-- 20100525-Mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---       

RLH: Dette brev ble avsendt pr. e-post 25.05. 2010.    


Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: tirsdag 25. mai 2010.                          
   Mere angående såkalt Besøksforbud

   Tenkte jeg må skrive noen ord mere enn hva jeg sa i mitt brev 07.05. 2010 om dette med såkalt Besøksforbud m.v. ( ekstern ) efter at du ba meg skrive noen ord om det.

   Trude har underveis siden kidnappingen og fangeholdet av barna 03. april 2008 om og om igjen innlevert falske politi-anmeldelser og begjæringer om såkalt besøksforbud til politiet.

   Det ble en stund efter at Trude 03.04. 2008 bortførte og fangeholdt barna avdekket at hun var flyttet hjemmenfra. Dette fremgår av et brev datert 15.05. 2008 fra Trudes advokat Trond Hjelde til Iren K. Hebnes ( ekstern ). Der står det at hun har forsøkt å innlevere flyttemelding til Folkeregistet, men at hun "har blitt avvist da barnas far ikke aksepterer dette".
   Til dette er imidlertid å si at barnas far, Rune L. Hansen, aldri noensinne har sagt eller uttrykt eller antydet at han ikke aksepterer at Trude flytter eller innleverer flyttemelding. Advokat Hjeldes fordekkende formulering og påstand er antagligvis en omskriving av at han og Trude antok at barnas far ikke ville komme til å akseptere at de kidnappede barna ble meldt eller registrert som flyttet. Hvilket iøvrig i så tilfelle selvfølgelig var en riktig antagelse. Barna flyttet ikke, men ble kidnappet mot både sin egen og fars vilje og vitende.
   Advokat Hjelde anmoder imidlertid i sitt brev Iren K. Hebnes om å attestere at barna var flyttet hjemmenfra. Han betegner i brevet endog barnas hjem som deres "tidligere" hjem. Og ber Iren K. Hebnes om å erklære dette.
   Om Iren K. Hebnes besvarte dette hans brev og i så tilfelle hvordan, vet jeg enda ikke. Det er imidlertid grunn til å frykte at Iren K. Hebnes ga Trudes advokat og andre en slik attest eller erklæring og at manipulering med slikt har funnet sted.
   Manipulering med andre falske dokumenter og opplysninger ifra Iren K. Hebnes sin side mere eller mindre bak min rygg har også funnet sted, men i hvilket omfang vet jeg enda ikke. Overfor politiet i Vindafjord kommune, som med politioverbetjent Arild Austrheim i spissen med forskjellig slags tydelighet samarbeidet med Iren K. Hebnes. Overfor Barnevernvakten i Sør-Hedmark fylke, hvilket med tydelighet fremgår av en Rapport datert 26.05. 2008 fra
Barnevernvakten i Sør-Hedmark fylke ( ekstern ). Overfor kommunelege Terje Egil Kleiven, hvilket fremgår av et brev datert 08.01. 2007 fra ham til Helse Fonna ved Haugesund sykehus psykiatrisk avdeling ( ekstern ). Overfor psykiater Kirsten Westlye i Stavanger, hvilket fremgår av Kirsten Westlye sitt dokument 07.09. 2007 ( ekstern ) og brev datert 28.04. 2007 fra henne til advokat Sverre Kvilhaug ( ekstern ). Overfor Fylkesnemnda i Rogaland, hvilket fremgår av Iren K. Hebnes sitt dokument datert 13.12. 2007 ( ekstern ). Med sin manipulering med falsk dokumentasjon og opplysninger har Iren K. Hebnes forledet både disse og andre, som for eksempel også Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, hvilket med stor tydelighet fremgår av flere dokumenter fra disse - blandt annet et såkalt hastevedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern ).
   Falsk dokumentasjon fra Iren K. Hebnes har i dette saks-komplekset omfattende og som den vesentligste bestanddel blitt brukt i grove kriminelle hensikter, av Trude og hennes advokat Trond Hjelde. Både overfor politiet, fylkesnemnd, retten og andre.
