å forstå.. syns det er naivt å tro at slik graving, kan forhindre noe liknende.. det er to parallelle rettsaker.. den i selve salen.. og den som foregår ute blant "vanlige" folk..

   Elin Alvestad:
   Får håpe for folks rettsfølelses skyld, at dommerne ihvertfall har dommerforsikring da.. ellers kan det vel komme overraskelser.. godt mulig rettsaken er en farse.. men den foregår ihvertfall i retten.. som er det systemet vi har til å dømme..

   Rune L. Hansen:
   En mager trøst at saken behandles i rettslokaler, med den store nisse-luen over.

   Per Christian Veberg:
   Betraktningen om hvorvidt en muslimsk, (islamistisk)?, gjerningsmann ville fått samme fokus på sin psykiske helse er skarp. Jeg måler den mot svensk kriminolog i Blabladet i dag som skriver det første interresante jeg har lest om saken siden infoen kom om de 77 og de grusomme (slibirge) detaljene. At dette deles samme dag er fint:-) Takk! Abdelhak Abdellaoui og Elin

   Elin Brodin:
   Ikke sant, PC? Jeg synes Abdelhak skriver svært godt og er forbauset over at ikke flere her inne har understreket nettopp det

   Elin Brodin:
   ‎Rune L. Hansen: Jeg er enig i at det finnes en del tilfeller der norsk rettsvesen ikke fungerer så godt som det burde. Men å gå til den ytterlighet å hevde at det knapt er noen vits i å behandle Breivik-saken i retten, er vel ganske meningsløst ...

   Elin Alvestad:
   Helt enig i at artikkelen er godt skrevet :) ..interessant å lese..

   Per Christian Veberg:
   Har desverre ikke sett så mye, men dette var veldig på kornet syns jeg. (Bortsett fra det ser jeg kanskje tydligere gjennom ham at for Breivik ville tvangsbehandling vært den værste straffen han kunne få, så så lenge det ikke finnes fare for at han kommer ut er jeg villig til å se bort fra prinsippielle sider og bare måke SanctAnus rett inn i lobotomikverna) He he );-I

   Rune L. Hansen:
   Og det skriver og sier du om et nokså fullstendig gjennom-korrupt rettsvesen, Elin Brodin. Tanke-vekkende det også.

   Vivi-ann Karlsen:
   Er nok i stor grad sosialpornografi Elin Alvestad, da hele fredagen ikke kom inn på noe som kunne forklare handlingen, men muligens klargjorde personligheten litt. Så kan en lure på om det kunne vært hoppet over når det vekket så stor iver og mange spørsmål fra aktoratet.
   Men det var vel også kanskje nettopp fordi aktoratet lurte på hvorfor alt dette kom om det ikke forklarte noe...
   Så ble det likevel kalt sykdom, og da kan forvirringen bli komplett for mange.
   Fredagen sa null om tilregnelighet, så akkurat det spørsmålet ble ikke mer oppklart. Da måtte det være at han faktisk er tilregnelig. For ingen blir utilregnelig av nevnte diagnoser alene.

   Vivi-ann Karlsen:
   De nye nevnte diagnosene. Tror likevel de kan bidra til et mer komplett bilde.

   Vivi-ann Karlsen:
   Så skal jeg lese artikkelen en gang til og se om det blir klarere for meg hva spørsmålet eller poenget er. Kommentarene foran ble utløst av andre sine kommentarer, ikke artikkelen. For jeg så ikke noe klart der om dette. Jeg kritiserer ikke selve skrivingen eller at det var en grei oversikt. Jeg leter bare etter konklusjonen eller spørsmålet der, så det blir enklere å vite hva kommentere.

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst sin diagnose på ABB er vel nokså fullstendig uinteressant og uten verdi. Av betydning er at han gjorde det han gjorde og hva han gjorde og hvorfor og hvordan.
   Og viktig at han også selv kan fortelle om dette.

   
---
---

   Nils Johnsen, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/432543946765939

   Er psykiatrien et faglig og moralsk konkursbo?

*


   Ken Ove:
   Ja, inntil bevisstheten faktisk er kartlagt av noen :)

   Nils Johnsen:
   Egentlig skulle jeg ha skrevet psykiaterne. Der er mange faggrupper innenfor psykiatrien som har et bedre faglig ståsted: Kliniske psykologer, psykiatriske sykepleiere mv.

   Reidun Nilsen:
   Menneskesinnet overlister alle psykiatere.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Ja. I alle fall sånn den fremstår, i dag. D e bestandig menneska, som like å sette andre i bås. Dem burde få en prøvesmak sjøl:)

   Rune L. Hansen:
   http://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet
   Milgram-eksperimentet - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Milgram-eksperimentet er et berømt psykologisk eksperiment som ble startet i juli 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at et vanlig menneskes lydighet overfor en øvrighet er mye større enn mennesket selv tror, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet. Eksperiment...

   (...)
   Reidun Nilsen:
   Tror jeg har snev av alle psykiatriske diagnoser som finnes...

   Reidun Nilsen:
   Men har klart meg bra med dem.

   (...)
   Nils Johnsen:
   Min bakgrunn for kritikken er omfattende research omkring en roman jeg skrev for et år siden, at jeg har arbeidet på "innsiden" av systemet og at jeg kjenner noen ufattelig menneskelige tragedier - som følge av psykiatriens inkompetanse og korrupsjon.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Ingen av de såkalte "sakkyndige" er spesielt viktige eller interessante hverken som forfattere, filosofer eller mennesker - og de er mildt sagt likså forskjellige som folk flest. Uten noen av de å være for eksempel en Hippokrates. De er nokså komplett uinteressante for annet enn misbruk, kjøp og salg av falsk eller dårlig dokumentasjon. De er ganske enkelt ikke noe som helst annet enn som folk flest, hverken med mere eller mindre kompetanse eller evner. Om noen av de ønsker å hjelpe med-mennesker så er det mange måter å gjøre det på. Men kompetanse-bevisene deres er ingenting verdt. Og de av de eller noen som tror Synseloven erstatter lov og rett er ganske så fullstendig i sin egen verden.

   
---
---

   Irene Hov, 10.06. 2012:

   Modig dame med et spennende initiativ. Går det an å melde seg ut av vellferds staten Norge, frasi seg seg sosiale rettigheter, mot at du slipper å gi halve lønna til staten fordi du aldri har inngått noen kontrakt med staten om dette? Men fremdeles være nordmann?
   Her er brev fra en som spør kongen om å få melde seg ut......

   Erklæring om utmelding av staten Norge, med referanse til retten til å le...
   Continue Reading http://www.facebook.com/irene.hov/posts/10150965553587899

*

   Roy Sørensen:
   Skall bli morro å følge denne, å se hvordan det går !! ;) ;)

   Sveinung Vegsund:
   Angrepskrig
   I henhold til Grunnlovens § 26 er angrepskrig forbudt. Vårt lands forfatning gir regjeringen rett til å innlede krig, kun når dette er til ”Landets Forsvar” og da bare når Den norske regjering selv har den ”Høieste Befaling” over de norske styrker.
   Statsminister Jens Stoltenbeg er selvfølgelig ikke så dum at han står frem og takker de kjøpt og betalte norske soldatene i Afghanistan og Libya osv. for deres heltemodige forsvar av fedrelandet.
   Statsminister Stoltenberg har derimot konvertert 8. mai fra frigjøringsdag til veterandag, slik at leiesoldatene kan fremstå som kjempende for Konge og Fedreland, og bruker/misbruker således dagen til på dele ut de samme medaljer som den nåværende monarkens bestefar overrakkte de som hadde utmerket seg i kampen mot Den tyske okkupasjonsmakten i årene 1940 -1945. Kong Harald har avstått fra å delta i dette Stoltenberg regisserte teateret.

   Sveinung Vegsund:
   Morgenbladet 28 oktober – 3 november 2011.
   Norske helsemyndigheter får pepper fra FNs menneskerettskomite for manglende oppfølging av mulige menneskerettsbrudd innenfor psykisk helsevern.
FN-komiteen ville vite hvilke systemer Norge har for å følge opp urettmessig bruk av tvang. Representanten for Helse- og omsorgsdepartementet, seniorådgiver Sjur Ø. Andersen at det forutsettes at systemet ivaretar rettssikkerheten, og at Helsetilsynet og Politiet innehar en sentral rolle i å følge opp brudd på Helsepersonelloven og Straffeloven. Lederen for den psykiatriske pasientinteresseorganisajonen We shall overcome Mette Ellingsdalen fremhever at medlemmer av hennes organisajon har anmeldt både behandlere og helseforetak for frihetsberøvelse. Uten unntak blir sånne saker henlagt. Norge omgikk enkelt og greit spørsmålet om hvordan de etterforsker eller straffegforfølger anklager.

   Sveinung Vegsund:
   Det personlige ansvar, dvs. straffeansvar for en handling eller medvirkning til en handling ble fastslått allerede i rettsaken mot Hitlers mest betrodde medarbeidere under rettsoppgjøret ved Nurnbergdomstolen i 1945. Alle de tiltalte nazi krigsforbryterne påberopte seg straffefrihet under rettsaken, begrunnet med at de hadde handlet på ordre, og således var uskyldige for sine ugjerninger, fordi deres handlinger var styrt av en overordnet lydighetsplikt overfor føreren.

   Sveinung Vegsund:
   Dette systemet er for statens tjenestemenn tilsidesatt i Norge, og de faar belonning i steden !

   
---
---

   Erling Olsen, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/446459028715358/458770574150870/

   interessant
   Tydelig av svik går i arv!

   Riksadvoakat Sven Arntzen (AP) var forøvrig bestfaren til
tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen (AP) som nå leder straffesaken mot Anders Behring Breivik. .Terroristen som angrep AP!

   Toralv Fanebust ble i 1946 dømt til Norgeshistoriens lengste straff for injurier: 9 måneders fengsel fordi han skrev i en artikkel at riksadvokat Sven Arntzen(AP) var skyldig i grovt uaktsomt angiveri.
   Det skulle være interessant å vite om det var den samme riksadvokaten, Sven Arntzen (AP) , som var involvert i Langeland-saken og Fanebust-saken.

   «Du stod på vår dødsliste»
   http://www.aftenposten.no/meninger/Du-stod-pa-var-dodsliste-6846916.html
   www.aftenposten.no
   Likvidasjon av angivarer. På langt sikt blir også dei galne spor sletta. Men det som hende under okkupasjonen må bli forstått i ledd etter ledd! Også av NRK.

*

   Erling Olsen:
   Jeg mener at alle som har noen interesse av Norge før, under, og etter krigen burde lese boken “Dømmer ikke” av O.H. Langeland
   http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4811766

   Boken ble inndratt og Langeland ble anmeldt av myndighetene ved riksadvokaten,men frikjent.

   En annen sak som sikkert har gått i glemmeboken er Fanebust-saken
   http://no.wikipedia.org/wiki/Toralv_Fanebust

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det var tilvant, eit press som låg ein under djupt vatn, men normalt den gongen og uforståeleg nå, men gjenkjenneleg i alle diktatur."

   Freddy Stangnes:
   Et tema som det er viktig å ha i erindring

   
---
---

   Anne Harila, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/10151225021479152/

   Sveits har direkte demokrati.

   Europas rikeste foretrekker Sveits - Økonomi næringsliv - Hegnar Online
   http://www.hegnar.no/okonomi/article695704.ece
   www.hegnar.no
   Sveits er det foretrukne oppholdsstedet for de rikeste. Hele to tredeler av Europas rikeste bor i alpelandet, ifølge tidsskriftet Bilan.

*

   Bente Hedman:
   Tja, hva skal man si til dette...

   Hans Bauge:
   Det er ikke bare de rikeste som emigrerer. Det er det svært mange andre som gjør også. Sverige og Soania dominerer her, men også andre deler av verden emigrerer det nordmenn til. Bare de aller fattigste kan ikke gjløre det, for de har ikke penger til å flytte for og noen stønad fra den kommunen de bor i, kan de bare glemme. For disse er dømt til evig fattigdom i diktaturet Nirge.

   Bente Hedman:
   Man er nødt til å ha kapital når man flytter ut.. men det er jo ille at man skal føle seg tvungen til å flytte ut av sitt hjemland, bare for at noen idioter skal herje med folket.. jeg for min del elsker mitt eget land, altså naturen og det som hører med det.. og klimaet.. det er deilig med 4 årstider.. men makta som styrer idag, kunne jeg godt ha vært foruten.

   Mike Cechanowicz:
   Direkte demokrati alene kan ikke sikre gode menneskelig forhold - slik som menneskerettigheter og frihet. Sveits er et godt eksempel av det. Dette kommer av at demokrati krever informert fri vilje og i Sveits - så vel som alle andre land, råder uinformert fri vilje - dermed valg som ikke er i ens beste interesser. Sveits er derfor bare et eksempel av demokrati under sterke begrensninger. Forutsetningen er fri flyt av sannferdig informasjon - også om de større perspektivene til livet, meningen med det, ansvar, myndighet, opphav og muligheter. Da får vi noe som er langt foran hva Sveits har i dag.

   Hans Bauge:
   Aproposs menneskerettigheter. De styrende i Norgte ignorerer menneskeretighetene. Hver dag brytes disse .

   Rune L. Hansen:
   Demokrati, politikk, samfunn og enkelt-menneske er og blir juks og bedrag, falskhet, lovløshet og grådig egoisme uten reell respekt for ekte lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Og urett blir ikke lovlig eller rett om det er flere eller mange om uretten.

   Hans Bauge:
   Jeg vil sammenligne litt. Om 200 personer raner en del banker. Om alle disse foretar disse ranene. Det blir ikke mer lovlig av den grunn.

   Rune L. Hansen:
   Hva om de angjeldende bankene er kriminelle?
   Og hva med nødverge?
   Osv.

   Hans Bauge:
   Det var nå mentg som et eksempel. Et lovbrudd blir ikke lovlig selv om de er mange som driver op med det.

   Rune L. Hansen:
   Ja.

   Lill Gansmoe:
   Jeg skulle gjerne bodd videre i Norge, men fra høsten pakker jeg og drar til et billigere land hvor jeg kan overleve på minstetrygda. Ikke fordi jeg har så lyst, men fordi jeg MÅ.

   Rune L. Hansen:
   For mange for sent eller ikke mulig å flykte og flytte til et annet land, de blir torturert, utplyndret og slaktet av Ap-folket. Samtidig som så mange av de som har skodd seg og skor seg på uretten i skjul mere og mere nu flykter til blandt annet Sveits.
   Det er ikke bare ansatte i Justis-departementet og deres ofre som forsøker å flykte.

   
---
---

   Svein Berg, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/432787373408263

   – Politiet gjorde den største svikten i Norges historie
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/22-juli-terror-oslo-og-utoya/-politiet-gjorde-den-stoerste-svikten-i-norges-historie-3802747.html
   www.tv2.no
   Samfunnsdebattant og professor Ole Gjems Onstad er ikke imponert over politiets innsats 22. juli.

*

   Svein Berg:
   Har politiet noen gang gjort jobben sin?

   Rune L. Hansen:
   Politiet har vel stort sett blitt for det meste opptatt av å beskytte og hjelpe grov-kriminelle i den offentlige forvaltningen. Og lite annet.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rigmorf1/posts/314785155275244

   Systematisk programmering av barn/unge og foreldre.

   atferdssenteret
   
http://www.atferdssenteret.no/  
   www.atferdssenteret.no

*

   Rune L. Hansen:
   Hovmodige, syke mennesker.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 10.06. 2012:

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2003/nou-2003-33/4/11.html?id=373191
   3.11 CIAs program for...
   www.regjeringen.no
   3.11 cias program for adferds-/bevissthetskontrollden amerikanske etterretningsorganisasjonen central intelligence agency (cia) hadde i granskningsperioden flere programmer for å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll. dette involvert...

*

   
---
---

   Irene Hov, 10.06. 2012:

   JUKLERØD SAKEN. EN SKAM FOR VELFERDSNORGE!

   bomber: Med makt ble han båret inn på den tyngste av de lukkede avdelinger ved Gaustad, den såkalte «G-mann», bestående av 43 svært sinnslidende. Her ble han holdt som fange i 1119 døgn med brev-, besøks- og utgangsforbud. Her ble han slått til blods av medpasienter uten selv å øve motstand. På det lengste ble han holdt innesperret i 393 døgn sammenhengende - uten å se dagslys.
   bombe: Løsningen ble at to politifolk på Gaustads regning døgnkontinuerlig sørget for at pasienten ikke fikk mat eller adgang til toalett.
   bomber: Hvis legene et eneste ørlite øyeblikk hadde tatt sine diagnoser alvorlig, så var det et mentalt hjelpetrengende og sjelelig skadet medmenneske som nå lå i en blodpøl på gressplenen deres.
   billetekst: Arnold Juklerød: Hans sak er en av de mest interessante eksemplene i vårt århundre på psykiatriens posisjon i det norske samfunnet.
   http://www.oslo.net/historie/MB/utg/9605/teaser/1.html

   Jukler?d-saken: Galskap satt i system
   www.oslo.net
   Hvorfor skulle de ikke det? De visste alle meget vel at Arnold Juklerød aldri hadde skadet eller truet med å skade noe menneske. De visste at han aldri var involvert i kontroverser med sine foreldre, søsken eller venner. Både lærere og kamerater husker ham som en usedvanlig vennlig og samarbeidsvill...

*

   Brit Jensen:
   Dette er mord av det store..

   Rune L. Hansen:
   Slikt noe kan ganske enkelt ikke skje i et velferdssamfunn.
   Umulig.

   
---
---

   Øyvind Røed, 10.06. 2012:

   Snart krever Breivik saken for ugyldig....
   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/06/10/snart-krever-breiv-saken-ugyldig
   www.abcnyheter.no
   Formelt er ikke fagdommerne i Breiviksaken Arne Lyng og Wenche E Arntzen, dommere!! Vent til Breivik forstår konsekvensen av det!

*

   
---

---

   Carsten Agger shared a link, 08.06. 2012:

   Myndighedsovergreb mod børn i Danmark: http://www.youtube.com/watch?v=rwA2ekow-YY

   Danish police violent forcible removal of 11yr old video-taped
   www.youtube.com
   Danish police brutal forcible removal of a child. This kind of abuse of children are governemt approved. You will have hard to believe the danish tourism mar...

*

   Rune L. Hansen:
   Samme som daglig i Norge og Sverige. Barn = penger og grådighet og ingenting annet verdt.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, fangehold og tortur overfor barn og foreldre i offentlig regi. Et terror-regime.

   
---
---

   Jon Ragnar Gudmundsson, 10.06. 2012 via Bjørg Brennan:

   Slik forsvinner bompengene dine
   http://www.nettavisen.no/motor/article2446198.ece
   www.nettavisen.no
   Se hva milliardene egentlig går til.

*

---
---

   Thomas Kenworthy, 10.06. 2012:
   http://www.facebook.com/events/234885846623723/240836852695289

   Høyesterettsaken dreier seg om konsekvensen av manglende dommerforsikringer jfr domstollovens Domstollovens § 60.
   Er dommer rettskraftige når domstolen er ulovlig satt?
   Et beslektet problem er konsekvensen av ulovlige beskikkede embetsmenn.


   § 21 lyder
   "Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt.

   Vanlig praksis har vært at ed avgis ETTER beskikkelse, noen ganger er ed aldri avgitt, noen gangen avgitt uten kontrasignatur (ulovlig etter grunnlovens § 31) og noen ganger avgis ikke ny ed når en person beskikkes til et nytt embete.

   Er vedtak truffet av ulovlige embetsmenn rettskraftige?

*

   
---

*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. juni 2012, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, lett overskyet formiddag og gradvis til 15 pluss-grader klokken 12. Derefter gradvis blålig himmel og sol. 9 pluss-grader klokken 21 og 7 klokken 23 og 6 mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/429132887109667/

   Dina Monica Helen, 10.06. 2012:
   "Deler her noe fra Ludvig Nessa. Jeg syns det var en bra tale. Som ga mye viktig informasjon. Vel, denne datoen har passert og jeg vet ikke helt hvordan det gikk. Bortsett fra dette i talen vil jeg tillegge at barnevernet handler utenfor grunnloven, og at det ikke skulle forundre meg om det passet dem veldig bra da at den ble fjerna. I bunn og grunn; Hva gjør barnevernet? "De skiller de som er glad i hverandre. Og etter det går de inn for å ødelegge relasjonen mellom de som er glad i hverandre. Med andre ord; De jobber hardt for å sabotere KJÆRLIGHETEN. Hva vil det si? Hvem ville gjort det samme? .... og dette får de till gjennom løgn. Hvem ville også gjort det på denne måten?"

   http://www.facebook.com/DinaHelen/posts/378995248827927

*

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, SVÆRT INTERESSANT TEKST:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/432316666788667/

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst sin diagnose på ABB er vel nokså fullstendig uinteressant og uten verdi. Av betydning er at han gjorde det han gjorde og hva han gjorde og hvorfor og hvordan.
   Og viktig at han også selv kan fortelle om dette.

   Vivi-ann Karlsen:
   Ok, forstår jeg det riktig om Abdelhak Abdellaoui her er ute etter mentaliteten i makteliten?
   Anfindsen var en parodi. Jeg følte det som at hele retten var tilbake i 4. klasse og fikk leksjoner av læreren på opplagt stoff alle kan. Var omtrent i 4. - 5. klasse vi lærte om hvor ulike utslag en statistikk kan gi første gangen.
   Media føler jeg dekker sine egne undringer som de deler med folket, og ikke så mye mer i denne saken. Og så stor åpenhet rundt en sak som det er rundt dette, må nødvendigvis bli parodi lignende?
   Jeg tror fint vi kunne hoppet over mye av "tøvet". Er det almennhetens kaotiske stemmer på sosiale medier som utløser at det blir slik en merkelig sak? Ikke bare 3. og 4. statsmakt, men sammensurium av tusen stemmer som vil ha tilfredsstilt sitt, og som har mistet tillit til de som skal gjøre jobben?
   Tro om det ikke er de sosiale medier som taler til media ellers også.

   Jeg lette nok etter noe helt annet da jeg leste i går, beklager. Litt stort sprang for meg fra ABB til FN og politiker karriere :)

   Diskusjonen om hvordan saken ville blitt om det var terror utenfra, eller en Norsk muslim mot samme mål vil nok kunne gi mange underlige teorier. Bør vi ta den? Vil den bekrefte og forsterke uheldige ideer, eller trenger vi at selv hypotetiske dilemmaer diskuteres som virkelige utfordringer i dag? Vet det blir diskutert uansett allerede :)
   Sosiale medier er vel på mange vis begynnelsen på slutten til at noen eliter kan fortsette i sine vante spor?

   Lest med utgangspunkt i et større bilde; godt skrevet :)
   Hilsen en navle beskuende ;)

   Vivi-ann Karlsen:
   Er veldig glad for at hen lever, deltar og forvirrer alle. Spekulasjonene som ville kommet om han ble drept kan gi en mareritt å tenke på.....
   Da ville psykologien ganske sikkert plassert han raskt og smertefritt uten å kunne begrense evigvarende spekulasjoner. Ideologisk ville han blitt en enorm martyr.

   Elin Brodin:
   ‎Rune L. Hansen: "Gjennomkorrupt" synes jeg er et for sterkt ord. Men på visse felter, bl.a. dem du er opptatt av (barnevern og omsorgskonflikter etter skilsmisse) er det helt riktig at rettssystemet ikke fungerer som det burde, og at folks liv rett og slett blir ødelagt fordi de ikke ytes rettferdighet. Når man har sett slike tilfeller på nært hold, er det naturlig å betrakte mye annet i lys av dette og miste tilliten til rettsvesenet. Jeg er helt enig i din kritikk her, men mener som sagt at det finnes nyanser som du ikke later til å se. --Når det gjelder ABBs diagnoser, er det jo ikke noen vei utenom å se på også den siden av saken, og den har sin nødvendige plass i helheten

   Elin Brodin:
   ‎(Når jeg leser igjennom min siste kommentar, ser jeg at det er mulig å lese "nyanser du ikke later til å se" som litt nedlatende. Det var absolutt ikke intensjonen med den formuleringen)

   Rune L. Hansen:
   Jeg hverken fremfører kritikk eller diskusjon eller forhastede slutninger. Saklighet og helhets-perspektiv er hva som er interessant i alt dette.

   Elin Brodin:
   De fleste vil vel lese dine uttalelser om rettssystemet som kritikk, men vi skal da ikke behøve å trette om semantikk her heller. Enig med deg i at det er viktig å være saklig og ha et helhetsperspektiv

   Vivi-ann Karlsen:
   Blir litt bekymret av å høre alle som mener retten ønsker ABB utilregnelig. Hvorfor mener så mange det, og vil de kunne forkaste psykiaternes konklusjoner? Det er fortsatt to ulike som gjelder?

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg tror jo dypest sett at det er grundighet og et entydig svar også aktoratet søker.

   Elin Brodin:
   Det får vi virkelig håpe. Denne saken er ikke enkel, og jeg tror mange føler seg en smule avmektige ...

   Rune L. Hansen:
   En slik tro og et slikt håp har iallfall ikke basis hverken i virkelighetens verden eller fakta.

   Elin Brodin:
   Det kan jeg ikke si meg enig i. Det hender jo at ting fungerer også, heldigvis ...

   Vivi-ann Karlsen:
   Om jeg skulle omfavne ditt budskap Rune L. Hansen, da kunne jeg bare pakket sammen og avsluttet alle planer. Tvert i mot så har jeg det godt og er ivaretatt av det offentlige. Nå er det en del etater som er en utfordring å ha å gjøre med. Noen ganger byråkrati, andre ganger enkelt personer som ikke tar jobben sin seriøst nok. Og de rammer ofte mye hardere enn de er villig til å påta seg noe som helst ansvar for. Men hvor finner du en verden fri for det? Uten det ville jeg vært prisgitt å ha en familie med tid eller penger nok til å ivareta mine oppgaver når helsen har sviktet. Det er faktisk fri givende å kunne få hjelp fra felles kassen framfor tilfeldigheter som at du har noen rundt deg, eller får beholde helsen.

   At det alltid vil være rom for forbedringer og endringer opplever vi omkring alt i livet.
   Beskyldningene dine er for omfattende og myntet på altfor mange til at det er mulig å ta de alvorlig. De er virkelig fullstendig urealistiske. Sånn bare for å svare med samme mynt. Du vinner ikke fram med det selv om du skulle ha et seriøst budskap bak løse beskyldninger mot de fleste.
   Så må jeg si at jeg virkelig ikke håper at du går rundt og har det så vondt som det kan høres ut hele tiden. Det er bare tragisk. Har du det vondt hele tiden? Eller er det bare trang til å formidle et sinne?

   Patrik Hansen:
   Ser at det muligens blandes litt fakta her. – Jeg mener da at Prof. Malt brukte begrepet "handikappet" i den forstand at han ikke hadde hatt personlig kontakt med ABB og dermed kun støttet seg til det han hadde fått fremlagt av dokumentasjon og det han ved selvsyn hadde observert i retten. Vedr. forvaring så tilsier forvaring en dom basert på tilregnelighet og må ikke blandes med dom til tvunget psykisk helsevern. Ikke så store saken, men dog – forskjell og må skilles fra hverandre. Vedr. kroppsspråk til sakkyndige så har jeg ved selvsyn observert fire sakkyndige på rekke med kryssede armer under tidligere vitner, så det finner jeg vanskelig å vurdere. Men de hadde sikkert sine egne tanker om det de hørte og vi vurderer og observerer ulikt. Ellers er jeg er enig i en del av det som fremkommer og det stilles en del interessante spørsmål.

   Abdelhak Abdellaoui:
   du har kanskje rett Patrik Hansen ;D ja, jeg også registrerte at tørrisen og co ble også deffensive litt senere i forklaringen til malt ;)

   Abdelhak Abdellaoui:
   takk Vivi-ann Karlsen for at du traff spikeren på hodet og forsto hovedbudskapet !! var deilig å se etter å ha lest meg gjennom mange merkelige tolkninger ;D

   Vivi-ann Karlsen:
   Det spørs om ikke ABB i dag skjønner at han må være ærlig om sine æreng i Liberia hvis han ikke vil bli erklært koko.....

   Merete Hoel:
   meningsløst å hholde på tråden når innlegg fforsvinner så sammenhengen blir fullstendig borte for en som leser. Admin?

   Rune L. Hansen:
   Et forhold er mentaliteten til den angjeldende makt-eliten, som Abdelhak Abdellaoui påpeker aspekter ved. Disse er uttrykk for noe konkret og faktisk som inngår i et enda mere omfattende perspektiv, eller en enda mere omfattende konkret mentalitet. Som igjen har sin årsak i faktiske forhold. Disse faktiske forhold handler om et terror-regime i Norge, en mafia-virksomhet som gjennomsyrer den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen - med utplyndring, trakassering, terror, trusler, kidnappinger, fangehold, tortur, falsk dokumentasjon, drap og falske døds-attester overfor sivil-befolkningen (særlig aktivt overfor barn og foreldre). At noen enda ikke har estimert dette eller ikke kjenner seg for hardt eller i det heletatt rammet endrer ikke dette faktiske forhold. Det endrer for eksempel heller ikke det forholdt at de fleste eller alle dommerne i dagens norske rettsvesen er politisk styrte, korrupte kriminelle - som ikke engang har lovlige embeds-papirer for sin stilling og som blandt annet i stor utstrekning dømmer motsatt lov og rett.
   I likhet med årlig mange ti-tusener nye barn, foreldre og familier i Norge som blir forfulgt og ødelagt av dette terror-regimet (som har sin kjerne i Arbeiderpartiet) "lever" jeg og min familie i en spissrotgang av tortur-kamre og terror, som de fleste ikke overlever særlig lenge.
   Ikke dermed sagt at jeg er sint, for det er jeg ikke, men har full forståelse for den og de som også er det.
   Den og de voksne som er delaktig i den grov-kriminelle virksomheten eller som er mest opptatt av sin egen navle og dens snevre omkrets mangler noe vesentlig i forhold til alt dette. At de samtidig opprettholder og viderefører et slikt uhyre groteskt terror-regime er både forskrekkelig trist og forskrekkelig galskap.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Jaja dette er jo bedre enn den evinnelige " Vi muslimer blir forfulgt"

   Abdelhak Abdellaoui:
   og takk til deg Per Christian Veberg og Elin Brodin og alle andre medmennesker som deler sine tanker og meninger med oss! :-)

   Abdelhak Abdellaoui:
   eller som kari vogt skrev en gang om ekstreme meninger, noe lignende; " noen mennesker skriker høyere enn andre, men vi har alle noe å lære av både de som skriker høyt og de som er lavmælte" (nb dette er ikke sitat men finnes i en av vogts bedre bøker om islam "islams hus" hvis jeg husker riktig.)

   Vivi-ann Karlsen:
   Det er bra at du ikke er bare sinna Rune L. Hansen, det mått jo vært helt forferdelig. Så er ikke riktig så mange som du vil ha det til tilhengere av makt arrogansen og hvordan den får bedrive uangrepet og hellig. Det er fullstendig forkastelig at det er fullt lovlig å trampe over andre med loven i hånd, og i tillegg ikke trange å forklare det engang. At det alene har tatt både helse og liv fra mange er det mange som vet. Ikke mange nok som krever en endring, for da beveger du deg virkelig inn i løvens gap om du ikke skulle ha mer makt enn makten selv.
   Så håper jeg du skjønner at det skjer ting selv om ikke alle legger ned alt mens de sørger for å få endret dette. Det ville mest sannsynlig ramme akkurat de samme som i dag, i stor grad, fordi det alltid er lettest å knekke allerede bøyde strå.
   Så er ikke alle bøyde, og de som retter seg opp igjen med innside innsikt gjør en enorm innsats. De skal takkes.

   Rune L. Hansen:
   Hadde ABB vært muslim eller annerledes noe fremmedartet så ville selvfølgelig all den pågående psykologisering ikke vært særlig omfattende i rettssaken. Men fordømmelsen og forfølgelsen av alt islamsk ville ha blitt motsvarende omfattende, særlig ifra sivil-befolkningens side.
   Den holdning til henholdsvis Arbeiderpartiet og islam og nasjonal integritet og selvstendighet som ABB har gitt uttrykk for er ikke mindre interessant av den grunn. Tvert om.
   Åpenhet, saklighet og sindighet i forhold til alt dette og slikt er av stor og viktig betydning. Og reell ekte lov og rett. Uten vil alt slikt utarte enda mere og verre.

   Rune L. Hansen:
   For mitt vedkommende er jeg som sagt i det heletatt ikke sint, men saklig artikulert. Til tross for torturen, trakasseringen, terroren, osv. Andre takler det som de vil eller klarer. Det er ikke bare meg og min familie det handler om.
   Det angjeldende terror-regimet tramper ikke over andre "med loven i hånd", Vivi-ann. Tvert om og motsatt. De er grovt kriminelle. Veldig veldig meget grovt kriminelle. Og med din naivitet og mangelfulle kunnskap om disse forhold burde du forsiktigere forsøke å unngå forhastede slutninger.
   Dessuten; - takk også de som ikke overlevde og ikke overlever, de var og er uskyldige og forsøkte så godt de klarte. Og veldig veldig mange forsøker enda.

   Abdelhak Abdellaoui:
   deler en del av dine tanker Rune L. Hansen selv om du til tider kommer med en del saftig kost! ;D og som sagt lenger oppe, kan sikkert lære masse av deg også.

   Vivi-ann Karlsen:
   Helt greit Rune L. Hansen , kun du vet. Selv om du påstår det ikke handler bare om deg. Hører du noen ganger på andre det handler om? Eller er de bare med i dine tanker selv om de ikke er enige i din tolkning?

   Rune L. Hansen:
   Hører jeg noen gang på andre det handler om? Ja, i meget omfattende og grundig omfang. Gjennom mange år. Og alt og det hele videreformidler jeg pr. omfattende dokumentasjon fortløpende.

   Rune L. Hansen:
   Fra og for alle og enhver.

   Vivi-ann Karlsen:
   Og alle formulerer problematikken akkurat som deg?

   Rune L. Hansen:
   At terror-regimets propaganda både knebler, bagatelliserer, forfalsker og indoktrinerer - og unnlater "saftige" ord og beskrivelser er ikke ofrenes skyld.

   Vivi-ann Karlsen:
   Nei, absolutt ikke. Men at du tolket det jeg sa som at det var det jeg sa, sier mye om at det er ikke alle du faktisk hører på. Kun utvalgte.

   Vivi-ann Karlsen:
   Det gjør vel også alle, og mange i stor grad. Vil bare si at jeg syns du går for langt i dette hele tiden. Du er i angrepsposisjon mot de fleste. Lov det, men etter min mening ikke noe godt utgangspunkt for diskusjoner. Så fikk vi en liten diskusjon likevel ;)

   Egil Hansen Hopaneng:
   Er det så at vi i norge har offentlige instanser som aktivt dreper sivile norske borgere etter å ha fått tillatelse til drapene fra høyeste politisk hold.? Misforstår jeg noen av innleggene? Er det kun retorikk som framføres her? Eller er det slik at noen av innleggene kommer fra psykisk ustabile mennesker og andre kun jatter med for ikke å provosere? Jeg har mest tro på det siste.

   Vivi-ann Karlsen:
   Om det skulle være jeg som blir mistenkt for å ikke ville provosere, så må jeg nesten sette kryss i taket her :)

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er slik som du først sa, Egil Hansen Hopaneng. Aktivt torturerer, utplyndrer og dreper barn og voksne, i stor målestokk.

   Vivi-ann Karlsen:
   Ikke fordi jeg pleier å bli beskyldt for bevisst provokasjon, men fordi jeg tankeløst spør i vei.
   Rune L. Hansen påstår jeg er helt på viddene når jeg sier med loven i hold. Så han er ihvertfall ikke enig i tillatelse fra høyeste hold. Selv om det var langt fra det jeg mente med min uttalelse lengre oppe, bare slik Rune tolket det.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Du er iallefall ikke ullen Rune L. Hansen Klar tale men lite konkret.

   Rune L. Hansen:
   Fakta er fakta. Og det er fakta jeg er opptatt av. Og som jeg som sagt også fortløpende i meget stort og grundig omfang videreformidler i form av dokumentasjon. Konkrete bevis, vitnemål, referanser, motsigelser, osv. på kryss og tvers. Altså det motsatte av lite konkret.

   Abdelhak Abdellaoui:
   interessante siste kommentarer når jeg skriver det jeg skriver om å EIE SANNHETEN ;D

   Abdelhak Abdellaoui:
   og statistikk...... og hvordan FAKTA fremstilles tom i "forskning" som skal være evidensbasert. vi hadde tom en viss professor ved radiumhospitalet som mottok mange millioner til forskning som var plagiat! da blir spørsmålet? hva er sant og ikke sant, og det lærer man om i vitenskapsteori/metodikk. Allikevel er jeg også en av disse svake "sjelene" som noen ganger svelger det pressen skriver med stort gap ;D en kjent forfatter skal visst ha sagt av det pressen skriver: så er 40% løgn,40% forvrengning og 20%sannhet ;D og han har vært journalist også! det sier jo litt. altså vi kan ikke stole selv på "VITENSKAPEN!!" carpe diem folken ;D

   Egil Hansen Hopaneng:
   OK Rune L. Hansen Godkjenner og tillater Regjeringen Stoltenberg drap på sivile norske borgere? JA eller NEI. Nå snakker jeg ikke om byråkratiet som kan få noen og envær til å rive seg i håret ,men godkjenning av drap på sivile fra Øverste politiske hold.

   Rune L. Hansen:
   Svaret er ja, at de både godkjenner og tilsikter tortur, utplyndring og drap. Overfor sivil-befolkningen. I stort omfang overfor både barn og voksne.

   Rune L. Hansen:
   Min meget omfattende, solide, grundige og detaljerte dokumentasjon er fra sivil-befolkningen i hele Norge, i stort omfang, pluss fra det internasjonale samfunn. Og den er offentlig tilgjengelig i all åpenhet på Internettet. Meget stor og omfattende i omfang. Kommer til den blandt annet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/dbn.html
   Oversikt over Dagboks-notater, kriminalsak Vindafjord kommune
   hunwww.net
   Avd. dbn. Sak: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato

   Egil Hansen Hopaneng:
   Takk for svar Rune ,Det står respekt av å være så klar i sin tale.

   Rune L. Hansen:
   Den er på ingen som helst måte bare fra meg eller ensidig.

   Hege Bakke Styrvold:
   Jeg er helt enig Merete Hoel, men aner ikke hva som kan gjøres med det....

   Merete Hoel:
   Spesilet synd siden det var en kommentar til deg jeg savner. Men jeg kan prøve å gjenta poenget: Malt framsto sikkert sympatisk. Men han var ikke innkalt for å foreslå noen diagnoser i retten, og for meg som voksen Asperger og pårørende til folk med samme diagnose, var det rimelig sjokkerende å høre Malt spekulere på den måten. At han sier 90% av aspergere er elskelige osv mennesker blir bare tøv. Jeg er ikke elskelig, det gjør meg verken farlig eller utilregnelig. Malt har status som fagmann på autisme, men han har feildiagnostisert før. Når han sier Tourettes i tllegg , er han faktisk på bærtur. Jeg kan godt være ydmyk overfor folk som har greie på det de snakkerom, men det forutsetter at de ikke er fagblinde. Som jeg oppfatter at Malt er.

   Merete Hoel:
   ‎...utgangspunktet for å si noe var at jeg oppfattet Abdelhak Abdellaoui dithen at også Aspergers og Tourettes er diagnoser som kvalifiserer til utilregnelighet (hvorfor skulle Malt som psykiater ellers nevne de. Det hørtes jo ut som om han ville ta Brivik i forsvar). Det er selvsagt feil, og jeg regner med det var det Breivik ville protestere på også.Jeg har delt lenken på egen vegg med kommentar, om dette ikke var klart nok... Ellers er jeg helt med på at den psykiatriseringen rettssaken har holdt på å utarte til, er helt på trynet. En vanvittig interessant diskusjon, men en avsporing av enkeltrettssaken.

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg reagerte også på hvor konsekvent han mente alle får depresjoner Merete Hoel . Har du hørt før at alle Aspergere får depresjoner? Kan da ikke stemme?

   Abdelhak Abdellaoui:
   dette har jeg aldri ment Merete Hoel hovedpoenget står litt lenger oppe ;D

   Abdelhak Abdellaoui:
   kommunikasjon er kunst ja ;-) ikke alltid lett å få leseren til å se "lyset" ;) og man kan lese mye mellom linjene også. ha en fortreffelig dag alle sammen!

   Vivi-ann Karlsen:
    Og jeg mente når systemet skal forsøke å være omsorg via byråkrati og lover. Som sier seg selv at er fullstendig naturstridig Egil Hansen Hopaneng . Poenget blir likevel at det er kun utvalgte som kan si noe om dette uten å bli angrepet av Rune L. Hansen

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg tror og håper at langt flere enn både Anfindsen, ABB og mange på nett faktisk leser både media og statistikk med en klype salt. Kritisk tenkning er utbredt i vårt land.

   Abdelhak Abdellaoui:
   det er facebook trollet som "spiser" kommentarer ;) men de kommer vanligvis tilbake Hege Bakke Styrvold og Merete Hoel . kanskje ikke så rart når det er et så stort trykk i denne snakkeboblen. ta kontakt med admin evt

   Hege Bakke Styrvold:
   Alle kan ta feil. Feildiagnoser vil vi alltid kunne oppleve, samme hvor dyktige folk er. Jeg ser ikke hvorfor han er på bærtur? Og ingen har da hevdet at disse diagnosene i utganspunktet kvalifiserer til utilregnelighet?

   Rune L. Hansen:
   Ja du kvier deg ikke for å være ussel, Vivi-ann. Vi dokumenterer også det for eftertiden, nu mens ti-tusener barn og voksne tortureres rundt omkring oss i Norge, av ansatte i og omkring den offentlige forvaltningen. Mange altfor selv-opptatte vil også underveis videre hver dag rammes - før terror-regimet er straffe-forfulgt og lov og rett gjenopprettet.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Den til meg forsto jeg ikke Vivi-ann Karlsen. offentlig omsorg må nødvendigvis basere seg på lover/regler og være litt byråkratisk slik at alle får den hjelp de har krav på. Hva som er naturstridig her forstår jeg ikke, selv frivillige hjelpeorg. har regler å følge.