   Og altså fra Trude sin side også falske politi-anmeldelser og begjæringer om såkalt besøksforbud. For eksempel fremgår dette, i forbindelse med hva som skjedde i mars 2009, da Frøydis og Stauda igjen ble bortført og fangeholdt, av et kommunalt administrativt vedtak datert 18.03. 2009 fra Iren K. Hebnes ( ekstern ) og et brev fra samme datert 19.05. 2009 til advokat Brynjar Meling ( ekstern ). Jeg ble da med falsk begrunnelse og forklaring politi-anmeldt av Trude, hvilket (som fremgår) hun ble anbefalt av Iren K. Hebnes (leder for barnevern-tjenesten i Vindafjord), samtidig med at Iren K. Hebnes fattet vedtaket med 100% usannheter (mot bedre vitende) for å få hjelp av politiet i Vindafjord til å bortføre Frøydis og Stauda. Et politi, med nevnte Arild Austrheim i spissen, som iøvrig flere ganger har hjulpet Trude og Iren K. Hebnes til ulovligheter så som blandt annet selvtekt - bl.a. 14. og 22.07. 2008. Samme Arild Austrheim som omkring 21.10. 2008 hjalp Trude med en falsk politi-anmeldelse, da hun ba om et såkalt besøksforbud, med påstand om at jeg blandt annet skal ha drapstruet Trude, med som konsekvens blandt annet av den falske påstand og Arild Austrheims unnlatenheter, ensidighet og diskriminering i saksbehandling ble sittende varetekts-fengslet i nær fem måneder sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler og derefter uskyldig dømt med basis i usannhetene og truslene fra Iren K. Hebnes sin nevnte dokumentasjon datert 13.12. 2007 (via Kirsten Westlye 07.09. 2007)! Hans måte å håndtere saken på var ikke bare dårlig, men tilsiktet. (Trude selv må jo forskrekkes over at slikt noe i og for retten går an!)
   I Trude sin begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett datert 26.05. 2008 ( ekstern ) hvor hun ber om at barna hun siden 03.04. 2008 har kidnappet og fangeholdt skal bo fast hos henne og hun alene ha foreldreansvaret, står det blandt annet at:
   "
Far er anmeldt for trusler. Mor har begjært besøksforbud."
   Og at: "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler."
   Og at: "
Det vil bli vurdert å nedlegge påstand om at saksøkte ikke skal innfinne seg på saksøkerens bosted."
   I begjæring til tingretten fra Trudes advokat Hjelde står altså henvist til minst en politi-anmeldelse og to begjæringen om besøksforbud fra Trude sin side.
   Mht. dette med politi-anmeldelse i dette tidsrommet fra Trude sin side vil jeg få gjengi noen setninger fra mine 
Dagboks-notater for 30.05. 2008 ( ekstern ): "Idun fortalte meg iøvrig pr. telefon (også på lyd-opptak) at Trude og Aud Signy hadde fått høre av noen at reglene var sånn i forbindelse med mekling, at hvis begge parter hadde politi-anmeldt hverandre så kunne det at Trude ikke møtte til mekling likevel innbære at hun fikk meklings-attest. Og at det var derfor Trude og Aud Signy skyndsomt hadde diktet opp en politi-anmeldelse imot meg. / For at hun likevel skulle kunne få meklings-attest. / Idun nærmest bare lo av det da hun fortalte det. Som for å unnskylde de hvorfor de hadde gjort det."
   Dette refererer til en falsk politi-anmeldelse fra Trude og Aud Signy sin side, som jeg på grunn av blandt annet falskt vitnesbyrd fra Arild Austrheim uskyldig ble dømt for i tingretten samtidig med urettmessig dom i saken vedrørende fengslingen av meg 21.10. 2008. Uten hverken å få forsvare meg eller anke! Bakgrunnen for deres politi-anmeldelse fremgår av Iduns forklaring i mine Dagboks-notater!
   