   Vivi-ann Karlsen:
   Nå var du jo rent hyggelig. Er ussel alt jeg får nå. Får takke for den Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Jeg rekker våre ord - også jeg - som en gave til og for morgen-dagen.

   Rune L. Hansen:
   Det er stort sett motsatt lov og rett som følges i dagens Norge.

   Vivi-ann Karlsen:
   Allmektigheten/overformynderi kombinert med valg av prioritering med en så sterk rolle. Selvsagt skal det være regler, viktigere enn i det fleste oppgaver når det gjelder feks barnevernet. Men de skal være lik for alle og de bør ha større plikt til åpenhet og klarhet til i det minste involverte Egil Hansen Hopaneng

   Merete Hoel:
   Mye på en gang. Hege Bakke Styrvold: Malt definerer Aspergers som en tilstand knyttet til psykoser, i sine leksikonartikler om emnet. Med bærturen sikter jeg spes tilTourettes. ABB er så langt fra å domineres av ufrivillighet i sin atferd som noen kan komme. Alle kan ta feil, men en i Malts posisjon skulle tenkt mer over hvor han snakket. Dt fins unger der ute som blir sett på som farligd pga sånn ubetenksomhet

   Rune L. Hansen:
   Synseloven er populær. Men ikke lov og rett. Og hovmod og grådig egoisme, ikke med-menneskelighet. Menneskeverdet og de felles-menneskelige verdier går for skrot-verdi på billig-salg eller på auksjon for kjøp og salg. Litt av et super-marked.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Er det barnevernet som er fokuset her så beklager jeg mine utspill. Jeg trodde det var en bredere diskusjon av forvaltningen i norge som var temaet. Så det er Barnevernet som har fått carte blance av den norske regjering til å henrette folk som protesterer mot deres vedtak. Det er noe helt annet for BV ble jo opprettet i sin tid ene og alene for å plage folk. eller er det feil? littegrann? Vivi-ann Karlsen

   Vivi-ann Karlsen:
   Hva forventer du å finne i en snakkeboble Rune L. Hansen ?

   Merete Hoel:
   Vivi-Ann Karlsen: dt regnes md at ihvf 70% av voksne aspergere har depresjon. Ikke rart, med dt trykket noen av oss har ifht utgangspunktet. Men hva skulle koblingen være, til en ABB som framstår uvanlig handlekraftig og sterk over tid? Samme for en sjuk jævel han er, i folkelig språk, han virka lysende klar sist fredag.

   Vivi-ann Karlsen:
   De har først og fremst altfor stor makt og anledning til å plage uangrepet Egil Hansen Hopaneng.
   Mange mekanismer er felles med mekanismer i resten av forvaltningen. Jeg SYNS ;) ikke at folk skal tillate seg å bli redd for å følge med og kritisere

   Rune L. Hansen:
   Det falske "barnevernet" er ikke fokuset her og er ikke det eneste som gjennomsyrer den offentlige forvaltningen i det norske mafia-styret.

   Egil Hansen Hopaneng:
   Nå har jeg gått nok i ring, takk for samtalen.

   Vivi-ann Karlsen:
   Jeg oppfattet ikke noen kobling til ABB sine handlinger. Det var mye mer å forsøke å forklare trekk ved personligheten. Og tror de aller fleste skjønte det Merete Hoel
   Skjønt en kan lure når folk som først sier de vet at Asperker ikke er galskap, senere sier "hun virker da normal", når en nevner Asperger. ADHD er litt mer kjent, dog ofte misforstått, men ennå kan noen tenke normal kontra unormal når det blir nevnt. Derfor kan det være uheldig å terpe på Asperger, selv om ABB skulle ha det. Har ingen betydning for handlingene 22/7 likevel.
   Oppfattet heller ikke at Abdelhak Abdellaoui mente det, men heller tvert imot.

   Merete Hoel: 
   Hege Bakke Styrvold, ps: prøv å beveg deg ut i byråkratiet og oppfør deg i tråd med tilstanden Aspergers. Så kan du komme tilbake og si hvor mange som oppfatta deg som "normal". Jeg har også en fartstid i helsevesenet som tilsier at dt er de som setter diagnosem som har størst problemer med å ta folk alvorlig. Akkurat det er ABB sä intelligent at han vet, og derfor reagerte han som han gjorde på fredag.

   Vivi-ann Karlsen:
   70% , da antar jeg at sorg og forvirring kommer under betegnelsen depresjon? Hele 70% får da ikke varige eller tilbakevendende depresjoner i betydningen å nærme seg å ikke fungere? Det var voldsomt mye.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   når en står alene, så er en alene

   Vivi-ann Karlsen:
   Veldig mange ville ikke klart å holde seg så rolig somm ABB og bare smilt både krenket, flau og rasende. De ville eksplodert med slike påstander mot seg selv. Spesielt om Asperger var helt nytt for ham og han anser det som en type forstyrrelse som kan forsterke utilregnelighet. Så ganske normale reaksjoner.
   Med tanke på hva han står tiltalt for og hans situasjon visste han nok at ingen eksplosjon eller reaksjoner ville vekke sympati eller medhold fra noen likevel.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Det er nok flere "friske", som gjør ugjerninger, enn syke.

   Vivi-ann Karlsen:
   En utfordring å erklære seg som ridder for hele folket med en sosialdemokratisk mentalitet langt inn i sjela ;)

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Vi som har Tourettes, klarer ikke å skade andre. Vi skader oss selv. (ut fra egen erfaring)

   Merete Hoel:
   ‎Abdelhak Abdellaoui: jeg glemte å si at jeg hadde tatt poenget også. Det er en Aspergerevne å hekte seg i detaljer. Jobber stadig med det, men akkurat dette med Asperger og ABB - altså. Vi har levd i spenning nesten siden dette skjedde, mange av oss med Aspergers: hvor lang tid tar det før noen antatt kvalifiserte faktisk nevner den diagnosen ? Nå hadde vi akkurat begnt å slappe litt av....

   Merete Hoel:
   Vivi-Ann Karlsen: det ser ut til at det er nyanseringsforsøkene som forsvinner her. 100% enig med deg når det gjelder Tourettes og Malt. Andre fagfolk har kalt koblingen "søkt". Når det gjelder depresjon og Aspergers, vet jeg bare 1) at påstanden om de 70% fins, 2) at det opplevdes meget provoserende å bli forsøkt diagnostisert med depresjon pga sannsynligheten for at jeg hadde det når jeg først hadde Aspergers. Psykologer og leger gjennom flere år var fullt opplyst om de belastningene som stressa meg, det hadde ingenting med klinisk depresjon å gjøre. De 70% ser ut som et forsøk på å omgå problemet, med at en voksende gruppe funksjonshemmete som vi er,må leve med det trykket vi gjør.(dette er jo langt på siden av TS, men når du spør..)

   Merete Hoel:
   Jenny Charlotte Haarberg: velkommen i klubben. Forente Aspergere og Touretter....

   Rune L. Hansen:
   Turnipser, brokkolier, aspargiser og kålhoder.

   Merete Hoel:
   Hvis svaret til Hege Bakke Styrvold forsvant: en autoritet som Malt bør ikke sitte og spekulere i retten om han ikke er sikker. Og det kan han selv etter 40 år i faget pr.def ikke være, om han ikke har snakket med den han diagnostiserer. Særlig om det er runn til å tro at han har misforstått autisme, hvilket leksikonartiklene hans tyder på. Min ydmykhet strekker meg ikke til å godta at fagblinde folk, sympatiske eller ikke, forteller meg hvem jeg er og hvor jeg har vondt, hvis det de mener ikke bygger på objektiv vurdering og at de faktisk har hørt på meg. At folk som jobber i helsevesenet ser annerledes på det, har jeg registrert. De om det.

   Merete Hoel:
   ‎...akkurat nå var det visst greit kommentarene til Rune L. Hansen forsvant. Kryp til korset er du grei, du som snakker om andres mobberegime.

   Merete Hoel:
   ‎Rune L. Hansen: det er just sånt vi får høre av mindre fine sjeler i omgivelsene her. Går du alltid støtt på gaten og hører ingen kommentarer om bvegelser og annet du ikke kan gjøre noe med ?

   Hege Bakke Styrvold:
   ‎Merete Hoel, han fremla sine teorier, som nettop det. Jeg har ingen problemer med det. Det var en svært god forelesning, og han underbygget dem godt. Som han sa, en akademisk tilnærming. Det må være lov.

   Hege Bakke Styrvold:
   ‎Rune L. Hansen, det var da ikke noe fint sagt?

   Rune L. Hansen:
   God oppførsel er å forholde seg rett og riktig til lov og rett og anstendighet. Ikke hverken å mobbe seg selv eller andre.

   Merete Hoel:
   ‎Hege Bakke Styrvold: hva du takler har ingenting med dette å gjøre. Det er med respekt å melde ikke deg det rammer.

   Hege Bakke Styrvold:
   Grønnsakskomentaren din passer inn hvordan?

   Merete Hoel:
   Og Rune L. Hansen: hvis det er anstendighet å klassifisere Touretter og Aspergere sammen med kålhoder, så går det vel greit å inkludere deg som det min gamle bergenske svigers ville kalt "en j.la nepe" også ?

   Merete Hoel:
   Hege Bakke Styrvold: Malt underbygget seg ikke godt. Med unntak av personlighetsforstyrrelsen, som godt forklarer ABB. Tourettes. Det dummeste jeg og mange andre har hørt på lenge. Mannen er vel oppi pensjonsalder, og har syn på tilstander etter det som gjaldt for 40 år siden.

   Hege Bakke Styrvold:
   Ja, ja. Jeg likte nå fortsatt foredraget hans godt, jeg.

   Merete Hoel:
   ‎.... men poenget er kanskje at Malt etter 40 år som "ekspert" på sinnslidelser kan fortelle meg som snart 50åring at jeg ikke er meg selv ? Malt har kanskje en fb-side hvor det kan trykkes "liker", hvis det var det som skullefram. Fint den gamle forsøkte å være grei, men da burde han kanskje skiftet beite til psykologien ? Ikke rote med nevrologiske diagnoser ?

   Hege Bakke Styrvold:
   Btw: Jeg ser de lærde strides. Jeg er ikke overrasket over det. Noe annet ville være heller skummelt i et tilfelle som dette. Knallsikre fasitsvar på FB er jeg derimot ikke så glad for. Stigmatisering og generalisering er noe skikkelig dritt uansett, men er etter mitt syn en del av en annen debatt. Man kan da ikke nekte fagfolk å legge frem sine teorier fordi man frykter at de som lite kan skal misforstå? Eller?

   Rune L. Hansen:
   Takk som byr, er vel gammeldags og umoderne å være menneske.

   Hege Bakke Styrvold:
   ‎Merete Hoel, jeg har ingen respekt for noen som forteller folk at de ikke er seg selv, jeg. Men så langt i livet mitt har jeg til gode å treffe på diagnosegrupper som passer som hånd i hanske på enkeltpersonene som faktisk er diagnostisert. Vi er forskjellige. Alle sammen. Med de ulike helsetilstander og diagnoser, mangler på, riktige eller gale. Derimot HAR jeg truffet på en god del folk som innbitt nekter for at de feiler noe, selv om de åpenbart er innmari sjuke. Asbergers dukket jo opp i media tidlig i forløpet. Paranoid schizofren, personlighetsfortyrrelser.... You name it. Uansett diagnose vil det ramme helt uskyldige folk som aldri har gjort noe galt. Nettop fordi mennesker ikke klarer å la være å generalisere.

   Elin Brodin:
   ‎Rune L. Hansen sikter primært til urettferdig behandling av fedre i omsorgskonflikter, så vidt jeg har forstått. Dette er et tema jeg også har vært opptatt av, ved siden av bl.a. barnevernet - begge deler dreier seg om overgrep fra myndighetene, som rammer folk på deres ømmeste punkter og ødelegger barns oppvekst. Her er det mye grums, og det er ikke vanskelig å skjønne at de som opplever dette kan bli bitre. Jeg er blant de ytterst få som har arbeidet med tematikken uten å være personlig involvert, og jeg synes det er ille at ikke flere frie åndsmennesker engasjerer seg her, for det er snakk om virkelig alvorlige problemer og brudd på menneskerettighetene. "Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv." Lidelsene og krenkelsene er store på dette området, og ofrene har i praksis ingen mulighet til å bli hørt - det er her systemet virkelig svikter. Og opinionen er ikke klar over alvoret. Legger ved en aviskronikk om far-barn-tematikken, som jeg skrev for en tid tilbake http://www.dagbladet.no/kultur/2008/09/13/546716.html
   Mødrenes synder
   www.dagbladet.no

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Tusen takk, Merete Hoel:)

   Elin Brodin:
   Det jeg synes er litt trist, Rune (etter diskusjoner med deg flere steder på nettet) er at du ikke forstår at jeg er på din side, at vi arbeider for samme sak. Vi er ikke altfor mange, så vi burde ikke kives innad. Jeg synes det virker som om du mistenker alle og enhver som ikke formulerer seg på samme måte som deg selv, og den minste snev av innvendinger eller kritikk fra dine motdebattanter får deg til å reagere negativt. På denne måten får man ingen god dialog, det blir for emosjonelt og energistjelende. Just sayin' ...

   Elin Brodin:
   Det er helt i orden med klar tale og skarp retorikk, men personangrep er ikke så lurt - og det spørs også hvor godt man kommuniserer budskapet når man konsekvent bruker krigstyper og ord som "drap, plyndring, terror". Det kan rett og slett være vanskelig for folk å forstå hva du mener, og da blir det i praksis det motsatte av klar tale. "Du er ussel" og "Jeg snakker om plyndring og terror" er ikke egnet til å vekke folks oppmerksomhet og interesse. Og du arbeider vel for å kommunisere noe, ikke for å støte folk fra deg, forvirre eller fornærme dem ... ?

   Merete Hoel:
   Hege Bakke Styrvold: tenk om jeg som asperger gjennom 49 år kan mer om tilstanden enn Malt? Vet litt om Tourettes også,etter at et av mine barn nær fikk diagnosen. Vedk psykiater gjorde akrat samme symptomvurderingsfeil som Malt. Jeg ser liten grunn til å ta pent på sånt. Lettere for den dt ikke kan skade, ikke sant?

   Elin Brodin:
   Skjønner godt hva du mener, Merete Hoel. Samtidig er det jo slik at ikke alle med Asperger (eller hva som helst annet) er like, og at du strengt tatt kun er ekspert på deg selv?

   Elin Brodin:
   ‎(Jeg aner ikke om Malt har rett eller ikke, da)

   Elin Solstad:
   Mannen er ondskapens ansikt.. hverken mer eller mindre.. Verden er hans enevelde.. og der er det kun plass til ham.. og likesinnede.. så vidt det er..

   Elin Brodin:
   Mener du Malt?

   Elin Brodin:
   Jeg vet svært lite om ham, men har hørt oppegående folk uttale seg positivt. Helt ærlig talt har jeg ikke "nerver" til å følge med i denne rettssaken - jeg nøyer meg med å vente på konklusjonen ...

   Ragnhild Aasland Sekne:
   Merete Hoel: Jeg opplevde Malts begrunnelse for å bruke asperger som diagnose helt annerledes enn du gjorde, men han var jo nesten rørende i sitt forsøk på å ikke såre noen. Lite vellykket. Kjenner ikke så mange elskelige aspergere, men flere intelligente,kunnskapsrike, interessante, diskusjonsglade og stae. Når han sier at 99,99% av folk med aspergerdiagnose ikke er voldelige, sier han (så langt jeg kan regne) at det finnes 2,5 voldelige aspergere i landet. Morsomt at aspergere er så mye mindre voldelige enn andre, for det tror jeg ikke noe på. Muligens mer regelstyrte, ihvertfall noen, men slett ikke alle. Min erfaring er heller at misforståelser /feiltolkninger kan føre til kraftig irritasjon i blant. Ellers oppfattet jeg at han sa at asperger og tourette-diagnoser forsterket bilde av Breivik som tilregnelig, men at de kunne forklare noen væremåter som de sakkyndige brukte til å forklare schizofreni-diagnose og derfor var viktige å få fram. Jeg tok opp alt han sa, så jeg tror jeg må se det igjen. Inntrykket jeg satt igjen med var at Malts første del var grundig og bra, men at han ikke hadde veldig god greie på aspergersyndrom.

   Ragnhild Aasland Sekne:
   Uansett hvilken diagnose Breivik ender opp med, vil noen ønske at de selv ikke hadde samme diagnose, og jeg har litt problemer med å forstå det. Ingen diagnose i seg selv fører til slike handlinger som Breivik har begått. For noen måneder siden hadde jeg følgende samtale med barnebarnet mitt: "Vil du ta det personlig om Breivik får aspergerdiagnose?" Svar: "Vil du ta det personlig om han erklæres normal?" På den annen side. Jeg bruker malteserkors til daglig og liker ikke Breiviks forhold til "mitt" kors eller til "mine" malteserriddere. Barneboka jeg skriver om malteserridderne har jeg foreløpig lagt til side, så kanskje jeg forstår det likevel.

   Rune L. Hansen:
   Både kidnapping, fangehold og tortur overfor barn og foreldre er sentralt for Ap-regjeringens mafia-styre, det er også de falske dommerne og også dette med å sette psykiske diagnoser (grønnsak-navn) på mennesker og falsk dokumentasjon og utplyndring med mere.
   Dette betyr ikke at jeg hva sagt fra Elin Brodin angår tenker eller skriver utfra hverken hva Elin Brodin, Ap-partiet eller visse andre tror i sin iver efter å trekke forhastede slutninger og å liksom "forstå" annet og mere enn hva konkret som formidles.
   Iveren hos visse efter å sette i bås og forhastede slutninger avslører mere manglende forståelse enn reell forståelse eller vilje til forståelse.
Til orientering.
   Samtidig gjør jeg oppmerksom på, her nu, at medlemskap eller delaktighet i og for Ap, SV, Høyre, etc. i seg selv er en langt verre diagnose enn det meste av andre. Og indikerer at noe kan være alvorlig galt med vedkommende. Perverteringen av den norske sivil-befolkningen er et alvorlig problem.

   Hege Bakke Styrvold:
   Diagnoser er ikke grønnsaksnavn. Ut over det må du selvfølgelig få mene hva du vil, men rakk ikke ned på folk. Hva du nå strengt tatt formidler er ikke godt å si.

   Merete Hoel:
   ‎Hege Bakke Styrvold: til noe du sier lenger oppe, om at du har truffet på folk som nekter for at de feiler noe selv om de er syke .Det har jeg også - psykiatrisk syke. Bodde sammen med en av sorten,i flere år. blant annet. JEG har Aspergers, det er IKKE en sykdom, og den inkluderer ikke pykotisk atferd i utgangspunktet. Det får du neppe Malt til å si heller, selv om han har formulert seg ad den lei tidligere, andre steder. Akkurat dette har ingenting å gjøre med hvorvidt du finner Malt sympatisk eller ikke. Jeg holder meg til fakta, så får andre la seg overbevise om feil så mye de vil.

   Merete Hoel:
   ‎....Tourettes er heller ingen sykdom, i utgangspunktet. Men funksjonsannerledese som er utsatt for misforståelser og fagfolks unødvendige krangling, også i offenltigheten og over hodet på dem det gjelder, kan bli ganske rare etterhvert. Just you try, høre kvitfrakkene si du er psykisk sjuk fordi du har spenninger i kroppen som gir deg smerter som påvirker bevegelsene. Jeg gir ABB ret i en ting: protesten overfor Malt, den forsto jeg. Den psykeliggjøringen av atferd helsevesenet drive rmed for tida, er til å bli kvalm av. ABB gjør oss i det minste en tjeneste med å få diskusjonen ut i lufta.

   Merete Hoel:
   ‎Elin Brodin: du må vist poste kommentaren som nevner meg en gang til, hvis du vil jeg skal svare. Borte, borte...

   Rune L. Hansen:
   Ukebladenes "horoskoper" er langt mere interessante enn mange av de "diagnoser" mange "eksperter" og "sakkyndige" opererer med, også hva angår motiver, Hippokrates Hege Bakke Styrvold.
   Diagnosen Ap eller SV er langt mere konkret og av betydning.

   Hege Bakke Styrvold:
   Jeg er helt enig med deg i at Aspergers ikke trenger å dra med seg psykose. Det er da heller ingen som sier det her? Vi kan godt skille på sykdom og syndrom, men jeg tror det lett oppleves som litt kunstig for folk flest? Eller? Ellers er mye av det du sier lett gjenkjennelig Merete, og det er leit at folk ikke opplever å bli hverken hørt eller tatt på alvor. Men jeg ønsker altså ikke å ta denne debatten på ett personlig nivå. Jeg likte foredraget, og opplevde det som godt. Ut fra de forutsetningene Malt selv satte for det. Så må du gjerne være uenig i det. Ingen av mine betraktinger her har vært personlig ment. På det nivået vil jeg ikke debatere.

   Merete Hoel:
   For meg er det sånn at det blir personlig i det øyeblikket folk sier de liker ting, istedetfor å sette seg inn de fakta det er snakk om. Hva folk flest mener om ting de ikke har greie på, er et debattnivå som ikke interesserer MEG.

   Hege Bakke Styrvold:
   Vel Merete, om du her blir furten fordi noen velger å høre på fagpersoner du ikke har tillit til er det ikke mye mer å snakke om, er det vel? Men takk for at du delte synspunktene dine. Jeg har plukket opp et par ting jeg skal ta med meg videre.

   Merete Hoel:
   Furten. Den var ikke pen, vel ? Fly forbanna med god grunn, heter det. Det ekje psykotisk en gang. Jeg syns det er rimelig å opplyse om at fagfolk kan være omdiskuterte (og Malt er det så avgjort, i denne sammenhengen). Provoserer det deg, er det ikke mitt ansvar. Jeg har sett nok nedlatenhet, hos bedrevitende "fagfolk".

   Ragnhild Aasland Sekne:
   He, he, du opprettholder ikke Malts fortelling om elskelige vesener, Merete. Skjerp deg.

   Merete Hoel:
   ‎...folk som tror fagfolk er ufeilbarlige, burde skaffe seg en terapeut, lege eller psyko, holde på noen måneder, og be om å få lese journalen etterpå. Det pleier å hjelpe, når de skjønner problemet kan ramme de sjøl.

   Hege Bakke Styrvold:
   Fly forbanna kan jeg forstå. Men ikke på meg vel? Jeg syns det er flott at fagfolk er omdiskutert jeg. Når de kommer til ett punkt der fasitsvarene er få skulle det jaggu bare mangle. Opplevelsen av å ikke bli hørt er alvorlig. Og alt for vanlig.

   Merete Hoel:
   ‎? sammenhenger kommer og går...

   Elin Solstad:
   diagnose..? han ser alt speilvent.. han bør rette skytse mot seg selv.. ikke alle dem han har drept og skadet..

   Elin Solstad:
   Jeg mener han er sin egen verste fiende..

   Merete Hoel:
   ‎Hege Bakke Styrvold: på Malt. Prøv å vær saklig, nå.

   Hege Bakke Styrvold:
   Sopass..... Ja. Vel. Mener fortsatt det jeg sier.

   Merete Hoel:
   Elin Solstad: det er det som beviser narsissismen: man gir seg selv rett i alt. Forferdelig tilstand, man blir - som bevist - i stand til hva som helst.

   Merete Hoel:
   ‎....først er det greit at fagfolk er omdiskutert, så er jeg furten fordi jeg ikke har tillit til folk som beviselig preiker vrøvl om meg og optil flere folk jeg kjenner, personlig og på andre måter. Helsevesenet har talt, jeg gir meg.

   Rune L. Hansen:
   Det å være motsatt lov og rett og anstendighet, det å være motsatt det meste av verdens-litteraturens og kulturenes skatt-kamre er et typisk kjennetegn med Ap-diagnosen. Nært beslektet med SV-diagnosen, etc.

   Hege Bakke Styrvold:
   Hæ? Det ER greit at fagfolk er omdiskutert. Det er til og med BRA! De er akademikere disse folka. De kommer til å være uenige til dommedag, og teoriene kommer til å fortsette å sprike.

   Merete Hoel:
   Jaja. Jeg skulle lik tå se den kreftsjuke som fant seg i å bli feildiagnsotisert og - behandlet, fordi "fagfolk" ikke klarte å bli enige. Men når noen tror det er psykisk, er det jo annerledes. God natt-

   Rune L. Hansen:
   Passiv og aktiv psykopati og sosiopati er nokså alminnelig innenfor de diagnoser som dekkes av Ap-diagnosen, i vid betydning favnende nuværende Stortingspartiet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150851286671875&id=733576874

   ‎"Alle dommere skal i medhold av domstolloven § 60 avgi en skriftlig forsikring. Forsikringen skal sendes til Domstoladministrasjonen. Dersom en dommer som ikke har avlagt forsikring i henhold til § 60 har deltatt ved avgjørelsen av en sak, skal avgjørelsen oppheves, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b.  Manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn.
   Etter Flexipeds syn følger dette direkte av ordlyden i ovennevnte bestemmelser. Det foreligger ikke rettskildemessig grunnlag, verken i rettspraksis, reelle hensyn eller øvrige rettskilder, for å tolke lovbestemmelsene innskrenkende, slik ankemotparten og staten har tatt til ordet for. Domstolene må utvise stor varsomhet med å selv foreta innskrenkende fortolkninger av bestemmelser gitt av Stortinget angående vilkårene for å være dommer. Dersom domstollovens klare krav til dommerforsikring, og konsekvensene av manglende forsikring skal endres, må dette gjøres av lovgiver, ikke av domstolene."

*

   
---

   Hilde Aastrup:
   ‎"Bestalling/beskikkelse er det eneste dokumentet som overfor det norske folk autoriserer embetsmannen til å utøve det gitte embetet.
   Dersom embetsmannen ikke har dette dokumentet, eller ikke kan fremvise det på oppfordring, kan han/hun ifølge grunnloven heller ikke utøve embetet. "

            197712_10151908627435942_271198376_n.jpg
            http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151908627435942&set=a.469813215941.261399.175868780941&type=1&ref=nf
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Kjære alle sammen.

   I forbindelse med Høyesterettssaken om manglende dommerforsikringer den 14. juni, har ”folket” innlevert sitt prosesskrift. Jeg har den glede av å kunne meddele at prosesskriftet er akseptert av Høyesterett i en kjennelse mottatt på fredag på vegne av følgende organisasjoner:

   Human Rights- Alert, Rettssikkerhetsforbundet, NORM, Familiestiftelsen av 15. mai og Tea Party- Bevegelsen.

   Nordsjødykkeralliansen, Fellesforbundet for Sjøfolk og de to Facebook- gruppene som er opptatt av dommersaken, fikk ikke representasjonsrett.

   Det viktigste er likevel at ”folkets innlegg” er tatt inn som en del av saken og da har vi blant annet oppnådd at ”folkets stemme” også blir hørt.

   Jeg regner med at kjennelsen fra Høyesterett blir lagt ut om kort tid.

*

   Ruth Heglum:
   Godt jobbet. Et stort skritt i riktig retning.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Konstaterer at Høyesterett mener at Facebook- gruppene ikke kan anses som en "forening" etter tvl § 15-8 boskav a. Det viktigste er uansett at folkets interesser blir ivaretatt gjennom de foreninger som deler synspunktene til dommerforsikringsgruppene.

*


   Ravsat Menchikova:
   FREKK-da av Høyesterett. Høyesterett har ikke respekt til levende vesener-mennesker, som er egentlig FB-gruppen. Vi lever ikke på annen planet.
   Vi lever her på kloden og i dette landet.
   Som bekrefter at vi er en del av samfunnet og Høyesterett må behandle oss med respekt.
   Hvis Høyesterett ikke gjør det, så må rett og slett tenke over, at Høyesterett er lovlig domstol, om de mangler kompetanse og hvordan et organ som mangler kompetanse og respekt til mennesker kan løse og avgjøre når det gjelder konflikter.

   Jan-Otto Fauske:
   FB-folket sert heller ikke Høyesterett som tilregnelig

   Torbjørn Haugen:
   Dem har vel litt rett da .. men det e jo bare å melde den inn som forening innretning eller lag i brønnøysundregistret .gratis e det jo å over nett.....

   Ravsat Menchikova:
   Selvfølgelig, det kan registreres. Men her snakker om, hvordan høyesterett behandler mennesker. De er verdens guder og vi er deres slaver. Sånn høres det ut. Også ikke bare når det gjelder akkurat den situasjon, dette skjer i mange områder. Folk er virkelig trøtt og sliten av alle hindringer som de lager og samtidig beskytter makten som utnytter mennesker.

   Kristian Dirdal:
   Høyesterett velsigner noen, slik at de kan trå på andre på statlig regulativlønn, og der alle er med på å betale spleiselaget til "dommerne" og "ekspertisen" som så kan klientifiserer store grupper livet ut for å ha et yrke å gå til!

   Erling Heggdal:
   Selvfølgelig dei er jo selv infisert med dommerforsikringsviruset, så det dei sier må takes med en klype grovsalt.

   Marita Neuber:
   Fint at de ser på alle andre enn seg selv som encellede amøber, disse høyt utviklede intelligente vesener som sitter å driter andre midt i trynet hver dag. FINT gjort !!!

   
---
---

   Ole-John Saga, 11.06. 2012:

   Brith Myklevik:

   Jens Stoltenberg:

   - har sendt kr 500.000.000,- hver uke i snart 8 år (over 27 mrd i fjor) i såkalt U-hjelp til bl.a Afrikanske land. 11 av disse 12 blir styrt av korrupte statsledere.

   - ga også 3 mrd til India som de kjøpte 2 atomdrevne ubåter for, men Jens ville likevel gi mer!

   - sendte 400 mill til Mugabe; av disse brukte Mugabe 355 mill til privatfly.

   - har lånt bort 570 mrd til EU land som er på konkursens rand

   - det samme med Japan, som han nylig lånte 70 mrd til.

   - sist uke fikk fru Clinton 500 mill av Jensemann & co.

   - Jens sitt byråkrati bruker 1 mrd i året på PR av seg selv!!

   - 300 mrd brukes på jagerfly mens 20 mrd er tapt på Mongstad, 87 mrd tapt på Oljefondet i fjor, osv osv.

   Når Siv Jensen ville bruke 4 mrd til sykehus-utstyr da mente Jens at det var uansvarlig...

*

   Allan Broch:
   deler denne ;-)

   Dag-Johnny Elnes:
   Dette er jo sykt..

   Earl Lasson:
   Sagt det før, sier det igjen, mulig Jens har Norsk pass, men han er ikke NORSK!

   Tone Western:
   HOLY! ..

   Chriztine Maria Steig:
   Stoltenberg er en av de største mafiososene ever

   
---

---

   Gabriel Johansen Werner, 11.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/krev.rettsikkerhet/443134322377640/

   Har fått tak i flere videoer fra denne skremmende brutale måten å hente barn på, helt bort i hampen. Det er ikke bedre i DK, samme skjer i Norge.

   Danish police violent forcible removal of 11yr old video-taped
   http://www.youtube.com/embed/rwA2ekow-YY
   www.youtube.com
   Danish police brutal forcible removal of a child. This kind of abuse of children are governemt approved. You will have hard to believe the danish tourism fai...

*

   Gabriel Johansen Werner:
   Mer i http://www.tips-vestavisen.dk/

   Aud Bjørnstad:
   Skjønner ikke disse for-stå-seg-påerne hvilke sår det lages i et barnesinn? Grusomt er et alt for svakt ord...............

   
---
---

   India's Photos · India's Profile, 26.05. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=320267681387207&set=a.215977121816264.54335.100002119333233&type=1

   “Barnevernet” The Norwegian Child Protection Unit MUST STOP" ..

             526166_320267681387207_1370267078_n.jpg

   India's Smile Ngo, 26.05. 2012:
   NRI TWO CHILDREN IN NORWAY :: NOW IT's TOTALLY FAMILY MELODRAMA ....
   =====================
   GOD..!!! PLEASE SAVE 2 CHILDREN...!!!! — with Nishkroman With Fossils, Jayeeta Dey, Uddipan Sengupta, Korak Guides To Bloom, Ushasie Chakraborty, Debasmita Pooja Saha, Arunabhas Bhattacharya, Back Children, Goutam Ghoshdastidar, Jyotirmoy Karmokar, Amit Mukhopadhyay, Piyali Majumder, India's Smile, Moumita Ghosh, Subhodip Roy, Ina Ray, Sudin Chattopadhyay, Rune L. Hansen, Jishnu Bagchi, Gugu Natkhat, Ellora Debnath, Human Welfare Trust India, Sunit Chaudhury, All India Trinamool Congress, Rahul Purkayastha, Pallab Ghosh, Pratik Basu, Debasish Sengupta, Debani Sharma, Upasana Datta, Rajeev Sarkar Guevara Che, Prasenjit Baksi, Budhaditya Majumdar, Manatosh Chakrabarti, Doyel Mukherjee, Gopikanta Ghosh, Nalini Sule, Rajeev Sarkar Che, Rajeeb Chakraborty, Gautam Ghosh, Madhurima Ghosh Khastagir, Ehsan Qazi, Chandrima Gupta and Aanasua Chakraborty in Norway.

*

   Koushik Kundu:
   Disgusting!!
   May 26 at 6:14am ·

   Das Aquarius:
   Eisab kelo chhilo bolei Norway Govt. oisab korechhilo! Ekei boley Kelor kirti!
   May 26 at 7:47am ·

   Jogamaya Ray:
   bangabadhur moto acharan mane ki ?hindu dharmo sahansil dharmo sabar apon bishay matar chhele meye chaite parenna bujhi?
   May 26 at 11:06am ·

   Rune L. Hansen:
   Trust the judgement of they who created the problem? They easy can create problems for you too. Don't be too stupid.
   May 26 at 11:39am ·

   Rune L. Hansen:
   It's your own home and family you are speaking about. You don't know that, but it is.
   So let's take your children and your wife and your home and your life.
   Ok?
   May 26 at 12:00pm ·

   India's Smile Ngo:
   ‎Budhaditya Majumdar, Please don't argue. Rune L. Hansen is most popular Advocate in Sweden. He already working for most victims family.... plzzzzzzzzzzz.......... :))))))))))
   May 26 at 2:29pm ·

   Rajeev Sarkar Che:
   ‎@Budhaditya, Plz STOP THIS...... Request you...
   May 26 at 2:57pm ·

   Rupam Chakrabarty:
   plz! leave it!
   May 26 at 4:30pm ·

   Lalita Mukherjee:
   sab bhule bachhader khata bhabun please
   May 28 at 7:02pm ·

   Gopikanta Ghosh:
   Emon Ma jeno karur na hoi

   Debasish Sengupta:
   Request you all, please dont jump into any conclusion and dont use this platform for the character assasination of any woman. Even if Sagarika is at fault, our approach should always be to re-unite the family so that the children get back their parents and can start a healthy happy life. Let us only think about the children.

   Rajeev Sarkar Che:
   ‎@Debasish, Please Advice 1st Sagarika . :))))

   Debasish Sengupta:
   Let both Sagarika & Anurup be advised to act in a matured way to solve this problem. It is the responsibility of both to ensure that the children are not ruined.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Retten til å være selvprosederende.

   Til dette, vil jeg understreke hva Den europeiske menneskerettsdomstol sier om dette i dommen EZEH AND CONNORS v. UK (Appl no. 39665/98 and
40086/98) av 9 Oktober 2003:

   “B. Compliance with Article 6 § 3 (c)
   1. The second limb of Article 6 § 3 (c)
   (a) The Chamber's judgment
   131. The Chamber reasoned and found as follows on the merits of the applicants' complaints under the second limb of Article 6 § 3 (c) of the Convention:
   “103. The Court reiterates that the Convention requires that a person charged with a criminal offence who does not wish to defend himself in person must be able to have recourse to legal assistance of his own choosing (see Campbell and Fell, cited above, p. 45, § 99, and Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p.15, § 31).”

*

   Rune Pedersen:
   Hei er det noen som kan oversette dette til norsk, på forhånd takk

   Ole Libekk:
   http://translate.google.com/#en|no|
   Google Translate
   translate.google.com
   Google's free online language translation service instantly translates text and web pages. This translator supports: English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, F...

   Rune Pedersen:
   Takk

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   "Bestalling/beskikkelse er det eneste dokumentet som overfor det norske folk autoriserer embetsmannen til å utøve det gitte embetet. Dersom embetsmannen ikke har dette dokumentet, eller ikke kan fremvise det på oppfordring, kan han/hun ifølge grunnloven heller ikke utøve embetet. "

*


   Rune Hovland:
   Tydlig at de har lagt ut en skikkelig sleip plan for å dra ut tiden enda lenger før folket får rett !! Blir spennede å høre hva man finner på i HR , skulle ikke forundre meg om den saken vil gå for lukkede dører !!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Bry deg om EMK og Grunnlovens vern om individets rettigheter. De er der for å beskytte mot statlige overgrep.

*


   Ruth Heglum:
   Bra Marius, man kan lære mye av deg på den måten.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Høyesterett sak nr. 2009/363), premiss 117:

   "På dette grunnlag er jeg kommet til at det at lagmannsretten ikke har begrunnet nektelsesbeslutningen, representerer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1. For at krenkelsen skal bli tilfredsstillende reparert, må lagmannsrettens beslutning oppheves."

   Med andre ord, også Høyesterett erkjenner at krenkelser av EMK skal medføre opphevelse av underinstanses avgjørelser.

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Politivoldsakene i Bergen

   Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

   Politivoldsakene i Bergen omhandler en rekke tilfeller av politivold i Bergen på 1970- og 80-tallet. Bakgrunnen for avsløringene var at juristene Edvard Vogt og Gunnar Nordhus i en rapport om vold i byen i 1974/75 oppdaget at en overraskende stor del av legebehandlede voldsofre, omkring 360 tilfeller årlig, var ofre for politivold. Rapporten ble utgitt i popularisert form i boka «Volden og dens ofre» i 1981. På bakgrunn av dette opprettet justisdepartementet et granskningsutvalg, ledet av Anders Bratholm, som i all hovedsak gikk god for Vogt og Nordhus sine konklusjoner.

   Begge deler møtte kraftig kritikk i offentligheten, og fikk Vogt, Nordhus og Bratholm til å utarbeide en rapport basert på dybdeintervjuer med voldsofre. Denne ble presentert i 1986, og i 1987 utga Bratholm en redigert versjon under tittelen «Politiovergrep og personforfølgelse: 220 forklaringer om politivold og andre overgrep i Bergenspolitiet». Dette førte ikke til opprettelse av noe nytt granskningsutvalg. Imidlertid valgte Riksadvokaten å iverksette etterforskning, men det resulterte ikke i noen fellende dommer. Amnesty International engasjerte seg i saken, og sendte blant annet den erfarne eksperten Ann Burley til Bergen. Reaksjonene og beskyldningene dette ble møtt med fra norske påtalemyndigheter ble av Amnesty oppfattet som sterkt injurierende og usanne. Riksadvokaten medga senere at disse reaksjonene var basert på uriktige påstander.

   Bumerangsakene [rediger]

   Etterforskningen førte imidlertid til de såkalte bumerangsakene.[1] 15 av dem som hadde forklart seg i rapportene ble tiltalt for falsk forklaring, og i årene 1988–90 ble ti personer dømt for dette. I 1996 begjærte advokatene Cato Schiøtz og Ole Jakob Bae syv av disse sakene gjenopptatt. Begjæringen ble avslått i lagmannsretten, men tatt til følge av Høyesterett. Høyesteretts beslutning var blant annet basert på tvil om troverdigheten til Bergen politikammer og betjentene der, habiliteten til lagmannsretten og bevisvurderingen. Alle syv ble frikjent.

   Trond Kvists film Boomerang fra 1995 omhandler bumerangsakene og bidro til å få sakene på den norske dagsorden.

*

   Lill Gansmoe:
   En meget stygg sak som jeg husker godt.

   Roy Michelsen:
   Slett ikke unik. Politimannen som var involvert i denne artikkelen har flere ganger vært i søkelyset for å ha utøvet vold, og såvidt jeg vet er han fremdeles i tjeneste. En bekjent av meg var vitne til at han uprovosert rettet flere kraftige slag i ansiktet til en narkoman mann som satt i sengen sin.
   http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article718331.ece

   Mistenkt politimann var involvert i Baidoo-saken - Nyheter fra Trondheim og Midt-Norge. Norges eldst
   www.adressa.no
   <​p>Den samme politimannen som ble tiltalt og frikjent i Baidoo-saken skal ha tatt halsgrep på mannen som døde etter pågripelse torsdag.<​/p>

   Anne Kathrine Eckbo:
   Og noen i Bergen ble utsatt for en av de verste barnevernsaker jeg har sett, som følge av sitt engasjement i denne saken for noen år siden... farlig å sette nesa si i saker hvor domstolene, påtalemakten, advokater, politikere, kommuneansatte, journalister og andre topper har en viktig rolle...

   Thomas Wiik:
   Nå utjevner vi forskjellene her i Oslo. For vi har begynt å slå jævelig hardt tilbake. En til med kjevebrudd den helgen her, så det er litt handling ihvertfall.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Fra politivoldsakene i Bergen:
   "Høyesteretts beslutning var blant annet basert på tvil om troverdigheten til Bergen politikammer og betjentene der, habiliteten til lagmannsretten og bevisvurderingen."

*


   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   marius@norm-norge.no
   Date: Mon, June 11, 2012 4:05 pm
   To: Gro.Helland@domstoladministrasjonen.no

   Att: Gro Helland

   Domstoladministrasjonen skriver i en email til en av de som etterspør dommernes bestallingsbrev:

   "Bestallingsbrevene er ansett som "personlige dokument" og det kan derfor ikke kreves innsyn i dette, jf. offentlighetslovens regler."

   På vegne av alle de som har interesse for denne saken, ber jeg DA vennligst oppgi hvilken konkret hjemmel som rettsliggjør DA sitt standpunkt. Det bes om svar innen Høyesterettssaken tar til den 14.6.

   Mvh

   Marius Reikerås

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Kan Grunnloven privatiseres? Det mener staten ved Domstoladministrasjonen, som bruker dette som argument for å hindre folket i å få innsyn i dommernes bestallingsbrev.

*


   Elin Alvestad:
   Tydelig at de er desperate!

   Eivind Steinstoe:
   TIKK TAKK TIKK TAKK TIKK TAKK........ time running out

   Brit Jensen:
   De ror nå med strikkepinner og hull i båten.. Og leste at de i grimstad har begynnt å samle inn og garantere for lønn til presten 45000 kr pr mnd.. Bare spør jeg Marius er dette greit

   Trond Skistad:
   Dette skurrer i mine ører.

   Mike Cechanowicz:
   Den korporative tankegangen avslører seg tydelig der staten opptrer som en bedrift og vi er til for deres profitt. Det er slik som kongen sa - folket må bli sint - den tiden har ikke kommet enda, men den vil måtte komme.

   Birgitte Rie:
   Ute på dypt vann, drukner man om man ikke kan svømme.DA kan åpenbart ikke det, nå sank synker de til bunns. Jeg har erfart denne oppførselen før av egne situasjoner. Man gjemmer seg og sine tabber bak taushetsplikten. Det er misbruk i verste stand.

   Vigdis Victoria Koppang:
   Dette Marius.... må være en vits vel...

   Terry Hopkin Sundby:
   mulig at det skatte fri jobben på Europe Rådet går tapt for enn av AP gjengen om det kommer ut. tro at loven i europe /EØS/EU kraver at alle embetsmenn og politi må beviser autorisering dokumenter

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2012:

   Vi står overfor en sensasjonell situasjon. Staten ved Domstoladminsitrasjonen mener at grunnlovens regler er privatisert, slik at dommere ikke trenger å vise kopi av sitt bestallingsbrev. Det er knapt til å tro. Det blir akkurat det samme som at en kan nekte å fremvise førerkortet med begrunnelse i at det er et privat eie.

*


   Siv Merete Antonsen:
   Utrolig!!

   Anita Lehn:
   Sant!

   Ruth Heglum:
   Kan de dokumentere det? At Grunnlovens regler er privatisert? Burde vi ikke visst om det om så var? Når og hvor f.e. foregikk denne prosessen med privatisering ?

   Terje Henriksen:
   Disse såkalte folkevalgte er kav råtne hele bunten - ikke rart at svwenske riksdagemann kalte norge for den siste sovjetstat - slik er det altså i "skjulte diktaturer" - eller verdens beste land å bo i som man til stadighet hører om ..... DET ER PÅ TIDE AT FOLKET VÅKNER HER I DETTE LANDET ....

   Lennart Lundholm:
   Det er ikke mange år siden en svensk minister sa at: "Norge er ta meg faen den siste sovjetstat".... gudd bedre hvor rett han hadde :(

   Janne Limit Riders-mc Wermlund:
   Derfor har jeg gjort svenske av meg, orker ikke dette såkalte rikmanslandet.

   Frode Føreland:
   Bør man ikke la være å vise førerkort nettopp fordi det IKKE er et privat eie? Det er et dokument opprettet at Staten for min rettslige fiksjon/person, og dersom jeg kjører bil i egenskap av å være et fritt, privat menneske kan ingen bevise at jeg trenger noe sånt som et førerkort...?

   Marita Neuber:
   Knallbra, hehe trenger ikke vise leg lenger heller da jaja da er jeg wilbur smith :DDDD

   
---
---

   Christopher C M Warren, 11.06. 2012 shared Our Country Deserves Better PAC's photo:


           487042_10150949026083189_896652592_n.jpg
            http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150949026083189&set=a.96399288188.88720.23974168188&type=1&ref=nf

*

   Travis Gaby:
   or ruin their life as well.

   Linda Ann Long-Moulaison:
   Amen to that, Travis!

   Ray Walton:
   All the people not just the rich or just the poor all

   
---
---

   Rune Fardal, 11.06. 2012:

   de som projiserer for mye av seg selv over på en annen person, får vanskeligheter med å forstå den andre person. Når narsissister er kritiske og negative til andre, kan man si de egentlig er negative til sit projiserte selvbilde. De gjenkjenner sine egne indre trekk i den andre (projisert ut) , kritiserer denne , men kritiserer egentlig sine egne negative trekk.

*


   Dag Vidar Madsen:
   Det er faktisk også en vanlig menneskelig egenskap, Rune. Vi gjør alle dette i mer eller mindre grad:) Forskjellen er kanskje at narsisisten tror seg perfekt?

   Mike Cechanowicz:
   Når "årsaken" er å velge å leve sitt liv på andres bekostning er det tusenvis av "årsaker" til at det ble slik. Det er også tusenvis av atferdsbeskrivelser, merkelapper, diagnoser og den slags. Alle sammen avleder oppmerksomheten vekk fra det faktum om at vedkommende manifesterer ondskap som følge av dette valget.

   'MonaLisa Solheim:
   Motsatt med snille og godtroende mennesker, de projiserer sine gode egenskaper på andre og klarer derfor ikke å se når andre lyver og bedrar dem. Disse blir lett utnyttet og lurt.

   Håvard Wikstrøm:
   narsisisstens moral er å være årsak til positive ting (selv om andre har utført en oppgave handling) og at andre er årsak til negative ting. enkelt. går en handling bra er narsissisten årsak. går den dårlig er offeret årsak...

   Anna-Lena Hagberg:
   Tänk om de sakkyndige psykologerna behärskade dessa personligheter????? Vad mycket lidande som skulle slippas!!!!! Skärpning!!!!!

   Kjell Erik Midtgård:
   Sigmund Freud er kjent for å ha yttret "jeg vil ikke være medlem av en forening som som vil ha meg som medlem." Hva i all verden var Sigmund Freud for en sjuk fyr?

   
---
---

   Christopher C M Warren, 11.06. 2012:

   ‎"Though Caleb and Joshua saw the same things that the other ten spies had seen, their assessment of the situation was completely different.
    They looked at the Anakim and the Canaanites through the eyes of faith. This is the difference between a blind faith and seeing faith. Blind faith is uninterested in the data. "Don't confuse me with the facts." A seeing faith beholds the real world with all of its problems, but it interprets that world in steadfast confidence. It is an unquenchable spirit of optimism, a confidence in Yahweh's ability to utterly transcend each and every obstacle" (Firstfruits Weekly Edrash - June 11, 2012

*

   
---
---

   Rune L. Hansen shared Ingrid Holm's photo, 11.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/327372834008346


           575912_4285151091120_2134186752_n.jpg

   
   1. Korinter-brev 13,4-7:
   Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

*

   
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. juni 2012, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 2.30. Dus disig himmel tidlig morgen med 8 pluss-grader klokken 6, med 13 pluss-grader klokken 13 og 12 klokken 21. Grålig og 10 pluss-grader mot midnatt.
---
   Pakke fra farmor ankom med posten i forrige uke, en uke forsinket (Postens feil, fikk jeg opplyst). Papp-eske med igjen ullsokker hun har strikket til ungene, pluss noe klær til meg, et brød hun har bakt, klippfisk, etc. Hun tenker og håper selvfølgelig enda at ungene vil få komme hjem snart, selv om håpet er frynsete og tynnslitt.
   Mikka (hunden) har av visse grunner resignert meget angående det. Det og om hundene skal jeg eventuelt skrive mere om efter hvert. Alle de andre dyrene våre ble drept (og noen stjålet og), som fremgår av Dagboks-notatene tidligere. Det er ikke bare barn, foreldre og mennesker de torturerer, terroriserer, utplyndrer og dreper. De er som groteke, perverse krigere i fronten av verste sort fremad-stormende pest. Og det er hva de er. Også når de sitter på sine kontorer eller hjemme i sin stue eller er ute og går tur. Og endel eller noen av de tror seg å være normale.
---

---

   Thomas Shamrock Larsen and Odd Arvid Johansen shared The Idealist's photo, 11.06. 2012:

               179549_429706490396136_1496342301_n.jpg
                http://www.facebook.com/photo.php?fbid=429706490396136&set=a.244903342209786.71434.212514318782022&type=1&ref=nf

*

   Henning Sandberg Okholm:
   The 99% should do, not only kids.

   Thomas Shamrock Larsen:
   yep

   Henning Sandberg Okholm:
   I'm waking waking up people now

   Morten Andreassen:
   Thats rigt my frend

   
---

   Odd Arvid Johansen:
   Hvem er det som inspirerer til selvstendig tenkning her i landet?

   Odd Arvid Johansen:
   Her har vi en som inspirerer til hjernevask.. "- Du kjenner kanskje noen som har ekstreme meninger, som uttrykker seg fordomsfullt? Da bør du si ifra, forteller Pedersen." http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10073508
   Vil ha nasjonal dugnad mot ekstremisme - VG Nett om Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken
   www.vg.no
   OSLO TINGRETT (VG Nett) Har du en onkel eller en arbeidskollega som kommer med ekstreme ytringer? Da mener AUF-leder Eskil Pedersen at du bør si ifra.

   
---

---

   Marius Mikkelsen, 04.06. 2012:

   Hvordan kan voksne mennesker i 2012 fortsatt "Tro" og stemme på Marxsistene i AP som lover og LYVER hele tiden. De har jo IKKE holdt 1 eneste valgløfte til sine "tilhengere". GALSKAP er å fortsette å gjøre det samme år etter år og selv om DU IKKE ser noen forandring. Tragisk er bare første forbokstav!!!!!!

*


   Jarle Lindhjem:
   Ola Dunk vet du, naive og trofaste tror alt blir bedre rundt neste sving..... Stemme AP for han Jens er jo så kjekk :) Vi er en Saueflokk hele gjengen................

   Anne Karin Sele:
   Her må man holde greie på tilstandene i "by og bygd."!

   Bjorn Olav Nerby:
   Norge er gjennom råttent av korrupsjon ledet av ap

   Bjorn Olav Nerby:
   hvorfor får ikke folk se rettsaken mot breivik i sin helhet ,er ap redde for hva som kan fram som menigmann ikke skal höre hvor er ytringsfriheten som det skrytes så mye av i norge

   Marius Mikkelsen:
   Spot On Bjørn Olav :)))

   Kjell Ivar Larsen:
   tro er en fin ting om en er regliøse. Men tro på et parti som jobber i mot folkets vilje da bør en vite hva en stemmer på.

   Bjorn Olav Nerby:
   når dem får taburettene sine så driter dem i velgere og valglöfter

   Marius Mikkelsen:
   Joda det er greit, DET har vi sett i mange år, MEN at Ola Nordmann FORTSETTER å stemme på løgnerne, DET er problemet!!!

   Rosa Dreier:
   jens hadde passa bedre som hoffnarr på slotte....

   Elisabeth Christine Finne:
   Grunnen til at mange stemmer AP, er at de lar seg manipulere av Jens Stoltenberg sin sjarme, og mange eldre tror at AP er som det var før. Så,innvandrerne har stemt på AP fordi at de er så snille mot innvandrerne!

   Marius Mikkelsen:
   Ser IKKE hvor Stoltenberg er mest "sjarmerende"....

   Rosa Dreier:
   det må være en plass sola ikke når..... Om han hadde vært den siste mann på jord hadde jeg heller vært enslig, kanskje spikka meg en man i steden ...

   Rosa Dreier:
   mann

   Marius Mikkelsen:
   LOL :)))))

   Bjorn Olav Nerby:
   sjarmen til jens har jeg gjennomskua for lenge siden ,den sitter ikke så langt inne ,valgflesksmil

   Rune L. Hansen:
   De er jo "den store flokken" som tar i bruk alle midler for å opprettholde og å videreføre seg selv. Samtidig som de frister med små-godt for egoisme hist og pist (også ikke minst for olje-sjeikene og andre monopolister) og har et nokså alt-omfattende propaganda-maskineri så er jo truslene overfor enhver og alle også i overflod. Hvem tør noe annet? Og hvem vet noe annet? Og hvem er vel ikke for-dummet som de samme ap-ene?

   Rune L. Hansen:
   Og hvem bestemmer reglene for bruk og misbruk av makt og penger?

   Rune L. Hansen:
   Og for hva som er hva? Hvem andre er for eksempel kristendommens ypperste-prester i Norge? Hvem andre enn Trond Giske, Jens Stoltenberg, Audun Lysbakken og videre kompani A/S?

   Rune L. Hansen:
   Og gir du fanden lille-fingern, hva da?

   
---
---

   Kjell Ivar Larsen, 12.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/256153704413319/456755797686441/

   Innvandrere kan få doblet trygden
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7411754
   www.nrk.no
   Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

*

   Rune L. Hansen:
   Det internasjonale samfunn som skal lurer til å tro at alt er normalt, rettferdig og bra i Norge?
   God og billig reklame for et terror-regime?

   Eva Berg:
   Helt sykt tankegang og det vil føre til økende rasisme!

   
---
---

   Joakim Ramstedt, 12.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/122127634874/10150960438149875/

   Pappahatare utbildar poliser
   
http://www.daddys-sverige.com/3/post/2012/06/pappa-och-manshatare-utbildar-poliser.html
   www.daddys-sverige.com
   Vad var det dom sa på polishögskolan nu igen? - Nä Lotta Molander har aldrig utbildat här, bara hållit föredrag om alla kvinnors hus verksamhet. Hör Lotta Molander på alla

*

   Rune L. Hansen:
   Samme fordekte forhold som i Norge. Politiet (og den offentlige forvaltningen) skoleres, instrueres og dirigeres fra feminist- og homo-bevegelsen, som bevisst motarbeider ekteskapet og den naturlige familien (som er samfunnets grunn-celle). Skoleres, instrueres og dirigeres med løgn og kriminalitet i og omkring den offentlige forvaltningen. Med blandt annet kidnapping og fangehold av barn som siktemål og konsekvens. Og diskriminering av barn og foreldre, med premiering for grov urett, fangehold, tortur, utplyndring, etc. overfor barn og foreldre. Fordekt, frekt og groteskt.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Vad var det dom sa på polishögskolan nu igen?
   - Nä Lotta Molander har aldrig utbildat här, bara hållit föredrag om alla kvinnors hus verksamhet.
   Hör Lotta Molander på alla kvinnors hus under ed falskanklaga en pappa för våldtäkt och misshandel här:
   http://www.daddys-sverige.com/3/post/2012/05/hr-experterna-ljuga-och-frtala-under-ed.html 
   Mats: Kan ju i o f vara någon annan än Molander som "utbildat". Men det ju onekligen lite konstigt ut... Man kan ju undra vad de ska kunna tillföra för kunskap till polisen som faktiskt borde vara de med den största erfarenheten. Eller har de skrivit fel? De kanske menar att nu har alla på Alla Kvinnors Hus fått utbildning i arbetet med misshandlade kvinnor...? /
   Miaow: Anna-Klara Bratt är Feministiskt Perspektivs chefredaktör. Det var antagligen hon som skickade ut Afas Martin Fredriksson att filma pappademonstrationen på Sergels Torg. Han ingår i F P:s reserchgrupp. Anna-Klara Bratt är central i feministernas kamp, Hon känner alla. Gift med vittnet i Breivikrättegången, en Pol Potfigur med renodlad kommunism på schemat. Glömt namnet. /
   Daddy: Gift är hon inte. Däremot samboende med tvenne damer. En som är 46 och en som är 38.
   Den ene kan man läsa om här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanny_Ambj%C3%B6rnsson
   Och den andres åsikter kan man ta del av här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-ar-egentligen-ett-barns-basta_527493.svd
   Hör "Experterna" ljuga och förtala under ed
   www.daddys-sverige.com
   Nyligen hölls en huvudförhandling rörande vårdnad, boende och umgänge i Stockholm. Pappan i detta fallet är en man som jag lärt känna under mitt engagemang i bland annat föreningen...

   
---
---

   Anne Skaner shared a link, 08.06. 2012:
   http://www.facebook.com/anne.skaner/posts/347740788632489

   Lagrådsremissen om vanvård är skrämmande läsning - Artikel av PH Bartholdsson - Newsmill
   http://www.newsmill.se/node/45296
   www.newsmill.se
   Artikel av PH Bartholdsson - Lagrådsremissen om vanvård är skrämmande läsning - Engagerad i vanvårdfrågan: Den som har någon som helst tvekan om vad regeringen faktiskt tänker i vanvårdsfrågan, bör dröja vid avsnittet i lagrådsremissen, där det påpekas att den som framför anklagelser mot någon av de...

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   " Den sittande regeringen har nu en gång faktiskt klargjort sin avsikt. Man vill inte ersätta dem som drabbats av vanvård på barnhem. Nu när man ändå lämnar ett lagförslag, så gör man det under tvång. Man vill begränsa verkningarna av nederlaget. Därför är lagrådsremissen på många sätt en skrämmande läsning.

   Det är kanske inte ägnat att förvåna att ingen av dem som förlorat sitt språk och sin kultur på grund av rasistiskt motiverade omhändertaganden kommer att omfattas av ersättningen. Men, det måste ändå sägas vara rätt häftigt att man nu hårddrar tolkningarna så, att inte heller de som har givits felaktiga diagnoser, ständigt omplacerats med kända och självklart förödande konsekvenser eller ens de som utsatts för medicinska övergrepp, kommer att omfattas. (...)
   Ursprungligen sattes gränsen för de övergrepp som skulle komma ifråga för statens uppgörelse vid 1980, för att undgå eventuellt rättsligt ansvar. Staten kan ju inte gå ut och erkänna övergrepp, som inte är preskriberade, utan att också lagföra dem. Det var det man ville undvika. Tänk vilka rubriker det skulle ha blivit, om man hade kasat offenligt anställda pedofiler inför rätta.

   Nu har man häftat på en efterkonstruktion. Det heter att övergrepp inte förekommer i samma utsträckning mer, varför man inte heller behöver oroa sig för dem.

   Det är en bortförklaring som man har tagit till, om och om igen, under hela det moderna Sveriges historia. Det var inte vi, det vara våra föregångare – de var så omoderna. Vid sidan av att man med ett sådant påstående faktiskt omyndigförklarar bl.a. BO Fredrik Malmberg, säger det något om hur litet det krävs för att sopa så ohyggliga saker under mattan. Man tar bara till samma gamla lögn – igen.

   Den som har någon som helst tvekan om vad regeringen faktiskt tänker i frågan, bör dröja vid avsnittet i lagrådsremissen, där det påpekas att den som framför anklagelser mot någon av dem som begått dessa övergrepp, kan åtalas för förtal. Det behöver väl inte nämnas att det brottet ännu inte är preskriberat."

   Anne Skaner:
   TACK FÖR ETT BRA INLÄGG

   Rune L. Hansen:
   Det er det samme i Norge også. Politikere og deres nøkkel-personer og nyttige "idioter" som ganske enkelt driver en omfattende grotesk menneske-handel, med fangehold, tortur, utplyndring og drap overfor barn og foreldre. Og som gjør alt og hva som helst for å skjule det hele. Perverterer og ødelegger sivil-befolkningen og den offentlige forvaltningen. Og jo mere liv-redde de er for å bli avslørt dess verre foretar de seg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2012 shared a link:

   - Slik blir du lurt av regjeringens sleipe triks NA24
   http://www.na24.no/article3415895.ece
   www.na24.no
   - Trond Giske er en sleip ål.

*

   Mike Cechanowicz:
   Regjeringen tyr stadig mer til de facto kontra de jure prinsipper. Det vil si at staten opptrer mer og mer som et selskap uten ansvar kontra et folvalgt styre som handler etter grunnlovens prinsipper til folkets og kongerikets beste langsiktig interesser. Det gjør at staten bryter stadig flere Grunnlovesprinsipper - noe Folket har vanskelig å leve med.

   Esther Elise Seglem Sunde:
   Må snart skje en endring her til lands ,tjener styresmaktene FOLKET ??. NEI de fleste av oss er bare ett nummer !!

   
---

   Ann Tove Buklev:
   Denne regjeringen jobber for å få bort norsk grunnlov. De nye lover som skal gjelde for landet skal komme fra verdensherredømmet "New World Order".
   De har nå skilt den norske kristne kirke fra staten, som del av dette arbeidet for å tilpasses fremmede makter over landet. Kristin Clemet i Civita gikk ut i VG sist uke med at kongehuset bør settes ut på anbud. Noe som oppfattes som at de vil ha monarkiet bort. Det kan ikke være en konge i Norge, om New World Order skal ta over makten. Bilderbergergruppen, som har medlemmer på tvers av den politiske elite i partiene på stortinget. Søk opp nyhetsspeilet dott no, så linkes det til kilder og gir mye opplysning.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2012:

   Jeg anbefaler alle som heretter skal inn i norske rettssaler, å be om dommernes bestallingsbrev ( legitimasjon) før rettssaken begynner.

*


   Per Olav Paulsen:
   ‎??????

   Ruth Heglum:
   Spørs om folk er modig nok til å gjøre det Marius, kanskje de da tror at dommen går i deres disfavør.

   Per Olav Paulsen:
   Da er mitt spørsmål Marius: Hvorfor skal vi gjøre det??????

   Ravsat Menchikova:
   HELT RIKTIG MARIUS. Ikke bare det å ta opp samtale, koble lydopptaker, det finnes til og med på mobil. Krev skriftlig bekreftelse på alle svar. Ikke bare i rettsaken i alle kontorer eller kommuner som dere henvender seg til, til og med helsesystemet. Kan brukes også video. De er offentlig personer og har ikke lov å fornekte det. Hvis de fornekter det, så skal ikke de jobbe i offentlig sektorer.

   Margrete Skjelanger:
   ♥♥♥♥♥♥♥♥

   Merete Onsøien Strøm:
   Eier man en drosje i Norge, er man pliktig til ALLTID å ha løyvepapiret med seg i drosjen. Det kan vel ikke være strengere for en drosjeeier enn for en advokat vel? Jeg trodde det var helt naturlig å ha med seg et dokument som viser at man faktisk har rett til å virke som dommer.

   Lill Gansmoe:
   Og enda værre når en Dommer ikke har papirene i orden !!!

   Jasmina Radulovic:
   grusomt er ikke riktig  

   Barbara Sørensen:
   ENIG!

   Snefrid Landgraff:
   Helt Enig..........

   Marius Reikerås:
   Vi kan le av hele tåkeleggingssirkuset som det offentlige driver med rundt dommerskandalen. Men bak latteren skjuler det seg svært alvorlige avsløringer. Det er svært skremmende at særlig Domstoladminsitrasjonen (DA), i mangel på juridisk holdbare argumenter, driver å holder befolkningen for narr. Hva slags tillit skal vi kunne ha til offentlige organer når de gang på gang blir tatt i bløff. Og hva slags undervurdering av sitt publikum er det, når DA påstår at grunnloven er privatisert i et desperat forsøk på holde dommernes bestallingsbrev unna offentligheten?

   Terry Hopkin Sundby:
   blir eneste fri landet i Vesten som sier at embets letgimasjon skulle holder hemlig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2012:

   Vi kan le av hele tåkeleggingssirkuset som det offentlige driver med rundt dommerskandalen. Men bak latteren skjuler det seg svært alvorlige avsløringer.
   Det er svært skremmende at særlig Domstoladminsitrasjonen (DA), i mangel på juridisk holdbare argumenter, driver å holder befolkningen for narr. Hva slags tillit skal vi kunne ha til offentlige organer når de gang på gang blir tatt i bløff. Og hva slags undervurdering av sitt publikum er det, når DA påstår at grunnloven er privatisert i et desperat forsøk på holde dommernes bestallingsbrev unna offentligheten?

*

   Barbara Sørensen:
   Ja enig: Det er skremmende! Det er bare VI i felleskap kan forandre det og ALT ellers!

   Barbara Sørensen:
   Stem riktig!

   Jonny Thu:
   DA skylder på Regjeringen, statsministeren og justisdepartementet. Denne filmsnutten må ses i sammenheng med metoden som brukes i saken:
   http://www.youtube.com/watch?v=3hgjFwtUbxA
   Flytskjema Problemløsning
   www.youtube.com
   Den beste måten å løse ett problem......

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 11.06. 2012:

   Har våres rettsystem og politi, og politikere noe å skjule når de sier, at Nigth Templer ikke eksistere ? Har de rent mel i posen hos seg selv?

   Noe mangler sier Kjærstad?
   http://freddystangnes.wordpress.com/2012/06/11/noe-mangler-sier-kjaerstad/
   freddystangnes.wordpress.com
   Er nå det så sikkert? Når jeg sitter å hører på Holden og psykiater Kringlen så er det flisespikking av første grad . Det er vel der også at Kjærstad ikke helt vet hvor han vil ? &#822...

*

   Elin Pettersen:
   Eksisterer innenfor frimurerlosjen, det vet alle som er medlemmer !!!

   Trond Ruud:
   Tempelridderne, tenker du på? Breiviks "føringsoffiser" hos frimurerne da han ble frimurer var en høytstående tempelridder, med den sære tittelen: «Vår herre Jesu Kristi fattige tempelridder.», Hvem var Anders Behring Breiviks hemmelige mentor innen Frimurerordenen? Hvem var det som lærte ham opp?
   Svar: Generalløytnant Torgeir Hagen. skriver Norulv Øvrebotten her: http://norgespartiet.no/component/content/article/246.html?start=1
   Norulv Øvrebotten om - Det skjulte nettverket rundt Anders Behring Breivik
   norgespartiet.no
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits hvor folket styrer.

   Trond Ruud:
   Videre skriver Øvrebotten:
   Frimurerne Anders Behring Breivik og Torgeir Hagen

   En leser spør om det går an å bevise linken mellom massemorder og frimurer Anders Behring Breivik og generalløytnant og frimurer Torgeir Hagen, og sier at denne historien med Behring Breivik har skurret fra første dag.

   Jeg ga ham dette svaret:

   Politiet får avhøre Torgeir Hagen, men da kaster regjering og storting seg over politi og sikkerhetspoliti. Du får en reprise fra 1996, da statsminister Thorbjørn Jagland stanset all etterforskning i Stasis arkiver og sparket hele ledelsen i sikkerhetspolitiet.

   Stortinget var helt enig med ham i at det var uhørt å undersøke Berge Furre når han satt som medlem av en kommisjon som gransket de hemmelige tjenestene! Furre ble gitt immunitet. Indirekte.

   Det samme trikset i saksbehandlingen er benyttet nå. I dag heter Berge Furre Torgeir Hagen. Han er medlem av 22. juli-kommisjonen som utad skaper en illusjon om å granske terroren. Sannheten er som regel den samme gamle historien. Også med hensyn til fremgangsmåte i saksbehandlingen.
   http://norgespartiet.no/component/content/article/246.html?start=2
   Norulv Øvrebotten om - Det skjulte nettverket rundt Anders Behring Breivik
   norgespartiet.no
   Velkommen til Norges Grunnlovsparti - NORGESPARTIET. Norgespartiet vil arbeide for at Norge skal få et DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits hvor folket styrer.

   Trond Ruud:
   Kritikk mot 22. juli-kommisjonen
   Mot Torgeir Hagen er det i tillegg anført at han er frimurer av tiende grad, og har ifølge Dagens Næringsliv den for oss utenforstående noe voldsomme og pompøse tittelen «Vår herre Jesu Kristi fattige tempelridder.» Anders Behring Breivik tilhørte som kjent Frimurerordenen.

   Og sist og viktigst: Kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv er niesen til regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs. Han vil være sentral dersom det kommer søksmål mot staten etter kommisjonens rapport. Da er Fagernæs statens fremste mann i rettssalen.
   http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/En-troverdig-start-6284023.html
   En troverdig start
   www.aftenposten.no
   HABILITET. I dag møtes 22. juli-kommisjonen for første gang. Da skal det snakkes om habilitet. Det er et godt tegn.

   Øistein Østgaard:
   Det er de gamle frontfamiliene i Oslo som styrer hele saken og som har hatt en finger med i spillet hele veien...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja det kan vi gå helt ut i fra att dem har nåe å skjule,..!

   Trond Ruud:
   Men, noen bevegelse med navnet "tempelridderne" finnes ikke gjentar aktoratet i Breiviksaken med monoton envishet. Burde noen spandere et abonnement på Aftenposten på dem, tro? Og kjøre litt voksenopplæring om «Vår herre Jesu Kristi fattige tempelridder.»? Men det er nok forgjeves, når de har bestemt seg for at det ikke finnes. Merkelig "rett".

   
---
---

   Marius Reikerås shared a link, 12.06. 2012:

    Sjekk hva jeg fikk til svar når jeg etterlyste hjemmelen for å unndra bestallingsbrev fra offentlighten. Nå er det snart ikke mer "tåke" igjen.

   "Vår redegjørelse om bestallingsbrev var en videreformidling av opplysninger som vi har fått fra Statsministerens kontor. Vi ber derfor om du henvender der - eventuelt til Justisdepartementets Sivilavdeling som oversender dokumentene til dommerne.

   Vennlig hilsen
   Domstoladministrasjonen "

   Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
   Telefon:: 73 56 70 00
   Epost: dapost@domstol.no
    Internett: www.domstoladministrasjonen.no

   -----Opprinnelig melding-----
   Fra: marius@norm-norge.no [mailto:marius@norm-norge.no]
   Sendt: 11. juni 2012 16:05
   Til: Helland, Gro
   Emne:

   Att: Gro Helland

   Domstoladministrasjonen skriver i en email til en av de som etterspør dommernes bestallingsbrev:

   "Bestallingsbrevene er ansett som "personlige dokument" og det kan derfor ikke kreves innsyn i dette, jf. offentlighetslovens regler."

   På vegne av alle de som har interesse for denne saken, ber jeg DA vennligst oppgi hvilken konkret hjemmel som rettsliggjør DA sitt standpunkt. Det bes om svar innen Høyesterettssaken tar til den 14.6.

   Mvh

   Marius Reikerås

   Domstoladministrasjonen.no
   www.domstoladministrasjonen.no
   Nettsted for Domstoladministrasjonen - den administrative overbygningen for Norges domstoler

*

   Frank Cato Lahti:
   Som du sier, tåka begynner å bli tynn... Lite å skjule seg i og bak... Og slike svar er tegn på at det begynner å bli hett rundt ørene på de som har vært de største tåkeleggerne. Da begynner man å vise til andre og det andre har svart.. Ansvarsfraskrivelse...

   Ravsat Menchikova:
   De d-er der må feies vekk. De tar vel våres TID og ENERGI. Hvordan er dette mulig? Dessuten de får super lønninger å gjøre det helt motsette, enn de skulle gjort. KATASTROFE i samfunns administrasjoner. Hvorfor vi trenger dem, hvis de kan ikke og vil ikke gjøre jobben sin? De bevisst utnytter oss mennesker.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2012:

   Re: SV:
   From: marius@norm-norge.no
   Date: Tue, June 12, 2012 12:06 pm
   To: "DA (postmottak)" <dapost@domstoladministrasjonen.no>  
   Priority: Normal
   Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

   Det bes om innsyn i de opplysninger som dere har mottatt fra Statsministerens kontor og som har foranlediget at dere har svart at "Bestallingsbrevene er ansett som "personlige dokument" og det kan derfor ikke kreves innsyn i dette, jf. offentlighetslovens regler."

   Mvh

   Marius Reikerås

*

   
---
---

   Øyvind Røed, 12.06. 2012:

   Marius Reikerås
   "Jeg har snakket med Løge på DA i dag. Jeg spurte om de hadde uttalt at Bestallingsbrev var dommernes private dokumenter og da hvor dette er hjemlet hen. Klge svarte meg at det hadde de aldri sagt og sa at det var det statsministerens kontor som hadde sagt.

   Deretter ringte jeg statsministerens kontor og der hadde ingen uttalt dette i det hele tatt."

   
Hans Bauge

*

   
---
---

   Mike Cechanowicz, 12.06. 2012:

   Den korporative tankegangen avslører seg tydelig der staten opptrer som en bedrift og at folket er til for deres fortjeneste. Det er slik som kongen sa - folket må bli sint - den tiden har ikke kommet enda, men den vil måtte komme. "Privatisering" er rett og slett et statskupp og nå er det ikke så mye i sakte kino heller.

*


   John Eiliv Rindøien:
   Generalstreik : med krav om regjeringens avgang prompte/massearrestasjoner !!!!!!****

   Bent Terje Rønning:
   Støtter den John !

   Börge Johannessen:
   I disse dager prøver Troms kraft å få gjennom salget av arvesølvet vårt til Sverige, dette etter de har subsidiert billig kraft til svenske abbonenter (under fanen kraft&kultur) slik at nå må tapet på 1,5 mrd dekkes inn. Troms kraft var engang et lokomotiv i nord, i dag er det en bedrift med mange mrd i gjeld. Som en sa, times are changing.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2012 via Kidnapping, knebling og fangehold av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/430202240336065

   Ikke noe nytt under solen ...
   
   Barnevern eller Pedo-ring?
   http://www.facebook.com/notes/christer-marius-abrahamsen/barnevern-eller-pedo-ring/10150821965190498 
   Stadig hyppigere avdekkes det missbruk av barnehjem / barnevernsbarn, jeg har samlet opp noen linker som kan være interessant å ta en titt på... 
   By: Christer Marius Abrahamsen

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   " Leste et sted om ei jente på 14 som ble voldtatt i barnevernet, hun fikk høre at "Du er i barnevernet nå, ingen kommer til å tro deg om du forteller dette til noen." "Vi hjelper jo barn!""

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2012 via Kidnapping, knebling og fangehold av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/430207460335543/

   Kidnappere som kaller sine ofre for kidnappere ...
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050616
   Baby kidnappet fra barnevernsenter i Oslo - VG Nett
   www.vg.no
   (VG Nett) Et syv måneder gammelt barn ble kidnappet fra et barnevernsenter i Oslo tirsdag morgen.

*

   
---
---

   Kristian Berg, 12.06. 2012:

   Norge faller på liste over verdens fredeligste land
   På tross av den eskalerende konflikten i Syria har verden blitt mer fredelig det siste året. Men Norge faller kraftig på listen over verdens fredeligste, ifølge Global Peace Index.

   (( Det er vel bare en forsmak på hva vi har i vente etter hvert. Våre "politikere" har over lengre tid lagt til rette for dette! ))

*

   Øyvind Røed:
   Når regimet i Syria faller, vil de kristne i landet bli slaktet.

   Arne Langhelle:
   Ein legg merke til at det i tillegg til 22. juli, er ein norsk aktivistisk utanrikspolitikk som fører til dette resultatet.

   I bombinga under Libyakonflikta var Norge saman med Danmark eit av dei klart mest aktive landa utanom stormaktene og spelte ei tydeleg rolle som støttespelar til desse. I Afghanistan er Norge ein aktiv støttespelar for USA og deira ivaretaking av sine strategiske interesser. I retur får Norge eit betre forhold til supermakta USA (og i tilfellet Libya: også Storbritannia og Frankrike). Når USA nettopp overførte eit Herkulesfly som opphavleg bestilt til eigne troppar til Norge, heng dette direkte saman med Norge si evne til å støtta USA i Afghanistan. Der brukar ein Herkulesfly aktivt.

   I motsetnad til kva mange trur, er Norge også langt framme når det gjeld eksport av våpen - særleg visse avanserte våpen. Heller ikkje det gjer oss meir fredelege.

   
---
---

   Hilde Aastrup, 12.06. 2012 shared True Activist's photo:


              402770_170430013062087_1365000401_n.jpg
              http://www.facebook.com/photo.php?fbid=170430013062087&set=a.162734817164940.27911.129370207168068&type=1&ref=nf


              Is it time to do anything about it?

*

   Ann von Staffeldt:
   For dælen det skal blive slut.

   
---
---

   Jonny Hausberg shared a link, 12.06. 2012:

   Fikk nytt liv av forbudt naturmiddel
   http://www.dagbladet.no/dinside/2008/04/14/532479.html
   www.dagbladet.no
   Kols-rammet fikk tilbake pusten.

*

   Roall Ah Eggdullah:
   naturmedisinsk.... plz

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Hvordan skal folk få vite at de kan forebygge eller bedre helseplager ved å innta spesielle kosttilskudd dersom det er forbudt å selge dem fordi de virker, og det i tillegg er forbudt å informere om dem?"

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Skolemedisinens medikamenter mot kols hjalp ikke Harald Hoel (58).
   Derimot fikk han et nytt liv med et langt billigere naturmiddel, ekstrakt fra rugspirer. Men dette er blitt forbudt å selge i Norge - ikke på grunn av innholdet, men fordi det markedsføres med at det virker.
   Stange tilhører en økende gruppe pasienter som helsevesenet har lite å tilby. Han har vært astmasyk i 20 år, ble stadig dårligere, og for fire år siden fikk han diagnosen kols. (...)
   - Jeg ble stadig sykere, este ut og fikk måneansikt, og mer og mer deprimert, forteller Hoel.
   Så kom han i kontakt med Lars Klette, en mann som i årevis har holdt på som feltforsker i blant annet Australia, og med utvikling av ulike naturpreparater. Han anbefalte Harald å prøve ekstrakt av rug mot lungeproblemene.
   - Jeg var svært skeptisk, jeg hadde i grunnen gitt opp livet. Men familien mente jeg ikke hadde noe å tape, så jeg begynte med disse dråpene.
   Fikk tilbake pusten
   Etter fem dagers bruk merket Hoel at slimet i luftveiene var betydelig mindre. Så stagnerte utviklingen, men etter å ha økt dosen, begynte bedringen gradvis å komme. Etter to-tre måneder var han i mye bedre form.
   - Jeg fikk tilbake pusten, og det var som å få tilbake livet, forteller Hoel."

   
---
---

   India's Smile Ngo, 12.06. 2012 via Rune L. Hansen:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/252006151566447

   Stavanger requesting emergency to "the next India-case"
   ========================
   India-case showed what special challenges Norwegian child can face forward. Stavanger Mayor asks the state set guidelines before the next issue comes up.
   ======================

   Mayor Christine saw Helgø Monday sent a letter to Children, Equality and Social Inclusion with a request for a meeting. The reason India is the case, where child welfare Stavanger in May last year took over the care of two young Indian children who lived in Stavanger with parents with temporary visas such as work migrants. Stavanger and in particular child protection manager Gunnar Toresen had to endure severe reactions from family and the Indian media and politicians. The matter was resolved when the child's uncle in our assumed responsibility and took the children to India.

   Stavanger experienced in India case little support from state authorities. The Ministry pointed out the way that it could not intervene in individual cases, but stressed that it was desirable that the dispute between the two countries were resolved.

   Stavanger mayor wants children Inga Marte Thorkildsen Minister looks at the experiences made in the India case and then consider what should be done to have a good standby for next time.

   - In Stavanger and elsewhere in the country will this happen again and then we should have thought through in advance what we can do. We must be clear who will be responsible for what and how much the central authorities may order the municipality, said Christine saw Helgø to Aftenbladet.

   She will include asking the Ministry to see if it is necessary to do something with the law. Basically, not Norwegian child welfare authority to find solutions in the child's home country.

   In the meeting with the Minister wants the mayor to discuss the following issues:
   Children's legal status after care when parents are in Norway temporarily. The boundaries between immigration and child welfare. Concern for the child's ethnic background. The need for emergency response when foreign governments turn to the municipal child welfare services in specific cases.
   =============
   From Google Translate ::
   ============
   Original News Link :: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Stavanger-ber-om-beredskap-til-neste-India-sak-2987269.html

   Stavanger ber om beredskap til «neste India-sak»
   www.aftenbladet.no
   India-saken viste hvilke spesielle utfordringer norsk barnevern kan stå overfor fremover. Stavanger-ordføreren ber staten legge føringer før neste sak dukker opp.

*

   Rune L. Hansen:
   Eagerness to infect India is great.

   Rune L. Hansen:
   Perverse, sick Norway.

   Rigmor Fossdal:
   The children need emergency..exits!

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 12.06. 2012:

   Stavanger ber om beredskap til «neste India-sak»
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Stavanger-ber-om-beredskap-til-neste-India-sak-2987269.html
   www.aftenbladet.no
   India-saken viste hvilke spesielle utfordringer norsk barnevern kan stå overfor fremover. Stavanger-ordføreren ber staten legge føringer før neste sak dukker opp.

*

   Cecilie Bedsvaag:
   Skremmende at Stavanger kommune forbereder seg på nye bortføringsaksjoner. Har de intet lært?

   Rune L. Hansen:
   Skulle de lære ble de fullstendig avslørt og straks fengslet.

   Ivar Seval Høyland:
   Trodde loven var klinkende klar jeg når det gjaldt "Indiasaken". Kanskje et grunnkurs i jus vil være nyttig for det såkalte barnevernet?

   Rune L. Hansen:
   Alt det meste for Ap-regjeringen handler om å forfølge, fangeholde, torturere og utplyndre barn og foreldre. Alt skal være motsatt lov og rett. Gjelder for de å få India med på det også.

   Cecilie Bedsvaag:
   De indiske myndighetene klarte det som vanlige foreldre nesten aldri makter: å få barna tilbakeført. Nå foregår en debriefing i Stavanger kommune etter denne traumatiske opplevelsen.

   
---
---

   India's Smile Ngo, 12.06. 2012:

   Sweden child custody case: Diaspora ministry asked to take action : BY Indo Asian News Services
   ==================
   http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2012/06/12/425--Sweden-child-custody-case-Diaspora-ministry-asked-to-take-action-.html

*

   Taana Peterson:
   Another Format to Expose Legalized Kidnapping: http://www.youtube.com/watch?v=jDZk5MXpQw8&feature=youtube_gdata_player

   
---
---

   Øyvind Røed, 12.06. 2012:

   ‎- Det er en grunn til at foreldrene ikke skulle ha dette barnet, opplyser politiet .
   (Men grunnen er HEMMELIG.....)

   Spedbarn bortført av sine egne foreldre i Oslo
   http://www.dagbladet.no/2012/06/12/nyheter/innenriks/bortforing/barnebortforing/22053972/
   www.dagbladet.no
   - Det er en grunn til at foreldrene ikke skulle ha dette barnet, opplyser politiet.