   I samme Trudes begjæring datert 26.05. 2008 til Haugaland tingrett, gir mors advokat Hjelde uttrykk for at barna ønsket eller ønsker å flytte sammen med mor. Dette var imidlertid en usannhet fra advokat Hjelde sin side. Ingen av de angjeldende barna, bortsett fra Gudmund, støttet mor i noe som helst slikt noe eller ville flytte hjemmenfra. Den usanne påstanden til advokat Hjelde var i sin formulering slik: "Når barneverntjenesten gir uttrykk for at far ikke vil kunne ta ansvar for barna er det også mors oppfatning. / Barna støtter for øvrig også mor i den anledning."  Og videre at: "Alene vil hun kunne gi barna den trygghet, stabilitet og omsorg som er nødvendig. / Alle barna støtter mor i så måte." Dette var usannheter. Hva som ikke fremgår er at barna ble truet, skremt og lurt, men ville hjem igjen.

   
I og for den samme Begjæringen 26.05. 2008 for Haugaland tingrett fremla mors advokat Hjelde som bevis en falsk meklingsattest.
   I og for den samme Begjæringen fremla advokat Hjelde også som bevis en rapport datert 22.04. 2008 fra Barnevern-tjenesten i Grue kommune ( ekstern ) vedrørende et besøk de avholdt 18.04. 2008 hvor mor befant seg med barna hos Aud Signy Jakobsen. Advokat Hjelde sier om denne rapport at: "
Det fremgår av denne at barna og mor har et det tilfredsstillende forhold." Til denne rapport så som bevis er følgende å si: At ingen som helst dialog eller samtale med de angjeldende barna fant sted.
   Videre anmoder advokat Hjelde i samme Begjæring om vitneforklaring fra Aud Signy Jacobsen som Vitnebevis. Aud Signy Jakobsens vitnemål i saks-komplekset ble imidlertid både i fylkesnemnda i juni 2008 og videre i og for politiet og retten motsatt av hva mor og advokat Hjelde håpet på, hvilket blandt annet fremgår av et brev datert 06.10. 2008 fra Aud Signy til politiet - i et brev hvor hun trekker tilbake sin begjæring til påtale-myndigheten i forbindelse med en politi-anmeldelse mot meg datert 08.04. 2008 ( ekstern ) og samtidig sier noe om hva hun erfarte at Trude holdt på med. Jeg gjengir her brevet i sin helhet: "
Til  Grue Lensmannskontor / fax nr. 62942410 / Tilbakekalling av påtalebegjæring / Vil med denne henvendelse meddele at jeg ønsker å trekke tilbake min begjæring om å få Rune L. Hansen tiltalt og straffet slik det fremgår av anmeldelse innlevert april 08. Anmeldelsesnr. 10270034. / Jeg står ved min forklaring slik jeg har innlevert til politiet, men har i ettertid innsett at jeg burde handlet annerledes da det i ettertid kom frem at Trude Hansen ikke hadde snakket sant slik hun fremstilte situasjonen for oss i forkant av denne hendelsen 7.04.08. / Hun misbrukte vår tillit og støtte i for dem en vanskelig situasjon, og har i ettertid vist seg å fare med usannheter for å oppnå sympati og få medlidenhet og få hjelp. / Med hilsen Aud Signy Jakobsen, / Grue Finnskog, / 6. okt. 08."
   Ikke nok med det, Trude trakk også datert 03.10. 2008 tilbake sin politi-anmeldelse mot meg fra samme hendelse og tidsrom, i et brev til politiet med følgende innhold ( ekstern ): "
Angående politianmeldelse av Rune L. Hansen, ifra Trude Monica Hansen / Jeg trekker med dette tilbake min politianmeldelse av Rune L. Hansen i forbindelse med forhold i Finnskog i Grue kommune i april 2008. / Rune gjorde ikke noe som helst galt eller uriktig. Jeg befant meg i en nødvergesituasjon i forhold til Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune. / Med hilsen fra / Trude Monica Hansen".
   Hvor Trude altså innrømmer og trekker tilbake en av sine falske politi-anmeldelser.
   Var det den falske politi-anmeldelsen og begjæringene om besøksforbud hennes advokat Hjelde siktet til i begjæringen 26.05. 2008 til Haugaland tingrett? Eller en annen, meg ubekjent?
   Samtlige bevis og påstander i Trude ved advokat Hjelde sin Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning var falske og usanne. Endog meklings-attesten. Og basisen i de den falske dokumentasjonenen og truslene fra Iren K. Hebnes.

   Samtlige bevis og påstander i alt Trude og hennes advokat Trond Hjelde i hele saks-komplekset har fremført for retten og fylkesnemnda, har vært falske og usanne. Det helt sentrale innholdet og kjernepunktet i alt dette fra hans og Trude sin side er løgner, iscenesettelser og trusler fra Iren K. Hebnes via psykiater Kirsten Westlye og andre.