*

   
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 12.06. 2012 posted to Marius Reikerås:

   I innledningen til Verdenserklæringen for menneskerettigheter, (tredje avsnitt) ser man at brudd på menneskerettighetene fra myndighetenes side "legitimerer" et fritt handlingsrom fra folkets side for å få myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

   Verdenserklæringen om menneskerettigheter

   Innledning

   Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

   da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,

   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,

   da det er nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,

   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi og på like rettigheter for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre livsstandard under større frihet,

   da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir allment respektert og overholdt,

   da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse

*

   
---

*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. juni 2012, Vinberget:

   10 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Grå-hvitlig rolig drivende duvende, disig nokså lav himmel, tildels antydninger av fukt i luften og 10 pluss-grader, med 12 pluss-grader klokken 11 og opptil 15 utover dagen, 11 klokken 19 og 10 klokken 21. Jeg måler alltid temperaturen her ute i skyggen omtrent 2 meter over bakken. 8 pluss-grader og dunkelt halv-mørkt mot midnatt.
---
   Kunnskaper, studier, visdom, skatter, gaver og arv møysommelig med flid og iver innsamlet og bearbeidet gjennom et aktivt, inderlig liv, for å viderebringe samtid, omgivelser og eftertid, ødelagt og gjort til ingenting av en mafia-virksomhet med grov-kriminelle, perverse molboer. Hovmodige, egoistiske mennesker som knapt har en selvstendig tanke annet enn egoisme. Med en dumhet, grov uforstand og ond vilje som så utrolig meget er i det ulovlige og grovt kriminelle at det jo bare er for utrolig. De er ikke kriminelle i uforstand eller uvitenhet, men bruker sin forstand og viten i og for det grov-kriminelle. Og videre for å dekke over sin egen og med-spilleres kriminalitet. Uten hverken samvittighet, anger, beskikkelse eller forsøk på gjenopprettelse. Med null respekt for med-mennesket, menneskeverdet, lov og rett.
   De kunnskaper og verdier jeg omtaler kan bare videre-bringes via et naturlig samliv med ens egne barn - og på ingen som helst annen måte. Og de finnes eller gjenfinnes hverken i masse-mediaen eller andre steder. Og respekten for dette og menneskeverdet, familie og lov og rett er null blandt slike grov-kriminelle, annet enn i forskjellig grad for seg selv.
   For noen av oss er disse kunnskaper og verdier og integritet viktigere enn for andre. For andre kan de bli det eller er det i mindre grad. Avskjæres eller ødelegges eller skades denne indre samhørighet med verdier og integritet for meget blir dette og disse for alltid ødelagt og uopprettelig. Hvilket skjedde for meg og mine barn sitt vedkommende på grunn av de forbrytelser vi ble utsatt for. Jeg har underveis i disse Dagboks-notatene gjort beskrivelser og notater av hvordan og når det skjedde.
   Omtrentlig absolutt ingenting for mitt vedkommende av kunnskaper, studier, visdom, skatter, gaver og arv møysommelig med flid og iver innsamlet og bearbeidet gjennom et aktivt, inderlig liv, kan nu videre-bringes. Alt og det hele for meg og mine barn og vår familie og slekt ødela de angjeldende og delaktige kriminelle i sin selv-fortreffelige forakt for med-mennesket, anstendighet, lov og rett. Det er knapt smuler igjen av noe av det.
   Også alt dette hører til den forbryter-virksomhet disse menneskene er skyldige og delaktige i.
   Organisert kriminalitet av verste sort. Som de perverterer sivil-befolkningen med, videre og videre, enda verre og verre. Enda verre og verre også når noen av de sier de skal beskikke seg men ikke er villige til å gjøre eller være konsekvent for hva som umiddelbart trengs og er nødvendig. Så sykt galt er det, at det vekker og stimulerer videre falske forhåpninger, dumhet, egoisme, hovmod og naivitet i og blandt sivil-befolkningen - samtidig med begeistring og mere og annen kriminalitet fra og for de grov-kriminelle.
   Organisert kriminalitet av verste sort. Smittsomt og livs-ødeleggende.
---
---

   Kjetil Dreyer, 13.06. 2012:

   Deler denne viktige uttalelsen fra Jurist Marius Reikerås

   Dette er umåtelig viktig folkens! Ta stilling...

   Kjære alle sammen.

   I morgen skal vi ha en felles sak i Høyesterett. Felles i den forstand at den problemstilling som skal behandles, angår oss alle. Spørsmålet er altså hva slags konsekvenser manglende dommerforsikringer skal ha. Lovgiver ( folket) er klar på at en ”dommer” som ikke har avgitt dommerforsikring, ikke skal inneha embete som dommer og at dommen han eller hun har deltatt i skal oppheves. En entydig rettspraksis siden 1916, har sagt det samme.  Menneskerettsdomstolen sier at det er et brudd på EMK artikkel 6 nr.1 dersom man opptrer uten formaliane på plass. Brudd på menneskerettene medfører også opphevelse.

   Så spørsmålet er: Skal Høyesterett snu denne entydige praksis fordi staten mener at konsekvensene ved den skandalen som folket har avslørt er så enorme?

   Svaret er nei! En dommer står aldri over loven og når han eller hun ikke har opptrådt i henhold til regelverket, må han eller hun ta konsekvensen av det. Om Høyesterett gjør det motsatte, bryter Høyesterett menneskerettighetene til deg og meg.

   Det er derfor denne saken er så viktig. Vi må markere at vi aldri godtar at det gjelder en lovsamling for dommerne og en annen for deg og meg.

   Uavhengig av utfallet vil jeg takke alle her inne for å ha bidratt til det som er blitt et slagkraftig dugnadsarbeid. Vi har allerede fått til mye! For første gang i nyere tid, har vi fått et demokratisk opprør mot dommerstanden. Vi har gitt klar beskjed om at de ikke skal tukle med vår rettssikkerhet. Vi har påpekt at rettssystemet lider av betydelige mangler og at alt for mange justismord har fått lov til å skje på grunn av mangler ved vårt system.

   Nå vet de som bestemmer at vi overvåker systemet gjennom vårt fellesskap på en måte de aldri har opplevd før.

   Måten Domstoladministrasjonen(DA) har håndtert denne saken, står til klar stryk. Bløffene de er tatt i er mange og nå er det snart ikke mer ”tåke” igjen. Uansett har denne saken skapt en betydelig tillitskrise mellom befolkningen og DA og den kan bare gjenopprettes ved at DA viser at den fortjener tillit.

   Husk: DA er der for oss, ikke motsatt.

   Ved å delta på morgendagens markering i og utenfor Høyesterett, sier du ja til bedre rettssikkerhet, nei til maktmissbruk og ikke minst; ja til likhet for loven.

   Og ja; jeg kommer til å være der på tross av at rettsmyndighetene i Bergen har gjort alt hva de kan for å hindre meg i å delta.

   :) Marius

*

   Kjetil Dreyer:
   ‎Marius Reikerås, du gjør en utrettelig og umåtelig viktig innsats for oss alle, du bør gå igjen i historiebøkene, i mitt hjerte blir du ikke glemt og vi vil stå ved din side til det siste! Stå på og aldri gi opp!

   
---

   Terry Hopkin Sundby:
   tror regjering vet at det begynner å har internasjonal intereser og flere barnavernssaker kann havner som første side stuff i Tyrkia UK, India. USA osv,

   Berit Mikalsen:
   Ta opptak av talen Marius , om du vil, vet jeg om radiokanal som har har mange hundre tusner av lyttere wourldwide... 120 000 bare fra Kina, jeg tror du kan få en plass der om du får oversatt talen til engelsk! ...Verden har skjønt hva som skjer i Norge nå, og dem følger ivrig med på det såkalt beste landet å bo i, fredspris-utdeler landet!,
   B....: Wourld wide-radiosedt**.....

   Marianne Lund:
   Deler dine ord Marius.

   
---

   Per Vidar Johansen:
   Knallbra at Marius kan stille. Denne fighten skal vi vinne alle sammen for rettsikkerheten. Synd jeg ikke kunne være der, men er med i ånd og tankekraft:-)

   Jessica Vestre:
   hva skjer da ev.. med saker det er avsagt dom i uten at dommer har fulgt reglene med dommerforsikring!!? Kan det medføre erstatnings krav for de som er dømt av en ikke rettskraftig Dommer???

   Jessica Vestre:
   og hvor mange år tilbake kan dette få virkning for?

   Lars Hovard Widding:
   ‎10 år er det korte svaret. - har dommen påført deg skade, så er du berettiget til erstatning, akkurat som en som har sonet fengsel. Sakskostnadene skal refunderes den som har betalt, da saken reelt set ikke har funnet sted. En domstol som ikke er lovlig satt, er ikke en domstol, og lenger er ikke den. Som det omtales i artikkelen, er folk flest vant til fra styrer og general forsamlinger i alt fra foreninger til borettslag og bedrifter, at forsamlingen skal ha et vis antall medlemmer til stede eller annet før at de kan ta beslutninger. For Dommere er kravene en embets ed, samt en Dommerforsikring, og uten disse dokumenter i orden, er de ikke dommere etter lovens bokstav, så da har de heller ikke myndighet til og dømme.
   - Årsaken til at så mange ikke har disse papirer i orden kan man bare undres over, da 2 av disse krav finnes i selveste Grunnloven og den har kun 112 paragrafer og er vel pensum vil jeg tro. Det er §21 og §31 her, samt Domstol lovens §60, samt Embetslovens §3 og arkiv lovens §3-4 som regulerer denne papirmølla som her IKKE er etter loven. For en Dommer er det og ikke følge loven selv, ikke spesielt tillitvekkende, og nå mange av disse stort sett konsekvent dømmer i Statens favør, eller i favør av statens interesser, tenker man sitt.
   - I denne konkrete rettsaken som går i morgen fra 09.00 i Høyesterett i Oslo, har selveste Regjeringsadvokaten sent hele 3 brev, alle forsøkt unntatt offentlig het til HR. Her legges det solide føringer for hva Høyesterett bør mene om denne saken. Det er altså INGEN skiller mellom lovgivende forsamling og de øvrige maktinstanser slik det skal være i et demokrati.
   - Norge har i mange år vert et Arbeiderparti styrt skinn demokrati, der hele det offentlige styre og stell er infisert av en slags kameraderi eller noe man egentlig ikke har et godt ord for, men "systemet passer på systemet" og systemet er IKKE for eller AV folket som det skal være, men styrt av "dynastier" som klamrer seg til en makt de missbruker. Rettssystemet er dessverre en del av dette "systemet", der lite og ingenting går etter boka, men som det passer den politiske dagsorden. ABB saken er jo et lysende eksempel på akkurat det.
   - Den største politiske rettsfarsen i vår tid, men kabal spillende med dommere, og hoved dommere uten papirene, men partiboka i orden.

   
---

   Knut Myrebøe:
   Dette er i realiteten en konstitusjonell krise som Stortinget i realiteten har vært klar over - iallefall siden Makt- og Demokratiutredningen NOU 2003-UiO forelå i 2003! Utredningen ble bestillt av Stortinget og kostet ca. 40 mill. Utredningen konkluderer med et Demokrati i fullt forfall ved en regulær maktforskyvning til Dommere, Advokater og det venstresidekontrollerte og enorme Byråkratiet. Justissektoren og Politiet synes også å være politisk styrt fra venstresiden.
   Stortinget nedsatte deretter en komite, ledet av Jørgen Kosmo, som skulle utrede konsekvenser og tiltak. Kosmo fikk straks flere ulike stillinger og ble utnevnt til Riksrevisor i 2005. Dett var dett! Johan Sverdrups "All makt i denne sal" viste seg nå å være "Ingen makt i denne sal!

   Dommere som kjører uten sertifikat er en ting - At de som en av få land i Europa heller ikke har noen spesialutdannelse for sitt arbeide er like skandaløst".
Når Ola Dunk og Kari Trestakk velger sine speilbilleder inn på Stortinget, så har Norge et betydelig forfattningsmessig eksistensiellt problem! Møt opp i morgen!

   
---

   Per Vidar Johansen:
   Denne saken er så viktig å følge opp uansett utfall i Høyesterett i morgen, at jeg anbefaler alle som kan, å møte opp foran Høyesterett i morgen fra klokken 08.30. Markeringen starter 08.45 utenfor Høyesterett, så møt opp den som kan og vær med å ta tilbake rettsikkerheten i Norge.

   
---

   Cecilie Bedsvaag:
   Det er ikke bare straffedømte som kan bli frikjente på grunn av manglende avgitte dommerforsikringer. Tenk på alle de sivile tvangssaker hvor foreldre er fratatt barna sine eller nektet samvær av dommere som ikke har papirene i orden. Jeg er selv meget hardt rammet av en uriktig domsavgjørelse avgitt av "tingrettsdommer" Wenche Elisabeth Arntzen, som administrerer terror-rettssaken. Hun har ikke villet gi meg kopi av sitt bestallingsbrev, og dommerforsikringen hennes er ikke korrekt avgitt. En dom mot Breivik risikerer å bli nullet ut på grunn av slurvet hennes.

   
---

   Dag Røsthe:
   Hvorfor vinner Staten nesten alle sakene i høyesterett mot det private ? Staten vinner nærmere 9 av 10 saker i høyesterett. I Italia kaller de det for Mafia. Det er på tide med en troverdig domstol i Norge nå. Vi er nå i 2013 og fortjener en uavhengig domstol her i landet også. Domstolen er i dag styrt av regjeringen. Og spesielt i høyesterett. Det dommere oppnår uten dommerforsikringer, er for å slippe risikoen for å kunne bli stilt for riksrett når de hjelper staten og sine kamerader i losjen til å vinne saker.

   
---
---

   Lill Gansmoe, 13.06. 2012:

   Slik ble de som gav oss vår rikdom blitt behandlet av den Norske Stat. Håper dem som gjorde dette blir straffet, og at det ikke kan foreldes siden opplysningene har blitt hemmeligholdt !!!
   Takk til Marius Reikerås som la ut dette.

   - Pionerdykkere fikk medikamenter uten å vite om det - Petro.no
   http://www.petro.no/modules/module_123/proxy.asp?C=42&I=7711&D=2
   www.petro.no
   Hemmelige dokumenter viser at nordsjødykkere fikk sterke medikamenter som medrol og valium for å roe dem ned i trykkamre under oppstigning, uten å vite om det, melder NRK.

*

   Sigrid Marie Refsum:
   Viktig sak. Dette hadde de ikke fortjent. Modige og dyktige var de.

   Randi Robertsdotter Winnes:
   Kan jo være skadlig og farlig å medisenere folk når de ikke veit det.

   Sigrid Marie Refsum:
   Det er ikke lov.

   Dagny Stabursvik:
   Gedigen skamplett!!!

   Eva Dahl Volden:
   Ser ut som artikkelen er fra 2006, men det har kanskje ikke skjedd så mye etter det ?

   Lill Gansmoe:
   Nei, desverre, Eva, så har det ikke skjedd noe siden da.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "– Det er kriminelt
   Overlege Todnem kan ikke se noen hederlige hensikter med slik medikamentbruk.
   – Det eneste jeg kan tenke meg er at det er en slags form for lureri. Man har forsøkt å få dykkerne dekomprimert uten at de får symptomer på trykkfallssyke, det er jo kriminelt, sier hun.

   At dokumentene som dykkerne nå har fått tak i er hemmeligstemplet, gjør ikke saken mer hederlig. Flere av dem er hemmeligholdt av norske myndigheter 80 år fram i tid."

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det ulovlig og straffbart. Både det ene og det andre og mere til med slikt noe.

   
---

   Svein Berg:
   Hva er egentlig status quo i denne saken Marius Reikerås?

   Bjørn Hannås:
   Åfyfaen, det var ikke bare det at staten var gniene, altså. De er livredde for at kattene skal slippe ut av sekken, og skjelettene ramler ut av skapene...

   Svein Berg:
   Det er merkelig at ting skal være nødt til å unndras offentligheten og hvem er det egentlig som bestemer hva som skal unndras. Det må jo være en kommisjon av ett eller annet slag?

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Visste man at de trengte medikamenter den gangen så hadde noen gjort forundersøkelser og sitter med et utvetydig ansvar. Derom hersker det ingen tvil da.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2012:

   I Norge er dommere i prinsippet uavsettelige og kan i utgangspunktet sitte karrieren ut. Spørsmålet er om også dette er i strid med menneskerettene.
Menneskerettsdomstolen sier som følger:

   "A tribunal established by law must satisfy a series of conditions such as the independence of its members and the length of their terms of office, impartiality and the existence of procedural safeguards (see Coëme and Others, cited above, § 99)."

   Det er en grunn til at dommere bør velges for terminer og ikke på livslang kontrakt. Flinke dommere vil alltid ha muligheten til å bli gjenvalgt etter at terminen er utløpt.

*

   Jack Borgen:
   marius. hvis du annmelder en dommer for grov æreskrenkelse?kan da den dommeren sitte forsatt og jobbe?

   Cecilie Bedsvaag:
   I Norge kan hvem som helst anmelde hvem som helst for hva som helst. En anmeldelse er ikke det samme som en tiltale eller straffedom. Tenk på hvor mange anmeldelser som blir henlagt.

   Ravsat Menchikova:
   ‎"Det er en grunn til at dommere bør velges for terminer og ikke på livslang kontrakt." Helt ENIG MED. Etter universets lover det er i strid med det meste som skjer i dag.

   Eva Skaugen:
   Hvor lang prøvetid har en dommer?

   Bjørg Brennan:
   Hva er en dommer ? Et feilfritt lovverkoppslag, eller et feilfritt menneske?

   Jack Borgen:
   den dommeren er tiltalt.

   Noralf Aunan:
   Det er altså på tide å skifte ut hele dommerstanden snarest mulig. Selv i en overgangsperiode kan ikke forholdene bli stort verre enn dagens lovløse tilstander.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2012:

   Det er så enkelt som at en dommer som ikke har dommerforsikring, ikke har rett til å være dommer etter norsk lov. Følgelig er retten da ikke lovlig sammensatt,
   "established by law", og det foreligger en krenkelse etter EMK art 6 nr 1.


*

   Vigdis Victoria Koppang:
   THATS RIGHT....

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3506343652052

   Offentlig ansatte, inkludert politikere, som gjør noe straffbart skal ikke kritiseres eller fratre sin stilling. De skal ikke engang ha knusende kritikk. De skal straffes konkret i henhold til Straffelovens angjeldende paragrafer.
   Vanskelig å forstå? Les og lær Straffeloven!

*

   

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. juni 2012, Vinberget:

   Omtrent 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett, nokså jevnt overskyet formiddag med 10 pluss-grader klokken 12. Derefter gradvis blålig himmel, noe bris og mindre overskyet og ikke mye skyer klokken 15. Og 7 pluss-grader klokken 21 og 5 klokken 23 og 4 mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3508238979434

   Motsatt lov og rett. Falskhetens (og svikets) lov og rett.

   Det er ikke uten grunn menneske-rettighetene blir tilsidesatt og forbigått i Norge. Disse så viktige rettighetene som er vår lov og rett og skal beskytte enhver og alle og våre felles-menneskelige verdier mot forbrytelser fra ansatte i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen.
   Det er heller ikke uten grunn at det samtidig fra den offentlige forvaltningen sin side skrytes av det motsatte.
   Men hva er det som gjør at lov og rett i praksis erstattes med motsatt lov og rett, slik som det underveis ble og enda pågår i Norge?
   Og er det ikke egentlig for utrolig til å kunne være sant?
   Både og, men sant er det. Egoisme som drivkraft tenderer til grådighet og utplyndring. (Og svik og alles kamp mot alle.) Egoistiske interesse-foreninger ikke noe unntak. Og frekkhet og falskhet er uredd for konsekvenser som skader og ødelegger for andre og i verden, hvis kort-siktig vinning frister.
   Mange lar seg lure både av og til frekkhet og falskhet. Tvinge og true også.
   Hvis eller når politikk blir et klatre-stativ for egoisme på bekostning av andre, da blir konsekvensen organisert kriminalitet. Eller altså urettferdighet i form av diskriminering og kamp for egoisme. I forskjellig grad i forhold til hvordan slikt noe utarter.
   Mange perverteres mere og mere i og for et slikt klatre-stativ.
   Menneskerettighetene og lov og rett er det motsatte av dette. Det motsatte av grådig egoisme og utplyndring. 
   De perverterte menneskene og deres be-jublere også mere og mere snakker (og handler) motsatt lov og rett og motsatt sannhet. De perverteres mere og mere. Og deres sprog og fortellinger og unnskyldninger og bortforklaringer frekkere og falskere. Samtidig som de ønsker alt uvesentlig og alt annet som viktigere.
   De blir ikke mindre grådige egoister, frekke og falske. Tvert om. Og forsøk på å få de avslørt resulterer i videre og mere forbrytelser, både for å unngå at det skjer og for å verne om mafia-virksomheten. Og videre for mere vinning.
   Og underveis blir det som det ble i Norge. Alt og det meste ble motsatt lov og rett, i skjul av falskhetens og frekkhetens tunge.
   Ansatte i regjering og Storting, hele rettsvesenet og påtale-myndigheten og politiet og den mest sentrale offentlige forvaltningen ble til et nettverk av og for grov-kriminelle og perverterte. Tyver, utplyndrere, kidnappere, fangeholdere, torturister og mordere, ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen.
   Og lov og rett forsøkt gjort til det motsatte av lov og rett.
   Og sivil-befolkningen uten rettssikkerhet og nektet reell tilgang til reell lov og rett. Alt og det meste handler om utplyndring og å forurette.
   Forsøkt skjult bak gode gjerninger, fristelser, propaganda, reklame, underholdning og falsk dokumentasjon.
   I og for et bak fasadene groteskt terror-regime. Som beskytter og opprettholder seg selv.
   Motsatt lov og rett.

*

   
---
---

   Øyvind Røed, 14.06. 2012:

   Stine (xxxxxxxxxx) (xxxxxxxx)
   Jeg er blandt en av di sårbare ungene dere snakker om. Jeg får tårer i øynene når dette tema blir tatt opp.
   Og jeg blir sjokkert av at folk faktisk lever sitt fantastiske liv utenom og vite hvor mye helvette som faktisk har skjedd med veldig mange. Så det meste som står i denne artikkelen er intet nytt. Barnevernet ser på unger som dukker dem kan herse med, som dem selv vil utenom og tenke på hva dem faktisk gjør med oss. i Nesbyen Kommune har dem vell aldri fulgt regler eller noe som helst. Her er det snakk om kiddnapping, usanne trusler, og ikke minst barnemisshandling. Jeg og min familie har mareritt ell har det i bakhode flere ganger i uken. Og jeg som nå har begynt i voksen livet er redd for og kansje få en unge, for hvem vet hva dem kan finne på. Jeg satt i retten som 15åring og det må være noe av det værste jeg har vært med på. Og ikke minst sitte der og forsvare meg selv, min lillebror og mine foreldre og se hvor sårbare alle sammen er. Familien min har kommet nærmere hverandre etter den tid men fytte rakkern for et sann helvette vi har hatt også. Og jeg skulle så innderlig ønske jeg kunne fått vist frem saken til hele verden, ta hevn. Det må vell være noe jeg har drømt om siden den dagen dem kom på døren kl 20:00 og sa at min pappa ikke for ha sine barn lengre. Jeg har så lyst til og dele den historien med verden. jeg har mistet mange gode venner pga barnevernet dem har ikke turt og ha så mye med meg og gjøre fordi foreldre og barn er redde det skal skje med dem oxo.

*

   Berit Baklund:
   Trist - og provoserende. Alle disse historiene burde samles i en bok.

   
---

   Kyrre Aleksander Bjerke:
   Uff! Kjenner meg igjen..

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 14.06. 2012:

   At the Mercy of the State
   http://www.barnesandnoble.com/w/at-the-mercy-of-the-state-robert-coleman/1111481650?ean=2940014763028
   www.barnesandnoble.com
   Available in: NOOK Book (eBook). A new book written by local resident Robert Coleman describes the true-life story of his family’s nightmare experiences at the hands of CPS (Child Protective Services) in the state of Michigan.

*

   Rigmor Fossdal:
   http://www.blurb.com/bookstore/detail/934610
   "BARNEVERN"
   www.blurb.com
   Denne boken er for DEG som er truet av det såkalte barnevernet. Du får vite om * hvor omfattende overgrepene er. * menneskerettighetsbruddene. * at det finnes mange barneverns-flyktninger. * hvor farlig DIN situasjon er. * hva forskningen sier. * hvor du kan få mer informasjon. * hvor du ...

   
---
---

   Rene Vinding Christensen, 14.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/dadman/10150903373028380/

   Måske er der håb forude!? Fandme dejligt der stadigt findes journalister som Jakob Kanne Bjerregaard, der ikke bare er copy-paste "journalist" - tak Nordjyske!  

   Aalborg-far udløser lovændring | Nordjyske.dk
   http://www.nordjyske.dk/nyheder/aalborg/aalborg-far-udloeser-lovaendring/322dc578-b972-4a12-9b4b-1001c54cf739/7/1515
   www.nordjyske.dk
   14. juni 2012 07:00Af Jakob Kanne Bjerregaard<br/><br/>jakob.kanne.bjerregaard@nordjyske.dk<br/> opdateret 13. juni 2012 15:05

*

   Rune L. Hansen:
   Danmark ønsker å overføre falsk dokumentasjon, kidnapping, fangehold, forfølgelse og tortur til Færøyene.

   Rene Vinding Christensen:
   Nej Rune, det er ikke det forslaget går ud på. Det går grundlæggende ud på at fjerne dobbelt-undersøgelser, dvs. i dette tilfælde ville det være papirerne fra Aalborg Kommune som Færøerne skulle sagsbehandle på, og ikke bruge det som dårlig undskyldning for den voldsomme tortur de har udsat parterne for.
Lad os se hvordan det udmøntes i praksis, vi glæder os til at se et lovudkast.

   Rune L. Hansen:
   Så dum og lett-lurt er du vel ikke, Rene Vinding Christensen?
   En slik ordning har vært praktisert i mange år i Norge. Og det det handler om er utveksling og hvitvasking av falsk dokumentasjon.

   Rene Vinding Christensen:
   Slap nu af Rune, du ser ondskab overalt. Lad os se lovudspillet inden vi smider sammensværgelsesteorierne på bordet, ikke?

   Rune L. Hansen:
   Du er enda ikke en av de som er rammet, Rene Vinding Christensen? Eller er en av de delaktige? Jeg ser alt dette og mere til overalt omkring meg ja.  Hvem gjør vel ikke det?

   
---
---

   GB Bergman Bergman, 14.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/184175968301450/402851089767269/

   Skydd för utsatta barn och sedan…
   http://anneskaner.wordpress.com/2012/06/14/skydd-for-utsatta-barn-och-sedan/
   anneskaner.wordpress.com
   Lagom till sommaruppehållet släpper Socialdepartementet sin lagrådsremiss om utsatta barns villkor när de står under samhällets beskydd. Jag blir lika förvånad över att barnfrågor allti...

*

   Rune L. Hansen:
   Dette og slikt er ingenting annet enn oppfordring til mere kidnapping, fangehold og tortur overfor barn og foreldre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/431421860214103

   ‎"Om det är för barnens bästa att de tillbringat 68 dagar i en totalt främmande familj utan någon som helst kontakt med föräldrarna så är det dags för oss vanliga människor att säga stopp! Det är inte acceptabelt att myndigheter kan agera på detta sätt utan att det blir konsekvenser. Om detta skett i Italien eller Frankrike så hade man rivit Regeringsbyggnaden i Rom eller ockuperat gatorna i Paris tills ansvariga myndighetspersoner blivit avsatta och satts i häkte."

   http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/04/i-andra-l-nder-reagerar-man-kraftigare-mot-d-liga-myndigheter
   I andra länder reagerar man kraftigare mot dåliga myndigheter - Artikel av Mats Lindgren - Newsmill
   www.newsmill.se
   Artikel av Mats Lindgren - I andra länder reagerar man kraftigare mot dåliga myndigheter - Det är inte acceptabelt

*

   
---
---

   Heizan Monica, 14.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/104469582969770/325493937533999/

   Riksrevisjonen hudfletter barnevernet - VG Nett om Barn og familie
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050838
   www.vg.no
   (VG Nett) Riksrevisor Jørgen Kosmo slenger storsleggen mot barnevernet. Barn som trenger hjelp får ikke hjelp, slår Riksrevisjonen fast.

*

   Rune L. Hansen:
   Mere propaganda for "barnevernet" forkledd som "kritikk av barnevernet". Den vanlige oppskriften.

   
---
---

   Elisabeth Öhman, 12.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/119732058096835/permalink/349664035103635

   Ändring av socialtjänsten
   http://www.namnlista.se/andring-av-socialtjansten/
   www.namnlista.se
   Vi vill att socialtjänstlagen ska ändras från ramlag till en riktiglag, vi vill ha granskning på socialtjänsten av idag och att alla

*

   Veronica J Werner:
   Soc ska läggas ner helt och hållet.

   Rune L. Hansen:
   Socialtjänsten ("barnevernet") er et grov-kriminelt kvasi-politi og en grov-kriminell virksomhet. Så enkelt er det.
   I fengsel også med de som styrer med slikt noe.

   Christina Andersson:
   vill nog hellre ha bort dem totalt....

   Calle Slåtteby:
   Deras Status? Stenåldern

   
---
---

   Marianne Kuhlmann, 08.06. 2012:

   er der nogen med gode råd til hvad man skal gøre ved pædagogernes løse og udokumenterede påstande.. om at min dreng sætter dagsordenen hjemme hos mig og vil bestemme m.m... De er her ikke, vi hygger os og det går fint.. hvordan kan de slippe afsted med det og samtidig dels opretholde anbringelsen på dette samt nedsætte mit samvær med ungen?? De siger at han ikke betragter døgninstitutionen som sit hjem og derfor skal være der mere af samme grund... så kan han jo lære det.. de svin

*


   Marianne Kuhlmann:
   føj for satan hvor er systemet dog sygt her i Danmark... selv min 17 årige datter lytter de ikke på

   Janus Bang:
   Find en strafferetsadvokat og begynd af stævne dem for injurier. Det hjælper.

   Janus Bang:
   Straffelovens §267 (injurier).

   Marianne Kuhlmann:
   jeg har henvendt mig til jér i Borgersagen.. men hvis du bare kan give mig et navn prøver jeg det.. for jeg er fandme vred og træt nu

   Marianne Kuhlmann:
   Tak Janus.. kan se jeg har været alt for samarbejdsvillig og undskyldende... hver eneste gang jeg har bedt dem komme med gode råd eller kritik går de bag min ryg og bruger det så samtidig imod mig.. NU MÅ DETTE CIRKUS SGU STOPPE

   Pia Hauge:
   du skal ikke aks. ukorekte beskrivelser uden dok. på deres postulater. gør skriftlig indsigelse.

   Marianne Kuhlmann:
   tak.. synes bare ikke at jeg kan bestille andet.. men dette prøver jeg..jeg tror desværre det er børnenes farmor, der har sat rygterne i værk for at skade mig.. det er sket før .. det er næsten det værste at have en knivstikker i eens egen lille familie som har haft hovedparten af samværet gennem 4 år og de fleste ferier

   Pia Hauge:
   det er hårdt arbejde at havde anbragte børn.

   Marianne Kuhlmann:
   ja det er det virkelig,, jeg mener de har været og er udsat for offentligt omsorgssvigt i "barnets tarv og bedste".. alt for meget selskab overladt til dem selv uden voksen kontakt.. alt blir brugt imod børnene for at sygeliggøre dem.. selv en normal udvikling i puberteten.. og de strejfer rundt i byerne uden opsyn, møder fremmede fra nettet alene.. pædagogerne aner i virkeligheden ikke hvad de laver... SKANDALØST

   Marianne Kuhlmann:
   og så siger døgninstitutionen at "vi" ikke arbejder i samme retning... det er da klart at jeg vil have min dreng hjem.. hvor han hører til.. men det har jeg da aldrig snakket om til dem.. men der er fandme stasi alle vegne

   Marianne Kuhlmann:
   hvis jeg havde vidst dét om injurier havde det ikke været sådan et mareridt for mig gennem 4 år... hver eneste gang jeg har kæmpet for mine børns vilkår blir jeg bagefter anklaget for.. at nu er den gal med mig igen.. uprofessionelt og under lavmålet

   Pia Hauge:
   husk på at jo mere de kan presse dig jo mere magt får de over dig,nedbrydningsfasen holder ikke op fra deres side før du kan fremvise dok. på at du er egnet som forældre,dette er noget du selv skal sørge for uden om kommunen.

   Marianne Kuhlmann:
   hvordan skal jeg dog nogensinde kunne dette ? hvem skal jeg kontakte for dette synes du ?ja..det er derfor jeg har været i deres hule hånd så længe og ikke kunne gøre noget ved min situation.. afmagt er det værste

    Marianne Kuhlmann:
   men samtidig... lige så snart et barn er defineret med "særlige" behov tillader systemet sig alt..og hver eneste lille forsigelse om noget som i virkelighed er kærlighed kan let fordrejes til "for løse rammer"

   Ann Gudmestad:
   De bryder sig ikke om kærlighed mellem forældre og børn, for den kan de ikke konkurere med..- de er udelukkende ude på at fastholde ham i anbringelsen for at beholde sin pengestrøm.

   Marianne Kuhlmann:
   kan desværre kun give dig ret..dette siger selv min advokat..hvorfor skulle de dog tage deres eget levebrød fra sig selv

   Betty Heebøll Timotheussen:
   har prøvet det på egen søn, de prøver at misforstå dig, pas på. de forstår ikke din verden og vil heller ikke forstå den, pas på. de prøver at skjule de ikke forstår din hverdags hygge gøremål osv... ved at gøre dig usikker, det er ikke det de vil ,men det er det de skaber.

   Betty Heebøll Timotheussen:
   det er fuldjob at holde øje med kommunens plejer og snakke med advokater og finde papirer og læse love og have samværd med børn og naboer egen rasterende familier og så et job?? hvor vi er alle i krise og samfundet ser mig som en "nasser" dårlig forældre" hvordan skal man kunne finde et job hvor de respektere en?? som man er i krise???

   Rune L. Hansen:
   Politi-anmelde de alle innenfor og omkring et slikt system for organisert grov kriminalitet og folkemord, og for kidnapping, fangehold og tortur overfor barn og foreldre og sivil-befolkningen. Om ikke det hjelper, inter-nasjonalt.

   
---
---

   Henriette Dyrby, 10.06. 2012:

   Hvor mange her har en tvangsfjernelses sag som er uberettiget og med beviselige brud på menneskerettighedskonventionen og Børnekonventionen ? OG som har været i retten og de forskellige instanser som B og U. Ankestyrelsen, byretten osv der høre til en tvangs anbringelses sag Så må i meget gerne kontakte Anne-Lise Jønch Pedersen eller mig

*


   Channie Jakobsen:
   det har jeg. skal i landsretten d 28 aug

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   min advokat vil ikke tage i landsretten da han siger at det er spild af tid ellers har vi været hele vejen igennem

   Anne-Lise Jønch Pedersen:
   det er nået pjat , du skal forlange at du kommer der ind , ellers skal du finde en advokat i en fart

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   så skal jeg nok finde en advokat i en fart for der sker ikke rigtig noget med ham jeg har han er for langsom og ikke god

   Herdis Jensen:
   havde samme problem med hende vi havde som advokat hun ville heller ikke gå i byretten, så har skiftet advokat.

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   ja det gør jeg også nu

   Channie Jakobsen:
   hvad hedder din advokat pia

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   jens christian von der mass

   Henriette Frederikke Ahrenkiel:
   kan kun anbefale at skifte advokat Pia Hartmann Velling Mendy

   Henriette Frederikke Ahrenkiel:
   har selv haft ham , har mistanke om han er en del af systemet , plus han siger kun de ting man ønsker at høre så han får en sag . og siger gerne at man skal ta sagen op selv om han godt ved at den er tabt på forhånd ,nu har jeg skiftet og den nye er i det mindste ærlig og det er det man har brug for i divs sager

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   ja det kan jeg kun nikke genkendende til han er ikke meget vær men har fået henvist en anden henriette som jeg skal snakke med idag han ringer til mig

   Pia Hartmann Velling Mendy:
   jeg vidste ikke en gang at mine børn skulle have deres egen advokat men det fandt jeg så ud af igår og von der mass har ikke fortalt mig alt dette heller ikke kommunen så der har de da sparet nogen penge

   
---
---

   Fortsettelse fra 02.05. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150848798654328&set=a.10150250714584328.368284.657699327&type=1

   Linda Enger:
   Barnevernet tenker IKKE på barnets beste. men på sitt beste. Di tar parti. Å tenker ikke på at barna faktisk trenger sine foreldre. Har opplevet di på kroppen selv. Ingen må komme å si at det er til barnets beste å bli frarøvet sine foreldre. Hvorfor hjelper di ikke heller barna og foreldrenne sammen. Ja i di fleste tilfellene går det faktisk ann. Det er uansett barnet det går utover. Barnevernet er bare ute etter å splitte familiene ikke å gejnnforene di.

   Rune L. Hansen:
   Og minst av alt bryr de seg om hva som er lovlig eller ikke.

   Annette Morgaine Olsen:
   Nå bor dette barnet hos sin far, men bv støtter far i hans opptreden ovenfor meg......

   Dina Johanne:
   Hva i verden lar datter di ikkje lov ha kontakte med egen mor jeg riste hodet det er tull med der selv ho har lov ha kontakte med deg herregud vi har felles der ja siden min yngste datter fikk ikkje lov ha kontakt med meg på facebook bare kun min to sønner har jeg jevner kontakte med ikkje datter skjønte du sliten med samme måte typisk faren el bv mer egoisk

   Tommy Bjerke:
   Er lei på dine vegne! Dette er leit! Gråter en skvett jeg nå.

   Rune L. Hansen:
   Du har vel eller må vel iallfall politi-anmelde de for kidnapping og fangehold, med mere, overfor barnet, Annette? Og for falsk familiestand, diskriminering, tortur, osv.
   Såkalt samværs-nekt (eller samlivs-nekt) er nettopp og akkurat slikt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/431473943542228

   Ja, - hva er egentlig intensjonen, undrer noen:
   "Barnen kommer bära med sig minnen av omhändertagandet resten av livet och socialtjänsten har trots sin intention att skydda barnen istället skadat dem för livet. Givetvis ska övergrepp anmälas av den som har starka skäl att tro att de ägt rum. Men det är uppenbart att principen oskyldig till motsatsen är bevisad inte tillämpas av socialtjänsten.(...) Debatten om barns utsatthet måste utgå från att föräldrarna är deras obestridda beskyddare tills motsatsen är bevisad och att samhället bara har griper in när det står utom tvivel att de farit illa. Om inte de här principerna låts vara gällande riskerar vi att falla in i ett storebrorssamhället i klorna de självutnämnda moralväktarna."

   http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/04/det-r-f-r-ldrarnas-och-inte-socialtj-nstens-roll-att-skydda-barnen
   Det är föräldrarnas och inte socialtjänstens roll att skydda barnen - Artikel av Charlie Levin - Ne
   www.newsmill.se
   Artikel av Charlie Levin - Det är föräldrarnas och inte socialtjänstens roll att skydda barnen - Intentionen med dagens lagstiftning mot barnpornografi och sexuella

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   ‎"Åklagarna har stora befogenheter att ingripa i medborgarnas liv och få yrkesgrupper har ett arbete som är lika samhällsanknutet. Allmänheten är engagerad i frågor om brott och straff, vilket gör att olika media gärna tar upp rättsfrågor av olika karaktär. Det är därför naturligt att tänka sig åklagarna som en grupp med stort intresse för samhällsdebatt. Men i stället är det tvärtom - ointresset är närmast kompakt. Jag kan inte tänka mig något ämne som skulle skapa livlig debatt hos åklagarna och jag har ändå varit verksam på landets största åklagarkammare.

   Många åklagare saknar en klar uppfattning om var deras lojalitet bör ligga. Men de flesta väljer att huvudsakligen rikta den mot den egna myndigheten i tron att det ska bidra till en bekymmersfri vardag och karriärmöjligheter. Naturligtvis ska man vara lojal mot den som administrerar ens arbete men som utövare av myndighet bör man dock inte glömma att den viktigaste uppdragsgivaren är skattebetalarna. Och dessa gynnas inte av alltför tystlåtna myndighetsutövare."

   http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/02/kompakt-ointresse-f-r-samh-llsdebatt-bland-klagare
   Kompakt ointresse för samhällsdebatt bland åklagare - Artikel av Rolf Hillegren - Newsmill
   www.newsmill.se
   Artikel av Rolf Hillegren - Kompakt ointresse för samhällsdebatt bland åklagare - Naturligtvis ska åklagare vara lojala mot den som administrerar deras arbete men som utövare av myndighet bör man dock inte glömma att den viktigaste uppdragsgivaren är skattebetalarna

*

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Min senaste artikel på Newsmill ledde till något sensationellt - en överåklagare, Lennart Guné, framförde synpunkter i kommentarsfältet (#59). Han kritiserade mig för att inte ha läst de domar på vilka Uppdrag granskning byggt det program som min artikel handlade om och karakteriserade mig som naiv, omdömeslös och empatilös. Det naiva och omdömeslösa bestod i att jag inte läst domarna och den bristande empatin i att jag kritiserat två åklagare som förekom i programmet. Att jag däremot visade empati för två medborgare som drabbats av myndighetsingripanden missade Guné totalt.

   Jag delar Gunés uppfattning att man som huvudregel bör läsa en dom innan man kommenterar den. Men i detta fall ansåg jag att den redovisning som gjordes i programmet var så grundlig att jag ändå fann det möjligt att yttra mig. För säkerhets skull gjorde jag dock den reservationen att mina reflektioner gällde under förutsättning att programmakarna inte utelämnat några väsentligheter.

   Genom sin kommentar antyder Guné att om jag bara läst domarna så hade jag inte haft skäl att skriva någon artikel. Jag uppmanade därför Guné (#71) att upplysa om vad det fanns i domarna som jag borde ha känt till samtidigt som jag förklarade mig villig att korrigera mina uppgifter om han ville informera mig om det. Detta föranledde Guné att återigen påpeka att jag inte visste något om ärendet (#76). Han ville dock inte bota min kunskapsbrist men framhöll: "Jag tänker inte på två frikända föräldrars bekostnad redovisa fakta i ärendet". Som jag ser det rymmer detta uttalande mer än en försåtlig antydan om att de båda föräldrarna trots allt inte hade rent mjöl i påsen; nu blev det verkligt intressant."
   -- Mere på linken.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   ‎"Frågan om de kusliga saker som har hänt, och fortsatt händer, i barn- och fosterhem kom först i ljuset genom en radiodokumentär av Ylva Mårtens: De omhändertagna barnen. Programmet skulle sedan få pris: Guldspaden (2001). Frågan vann mer allmän uppmärksamhet i samband med en dokumentär några år senare av Thomas Kanger. Dokumentären, Stulen barndom (2005), finns tyvärr inte att se på SVT mer. (...)

   Det har kommit ”till regeringens kännedom …[1]”, heter det i det utredningsdirektiv som följde på Kangers dokumentär. Visst låter det bättre än: ”Vi såg det på TV.” Efter det beskedet har vi haft ett flera år långt utredande av vad som hänt. Inte för att vi behöver reda ut det, vi visste ju redan, utan därför att vi försökte skjuta det oundvikliga framför oss, till dess att vi hade undvikit det. Det är nu mer än 10 år sedan Ylva Mårtens först lyfte frågan. (...) Ju fler fasaväckande vittnesmål som vände oss ut och in, desto mer började det se ut som om att de där brusiga socialfallen, också kunde liknas vid människor.

   Det var ju inte så vi tänkt, när vi lät de där människorna berätta vad som hade hänt dem i ett ljudisolerat rum på regeringskansliet. Det var inte därför vi slog kring oss med hemligstämpeln. Det var inte tänkt att deras förtvivlade rop ur avgrunden skulle nå fram till oss. Det var varken tänkt att de mänskliga eller det alltförmänskliga skulle klena ner sig på oss själva. Men, det var så det blev. Förtvivlans och fasornas röster bar.
   Kunskaperna skulle ge oss en väg ut ur problemet, inte snärja in oss i medmänskliga och alltförmänskliga åtaganden. Kunskapens charad hade råkat omringa sig själv.

   Vid det här laget hade vanvårdsutredningen förstås blivit irrelevant. Vilket uppdrag vanvårdsutredningen än hade uttalat, fanns det också ett outtalat uppdrag. Det skulle vara lagom, inget revolutionerande. Det blev just revolutionerande. Om de uppgifter man fick fram var sanna och allmängiltiga hade också omhändertagandena i sin helhet förlorat sin legitimitet. Alltså backade man ut ur sina egna uppgifter, dels genom att hävda att de inte var representativa[2], dels genom att hävda att de inte gick att veta om de var sanna eller ej[3]. Därmed hade man också helt övergivit sitt uppdrag, att kartlägga övergreppens omfattning[4]. Man landade i det svenskaste av det svenska: "Jag säger inget, så har jag ingenting sagt."

   Att vanvårdsutredningen hade blivit irrelevant markerades också genom att upprättelseutredningen både tillsattes och avslutades medan vanvårdsutredningen ännu pågick."

   http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/11/s-kapades-vanv-rdsfr-gan-av-etablissemanget
   Så kapades vanvårdsfrågan av etablissemanget - Artikel av PH Bartholdsson - Newsmill
   www.newsmill.se
   Artikel av PH Bartholdsson - Så kapades vanvårdsfrågan av etablissemanget - Aktiv i vanvårdsfrågan: Det har uppstått en vanvårdsnomenklatura
 

*

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Men det mest uppseendeväckande var kanske ändå att man aldrig redogjorde för vad som menas med ett övergrepp, det som skulle ge ersättning[6]. Hade det förslaget stått fast (vilken det inte tycks göra) hade handläggningen blivit helt godtycklig; en sorts makabra gissningslekar för våldtagna.

   Det andra är att man vill hemligstämpla vem förövarna är[7]. Det sägs handla om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Tyvärr hittar man inga lika drastiska förslag för att värna om de drabbades rättigheter och rättssäkerhet.

   Det skulle visa sig att också upprättelseutredningen var irrelevant för de beslut som fattades. Också upprättelseutredningen hade varit ett spel för gallerierna; långt från en allvarsam lek, så mycket mer ett lekt allvar, på låtsas. (...)
   Vad var det man kom fram till då? Man kom fram till att man hade behandlat de människor man dragit in i den här processen så illa, att det inte spelade någon roll vad som hänt eller inte, vad som var sant eller inte; nu hade man kommit fram till det oundvikliga, att visa upp ett enda litet prov på anständighet.

   Nu snickrar man alltså på en lagstiftning som skall få det panikbeslutet att se sakligt ut.

   Och; det som var tänkt som en rättighet har blivit en allmosa. (...)

   Vanvården blev till angelägenheter för experter och deras uppdragsgivare. Utanför dörren; där stod de som förvisats från rollen som part i målet, till rollen som ovidkommande socialfall.

   Innanför dörren blir kraven på rättvisa för de drabbade, rättssäkerhet för förövarna. Innanför dörren prutar man på de ekonomiska kraven, en ”tjänst” man utför åt de drabbade som inte förstår vilka krav de får ställa, för att det skall ”passa svenska förhållanden.” Innanför dörren låtsas man inte ens om de barn som berövats ett familjeliv i felaktiga omhändertaganden. Innanför dörren förbigår man de föräldrar, som nu får veta vad som hänt deras barn. Och så håller det på, utan undantag, i det generella och i varje detalj. Och det går bra, för de drabbade har inget att sätta emot. Den enda rätt de har, är rätten att hålla med.

   Vittnesmålen, förslagen och invändningarna förvandlas till sura uppstötningar i förvaltningen, vilka idisslas och uppstötes i det oändliga, i åratal, till dess att de en dag tuggats så sönder och samman att ingen känner igen vad den motbjudande gröna geggan innehåller mer."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Från första stund ifrågasatte de drabbades berättelser omhändertagandenas och den sociala politikens legitimitet. Berättelserna ifrågasätter också de tjänstemän, politiker och vetenskapsmän som vadat genom detta blodröda hav av sorger, utan att se; människorättsfjantar, Theresienstadtsturister, som nu utropar: ”Vi är experter! Vi visste inte!” (...)
   ”Empowerment” och ”medinflytande” har reducerats till ännu en förfalskning i denna process: ”Kom och delta i ett samtal med oss, så att vi kan ta era synpunkter och göra något som passar oss av dem.”

   På så sätt har det också uppstått en vanvårdsnomenklatura. En sorts grindvakter som omformulerar klagomålen så att de ”blir seriösa”, d.v.s. inte inkräktar på etablerade intressen och strukturer. Därigenom gör de karriär på de drabbades bekostnad; ser till att de maktlösa förblir maktlösa och att offren fortsatt är långt mer ifrågasatta än någonsin brottslingarna, de som misshandlat och våldtagit barn.

   Ingen har ännu ställt en enda av förövarna en enda fråga. Än mindre har någon ifrågasatt förövarnas trovärdighet. Vi är i Sverige nu. Man gör inte så här." 

   

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. juni 2012, Vinberget:

   2 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 1.30 og 5 klokken 6. Blålig himmel, sol og bare noe spredt med skyer utover formiddagen, 15 pluss-grader klokken 13. Nokså full måne i sør skimtes nokså høyt over horisonten. Derefter gradvis sør-fra nokså jevnt ujevnt overskyet, særlig sørlige halv-del av himmelen klokken 16. Videre nokså dottete og fint slørete overskyet, 10 pluss-grader og noe mørkt mot midnatt.
   Som fremgår av mine Dagboks-notater har det vært og er det lite overraskende for meg hva som skjer og ikke skjer i hele dette saks-komplekset. Mange er for dumme til å skjønne og særlig de skyldige og delaktige kriminelle tilsikter og applauderer nettopp en slik dumhet.
   Mennesker som molboer så dumme at de ikke engang hverken klarer å bruke eller å se tre-grenings-nøkkelen eller Breidablikk. Men "keiserens" nakenhet (som H.C. Andersen fortalte om) synliggjøres og åpenbares nu iallfall stadig mere og mere.
---

---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012 via Menneskerettsdomstolen Norge:

   Trond Ruud, 11.06. 2012:
   Jeg har oppfattet Høyesterett som en dysfunksjonell Grunnlovsdomstol,
   idet den ikke opptrer proaktivt i å stanse grunnlovsstridig lovgivning fra stortinget, men sitter passive inntil noen klarer å lage nok rabalder til at lovene MÅ prøves for høyesterett. Og om ingen klarer å lage nok rabalder baller og baller det på seg med tvilsomme, grunnlovsstridige lover i det norske lovverket. Jeg ville gjerne at en Grunnlovsdomstol skal "patruljere" lovgivningen som et slags grunnlovspoliti. Det er en enorm ryddeoperasjon som må til for å få dagens lovverk til å harmonere med grunnloven, mistenker jeg? Universitetene i Norge sluttet å undervise i konstitusjonsrett til juridikum fra og med 1945 iflg. Synnøve Fjellbakk Taftø, så i tiden fra 1945 og frem til idag kan vi vel forvente at det ikke er lagt vekt på konstitusjonelle aspekter i ny lovgivning. Derfor er det jeg ønsker en annen konstruksjon enn Høyesterett.

*

   
---
---

   Arild Holta, 15.06. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151090961118296

   Mange synes man skal telle med de gode sakene barnefjernerne gjør. Hørt om dommeren som gav strafferabatt fordi voldtektsmannen først hadde vert snill med dama? Dessuten hadde han gitt penger til et godt formål. Eller hva med nazismens positive sider som motvekt mot jødedrap? Relativt perverst!!

   Driver man med systematiske overgrep, så er ikke eventuelle gode handlinger relevant å dra frem. Det er tåpelige forsøk på å være objektive, nøytrale eller diplomatiske. OG: Det tåkelegger problemet.

*

   Irene Hov:
   Eller hvis en mann dreper kona og er snill mot elskerinna, så går det opp i opp liksom...?

   Tore Svendsen:
   Vi drepte 9 unger men så ga vi den 10e boller å brus så da må jo folket skjønne at vi vil bare barnet det aller beste?

   Rune L. Hansen:
   Eller hvis vi tar en av de to foreldrene og lar barnet beholde den andre? Eller gir to nye i steden?

   Rune L. Hansen:
   Eller klager på foreldrene og isteden fjerner foreldrene? Og heller kidnapper, fangeholder, torturerer og utplyndrer barnet?

   Rune L. Hansen:
   Pluss foreldrene?

   Rune L. Hansen:
   ‎(Og besteforeldrene, hjemsted, integritet, osv.)

   Rune L. Hansen:
   Og hvis ikke foreldrene har gjort noe straffbart vi kan straffe de for, så kan vi selv gjøre det - både overfor barnet og foreldrene, osv.?

   Berit Mikalsen:
   Bildet her minner meg om hvordan dem turer frem, og forhandler, og kjører over huene på liten å  stor...
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150872415341260&set=a.10150249579716260.320970.598341259&type=1&theater

   Berit Mikalsen:
   Hva som er inne i hodet, og hjertet på barnet, bryr de seg om det?? Eller bare det å stake ut en perfekt vei for de selv, og sine egne, og demmes alliertes behov?

   Rune L. Hansen:
   Perfekt vei ... med kidnapping, fangehold, tortur, utplyndring, osv.??? Du tuller skrullete du, Berit.

   Berit Mikalsen:
   Vet du Ikke Rune L., at det er slik veien deres blir presangtert for Media, og samfunnet??

   Berit Mikalsen:
   Men hvem serhva som skjer når veien blir tatt i bruk, til fullest.... Da knuses et lite barnehodet, dets drømmer, tanker, og fremtid... Og hjertet!

   Rune L. Hansen:
   Men du bør vel ha en annen gull-vekt å veie dine ord på, Berit?

   Berit Mikalsen:
   Hva lags vekt bruker du til dine ord Rune,

   Rune L. Hansen:
   Jeg vil nødig begrave hva som er sagt over her i uvesentligheter eller tøv.

   Berit Mikalsen:
   Om du har den perfekte *gullvektens tale-gave Rune L. , Gjør talen klar, og vekten også,... og ta det opp på lydbånd... Jeg vet om en radiokanal, med flere hundre lyttere... å de står parat til å høre fra *den hissige oppsternasige-bv-motstander'n ;)

   Berit Mikalsen:
   Er du klar til å fortelle verden klart å tydelig hva som skjer? med gullvekt?... (Flere 100 000 lyttere sist på sendinga, og ca 120 000 Lyttere var det sist, bare fra Kina..Tar du utfordringen Rune L. ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg er ikke den du eller eventuelt flere snakker om med ord som foruretter. Dessuten, skal sannhet, visdom og forstand foredles, utsmykkes, innrammes og sprees er både åpningen og rammen av betydning. Punktum.

   Berit Mikalsen:
   Så Ironi finnes ikke, og Allt skal taes i verste mening Rune L. ?... Tror du jeg ville *kasta bort tiden min på deg*, om jeg ikke trodde du hadde noe å komme med?

   Berit Mikalsen:
   Så for å oversette det til en selvsagt så klar tale blir da... Verden ønsker å høre fra en som Våger, og har Mot til å tale makter og myndigheter rett imot!, Og som står for frihet, og rettferdighet!!! Rune L.... Om du vil bli intervijuet, vil ha gi noe budskap ut, så kan du fortelle meg i ien innboksen når en reporter kan ringe deg.... *Staben* deler mye av ditt og Arild Holtas syn... Så nå har du sjansen!! :)

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012 shared Wisdom Quotes's photo:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/322467917829839

            521343_421249404572473_1383094353_n%20(1).jpg

   People who talk shit will be reincarnated as toilet paper
   * * *
   Folk som snakker dritt vil bli re-inkarnert som toalett-papir.


   Oh my my...
   via Same Shit Different Day
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421249404572473&set=a.127620683935348.14126.127603680603715&type=1

*

   Rune L. Hansen:
   Og i Norge er det vel omtrent bare dritt-sekker? Og rass-høl?

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, 4. Mosebok 23,12: "Jeg må vokte meg så jeg ikke taler noe annet enn det som Herren legger i min munn."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, 5. Mosebok 8,3: "Han ydmyket deg og lot deg sulte. Så gav han deg manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, 5. Mosebok 18,18: "Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, 5. Mosebok 30,14: "Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve efter det."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, 5. Mosebok 23,23: "Men det du en gang har sagt, må du legge vinn på å gjøre. For av fri vilje og med egen munn har du gitt Herren din Gud løftet."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Jobs bok 15,6: "Det er din munn som dømmer deg, ikke jeg,
dine lepper vitner imot deg."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 17,10: " De har lukket sitt harde hjerte
og tatt hovmodige ord i sin munn."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 37,30: "Den rettferdige taler visdom,
rett er det som kommer fra hans munn."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,43: "Ta da ikke sannhetens ord fra min munn,
for jeg venter på dine dommer."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,46: "Jeg vil tale for konger om dine lovbud,
og jeg skal ikke bli til skamme."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,48: "Jeg løfter mine hender
til dine bud, som jeg elsker,
og grunner på dine forskrifter."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,62: "Midt på natten står jeg opp og priser deg
for dine rettferdige dommer."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,64: "Jorden er full av din miskunn, Herre.
Lær meg dine forskrifter!"

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,67: "Før jeg ble ydmyket, fór jeg vill,
men nå holder jeg meg til ditt ord."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,80: "La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte,
så jeg ikke blir til skamme."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,82: "Mine øyne lengter efter ditt ord,
og jeg spør: "Når vil du trøste meg?""

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,105: "Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys på min sti."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,133: "Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord,
la ingen urett få makt over meg!"

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 119,138: "Du gav dine lovbud i rettferd
og i din store trofasthet."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Salmene 141,3: "Herre, sett vakt for min munn,
vokt mine leppers dør!"

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Ordsprogene 2,6: "For det er Herren som gir visdom,
kunnskap og innsikt går ut fra hans munn."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, GT, Ordsprogene 19,28: "Et svikefullt vitne håner retten,
de gudløses munn er grådig efter ondskap."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Jesus i Matteus 12,36-37: "Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. /
   Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig."

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Johannes 1,1: "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   ‎Ann Gudmestad, 09.06. 2012: Glem alle teorier, det er svindel og bedrag samt lige det. .- teorier, der ikke kan bevises.
   Her er rigelig beviser for at børn tager skade af adskillelse fra sine forældre. : http://www.barnasrett.no/bok/atskillelse.htm
   Ny bok: Atskillelse foreldre og barn
   www.barnasrett.no
   Advokat Sverre Kvilhaug, som praktiserer i Isdalstø i Lindås ved Bergen, har nå kommet ut med en svært viktig og nyttig bok

*

   
---
---

   Kai Rudi Schantz la ut en interessant liten "felle" på Facebook på Internettet i dag - og en kvinne falt straks pladask i den. Mot midnatt i dag jo tanke-vekkende og enda mere avslørende å se at ingen flere gikk i den samme fellen. Den og det sier, som det meste av alt annet, meget avslørende et vitnesbyrd om Ap-regjeringens tilsiktede grov-kriminelle diskriminering av fedre for tilsiktede kidnappinger og fangehold av barn. (Hvilket de som vanlig har gitt et forskrudd motsatt navn. Navnet "likestilling".) Hva mennesker sier kan være likså avslørende som deres taushet. (Avslørende som indikasjon - uten at derav forhastede slutninger er berettiget.) Følgende:

   Kai R Schantz, 15.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/fedregruppen/419638884747669

   Fra barnemunn:
   - Mamma er mamma, pappa er pappa så lenge mamma vil det.. - Emma 5 år


   * Jeg elsker Pappa også
   * I love Daddy too
   * Je t'aime Pappa aussi
   * Jo te cero Papa tambien
   * Ich liebe Papa auch

*

   Tone Elisabeth G Stjernqvist:
   Ja de barna kan få sagt det de... :-)

  
---
---

   Bjørg Brennan, 14.06. 2012:

   Skal åpne ti nye bomstasjoner i året
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Skal-apne-ti-nye-bomstasjoner-i-aret-6667186.html
   www.aftenposten.no
   Det er i dag 51 bompengeanlegg i Norge. Vegdirektoratet planlegger 50 nye, og sier bilistene kan vente seg ti nye bomstasjoner i året.

*

   Bjørg Brennan:
   Heia alle ZZZzzzz borgere.... VÅKNE.

   Anita Gulbrandsen:
   Åh bare 50 til, vemt skal bare hente noen kronstykker til bommen. Nei vent jeg kjører dieselbil oh det er stor forurensing idag

   Rune L. Hansen:
   Sivil-befolkningen skal stresses, trakasseres og utplyndres på alle tenkelige og utenkelige vis - :

   "Norske bilister har i løpet av de siste 17 årene betalt 46 milliarder kroner i bompenger langs norske veier.
   For hver hundrelapp du betaler i bommen, går 33 kroner til administrasjon. Se hvor pengene går i faktaboksen til høyre.
   Om dette beløpet ikke er høyt nok i seg selv, viser det seg at over 15 milliarder av disse pengene ikke har gått til å bygge vei, men til å dekke andre former for administrasjonskostnader og renter.
   - Dette er ran ved bommen! sier stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Arne Sortevik (Frp), til Nettavisen."
   http://www.nettavisen.no/motor/article2446198.ece
   Slik forsvinner bompengene dine
   www.nettavisen.no
   Se hva milliardene egentlig går til.

   Rune L. Hansen:
   Kåre Eriksen:
   "Stadig mer veiutbygging finansieres med bruk av bompenger. Mens kun 4 % bompenger finansierte veiinvesteringer i 1994, betalte bilistene hele 45 % av investeringene i 2011. I tillegg krever staten inn mellom 55 og 60 milliarder hvert år i bilavgifter."

   
---
---

   Børre Tafsemester Bjerkland, 14.06. 2012:

   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3417623.ece
   Det er en SYK verden vi lever i, og ondskapen hos menneskene kjenner tydeligvis ingen grenser, huff

*


   Haavard Bokk Henriksen:
   Sikkert masse av det i de syke landa :-(((((

   Heidi Skargren:
   Grusomt, enig himla syk verden vi lever i....

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Og i Norge feier vi ondskapen under matten og begraver den i underholdning?

   Rune L. Hansen:
   Ondskapen nærmest er vel så vanskelig å få øye på - eller å bry seg om? Eller ikke å være med på?

   
---
---

   Marianne Kuhlmann, 09.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/176148712439485/365142953540059/

   Er der nogen, der kan fortælle mig hvorfor anbragte børn blir "stressede" af samvær med deres mor, men ikke stresset af en hverdag med skole, klub og derefter aktiviteter på døgninstitutionen ?? tro dem ikke... brug deres egne beskrivelser og argumenter mod dem selv...

*


   Channie Jakobsen:
   sådan har min datters plejefam det også hun kan ikke rumme mere samvær end en time hver 14 dag men hun kan godt rumme at komme til bryllup med mange mennesker hmm

   Ann Gudmestad:
   Hvorfor ?
   Det er nemt, børn har to former for hukommelse, og begge to husker fra de fik bevidsthed (lå i moderens mave) den tryghed mor gav, og når man bryder denne, være sig lige efter fødselen eller senere, så reagerer barnet. Hver gang de så får lov at være sammen med forældrene (især mor) husker kroppen den nye adskillelse, og desto større tryghed de følte, desto sværere bliver adskillelsen.
   Denne naturlige reaktion vælger socialbablerne at kalde stress (hvilket det også er) men skyldes udelukkende den første adskillelsen der ofte er yderst traumatiserende for barnet.

   Marianne Kuhlmann:
   Tak min ven.. kan du henvise til noget litteratur om dette ?? har lige været igang med at finde litteratur om mentalisering for udsatte børn m.m. samt skal snart står skoleret og snakke om relation og tilknytning..men tror at det bare er en ny manøvre fra systemets side

   Marianne Kuhlmann:
   har også været igang med at læse "Hjerne, samhørighed, personlighed" af Susan Hart her til aften.. men lige meget hjælper det.. de blir sgu tvangsanbragt igen til sommer... det er ikke til at holde ud

   Ann Gudmestad:
   Det går også under navnet "The primal wound" og er også temmelig ukendt i adoptionsindustrien såvel som i børneindustrien, det samme ses hos børn der har ligget i kuvøse (dette er delvis kendt) som i størst mulig omfang nu bliver suppleret med kengurumetoden.
   Børn har brug for moderen for at overleve, og man kan kalde det for den usynlige navlestreng.
   Jeg har læst en del om det på nettet, og kan egentlig ikke anbefale lekture om det.
   Der foreligger dog rigelig litteratur omkring hvorfor forældre skal lade sig indlægge med barnet på hospitalet, og om hvor vigtig det er.. - Marianne Skåneland har skrevet en artikel om hvor vigtig det er at indse forældrene ikke er og aldrig skal sammenlignes med omsorgsmpersoner, da de først og fremst er barnets kærlighedspersoner.. - skal se om jeg kan finde den..

   Ann Gudmestad:
   http://mhskanland.net/page2/page78/page78.html Lenge leve google :o)
   Skal foreldre vurderes
   mhskanland.net

   Ann Gudmestad:
   ‎"Foreldre er primært sine barns helt uunnværlige kjærlighets-personer.

   Å ta fra et barn, og prøve å ødelegge, samhørigheten med og kjærlighetsbåndene til dets familie – bånd som ikke skyldes noen mekanisk "tilknytning" til de personer som tilfeldigvis befinner seg i barnets miljø, men som skyldes så dype, biologisk funderte følelser at det utvilsomt må betegnes som et instinkt – å ødelegge disse båndene er ikke til noe barns beste. Det er symptomatisk for den svindelen klinisk psykologi er, slik den praktiseres i barnevernet, at man driver med slike forvirrede spekulasjoner om tilknytning, spekulasjoner uten virkelighetsbasis. Fosterbarn som flykter, eller som blir så urolige og vanskelige i fosterhjem at fosterfamilien trekker seg, er klar evidens for følelsesmessige realiteter, realiteter som barnevernet fortsetter å lukke øynene for. Fosterbarn med elendige resultater i skole og yrke er signaler om det samme. Barnevernet fortsetter å late som om man trenger mere barnevern i form av flere omsorgsovertagelser.

   Hvis foreldre mishandler sine barn – og nå snakker jeg om reell mishandling, av en sånn karakter at alle kan se den og det er umulig å få beskyttet barna mot den, ikke om psykonom-sludder – da er det nødvendig å la barna få et annet oppholdssted, og å hindre foreldrene i å fortsette med mishandling.

   I alle andre tilfeller er naturligvis det eneste fornuftige at samfunnet sørger for at et barn får nødvendig praktisk omsorg, oppdragelse, og opplæring som et tillegg til den kjærlighet og samhørighet med egen familie som ingen vasete "stimulering" gir noen kompensasjon for. Å ta fra barn dette ene nødvendige er alltid en tragedie. "

   Marianne Kuhlmann:
   ja.. lyder interessant.. og så er der teorier om spejling, m.m. men så snart børn er anbragte.. også selvom de ikke forstår hvorfor og ingen forklarer det til dem.. blir de mødt med tusind forskellige påstande om omsorgssvigt m.m samt en total sygeliggørelse og fordrejelse af historien.. min datter fortalte mig idag.. at selv samme plejemor som startede med at indberette hende var MEGET BEKYMRET fordi hun aldrig havde strømper på... og det har hun aldrig haft lyst til.. og bruger det stadig ikke.. så har jeg spurgt min datter om hun ikke nok vil fortælle hendes plejemor at hun faktisk blev moppet i hendes klasse.. men nej

   Ann Gudmestad:
   Glem alle teorier, det er svindel og bedrag samt lige det.. - teorier, der ikke kan bevises.
   Her er rigelig beviser for at børn tager skade af adskillelse fra sine forældre. : http://www.barnasrett.no/bok/atskillelse.htm
   Ny bok: Atskillelse foreldre og barn
   www.barnasrett.no
   Advokat Sverre Kvilhaug, som praktiserer i Isdalstø i Lindås ved Bergen, har nå kommet ut med en svært viktig og nyttig bok

   Marianne Kuhlmann:
   Tak min ven.. det lyder som om de er langt mere fremme i Norge ;).. det er bare fordi jeg prøver at være lige så "klog" og forstå hvad de nu prøver at bruge imod os.. det kommer jo til at præge børnene i hele deres fremtid fremover... og dét er næsten det værste og helt ubærligt... håber vi kan le af det hele en dag.. men jeg frygter det samme vil overgå dem når de engang selv vi l have børn..

   Ann Gudmestad:
   Er de anbragt endnu ? Tvang "frivillig" ?

   Marianne Kuhlmann:
   god og spændende artikel.. mine børn mistede deres far ved alvorlig sygdom og selvmord.. og så begyndte det at regne ned med indberetninger indtil jeg da først mistede min selvtillid som mor og så blev de fjernet enkelt og hurtigt med "det hvide snit"... cut cut cut... og vi knækker dig så for resten

   Marianne Kuhlmann:
   men der er masser af litteratur fra service- og socialstyrelsen af, hvad det betyder for børn at være anbragte... dét véd de nemlig godt... dårlige uddannelse ( hvis overhovedet nogen ), dårligere helbred og socialt netværk med mere... SÅ DE VED GODT AT DET ALT I ALT GØR DET MEGET VÆRRE FOR BØRNENE AT VÆRE ANBRAGTE

   Ann Gudmestad:
   Jeg er selv enke efter en selvmorder takket være pharma.. - heldigvis holdt de sig væk da mine børn voksede op derefter, men min datter der havde det dårlig efter tabet på sin far forsøgte de at kidnappe hendes datter.. - det lykkedes ikke heldigvis.. - hun emigrerede da de lagde an til kidnapning nr 2..-
   Du har min medfølelse for begge tragedier.

   Marianne Kuhlmann:
   men når børn i det hele taget blir tvangsanbragte... må der jo have været et ALVORLIGT OMSORGSSVIGT.... jævnfør Lisbeth

   Ann Gudmestad:
   Servicestyrelsen lyver gætter, synes, og har teorier.
   Fakta genstår i tonsvis af forskning, børn tager skade af adskillelse.

   Ann Gudmestad:
   Børn bliver ikke anbragt af alvorlige grunder, men "for sikkerheds skyld"

   Rune L. Hansen:
   Eller for moro skyld. Eller for penger, venne-tjeneste, bestilling, eller for drepe den ene eller begge foreldrene eller familien, eller av misunnelse, eller for opposisjon, prestisje, osv., osv. Det kan være mange og flere grunner - og flere eller mange innblandet.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 15.06. 2012 via NKMR:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/10150907674018785/

   Christer Johansson, far till Domenic Johansson, Gotlandsfallet, gratuleras på födelsedagen!

   Stort grattis också till domen i Gotlands tingsrätt där du och Annie förklaras vara fullgoda legala vårdnadshavare för er son Domenic!
   Vilken fantastisk födelsedagspresent!

   Njut av din födelsedag och din stora seger!

   //Ruby H-C

   Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet
   http://www.nkmr.org/gotlandsfallet_sjuaringen_polishamtas_fran_planet.htm
   www.nkmr.org
   Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanetDen gotlands-indiska familjen planerade att flytta till Indien - familjemoderns hemland - men socialen med polisens hjälp satte effektivt stopp för resan genom att hämta deras son, Dominic Johansson, från flygplanet. En sammanstä...

*

   Ingalill Elenius Öhman:
   JätteGRATTIS!!!!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det här fallet är "bara" ytterligare ett av de oändliga rättsövergrepp som har drabbat - och alltjämnt drabbar - svenska föräldrar eller föräldrar bosatta i Sverige. Polishämtningen av den sjuårige pojken från flygplanet är mer att likna med en kommandoattack än omsorg om ett barn som påstås fara illa pga att varken han eller hans föräldrar ville att han skulle gå i den svenska skolan. Barnet har utan tvekan blivit traumatiserad av myndigheternas agerande."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012:
   Hvem er det som torturerer og dreper barn og foreldre i Norge i disse tider? Noen som ikke vet det? Eller endel som later som de ikke vet det?

---
---

   Trond Blindheim, 15.06. 2012:
   http://www.facebook.com/trond.blindheim/posts/10151812762305442

   Lurer på hvilken diagnose Husby og Sørheim ville ha gitt Paven ?

*


   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012:
   Psykologer og psykiatere er vel bare kvakksalvere, hvis de ikke er meget gode forfattere? Og selv da kanskje for det meste bare kvakksalvere og hovmodige politikere?

---
---

   Trond Blindheim, 15.06. 2012:
   Dersom det ikke finnes en transendent skaper som har en hensikt eller et mål med sitt skaperverk, kan man heller ikke snakke om at ting ikke er slik de burde. Det legger også til grunn at moral forutsetter en hensikt med livet, og påstår at uten en Gud vil det ikke finnes en slik endelig hensikt. Hvis verden ikke er lagd for noe, kan man heller ikke si at noe er galt med verden. Hvis moral er subjektivt kan vi ikke slå fast at en type moral er bedre enn en annen.

---
---

   Marius Reikerås, 15.06. 2012:

   Norske dommere kritiserer Russland for ikke å ha kunnskap om menneskerettigheter. Men hvor god er egentlig kunnskapen her hjemme blant landets dommere?

   ”Det finnes ikke russiske referanseverk eller databaser over saker fra EMD. Dommerne mangler stort sett kunnskap om utviklingen i Strasbourg, på grunn av mangel på tilgjengelig litteratur og oversatte avgjørelser, og er derfor, men også fordi EMK-retten er ”fremmed” rett for dem, ikke vant til å anvende rettssetninger derfra i egne avgjørelser. Situasjonen later imidlertid til å bedre seg. Både høyesterett og forfatningsdomstolen har begynt å referere til EMD-avgjørelser” (Lund, Ketil, Kravik, Andreas M., og Magnus, Marianne N.: Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland, s 375-396 i Nils Asbjørn Engelstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år, Fagbokforlaget, 2012).

*

   Peder Aresvik:
   Tja - det ligger vel noe nesten apokalyptisk i at Høyesterett får seg et rapp over fingrene i tomtefestesaken av EMD samme år som dette utgis....

   Bjørg Brennan:
   Hvor norsk er norske lover ?

   Ann Tove Buklev:
   De ble norske da eidsvollsmennene kopierte den franske, da de fant den så god etter den franske revolusjon at de så ingen grunn til å skrive en annerledes. Da ble norske lover, norske og til.

   Rune L. Hansen:
   Kunnskapen om menneskerettighetene er vel langt på vei god i rettsvesenet i Norge, men det hjelper jo absolutt ingen og ingenting når faktum er at det samme rettsvesenet pluss offentlig (inklusivt politisk) forvaltning later som at Menneskerettsloven ikke skal være gjeldende, og i stor utstrekning også i forhold til Straffeloven og Norges Grunnlov forholder seg ganske enkelt og på frekke ulovlige vis motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Så altfor sant hva Marius Reikerås f.eks. sier her:
   "Jeg vil gå så langt som å si at det å påberope seg menneskerettskrenkelser for norske domstoler, er tilnærmet nytteløst. Jeg har gått gjennom de aller fleste norske dommer som berører påståtte menneskerettskrenkelser og kun et fåtall ganger, har domstolene tatt påstandene til følge. Og kan domstolene slippe å ta stilling til spørsmålet, så gjør de ofte det. Om de finner feil, så rubriseres de heller som saksbehandlingsfeil. Det foreligger ikke en eneste norsk dom i dag, hvor det fremkommer av domslutningen at menneskerettighetene er krenket."
   http://norm-norge.no/index.php/marius-reikeras/110-tvistelovens-kap-30-innskrenker-menneskerettene
   Tvistelovens kap. 30 innskrenker menneskerettene?
   norm-norge.no
   Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter NORM

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.06. 2012:

   Takk for en flott markering og et godt oppmøte i Høyesterett i går. Samtidig som vi var i Høyesterett, ble det publisert en avgjørelse på lovdata som er interessant for veldig mange. Den sier at dersom dommerne ikke er konstituert som dommer, er dette en absolutt opphevelsesgrunn. Se sammendrag under. Her har det også blitt syndet mye ved at dommere ikke har sørget for å ha konstitueringen i orden.

   INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom DATO: 2012-06-08
   PUBLISERT: HR-2012-1200-U
   STIKKORD: Sivilprosess. Domstolens sammensetning. SAMMENDRAG: Lagmannsretten var ikke lovlig sammensatt under ankeforhandlingen i henhold til domstolloven § 12 idet en av dommerne ikke var konstituert som dommer. Dette var en feil som måtte tillegges utbetinget virkning jf. tvl. § 29-21 andre ledd bokstav b, og ankeutvalget opphevet lagmannsrettens dom i medhold av tvl. § 30-3 andre ledd bokstav c. Det følger av tvl. § 30-3 jf. § 29-24 at lagmannsretten etter opphevelsen av eget tiltak skal sørge for fortsatt behandling av saken. (Sammendrag ved Lovdata)

*

   Rune L. Hansen:
   Har du en link til dommen eller sammendraget hvor konkret henvisning til tvl § 30-3 og § 29-24 er nevnt eller omtalt? Står ingenting om det på følgende link til Lovdata's sammendrag:
   http://lovdata.no/hr/hr-2012-01201-u.html
   Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse.
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Hvor er link til den andre avgjørelsen, den du omtaler Marius, fra Høyesteretts ankeutvalg?

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 15.06. 2012:

   ‎"Sammenlign ett-barnsloven i Kina med barnevernsloven i Norge. I begge land er loven viktigere enn menneskene."
   Barnevernet påtvinger norske mødre både aborter og tvangssteriliseringer... i tillegg til at de tar barna de har..

   Tvunget til å ta abort - sju måneder inn i svangerskapet
   http://www.dagbladet.no/2012/06/14/nyheter/utenriks/kina/abort/22111809/
   www.dagbladet.no
   Bildene av Feng (22) skaper furore i Kina.

*

   Rigmor Fossdal:
   Flerdoble mord.

   Ingvild Christiane Avida Jahren:
   ‎...........

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle, ulovlige "lover" viktigere enn lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å utøve makt med ulovlige lover.

   
---
---

   Akhtar Chaudhry, 15.06. 2012:
   http://www.facebook.com/akhtarc/posts/4162797390989

   Kjære alle Facebook-venner, i dag hadde Stortinget siste plenumsmøte i vårsesjonen. Nå senker vi skuldrene og går i et lavere tempo. At Stortinget ikke har plenumsmøter betyr slett ikke at vi har fri eller ferie. Jeg skal selv lede Stortingets delegasjon til OSSE’s parlamentarikerforsamling i juli og i august i utlandet. Det er mange møter som jeg ikke har rukket å ta nettopp fordi det var dårlig tid. Alle de møtene skal gjennomføres nå når det er litt bedre tid. Mange leserinnlegg og rapporter som ligger i påvente av bedre tid, skal hentes frem og fullføres. Masse ideer og tanker skal bearbeides og formidles.

   Det venter en tøff nominasjonsprosess i Oslo som vil kreve sitt. Midt opp i dette kal vi finne tid til oss selv, barna, familien og venner. Ferien i år er lagt til Lofoten. Det gleder vi oss til.

   Ønsker alle venner god sommer. Snakkes!

*

   Sigrid Marie Refsum:
   Ja. God sommer til dere i vakre Lofoten. Skitt fiske!

   Shamas Butt:
   God sommer til deg og din familie !

   Somdee Krongchai:
   Tusen takk, god sommer til deg. og familie.))

   Marit Elisabeth Tennfjord:
   God sommer, velkommen til Nordland!

   Anne Sofie B. Boué:
   God sommer! :)

   Liv Bergersen:
   Men da får du slappet litt av.. :O) Du trenger faktisk det. I like it!

   Natasha Pedersen:
   Lofoten anbefales♥

   Tore Rykkel:
   Takk for imponerende god kommunikasjon og åpenhet. Mange interessante debatter. Uaktuelt parti, sett fra mitt ståsted, men vi bør ha mange felles mål også. God sommer til deg og dine!!

   Rune L. Hansen:
   Hvem er det som torturerer og dreper barn og foreldre i Norge i disse tider? Noen som ikke vet det? Eller visse som later som de ikke vet det?

   Tore Rykkel:
   Rune, det var da en teit og irrelevant sommerhilsen.

   Rune L. Hansen:
   Ja, for alle oss mange som blir torturert og drept. Av de du vet.

   Tore Rykkel:
   ‎"De du vet" høres paranoid ut. Hva med å være konkret om du først ønsker å uttrykke noe. Ellers er det jo umulig å forholde seg til. Aliens? ;-)

   Jan Hoseth:
   God sommer til deg og, Akhtar. Til Rune L. Hansen og Tore Rykkel. Det er selvfølgelig disse fæle bilistene. Jeg skjønte det med en gang jeg Tore.

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html
   20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH
   hunwww.net

   Edhija Hadzimusic-Mahic:
   God sommer til deg og dine!!!

   Anne Berit Finholt:
   God sommer!

   Pak Norwegian:
   God tur

   Ghazala Naseem:
   God sommer!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3511999833453

   Verre og farligere forbrytere enn Anders B. Breivik hærjer i og med Norge. Tortur og drap er hverdagen for mange av de, bak fasadene.
   Det haster meget å få stoppet de.

*


   Rune L. Hansen:
   Worse and more dangerous criminals than Anders B. Breivik raging in and with Norway. Torture and murder are everyday life for many of they, behind the facades.
   It is very urgent to stop them.

   
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. juni 2012, Vinberget:

   Regn og vind en stund efter midnatt. 8 pluss-grader Celsius, noe lyst og grålig og hvitlig overskyet klokken 4.30. Tåkete himmel, endel regn, noe vind og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen, dagen og kvelden og mot midnatt.
   Nyhetene jeg har tilgang til her i mitt fangenskap og tortur-kammer melder om at Aung San Suu Kyi, Nobel-fredsprisvinneren fra 1991, fra Burma, i dag er på besøk i Norge, først nu 21 år efter med mulighet for å komme til Norge. Militærjuntaen i Burma arresterte henne i 1989 og derefter gikk hun inn og ut av slags indre eksil og husarrest, og ble løslatt først i 2010. Lignende som for meg og min familie, vi har dog blitt forfulgt, mishandlet, fangeholdt og torturert lengre og verre og er det enda. Mye likevel det samme. Hun vet og forstår neppe hvor ille det er her i Norge og hva som egentlig foregår bak kulissene - likesom folk flest i Burma i forhold til hva som skjedde og skjer der.
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 16.06. 2012 posted to Marius Reikerås:

   Å kunngjøre navn og arbeidssted på offentlige ansatte, som har fått kritikk av domstoler, eller forvaltningens egne klage og tilsynsmyndigheter, uten at dette har fått konsekvenser, eller er blitt tatt til følge, kan være en av flere "siste utvei" mht å gjøre opprør mot undertrykkelse og tyranni slik det er beskrevet i Verdenserklæringen for menneskerettigheter. Det er for øvrig slått fast av både datatilsynet og personvernnemden, undertegnet jussprofessor Jon Bing, og tidligere Strasbourgdommer Gro Hillestad Thune mfl at dette ikke er ulovlig.

*

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig ikke ulovlig, men selvfølgelig også nødvendig, viktig, rett og riktig.

   
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 16.06. 2012 posted to Marius Reikerås:

   Her står det svart på hvitt!