   
15.05. 2008 skrev mors advokat Hjelde også et Prosesskriv til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ), inneholdende blandt annet følgende formulering: "Det bekreftes at Trude Hansen har flyttet til Grue Finnskog. Hun har forsøkt å melde flytting, men har blitt avvist av Folkeregisteret da det kreves fars samtykke. / Han vil ikke samtykke." Av dette fremgår at mor ble avvist av Folkeregisteret. Men altså enda en fordekt måte fra advokat Hjelde å forsøke å fremstille det som at barna var flyttet til nytt hjemsted, hvilket de jo ikke var - hverken med eller uten evt. erklæring fra Iren K. Hebnes. Iøvrig sier advokat Hjelde i sin samme formulering at far "vil ikke samtykke". Det sier iøvrig advokat Hjelde til tross for at far ikke på noe tidspunkt var blitt spurt om noe som helst slikt noe. Trude og han visste at hun hadde kidnappet og fangeholdt barna, imot både barnas og fars vilje, og både var, og videre ble, politi-anmeldt for kidnapping og fangehold av barna, med mere ( ekstern ).
   Det ble dessverre Iren K. Hebnes sin venn i politiet i Vindafjord, Arild Austrheim, som hele veien skulle efterforske politi-anmeldelsene av kidnappingene og fangeholdene av barna ( ekstern ), samt det meste av saken iøvrig, til tross for flere klager og bekymrings-meldinger til politiet på ham i så måte ( ekstern ), og han fulgte tydeligvis bare ordrer fra Iren K. Hebnes og gjorde ikke jobben sin.


   Forhåpentligvis har jeg nu i dette brev fått med mere om alt som har skjedd med mere relasjon til dette med såkalt besøksforbud underveis i saks-komplekset. Selv om det er mye mere som burde fortelles i så måte så har jeg forhåpentligvis likevel fått med flere viktige momenter nu.

   Tenkte samtidig å si noen ord videre også her mht. den samværs-ordningen den fra midten av januar 2010 rettskraftige dommen fra Haugaland tingrett beskriver ( ekstern ). Også Trude og hennes advokat Hjelde har underveis i saks-komplekset sagt forskjellig i så måte, samt sabotert og løyet om ethvert slikt forsøk ( ekstern ). Forsøk både fra meg, advokat Brynjar Meling, Idun, Frøydis, Stauda og dr. Tungesvik.
   Trude (og Balder) har underveis nokså fullstendig på så forskjellig vis konsekvent nektet og hindret enhver kontakt mellom barna og far, og også barna og mange andre, også pr. telefon, til tross for barnas og fars inderlige ønsker. Jeg vil her gjengi to eksempel i så måte fra mine Dagboks-notater for i går, 24.05. 2010 ( ekstern ), som et typisk eksempel på Trudes holdning. Følgende avsnitt:
   " -
   Farmor forteller at hun igjen har snakket pr. telefon med Frøydis og Stauda, i dag. Stauda har enda ikke fått igjen telefonen sin, men nu er det Trude som har den og sier til henne at hun ikke vil få den igjen før hun blir 18 år! Og iøvrig er og blir Stauda nu nokså fullstendig fangeholdt der hos sin mor og trues med at hvis hun ikke holder seg der og fullstendig under kontroll av sine fangevoktere eller hvis hun forsøker å få kontakt med sin far så sendes hun til barnehjem eller fosterhjem langt langt unna. Og truslene overfor Frøydis er omtrentlig de samme. 
   Farmor var iallfall glad for at hun oppnådde også å få snakket med Stauda nu på 13-årsdagen hennes, via Frøydis sin telefon.
   Balder er i fengsel, har vært det i et par ukers tid og skal være det enda en stund. Jeg vet ikke hvorfor. Trude og de andre der sier til Frøydis og Stauda og andre at han er på haike-tur. Men det er han altså ikke, hvilket også Frøydis hadde mere enn en fornemmelse av. Mormor reiste visst derfra torsdagen. Idun er der nu.
   Jeg sendte i dag via e-post Frøydis den oppdaterte oversikten over de viktigste lov-bestemmelsene for barns (og foreldres) gjeldende rettigheter i Norge ( ekstern ). Jeg vet ikke om den når frem til henne. Men hva hjelper det vel i forhold til den konkrete situasjon?
   Lov og rett gjelder i det heletatt ikke i Norge når det er meg som skal til-intetgjøres. (Ti-tusener av andre her til lands har på sine vis erfart det sammme, og ti-tusenvis av de ble til-intetgjort.)
   Dette en liten situasjons-rapport fra min side. (Som jeg vet visse misliker, og hvorfor.)
---
   Hadde noen av barna mine dødd eller vært livstruende innlagt på sykehus, så hadde jeg slik situasjonen er og har vært siden kidnappingen og fangeholdet 03. april 2008 (bortsett fra september-oktober 2008), ikke i det heletatt fått den minste som helst beskjed om det!
---