   Verdenserklæringen om menneskerettigheter
   Innledning (utdrag fra tredje avsnitt)

   Da tilsidesettelsen av og forrakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,

   Da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,

*

   
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 16.06. 2012 shared a link:

   Situasjonen i barnevernet er nå nådd et slikt omfang av myndighetsmisbruk, lovbrudd og menneskerettighetsbrudd, at den enkelte berørte bør vurdere å ta saken i egne hender som en siste mulighet til å gjøre opprør mot undertrykkelse og tyranni som norske myndigheter, flere barne- og likestillingsministere over flere tiår konsekvent ikke har tatt tak i.
   Det henvises til en legitimering av denne type (nødrett) handlinger i innledningen til Verdenserklæringen om menneskerettigheter, tredje avsnitt. Med rapporten fra riksrevisjonen har de berørte ikke lenger alene bevisbyrden, denne type systemsvikt som her avdekkes kan ikke bortforklares i noen instans av et land som setter menneskerettigheter høyt på den internasjonale dagsordenen.

   http://www.desk.no/a/596774/riksrevisjonen-hudfletter-barnvernet/
   Riksrevisjonen hudfletter barnvernet @Desk.no
   www.desk.no
   (VG Nett) Riksrevisor Jørgen Kosmo slenger storsleggen over barnevernet. Barn som trenger hjelp får ikke hjelp, slår

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2012:

   Ulovlige lov-bestemmelser, lover, regler og avgjørelser er ulovlig og foruretter.
   Dette både er og skal være gjeldende lov og rett i og for Norge.

*


   Rune L. Hansen:
   Illegal statutory provisions, laws, rules and decisions are unlawful and do injustice.
   This both is and shall be the rule of law in and for Norway.

   
---
---

   Tove Mathisen, 16.06. 2012 via Staten Norge:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/440427295981912

   Kloke ord fra nettet:

Auga klårt og sjeli rein,
er betre enn gull og glimestein.
Rein i tankar, rein i ord,
rein i all di ferd på jord.
Dette vart og mykje brukt på 50 - 60 talet.
margit hagen -

*

   
---
---

   Ole-John Saga, 15.06. 2012 shared a link via Siv-Anita Solskinn Øiaas:

   forskning.no > Frykt endret jordsmonnet
   http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/324750
   www.forskning.no
   Bare vissheten om at det fantes edderkopper i nærheten endret stoffsammensetningen i kroppen til gresshopper. Og det forandret igjen nedbrytninga av planterester i jorda.

*

   Ravsat Menchikova:
   Spennende.

   Halldor Hamre:
   kjempe bra artikkel:)

   Ravsat Menchikova:
   Utrolig bra, der ser jeg sammenheng med menneskets indre, energi, dybdepsykologi og mye annet ut av det som jeg lest.

   Dag Vidar Madsen:
   Tro skaper tilstander. Det er etter mitt syn hevet over enhver tvil.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2012:

   Do not say or do wrong with more discrimination.
   Do not discriminate neither the child's father or mother.
   For the child is both father and mother most important and necessary.
   To think differently is to do wrong.

   Ikke si eller gjør galt med mere diskriminering.
   Ikke diskriminer hverken barnets far eller mor.
   For barnet er både far og mor viktigst og nødvendig.
   Å tenke annerledes er å gjøre urett.

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 16.06. 2012:

   NULL SYMPATI herfra!
   Barnevernet driver folkemord og kaller det.."vern" , "fag", "kompetanse", "barnets beste".
   Det er ikke hets, det er sannhet det dere får tilbake.

   Barnevernet utsatt for hets
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8185188
   www.nrk.no
   Barnevernet i Nord-Fron har blitt utsatt for grov sjikane og trusler på internett. Politiet har en mistenkt i saken

*

   Øyvind Røed:
   ‎"Vernemakten", oversatt til tysk blir det Wehrmacht.

   Rigmor Fossdal:
   Om Wehrmacht sies: Wehrmacht (tysk for 'væpna styrkar', bokstaveleg 'forsvarsstyrke')

   
---

   Anne Nordheim via Hilde Ottesen:
   Hmmmm merkelig.......

   Leif Bjørkli:
   Det blir ikke etterforsket når bv truer noen...

   Anne Nordheim:
   Det stemmer, de må heller ikke stå til ansvar for sine handlinger uansett hva utfallet blir. Det er mange som har vært i bv sine klør og ikke kommet levende fra de.

   Leif Bjørkli:
   Ja det er en av dette lands verste etater... Det virker som at om man er ansatt i staten eller er politiker er det fritt frem å ta livet av folk...
 
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3514858544919

   Leif Bjørkli, 16.06. 2012 - om det såkalte "barnevernet":

   Ja det er en av dette lands verste etater... Det virker som at om man er ansatt i staten eller er politiker er det fritt frem å ta livet av folk...
 
*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3514971267737

   De viktigste bestemmelser i norsk lov og rett er enkle og lett å forstå. De går slik:

   Norges Grunnlov § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.
   Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675."

   Menneskerettsloven § 3:
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 (rlh: dvs. i Menneskerettsloven) skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Straffeloven (1902) § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.
    Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffeloven (1902) § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle.

*

   Bianca Rytter:
   eneste som blir beskytta er vel ulovlige mafia psykriatrin narko masse drap forgiftinger menneskehandel kidnappinger hvitvasking narko ulovlige grupper foreninger organisasjoner politiske partier dommstoler stortinger regjeringer mafia familie ?

   Bianca Rytter:
   en del av ulovlige nav advokat jurist bv firmaer bufetat forskere overleger leger psykriatrin grupper foreninger organisasjoner dommstoler som stjeler barn ?

   
---
---

   Charlotte Maria Fredriksen, 16.06. 2012:

   FOLKEMORDERE I DEN NORSKE REGJERINGEN.

   Jens Stoltenberg er pr i dag hovedansvarlig for Norges brutale menneskerettsbrudd, folkemord og forbrytelser mot sivilbefolkningen i Norge.

*


   
---
---

   Irene Hov, 16.06. 2012 via Marius Reikerås:

   ETTER MARKERINGEN, HVA KAN DU GJØRE

   Etter en svært vellykket markering i Høyesterett på torsdag og flotte filmer av det hele som viste den fine stemningen og lagånden, skal Høyesterett bruke 14 dager på å avsi dommen. Er det bare å vente, eller kan vi gjøre noe mer nå?

   Jeg vet at mange avventer utfallet før de krever "sin" sak opphevet.

   Det er den stille revolusjonen som er effektiv. Når hver og en som har opplevd urettferdig rettegang, og beviselig mangel på papirene hos dommeren, protesterer på uretten ved å kreve dommen opphevet. "Malen" ligger på siden til Rune Fardal, www.sakkyndige.com.
   Alle må selvfølgelig gjøre sitt i det tempoet som er riktig for hver og en, men har du tanker om å gjøre det, så er tiden moden nå. Jo flere borgere som krevet dommen opphevet med DA og Justisdepartementet på kopi, vil fort nå Høyesterett.

   Kommer det protester til myndigheten på denne uretten fra mange mennesker, MÅ de ta det på alvor! Det skader ikke om det kommer inn 100 begjæringer om opphevelse neste uke....? Det vil nok generere ekstraordinære møter både i den aktuelle domstolen, JD og DA.

   Da viser folket at vi er mange, langt flere enn de som var i rettsalen og på markeringen, at de ikke aksepterer denne uretten å fortsette!

   Gjør det nå! Ikke vent. La oss vise at folket fra nord til sør vet om dette, og krever sin rett etter loven!

   Som Elisabeth Rue Strencbo sa på en av filmene, "mange politiker aner ikke hva som foregår, mange ganger er det tilfeldigheter at de oppdager store skandaler, først da kan de gjøre noe".
   http://www.sakkyndige.co/
   www.sakkyndige.co

*

   
---
---

   Øyvind Arnesen, 16.06. 2012:

   Stoltenberg delte ut penger - fikk pris i retur
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenberg-delte-ut-penger---fikk-pris-i-retur-6706022.html
   www.aftenposten.no
   Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) fikk 8. november en pris av UN Foundation for utmerket globalt lederskap og Norges eksemplariske støtte til FN. Tidligere i år fikk UN Foundation nær 150 millioner av Stoltenberg.

*

   Inger Marie Buljo:
   hiehie... delte ut VÅRE penger.. ja... fyfaen for en statsleder vi har. hahahha, jeg skjemmes over den tullingen... og helee veren ler av ham.... stor skam...

   Ulf Egil Kittelsen:
   Det er jo vanlig det at man får heder og ære, når man deler ut penger.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Godal bekrefter at beslutningen om å bevilge penger til å stanse nye meslingeepedemier i østlige og sørlige Afrika er tatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre etter samtykke fra statsminister Stoltenberg.
   Han sier imidlertid at de to politikerne ikke hadde noen befatning med hvilken kanal pengene skulle gå gjennom, og at det var den ansvarlige seksjon i Utenriksdepartementet og Norad som valgte UN Foundation, etter anbefaling fra verdens helseorganisasjon (WHO)."
   -- WHO = Grøss & Gru Harem Brunstland

   Rune L. Hansen:
   Et hastig dikt fra 27.01. 1998 fra min side, ble skrevet da lands-moRderen Grøss & Gru Brunstland ble utnevnt som leder for WHO (Verdens Helse Organisasjon) efter aktiv sponsing med mye penger og "lobby-virksomhet" fra Stortinget og Ap-regjeringen, som mens kampanjen pågikk i slutt-fasen lot henne få bo gratis i topp-leiligheten til Norges Bank. Kampanjen involverte mere enn 100 UD-tjenestemenn og 40 ambassader, i et av tidenes mest omfattende norske diplomatiske fremstøt noensinne. Målet: Å gjøre Ap-sjef Gro Harlem Brundtland til generaldirektøren i WHO. Langstraks over hele verden ble maktmennesker, diktatorer og politikere oppvartet. Selv Libyas diktator Muammar Gadafi ble pent bedt om støtte til Brundtlands kandidatur. Samtidig økte UD penge-bidragene til WHO med 45 prosent. Osv.

   Å la grøss og gru gro for trygt å bo!

   - Tilegnet Verdens helseorganisasjon / WHO, 27.01. 1998.

Hun gav oss støtte da vi svindlet og bedro.
I mørket under hennes vinger ingen så hva vi gjorde.
I mørket under hennes vinger ingen så hva vi torde.
Der kunne mørkets ideologi spire og gro!

Vi løftet hennes vinger som gav korrupsjon ly.
Den har hun sikret lenge i vårt land og i vår forstand.
Den har hun rustet, hedret og æret imot tidens tann.
Mentalt uniformeres i denne i hvert land og hver by!

I grøss og i gru med Gro, kan vi enda kjenne oss trygge.
I dennes fotspor kan vi Skjøgens og babbelets poesi hedre.
I hennes fotspor blir aborten fri, og vi - nye mødre og fedre.
Læren vil vi utbre og ære: Uhygge, gjør de svake utrygge!

Alle andre som verden vil forandre kan vi friere klandre,
hvis de som aborter og uskyld på ferden er svake og tandre.
Takket være henne kan bedre mørkets hekser i verden fly.
Takket være henne kan vi enda hedre hva Jesuser vil forby!

I Babylon vi oss ruser, - Babylon skal vi bygge og trygge.
I Babylon vi suser og duser, - når vi betvinger i uhygge!
Hun er Skjøgen som avluser, - under hennes skygge skal vi bo!
Hun er alle de muser som fremtiden bringer! Henne og dette skal gro!

   *

   Rune L. Hansen, 27.01. 1998.

   ***

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/KORRUPSJON/HISTORIE/AP/DIVERSE/20101118-Litt-om-lands-morderne.html
   20101118-Litt-om-lands-morderne
   hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10052808
   Gro: Jens bør styre til 2020 - VG Nett om Arbeiderpartiet
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Eks-statsminister og landsmoder Gro Harlem Brundtland mener det er best for Norge om Jens Stoltenberg er statsminister minst fram til 2020.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 16.06. 2012:

   http://www.sb.no/nyheter/mor-27-frisk-igjen-far-ikke-barna-tilbake-1.7399452

   Bv'ere = Drittkjerringer!

   Mor (27) frisk igjen - får ikke barna tilbake - Nyheter - Sandefjords Blad
   www.sb.no
   I 2009 tok en kvinne (27) kontakt med barnevernstjenesten i Sandefjord. Hun klarte ikke å ta vare på barna sine. Nå kjemper hun for å få dem tilbake.

*

   Rigmor Fossdal:
   http://www.sb.no/nyheter/barnevernet-fikk-ikke-en-eneste-anmerkning-1.6340090
   Barnevernet fikk ikke en eneste anmerkning - Nyheter - Sandefjords Blad
   www.sb.no
   Ikke et eneste avvik. Og ingen merknader. Det er Fylkesmannens konklusjon om barneverntjenesten.

   Rigmor Fossdal:
   Disse skulle sparkes omgående... fra nederst til øverst.

   Line Solheim:
   Taklo Jævla idiota... Unnskyld ordbruken. HATA dei...

   Rigmor Fossdal:
   Helt i orden, Line ! Avskyelige vesener! Hjernedeformerte mentalpedofile møkkavesener fra innerst til ytterst!

   Line Solheim Taklo:
   Folk som ditta burde aldri fått lov å jobbe med menneske. Inkompetente monster.

   Julija Lande:
   Barnevernet MÅ endre sine metoder!!!!!

   Rigmor Fossdal:
   Nei, de MÅ BORT!

   Julija Lande:
   Er du klar over hvem som jobber i dagens barnevern? Hvilke forutsetninger de har til å takle etiske utfordringer...

   Rigmor Fossdal:
   Etikk er det stedet der intet levende vesen er blitt/blir krenket..

   Rigmor Fossdal:
   ‎Julija .. jeg bryr meg katten i etiske utfordringer. Bv'et mangler ALT.

   Rigmor Fossdal:
   Dette "barnevernet" er ikke oprettet for å verne noe barn overhodet! Det er menneskehandel og mye annet stygt bak.

   Julija Lande:
   Det er verdt å skrive, utforske BV agendaen...

   Rigmor Fossdal:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3752295857456&set=a.3752278497022.151182.1578206078&type=1&theater

   Mangel på ord? Folkemord er riktig ORD

   Julija Lande:
   Det stinker under en glitrende , oljesmurt fasade... Vi må få andre land til å granske Norge- på lik linje Norge gransker, kritiserer, fordømmer andre land...

   Rigmor Fossdal:
   Det er da "politikk".. et spill. Stinker, ja, døden stinker.

   Rune L. Hansen:
   Noe så groteskt og perverst som Norge skal en måtte lete lenge efter. Og det meste av sivil-befolkningen er så pervertert og indoktrinert at den ikke bare finner seg i det meste, men også er med på det meste og det verste.

   Rune L. Hansen:
   Og det såkalte "barnevernet" (og deres med-spillere, f.eks. de falske dommerne) er ikke opprettet eller i virksomhet for å verne eller hjelpe noen som helst barn i det heletatt, nei, de er ikke det. Tvert om. Det er sikkert og utvetydig tydelig nok og burde enhver forlengst ha visst.

   
---
---

   Bjørg Brennan, 16.06. 2012:

   Refser regjeringens skatteparadis-politikk
   http://www.dagbladet.no/2012/06/14/nyheter/eva_joly/politikk/utenriks/heikki_holmas/22095871/
   www.dagbladet.no
   Norske bistandspenger sluses fortsatt gjennom skatteparadiser. Korrupsjonsjeger Eva Joly er ikke imponert.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Da har Finansdepartementet vunnet. Det synet de har, som er at OECDs bilaterale skatteinnsynsavtaler løser dette problemet, det er for meg bare tull. (...) Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge deler synet:
   - Dette er jo på grensen til det komiske."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Neste uke er det tre år siden regjeringens kapitalfluktutvalg rettet beinhard kritikk mot det statlige bistandfondet Norfunds omfattende investeringer gjennom skatteparadiser. (...) Kapitalflukten fra fattige land er ti ganger større enn bistanden. (...) - Rådene vi ga, har blitt vannet ut, sier korrupusjonsjeger og medlem av kapitalfluktutvalget Eva Joly til Dagbladet. (...)
   • Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) er et investeringsselskap som skal utvikle og etablere lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land.
   • Hensikten er å bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon.
   • Samlet investeringsportefølje var ved utgangen av 2011 på 7,6 milliarder kroner.
   • Norfund inngikk investeringsavtaler for 2,2 milliarder kroner i 2011, som er det høyeste nivået på Norfunds investeringer noensinne.
   • Fondet eies 100 prosent av staten, og forvaltes av Utenriksdepartementet.
   • Utviklingsministeren er ansvarlig statsråd."

   
---
---

   Trond Ruud, 16.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/202537176457381/418051698239260/

   Mark A. Gabriel - Islam og Jødene. Kampen som ikke er over
   Hva gir næring til konflikten mellom muslimer og jøder? - Hvorfor avviser palestinerne alle fredstilbud? - Hvorfor angriper radikale muslimer Israels støttespillere? - Hvorfor kaller Koranen jødene for ”barn av apekatter og griser”? ”Jeg har ikke forsket på islam, jeg har levd som muslim i 34 år”, sier forfatteren Mark Gabriel. Denne boken avslører den hemmelige timeplanen som ikke blir gjengitt i media. Av Mark Gabriel
   http://www.visjonnorge.com/index.php?artikkelID=ISBN%3A+8271992422&shopID=387&ledd2=387&ledd1=266
   Mark A. Gabriel - Islam og Jødene. Kampen som ikke er over
   www.visjonnorge.com
   Hva gir næring til konflikten mellom muslimer og jøder? -Hvorfor avviser

*

   Trond Ruud:
   Jesus og Muhammed
   store forskjeller og overraskende likheter

   Den Norske Bokdatabasens omtale:
   Denne boken gir en faktabeskrivelse av og sammenligner kristendommens grunnlegger Jesus og Islams grunnlegger Muhammed. Vi følger dem fra fødsel til grav og får en forståelse for deres bakgrunn og undervisning. Boken tar blant annet for seg hvordan de beskrev seg selv, hvordan de reagerte på jødenes utfordringer, helbredelsene og miraklene de gjorde, retningslinjer for bønn, om å bekjempe fienden, og hva de underviste om kvinner. Med litteraturliste. © DnBB AS
   Forlagets omtale:
   I denne boken sammenlignes de to mest innflytelsesrike personene gjennom alle tider. Du blir bedre kjent med deres lære og liv. Mark Gabriel, tidligere muslim, bryter ned falske forestillinger og avslører sannheter, slik at du enkelt kan se likhetene og forskjellene i Muhammeds og Jesu budskap
   http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=Mark+A.+Gabriel&p=1&r=2&cid=194006
   Jesus og Muhammed
   www.haugenbok.no
   Jesus og Muhammed

   
---
---

   Kristian Berg, 16.06. 2012 via Grunnlovens Venner:
   http://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/480582515300937

   ‎(( Det samme vil ha skjedd i dette landet dersom bare 34 nordmenn hadde gått til sak ang. EØS-avtalen. Danskene hadde nok vunnet dersom hele den delen av det danske folket som var imot EUs Lisboa-traktat hadde kastet seg med. ))

   Danmarks regjering seiret i grunnlovssak - Makro og politikk - E24
   http://e24.no/makro-og-politikk/danmarks-regjering-seiret-i-grunnlovssak/20243022
   e24.no
   Den danske regjeringen brøt ikke grunnloven da Danmark sluttet seg til EUs Lisboa-traktat uten folkeavstemning, avgjorde høyesterett fredag.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det betyr at 34 dansker som i 2008 saksøkte regjeringen med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i spissen, tapte.
   – Dette viser at domstolen ikke tør å ta til motmæle mot regjeringen, sier professor i rettsvitenskap Ole Krarup, som har ført saken sammen med advokat Karen Dyekjær.
   Sven Skovmand, en av saksøkerne, ventet at retten ville komme til å dømme i regjeringens favør."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "– Det hadde vært en atombombe hvis vi hadde vunnet, sier forfatteren.
   Ifølge saksøkergruppen skulle befolkningen ha blitt hørt i en folkeavstemning fordi Danmark oppga en del av sin selvbestemmelsesrett til EU da landet ratifisere traktaten for fire år siden."

   
---
---

   Kristian Berg, 16.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/440869382604370

   ‎(( Denne artikkelen fant jeg langt ned på nettsiden til E24, Publisert: 15.06.2012 13:59. Det forteller meg at vi har mange rødgrønne journalister i dette landet. ))

   Hva mener Jens egentlig? - Spaltister - E24
   http://e24.no/kommentarer/spaltister/hva-mener-jens-egentlig/20242290
   e24.no
   Jens Stoltenberg er ivrig til å belære kriserammede euroland hvordan de skal forbedre sine økonomier, men hva gjør han for å forbedre norsk økonomi?

*

   Rune L. Hansen:
   Hvem i all verden er det som er så gale at de gir slike mennesker all makt???!

   Kjell Ivar Larsen:
   det samme spør jeg meg om hverdag hvem i alledager stemmer inn noe så makktsykt som disse menneskene som tar alt som en selvfølge.

   Jan Andersen:
   Jens prøver bare å berge EU med Norges penger

   Rune L. Hansen:
   Jens prøver videre å russifisere / stalinisere Europa, verden, Norge og seg selv. Og ikke mere videre å bli avslørt. Han trenger mere og flere venner for verdensvid marxist-nasjonal-sosialisme. Bedre det og slikt enn å bli fengslet og foraktet for mange lange år?

   Rune L. Hansen:
   Hvordan er det denne Jens og hans venner behandler og bestemmer over den norske sivil-befolkning, barn, foreldre og andre? Fort gjort å glemme? Fort gjort å tro at ikke er sant? Fort gjort å tro at ikke er virkelighet?

   
---

*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. juni 2012, Vinberget:

   Omtrent 10 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 2. Disig, tåkete, regn og omtrent 12 pluss-grader utover formiddagen og klokken 14. Tildels nokså mye regn og tåkete derefter en stund og mot kvelden også en stund. 10 pluss-grader mot midnatt.
   Internett-forbindelsen har jeg jo utrolig nok klart å beholde - fikk i dag eftermiddag klokken 17 dermed også med meg nyheten om at Aung San Suu Kyi kommer til å være i Bergen nu fra klokken 17 for å hilse på Bergen.
---

---

   Rune Fardal, 17.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/226646260788994

   ‎"Dere er gjester i et annet hus. Da må vi vise respekt for våre verter ved å følge deres skikker og regler. Da vil også våre verter behandle oss med den respekten vi fortjener. Kan dere gjøre det?"
   Her har muslimer mye å lærer....

   Nå æres Aung San Suu Kyi
   http://www.nrk.no/nyheter/nobels_fredspris/1.8204137
   www.nrk.no
   Sølvguttene og Keystone State Boy Choir har åpnet det store Folkemøtet som skal ære Aung San Suu Kyi utenfor Nobels fredssenter.

*

   Ove Kenneth Brunstad:
   Kunde ikke vært mer enig, Rune!

   Scott Johansen:
   Her kan vi også legge skylden på våre naive politikere. Ved å stille krav om å forstå hvordan ting fungerer i et land som Norge (skulle til å skrive demokrati... men det er det ikke her på berget) samt tvang om å kunne kunne bidra til samfunnet, så kunne mye vært anderledes. Innfør samme regler som på Svalbard... enten så brødfør du deg selv og dine... eller rett ut.

   Ove Kenneth Brunstad:
   Godt poeng Scott. Når vi bare sluser inn muslimer og afrikanere uten å teste dem og utfordre dem, vil det gå som det har gått.. Noe er feil med politikken! Jeg sier ikke at alle muslimer og afrikanere er dårlig (de vasker faktisk trappeoppgangen i bygget mitt meget godt blant annet), men noen må kreve litt av dem. "Regjeringa" har jo forsøkt med integrering uten å lykkes.. Kanskje assimilering er på sin plass nå?

   Scott Johansen:
   Mmmm... sant det. Var på Sandvika Storsenter i går og der var det blitt mange velintegrerte fremedkulturelle. Det samme på Hopp i Havet på Torshov. Gledelig å se at noen av dem i det minste klarer seg bra. Men det må stilles krav i fremtiden....

   Rune L. Hansen:
   Aung San Suu Kyi og andre burmesere i Norge har mye å lære om Norge også, mht. hva som egentlig skjer i Norge. Som også turister og gjester i Burma har mye å lære om hva som egentlig skjer i Burma. Mange lar seg blende av det overfladiske, tilsynelatende og falske.

   Bianca Rytter:
   massefalskhet og løyner som ikke mennesker vet

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere flest er på ingen som helst måte naive. Tvert om, de er grov-kriminelle av verre kaliber enn de i Burma. Med Ap-katten Jens Stoltenberg, yndlings-gutten og efterfølgeren til lands-moRderen Grøss & Gru Harem Brunstland i spissen. Det er store deler av sivil-befolkningen i Norge som (enda) er naiv - og pervertert, langt verre enn i Burma.

   Rune L. Hansen:
   Absolutt samme hva nuværende norsk regjering og Storting forsøker på eller vil kunne til å love eller å gjøre, så er det garantert som konsekvens videre katastrofalt for Norge og sivil-befolkningen i Norge. Alt og det hele er ganske enkelt gjennom-korrupt på de mest groteske grov-kriminelle vis fra toppen og ned.

   Rune L. Hansen:
   Men kan noe ifra sivil-befolkningen - og fort nok - få mirakelet nødvendig til å skje? Hvem tror vel egentlig det mens Ap-ene raserer på vei mot til-intetgjørelse våre hjem og våre samfunn?

   Rune L. Hansen:
   Den folkebevegelsen for menneskerettigheter Aung San Suu Kyi symbolsk står i spissen for i Burma for å få stoppet militær-regjeringen har i Norge sin tilsvarende folkebevegelse for å få stoppet Ap-regjeringens terror-regime, men selv om det er likheter er det også forskjeller - og det er på sett og vis både verre og bedre i sammenligning med hverandre. Norske Ap-regjeringen med utenriks-minister Støre i spissen er også involvert i det som skjer i Burma, i forsøk på å overføre sine egne terror-metoder til Burma.
   Grunnloven og embeds-eder også der det formelle kjerne-problem. Terror-regimet forsøker i og med det formelle å videreføre sin makt særlig via Grunnloven, på lignende måte som Ap-regjeringen ulovlig vil ha og tror seg nylig å ha endret norske Grunnloven. Terror-regimet i Burma forlanger via embeds-eden beskyttelse av sin ulovlige Grunnlov. Terror-regimet i Norge hverken har hatt eller har lovlige embeds-eder.
   Det er likheter og det er forskjeller - og det handler om det kriminelle terror-regimet kontra lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimet både der og her forfølger, fangeholder, torturerer, utplyndrer og ødelegger sivil-befolkningen, land og samfunn. Det ekstra groteske i Norge er at det særlig er barna som ikke bare psykisk men enda mere også fysisk blir holdt som politiske fanger - og med barna som påskudd også foreldrene, familiene, slekt og samfunn. Norge er ganske enkelt mere pervertert i ondskap og grov kriminalitet. Mere pervertert, skjult, falskt og fordekt, bak fasadene. Falskheten og frekkheten mere grotesk, pervers og grusom.

   
---
---

   Freddy Stangnes, 17.06. 2012 via Kongeriket Norges Grunnlov for folket!:
   http://www.facebook.com/groups/446459028715358/462731587088102/

   Det ser ut som om denne siden er blitt en flopp ! 206 medlemmer som støtter grunnloven ? Ut av en befolkning på 5 millioner? .....

   Er det noen som har gode ideer før jeg innser at dette var ei tabbe og at innser at Norges befolkning er en gjeng med stats og kommune ansatte som egentlig vil ha sosialistisk diktatur ?

   Dette holder ikke , rett og slett !

   http://freddystangnes.wordpress.com/2012/06/17/psykiatrisk-ukyndige/
   Psykiatrisk ukyndige!
   freddystangnes.wordpress.com
   Såvidt jeg har fått med meg så dreier denne saken seg om en mann som sprengte ei bombe i regjeringskvartalet for deretter å reise til Utøya og drepe 69 AUFere. Hva som er psykiatriens oppgave ...

*

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor benekter Anders B. Breivik straffe-ansvar? Og hvordan forholder det seg til Straffeloven (og Norges Grunnlov) i tilfelle av at han har rett? (Og hvem evt. andre var delaktige eller medvirkende i angrepet på Ap-regjeringens "to tårn" 22.07. 2011?)

   
---
---

   Rune Fardal, 17.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/126473080824218
   
   Far taper kampen om barna:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Far-taper-kampen-om-barna-fordi-han-er-mann-6848257.html

   ÅRSAKEN til at far taper kampen:
   http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/22/533309.html
   - Psykologer kan gi barna til psykopat-forelder
   www.dagbladet.no
   - Hvorfor er det så vanskelig for sakkyndige psykologer å avsløre narsissistisk, psykopatisk dynamikk?

*

   Scott Johansen:
   Har selv startet min livs kamp for min sønn.... som jeg forguder over alt annet her i verden.... og som selv viser at han er glad i pappaen sin...

   Rune Fardal:
   Det en del slike mødre gjør er å prøve ødelegge tilknytningen mellom barnet og far fordi de trenger barnet som narsissistisk supply, for å bekrefte seg selv. Det er bare så sykt! Men sakkyndige forstår ikke en slik dynamikk! De klarer ikke se den syke utenfor rammen av seg selv, akkurat slik de driver terapi!

   Anders Kleppe:
   Barneloven må endres?????
   De idiotene som sitter der og bestemmer at barn ikke får treffe sin far får bevist utover enhver tvil at mor er skadelig for barna, men likevel fratar de far alle rettigheter som foreldre. Dette fenomenet er spesielt tydelig under Gulating rettsdistrikt.

   Anne Kathrine Eckbo:
   Og så har vi noen fedre som svikter ungene sine stadig vekk, som ikke på noe måte ser ut til å ville ha samvær med ungene, som saboterer alle avtaler, som lover ungene gull og grønne skoger, men som "har glemt det" når dagen kommer... hva skal vi gjøre med de????

   Anne Kathrine Eckbo:
   Ja... for det er faktisk endel barn som både blir tvunget til å ha samvær med, og bo hos, overgripere... men de hører vi ikke så mange som skriker opp for...

   Ruth Hoel:
   Blir så lei av å høre på at det er kjønnskamp om barn...... hvor fornuftig er det???? Det er forskjell på menn og kvinner...... er det ikke til barnets beste som skal gjelde.

   Anne Sunde:
   Går begge veier den der..... de gir også barna til en far som er overgriper...... deres faglige kompetanse, psykologisk innsikt og menneskekunnskap stiller jeg meg ofte tvilende til..... enten er de så kunnskapsløse at de går rett i fellen til en person med personlighetsforstyrrelse som snakker godt for seg, eller så gjør de dette med overlegg for siden å kunne bruke § 4.12 for å sette barn(a) i fosterhjem og dermed slippe å bruke egne ressurser på å hjelpe familien..... eller så er det en kombinasjon av dette. Dette ser ut til å være en praksis som særlig gjelder små BV-kontorer. De klager på manglende ressurser, og de ressursene de har, ser det ut som de bruker på å bryte opp familier.... og det virker som de ikke skyr noen metoder. Man kan jo håpe på at det fokus som er på BV nå kan få tingene frem i lyset. Det er grotesk at man skal behøve hjelp for å redde barn fra BVs grep og gå lange runder i retten og fylkesnemnda i håp om at barna kan få ha det godt med den forelderen som er egnet til å ta seg av dem. Jeg er skremt over hele systemet.

   Ruth Hoel:
   Det som er så tragisk er at rettesystemet ikke avslører personlighetsforstyrelser og" spillet" som føres.

   Ruth Hoel:
   De er jo med på det så lenge de ikke klarer å avsløre det.

   Anders Kleppe:
   Anne Kathrine: De fedrene er i et enormt mindretall. Det aller største problemet er at det bygges opp så store hindre for far at de i realiteten skyves bort fra barna. Barna mister sin grunnleggende rett til å motta like mye omsorg fra begge biologiske foreldre når dette fenomenet trer i kraft. Mødre skylder alltid på fedrene, men i nesten alle tilfellene vi jobber med er det kun mor som kan klandres.

   Ruth Hoel:
   Barn har bruk for begge sine foreldre, men kan ikke deles i 2. Det er ikke alle barn som takler 50% til hver. Barn er også forskjellige. Og da er det så mye momenter som kommer inn, som rettsystemet vi har nå ikke takler og avslører fordi rettsystemet er for overfladisk.

   Dag Vidar Madsen:
   Så lenge vedkommende "psykopat-narsisist" holder seg til spillets regler, så er det umulig å bevise noe som helst. Dette vet du da godt Rune? Systemets tjenere" forholder seg bare til vedkommendes usagn. Ikke hva denne personen gjør eller sier i det skjulte. Det vet bare ofret, som etter lang tids plaging. endelig har lykkes i å avsløre det syke spillet til psykopaten. Denne bizzarre siden viser ikke psykopaten til andre i omgivelsen. Det er da viden kjent.

   Tore Svendsen:
   Problemet er at ingen tenker barnets beste fra barnets perspektiv. Barnevern å rettsystem skulle holdt fingra sine langt vekk fra familier. Ingen av systemene funker fordi dem som jobber der er psykopatisker narsistiske gay kjeltiringer som kommer fra destruktive hjem.

   Anders Kleppe:
   Alle barn takler 50/50 Ruth H. Det er en myte at barn ikke takler dette. Det er en grunn til at barnekonvensjonen har en egen artikkel om barns rett til like mye omsorg fra begge foreldre. Vi har gjort det til praksis i Norge å ødelegge denne retten for mer enn 100.000 barn årlig. Det er mange barn det.
   Glem aldri at det er den forelderen som forhindrer barnet i å få retten til to foreldre som gjør livet vanskelig for barnet allerede fra startfasen i livet. Det gjør de ofte også selvom de ser den andre forelderen like mye som den som forsøker å forhindre. Det er da barn likevel føler seg mye tryggere.... Når de ser at fordi om en forelder snakker nedsettende om den andre, så ser de at den andre fremdeles behandler dem som en del av familien.
   (Vanskelig å forklare kort her, men et ærlig forsøk.)

   Anders Kleppe:
   Mor er som oftest 'sosiopaten Gry K. Det viser tallene mer enn tydelig.

   Ruth Hoel:
   Hvis begge foreldre er fornuftige så går det vel bra med 50% og hvis barna vil

   Rune L. Hansen:
   Årsaken til at det i det heletatt er en kamp er at det er grov-kriminelle som forbryter seg mot Menneskerettslovens, Straffelovens (og Grunnlovens) lov-bestemte likeverd og forbud mot falsk familiestand, kidnapping, fangehold, diskriminering, etc.

   Rune L. Hansen:
   Først og fremst kriminelle i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   De mesker seg i og med ondskap og motsatt lov og rett!

   Anders Kleppe:
   Nå var vel ingen av dere på et Fedreseminar på UiA i april 2010. EN undersøkelse som hadde tittelen: "Når far er borte, hvem danser på bordet?"
   Denne undersøkelsen ble liksom fremstilt som at fedrene ikke hadde kontakt med barna fordi A: noen bodde utenlands, B: noen var alkoholikere, C: noen var voldelige, osv.
   På spørsmål om forskerne hadde snakket med fedrene var svaret: Nei.
   Så spørsmålet da ble: Skulle ikke en kvalitetssikret forskningsrapport da konkludert med at """Mødrene SIER at A, B, C, osv. For ingen av barna som ble spurt i undersøkelsen kunne huske noe av alkoholen eller volden. Undersøkelsen var bestilt av BLD, og forskerne måtte gå runder i mer enn 2 år for å gjøre BLD fornøyd med resultatet. DETTE er IKKE forskning. Dette er bestillt propaganda. Og unsskyld at jeg skryter. Jeg vet hvordan forskning skal utføres. Jeg har skrevet en Bachelor oppgave og to master-oppgaver.

   Det eneste fornuftige, Ruth H, er å gi barna den retten de har selvom en av foreldrene IKKE er fornuftig. Det fungerer helt fint i de tilfellene vi i BarneFaren har vært innvolvert i. Og gjennom tiden nærmer det seg nå mer enn 800 høykonfliktssaker.

   Ruth Hoel:
   I barnefordelingssaker er ingen tilfeller likt fordi de personene det gjelder og situasjonene er forskjellige fra gang til gang. Jeg vet ikke hva forskning sier om det. Men rettsystemet avslører for lite og er for overfladisk. Bv har altfor stor makt og bv tar altfor mye parti i en sak som de heller ikke skal gjøre. når en person i det off system vurderer en situasjon eller en person feil, blir det en dominoeffekt ut av det som er vanskelig og motbevise. Og utfallet av det blir stort sett helt tragisk for alle parter.

   Tore Svendsen:
   Barnet trenger begge foreldre uansett hvordan foreldrene er. Å skyve den ene foreldern ut på sidelinja å bruken bare som en litten avlastning er tankefeil de lux!

   Rune L. Hansen:
   De grådig elsker å finne på slikt, Anders. Som også ulovlige lover og regler, som de gjør og sier hva som helst kriminelt for at liksom skal være gjeldende. De ikke bare aksepterer men også elsker det grov-kriminelle såkalte "barnevernet" - som jo også driver med kidnapping og fangehold og utplyndring av barn, med hva som helst av midler og metoder, mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Og når de klarer å lure andre med på det grov-kriminelle sier de at "systemet" er slik, og at den og den er mindre fornuftig og mindre verdt eller farligere enn seg selv, osv. Mange av de klarer å hypnotisere både seg selv og andre med på det!

   Rune L. Hansen:
   Og barnets beste forsøker de å forklare som være å frata barnet barnets menneskerettigheter, lov og rett!
   Noen sprøere?!

   Rune L. Hansen:
   Hovmod og grådighet hypnotiserer mange, ikke minst i og omkring den offentlige forvaltningen, til grotesk kriminalitet.

   Tore Svendsen:
   ‎@ Gry Karlsen. Hvorfor dra fram en sak som oser Propaganda fra A til Å med X koners påstander blir førts som "bevis" å hvor mannen er dømt av en Urett?

   Rune L. Hansen:
   ‎(Jeg ser ingen Gry Karlsen i denne samtalen. Men er vel kneblet og blokkert av henne?)

   Tore Svendsen:
   Ja da er du antagelig blokkert Rune.

   Tore Svendsen:
   Dedicated to my son Nikolai. Have an happy Fathers day.
   http://www.youtube.com/watch?v=oVAjUrKU2UY
   Hammerfall-Always will be lyrics
   www.youtube.com
   I don't own the music! Dedicated to my friend,Peti alias Lyray 'cause he likes this music:)

   Tore Svendsen:
   Det ble vist for mye for Gry Karlsen. Hun blokkerte åsså meg.

   Tore Svendsen:
   Blokkering er feighet.

   Rune L. Hansen:
   Vi eksisterer ikke i hennes verden.

   Vibece Bråthen:
   Vel, sånn er det ikke her.... her får psykopat-far omsorgen ved å sette diagnoser på mor med hjelp fra BV!

   Julija Lande:
   Forviklinger i massevis... Best: å kjenne seg selv og velge den rette partner...

   Rune L. Hansen:
   Enkle kriminal-saker får lett alvorlige og mange konsekvenser om de får videre-utvikle seg. De kriminelle følger ikke lov og rett og ønsker ikke lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Bare ulovlig lov og rett, som de fort og lett finner på.

   Øyvind Meyer:
   UFF JA...!!! Mange som har erfart det...!!

   Monica Ulriksen:
   Hvofor så jeg det ikke før jeg giftet meg,,, og fikk barn...

   
---
---

   Kent Juliussen, 17.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10150911559048785

   ‎"LVU-omhändertaganden är en kostnad ,en förlust ,en skada som drabbar främst barnen .300 stackare per kommun å per år sägs det .Allt för att smörja branschen! Någon annan gör då en vinst, en inkomst, nytta på dessa barns bekostnad. En skam för Sverige sa talmannen. Ja, man kan ju alltid skämmas retroaktivt"//KJ

*


   Rune L. Hansen:
   Det drabbar hele samfunnet og enhvers virkelighet til innerst i grunnvollene, langt langt mere og verre enn mange klarer å uttrykke.

   
---

---

   Hilde Aastrup, 17.06. 2012:

  ‎"Forvirring har i dag flere diagnoser .
   Det er svært forvirrende.

   Bør vi i framtiden samle alle forvirringsdiagnoser i en sekk og kalle dem for eksempel Psykiater.
   Hun er rammet av Psykiater, kan vi si. En mildere form kan være Psykolog.
   Det som utløste sykdommen kan vi kalle Kommentator. Behandling er en tur ut blant vanlige folk.
   Her er nemlig forvirringen langt mindre enn i yrkesgrupper som er spesialister på forvirring."

   Hjelp, jeg er skikkelig forvirret
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Hjelp_-jeg-er-skikkelig-forvirret-2988600.html
   www.aftenbladet.no
   Er det på tide å innføre nye diagnoser som Psykiater og Psykolog på mennesker som er rammet av forvirring?

*

   Ole-John Saga:
   http://www.dagbladet.no/2012/06/17/nyheter/innenriks/fritzl/22146649/
   2009: Han har planlagt, ergo er han tilregnelig 2012: Han har planlagt, men er utilregnelig
   www.dagbladet.no
   I 2009 mente Torgeir Husby Josef Fritzl var strafferettslig tilregnelig. I dag slår han hardt ned på sine kritikere som fjerndiagnostiserer Anders Behring Breivik.

   Bianca Rytter:
   ulovlige diagnoser tvangs forgiftinger medisin vaksine slavestyringer ?

   Ole-John Saga:
   Omg, dette var spikern på hodet. Ironi klarer å formidle sannheten bedre enn fakta mange ganger, ikke behøver det å være lange stykket heller for at det som sies skal sitte som støpt. Bare å bøye seg i støvet for artikkel forfatteren :)

   
---
---

   Hilde Aastrup, 17.06. 2012 shared Kloke ord og sitater's photo:

   292533_375598755830427_2086085268_n%20(1).jpg
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=375598755830427&set=a.117514828305489.16915.117513748305597&type=1

   Å være ydmyk er mye viktigere enn å være smart!
   Fordi Universet trenger ikke store egoer som gaper høyt. Men et godt hjerte Som lytter ...

*

   
---
---

   Kjetil Hansen, 17.06. 2012 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an ...:
   http://www.facebook.com/groups/376061865787384/376090489117855/

   Barns rettsløshet i Norge, anno 2012:

   Jeg slutter aldri å overraskes over hvor utrolig lite søkelys folk flest, og ikke minst vår fjerde statsmakt, retter mot den himmelropende urettferdighet og de overgrep som våre myndigheterer kontinuerlig begår mot så mange mennesker: Barn og deres fedre etter at forholdet mellom mor og far er over.

   Det er bortimot umulig å fatte at denne vanvittige galskapen fra f eks BLD's side forbigåes i en slik øredøvende stillhet. Og at det ikke allerede er en massiv folkebevegelse mot denne galskapen i vårt samfunn. Og ikke minst at de politikere som står for denne uretten blir gjenvalgt gang etter gang. Er flertallet av befolkningen, som tydeligvis stemmer på - og applauderer dette, kyniske drittsekker som ikke bryr seg om barn? At barn har rettigheter til kontakt mellom barn og begge deres foreldre og familie også når samlivsbruddet er et faktum?

   Mangelen på engasjement skyldes vel i hovedsak 3 faktorer:

   1: "Det er vel ikke mulig at det er SÅ ille?"

   JO - det er det! Du tror bare ikke at systemet rundt dette kan være så råttent, før forholdet en dag tar slutt og du selv har mistet dine barn til fordel for eks'en. OG din økonomiske evne til å gjøre noe med det.

   2: "Det angår vel ikke meg eller mine barn?"

   Nei, ikke før du står midt oppi det, da er det for sent.

   3: "Jeg har ikke krefter til å engasjere meg etter alt det jeg selv og mine barn har vært gjennom, send meg en øl til.."

   - Dette er blant skjebnene flertallet går i møte etter å ha blitt dratt gjennom dette barnefiendtlige og fedrefiendtlige systemet.

   Så finnes det heldigvis noen få som er sånn skrudd sammen at systemet ikke har lyktes med å knekke dem og deres barn. Og som orker å ta til motmæle fordi vi håper at Norge en gang kan bli et godt land å være far og barn i.

   (Og ikke bare, som det står i avisene, "verdens beste land for MØDRE".) (!)

*

   Rune L. Hansen:
   Det er flere faktorer enn de tre du nevner. Blandt annet det faktum at en halvpart av befolkningen er kvinner og mange av disse ser seg tjent med en slik tilrettelagt kriminalitet. Samtidig som de gjør seg delaktige i den håper de på beskyttelse fra det grov-kriminelle nettverket (organisert kriminalitet, i henhold til Straffelovens bestemmelser) i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som driver med kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring overfor barn og foreldre i Norge. Altså menneske-handel. Konsekvens blandt annet et fordekt folkemord og en fordekt borgerkrig. Alt og det hele i en overflod og på kryss og tvers (fin-justert til minste detaljer) en uhyre grov kriminell virksomhet, fullstendig i alt og det hele motsatt lov og rett. Forsøkt skjult med falskhetens frekke tunge, propaganda, knebling, fangehold, trusler, premiering, falsk dokumentasjon, falske dommere, ulovlige lover og regler, drap, falske døds-attester og indoktrinering med mere.

   Rune L. Hansen:
   En meget stor og meget sentral grov-kriminell milliard-industri i Norge, organisert politisk fra toppen og ned, gjennom-syrende den offentlige forvaltningen via nøkkel-personer og nyttige "idioter".

   
---
---

   Rune Fardal, 17.06. 2012:

   Plutselig er det kommet dommerforsirkinger (ustemplet) fra Gulating "signert" 13-15.11.2007. Forsikringer som tidligere ikke har vært å finne. Det gjelder:

   Elsheim (Skaar) 13.11
   Bruland 14.11
   Meyer 14.11
   Midtun 14.11
   Jacobsen 15.11

   I mail sier DA at de ikke har for f.eks. Midtun, fordi han ble utnevnt før DA ble etablert: http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120216-insforesp.pdf

   Men midtun var beviselig fiskeridirektør i 2003: http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20030703-midtun.gif

   Det virker som om det er en dekkoperasjon på gang der DA produserer dommerforsikringer som er falske!

*

   Heidi Jensen:
   takk rune

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3518845204583

   Hvorfor i all verden blande stats-forvaltningen inn i privat- og familie-livet??
   Der har da vel stats-forvaltningen ingenting som helst å gjøre!

*


   Bente Alertsen:
   Slik har det jo vært i alle år ! dem har jo laget lovene selv som vi må underkaste oss !!! enten vi vil eller ikke...

   Rune L. Hansen:
   Ikke engang rettsvesenet!

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lover laget av og for kriminelle kan si så mangt og hva som helst. Ingenting nytt med det. Delaktighet kriminelt også.

   Rune L. Hansen:
   Og de ansatte i den offentlige (inklusivt politiske, juridiske og kommunale) forvaltningen skal da vel ha nok med å passe sitt eget privat- og familie-liv?!

   Rune L. Hansen:
   De er bare som enhver annen seg selv også de.

   Bente Alertsen:
   Bare å sende bekymringsmld på dem åsså da hehehe, dem slipper ikke unna

   Rune L. Hansen:
   Ja, politi-anmeld de!

   Rune L. Hansen:
   De ansvarlige for den kriminelle virksomheten!

   Rune L. Hansen:
   Les hva det står om det i gjeldende lov og rett for Norge først.

   Bente Alertsen:
   Nytter ikke med politianmeldelse, slike blir bare henlagt. Alle i hopen...

   Rune L. Hansen:
   Offentlig mafia-virksomhet skal en uansett også politi-anmelde. Om det ikke hjelper straks eller på kort sikt så er det uansett viktig.

   Rune L. Hansen:
   Og om det ikke hjelper en selv så hjelper det uansett andre (når en også gjør kopi av og videre-formidler politi-anmeldelsen, til også offentligheten). Og gjennom at det hjelper andre hjelper det også en selv! Med-menneskelighet og rettferdighet er både rett og riktig og lønnsomt, selv om det kan se annerledes ut.

   Bente Alertsen:
   Går du ikke gjennom fylkesmannen åsså ?

   Rune L. Hansen:
   Fylkesmannen og de flere mange har med tydelighet vist at de er delaktige i den kriminelle virksomhet mht. slikt, - som også ansatte i politiet og påtale-myndighet med mere, så derfor blir vel ofte uansett politiet formelt sett rette vedkommende. Og vel uansett når det gjelder straffbare forhold?

   Bente Alertsen:
   vel har holdt på lenge med fylkesmannen, bv fikk refs av han, å gud så snille dem ble mot meg etterpå heheheh

   Rune L. Hansen:
   Deg om det og hvorfor vet vi ikke, men vi vet at det ofte er både annerledes og motsatt.
   Og som best en klarer det med politi-anmeldelse er politiet (pluss kopi & videre-formidling) nokså uansett ment å være en enkel og god løsning.
   Din viten om eller ditt forhold til Fylkesmannen eller andre kan være annerledes enn for andre.

   Rune L. Hansen:
   Om du evt. ikke ble forurettet av Fylkesmannen sier det lite eller ingenting om de som har blitt eller er det.
   Og også lite eller ingenting om Fylkesmannens delaktighet i kriminelle forhold.
   Eventuelle gode gjerninger motbeviser ikke eventuelle kriminelle handlinger.
   Fakta og bevis i forhold til det ulovlige og straffbare er noe annet.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange kriminelle som skjuler seg bak gode gjerninger og god reklame. Kan være og er ofte billig det.
   Som med valg-flesk.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2012:
   Saklighet uten perspektiv og ydmykhet strekker nesen for langt.

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. juni 2012, Vinberget:

   9 pluss-grader Celsius og tåke-disig himmel her ute klokken 7 og videre gradvis mot 15 pluss-grader klokken 14. Lett regn fra 15-tiden og i flere perioder utover dagen, stadig tåke-disig, 10 pluss-grader klokken 19 og i overkant av 8 mot midnatt.
---
---

   Marius Reikerås, 18.06. 2012:

   Uavhengige og upartiske domstoler er avgjørende for rettsstaten og for demokratiet. Skei slår fast at ”Domstolene skal sikre individene deres rettigheter etter forfatning og lov. Det skjer blant annet gjennom domstolenes kontroll med at lover er i samsvar med Grunnlov og inkorporerte rettigheter med forrang foran annen lov, gjennom domstolskontrollen med forvaltningen og gjennom rettspleie hvor krav om rettssikkerhet i behandlingen er helt sentralt”.
   Videre: ”En faktisk og grunnleggende forutsetning for at dommerne og domstolene skal kunne utøve den dømmende virksomhet i uavhengighet, er at dommerne har høy faglig kompetanse og de personlige egenskaper som skal til for å opptre uavhengig, samt har de ressurser til disposisjon som skal til for å utøve virksomheten fullt forsvarlig. Mangler her vil gi utrygge dommere – med negative konsekvenser for evner og mulighet til å hevde nødvendig uavhengighet – og det vil også kunne resultere i faglig svake og uholdbare rettsavgjørelser”.

   (Skei, Tore: Domstolenes og dommernes uavhengighet og forholdet til de øvrige statsmakter, s 15-38 i Nils Asbjørn Engelstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år, Fagbokforlaget, 2012).

*

   

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. juni 2012, Vinberget:

   5 pluss-grader Celsius her ute klokken 3 i natt og 4 og endel nokså mørkt grå tåke-skyer drivende lavt mot bakken fra nord-vest klokken 4. Tildels nokså skyet utover formiddagen, men sol og lyst blå-plettet og 16 pluss-grader klokken 13. Nokså overskyet og 12 pluss-grader klokken 19 og 10 med lett regn klokken 22. Grålig dunkelt, fuktig og 9 mot midnatt.
---
---

   Fortsettelse fra forgårs:
   http://www.facebook.com/rune.fardal/posts/226646260788994

   Rune L. Hansen:
   Den folkebevegelsen for menneskerettigheter Aung San Suu Kyi symbolsk står i spissen for i Burma for å få stoppet militær-regjeringen har i Norge sin tilsvarende folkebevegelse for å få stoppet Ap-regjeringens terror-regime, men selv om det er likheter er det også forskjeller - og det er på sett og vis både verre og bedre i sammenligning med hverandre. Norske Ap-regjeringen med utenriks-minister Støre i spissen er også involvert i det som skjer i Burma, i forsøk på å overføre sine egne terror-metoder til Burma.
   Grunnloven og embeds-eder også der det formelle kjerne-problem. Terror-regimet forsøker i og med det formelle å videreføre sin makt særlig via Grunnloven, på lignende måte som Ap-regjeringen ulovlig vil ha og tror seg nylig å ha endret norske Grunnloven. Terror-regimet i Burma forlanger via embeds-eden beskyttelse av sin ulovlige Grunnlov. Terror-regimet i Norge hverken har hatt eller har lovlige embeds-eder.
   Det er likheter og det er forskjeller - og det handler om det kriminelle terror-regimet kontra lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimet både der og her forfølger, fangeholder, torturerer, utplyndrer og ødelegger sivil-befolkningen, land og samfunn. Det ekstra groteske i Norge er at det særlig er barna som ikke bare psykisk men enda mere også fysisk blir holdt som politiske fanger - og med barna som påskudd også foreldrene, familiene, slekt og samfunn. Norge er ganske enkelt mere pervertert i ondskap og grov kriminalitet. Mere pervertert, skjult, falskt og fordekt, bak fasadene. Falskheten og frekkheten mere grotesk, pervers og grusom.

   Odd Arvid Johansen:
   Aung San Suu Kyis har holdt foredrag - om bl.a. smerte.., og det å bli skilt fra sine kjære: "Jeg så spesielt på de to siste formene for lidelse: å bli skilt fra sine kjære og bli tvunget til å leve tett sammen med andre enn sine kjære. Hva var det Buddha kunne ha opplevd i sitt liv som gjorde at han tok med disse to siste formene for store lidelser?"
   http://www.nrk.no/nyheter/nobels_fredspris/1.8204458
   Aung San Suu Kyis Nobelforedrag
   www.nrk.no
   Les Aung San Suu Kyis Nobelforedrag her.

   Rune L. Hansen:
   Ikke noe mysterium det, Odd Arvid. Det var Ap-folk den gangen også.

   Rune L. Hansen:
   Et interessant foredrag. Vi har endel å lære av det som har skjedd og skjer i Burma. Og omvendt. Og det er viktig at vi lærer og forstår på rett vis. Selvfølgelig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2012 via Falske og ekte dommere - penger, lov og rett og urett:

   Både Straffeloven (2005) § 101 & § 102 har inntil 30 års straffe-ramme, til orientering.

   Og Straffelovens (1902) § 60a har lov-bestemt at "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel."

*


   Rune L. Hansen:
   Paragraf 60a går i sin helhet slik:
   "§ 60a. Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.
   Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.
   Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2012 via Falske og ekte dommere - penger, lov og rett og urett:
   http://www.facebook.com/groups/376728652377815/404186956298651

   Sustainability the Musical's Photos, 18.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=401857613183082&set=a.312442188791292.69661.203711999664312&type=1&ref=nf

            601082_401857613183082_1365610473_n.jpg


   "Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will."
   "Where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organizes conspiracy to oppress, rob and degrade them, neither persons nor property will be safe."

   "Makten innrømmer ingenting uten at det blir et krav. Gjorde aldri det og vil aldri gjøre det."
    "Hvor rettferdighet nektes, hvor fattigdom blir håndhevet, der likegyldighet råder, og hvor en klasse blir gjort for å føle at samfunnet er en organisert konspirasjon for å undertrykke, rane og degradere dem, hverken personer eller eiendom vil være trygge."

   Sustainability the Musical, 18.06. 2012:
   Frederick Douglass, an escaped slave who wrote "I prayed for 20 years but received no answer until I prayed with my legs" went on to become a leader of the abolitionist movement, author, statesman, and orator of great influence. He was the first black man to be nominated for Vice President of the United States, on the tiny Equal RIghts Party ticket (and apparently without his consent, interestingly enough) and also wrote "The thing worse than rebellion is the thing that causes rebellion."

*

   
---

---

   Svein Bertheussen, 19.06. 2012:

   Er det sånn at både barnevernet, loven og psykiatrien viser skremmende avsløringer i Rettsaken mot ABB, som kan ha rammet millioner.

*


   
---
---

   Pamela Joy, 19.06. 2012 shared Joshua Ryan Sinclair's note:

   "WE WERE MADE ORPHANS BY BEING SEPARATED FROM YOU..."
   http://www.facebook.com/notes/joshua-ryan-sinclair/we-were-made-orphans-by-being-separated-from-you/440567039295508
   "WE WERE MADE ORPHANS BY BEING SEPARATED FROM YOU ~ in person, NOT IN HEART ~ We longed with great eagerness to see you face to face. For we wanted to come to you... but Satan BLOCKED OUR WAY." ~ 1 Thessalonians 2:17&18 (The Catholic Youth Bible) ...
   By: Joshua Ryan Sinclair

*

   
---

---

   Choose Happiness's Photos, 01.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=367463533317386&set=a.133224493407959.24556.132957943434614&type=1&ref=nf

        197814_367463533317386_1784670689_n%20(1).jpg

   "I once asked an old man, which is more important: to Love or be Loved? He replied: which is more important to a bird: the left wing or the right wing?"  

*


   
---
---

   Julia von Flotow, 19.06. 2012:

   Paying attention to something you love... now that's a wonderful feeling for both the object of your attention and for you.

*


   
---
---

   Trond Ruud, 17.06. 2012:

   TO BE GOVERNED
   "To be governed is to be watched, inspected, spied upon, directed, law-driven, numbered, regulated, enrolled, indoctrinated, preached at, controlled, checked, estimated, valued, censured, commanded, by creatures who have neither the right nor the wisdom nor the virtue to do so. To be governed is to be at every operation, at every transaction, noted, registered, counted, taxed, stamped, measured, numbered, assessed, liscenced, authorized, admonished, prevented, forbidden, reformed, corrected, punished. It is, under pretext of public utility, and in the name of the general interest, to be placed under contribution, drilled, fleeced, exploited, monopolized, extorted from, squeezed, hoaxed, robbed;then, at the slightest resistance, the first word of complaint, to be repressed, fined, vilified, harassed, hunted down, abused, clubbed, disarmed, sacrificed, sold, betrayed, and, to crown all, mocked, ridiculed, derided, outraged, dishonored. THAT is government;that is its justice;that is it's morality." P.J. Proudhon (1809-1865)

*

   Sveinung Vegsund:
   Arkivert !

   Trond Ruud:
   Marcus Thrane hadde P.J. Proudhon som idépolitisk forbilde, så Arbeiderpartiet begynte som noe ganske annet, enn det politbyrået vi sliter med idag.

   Sveinung Vegsund:
   Det vi sliter med naa er den ideologiske arven etter GHB. Husker hun uttalte noe saant "naa skal vi bruke markedet for aa sikre velferdsstaten".

   Trond Ruud:
   Marcus Thrane og "Thranittene" var drivkraften bak det kooperative samvirket. Men, Thrane protesterte indignert da han ble beskyldt for å være mot eiendomsretten. Tvert om: "Eiendomsretten er samfundets hiørnesten", ble han sitert på i Anders Langes Avis, husker jeg. Så arbeiderbevegelsen var visst ikke bolsjeviker i utgangspunktet?

   Sveinung Vegsund:
   Min kommentar ble visst for lang, send meg e post adressa di ?

   
---
---

   Rene Vinding Christensen, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/dadman/10150913013563380

   Sikke et chok! Har børn virkelig brug for begge forældre i deres hverdag og liv?
   (sarkasme, ja)

   Delebørn har det bedre end andre skilsmissebørn
   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/06/18/225325.htm
   www.dr.dk
   De skilsmissebørn, der er en uge hos mor og en uge hos far, har det bedre end andre skilsmissebørn, viser ny forskning.

*

   Rune L. Hansen:
   En fugl med to vinger er altså bedre enn med en vinge.

   Rune L. Hansen:
   Ja. Det er jo noe alle mennesker vet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2012:

   Ja, bv kidnapper, fangeholder, torturerer og dreper barn og foreldre.
   I en overflod, på kryss og tvers.
   En grotesk kriminell virksomhet er hva bv er.
   Offentlig mafia-virksomhet.
   Og det vet de fleste enhver, egentlig.

*


   Rune L. Hansen:
   Det er forskjellige grunner til at de kidnapper, fangeholder og torturerer barna - og foreldrene. Det er nok at de bare har lyst til det, så skriver de falsk dokumentasjon som hvitvaskes.
   Enkelt og greit.

   
---
---

   Ronny Kristiansen, 15.06. 2012:

   nå har jeg knekt arbeiderparti koden!!!

     181261_2985311490797_303543722_n.jpg
     
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4108505241470&set=a.1055382515310.10558.1548262499&type=1&ref=nf

*


   Aina Viola Larsen:
   Ap sauer stemmer i flokk bæbøbæ.

   Ronny Kristiansen:
   et sted må jo de få alle stemmene sine fra.

   Aina Viola Larsen:
   Ja, sauene liker jo og lage lyd av seg hehe.

   Ronny Kristiansen:
   ja de brekeær

   Torbjørn Bønke:
   bæ, bæ he.he takk Ronny :-)

   Torbjørn Bønke:
   Jeg trur Jaggu jeg låner'n jeg gitt :-)med titlen knekt arbeiderparti koden

   Lars Rønbeck:
   Det må jo være en grunn til at opp mot en og en halv million (1,5 millioner) stemmeberettigede ikke går til valgurnen når det er valg.

   Ronny Kristiansen:
   ja koden er knekt

   Aina Viola Larsen:
   Ja Ap er både sauer og appekatter..

   Elin Pettersen:
   Ap- koden slaktes til høsten 2013 !!!

   
---
---

   Kristian Berg, 16.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/norpart/10151239683019152

   ‎(( Denne artikkelen fant jeg langt ned på nettsiden til E24, Publisert: 15.06.2012 13:59. Det forteller meg at vi har mange rødgrønne journalister i dette landet. ))

   Hva mener Jens egentlig? - Spaltister - E24
   http://e24.no/kommentarer/spaltister/hva-mener-jens-egentlig/20242290
   e24.no
   Jens Stoltenberg er ivrig til å belære kriserammede euroland hvordan de skal forbedre sine økonomier, men hva gjør han for å forbedre norsk økonomi?

*

   Erling Olsen:
   skamløs skjøge den mannen.
   Elendig leder.
   Hadde det ikke vært for oljepenga,, ja jeg tørr ikke tenke tanken hvordan det hadde vært her da .. med denn kroppen ved roret

   Sigbjørn Utland:
   Men hvem skal vi slippe til makten??? Høyre og FRP vil jo radere ut bondebestanden i Norge vet å kutte 4 miliarder på tilskuddene og Høyre vil kutte 30 % på sykelønna til de ansatte. Er dette evt. veien å gå. Demelig at de rike skal få enda mere og de fattige få enda mindre. Jeg bare spør, Hva er et reelt alternativ som gagner Landet?????

   Branislav Blazevac:
   ‎Sigbjørn Utland "Men hvem skal vi slippe til makten???"
   Jeg mener at vi bør slippe det norske folk til makten. Representativ demokrati som styresett som vi har idag har konservert skattesystemet uavhengig om det er høyre eller venstre siden som har regjeringsmakt. Løsningen er direkte demokrati.
   Sigbjørn Utland "Demelig at de rike skal få enda mere og de fattige få enda mindre."
   Skal gi ett eksempel: Petter Stordalen kan på en lovlig måte drive med skatteplanlegging og betale 0,1% i skatt årlig.
   En uføretrygda som mottar liten trygd som er pr. definisjon ifølge EU fattig betaler 15% årlig på bagatell sum vedkommende mottar.
   Jeg har ingenting imot entreprenører som Petter Stordalen som driver med lovlig skatteplanlegging, men jeg er imot politiker skapt skattelovgivnig som er så nådeløs i forhold til de som har minste inntekter.
   Vi har 150 husholdninger her i landet som kontrollerer 90000 millioner kroner. Vi har også 5000 personer her i landet som mottar over 52% av all kapitalinntekt pr år. Det er legitimt å stille spørsmål om skattelovgivningen i dagens form er noe folk flest ønsker seg.

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   ‎*applaus til Branislav*

   Rune L. Hansen:
   ‎"Det var storslagen feiring av Aftenposten forleden. Den gamle tanta i Akersgata fylte 150 år.
   Det ble også markert at Aftenposten nå er større enn VG og landets største avis. Selv om det ikke ble sagt så høyt at det er VG som har stupt i opplag, ikke Aftenposten som har gått fram.
   Noe som fikk enda mindre oppmerksomhet i feiringen av de 150 årene var Aftenpostens posisjon under krigen. Der de lenge før krigen inntok en posisjon som svært nazivennlig. Og disse sympatiene beholdt Aftenposten like til maidagene i 1945.
   En svart del av historien til Aftenposten som mange så ut til å legge et glemselens teppe over.
   En rekke aviser i Norge profitererte grovt på krigen. Mens andre aviser, som TA, ble robbet, okkupert, personalet fengslet og utstyr ødelagt.
   Kåre Willoch skrøt uhemmet av Aftenposten i radioen denne uken. Han hevdet at Aftenposten og partiet Høyre etter krigen hadde vært bortimot i en konstruktiv symbiose, mens A-pressen var under destruktiv partidisiplin.
   Det er selvfølgelig tøv og tull fra den gamle statsministeren.
   Under redaktør Sundar var Aftenposten et utagerende Høyre-organ. Selv om Sundar mente at det var Høyre som fulgte Aftenposten, ikke motsatt.
Det er forresten morsomt at to av de fremste lederne i Aftenposten de siste årene, Olav Mugaas som var adm. direktør inntil nylig og Hilde Haugsgjerd som er sjefredaktør nå, har kommunist-bakgrunn.
   Mugaas var disponent i Klassekampen før han via Arbeiderbladet havnet i Aftenposten. Hilde Haugsgjerd var i AKP (m-l) og leder i Rød Valgallianse i flere år.
  Og nå er hun sjefredaktør i Aftenposten."

   http://tabloggen.origo.no/-/bulletin/show/571060_hukommelsestap-om-aftenposten
   Hukommelsestap om Aftenposten?
   tabloggen.origo.no
   Hukommelsestap om Aftenposten?

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat:
   "Det kan være opportunisme, pragmatisme, eller ren nyorientering som ligger til grunn for slikt. Men det er selvfølgelig lov å skifte mening.
Apropos krigsprofitt som Aftenposten lot tikke inn på velfylte kontoer i krigsårene: I løpet av årene som naziavis, så hadde de en omsetning på over 60 millioner kroner og overskudd på mange millioner.
   Boten som de måtte betale, i 1949, var 100 000.
   Hvilket man må si var ganske lønnsomt for den gamle tanta.
   Man kan jo undres over at unge norske jenter som ikke gjorde annet galt enn å bli glad i en ung tysk soldat, ble merket for hele livet. Mens en avis som opererte med nazi-propaganda og sviktet landet sitt, feires som frihetens forpost her nord.
   Det er vel litt som min kjære gamle tunghørte bestemor sa: «Jeg hører det jeg vil høre».
   Når det gjelder aviser er det åpenbart at man husker det man vil huske…"

   Rune L. Hansen:
   Sitat en av kommentarene:
   "Dette var en veldig interesant artikkel Ove.. all honnør til deg og T.A for den….
   Ikke nok med at Willock skryter avisa aftenposten opp i skyene, men Statsminister Jens Stolrenberg skrøt jo også av at nettopp Aftenposten på dørmatta hver morgen i hans barndom,var med på skape hans politiske liv… Hmmm, dette er virkelig HOT STOF!!!!!"

   Rune L. Hansen:
   Fra en til av kommentarene:
   "Dagens A-magasin tar for seg denne krigsproblematikken.
   Helge Krogh har skrevet : 6te kolonne: Norsk industri under krigen.
   Mange tjente grovt på å levere krigsutstyr til tyskerne (og på å bygge altlanterhavsvollen). Alt fra fisk og landbruksprodukter til karbid og båter ble produsert. Og etter krigen klipte menn håret av jentene. Barskingene, etterpå gikk de vel på jobben, på de fabrikkene som hadde levert krigsutstyr til det tredje rikets hærer."

   Rune L. Hansen:
   Og fra en til:
   "Sannheten kommer(nesten)bestandig for en dag,selv om akkurat denne historien er en nyttig repetisjon av kjente ting.Som et apropos til akp`erene i aftenposten stormer det for tida rundt sos rasisme og sjefen sjøl kjell gunnar larsen med dekknavnet “joe hill”, selv gammel akp`er.
   Motstandsmannen Kjell Staal Eggen fra Skien har jo også bidratt sterkt til at kunnskapen om ev.jødehat i motstandsbevegelsen i telemark har kommet på bordet.
   Heltegloriene kan vel falme på noen og enhver ettersom avstanden til 2 vk øker."

   Rune L. Hansen:
   Og en til:
   "Aftenposten tilbød en million, men Arbeiderpartiregjeringen (eller deres jurister) satt boten til kroner 100 000. Man kan da ikke beskylde Aftenposten for at de får en for liten bot, men se på hvorfor boten ble liten. Kan det ha noe å gjøre med industriens krigsprofitt montro?"

   Rune L. Hansen:
   En til:
   "Jeg tilhører dem som lærte å lese gjennom å lese Aftenposten, og “Sorry” knakk koden. ((Dessverre passerte hele 70-tallet, uten at jeg forsto Sorry!) Aftenposten har alltid vært en avisene i postkassen og jeg synes 150 år er respektabelt, og fortjener en feiring, men det er ikke ensbetydende med at vi har glemt hvem som var et organ for okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling under 2. verdenskrig eller at Afp. gikk til topps, fordi VG har gått mest ned i opplag. Opplagstallet ble for øvrig kommentert av HH :) Etterkrigshistorien viser at den korreks som ble gitt Aftenpostens, nærmest var som et vennlig klapp på skulderen.
   En litt tilpasset grad av historiefortelling, er vel ikke noe som bare blir bedrevet av (eller hos) “Tanta i Akersgata”?
   Om journalister som bytter beite. Der tror jeg Petter Ljunggren har svaret. Meget fritt oversatt av undertegnede: Før var journalistikk tuftet på ideologisk politikk, nå er det en jobb. Han fremholder også at det er en medvirkende årsak til at pressen ikke gransker seg selv."

   Rune L. Hansen:
   En til:
   "Roger, tror nok ikke regjeringen fastsatte bøtene – sjelden regjeringene dømmer.
   Premissene ble i alle fall lagt av Høyesterett.
   Og om Aftenposten tilbød seg å betale en million så var det sikkert bisarre forutsetninger knyttet til det.  
   De krevde jo også at det lille de betalte skulle holdes hemmelig. Hvilket det også ble fram til for omtrent 20 år siden.
   Hanne, selvfølgelig bør og kan folk bytte beite. Og ta feil – eller endre seg. Jeg har respekt for både Mugaas og Haugsgjerd. Flinke folk.
   Derimot er det å bytte beite til å jobbe for en okkupasjonsmakt, en diktatorisk, nazistisk tyranni – slik mange i Aftenpostens redaksjon gjorde, i drøyeste laget.
   Likevel var mitt hovedpoeng forskjellen mellom hvordan man behandlet ungjenter som kanskje ganske uforvarende havnet i “uløkka” – og en svær, mektig krigsprofitør påfallende.
   Mange av disse jentene ville sikket gladelig betalt mye for å kunne fortsette – nærmest ubesudlet i folkeopinionen.
   Aftenposten betalte vel omlag to prosent (!!) av profitten sin i bot."

   Rune L. Hansen:
   Følgende sitat er hentet fra Wikipedia:
   "Under avisoppgjøret etter krigen inngikk Aftenposten, som hadde hatt en samlet omsetning på 60,9 millioner kroner under krigen, og et anslått overskudd på 3,5 millioner, høsten 1949 en konfidensiell avtale om å betale kr. 100 000 til statskassen.2 Til sammenligning betalte Bergens Tidende og Adresseavisen, som begge hadde hatt betydelig mindre inntekter enn Aftenposten, henholdsvis kr. 194 000 og kr. 600 000. Dette hadde sin årsak i at avtalene var konfidensielle, og at avisene derfor ikke kjente til hvor mye de andre hadde måttet betale. Innholdet i disse avtalene ble først kjent i 1990."
   http://no.wikipedia.org/wiki/Aftenposten
   Aftenposten - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Aftenposten er Norges største avis, etter VGs betydelige opplagsfall i 2010.[1] Den er også den største norske abonnementsavis, og utkommer i Oslo.

   Rune L. Hansen:
   En til:
   "Ja, det er “morsomt” at Hilde Haugsgjerd er sjefsredaktør i Aftenposten, og at avgått adm dir Olav Mugaas er forankret med kommunistbakgrunn – at Sigurd Alleren er professor i Journalistikk (den eneste i sitt slag) ved UiO er like “morsomt” – ja – at 3 personer som har tilbedt Stalin, Mao og Pol Pot – og som aldri har tatt avstand de gjerninger despotene gjennomførte – nå satt/sitter i posisjoner som setter dagsorden i daglige medier – såvel setter dagsorden for nyutklekkende journalister.
   Det er et kjennetegn at journalister og/eller aviser ikke tar kritikk – de går som oftest i forsvarsposisjon – uansett og når som helst – så også for Aftenposten – det som kan ihjel ties – forblir ihjeltidd – og Aftenposten er ikke alene i så måte.
   Sett i ovenstående form – har ingen skiftet mening – meningene har bare endret presentasjonsform-/fora.
   Jeg var ikke klar over den sterke nazi-tilhøringheten Aftenposten hadde under- og til krigsslutt – i så måte synes jeg OM`s sin opplysning er god voksenopplæring."

   Rune L. Hansen:
   En til:
   "Følgende er sakset fra nettavisen,og det er stor grunn til å lure på følgende:har vi virkelig fått de journalistene vi fortjener?
   “Professor Frank Aarebrot og Respons har foretatt et utvalg i sfæren til Mediebedriftenes Landsforening/Norsk Journalistlag, som viser at journalistenes politiske holdninger er noe helt annet enn hva folket de skriver for har.
   Tidligere har man klaget over minoritetsandelen til journalistene, men det står verre til med den politiske balansen.
   Mens Frp er Norges nest største parti, hadde ikke partiet fått én eneste kandidat på Stortinget dersom journalistene fikk bestemme. Ikke én.
   Til sammenligning ville det ytterste venstrepartiet, Rødt, fått ni representanter. Heller ikke KrF har noen støtte blant journalistene, mens Sp ville fått én plass.
   Den helrøde dominansen blant journalistene blir enda mer iøynefallende, ved at Ap ville fått 72 representanter på «Journalistenes storting», mens regjeringspartneren SV ville fått 39 representanter.
   Ellers viser undersøkelsen til Aarebrot at Høyre ville fått 26 representanter, mens Venstre ville fått 22 representanter.
   Aarebrots journalistundersøkelse bekrefter holdningene som kom frem i fjorårets undersøkelse av «Journalistenes storting». "

   Rune L. Hansen:
   Litt fra en til:
   "For meg synes det tvert om; interessen for folks privatliv man ser i journalistikk á Se&Hør virker jo godt forankret på den politiske venstreside. Det er jo nettopp fra den kanten man har de sterkere meninger om hvordan folk bør leve sine liv."

   Rune L. Hansen:
   Og fra en til:
   "Siden du nevner Jens Stoltenberg; han ble håndtert ganske forsiktig av norsk presse da han for noen år siden bulket en annen bil på en parkeringsplass sentralt i Oslo, for å så gå ut, inspisere skaden, se seg om og legge igjen en falsk lapp på vindusruten (en parkeringslapp uten videre skriblerier..), for å så stikke fra åstedet. Men han ble observert – først benektet partiapparatet det hele (ingen fikk fatt på Stoltenberg selv), så forsøkte de å diskreditere vitnet (men ga fort opp dette da det viste seg å være en offiser innen e-tjenesten som absolutt ikke fant seg i slikt), for til slutt å innrømme fadesen med en fårete og lite plausibel forklaring da kjøreboken for bilen Stoltenberg ble fremlagt som endelig bevis. Skaden på bilen var forøvrig godt synlig, og beløp seg til tusenvis av kroner.
   Denne brist i Stoltenbergs personlige karakter var norsk presse bemerkelsesverdig lite opptatt av, saken ble lagt død innen et døgn. Siden har den ikke vært nevnt fra det hold. Sammenlikn så dette med Eli Hagens famøse ferd ned slottstrappen i bil, som fremdeles er en gjenganger i norsk presse. Hvilken sak har størst nyhetsverdi? Hvorfor skriver så journalistene om det ene men ikke det andre, har dette å gjøre med deres politiske preferanser – den generelle sympatien med en politisk vridning og antipatien til den annen?
   I et større bilde: hadde det vært annerledes, ville nyhetsbildet vært mer nyansert dersom man hadde hatt journalister med et politisk syn som reflekterte den virkelige politiske tilhørighet i befolkningen, heller enn noe som likner en politisk sekt på venstresiden?"

   Rune L. Hansen:
   Og fra en til:
   "Og når Ove nevner den uhyggelige behandling norske unge jenter fikk gjennomgå mange steder, mens krigsprofitører gikk ganske klar, er en skamplett på vår etterkrigshistorie. Rart at du trekker fram disse"feilforelska" jentenes skjebne: Jeg har nettopp lest boka Tyskerjentene av Helle Aarnes, journalist i Bergens Tidende, som ga henne Den store journalistprisen for artikkelserien “Tyskerjentene” i BT. Det er en vond og mørk side av vår krigshistorie. Disse jentene brøt ingen lov, men straffen var nådeløs. De ble utsatt for statlige overgrep, internert og deportert til Tyskland. Noen ble lobotomert og mange måtte gi bort barna de hadde fått med en tysk soldat. Det er lite hyggelige lesning og hårreisende holdinger som lignet nazistenes som norske myndigheter, leger og andre viste og praktiserte overfor dem og barna deres.
   Dette er de mange svært “ubehagelige” beretninger om kvinneskjebner vi aldri fikk høre."

   Rune L. Hansen:
   Og fra enda en:
   "At hevnen gikk noe langt,er slik det er etter en krig og slik en må regne med. Stort sett syns jeg de norske jentene fikk som fortjent. Folk som fikk famile drept og torturert av nazistene, kan en ikke regne med oppfører seg rasjonelt så nært i tid som oppgjøret fant sted. Det var ikke lov for gode nordmenn å forelske seg i tyskere og sette det ut i handling under krigen. Slik var det bare."

   Rune L. Hansen:
   Og fra en til, her til slutt:
   "Krigsprofitører som virkelig skodde seg og ga blaffen i holdninger, voksne mannfolk med sans for penger derimot og med lite annet som drivkraft enn grådighet for sine handlinger har sluppet lettvint unna. Men som det låt den gangen: It’s a mans world. En skuffer unner teppet, det som passer en."

   Elin Pettersen:
   Han taler i "tunger", stakkar !!!

   Rune L. Hansen:
   Det er vel mange tunger i Norge, og hvor mange flokker?

   Rune L. Hansen:
   Men ører mangler vel?

Vi trenger og må få bedre ører

Du sier at noen er forurettet av de prektige.
Og du sier at overfor det nu er vi avmektige.
Og du sier at det er det ingen som vil høre.
Og du sier at vi burde hatt et stort åpent øre.

Et stort interessert øre hvor vi kunne fortelle.
Et hørende øre som ikke vil våre penger telle.
En sosial tjeneste for menneskeverdet å tjene.
Et åpent øre, - så forurettede aldri blir alene.

For alle og enhver som efter redningen leter.
Åpent for alle, med hensynsfulle muligheter.
Uredd for korrupsjon, vold og maktmisbruk.
Om så urettens skikk og bruk er Fandens kuk.

En trygg, alltid åpen dør, hvor noen vil høre.
Åpent øre for alle, - som kan og vil noe gjøre!
Hjelpende enhver, - hvor ingen står til stryk.
Åpent også for stygg, fattig, forfulgt eller syk.

Vi trenger flere slike som uretten ikke må akte.
Ører innordnet for å våge og tørre og makte.
Ører som er dører til hensynsfulle samfunn.
Dører som fører vår sak til trygghetens grunn.

En eller flere dører, i Ordets tjeneste uredde.
Som med folkevett og i lov og rett kan redde.
Som i ærlighet og kjærlighet kan å bedømme.
Hjelpende uten å bebyrde og uten å fordømme.

Plagende korrupsjon, maktmisbruk og bedrag.
Motvirkende dette hver eneste stund og dag.
Et slikt øre imot troløshetens og falskhets spill.
Og til dette øre et mangfoldig samvirkende til!

   *

   Rune L. Hansen, 02, 1998.

   ***
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/Hardrock.htm#Vi trenger og må få bedre
   Hardrock.htm / Hardnakkede knoker
   hunwww.net
   En ansamling leilighetstanker preget av forfall og forestående global dommedag. Av Rune L. Hansen. 53 dikt.

   
---
---

   Anne Skaner, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/101506113319331/138963719573570

   Donia 15 dog av lunginflammation – vems är ansvaret
   http://anneskaner.wordpress.com/2012/06/19/donia-15-dog-av-lunginflammation-vems-ar-ansvvaret/
   anneskaner.wordpress.com
   Nu är det klart, obduktionsrapporten på Donia 15 som dog i sitt familjehem har kommit. Dödsorsak Lunginflammation. Vilken normal tonåring dör idag av denna sjukdom när knappt HIV/AIDs patient...

*

   Lena Andersson:
   Det måste ju vara fam hemmet som har det största ansvaret, Doninas liv, låg ju i detas händer, detta måste ju media ta upp :/

   Lena Andersson:
   Tycker inte man kan skylla på varande i detta ärendet :/

   Rune L. Hansen:
   Nei, ingen har skylden, alt er likegyldighet.

   Rune L. Hansen:
   Hvem som fangeholdt, torturerte og drepte henne er likegyldig.

   Anton Karhu:
   Bra att du skriver om det!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan og hvorfor det skjedde også.

   Rune L. Hansen:
   Kanskje vi kan få det bedre om politi, myndigheter, regjering, lov og rett avskaffes?

   Carina Andersson:
   Nu borde polis ta upp det igen. När de vet allt fakta

   Lena Andersson:
   Jo fam hemmet, hade det största ansvaret i detta.

   Lena Andersson:
   ‎.................

   Lena Andersson:
   http://anneskaner.wordpress.com/2012/04/29/donia-hade-inte-behovt-do-tragisk-familjehistoria/......................
   Donia hade inte behövt dö – tragisk familjehistoria
   anneskaner.wordpress.com
   Någonstans i Europa packar Donias mamma,  Annina väskan för att åka till Sverige och begrava sin dotter. Det får hon göra för Socialtjänsten i Simrishamn som nu är ett ärende mindre. Men...

   Ann-Louise Linder:
   Jag blir så ledsen när jag läser detta hemska eller vad man skall säga om det hela. Så jag gråter. Det kunde lika gärna ha varit mina barn ju. KRAMIZZ.

   Lena Andersson:
   Enligt detta kan man ju undra om inte Donia, varit utsatt för psyckisk mobbning?

   Carina Andersson:
   Ja och därför måste vi göra något. Får inte hända igen

   Carina Andersson:
   Ja med så många som skulle ansvar för henne och hennes mående. Det är inte normalt att dö så här 2012. Man blir rädd riktigt rädd.

   Lena Andersson:
   Jo detta är skrämmande, o detta 2012, o vad jag förstått, så ska dom ha klagat mycket på hur hon luktade? o va tvungna att vädra mm................ Hur tror ni Donia, kände sig då? o ingen mob, på rummet, o inte alltid tillgång till data, o på detta sättet, att skrämma henne, med olika saker.

   Rune L. Hansen:
   Hun var kidnappet og under fangehold, utplyndring og tortur. Det kunne vel ikke vært stort verre?

   Rune L. Hansen:
   De tar våre barn og våre foreldre og våre menneskerettigheter, integritet, familie, hjemsted, fortid, nutid, fremtid og livets rett ...
   Fordi det ikke er seg selv det gjelder.

   
---
---

   Tobbe Mårtensson, 13.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/101506113319331/138963719573570

   Konstigt!!!!
   Innan skrevs det var dag , men så fort Donia kom i jorden skrivs ingenting??? Jobbar ni i det tysta eller? Dömmer ingen så ta det inte så, men mycket snack innan och nu inte ett ljud på en hel vecka

*


   Lena Andersson:
   Så sant Tobbe Mårtensson, detta är fruktansvärt, men det är väl papper som måste fram, av Annina, som ska skickas in, för att komma vidare i detta hemska, som inte får hända, en överklagan eller något?