   " -

   Og følgende avsnitt fra mine Dagboks-notater for 13.03. 2010 ( ekstern ):
   " -
   Farmor telefonerte meg sent i kveld. Hun hadde hvilt seg en stund og ikke mere fått sove. Hun var urolig og måtte fortelle hva hun opplevde i eftermiddag. Balder hadde overraskende nok telefonert henne og de hadde snakket en stund om hva som skjer. Farmor hadde selvfølgelig luftet sin bekymring over at hun kanskje har mistet sine barnebarn og over at hun ikke engang får snakke med de eller høre fra de eller om de. Balder hadde da sagt at hun jo kan få snakke med de og farmor hadde glad sagt ja. Hun fikk først snakke litt med Mariel og så litt med Alfredo. Hun fikk inntrykk av at det var rådslagning og diskusjon der i bakgrunnen før de ble hentet og hun fikk snakke litt med de. Balder fortalte dessuten at Frøydis og Stauda også var der, på besøk - og at de var blitt kjørt dithen i dag og vil bli hentet igjen om en stund. Farmor fikk så snakke med Frøydis og spurte hvordan hun har det. Frøydis sa hun ikke har det særlig bra, og dermed, straks efterpå hører farmor at telefonen blir forsøkt tatt ifra Frøydis og at det blir helt slåsskamp der i andre enden av telefonen, og Frøydis som sier: - Får jeg ikke snakke med farmor heller?!
   Spetakkelet pågår en stund mens farmor hører på i telefonen. Farmor fikk inntrykk av at det kanskje særlig var Balder som forsøkte å ta ifra Frøydis telefonen og at hun ikke vet hvor telefonen havnet hen, før hun hører at Alfredo har den og hans stemme. Farmor spør Alfredo om Balder tror han er far til ungene. - Han tror visst det, sier Alfredo. Så blir telefon-forbindelsen med også ham brutt, og farmor blir så opprørt og urolig efterpå at hun måtte hvile seg. Først sent på kvelden telefonerte hun meg og fortalte om dette.
   Jeg har tidligere jo fortalt farmor at alle ungene enda er fangeholdte, nu i to måneder også Frøydis og Stauda og at deres telefoner er innelåst på Barnevern-tjenesten i Haugesund sine kontorer.
   Det går stadig mere og mere opp for farmor også alvoret av dette. Og hun forskrekket mere og mere for hver gang hun ekstra tydelig erfarer det.
---

   " -

    "Besøksforbud"! Hadde jeg villet Trude noe som helst vondt så hadde og har jeg selvfølgelig nærsagt når som helst kunnet gjøre det! Både før og efter og med eller uten slikt noe. Det vet ikke minst både Trude og enhver i og omkring familien.
   Jeg har ikke engang noensinne imot Trudes vilje oppsøkt henne eller noensteds hvor hun bor efter at hun flyttet hjemmenfra! Så tvert om. Hvilket jeg alltid ifra første stund også har sagt til resten av familien og alle andre.
   Det har derimot hun gjort, mere enn en gang. Men det er et annet saksforhold ( ekstern ).
   Hensikten har vært og er å sverte meg, samt å styrke fangeholdet av og trakasseringen overfor barna, og å hindre ethvert tilløp til dialog eller samtale og ordveksling. Med andre ord å styrke sine hensikter. Det på alle vis å hindre og nekte dialog, kontakt og samvær har vært og er et middel for de i så måte.
   Til-intetgjørelse av far gjennom tilranelse av falsk familiestand. Ingenting annet. Krig-førende planlagt og tilsiktet efter ønske fra Iren K. Hebnes via falsk dokumentasjon, løgner, trusler, iscenesettelser, etc.   
Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


---