   Tobbe Mårtensson:
   Vi håller på , så det kommer ta tid men skall finna den skyldiga, vilket i sig inte gör att Donia kommer åter, men man kan försöka stoppa den eller de som ligger bakom detta

   Lena Andersson:
   Tack Tobbe, att ni fortsätter, jag vill inte lämna detta fallet, det är inte meningen att barn, ska få gå bort, på detta viset. barnen har väl också en RÄTT i samhället.

   Lena Andersson:
   Vet att allt tar sin tid, gällande papper, men jag hoppas att detta forsätter, o att vi inte glömmer Donina ♥

   Annina Karlsson:
   Har det verkligen gått en helvecka? Jag kanske landar efter alla intryck, men allt finns i mina tankar och jag ska sammanställa en heldel

   Ann-Louise Linder:
   KRAMIZZ PÅ DIG MIN VÄN.

   Lena Andersson:
   kramar till dig Annina ♥

   Tobbe Mårtensson:
   Sorry glömde Annina 0709561322 ring när som, får höras efter midsommar.

   Lena Andersson:
   Jo jag önskar att alla som kan, går vidare med detta ärendet, det får inte GLÖMMAS ♥

   Carina Andersson:
   Ja jag väntar på samtal om hur det blir. Har erbjudit mig hjälpa till men kan inte göra det ensam.

   Lena Andersson:
   Nej det förstår jag, detta är så stort, så många måste hjälpa till i detta ärendet ♥

   Lena Andersson:
   Kramar till dig Carina Andersson, för det DU gör ♥

   Lena Andersson:
   Själv är jag dålig, o sitter för långt bort, o har har redan kört mitt lopp, det tog mig 6år, är rätt slut idag, men jag kan vara med här o dela, o stötta. kramar från mig ♥

   Carina Andersson:
   Ja Lena här blir inte mycket gjort nu. Samlar krafter och väntar på att de ska få alla papper har inte hört något. Nu har jag så klart blivit sjuk också Kram

   Lena Andersson:
   Nej det va inte roligt att höra, men väntar du papper, så kan du ju inget göra endå, så krya på dig kramar från mig ♥

   Elisabeth Öhman:
   Tror att vi alla var helt slut efter allt som hänt... du kan inte döma oss så... tror du vi är övermänniskor....??? Önskar jag orkat jobba dygnet runt med Donias tragiska bortgång.. men jag har inte de krafterna... antagligen inte de andra heller

   Rune L. Hansen:
   De torturerer og dreper våre andre sine barn også. Og vi vet egentlig hvem som gjør dette.

   
---
---

   Lena Andersson, 16.06. 2012:

   Dom tog "våra" barn
   http://fostermamman.blogspot.se/
   fostermamman.blogspot.com
   28 oktober 2009 tog socialtjänsten i Mark "våra" barn. Två små fosterbarn som bott hos oss hela sitt liv. Följ min kamp att få hem dem till det de ser som sitt och samtidigt visa på alla missförhållanden som förekommer inom socialtjänsten mot små barn på redan utsatta barns bekostnad.

*

   Lena Andersson:
   Enligt detta ska Doninas fall gå att anmäla, gå in o läs detta.

   Lena Andersson:
   Vill att ni som håller lite i detta, kollar upp det, verkar som det skulle kunna gå att anmäla Doninas dödfall här.

   Lena Andersson:
   Som en annan skrev, anmäl läkaren för fel behandling, upp till patientnämden, kan ju vara något, för att komma vidare............. ♥

   Lena Andersson:
   Citat :
   Anette Mattisson:
   Gör det fort, anmäl vårdcentralen eller vad det var...... kanske kan systern anmäla om hon har åldern inne...........

   Lena Andersson:
   Citat :
   Anette Mattisson:
   Man dör för fan inte "naturligt" i lunghinneinflammation när man är 15 år, inte när man är 103 heller........ Men när man är 103 så brukar man inte sätta in behandling igen, det är liksom ett tecken på att kroppen "stänger ner"........ kanske mer ok när man är 103.........

   Anette Mattisson:
   Pencillin botar lunghinneinflammation, vanligt pencillin, i värsta fall ska man byta sort......

   Lena Andersson:
   Nej det gör man inte, något stort fel har begåtts här :/
   ..................

   Lena Andersson:
   ‎....................................

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3525558172403

   Familien er samfunnets grunn-celle - og vår viktigste og mest kostelige verdi.

*


   Hege Birgitte Skaar Bower:
   Ja, enig, men ikke alltid at man har den tilgjengelig....

   Rune L. Hansen:
   Alltid bare Gud som er større og størst.
   Og hva som mangler mangler.

   Rune L. Hansen:
   Rettferdighet og neste-kjærlighet har sitt rede og hjem i familiens hjerte.
   I og for uskyld. trivsel, trygghet og utfoldelse.
   Større enn seg selv.

   
---
---

   Kai R Schantz, 18.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/barneloven/376458865747684/

   En far uten rettigheter
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1863685.ece
   www.aftenposten.no
   DELT SAMVÆR. Så skjer det igjen. Det er min tur å være sammen med barnet mitt, men mor vil ikke.

*

   John-kyrre Fjeldvik:
   Jeg kan garantere at barnevernet (BV) griper inn når det er mors interesser de skal forsvare. En far på østlandet oppfordret barnevernet til å snakke med mor mens hun saboterte samvær, sendte barnet avgårde med fremmede, mannlige bekjentskaper i stedet for til far osv., men de ville ikke blande seg inn i dette. Derimot var de kjapt på banen da far ikke ville bryte normal samværsavtale for at mor alene skulle følge barnet til første skoledag, og nektet far å være med (i sterk strid med barnets ønske). De sa rett ut til far at han måtte levere barnet til mor, fordi det naturlige var at hun fulgte til skolen, og far burde holde seg vekk fordi mor ikke ville ha ham der! Far hadde samvær den aktuelle helgen frem til skolestart, men mor hadde forlangt å få barnet hjem tidligere, og nektet samtidig far å delta.

   Tobias Holm:
   Jeg tror kvinnen anno 2012 er en sterk kvinne med egne meninger. En kvinne anno 2012, vil ikke være et offer. En kvinne anno 2012, vil klare seg selv! Hun blir oppfordret til å være selvstendig. Kampropene har runget siden kvinneoppgjøret startet! Og jeg er en av de som heier med! Jeg tror ikke kvinnen anno 2012, ønsker å bli undervurdert, sett på som underdanig, eller behandlet som offer! Hun er smartere, sterkere og bedre enn som så! Jeg heier på kvinnen anno 2012, og har tro på at hun ikke ønsker å bli spesialbehandlet fordi hun er kvinne. Slik systemet er bygget opp i dag, kan en ulv i kvinneklær enkelt utnytte dagens system til sin fordel.

   Eivind Bade:
   Veldig bra at du trekker frem denne kronikken fra 30.06.07, Kai. Faren beskriver detaljert hvordan han står totalt uten offentlig støtte ved samværssabotasje. Dette er et enormt problemområde. Anslagsvis 25 000 barn er offere for mors samværssabotasje. Jeg forstår av websiden din at du også er offer for samværssabotasje, Kai? Da kan du muligens også bekrefte at verken familievern, barnevern eller andre kan hjelpe deg i dag heller hele 5 år etter at faren beskrev den grove overgrepssituasjonen han var offer for? Jeg har inntrykk av at norske politikere løfter ikke en finger for å avhjelpe denne motbydelige form for vold i nær relasjon. Skulle ønske vi kunne organisere fedre mye bedre og kanskje arrangere regelmessige demontrasjoner foran Stortinget med krav om støtte bl.a. ved samværssabotasje.

   Eivind Bade:
   Jeg mener familievernskontorene bør oppgraderes og styrkes slik at fedre som er offere for samværssabotasje kan henvende seg dit og få hjelp. Familivernkontoret bør umiddelbart registrere saken og kontakte mor for å be om hennes syn på saken. Familevernkontoret bør videre være behjelpelig med å etablere samværsavtale, veilede far ved lengre samværssabotasje om muligheter for omsorgsovertakelse via barnefordelingssak, dokumentere saksforløp i barnefordelingssak og forøvrig bistå som rådgiver for dommeren. Det bør videre utarbeides saksstatistikk slik at vi får bedre oversikt over samværssabotasjens omfang m.m.

   Rune L. Hansen:
   ‎"Samværs-sabotasje" er et falskt ord og betyr egentlig ulovlig og straffbar kidnapping, fangehold, utplyndring, falsk familie-stand, osv.
   Ny-talen til mafia-virksomheten.

   Rune L. Hansen:
   Ingen lar seg vel lenger lure av slikt??

   Rune L. Hansen:
   Les Straffeloven!

   Kai R Schantz:
   ‎Eivind, Jeg kan bekrefte at det ikke finnes noe offentlig støtte å få noen plass. Ingen plass, familimeglerene gidder ikke mer enn hva som er krevet av dem og det er å innkalle til megling hver gang den ene foreldre ber om dette, min personlige erfaring er at de ikke engan purrer opp eller prøver å få til mekling om mor ikke møter, da jeg har bedt om ny mekling ved 3 anledinger fordelt på siste to år og barnemoren har ikke møtt opp en eneste gang, og da trekker bare megler på skuldrene å sier han ikke kan gjøre mer.

   Heler ikke Barnevernet vil bruke bare litt av all den makten de er gitt på helpe fedre og deres barn, eller de hevder selv at de ikke kan engasjere seg da samvær hører inn under barneloven, og BV kun har kompetanse i barnevernsloven som sitt arbeidsområde, så samvær er ikke inn under deres kompetanse område da kun barneloven regulerer samvær, dette har de fått klare retingslinjer på fra BLD! Dette i motsetning til slik som mange tror at i det minste BV, de eneste som har som sinn enneste oppgave å beskytte barn (hevder de høytidelig selv) at de ville bry seg og engasjere seg når et barn blir påført et slik overgrep som det å bli nektet retten å få ha sin pappa i livet sitt, med dette store tapet, savnet og skaden dette gir et barn.!

   Rune L. Hansen:
   Det er som du sier, Kai R, og i en overflod enda verre. Alt og det hele massivt fin-justert for kidnapping, fangehold, tortur, utplyndring og drap overfor barn og foreldre, via grov-kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring den offentlige politiske og juridiske forvaltningen, med det svake kjønn bevisst tilsiktet som svikere og delaktige. Kriminalitet av verste sort, med terror- og likviderings-enheter som det falske barnevernet, det falske familievernet, de falske dommerne, NAV, Statens Innkrevingssentral, påtale-juristene, politiet, osv. som fot-soldater og nyttige "idioter".

   Rune L. Hansen:
   Og de later som om de ikke kan hverken lese eller forstå det enkleste av det enkle av lov og rett gjeldende i og for Norge. Men lager og bruker heller ulovlige lover og regler som de manipulere efter forgodtbefinnende og fritt med.

   Einar Nyaas:
   Nå er i alle fall straffeloven § 216 revidert, så det går i riktig retning. Men uten politisk forståelse for 50-50 som normativ løsning, er det fremdeles en lang vei å gå. Men - det har skjedd forbedringer siste 10 år.

   Rune L. Hansen:
   Er Straffeloven § 216 revidert, i så fall hvordan og når?
   Og det går ikke i riktig retning, Einar Nyaas, mht. hva den politiske forvaltningen holder på med. Tvert om, meget så tvert om. Og det har ikke skjedd forbedringer de siste 10 år, tvert om. Og lov og rett er hva de minst av alt bryr seg om, annet enn bruk og manipulering av ulovlige lover og regler. Usannheter og falske forhåpninger er ikke veien å gå!

   
---
---

   Jane Øvertungset, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407047049337315&id=586346336

   Dessverre, slik er det........
   Ingen plass i Stoltenbergs felleskap
   http://www.nyhetsrullen.no/hjem/99-ips
   www.nyhetsrullen.no
   Nyhetsrullen Tør hvor andre tier

*

   Rune L. Hansen:
   Og all verdens triks for å få det til å se annerledes ut.

   Jane Øvertungset:
   Ja, fasaden må være fin........ men hvor mye lenger kan all urett som blir begått holdes skjult for folk flest....??

   Rune L. Hansen:
   Som så ofte, katastrofalt ødeleggende og drepende for lenge?

   Jane Øvertungset:
   Ja, dessverre!

   Rune L. Hansen:
   At grov-kriminelle i den offentlige (inklusivt politiske, juridiske) forvaltningen hærjer fritt er katastrofalt for ethvert samfunn, verden og virkeligheten.
   Mere enn noe som helst annet.

   Jane Øvertungset: 
   Det er det absolutt! Det vil ta TID før det blir slutt på urett begått mot den vanlige Ola & Kari (OM det i det hele tatt kommer til å ta slutt........?? Jeg vet ikke, men det ser ikke lyst ut..... ) og i mellomtiden er det mange, mange som får lagt sine liv i ruiner av en eller annen off. instans.........

   
---
---

   Borg Viktoria, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/184175968301450/405642866154758/

   Jag måste bara kommentera att alla socialsekreterare är utbildade till att hjälpa barn som far illa. Sen att föräldrar ogillar beslutet är en helt annan historia, men tänk efter, om ingen hade tagit tag i barnen som far illa på många plan, vart hade då dessa barn hamnat?, i en grav vid 14 års ålder?.

*


   Jonas JW Wirsén:
   ‎Borg Viktoria du vet tydligen inte mycket om soc, redan under utbildningen lär dom sig kidnappa lätta barn.. Det vill säga att dom ine ska omhänderta barn som råkat illa ut då de kostar för mycket, dessutom lär dom sig att prestige är viktigare än att göra rätt...

   GB Bergman Bergman:
   Utbildade till att stjäla våra barn, det kan de. Vad vill du ha sagt med detta inlägg? Försvarar du soc, med att påstå att de har kompetens? Visst finns det barn o ungdomar som behöver hjälp? Men de barnen får aldrig komma tillbaka till sina bioföräldrar, även om det skulle vara bästa lösningen. Kallas det kompetens? Vet du hur stor skada dessa barn tar, för resten av livet? Det är väldigt få handläggare på soc som arbetar för barn o deras föräldrar, thats it! Jag har sett så mycket under 50 års tid, så deras kompetens, ger jag inte mycket för.

   Mona Hedström:
   vad ni änn säger .så är det lagen säger att de ska jobba för för barnens bästa ......... som de inte alls jobbar för alls ... det är mest invandrare arbtslösa eller sjukskrivna de tar barn för .... som att barnet har det bättre hos en familj där de jobbar från 4 till 19 ex ?...... hela deras utbildning ska skrotas och det måste byggas upp något annat ...... men jag vet inte hur

   Borg Viktoria:
   Jonas; jag vet väldigt mycket om Växjös socialtjänst och visst jag vet absolut inte mycket om andra kommuner, men en sak vet jag dom utbildar sig inte i 3 år för att sedan bli kallade för kidnappare när dom för det mesta hjälper barn från dåliga umgängen osv. Alla barn kostar lika mycket så att påstå att vissa är mindre värda är för mig väldigt ofattbart att du ens påstår det.

   GB
   Dom är inte utbildade att stjäla era barn dom är utbildade till att ge barn en chans i livet. Jag försvarar soc med att ha insett att dom har kompetens. Jag var en av de barnen som behövde hjälp, mina föräldrar ville inte inse att jag behövde hjälp och soc gav mig hjälpen som jag behövde och nu har även mina föräldrar förstått att om soc inte hade ingripit så hade dom inte haft en dotter kvar, jag tycker ni ska tänka på det. Min soc arbetar för barn och deras föräldrar och hon är en som jag har väldigt mycket att tacka för. Min slutsats är att jag anser att man inte ska dra alla över en kam. Lvu är bra för vissa och vissa socialsekreterare kan inte se hur ett barn / ungdom förstör sitt liv.

   Rune L. Hansen:
   Utrolig og nokså unikt om du fikk hjelp. De fleste får det motsatte fra soc, med kidnappinger, fangehold, tortur og mishandling på kryss og tvers.  Noen indoktrineres til å tro det er bra også.
   Om et barn eller noen trenger reell hjelp, så er inte soc rette vedkommende! Mildt sagt.
   Men andre og noen både kunne og ville sikkert nok hjelpe om soc ikke var der!

   Patrik Estola:
   Dem utbildas till sociopaters armar... Ds finns ett fåtal med egen hjärnkapacitet... Men dem är få... De flesta zombies till statsfeminismen.

   Rune L. Hansen:
   Å si at de har kompetanse til noe som helst er ganske enkelt helt sykt og mildt sagt for utrolig dumt!

   Rune L. Hansen:
   Om de ikke er sosiopater og psykopater fra før av når de søker seg til en slik grovt kriminell virksomhet, så blir de det desto mere når de kommer dit!     (Eller blir fort fjernet fra jobben og truet til taushet.)

   Rune L. Hansen:
   ‎"Kompetansen" de har er å være utrolig for dum og ondskapsfull.

   Rune L. Hansen:
   For et barn eller foreldre i det hele tatt å "overleve" soc er veldig vanskelig eller umulig. De dreper fort og lett (med beskyttelse fra toppen og ned) både barn og foreldre!

   Rune L. Hansen:
   Og efter å ha fangeholdt, torturert og drept barna (og foreldrene), er de liv-redde for å bli avslørt! De delaktige og medskyldige også.

   Lisa Nilsson:
   min son tog dom på inga grunder o sitter o juger i deras utredningar. för sos får man inte vara arg eller ledsen när två av mina barn har dött var en hände det så mycket med när det kom ut i media om k.s... deras jävla kränkningar jag har jobb o allt o jag kunde ta hand om han, men sos tog han ändå. hoppas dom blir av med sina jobb jag ger mig inte tills ja har mitt barn hos mig. så alla barn far inte illa hos sina föräldrar men far illa i familjehem i stället sos har fan ingen koll på våra barn i familjehemen

   Rune L. Hansen:
   De familier og barn som far illa har soc oftest liten eller ingen interesse for!

   Christine Andersson:
   De har inte den kunskapen om barn far illa de gör fel. För så är det vet det ang ett barn de inte lyssna på. När hon var 17 oj jag skulle lyssnat på dig. Så nu slutar jag som socialsekr och det gjorde hon. När de ska bli fosterföräldrar får de bara en massa frågor att svara på och sen kollar de om de inte har varit kriminella. De får ju kolla mera hur personernas beteenden är med mera. Och att de ska göra allt för att deras barn får komma hem igen snabbt. Och jag vet de bestämmer fel den enda kommun som jag vet varit bra är en. Och de hjälper föräldrarna istället om det skulle vara något och tar de inte till fosterhem. De ska ta de som de slår de barn och om föräldern dricker men inte annars.

   Rune L. Hansen:
   De skal ikke ta noen barn som helst! Et grov-kriminelt kvasi-politi er ikke et konsept som kan yte noen noe som helst hjelp, men er tvert om livs-farlig for ethvert barn og samfunn!

   Christine Andersson:
   De ska hjälpa de inte ta. Det är det viktigaste för man är maktlös sen har de ingen chans att få hem sitt barn.Samhället gör rent fel de som ska göra så det är ett bra samhälle.

   Rune L. Hansen:
   Nei, - de kan ikke og skal ikke hjelpe med noe som helst.
   Det er ikke kriminelle eller kriminell virksomhet som kan eller skal hjelpe.

   Christina Andersson:
   Denna verksamhet måste upphöra. En ren barnindustri....

   Christine Andersson:
   ja det är så hemskt och så tror de att de har det bra där det smög sig verkligen.

   Borg Viktoria:
   Ni är helt otroliga, svälj er stolthet! Och inse att 99% av fallen har dom orsaker till att omhänderta. Ett lvu kan aldrig uppstå utan grunder!

   Rune L. Hansen:
   Løgn og falsk dokumentasjon er ingen ekte grunn. Orienter deg i statistikk og fakta. Men om det så hadde vært ekte grunner, ingenting unnskylder eller gjør et kvasi-politi og virksomhet fullstendig utenfor og motsatt lov og rett berettiget.
   Og propaganda er på ingen som helst måte fakta.

   GB Bergman Bergman:
   LVU uppstår oftast utan skäliga grunder.

   Rune L. Hansen:
   Bevisene, vitnesbyrdene og dokumentasjon er i en enorm overflod.

   Borg Viktoria:
   GB, sätt dig bakom lås och bom innan du uttalar dig, jag har sett saker du aldrig kommer se och tro mig du vill inte höra eller se vad barn/ ungdomar/ ungdomars föräldrar egentligen håller på med.
   Lvu lagen bör du läsa på ganska mycket.
   Kom tillbaka och kritisera mig när ni har insett att ungdomar med lvu inte var som ni trodde att dom var, skenet bedrar.

   Rune L. Hansen:
   Hverken soc eller barn som blir indoktrinerte er fakta. Men alt det og alt annet til tross, soc er fra toppen og ned og på kryss og tvers en grov-kriminell virksomhet, som ikke kan eller skal finnes i noe som helst samfunn.

   Christine Andersson:
   borg du vet inte vad du pratar om barn far illa hos fosterföräldrar du har ingen erfarenhet. Ett barn har precis dött för den inte fick omsorgen den behövde .

   Christine Andersson:
   Ja du skriver läsa lvu lagen läsa kan man alltid men det ska vara i det verkliga livet hur den funkar inte läsa sig till.

   Christine Andersson:
   Och sen stämmer det inte vad de skriver ner i sina papper i heller och det är jätteviktigt att göra det.

   GB Bergman Bergman:
   Jag har 50 års erfarenheter av vad barnindustrin ställt till med? Hur många har du? Jag har som barn suttit bakom lås o bom, vilket du inte ska uppmana mej att göra igen? Du kan ju inte mäta dej o dina erfarenheter, med nån av oss. Du har ju ingen aning av vad nån av oss varit med om..... Du har haft tur i livet som fått en av de bra soc-handläggare, som finns. GRATTIS!

   Rune L. Hansen:
   http://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn
   Om kidnapping, fangehold og knebling av barn Et eget forum og avdeling under Folkebevegelsen for aktivt menneskevern (FAM), Facebook-adresse:
   http://www.facebook.com/group.php?gid=131105383587428

   Borg Viktoria:
   Jag pratar inte om fosterfamiljer så där har ni nog missförstått mig, jag pratar om institutioner, jag har inga egna erfarenheter om fosterfamiljer utan endast om låsta institutioner och lvu i hemmet! och barnet var en ungdom som hette Donia och jag beklagar den händelsen men saken är den att alla fosterfamiljer behöver inte vara dåliga pga en fosterfamilj var det,

   Rune L. Hansen:
   Både kidnapping og fangehold av barn, og tortur, er meget grovt kriminelt, ulovlig og straffbart. At mafia-virksomheten og menneske-handelen skjer i regi av ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen gjør det hele enda langt mere alvorlig.

   Christine Andersson:
   institutioner är samma så ska man inte göra att låsa in de.

   Borg Viktoria:
   GB, barnindustri, kan du vara snäll att utveckla det? Jag har 1 års erfarenhet av vad det har hjälpt mig med !:) beklagar verkligen att du har 50 års erfarenhet för det låter bara riktigt synd !, är man snäll mot soc så är dom helt enkelt snälla tillbaka, men riktigt synd att ni kämpar på helt fel sätt så LYCKA TILL! Med att avskaffa lvu lagen och tack så mycket GB men fy vad ni har mycket ätt lära...

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.is/2011/12/25/kidnapping-of-children-a-big-industry-in-norway/
   Kidnapping of children, is a big industry in Norway » hunwww.is
   hunwww.is
   Kidnapping of children, is a big industry in Norway. A grotesque instrument for criminals in and around the public administration.

   Jonas JW Wirsén:
   ‎Borg Viktoria jag kan garantera att jag läst lvu lagen, jag läser juridik och de mest skrämmande med lagen om vård av unga 1990:52 är att det inte finns någon lag.. Jag har kontakt med ett 50 tal advokater som precis som jag konstaterat att lvu lagen är skapad och omgjord på så vis att man inte ska kunna få hem barnet oavsett hur mycket fel som uppstått vid omhändertagandet. Men däremot anser jag inte att lvu lagen ska upphöra men det behövs riktig utbildning för dom som handlägger lvu, det krävs att man inför tjänstemanna ansvar och att prestige och rena lögner och kränkningar mot föräldrar måste beivras med fängelse. I dag kan vilken socialsekreterare som helst hävda att en förälder är psykiskt sjuk eller att föräldern misskött barnet, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och högsta förvaltningsrätten beslutar om lvu oavsett för att soc har mandat att ljuga och ingen får ifrågasätta dom..........

   Christine Andersson:
   ja rätt sagt jonas och idag sa de på nyheterna att domstolar med mera måste ha mer kunskap för det finns inte sa en på regeringen.

   Rune L. Hansen:
   I Norge har vi alt det der solid og utvetydig både i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, så solid og utvetydig som noe kan bli, men det hjelper absolutt ingenting som helst. De bare later som at lov og rett ikke eksisterer. Så tro bare ikke at de vil slutte med å kidnappe, fangeholde, lyge, torturere, osv. om og når dere får meget meget bedre lov-bestemmelser i Sverige. Det hjelper ingenting.

   
---
---

   Tore Svendsen recommended a link, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/248169911960069

   Ny pressestøtte, en skjult form for korrupsjon
   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/04/06/ny-pressestoette-en-skjult-form-korrupsjon
   www.abcnyheter.no
   Pressestøtte med forventning om lojalitet.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Siden hun selv kan bestemme hvem som skal motta den årlige pengegaven, diskrimineres de som ikke får slik pengestøtte, og for disse kan de være vanskelig i konkurere med dem som får støtten.
   Det er heller ikke stor annet denne AP-regjeringen har gjort de siste årene enn å dele ut penger til sine egne lojale. Pressestøtten blir da en fordekt form for korrupsjon, der målet er å snikinnføre politisk sensur av kritikk mot AP.
   Det at ikke alle nettavisene får lik obligatorisk støtte, er en grenseløs politisk frekkhet, og en ordning som undergraver ytringsfriheten, samfunnsåpenhet og demokrati. Det synes som om AP har vedtatt en regel for internt bruk, som sier at åpenhet og ærlighet i politikken har ingen verdi.
   Det er kun det å kunne kontrollere flest mennesker og bli beskyttet mot kritikk, som har verdi."

   Rune L. Hansen:
   En av kommentarene:
   "Hans Martin Øvre, 6. april 2012 - 11:02:
   Redsel for åpenhet.
   Dette siste føyer seg bare inn i rekken av saker, der Ap og AUF viser med all tydelighet at åpenhet og demokratiske spilleregler er uønsket. De er så forkvaklet redde for åpenhet, samt sykelig opptatte av kontroll med alt og alle, at alt annet blir underordnet. På mange måter avspeiler de et samfunn og et syn på menneskerettigheter, som vi må tilbake til tidligere tiders Sovjet og Øst-Tyskland for å finne."

   Rune L. Hansen:
   En til:
   "Morten Aarmo, 17. mai 2012 - 18:43:
   Men det fungerer tydeligvis bra.
   Saken om manglende "Dommerforsikringer" og "Embedseder" i Store deler av Rettsapparatet helt opp til Høyesterett vil ikke pressen skrive om. I forvaltningsorganet Trygderetten hadde ikke en eneste "Dommer avlagt sin "Dommerforsikring" (Dommered). Les mer om dette på Rettsnorge.no , Folkets Info.no, eller google på "Dommerforsikringer" Samt på link http://www.sakkyndig.com/lov/DF/dommerforsikring.html
   Dommerforsikringer
   www.sakkyndig.com

   Rune L. Hansen:
   Og bare en til:
   "Henry Hansen, 17. mai 2012 - 19:50:
   Ap.
   Hele Ape - regjeringen er korrupt, så hvorfor skal Anniken gjøre noe annet enn sine stamfeller?"

   
---
---

   Tommy Rossing, 19.06. 2012:

   Dem innførte DLD, vi viste alt da at det bare var toppen av isfjellet. Det viser seg nå at vi hadde rett.
   En annen ting. Driver den norske myndigheter det samme spillet som USA spiller? At den 22 Juli 2011 er et falskflagg operasjon, liksom WTC? At det er norske politikere bak? At alt det som skjedde den gang var lagt i scene for å få vår tilværelse til å bli like idiotisk som det alt er blitt i USA? At mennesker blir ofret, liksom det ble den 11/9-2001? I Norge var de kanskje råere, at de ofret barn og ungdom? Deres "herskereliten" har bukta og begge endene? At de må lystre ordrene fra dem, uten og kny? Jeg har nektet å tro dette, men når myndigheten vil misbruke sin stilling ved å innføre totalt o0vervåkning av alle, jeg sier alle mennesker i vårt land, da stiller dette spørsmålet av seg selv.

   http://www.na24.no/m/?articleId=3420695
   NA24
   www.na24.no

*

   
---
---

   Anne Harila, 19.06. 2012:

   Tror jeg går over til brevduer snart.
   Skal overvåke all post og nettbruk NA24
   http://www.na24.no/article3420695.ece
   www.na24.no
   Jobber med lovforslag som får Datalagringsdirektivet til å blekne.

*

   Sveinung Vegsund:
   Dette er vonlaust. Tar snart i bruk royksignal !

   Magnar Stave:
   http://kimbredesen.blogspot.no/2011/03/tilbake-til-brevduene.html
   Kim Bredesen: Tilbake til brevduene?
   kimbredesen.blogspot.com

   
---

*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. juni 2012, Vinberget:

   Grålig disig tåkete himmel rundt omkring noe over hus-takene drivende mot nord med et rolig vind-drag og omtrent 10 pluss-grader klokken 06.30. Med 14 pluss-grader klokken 10. Nokså overskyet og 16 pluss-grader klokken 14. Derefter gradvis mindre overskyet. 8 pluss-grader klokken 23.
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2012 shared Catalyzing Change's photo:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/490632427619928

   "Losing an illusion makes you wiser than finding a truth."
   ("Å miste en illusjon gjør deg klokere enn å finne en sannhet.")

   - Ludwig Borne
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=375225415866243&set=a.193746227347497.53309.193431794045607&type=1&ref=nf

*

   
---
---

   Henriette Dyrby, 19.06. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/176148712439485/370001126387575/

   FNs børnekonvention
   http://www.bornetelefonen.dk/Temaer/Rettigheder/Bornekonventionen/FNs%20bornekonvention.aspx
   www.bornetelefonen.dk

*

   Henriette Dyrby:
   ARTIKEL 9
   Forældres beskyttelse af barnet
   Barnets ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnets ret til at opretholde kontakt til begge forældre, hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge. Statens forpligtelse til at genskabe en sådan kontakt, hvis adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten.

   Rune L. Hansen:
   En dårlig oversettelse! Her er en bedre:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MRL-V-8/MRL-V-8-Barnekonvensjonen.html#BKN-A1
   MRL-V-8-Barnekonvensjonen.html
   hunwww.net
   I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet.

   Ann Gudmestad:
   Så lenge at det er en statlig eller kommunal instans som bestemmer "barnets beste/barnets tarv" er den paragraf direkte giftig og farlig.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig Ann, det er jo foreldrene og barnet selv menneskerettighetene er ment å beskytte og som er barnets beste.

   Ann Gudmestad:
   Barnekonventionen er en bastard som ble skrevet lenge etter menneskeretigheterne.. - den bør utskrives av historien.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen er ment å være i pakt med de andre menneske-rettighetene, og ikke for misbruk eller om-fortolkninger. Det er vel misbruket fra ansatte i offentlig forvaltning, som er ulovlig og forbudt, enhver må protestere på og forlange straffe-forfulgt - og ikke selve Barnekonvensjonen i all sin elementære enkelhet? Dog for vanskelig for noen?
   Her en hastig lett-lest enkel versjon og oppsummering fra min side:

   -- Offentlige myndigheter skal respektere og ikke diskriminere barnet og foreldrene.
   -- Og skal være hensynsfulle og respektere barnets og foreldrenes trivsel og interesser.
   -- Barnet har en iboende rett til livet.
   -- Barnet har rett til både statsborgerskap og sine foreldre.
   -- Barnet skal ikke kidnappes bort fra sine foreldre. Og når og hvis det skjer skal myndigheter sørge for fort gjenopprettelse.
   -- Myndigheter skal bidra til at barn ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje.
   -- Barn skal ikke knebles.
   -- Barn skal ikke utsettes for innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   -- Myndigheter skal hjelpe sivil-befolkningen med nasjonal og internasjonal informasjon og opplysning.
   -- Myndigheter skal ha respekt for at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Og at foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Og skal hjelpe mht. dette.
   -- Myndigheter skal forsøke å motarbeide vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting i forhold til barn.
   -- Menneskerettighetene, foreldre, familie og trivsel skal være fokus for barnets, familiens og samfunnets beste.
   -- Barnet skal hverken kidnappes, fangeholdes eller tortureres.

   * * *

   Rune L. Hansen:
   Hva galt med Barnekonvensjonen???

   Rune L. Hansen:
   Det gale er da vel heller nettopp at den ikke respekteres av diverse ansatte i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen!

   Ann Gudmestad:
   ‎"når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste"
   Dette er galt.. - (bl.a.)
   Den påstår at det finnes kompetente myndigheter, hvilket ikke finnes, for det kreves ikke annet en de synser i hytt og pine.

   Rune L. Hansen:
   De er da ikke kompetente på noe slags sett og vis hvis de ikke engang kan lese!

   Rune L. Hansen:
   Det er da ikke Barnekonvensjonen eller hva som står i den eller Straffeloven eller annen lov og rett som får offentlig ansatte og instanser til kidnapping, fangehold, tortur, utplyndring og drap overfor barn og foreldre! Og den spesielle formuleringen du peker på, Ann Gudmestad, gir jo ingen på noen som helst måte belegg for eller rett til å forbigå eller tilsidesette lov og rett og hva som nettopp er barnets beste. Og heller ikke til å syns eller tolke formuleringen til motsatt lov og rett! Om de er så dumme at de tror det eller får andre til å tro det så er de jo uansett grov-kriminelle. Om enn så dumme og perverse!

   Ann Gudmestad:
   http://www.globalpost.com/sites/default/files/imagecache/report_banner/banners/www_header_670x170.jpg
   Jeg kunne nøjes med første link, men her er det andet.. - det bliver kun værre og værre et stykke tid før boblen sprækker i lighed med boligboblen, dot.com boblen osv
   http://www.information.dk/300779

   Rune L. Hansen:
   Fortere og fortere stadig verre og verre ja, under mottoet "bedre".
   Groteskt og perverst.
   (Ps: Første linken feil trolig.)

   Ann Gudmestad:
   Nejda første linken er riktig den "When pig flies" gammelt ordak det.. - et annet er "når det er to mandager på ei uke

   
---
---

   Sissel Egeland, 20.06. 2012:

   ‎9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.

*


   Morten Taranger:
   Bra!

   Rune L. Hansen:
   Men i Norge er vel omtrent bare analfabeter??

   
---
---

   Irene Hov, 20.06. 2012:
   http://www.facebook.com/irene.hov/posts/363327327065952

   ‎"– At hun ba om hjelp frivillig, viser at hun bryr seg om barna. Det var helt riktig at hun kontaktet barnevernet, men at hun nå må kjempe om å få dem tilbake gjør at folk mister tilliten til systemet, sier hun."

   Kvinne fra Sandefjord kjemper for å få barne tilbake fra barnevernet
   http://www.sb.no/nyheter/barnevernet-skremmer-folk-1.7405667
   www.sb.no
   Det mener Jeanette Nygård i Foreningen Trygt Barnevern.

*

   Stig Stellander:
   Et nytt klassisk eksempel...

   Sanja S.C.:
   Reklev mener at det er viktig at barnevernet totalt sett må være tydelige før avtale om midlertidige omsorgsovertakelse blir gjort.
   – I alle ledd og prosesser er det viktig med tydelighet. Eventuelt hva som skal til for en tilbakeføring og ikke, sier hun.

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth:
   Helt enig med deg.

   Sanja S.C.:
   Ja da, om dem er mer tydelige blir omsorgovertakelse lettere... f fan med så mye makt i bv` dem skal og som leger ha en organisjøn som er over dem og ser at dem ikke gkør så mye feil. det er mange syke folk som jobber dar.

   Irene Hov:
   Du skal betale med blod hvis du får litt hjelp.....

   Vibece Bråthen:
   Been there, done that!

   Sanja S.C.:
   hvordan er det status nå?

   Torhild Hamre:
   Å be systemet om hjelp frivillig gir rette bvfanatiker grunn til å tenke at man ikke evner å være omsorgsperson eller at noe er galt. Kan nevne et eksempel der en mor søkte hjelpeaparatet om hjelp fordi hun så at barnet hadde avvik i adferd som førte til at barnet slet sosialt og mor hadde mistanke til at det kunne være en biologisk årsak til skjevutvikling. Bv slurret i samme spor uten å ha noe konkret hold for mistanken, men ville finne ut om det var mor som kunne være årsak til skjevutvikling, med dårlig grensesetting osv. 8 saksbehandlere konkluderte med at det ikke var grunn til bekymring for omsorgen, allikevel fortsatte de sin heksejakt på familien, en saksbehandler trakk seg fra saken fordi hun ikke kunne være med på å jobbe på den måten. Vedkommede jobber ikke lenger for bv. Man kan tenke seg hvordan familien opplevde det, med bekymring for barnets sosiale hverdag på en side og frykten for egentolking og synsing hos bv som har så ufattelig mye makt. Dette er skremmende at systemet som skal være til hjelp kan bli en trussel for familier.

   Rune L. Hansen:
   Det systemet du omtaler er ikke ment å være til hjelp for noen som helst annet enn seg selv. Det er en grov-kriminell virksomhet og organisert kriminalitet. Slutt å tro noe annet, - og slutt å forsøk å få andre til å tro noe annet!

   Eirin Bråthen:
   ‎:-(

   Eirin Bråthen:
   Fysj og æsj og f... stteike. Blir kvalm. Har de lært argumentene sine på bv skolen ellr? Nå har jeg lest artikkelen. Det er morens skyld. høh. Sånn er det alltid. Hvor mange omsorgsovertakelser skyldes at barna egegntlig har en diagnose og trenger annen hjelp enn å bli fratatt foreldrene. Blir barna bedre da liksom? WÆÆÆÆ. Kan noen snart få tatt fra bv folk barna deres. Så de får smake sin egen medisin. Kansdkje det mange er barnløse som jobber der, og de med barn har et problematisk forhold til sitt avkom - som gjør at de tror det er normalen. At det er unormalt å bry seg om barna sine, mener jeg.

   Rune L. Hansen:
   Det blir kanskje vanskelig for de å kunne være sammen med barna sine i fengselet? Det er inntil 30 års straffe-ramme for organisert kriminalitet.

   Eirin Bråthen:
   De får nok snakka seg ut av det.

   Sanja S.C.:
   En av 50 som jober i bv har klar hude og vet jobben, rest skule pa sykologisk undersokelse selv. dem vile ikke ha barnasin lege under samtaler, jeg hade den, dem vil ikke ha barnas helsesoster under besok, jeg hadde invitert dama pa besok uanset. heldigvis! bv skaper jobb med a ta sa mange barn de kan, tilskud, ferijer, seminarer. alt det vile vart borte om dem ikke hade sa mye jobb.. hvor lenge skal dem fa lov?

   Rune L. Hansen:
   Snakket seg fra det? Viktigere å straffe-dømme små-kriminelle? Viktigere å gi omgivelsene og morgendagen beskjed om at skyld og delaktighet i grov kriminalitet lønner seg og ikke betyr mye fra eller til? Og å gi beskjed om at vi ikke skal ha tillit til reell lov og rett?

   
---
---

   Hans Ove Skau, 20.06. 2012:

   Det må være visse minimumskrav til respekt i et demokratisk samfunn. Men hvor er disse i Norge? Ihvertfall ikke i praksis. En kommer lite langt med å henlegge alle grove voldssaker med koden ' Ingen rimelig grunn til å undersøke om det har skjedd noe straffbart'. Jens Co styrer kriminelt, og lite håp i sikte her. Hva skal en egentlig gjøre med slikt nazistisk regjeringsramp???

*


   
---
---

   Marie's Photos, 20.06. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150846313686157&set=a.10150300924951157.333435.608641156&type=1&ref=nf

      197790_10150846313686157_392497589_n.jpg

*

   Marie Sundby, 20.06. 2012:
   True true♥

   Rune L. Hansen:
   Ekte falskhet med andre ord.

   Marie Sundby:
   Jeg er kanskje mye, men falsk er jeg ikke...

   Rune L. Hansen:
   Kanskje ikke dommer eller kriminell heller?

   Marie Sundby: 
   Nei, men poenget er at jeg ikke er falsk for de som er falske kan skygge unna meg ihvertfall..

   
---
---

   Kjetil Dreyer and Ole-John Saga, 20.06. 2012 shared Anonymous Florida's photo:


              527732_479191568764447_447560014_n.jpg

              "... and here's the photo with your hand on the Bible, swearing to defend the Constitution!"
               http://www.facebook.com/photo.php?fbid=479191568764447&set=a.264241313592808.83949.264212520262354&type=1&ref=nf

*

   Kjetil Dreyer:
   haha... galgenhumor på sitt beste her
   I norge har de ikke engang bilde av bibelen igjen, du er nermest en fiende på stortinget om du ikke ønsker å endre grunnloven...

   Rune Langeland:
   vi kunne forandret obamas ansikt med stoltenbergs, uten at meningen med bildet hadde endret seg i det heletatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2012 via RUNE-SAKEN:
   http://www.facebook.com/groups/146219355403623/permalink/488822304476658/

   Hovedtrekk mht. kidnappingene og fangeholdene av barna,
   familien Rune L. og Trude Hansen, kronologisk oversikt før 24.12. 2011:


   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html
   Kronologi-kidnappinger-barna-saken
   hunwww.net

*

   Rune L. Hansen:
   Flere kidnappinger og hus-inkvisisjoner overfor fam. Hansen.
   Oversikt for tiden efter 24.12. 2010 - oppdatert frem til 01.03. 2012: