----- Denne side: db201003.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----> 
   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Mars 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen nesten 10 minus-grader Celsius her ute i natt.
   Sol og finvær. Temperaturen omtrent 8 minus-grader sent på kvelden i dag.
---
   Både barna og jeg er enda frarøvet våre liv. Uretten pågår enda og vi fremmed-gjøres i full fart stadig mere og mere fra hverandre og fra våre liv.
   Jeg skal nu i tiden fremover forsøke å sette opp noen nøkterne og saklige regnestykker med perspektiver og oppsett for hvor meget i penger det vil være naturlig å kreve i erstatning for skadene, tapene og ødeleggelsene, og overfor hvem, for både meg og hvert enkelt av barna.
   Ikke erstatning for Trude, Balder og Gudmund, i og med at de gjorde seg delaktige i det kriminelle. Snarere kanskje en viss økonomisk erstatning også ifra de.
   Det blir iallfall snakk om store summer, og ikke de små summer eller billighets-erstatninger som noen antagligvis vil forsøke å redusere våre livsverdier og våre liv til.
   Selvfølgelig kan ikke all verdens penger erstatte skadene, tapene og ødeleggelsene, men det økonomiske bør uansett i realitet best mulig kompensere, erstatte, lege og gjenreise.
   Det er enda uvant med slike realistiske oppsett og regnestykker i Norge, men det må uansett komme!

   Jeg skal i full offentlighet metodisk ta for meg dette i etapper, og begynner med de enkleste og mest nærliggende forhold utvetydig konkretisert først.
   Dette vil kunne gjøre det lettere for andre også.
   Disse mine ord her nu er sånn sett bare en innledning.
---
   Jeg sitter med en noe gammel statistikk fra Statistisk sentralbyrå i Norge foran meg. Den er datert 20.04. og 29.08. 2006.
   Innledningsvis leser jeg følgende: "Foreløbige tall viser at det totalt ble brukt nær 3, 9 milliarder kroner til det statlig regionale barnevernet i 2005."

   Det er meget mye penger det. Og dog bare toppen av isfjellet!
   Hva som konkret ble brukt til det regionale barnevernet (kommunene), er altså enorme summer, men er dog bare som en liten prikk i en stor og omfattende aspektert sirkel - hvor de totale penge-summene er enda meget meget mye større!
   Det er tusen millioner kroner i en milliard!
   Tallet ett tusen har tre nuller bak ett-tallet. 1.000,-
   Tallet en million har seks nuller bak ett-tallet. 1.000.000,-
   Tallet en (norsk) milliard har 9 nuller bak ett-tallet.
1.000.000.000,-

   Videre leser jeg følgende, som de offentlig angitte tallene:
   "Barnevernet startet i alt omtrent 21 300 undersøkelser i 2005." Og:
   "I alt 39 200 barn og unge tok imot Tiltak fra barnevernet i 2005." Og:
   "I år 2005 var det omtrent 10 000 nye barn under Tiltak fra barnevernet."
   Og, mest av alt tanke-vekkende interessant:
   "For vel 7 100 barn og unge hadde det offentlige barnevernet i 2005 tatt over omsorgen efter vedtak i Fylkesnemnda."
   
   Altså tar den norske kommunale såkalte Barnevern-tjenesten (i 2005) omtrentlig 20 barn daglig bort fra norske familier!
   Foreldre og barn som i stort monn aldri får se hverandre igjen.
   I stort monn sønderknuste familier, barn og foreldre.

   Frøydis og Stauda og resten av våre barn blir små-rusk i den der stor-industrien!
   Hvem gidder vel bry seg med slikt noe?
   Hver har nok med sitt!
   Ikke nytter det å protestere eller klage heller, og ikke det minste som helst gjelder lov og rett heller.
   Dog: At Frøydis og Stauda over lang tid holdes borte fra sin far, sin trivsel, utfoldelse og glede, sin identitet, integritet, skole og hjemsted, livet sitt, kan uunngåelig bare skade og ødelegge de! En trenger så absolutt ikke være profet eller spåmann for å forstå så meget.
   Over lang tid å holde Frøydis og Stauda borte fra far og det frodige livet sitt vil ganske enkelt ikke være mulig uten at de erkjenner tapet og sønderknuses! Dette er fakta og sånn sett nærsagt som en tidsinnstilt bombe.
   Nokså det samme gjelder deres søsken også. Dette er sakens realitet og fakta.

   Hvem gidder eller makter vel bry seg!
   Eller våger vel!
   Det er umulig å ta slikt noe på alvor!
   Dog er det likevel slik.

   Gi de ofrene som overlever en billighets-erstatning efter 30 år!
   Ubetydelige små-rusk også det.
---
   Men hvordan få slutt på galskapen?!

   Det går iallfall ikke an uten at den enkelte kriminelle, delaktige og medskyldige stilles personlig til ansvar for de angjeldende lovbrudd. Også i forhold til unnlatenhet. 
Og når de gjeldende lovers intensjoner bevisst og beviselig krenkes og sviktes.
   I forhold til enhver! Også dommere, byråkrater, politi, etc. Den enkelte av også de og enhver stilles til ansvar, uten at noe av det noensinne foreldes.
   Og lov og rett igjen kommer til heder og verdighet. Og menneskelighet.

   Og alt og det hele løftes frem for dagen! Og også stor ansvarlighet, ikke frykt, likegyldighet, bortforklaringer eller bagatellisering. Også enkelt-saker. I full offentlighet. Uten falske hensyn til personvern.
   Dette her nevnte iallfall noen vesentlige momenter.
   Det personlige og individuelle ansvar en selvfølgelig en særlig veldig viktig bestanddel i alt dette.

   Men hvordan få alt dette til å skje, som så mange av de kriminelle og medskyldige vil motsette seg?
   Det er det gigantiske problemet!
---
   Kjell Anker med en venn kom på trivlig besøk i formiddag.
   De fikk nok også ytterligere et inntrykk av det pågående.
   Min advokat Thingvold telefonerte mens de var her og vi hadde en kortfattet samtale.
   Dynamo-reimen til bilen ankom på grunn av diverse omstendigheter først i dag. Kr. 530,- Den var dog ikke rette sorten. Jeg bestiller en ny forhåpentligvis rette sorten i dag.
---
   Også politi og dommere kan egentlig selvfølgelig anklages og dømmes!
   Tro bare ikke noe annet.
   For eksempel heter det i Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110:  En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Både Menneskerettsloven (1999) ( ekstern ) og Straffeloven ( ekstern ) er til vern for enkelt-mennesket, menneske-verdet og samfunn, men motparten og dens medskyldige i dette saks-komplekset har grovt gjentagne ganger og pågående utvetydig forbrutt seg imot mengdevis av disses lov-bestemmelser, uten enda å ha blitt stoppet. Mens de beskylder meg som sindig, tålmodig og forurettet observerer det hele, efter forgodtbefinnende for ditt og datt, som jeg ikke det minste som helst har gjort, men som de selv gjerne har gjort og gjør i overflod. Mens de hærjer med oss på kryss og tvers.
   Mengdevis med lov-bestemmelser forbryter de seg straffbart imot, både bestemmelser i Menneskerettsloven og Straffeloven. I veldig kriminelle hensikter.
   Jeg nevner her noen få eksempler fra Straffeloven, enkle og greie nok å forstå:
   
   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 123:  Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."

   "§ 215:  Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. mars 2010, Vinberget:

   Sol og skyfri himmel klokken 9. Temperaturen i natt nede i 10 minus-grader Celsius.
---
   Folk flest klarer ganske enkelt ikke å forestille seg graden av utrolig frekk løgnaktighet som en krigførende såkalt Barnevern-tjeneste drister seg til!
   Frekkheten og løgnaktigheten kan være så fantasifull og overgående alt at noenlunde anstendige mennesker umulig tror det mulig!

   Og det ikke minst i dokumentasjon som fremføres for myndighetene, så som for eksempel fylkesnemnda, retten, trygdeetaten og politiet!
   Ingen tror det mulig. Det har dog gått vane og industri i at det skjer.
---
   Jeg avsendte i formiddag pr. e-post et internt skriv med overskriften "Kriminell basis og kriminell konsekvens" ( ekstern ) til min advokat Tone Lill Thingvold, pluss kopi til flere andre.
   Jeg har iøvrig snakket med henne og flere advokater i dag.
---
   Idun til jobben igjen omkring 17-tiden.
   Det begynte å sne litt her ute efter klokken 18.
---
   Jeg mottok med posten i eftermiddag i en stor konvolutt ifra min advokat Thingvold en kopi av en ny Heksebok fra den såkalte Barnevern-tjenesten, datert 23.02. 2010, med overskriften "Begjæring om avgjørelse til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland" - et nytt forslag til vedtak ifra deres side ( ekstern ), som de vil Fylkesnemnda skal avgjøre å fatte.
   Fullstappet av løgn, krenkelser, trakassering og sverting, som vanlig.
   To skriv ifra dr. Tungesvik - hans vurdering datert 03.04. 2009 og hans erklæring datert 10.09. 2009 har de dog antagligvis ikke våget å utelate, men plassert helt bakerst i hekseboken.
   Også denne Hekseboken et uttrykk for grov kriminell virksomhet, med ondskap og konsekvenser langt inn i det perverse. Og solid forakt for menneskeverdet, de felles-menneskelige verdier, lov og rett og alt og ethvert som har med anstendighet å gjøre.
   Den er nemlig ikke bare et uttrykk for grov uforstand, men for aktiv særdeles ond vilje og onde hensikter.

   Det står blandt annet følgende å lese i deres forslag til vedtak:
   "Barneverntjenesten har sett det som nødvendig å fremme sak om omsorgsovertagelse av barna, da barnevernet vurderer at mor ikke er i stand til å beskytte barna mot at far igjen får barna til å oppholde seg hos ham. Far er psykisk syk og har fremmet drapstrusler mot mor. Når barna har oppholdt seg hos far har de ikke gått på skolen og fått være lite sammen med sin mor."
   Og følgende:
   "Barnevernets forslag til samvær mellom barna og far er 2 timer 2 ganger i året med rett for barnevernet til å sette inn tilsyn og å bestemme hvor samværet skal finne sted. Barnevernet vurderer at et mer omfattende samvær vil virke forstyrrende inn på deres utvikling i forhold til bevisstgjøring av egne behov, ønsker og følelser, samt at et mer omfattende samvær vil kunne virke forstyrrende inn på deres muligheter til å utvikle en realistisk og nyansert virkelighetsoppfatning. / Tilsyn anses nødvendig for å forhindre at far tar barna med seg hjem og nekter å la dem komme tilbake til mor. I tillegg anses tilsyn nødvendig for å forhindre at far påvirker barna negativt ved å gi fritt utløp for sine holdninger og negative omtale av personer og instanser."

   Hvorfor skriver de ikke kortfattet likså gjerne: Korsfest ham eller halshugg ham, - han er en kjetter!
Han misliker hva vi holder på med.
---
   Mere advokat-snakk også i kveld.
---
   Idun sier at Frøydis sa hun enda ikke har mottatt noen vitne-innkallelse.
   Barnevern-tjenesten i Haugesund vil kanskje også forsøke å hindre Frøydis i å vitne.
---
   Så mange av visse har liksom (iallfall) trodd på hva Iren K. Hebnes har sagt om at Rune er gal og voldelig, at de iherdig enda forsøker å fastholde det for ikke helt fullstendig å miste ansikt (med mere).
   Iøvrig helt vanlige påstander slikt noe i slike saks-komplekser og saker.
   Alt og det hele i stort monn efter oppskriften og oppskriftene.
   Arbeiderparti-ideologiens oppskrifter for utenfor lov og rett bak kulissene å tilintetgjøre annerledeshet.
---
   Ankom et brev datert 28.02. 2010 fra Ole Dag Østhus i Ølen, hvor han skriver: "Hallo Rune. / Sat og las i Times idag og kom over ein artikkel som du kanskje har interesse i. / Beste helsing / Ole Dag Østhus"

   Der traff lærer Dag Ole Østhus blinken. Og hjertelig takk for det.
   Jeg tenker selv skrive lignende artikler for internasjonale tidsskrifter, med utgangspunkt i forholdene i Norge. Forhold som nok kan overraske, og dessverre også mildt sagt forskrekke, mange.
   Som for eksempel vår familie sin historie.
   Jeg innskrev artikkelen og laster den opp på Internettet så også mange andre kan lese den ( ekstern ). Og oversetter den til norsk ( ekstern ) ved første anledning, om ikke noen gjør det før meg.
   I USA er hjemme-undervisning eller altså hjemmeskole både lovlig (i alle 50 stater) og populært og har gode tradisjoner og stort omfang. 4 % av alle barn i skolealder i USA har hjemmeskole, homeschooling. Og det fungerer meget godt.
   I mange områder og land i Europa er forholdene mere forskrudde, tildels forskrekkelige. Artikkelen (av Tristana Moore) handler om dette og om en tysk familie (familien Romeike) som måtte og klarte å flykte fra Tyskland for ikke å bli frastjålet sine barn, og som i 2007 derfor fikk innvilget politisk asyl i USA.
   Interessant og tankevekkende lesning.

   Noen ord kortfattet om vår familie sin historie:
   Vi hadde meget vellykket hjemmeskole i alle år for alle våre barn, til tross for forsøk ifra Arbeiderparti-ideologien på å forfølge og å ødelegge oss.
   Da de eldste av våre barn begynte å bli voksne og Arbeiderparti-ideologien enda mere så hvor vellykket vår hjemmeskole var og er og hvor talent-fulle, kunnskapsrike, frodige, sosiale, trygge, solide, friske våre barn var, overgikk dette meget hva Arbeiderparti-ideoligien tålte og familien ble (foråret 2006) til fulle angrepet - for tilintetgjørelse.
   Fire år senere, nu i begynnelsen av mars 2010, er familien snart utryddet. Familiens ti barn fangeholdt og mishandlet på kryss og tvers.
   Av visse kriminelle innenfor offentlig forvaltning som i hysterisk kriminell galskap og juks med lov og rett bak kulissene overgår det meste i kriminell galskap, sadisme og tortur.
   En meget godt dokumentert historie.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. mars 2010, Vinberget:

   Soloppgang ved 08.25 tiden til vinduene her. Omtrent 5 minus-grader Celsius på det kaldeste her ute i natt.
   Formiddag og det sner. Senere på dagen også, en stund. Kjetil her og brøytet i dag.
---
   Farmor, barnas bestemor, som til vanlig alltid har hatt god kontakt med sine barnbarn, har selvfølgelig heller ikke hatt kontakt med de siden kidnappingene og fangeholdet av barna begynte 03. april 2008. Og har selvfølgelig lenge vært fortvilet og bekymret, stadig mere og mere.

   I går gikk hun til politiet i Trondhjem for å politi-anmelde galskapen og uretten. Hun hadde dagen før eller dagen før der igjen telefonert Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord og sagt hun tenkte å innlevere en bekymrings-melding til Barnevernet for Barnevernet, Trude og Balder sin hærjing med og mishandling av barna - og henne selv. Hun ble av lensmann Gjærde rådet til å politi-anmelde de, der i Trondhjem. Hun telefonerte politiet i Trondhjem hvor vedkommende hun snakket med greit nok forstod hva hun ville og sa hun kunne komme dithen i går klokken 18, hvilket hun gjorde. Men da var det en annen politi der hun fikk snakke med, som anbefalte henne det motsatte - å innlevere en bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten, på Barnevern-tjenesten. Og som sa det ikke var noen vits i å politi-anmelde de, for det kom likevel ikke til å skje noe.
   Det var omtrentlig slik jeg forstod henne.
   Farmor ble meget fortvilet og enda mere bekymret og hjelpeløs. Jeg snakket med henne i telefonen i går kveld, og sa jeg var lei meg for at jeg ikke tenkte meg til å advare henne på forhånd. Men hun hadde dagen før hun gikk for å politi-anmelde hørtes så optimistisk ut og som at de hun hadde snakket med hadde forstått henne og hva hun ville. Jeg sa til henne at det er dumme mennesker i politiet også, og at vedkommende burde ha hjulpet henne i steden, og at han vel egentlig er pliktig det. Og at det er rett av henne å ville politi-anmelde grov urett. Du må ikke miste motet fordi om du traff på en slik dumrian.
   Jeg sier til henne at hun heller må gå tilbake dit igjen og hvis vedkommende ikke vil hjelpe henne med å politi-anmelde uretten heller bare innlevere en slags politi-anmeldelse.
   Og jeg forsøker å trøste henne med å forsøke å fortelle hva som står i noen av Straffelovens bestemmelser. Som for eksempel:
   Straffelovens paragraf 219, - at "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.
   For eksempel også
Straffelovens paragraf 223: 
   "
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."
   Og Straffelovens paragraf 218:
   "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som / 1.    anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller / 2.    ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade. / Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."
   Og at det er paragrafer og bestemmelser i Straffeloven som omhandler det at Barnevern-tjenesten for eksempel fremfører usannheter eller tilbakeholdelse i dokumenter for forvaltning og myndigheter.
   Hun må ikke gi opp eller fortviles så lett, på grunn av en eller eventuelt flere dumrianer. Slik er det bare.
   Hun sier hun skal snakke med en advokat først, før hun gjør noe mere.
---
   Avisen VG melder om at 8-åring, gutt, og hans far, funnet død i Haugesund mandag. Barnevern-tjenesten i Haugesund "selvfølgelig" innblandet i for-historien og gudene vet hva!

   Det har i mange år vært forskrudd miljø-messig og underlig store problemer med barn og ungdom i Haugesund.
   Kan Barnevern-tjenesten i Haugesund være årsaken?
   Mye kan iallfall tyde i den retningen.
---
   Barnevern-tjenesten i Bergen gjør omsorgs-overtagelse til fem barn i natt, melder tv-nyhetene.

   Å fullstendig fjerne de offentlige kommunale Barnevern-tjenester tror jeg vil kunne forbedre mangt og meget i våre samfunn.
   Ikke vanskelig å tenke seg hvem som mest av alt protesterer mot et slikt forslag.
   At så skjer er imidlertid uansett en nødvendighet! Dets i utgangspunktet gode intensjoner til tross.
   Og dette burde vi ha innsett og forstått for lenge siden! Mye meget påkostet reklame, propaganda og intensjoner til tross.
   Hvorfor det er slik, er det mildt sagt forlengst på tide å åpne øynene for!
   La ikke medskyldige nekte oss.
---
   Viktigheten av det personlige ansvar i forvaltningen er et vesentlig forhold.
   Dette må imidlertid ikke tilsidesette kommune og stat sitt med-ansvar. Et med-ansvar som også skal og må være viktig og vektig. Og som særlig ved eventuell unnlatenhet må være ekstra vektig.
   Grov kriminell virksomhet, grove kriminelle ugjerninger, har konsekvenser - og må vektig nok også ha det ansvars-messig. I vesentlig betydning for å understreke og fremheve med-ansvarets viktige betydning. Grov kriminell urett skal koste, så det mere enn bare merkes.
---
   Idun også har lyst til å skrive om blandt annet hjemmeskole.
   Med trening blir hun likså flink og kjapp med det som å springe og så mye annet hun er meget flink i.
   Hun har blandt annet vært med i maraton-løpet Kvamsåsen Rundt i flere år, og har på ingen måte kommet sist. (Forleden kveld sprang hun helt til Vikebygd efter jobben, satt en stund ved sjøen der og tok det roligere hjem igjen.)
---
   Trygve Einar kom her i dag, med eventuelt nødvendig verktøy i bilen for sikkerhets skyld. Han kjørte underveis innom bil-verkstedet og hentet dynamo-reimen. Alt og det hele gikk meget greit, takket være Trygve Einar igjen.
---
   Jeg er snart ferdig med å oversette den nye artikkelen i TIME om forholdene for hjemmeskole ( ekstern ).
   Den er interessant og meget aktuell og lar også Synse-mafiaen med sine "tanke-feil" komme til uttrykk. Tanke-feil som dekker over grove kriminelle ugjerninger. Tanke-feil det snarest er viktig grundig å få ryddet opp i.
   Tanke-feil som ikke minst grovt kriminelt hærjer vårt samfunn via visse uhyre krig-førende såkalte barnevern-tjenester.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. mars 2010, Vinberget:

   Omtrent 12 og 13 minus-grader Celsius her ute i natt til i dag.
   Sol og finvær, lys-blå himmel. Omtrent 10 minus-grader sent på kvelden i dag.
---
   Jeg telefonerte i formiddag Rogaland Statsadvokatembeter (tlf. 51 59 91 60) og fortalte jeg er innstevnet av de som tiltalt i straffesak til å møte i Gulating lagmannsrett i Stavanger, Stavanger tinghus (i Bergelandsgt. 10, 3. etg.) tirsdag 9., onsdag 10. og torsdag 11. mars 2010, altså om noen få dager. Sa at jeg hverken har penger til reisen eller oppholdet, og må få ordnet opp i dette så jeg jo må få til å ankomme.
   Det må jeg snakke med Gulating lagmannsrett i Stavanger om, det er de som ordner med den siden av saken, ble jeg fortalt.
   Jeg telefonerte straks derefter Gulating lagmannsrett i Stavanger og sa hvordan det er også til de. De var der hjelpsomme og foreslo hvordan vi kan gjøre det, hvilket jeg efterpå vurderer. Først har jeg nu telefonert NAV Sosial-tjenesten Vindafjord, som skal telefonere meg tilbake efterpå i dag.
   Jeg skal i løpet av dagen telefonere Gulating lagmannsrett i Stavanger igjen. De kan om jeg ønsker det bestille og betale hotell-plass for meg i nærheten av rettslokalet, slik de bruker for eksempel også for dommere.
---
   Nu litt efterpå har jeg snakket med
NAV Sosial-tjenesten Vindafjord, samt enda en gang med Gulating lagmannsrett i Stavanger.
   NAV Sosial-tjenesten Vindafjord skal betale reisen og skal se nærmere på situasjonen iøvrig videre og vil gi mere tilbake-melding i så måte.
   Dermed telefonerte jeg og gav
Gulating lagmannsrett i Stavanger klar-signal til å bestille hotell-plass for meg, samt også for Idun, som jo også er innstevnet, hun som vitne. Idun og jeg kjører sammen dithen mandag 08. mars 2010.
   (Et problem Idun først i løpet av dagen i dag skal forsøke å ordne opp i er hesten, Tarzan, hvem som imens skal passe og stelle ham.)

   Jeg fikk nu ifra Gulating lagmannsrett oppgitt at rettssaken ikke blir avholdt i Stavanger tinghus, men er flyttet til deres avdeling i Folkets Hus, Løkkeveien 22, 1. etasje. (Saks-nr. 09-023220, Gulating lagmannsrett.)
---
   Den under trakassering stående månedlige trygde-utbetaling jeg 20.02. 2010 fikk ifra NAV, er allerede oppbrukt. Et sparsommelig budsjett hvor jeg har detaljert kronologisk oversikt over hva hver krone er brukt til, med kvitteringer.
   Jeg viderefører en slik detaljert økonomisk oversikt, med kvitteringer og opplysninger iøvrig.
---
   Ankom med posten i dag et brev fra NAV datert 02.03. 2010 ( ekstern ), angående barnetrygden.

   Når den såkalte Barnevern-tjenesten ønsker noe skjer dens vilje fort og fast.
   Når en i forhold til den klager eller protesterer skjer i realiteten ingenting, evt. bare tilsynelatende noe.
---
   Den såkalte Barnevern-tjenestens ansatte mennesker har ingen bedre kompetanse enn andre hva gjelder omsorg eller ansvarlighet i forhold til barn. Men de tror seg å ha det, på bekostning av andre. De er en krigførende synse-mafia.
---

   Å ta barna fra en far eller mor, eller å ta en far eller en mor fra et barn, er omtrentlig den verste sort forbrytelse som tenkes kan. I Norge blir slikt noe forsøkt bagatellisert og bortforklart av et terror-regime sin politikk og praksis. I en heksegryte av kidnappinger, fangehold, trusler, knebling, løgner, synsing, trakassering, mord, selvmord og allslags elendighet.
   Og konkret hvordan er det de gjør det?
   De manipulerer med løgnaktige overdådig frekke, svertende og trakasserende vedtak og skriv, ufattelig utrolig løgnaktige, for å få disse til å bli trodd på av andre og derigjennom hvitvasket. De samler sammen sverting, trakassering, løgner og synsing for å snekre sammen nye vedtak, også for nye hvitvaskinger, som ledd i sin krigføring, for verste sort kriminelle ugjerninger, med utgangspunkt i trusler og barnerov.
---
   Reell opposisjon eller mot-argumentasjon i et slikt terror-regime kan for den opposisjonelle og hans familie få fatale konsekvenser.
   Den opposisjonelle kan risikere bortimot absolutt hva som helst!
---
   Idun skrev et dikt i dag, som går slik:

Utsikten

Utsikten
rører seg der inne,
vår indre natur i urkultur.
Landskap speiler seg i dypet av seg selv.
Så se og vær rede,
naturen i oss levende tilstede.

En tanke berørt, vil jeg finne,
hva de glemmer.
De som synser og mener,
med makt og misbruk de skremmer.

Et vindpust ånder og bringer,
reiser meg igjenn seirende.
På solens vinger
mot en ny dag jeg stråler!

I.Evig -10


---
   Jeg utvidet litt efterpå hennes dikt, til det ble slik: 

Utsikten

Utsikten, liv, stener, frynser, 
beveger, rører seg der inne,
vår indre natur i ur-kultur.
Landskap speiler seg i dypet av seg selv.
Feirende, så se og vær rede,
naturen i oss levende, tilstede.

En tanke berørt, hver elv, vil jeg finne,
hva de feiler, hva de glemmer.
De som måler, synser og mener,
og med makt og misbruk skremmer.

Et vindpust ånder, solen skinne,
jordisk rede, og bringer,
reiser meg igjen seirende.
På solens vinger, jeg fremmer,
mot en ny dag, i velbehag,
jeg stråler!

*

---
   Den såkalte Barnevern-tjenesten har mange måter hvorigjennom den får med seg andre i sine kriminelle ugjerninger.
   Sverting, løgner og trakassering i vedtak og skriv, og dessuten trusler og fristelser og fiksering.
   Og hvem lar seg vel ikke true eller friste, eller manipulere?
---
   
Solborg Sera Hansen ble født tirsdag 28.02. 2006 kl. 00.40, altså for 4 år og fem dager siden. Hennes 4-årsdag var nu søndagen.
   Idun var på besøk hos Trude i Skoglandsveien søndagen, Solborgs 4-årsdag. Det merkelige skjedde at Idun der da ble telefonert av Frøydis! Frøydis hadde under kontroll da fått lov til å telefonere Idun for en kort samtale. En av Barnevern-tjenesten i Haugesund sine taktikker for at det ikke så grovt for andre skal se ut som at Frøydis og Stauda fangeholdes, isoleres og knebles. Frøydis fortalte da at Frøydis og Stauda var på vei der til Trude i Skoglandsveien, sammen med sin fangevokter, en såkalt fosterfar i det såkalte beredskaps-hjemmet hvor de fangeholdes. En som heter Erlend, på en gård i Skjoldastraumen, hvor det er hester. Litt efterpå snakket Idun noe mere med Frøydis og Stauda, da de ankom Trude i Skoglandsveien. Frøydis og Stauda fikk da være der et par timers tid, under bevoktning og kontroll av "fosterfar" Erlend. (En lettvint måte å tjene penger på. Noen-må-jo-gjøre-jobben-argumentet.)
   Det er mye de truer med og gjør - og også frister med - for at fangeholdet og kneblingen ikke skal være så synlig, og optimalt bortforklart.

   Det er mangt og mye med vårt sprog og vår kommunikasjon tull-hønsene i Barnevern-tjenesten i Haugesund med sitt kaklende babbel ikke skjønner det plukk av. Mildt sagt.
   Stauda hadde tegnet en løve, som hun hadde med og ga til Idun søndagen ( ekstern ). Det er Stauda og jeg som mest i vår familie tenker og kommuniserer i og med arketyper. Løven, dyrenes konge, majesteten, er et sinnbilde på kraft og myndighet. På tilsvarende måte som for eksempel lammet er et sinnbilde på eller en arketyp for uskyld. Derav for eksempel Bibelens bilde av løven i fred og fordragelighet sammen med lammet. Myndigheten som verner og beskytter uskylden.
   Frøydis og Stauda, og deres søsken, er uskylden. De er nu fangeholdt, truet, trakassert, kneblet og uhyre grovt forurettet og mishandlet, men forsøker å ivareta tillit og håp om at myndighetene må få stoppet galskapen!
   Det er i den tillit og det håp de nu enda befinner seg.
   Uten ville de straks sønderknuses.
   Den der kriminelle Barnevern-tjenesten i Haugesund skjønner så absolutt ikke dette.
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. mars 2010, Vinberget:

   Litt sne og litt vind her ute tidlig i dag. Temperaturen omkring null grader klokken 09.30.
---
   Ens far og ens mor er noe unikt som ikke lar seg erstatte av noe som helst annet.
   Det samme er ens barn for en far og en mor.
---
   Jeg gjentar hva jeg skrev i går:
   Den såkalte Barnevern-tjenestens ansatte mennesker har ingen bedre kompetanse enn andre hva gjelder omsorg eller ansvarlighet i forhold til barn. Men de tror seg å ha det, på bekostning av andre. De er en krigførende synse-mafia.
---

   Den nye Hekseboken - Heksebok 2010-A ( ekstern ), fra den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund, er mildt sagt elendig litteratur fra mildt sagt elendige, og forfalskende, forfattere - i forhold til virkelighetens verden. Kjernen i den nye er som kjernen i den gamle (Hekseboken 2008), den instruksjon Iren K. Hebnes ga Kirsten Westlye (og flere til, deriblandt Arild Austrheim), ment som døds-støtet. Nu har i tillegg Anne Sternhoff ved Barnevern-tjenesten i Haugesund kastet seg inn i den samme instruksjon. Interessant iøvrig å legge merke til at Arild Austrheim ved Lensmannskontoret (og kommunestyret) i Vindafjord ytterligere bekrefter seg å ha samarbeidet med Iren K. Hebnes.
   Bildet av hvordan ondsinnede viljer gikk inn i det perverse og uhyre grovt kriminelle tydeliggjøres noe. En ting er at deres hensikter og handlinger har vært og er kriminelle, men det fremgår av Anne Sternhoff med mere tydelighet også hvordan de små detaljer konsekvent forvrenges for å skape inntrykk av en egen bedre virkelighets-oppfattelse! Hva hun selv samtidig ikke skjønner, eller håper andre ikke legger merke til, i sine frekke forfalskninger, er at hun samtidig er grovt selv-avslørende, til langt inn i det perverse. Dette fordi hun samtidig tror seg å bli oppfattet som snakkende ut fra kompetanse i livet. Det hele blir dermed nokså meget latterlig, vemmelig og sinnssykt egentlig. Og viderefører - foreløbig, enda - den kriminelle galskapen. Og det er jo det som er det verste med det hele. Og løgnaktigheten og ubesindigheten!

   Det blir egentlig nærsagt altfor latterlig psykt når en ser hvordan slikt noe av kriminell selvbestaltet kompetanse for eksempel fritt frem opererer som psykiatere! (Som tidligere - for eksempel i sitt mandat til Kirsten Westly.) Og det endatil i et (uhyre grovt) saksfremlegg for Fylkesnemnda. Og med løgner og påstander ment i særdeles spesielle hensikter.
    Og dessuten ser seg som å være ikke bare dommere (utenfor lov og rett), men endog liksom både lov-givende, dømmende og straffende myndighet! Det hele mildt sagt så sykt og gjennom-skuelig at den som forholder seg medvirkende og delaktig i det vel selvfølgelig også må kunne sies å være med-skyldig i det?!
   Slikt noe er ikke bare kriminell trakassering, ære-krenkelse og terror, men også forskjellig annet som i henhold til Straffeloven er ulovlig og straffbart!
   Å fremføre ondsinnede løgner i saks-dokumentasjon for forvaltning og myndigheter for eksempel, er både ulovlig og straffbart.
   Hva kjenner vel slikt noe til, eller bryr seg om, anstendighet?! Eller fakta og realiteter?! Slikt noe har dessuten også utvetydige sider og aspekter som omhandler ensidighet og diskriminering, og mye annet!

   Jeg nevner her, angående deres saks-dokumentasjon, noen få eksempler fra Straffeloven, enkle og greie nok å forstå:
   
   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 123:  Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   
   Så altfor lettvint å fremme forhastede slutninger på kriminell bekostning av andre! Å la den gull-vekten en skal veie sine ord på være fraværende i livet og i saks-komplekser!
   Besinnelse og beskikkelse burde som et første, for å si det med snart to tusen år gamle Paulus, starte med hengiven respekt for lov og rett, for de felles-menneskelige verdier. Og ikke minst - i og for og med Ordet! En blir hensynsløs uten.
   Neste-kjærlighet i praksis er ikke svik!
---
   Med sin frekke manipulering med overdådig løgnaktig dokumentasjon har nu Iren K. Hebnes sin såkalte Barnevern-tjeneste efter fire år med terror og kriminelle ugjerninger klart å ødelegge og å mishandle vår familie på det groveste. Blandt annet også ved kidnappinger og fangehold av barna, og med uhyre grove trusler, mishandlinger, krenkelser og trakasseringer også overfor de.
   I realiteten er på groteske sett og vis også alle våre 7 umyndige barn nu av Iren K. Hebnes og medskyldige kidnappet og holdt i fangenskap, kneblet, grovt truet, mishandlet og fratatt sine rettigheter. Frøydis og Stauda hos fangevoktere i Skjoldastraumen, i et fengsel betegnet som "beredskapshjem" eller "fosterhjem". Deres fem yngre søsken i et annet slags beredskapshjem eller fosterhjem i Skoglandsveien 108 med sin mor (umyndigggjort og grovt truet) tilstedeværende, med Iren K. Hebnes og Anne Sternhoff og deres medskyldige som en slags kunstig far og mor som fangevoktere!
   Pågående enda uhyre grov kriminell virksomhet - bak kulissene. Frem i og for dagen skal det uansett! Det - og mere til! Selvfølgelig.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. mars 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Ved 20-tiden omtrent 2 minus-grader.
---
   Det ankom meg en e-post fra Julia i dag. Hun skriver følgende:

   "
Denne saken din er hårreisende ... Et overgrep etter overgrep  hvor barna er de største taperne ... Barnevernets splitt og hersk metode-utført av ukompetente psykopatsosionomer støttet av andre nettverk- er helt i strid med menneskerettskonvensjonen og med Gr §110c ... Forkastelig ... Mennesker i kriser trenger OMSORG og ikke STRAFF .... / Vh "

   Vi vet jo det, Julia, men det finnes mennesker omkring oss en kan mistenke for ikke å ha stort mere i sin bevissthet og i sitt hjerte enn en fotball har. Og da kan det gå galt. 
   Hvem som helst kan bli deres ofre. (Men hvem tror vel noensinne det!)
   Den som tror en må vise svakhet først for å bli offer for en krigførende såkalt Barnevern-tjeneste tar feil.
   Andres mere eller mindre tilfeldige svik kan gjøre mange til ofre for en krigførende såkalt Barnevern-tjeneste, og inkorporere mye kriminell virksomhet i samfunnet. I videre og videre omfang.
   Det er som mange nok har sagt det før meg: At liten tue kan velte stort lass. (Endog en liten flue, eller en liten frue.)

   Iren K. Hebnes gav oss 7. april 2006 ( ekstern ) beskjed om at hun vet at alt er vel og bra i vår familie, men litt efterpå at
hvis jeg offentliggjorde dialogen med de så tar hun våre barn. Punktum. Det var det Iren K. Hebnes sa den gangen, helt i begynnelsen. Jeg anså at en slik holdning og slike trusler absolutt ikke er på sin plass ifra et menneske i en slik stilling, og at bare det forplikter meg til å offentliggjøre forholdet. Jeg visste dog at hun mente hva hun sa. Jeg visste at hun mente det og jeg visste at det kom til å bli krevende å motstå angrepet. Skulle dog noen kunne motstå et slikt angrep måtte det være oss, en familie og barn som alle og enhver alltid har hatt og har bare særdeles meget godt å si om, bedre sammensveiset antagligvis enn enhver annen familie - og i stand til å motstå splitt-og-hersk-taktikken til slike makt-misbrukende mennesker.
   Jeg tok dog feil med hensyn til dette siste. Iren K. Hebnes klarte med intuisjonens hekse-krefter, uhyrlige trusler, terror og fristelser, å splitte vår familie. Først Balder, derefter Trude, nesten Idun og til sist Gudmund. Dermed ble det meget meget vanskeligere å motstå angrepet.
   At angrepet kunne anta uhyrlige dimensjoner var jeg klar over. Et lignende uhyrlig angrep ble vi utsatt for mange år tidligere.
   Jeg erkjenner nu dog at de kriminelle uhyrlighetene og perversitetene denne gangen nu de siste fire år har overgått meget hva jeg trodde var mulig.
   Omfanget av kriminelle og medskyldige er nokså stort.
   Og det har gått stadig mere veldig perversitet i det hele, bak kulissene.
---
   Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, er en av mange som har mange artikler og informasjon om det uhyrlige problemet.
   Internettet flommer stadig mere og mere over av informasjon om problemet.
   Prøv for eksempel også  http://www.knut.com/  
   Internettet og hverdagen (bak kulissene) enormt flommer over!
   Det er en katastrofe av uhyrlige dimensjoner, på sett og vis nærsagt som en enda skjult slags borgerkrig.
   For mange enda bak kulissene, og uforståelig at slikt faktisk i et utrolig enormt omfang pågår!
   Våkn opp!
---
   Klarer vi å stoppe de perverse kriminelle?
   Straffeloven har enda ikke klart det.
   Menneskerettsloven har enda ikke klart det.
   Politikerne har enda ikke klart det, og har heller ikke villet.
   Politiet eller rettsvesenet har enda ikke klart det.
   Massemediaen har enda ikke klart det.
   De ti-tusenvis med ofre har enda ikke klart det!
   Jeg eller du har enda ikke klart det.
   Hvem og hva skal så klare det?
   Og når?
   Om enda hundre år?
   Eller når det er for sent?
   Eller hvorfor ikke nu?
---
   Idun på jobben også i kveld.
   Både Idun og jeg og flere til er selvfølgelig enda fast bestemt på at barna skal hjem igjen.
   En slik såkalt Barnevern-tjeneste bør ikke og må ikke stoppe noen som helst!
   Det verste er at den tiden som i mellomtiden går er så uhyrlig ødeleggende.
   Mine barn blir det snart kanskje ikke mere. Andre sine.
   Jeg er dog deres far.
   Vi er mange ofre i det her. Og ødeleggelsene enorme, uhyrlige kriminelle perversiteter.
   Fullstendig sammenlignbare med mord, og det som endog meget verre er.
   Pågående i Norge, nu.
   Fortsatt meget bak kulissene.
   Uhyrligheter av menneske- og barne-mishandling, grotesk sadisme, perversiteter, kriminelle ugjerninger som langt overgår anstendige menneskers forestillingsevne. I en slags regi av det offentlige! Bak kulissene. Bak det tilsynelatende. Bakenfor overflatene og det overfladiske, bakenfor likegyldighet. Det er dog mange som vet mye om hva som foregår. Flere og flere. Og dog samtidig mere og mere forsøkt kneblet, av de skyldige og medskyldige.
   Jeg overdriver ikke, og bruker ikke feil ord.
   Ordene er de rette de, i overensstemmelse med verdens-litteraturen, de fleste lands lover og med internasjonale konvensjoner og definisjoner.
   Den som ikke kjenner til dette og slikt kan jo og bør jo undersøke.
   Verre er det ikke.
   Om en dog vet at Frøydis og Stauda og deres søsken er bortførte, fangeholdte, på kryss og tvers truet og kneblet.
   Og deres mor og noen til truet, kneblet og fristet.
   Det er ganske enkelt slik det er.
   Den som vil ha det enklere må heller ty hen til eller forbli i likegyldighet.

   Det naturlige og selvfølgelige er å forsvare og verne mest og best om sine næreste og kjæreste.
   Slik er det og skal det være.
   Dog må vi som mennesker ikke være eller bli for innskrenkede!
   Er vi for likegyldige og innskrenkede økes risikoen for at vi selv og våre næreste og kjæreste fortere blir ofre.
---
   Tre meget flinke ungdommer som kaller seg Estlife på tv-n i programmet "Talentiaden", med en rå-fin låt. De og låten hånes nu der! Jeg fatter og begriper ikke hvorfor.
   Håper inderlig de takler det og ikke mister noe!
---
   Jeg gråter daglig for mine egne barn. Selvfølgelig.
   Endog også det hånes, av visse!
   Både min og andre sin gråt, og glede.
   Endog den mest uutholdelige smerte og indeligste uskyldige glede.
   Anstendighet er det ikke mye igjen av i Norge.
   Den bak en annen slags kulisser.
---
   Om noen få år, i takt med at Internettet og digital kommunikasjon utvikler seg og enda langt mere inngår i våre hverdagsliv, vil det være vanskeligere for fangevoktere å kneble, true og isolere barn i ungdoms-alderen, slik som Frøydis og Stauda.
   Å nekte de ytringsfrihet og kommunikasjon vil også da være ulovlig og straffbart, for ikke å snakke om bevegelses-frihet, men det vil efter hvert i vårt samfunn da iallfall i praksis gledeligvis bli vanskeligere
å kunne hindre de ytringsfrihet og kommunikasjon! Bortsett fortsatt fra i vanlige fengsler og psykiatriske institusjoner.
   Forhåpentligvis vil efter hvert da også barns selvstendige allerede nu lovfestede mange rettigheter begynne å bli respekterte og aksepterte og entydige i befolkningens bevissthet. Uten bortforklaringer!
   Bortforklaringer tjener bare fangevokterne og Synse-mafiaen.
---
   All den katastrofale galskapen de har latt våre barn gjennomgå og videre forsøker å tilordne kunne umulig resultere i annet enn videre grov mishandling, ødeleggelse og urett overfor barna.
   Ingen kan unnskylde seg med å ikke ha visst såpass. (Ikke Trude heller.)
   Den selvfølgelighet at de fortsatt og videre i det lengste vil forsøke å legge skylden for sine ugjerninger og det resulterende på meg er minst av alt noen som helst unnskyldning.
   Noen kan heller ikke unnskylde seg ved å si de trodde på svertingen og trakasseringen av meg. Det holder ganske enkelt heller ikke. Så langt derifra.
   Det er hverken jeg eller barna som har gjort det minste som helst galt.
   Påstander om det motsatte holder ganske enkelt ikke. Ikke det minste som helst.
   Ikke påstander om uvitenhet heller.
   De vet hva det uunngåelig må resultere i, ethvert eventuelt forsøk på å få til det motsatte til tross.
   De vet hva de fratar og ødelegger for barna og at det er både ulovlig og verste sort kriminell urett. De vet elementært dette, om enn de ikke forstår overdådigheten i rikdommer, frodighet, arv og trivsel de fratar barna.
   De vet den elementære urett de har begått og videre begår. Ingen unnskyldninger kan bortforklare dette.
   Se de dog forsøke!
---
   "Du skal ikke samarbeide med onde krefter," sa Mahatma Gandhi.
   Og hva gjorde vel Jesus overfor salgs-bodene i tempelet?
   Mange politikere vil tro eller påstå de har et overordnet perspektiv i forhold til Mahatma Gandhi. Det var og er dog motsatt, Mahatma Gandhi som har et overordnet perspektiv i forhold til de og erkjennelsens proletariat.
   Svik har aldri vært den rette vei.
   Svik har aldri vært lov og rett. Den som dømmer dømmer samtidig seg selv. Det er dette som er dharma, tingenes iboende natur. Også ikke minst i kulturelle og sosiale sammenhenger.
   Myndigheter som misbruker sin myndighet fraskriver seg sin myndighet.
   Denne min ordbruk og henvisning kan være avansert for mange, men er fra min side ment kortfattet for kontemplasjon og videre argumentasjon også i historisk perspektiv.
   Erkjennelsens proletariat trenger hjelp ifra ydmykhets neste-kjærlighet.
   Dette her nu en liten kontemplativ perle, et kontemplativt frø, ifra min side i så måte.
   Verre er det ikke!
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt og i dag tidlig omkring null grader Celsius og det vekselvis både sner og regner litt.
---

Invitasjon til rettssak
ang. justismord


   Fengslingen av meg 21.10. 2008 for nær 5 måneder frem til 12.03. 2009 kan en vel si politioverbetjent Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord (innunder Hordaland og Sunnhordland politidistrikt) stod bak. Den såkalte Barnevern-tjenesten og advokat Trond Hjelde og Trude gav ham indirekte et hint om at det var det de ønsket. Jeg og barna skulle enda grovere mishandles, isoleres og knebles - og jeg ytterligere svertes, trakasseres og mistenkeliggjøres. Mens de "i fred og ro" videreførte sin kriminelle virksomhet og sine kriminelle hensikter. Med stadig god hjelp ifra Haugaland tingrett.

   De regnet neppe med at jeg overlevde og utkom hærjet ifra fengselet efter fem måneders tid. Arild Austrheim bruker i et brev til Barnevern-tjenesten i Haugesund datert 08.12. 2006 ( ekstern ) formuleringen: "angående 
Trude og Rune Hansen, som tidligere har bodd i Vikebygd, Vindafjord kommune." For å nevne noe. Han regnet ikke med at jeg kom hjem igjen eller at jeg og barna mere hadde hjemsted i Vikebygd. Både jeg, Frøydis og Stauda kom dog likevel hjem igjen - til rasert, plyndret og hærjet hjemsted ( ekstern ). Og dyrene døde og borte vekke, med mere.
   
   Jeg ble ulovlig satt i glatt-celle, fengsel og isolasjon fem måneders tid, sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler. Under forhold som enhver vil betegne som tortur og grov mishandling. I januar 2009 fraktet til Haugaland tingrett i en forskrekkelig komedie av en rettssak og tilbake til fengselet igjen, hvor jeg efterpå mottok en ganske så utrolig frekk dom datert 15.01. 2009 ( ekstern ). Som straks umiddelbart ble anket.
   I og med den store strafferammen for det de beskyldte meg for så ble mesteparten av anken automatisk innvilget. Saken skulle til ankebehandling i Gulating lagmansrett i tre dager fra og med 29.09. 2009, men ble dagen før om-berammet til et halvt års tid senere!
   I mellomtiden ble de to mest sentrale vitnene, Frøydis og Stauda, kidnappet 13.01. 2010 ( ekstern ) av Barnevern-tjenesten i Haugesund med bistand fra Iren K. Hebnes og Lensmannskontoret i Vindafjord ( ekstern ). Og er enda fangeholdte og fullstendig kneblet, trakasserte og truet! I verste sort heksegryter av terror, trakassering, trusler og tortur overfor barna og familien som nu har pågått i fire års tid! Med stadig mere kriminell galskap, hysteri og perversiteter.

   Nu endelig skal saken ( ekstern ) angående fengslingen av meg for nær fem måneder fra og med 21.10. 2008 til behandling i Gulating lagmannsrett i Stavanger fra og med tirsdag 09. mars 2010 kl. 09.30 i tre dager. I Gulating lagmannsrett sin avdeling i Folkets Hus i Stavanger.
   Adresse: Gulating lagmannsrett i Stavanger, Folkets Hus, Løkkeveien 22, 1. etasje. (Saks-nr. 09-023220, Gulating lagmannsrett.)
   
   Det finnes absolutt ikke det minste som helst fnugg av bevis for at jeg skal ha gjort hva jeg ble beskyldt, fengslet og dømt for. Bare visse løgnaktige påstander ifra Trude og Haugaland tingrett sin side. Deres versjon er hverken sann eller sannsynlig. Min versjon er derimot både sann og godt og omfattende dokumentert og bevitnet.

   Saken inngår som et viktig aspekt i et større saks-kompleks ( ekstern ), som dreier seg om et uhyre grovt og omfattende justismord - og om rettssikkerhet i Norge.
   Hvor retten også ikke minst er involvert som anklaget part.

   Å få dokumentert hva som faktisk og egentlig skjer i rettssaken nu er derfor av stor betydning. For dermed å bevitne og dokumentere hvorvidt saken blir godt nok opplyst - og behandlet. Og om den efterfølgende dommen i sitt innhold og i sin slutning står i saklig og adekvat relasjon til dette. Alt dette trenger til oppmerksomhet og dagens lys.
   Hvorfor? Av tre grunner:
   1:  Fordi saken er et viktig aspekt av et stort viktig samfunnsmessig anliggende.
   2:  For å bevitne hvordan retten nu forholder seg til dette og dette sine aspekter - og konsekvenser.
   3:  Og - som et forhåpentligvis viktig skritt for på tampen å kunne reversere flere uhyre grove justismord.

   Jeg vil nu i all beskjedenhet og enkelhet derfor invitere og oppfordre massemedia og alle og enhver med interesse til å overvære rettssaken.

   Fra og med tirsdag 09. mars 2010 kl. 09.30 i tre dager. I Gulating lagmannsrett sin avdeling i Folkets Hus i Stavanger.
   Adresse: Gulating lagmannsrett i Stavanger, Folkets Hus, Løkkeveien 22, 1. etasje. (Saks-nr. 09-023220, Gulating lagmannsrett, tlf. 51 29 90 80.)

   Velkommen!

---

   Min advokat i rettssaken er:
   Advokat
Cecilie Schløsser Møller,
   i Advokatfirmaet Elden i Oslo, tlf.
21 67 10 00.
   E
-post: c.s.moller@elden.no , mob.tlf. 9593 7371.

---

*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. mars 2010, Vinberget:

   Tåke her ute tidlig på dagen i dag.
   Tåke i Stavanger også, utover hele dagen og kvelden.
---
   Hele saks-komplekset dreier seg kort sagt særlig om kidnappinger og fangehold av 7 barn og deres kjære pappa.
   Og oppi dette mengdevis med ulovlig og straffbart dokument-falsk, trusler, terror og sverting.
   I regi av en krig-førende såkalt Barnevern-tjeneste ute efter å tilintet-gjøre barnas far.
---
   Vi kjørte hjemmenfra omkring 14-tiden, jeg og Idun, til Stavanger. Sør for Haugalandet, over fjord og sjø med noe stor ferje.
   I Stavanger orienterte vi oss litt og fant frem til hotellet. Et rom med dobbelt-seng i 7. etasje på Hotell Atlantic (Radissen).
---
   Ifra hotellet i Stavanger telefonerte jeg Andi. Vi ble sammen med og hjemme hos ham utover kvelden.
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. mars 2010, Vinberget:

   Tåke tidlig i dag også i Stavanger. 
---
   Saksbehandler Heidi Hansine Vindsnes ifra NAV Vindafjord Sosial-tjenesten telefonerte først nu i dag, klokken 8. (Jeg forsøkte å nå frem til NAV Vindafjord Sosial-tjenesten i går uten helt å nå frem. Jeg hadde jo enda ikke hørt mere fra de. Det har antaglig vært travelt der.) Hun sa at de betaler reisen tur-retur med tilsammen omtrent 500,- kroner. Angående penger til livsopphold frem til 20. mars telefonerer hun en tekst-melding senere på dagen, sa hun.
   Idun la ut betalingen for ferjen i går, omkring 150,- kr. for bilen og meg, og 35,- for Idun som passasjer.
---
   Denne rettssaken begynner altså her i Stavanger i dag, i Gulating lagmannsrett sin avdeling i Folkets Hus klokken 09.30.
   Vi har funnet ut hvor det skal være hen. Rett ovenfor hotellet i en gate der. Det står både Folkets Hus og Folketeateret med store svarte bokstaver på huset.
---
   Parkerte i går på hotellets parkeringsplass og kjøpte parkerings-billett, gikk for å sjekke inn, gikk derefter for å hente bagasjen i bilen og hadde da fått parkerings-bot kr. 710,- kroner! Den ene i resepsjonen på hotellet skulle fosøke å ta seg av det.
   Kjøpte i går kveld parkerings-billett for 300,- kr. til torsdag klokken 20.20 omtrent, med Idun sitt bank-kort.
   God utsikt her ifra hotell-rommets vinduer.
---
   Ferdig i retten i dag, første dag.
   Juryen - 5 kvinner og 5 menn - klargjort der i retten først på dagen. Derefter Trude som fikk forklare seg. Min kommentar: Ingen tvil om hva Trude holder på med. Hun fortsatt bare later som at det er frykten for Barnevern-tjenesten som får henne til å forsøke å tilrane seg en falsk familie-stand ved kidnappinger og fangehold av ungene for å til-intetgjøre deres far, hjemsted, skole, identitet, integritet, etc.
   Derefter jeg som fikk forklare meg, men dog ikke forklare meg ferdig.
   Rettssaken fortsetter i morgen.
   Antagligvis altfor mye å fordøye på for juryen. Bare det lille de nu har fått høre.
---
   Oppdaget fra vinduet her enda en parkerings-bot (gul lapp) på front-vinduet til bilen, til tross for betalt kr. 300,- i parkerings-billett!
---
   Ankom følgende tekst-melding til min mobil-telefon:
   "God morgen! / Etter avtale tidlegere idag gir eg melding at det vil koma inn Kr 1650,- på din konto i ettermiddag, av dette er kr 550,- til reise. / Hilsen Heidi Hansine W. Vinnes, NAV Vindafjord."
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. mars 2010, Vinberget:

   Tåkete i Stavanger også i dag tidlig.
---
   Jeg tidlig opp, litt efter klokken 6, og spiser frokost nede i hotellet. Gratis, godt utvalg. Idun vil sove litt mere.
   Dyre varer av noe slag på hotell-rommet. Meget dyre. Og hærlig gratis og overdådig der nede, i frokost-tiden fra klokken 06.15 til 10.30.
   Underlig.
   Skal hotellet tjene sine kunder, eller på sine kunder - og hvordan og når? Jeg undres litt og reflekterer i det små bare, også på slikt noe.
---
   Balders forklaring først av vitnene i dag, tror jeg. Han kommer vel til å forklare seg som han tidligere har gjort, helt i tråd med Hebnes og Hjelde sine ønsker, som verst han våger.
---
   Det var det han for sitt vedkommende gjorde ja. Og senere på dagen Per Schnabel og Åse Kristensen. Av vitner iøvrig i dag: Idun, Frøydis,
Trygve Einar, dr. Tungesvik, Anja, Hilde, Reidun Wastian. De fire sistnevnte pr. telefon. Balder og Åse Kristensen ble spurt og vitnet langt mere enn de andre. Både Idun og Frøydis hadde glemt mye. Det har gått lang tid siden angjeldende tidsrom.
---
   Trude og advokat Hjelde fortalte på slutten i går triumferende at de nettopp hadde fått melding om at Haugaland tingrett har forlenget mitt såkalte Besøksforbud med et år. Godt timet iscenesettelse også det.
---
   Flere aspekter av saken dårlig belyst.
   Min advokat Cecilie Schløsser Møller av den oppfatning at mangt og meget talte til fordel for meg i dag. Jeg sa til henne at det dog ikke hjelper noenting som helst. At hun trenger ikke være optimist av den grunn - eller tro at saken dermed er godt nok opplyst. Det har jeg efter hvert gang på gang erfart.
   All den stund det i rettsvesenet i Norge i dag dreier seg om at synsing rår og dømmer, og frekkhet og iscenesettelser fremmer sak, og retten ikke engang har tid nok til at sak kan bli godt nok opplyst, osv., så blir det ikke bedre.
   En slags kort-versjon, for synsing.
   Jeg tror juryen frikjenner meg, men at dommerne vil og bestemmer det motsatte. På den annen side, en jury vil gjerne under slike forhold også være i eller omkring grenseområdet for synsing, og lite nok opptatt av både reelle beviser og konsekvenser.
   Vi får se hva det blir til i morgen.
   Enhver som dømmer dømmer samtidig seg selv. 
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. mars 2010, Vinberget:

   Tåkete her ute i Stavanger også i dag tidlig, og resten av dagen. Tåkete også over med ferjen til Haugalandet og hjemme i Vikebygd.
   Tåkete alle dagene i Stavanger, temperaturen omkring null grader Celsius.
---
   Klokken er 13.15 og jeg kommer fra retten. Juryen har sagt sitt og rettssaken er forsåvidt ferdig. Juryen dømte meg skyldig på alle punkter. Efter at jeg gikk nu vil de resten av dagen der være opptatt med straffeutmålingen, hvilket er nokså uinteressant for mitt vedkommende.
   Dommeren gjorde oppmerksom på at saken dreier seg om påstand imot påstand. Hvilken versjon juryen velger å tro på.
   Juryen valgte å tro på Trude, Åse Kristensen og Balder. Å anse deres versjon for troverdig og sann nok til å dømme meg skyldig.
   Dommeren sa endog at sikker kan bare Rune og Trude være!
   Verre var det ikke.
   Lenge leve frekkheten og løgnaktigheten! Hva har vel uskyld, tålmodighet, sindighet, lovlydighet og saklighet å stille opp imot slikt?
---
   De færreste av de uskyldige trodde det kom til å være eller bli slik.
   Jeg var og er en av de færreste.
   Erfaring.
   Det er iallfall bra flere får vite om det.
---
   Det var vel kanskje dette Haugaland tingrett nu ventet på?
   Og Arild Austrheim ved Lensmannkontoret i Vindafjord jubler vel?
---
   Du vet vel bedre enn meg at dommen ikke kan ankes, sa jeg til dommeren.
   Jeg sa ikke mere enn det om det, og han svarte ikke.
   Han hadde da sagt at den nu kommende forkynnelsen også er utgangspunkt for anke-frist.
   Jeg kommer dog likevel til å anke den.
   Den kan og må dog likevel ankes. Altså til Høyesterett.
   Hvor noen igjen kanskje vil kuppe saken?
   Det er bevis-vurderingen som ikke kan ankes, hvis jeg har forstått det rett.
   Dette nu forsåvidt en rettssak uten bevis imot tiltalte.
   Og hvor tiltalte og hans barn er de egentlig krenkede.
   Forskrudd underlig det hele!
   I det kriminelle er mye motsatt lov og rett.
---
   Klokken er omkring 21. Jeg har kommet hjem nu. Idun skal på en slags ferie for kanskje en ukes tid. Hun blir igjen til Andi til i morgen.
   I lang-pausen omkring 11-tiden i dag var jeg innom advokat Thingvold i Stavanger nær ved Folkets Hus i og med at hun kortfattet i går pr. telefon sa det var ankommet Tilsvar fra både Frøydis og Trude - i saken angående siste kidnappingen og enda pågående fangeholdet av Frøydis og Stauda. Jeg sa straks til henne at det er vel fra Trude det samme som hele veien ifra begynnelsen, ingenting annet enn ond vilje og ond hensikt. Og det hadde jeg selvfølgelig rett i. Tilsvaret fra Frøydis var dermimot kort og godt nok.
   Mere om disse når jeg får sett nærmere på de.
---
   Jeg og Frøydis fikk snakket sammen disse dagene med rettssaken i Stavanger. Idun også. Barnevern-tjenesten i Haugesund hadde gitt Trude i oppdrag å passe på og å kontrollere henne, hvilket Frøydis hadde gått med på. Hun og Trude reiste med buss og bodde på et lite hotell rett i nærheten. Barnevern-tjenesten i Haugesund hadde selvfølgelig ikke frivillig løs-sluppet henne såpass, men kunne eller klarte ikke å holde på henne hos fangevokterne i disse dagene hun var innstevnet for retten.
---
   Farmor telefonerer i kveld og sier blandt annet at de sier på tv-nyhetene at Barnevernloven - eller mener hun Barneloven? - skal endres for å bedre mulighetene og forholdene for foreldre og barn.
   Jeg forteller henne at det er slikt som har skjedd og skjer nokså jevnlig for liksom å forbedre i forhold til klager og protester, for å roe gemyttene, men om og om igjen bare innebærer forverring av forholdene. Det er bare reklame, fusk og bedrag, som jevlig har pågått i flere ti-år, sier jeg til henne. Bare svindel og lureri.
---
   Jeg så for meg et maleri, et motiv, der i retten i dag. Et utsnitt fra noe faktisk der i retten, bare som må tydeliggjøres.
   Jeg må forsøke å få noen til å male det for meg.
   Eller forsøke å male det selv. (Klarer det neppe.)
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. mars 2010, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius her ute enda nu.
   Sol og finvær.
---
   Det å få meg inn i straffe-registeret som straffedømt en lett utført kriminell bragd og iscenesettelse ifra motpartens side!
   Hvem tror vel det er så lett?!
   Men her nu har altså alle og enhver oppskriften.
   Så lett var det og så lett er det.
   Hvilket jo forsterker motpartens våpen enormt!
   Tro ikke annet.
---
   Jeg telefonerte
nr. 52 86 80 00, omkring 14.30-tiden i dag, til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt som har samme telefon-nummer som Haugesund Politikammer. Jeg ba om å få snakke med Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, for å høre hvordan og når jeg får tilbake-melding på min politi-anmeldelse datert 02.02. 2010 ( ekstern ), men fikk beskjed om å telefonere tilbake mandag. At det nytter ikke å prøve før da, på grunn av et møte der som begynner klokken 14.30 i dag. Jeg sa saken dreier seg om kidnappinger og fangehold av barn og om dokument-falsk med mere. Og spurte om det at jeg ikke kan få høre noe nu i dag betyr at saken er lavt prioritert eller hva. Hun sa nei, at det ikke betyr det og at hun vet noe hva saken dreier seg om.
   Jeg sa jeg telefonerer tilbake igjen mandag.
---
   Jeg nevnte her i Dagboks-notatene i går at det nu er innlevert til Haugaland tingrett Tilsvar også fra Frøydis (datert 04.03. 2010) ved sin advokat Høimyr ( ekstern ), og fra Trude (datert 03.03. 2010) ved sin advokat Hjelde ( ekstern ), i saken angående såkalte parts-rettigheter i forhold til Frøydis og Stauda.
   Tilsvaret ifra Trude som nevnt den samme onde vilje og hensikt som konsekvent hittil.
   Det er absolutt ingen som helst tvil om hva hun holder på med.
   Tilsvaret ifra Frøydis kort og godt nok som en første omgang hvis Haugaland tingrett tar det til efterretning, men hva om ikke?

   Ja, hva om ikke?
   Og at Haugaland tingrett ikke tar det til efterretning og heller ikke meg som part i saken fikk jeg av min advokat Thingvold i dag formiddag beskjed om pr. telefon. Og hun oversendte samtidig en kopi av Kjennelse avsagt i går (datert 11.03. 2010) om dette ( ekstern ).
   Haugaland tingrett med denne Kjennelsen ved dommer Leif Egil Holstad viderefører igjen løgner ifra den såkalte Barnevern-tjenesten! Både gamle og nye. Og bruker de så som beviser.
   Samt manipulerer krig-førende med lov og rett.

   Haugaland tingrett vil noe bestemt og manipulerer med løgner og efter forgodtbefinnende fortolkning av visse sider av lovbestemmelser, for å oppnå sin hensikt.
   Jeg har efter hvert sett det samme fenomen i yrende mangfold i mange andre Kjennelser ifra tingretter ifra mange andre steder i landet. Synsing og fortolkninger på kryss og tvers, efter forgodtbefinnende, for å oppnå en hensikt motsatt lov og rett.
   Fenomenet er alminnelig utbredt.
   At det er slik er lett nok å finne ut av, men hvorfor det er slik vet jeg ikke sikkert.
   En forklaring kan godt nok være at retten forlengst har erfart at den såkalte Barnevern-tjenesten har en frekkhet som overgår alt og omtrent det samme hva angår ressurser og innflytelse og tilnærmet alltid, med tilnærmet alle midler, får det som den vil.
   Likesom Arbeiderparti-idelogien, ved styring også blandt annet gjennom det såkalte Familie- og likestillings-departementet og fylkesnemndene.
---
   Saks.komplekset dreier seg uansett særlig om ulovlige, straffbare kidnappinger og fangehold av barn, samt dokument-falsk, trakassering, terror og tortur.
   Det helhetlige perspektiv må tvers gjennom være tilstedeværende, men ikke i den ensidighet og diskriminering som motparten - eller retten eller noen innskrenket - ønsker det.
   Et innskrenket eller navle-beskuende perspektiv eller panisk, hysterisk eller krig-førende bevegelses-retning er urett i og for sak og saks-kompleks - og samfunn.

---
   I henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov er det uhyrlig grov kriminell urett jeg og barna har blitt utsatt for hele veien i dette saks-komplekset. Punktum.
   Hvordan kan retten om og om igjen se bort ifra dette faktum?
   Dette er et sentralt spørsmål i hele dette saks-komplekset!
   Og blir en selv forsøkt lurt og fristet til å se bort fra eller tilsidesette dette faktum, og mere til?
   Nu må det gjøres noe og skje noe i forhold til dette faktum!
   Og det haster stadig mere og mere!
   Og det er forlengst modent for det.
   Beviser og dokumentasjon er det i overflod med.
---
   Kidnapping og fangehold av barn i forhold til foreldre er rent faktisk grov kriminell ugjerning!
   Som hverken skal eller må bagatelliseres.
   Jeg henviser i så måte - for de som trenger det - til både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Har kidnappingen eller fangeholdet av barnet vart i mere enn en måned er minimums-straffen i henhold til norsk Straffelov fengsel i minst et år.
   Det står uttrykkelig og utvetydig i 
Straffelovens paragraf 223, at:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."


   Dette nettopp fordi det er grov kriminell ugjerning det er snakk om.

   Hva så om kidnappingen eller fangeholdet av barnet har vedvart i et år, eller mere?!
   Eller om kidnapper eller fangeholder derigjennom har tilranet seg en falsk familie-stand?
   
   Paragraf 215 i Straffeloven omhandler dette, og går slik:
   "§ 215:  Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

   Og hvor går grensen, med hensyn til når barn og foreldre er fremmed-gjorte i forhold til hverandre?
   Og barnet har blitt en annens barn? Eller ikke mere ens eget barn?
   En slik grense vil selvfølgelig variere efter diverse omstendigheter. For mitt vedkommende går den antagligvis ved omtrent to år. Da kan jeg antagligvis ikke mere si at det er mitt barn, om enn jeg kanskje fortsatt på noe slags vis vil være barnets far og pappa.
   Da ble jeg eller blir jeg defintivt nokså fullstendig frarøvet mitt barn.
   Da ble eller blir forbrytelsen fullbyrdet.
   En forbrytelse konkret sammenlignbar med mord, og det som verre er, i forhold til både barn og far.

   Og hva om noen i denne tiden lar barnet, eventuelt foreldre, gjennomgå en prosess av uhyrligheter tilsvarende eller på noe vis lik den mine barn nu har vært utsatt for siden 03. april 2008?
   Hva da?
   Og jeg som i realiteten ble eller blir frarøvet livets rett og livsverdier?

   Mange barn og foreldre i Norge har opplevd og erfart slike langvarige prosesser av terror og tortur ifra krigførende kommunale såkalte Barnevern-tjenester, og medskyldige. (Endog også ifra tidligere ektefelle!) Såkalte Barnevern-tjenester som i praksis og realiteten altså er det motsatte av hva de egentlig skal være! Som i praksis utsetter både foreldre og barn for langvarig mishandling, trakassering, terror og tortur.
   Hva skal en vel si til slikt noe?
   Bortsett fra at det i uhyrlighet overgår det meste av det groveste av det kriminelle Straffeloven og Menneskerettsloven omhandler!

   Og hva med Straffelovens paragraf 189:
   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   Altså hva med de løgnaktige vedtak og dokumenter en slik krigførende Barnevern-tjeneste fremfører for myndighetene for å nå sine hensikter?
   Det er flere paragrafer i Straffeloven som omhandler slikt noe.
   Slikt noe som jo med rette er straffbart.

   Som jeg sa:
   Kidnapping og fangehold av barn i forhold til foreldre er rent faktisk grov kriminell ugjerning!
   Som hverken skal eller må bagatelliseres.
   Ikke under noen omstendighet.
   Jeg henviser i så måte - for de som trenger det - til både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Jeg sa: ikke under noen omstendighet.
   Da regner jeg selvfølgelig ikke at frekk påstand om kidnapping eller fangehold skal bety at så faktisk har skjedd! Det er og skal i virkelighetens verden være stor forskjell på påstand og beviselig fakta!
   Bare i den verden som uvirkeliggjør virkeligheten går slikt for ett og det samme.
   Til og med lov og rett uvirkeliggjør de!
   Og tilsidesetter de efter forgodtbefinnende.
   For ikke å snakke om menneskelighet og anstendighet!
---
   Det er umulig å få igjen de dager eller år eller det liv en blir fratatt.
---
   En filmatisering (eller jo mange flere!) av hva som har skjedd i dette galskapens kriminelle saks-kompleks vil mye lettere - og forskrekkelig, uhyrlig spennende - lett om dyktig gjort, kunne fortelle folk flest om hva som i stort omfang egentlig foregår i dagens Norge, bak kulissene!
   Men hvem våger vel eller makter vel enda å lage slike filmer?
---
   De nye løgnene ifra den såkalte Barnevern-tjenesten som står gjengitt i Kjennelsen fra igår (datert 11.03. 2010) gjengis som bevis og fakta - og er dermed "hvitvasket" et ledd, samtidig som de gamle løgnene (enda mere forlengst avslørt) hvitvaskes enda mere, og videre - og videre og videre, ledd efter ledd, til stor triumf og glede for advokat Hjelde, som jo ikke hverken har hatt eller har annet å fare med.
   Så sykt og tåpelig! Og slikt noe er det altså de kaller bevis og fakta.
   Et kosteskaft på vei hen imot Bloksberg.
   Og slik ser altså den der Barnevern-tjenesten ut som keiseren i sine nye klær!
   Hvem våger vel å si at keiseren slett ingen klær har på seg!
   H.C. Andersens eventyr om keiserens nye klær passer veldig godt.
   Se på prosesskrivene fra advokat Hjelde!
   Dommerne og slikt noe ser selvfølgelig at keiseren er uten klær, - men vil altså andre skal tro han står der i fin-klær.
---
   Jeg nevnte i går et maleri jeg igår imaginativt så i retten. Her noen ord konkret om det:
   Hun sitter omkring en meter fra advokat Hjelde som altså sitter der i en slags svart kjole fra halsen og ned imot gulvet. Den der svarte kjolen norske advokater bruker i slik rettssak ligner en prestekjole. Hun med sitt uttrykk i ansiktet sitter noe foroverbøyd på stolen ved siden av ham, med de noe korte sprikende bena bøyd litt inn under stolen, hengende i løse luften over gulvet.
   Han når han ikke gestikulerer som en opprørt ape, signaliserende uro, sitter skamløst og forsøker å ligne seriøsitet og saklighet med hendene tilnærmet prestelig imot magen eller på bordet.
   Flytt den ene av de to omtrent en meter til siden, og bildet blir slik:
   Hun sitter overskrevs en fremfarende pikk, som ridende på et underlig slags monster også som en mellomting mellom kosteskaft med pjuskete hår i begge ender og hest, erigerende, gnikkende, hyppende på den med sine føtter og hender, i vill og kåt galopp. Han viltert fremfarende med lang hals, iltert spyttende forbannelser, trusler og galle på alle og enhver. Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff og slikt noe av monstre jublende i groteske sadismer rundt omkring og et efterslep av gale dommere og allehånde litt av hvert. Til Bloksberg, til Bloksberg!
   De to i ett.
   En reaksjon. En arketyp. Flere arketyper. Dharma ifra fortids dybder, ifra forfedres rom og kilder. Begivenheter. Jeg hadde nærsagt sagt tv.
   For eksempel en Goya skulle ha sett det, og videreformidlet det. Om han tåler å se mere!
   Eller helst kanskje en Frederick Dürenmatt? (Han som skrev blandt annet "Fysikerne", - nydelig filmatisert av avdøde Per Bronken.) Eller kanskje en William Shakespeare?
   Jeg var iallfall tilstedeværende.
   Minst av alt jeg burde snakke om eller nevne slikt noe? På en slik måte?
   Og hva med mine barn?
   Eller hva med Anne Sternhoff, hun der i den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund?
   Vel-utdannet, kompetent og profesjonell innenfor de fleste fag-områder, likesom Iren K. Hebnes.
   Bedre enn andre.
   I den samme makt-eliten som visse av dommerne?
   Hovmodige dommere vil vel ikke betakke seg for denslags?
   Hvis det er så at våre barn trenger akutt, langvarig, intesiv, profesjonell psykiatrisk behandling, da er det vel et klokt forslag å starte med Balder, den eldste, den førstefødte?
   Eller det er vel det han allerede har fått!?
   Eller hva med Trude, som drømmer og snakker om mordere og iøvrig har mange slags mareritt? Lar seg true til hva som helst på kryss og tvers av Hebnes, Hjelde og kompani, og skylder på sin nærmeste. På enhver av sine nærmeste, til det ikke er flere igjen.
   Høyde-skrekk gjorde henne i gamle dager skrekk-slagen.
   Snu om Trude! Vi kan enda tilgi, og være glad i hverandre.
   Det kommer ingenting godt ut av det du holder på med nu.
   Lær deg heller om menneske-rettighetene, likeverd og respekt.
---
   Med posten i dag ankom min kopi av Prosesskriv datert 11.03. 2010 til Haugaland tingrett fra meg og min advokat Thingvold ( ekstern ), som påviser vesentlig falsk dokumentasjon for retten ifra Trude og advokat Hjelde sin side i deres Tilsvar datert 03.03. 2010 ( ekstern ). Samt påpeker enkelte sider av galskapen i kjetter-prosessen.
   Haugaland tingrett bryr seg vel ikke om slikt, annet enn som bødler?
   Eller er det for jobben og karriæren?
   Vi finner vel bedre ut av det også, efter hvert.
---
   Jeg provoserende, eller krenkende?
   Hva er det jeg provoserer eller krenker?
   Det grovt kriminelle, som ikke vil bli sett?
   Som vil utøve sine ugjerninger i fred og ro?
   Deriblandt til-intetgjøre meg. Og andre.
   En varsler.
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. mars 2010, Vinberget:

   Noe regn her ute i natt og det regner og er vått i luften også i dag. Temperaturen fortsatt omkring null grader Celsius.
   Overskyet.
---
   Jo da, de har mangt og meget å lære våre barn. Først og fremst mangel på respekt for sine foreldre og sine livsverdier. Slik det står om i Menneskerettsloven, hvis også den skal tolkes motsatt, som vanlig. Så våre barn blir mere lik deres egne barn.
   I det heletatt at alle lov-bestemmelser skal tolkes og forstås motsatt sin tekst.
   Og at slem egentlig er snill og snill egentlig slem. Og at trivsel og glede, nysgjerrighet, uskyld, utfoldelse, tillit, trygghet, frodighet, visdom, anstendighet og slikt noe er forbudt.
   Og at svik, løgn, lureri, egoisme, grådighet, smålighet, fangenskap, slaveri, terror, trakassering, fangenskap, kidnappinger, krig-føring, glemsel, likegyldighet og slikt noe er det rette.
   Og selvfølgeligst av alt: Å stemme på Arbeiderparti-ideologien, og å kjøpe deres produkter.
   Og å utholde det å leve!
   Sannelig om mangt og meget. Og enda så meget jeg her ikke orker å remse opp!
---
   Jeg må vel fortelle også følgende:
   Da Trude og jeg så hverandre for første gang på lenge tirsdag 09.03. 2010 straks før rettssaken begynte, i den store korridoren der i Folkets Hus i Stavanger, gikk vi imot hverandre. Hun kom inn utenfra og jeg var på vei ut og vi var da omtrent ti meter eller litt mere fra hverandre. Vi gikk rett imot hverandre og ble begge glad for å se hverandre og gikk derfor midt imot hverandre, men besinnet oss begge omtrent samtidig midtveis og gikk forbi hverandre.
   Mitt hjerte sa sitt, men min forstand noe annet. Sånn også for henne.
   Underlig.

   Jeg fortalte dette til Idun i telefonen i dag. Idun sa omtrent følgende:
   - Ja, men når du snakker sånn som du gjør om henne så stopper det der. Du vet hva jeg sikter til?
   Jeg sa omtrent: - Ja. Men jeg har sagt det før: Når hun gjør ting som er grovt urett og til skade og ødeleggelse for familien eller noen i familien, eller rett og slett kriminelle ting, så sier jeg fra om det, setter ord på det. Det er det hun kaller at jeg snakker stygt om henne. Men Idun, betenk heller hvem som snakker urett og stygt om hvem, - det er det hun som gjør om meg.
   Idun sa: - Gjør hun det da?
   Jeg sa: - Ja, og mest av alt gjennom sin advokat Hjelde til retten og andre representanter for myndighetene. Det er der hun mest av alt sier hva hun sier, og som virkelig har betydning og konsekvenser. Hva enn som får henne til å si det. Det er særlig der hun sier og fremmer løgn og urett, med forskrekkelig store ille konsekvenser for familien og den enkelte i familien. Samtidig som hun later som hun er ærlig, troverdig og dum og ikke vet hva advokat Trond Hjelde holder på med eller sier - på vegne av henne. Det er hun som snakker og vil løgn og vondt om meg og oss andre i familien. Når jeg gjør henne oppmerksom på det sier hun jeg snakker stygt om henne. Når det altså egentlig er hun som snakker meget så stygt om meg, i og for retten og andre. Som tar henne og advokat Hjelde på alvor, og som ærlig og sannferdig ifra henne! Slikt noe, med katastrofale følger for hele familien, det er ikke akseptabelt og kan jeg ikke forholde meg likegyldig eller taus til. Det er sånn sett ikke jeg som snakker stygt om henne, men hun som snakker katastrofalt stygt om meg og familien.
   Idun sa: - Ja.
   Jeg sa: - Jeg ønsker minst av alt å snakke stygt om henne, jeg vil som du vet mest av alt være glad i henne og snakke godt og vel om henne. Men hele spetakkelet begynte da Iren K. Hebnes krenket vår familie i februar mars 2006 ( ekstern ) og Balder derfor slo seg helt vrang og Trude ikke ville la ham være i fred da han flyttet hjemmenfra. Hadde hun latt ham være i fred og ikke laget alt det spetakkel ut av det så hadde selvfølgelig Balder efter å ha fått tenkt seg om og sett bedre på forholdene ellers i samfunnet ha kommet tilbake til familien igjen han og alt vært fint og fordragelig uten splittelse og spetakkel, og det meste av alt det annet ville ikke ha skjedd. Iren K. Hebnes ville ikke ha fått til alt hva hun fikk til av løgn og terror.
   Idun sa: - Hmm.

   Problematikken, konflikten mellom hjerte og forstand, mellom følelser og bevissthet, er på så forskjellig vis interessant.
   Sånn sett også perspektiv og sinnsro.
   Jeg vet for eksempel med forstanden at jeg egentlig må prioritere egen helse og trivsel bedre og mere, så ikke arbeidet og engasjementet for den enkelte i familien går så meget på bekostning av min helse at jeg skades for mye. Men hvordan få til det når forholdene for hver enkelt i familien er så farlige som de nu så lenge har vært? Min forstand sier at jeg må lytte noe mere til min forstand, ikke belaste meg selv såvidt meget med hensyn til hva det kreves av helsen. Men mitt hjerte, mine følelser, gir meg så dårlig samvittighet hvis jeg går for langt bort fra arbeidet og engasjementet for den enkelte i familien at det blir for uutholdelig. Samtidig som min forstand og bevissthet jo også vet at det haster og er krevende, at tiden ellers går mens uretten fastere fremad-stormer.
   En tildels vanskelig konflikt å finne det helt rette svaret i!
   Men stort mye til valg har jeg ikke. Jeg må gjøre hva jeg kan. Og det er slik det er. Og det haster ikke mindre i takt med at tiden går og ungene enda er fangeholdte og uhyrlig grovt forurettet. De har selvfølgelig tillit til at pappa iherdig og inderlig gjør hva han kan.
---
   Farmor telefonerte meg sent i kveld. Hun hadde hvilt seg en stund og ikke mere fått sove. Hun var urolig og måtte fortelle hva hun opplevde i eftermiddag. Balder hadde overraskende nok telefonert henne og de hadde snakket en stund om hva som skjer. Farmor hadde selvfølgelig luftet sin bekymring over at hun kanskje har mistet sine barnebarn og over at hun ikke engang får snakke med de eller høre fra de eller om de. Balder hadde da sagt at hun jo kan få snakke med de og farmor hadde glad sagt ja. Hun fikk først snakke litt med Mariel og så litt med Alfredo. Hun fikk inntrykk av at det var rådslagning og diskusjon der i bakgrunnen før de ble hentet og hun fikk snakke litt med de. Balder fortalte dessuten at Frøydis og Stauda også var der, på besøk - og at de var blitt kjørt dithen i dag og vil bli hentet igjen om en stund. Farmor fikk så snakke med Frøydis og spurte hvordan hun har det. Frøydis sa hun ikke har det særlig bra, og dermed, straks efterpå hører farmor at telefonen blir forsøkt tatt ifra Frøydis og at det blir helt slåsskamp der i andre enden av telefonen, og Frøydis som sier: - Får jeg ikke snakke med farmor heller?!
   Spetakkelet pågår en stund mens farmor hører på i telefonen. Farmor fikk inntrykk av at det kanskje særlig var Balder som forsøkte å ta ifra Frøydis telefonen og at hun ikke vet hvor telefonen havnet hen, før hun hører at Alfredo har den og hans stemme. Farmor spør Alfredo om Balder tror han er far til ungene. - Han tror visst det, sier Alfredo. Så blir telefon-forbindelsen med også ham brutt, og farmor blir så opprørt og urolig efterpå at hun måtte hvile seg. Først sent på kvelden telefonerte hun meg og fortalte om dette.
   Jeg har tidligere jo fortalt farmor at alle ungene enda er fangeholdte, nu i to måneder også Frøydis og Stauda og at deres telefoner er innelåst på Barnevern-tjenesten i Haugesund sine kontorer.
   Det går stadig mere og mere opp for farmor også alvoret av dette. Og hun forskrekkes mere og mere for hver gang hun ekstra tydelig erfarer det.
---
   Jeg tviler på at juryen hørte eller forstod hva dr. Tungesvik sa i retten i telefonen over høytaler i rettssalen, som vitne med kortfattede ord. Lyd-kvaliteten også dårlig. Jeg kan ikke huske at han ble spurt om noe som helst utover hva han selv sa og tidligere har sagt skriftlig.
---
   Her noen notater jeg i dag nedskrev angående rettssaken:

-- Dommeren sa innledningsvis i rettssaken at rettssaken skal og må være ferdig torsdag 11.03. 2010 klokken 16. At det ikke er snakk om noe annet. Punktum.
-- Dommeren forlangte i det heletatt saken fremstilt i en snever kort-versjon hvor det ikke skulle være rom for forklaringer, beviser, vitnemål eller dokumentasjon 
for min versjon eller til støtte for den eller meg.
-- Min forklaring - min versjon - første dag ble avbrutt av dommeren og jeg fikk ikke snakket ferdig til tross for at jeg også da og senere ba om det. (Min advokat hjalp meg lite og dårlig.)
-- Da jeg gjorde dommeren oppmerksom på at samlivet mellom meg og Trude tildels var gjenopptatt lenge før det aktuelle tidsrom og at vi til og med hadde vært tre døgn nesten alene sammen hjemme i Vikebygd (med Tormod) få dager tidligere (mens Idun passet ungene for oss i Haugesund) sa han at dette bare var min versjon (underforstått: ikke sant). Men det er jo bare å la meg få bevise det, det er mange beviser i så måte, sa jeg. Og jeg sa at ikke engang Trude som sitter der er spurt! Jeg fikk ikke bevise det og Trude ble heller ikke det minste som helst spurt.
-- Det ble tilnærmet ingenting gjort eller spurt for å sjekke om min versjon er sann. Og min versjon, slik den knapt i sin kort-versjon fremkom, ble veldig meget lite gitt rom for forklaringer, beviser, vitnemål eller dokumentasjon.
-- Saken ble i det heletatt dårlig og lite opplyst.
-- Vitner til min fordel ble lite spurt og fikk lite forklare seg. De vitner som hadde vært tilstedeværende i tilknytning til det tidsrom saken dreide seg om like så. Bare aktors vitner Åse Kristensen og Balder ble grundig utspurt - og deres troverdighet ikke satt i tvil.
-- Min advokat gjorde en meget dårlig jobb i forhold til mine uttrykkelige skriftlige ønsker forut for rettssaken. Hun ble blandt annet bedt om å få protokoll-ført meget. Ingenting ble protokoll-ført. Se blandt annet for eksempel mitt skriv med notater til henne datert 26.02. 2010 om nødvendige forberedelser ( ekstern ). Nærsagt ingenting av mine forberedelser hensyntatt i rettssaken.
-- Jeg fikk ikke protestere på trakassering og sverting av meg ifra aktors side.
-- Flere av vitnene hadde problemer med å huske hva som skjedde så lang tid tilbake og det ble ifra rettens side ingenting gjort for å forsøke å gjenoppfriske deres hukommelse. De samme vitner hadde forståelig nok i tillegg problem med å forstå hva retten egentlig ville vite og med hensyn til hva retten visste fra før av.
-- To mulige vitner, en advokat-fullmektig hos advokat Natvig på Karmøy samt Runar Olsen, måtte i forkant av rettssaken erkjenne at det var gått såvidt lang tid siden det aktuelle tidsrom at det var for vanskelig for de å huske hva som var skjedd. De ble derfor likevel ikke fremmet som vitner.
-- Juryen hørte mange svertende, trakasserende, krenkende ord om meg ifra motpartens side, men forstod eller fordøyde neppe særlig av hva det egentlig dreide seg om. Med hensyn til iscenesettelsene, de frekke, usanne dokumentene, påstander om ditt og datt, etc. Men hørte ord så som "krisesenter", "trusler", "diagnose", "fratatt foreldreansvaret", "barnevern-tjenesten bekymret", "omsorgsovertagelse", etc. Med andre ord: Fritt frem for særdeles mange forhastede slutninger!

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. mars 2010, Vinberget:

   Det begynte å sne litt såvidt her ute sent i går kveld og har kommet omtrent en centimeter i løpet av natten. Temperaturen omtrent 2 minus-grader Celsius i natt.
Sner litt mere også på formiddagen og utover dagen.
---
   En leder for kommunal, offentlig såkalt barnevern-tjeneste bestemmer seg for noe eller syns noe, eller Haugaland tingrett bestemmer seg for noe eller syns noe, og gjør med løgners frekkhet og manipulering hva som trengs for å oppnå sin hensikt.
   Verre er det ikke. Enkelt og greit.
   Et frekt og falsk nok dokument med henvisning til løgner er alt som trengs.
   Meget billig å lage til slikt noe, hvis en innehar en slik stilling.
   Slike mennesker får det som de vil!
   Kriminelle hensikter til tross. Lov og rett til tross.
   Hva de enn vil eller gjør til tross.
   De gjør seg selv til groteske over-ordnede lover som hærjer med under-ordnede lover, for å nå sin kriminelle hensikt.
   Stiller frekt eller utspekulert seg selv over loven, for å nå sin kriminelle hensikt.

   De leker seg med mennesker som om det er verdiløse gjenstander de hater.

   Som for eksempel dommer Leif Egil Holstad i sin Kjennelse nu nylig, datert 11.03. 2010 ( ekstern ), som egentlig baserer sin Kjennelse på det samme løgnaktige, kriminelle dokumentet
(Hekseboken 2008) som Iren K. Hebnes utarbeidet datert 13.12. 2007 til Fylkesnemnda i Rogaland og der og i Haugaland tingrett fikk hvitvasket, men som senere hen er avslørt, også for Haugaland tingrett, og både politi-anmeldt og forsøkt å få retten til å mortifisere (erklære dødt og maktesløst).
   Han baserer sin Kjennelse på det samme gjennom flere ledd ukritisk hvitvaskede og avslørte dokument ifra Iren K. Hebnes, som om han og Haugaland tingrett liksom ikke vet hva det sånn sett dreier seg om! Påplusset samme sort ingredienser ifra Anne Sternhoff.
   Med frekkhet skal landet styres!

   Og hvorfor gjør han så det?
   For å dekke over at Haugaland tingrett og Fylkesnemnda lot seg lure til ukritisk å tro på innholdet i Iren K. Hebnes sitt dokument! Og for å dekke over at Haugaland tingrett dermed gjorde seg medskyldig i kidnappingene og fangeholdene av barna, og i videre hvitvasking av Iren K. Hebnes sitt dokument!
   (De trodde vel kanskje at noe av alt det fæle iallfall måtte være sant?)

   Gjorde seg medskyldig i meget så kriminelle forhold. Som Haugaland tingrett i hovmot ikke ønsker å besinne seg i forhold til, men i steden heller om og om igjen dekker over med mere urett.
   Iren K. Hebnes ville på ganske så makabert og utspekulert vis frarøve barna deres far og livsverdier og tilrane deres mor en falsk familiestand. Først og fremst for å til-intetgjøre far.
   Dette klarte hun med sitt utrolig frekke, kriminelle dokument å få også Haugaland tingrett med på!
   Og det er hva både Fylkesnemnda og retten nu enda holder på med.
   Til tross for at de vet det hele forlengst er avslørt.
   De vil innbitt ikke at det skal være avslørt.
   
   Det hele egentlig altfor latterlig dumt.
   Og hele veien overordnede lover og lov-bestemmelser som tilsidesettes i håp om at ingen skal oppdage det eller forstå det!
   Om og om igjen i kramp-aktig krig-føring for ikke å miste ansikt. Koste hva det koste vil, av for eksempel mishandling og ødeleggelse av barna.
   Antagligvis også i frykt for å miste mere enn ansikt.
   Og prestisje.

   Hvorfor ikke heller forsøke å rette opp feil som er begått?

   Lavt prioritert?
   Det er vel visse ting som er lavt prioritert i Norge, eller hva?
   Og bagatellisert?
   Og forsøkt skjult?
---
   Det er en umulig kamp du fører, sier noen med mye rett til meg. Den der Barnevern-tjenesten er så altfor frekk og all-mektig.
   Dog, både rett og feil. Jeg - og flere til - har for det første ikke noe valg.
   Ikke det minste som helst valg.
   Og jo mere jeg kjemper svekker det de kriminelles muligheter for utfoldelse - og kommer sannheten frem og mulighetene og håpet for å vinne frem.
   Ikke bare for meg og mine barn, men sikkert nok enda langt mere for andre og for eftertiden.
   De og det kriminelle avdekkes, kartlegges og avsløres.
   Dette inderlige arbeidet og engasjementet er fullstendig nødvendig og fullstendig ustoppelig, så lenge uretten pågår.
   Av fullstendig sentral betydning for meg og mine barn, men også for samfunnet.
   Slikt noe av protest og opposisjon kan ikke og må ikke stoppes. Så tvert om. Her må langt mye mere skje.
   Også internasjonalt.
---
   Internasjonalt og globalt sett:
   Dokument-falsk og falske påstander som bakgrunn for kidnappinger og fangehold av barn er et enormt stort, uhyre omfattende problem i Norge! Bak kulissene, med veldig mange ødelagte og døde mennesker og familier i sitt farvann. Ti-tusenvis hvert år.
   Norges alvorligste problem.
   Internasjonalt og globalt sett et stort problem og stor og grov forbrytelse imot menneskeheten og menneskeverdet, pågående i Norge.
   Ulovlig og straffbart også i Norge, som i de fleste land. Dog pågående.
   Disse forbrytelser i Norge er som oftest pågående ifra offentlige, kommunale såkalte barnevern-tjenester. Som i stor utstrekning har utviklet seg til å være krig-førende synse-mafiaer på barnerov, som i uhyre frekkhet manipulerer med falsk dokumentasjon og synsing og manipulerer med og tilsidesetter lov og rett.
   Og i stort omfang ikke minst forbryter seg imot lov-bestemmelser som verner om barnets og familiens beste.
   Mange representanter for norske myndigheter og det norske rettsvesenet gjør seg oftere medskyldig i forbrytelsen enn motsatt.
   Meget store og mange økonomiske nasjonale ressurser er involvert i virksomheten og de såkalte barnevern-tjenester har mere og mere utviklet seg til å bli etslags terror-regime og enslags nokså allmektig stat i staten.
   Dokument-falsk og falske påstander og synsing i uhyre stor frekkhet er basis utgangspunkt for virksomheten.
   Døde, ødelagte, torturerte og mishandlede mennesker i et enormt stort antall ligger strødd i en lands-dekkende massegrav i denne kriminelle virksomhetens farvann. Bak kulissene av knebling, løgner, kriminelle dommer, vedtak og rapporter, og triumferende kriminelle sin egen-reklame.
   Og bak kulissene av likegyldighet, uvitenhet, frykt og egoisme.
--- 
   Til noe litt helt annet:
   Det forskrudde at alt som skjer i retts-lokalet i Norge skal være muntlig - en ordning som ble innført for ikke så veldig mange år siden - går sterkt på bekostning av rettssikkerhet. Det at det ikke blir gjort 
lyd-opptak eller stenografisk referat av hva som skjer i retts-lokalet er også noe underlig forskrudd (og nu sær-norskt) som går på bekostning av rettssikkerheten. Begge disse to forhold dessverre til stor fordel for kriminelle misbruk av retten.

   De muntlige ord er mere flyktige og mindre forpliktene enn de nedskrevne, og gjen-oppfrisker ikke hukommelsen likså efterrettlig eller presist.
   Begge ordningene også innskrenker og begrenser i forhold til sakens opplysning, samt ihukommelse og efterprøvelse og ansvarlighet.
   Begge ordningene er fullstendig molbo og har i forsterkende grad kriminelle forhold, urett og korrupsjon, og manglende rettssikkerhet, som konsekvens.
---
   Trude tror seg i stort monn å kunne slippe unna med sine kidnappinger og fangehold av barna og sine løgner i og for retten og andre representanter for myndighetene. Ved å skylde på at hun har vært tvunget til det av Iren K. Hebnes, den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund og advokat Trond Hjelde.
   Tvunget av de har hun overdådig vært, men det har likevel vært meget uansvarlig, urett og rettsstridig av henne å la seg tvinge.
   De truslene hun har vært utsatt for er formildende omstendigheter, men fritar henne ikke for ansvar eller delaktighet og kan vel heller ikke betegnes som nødverge eller nødrett?
   Eller hva?
   Også hun er iøvrig i realiteten langt på vei kneblet!
   Hele familien!
   Grundig kneblet. Og grundig mishandlet.
---
   Og jeg gjort til en folke-fiende, uten livets rett.
   Og mine barn gjort far-løse, fratatt det meste av alt.
   Fordi hva egentlig?
   Hvem vet?
   Og hvem gidder å finne ut av det?
---

   Barnerov og mere til - i Norge?

   Når slikt noe skjer, at et eller flere av ens barn kidnappes, da er det for en far eller en mor som har et godt forhold til sitt barn noe uhyrlig meget forskrekkelig som skjer og en befinner seg i en situasjon hvor en tortureres. Både psykisk og fysisk. Også om noen eller noe truer med å kidnappe ens barn, men da i langt mildere grad.
   Den situasjon av tortur en far eller en mor da befinner seg i har mange interessante aspekter. Jeg har i årenes løp snakket med mange om disse forhold, mange som også selv har opplevd det. Det er vesentlige typiske alminnelige fellestrekk i hva en far eller mor da opplever. For en bror eller søster til barnet som kidnappes er det annerledes og på langt nær likså katastrofalt, men det skal jeg her nu ikke si noe videre om.

   Psykisk blir selvfølgelig situasjonen uutholdelig forskrekkelig fortvilet. Hvilket efter graden av fortvilelse og hjelpeløshet eller også håpløshet kan variere. Og efter hvordan det er mulig å kunne takle det. Også da på sett og vis å kunne takle det å være fratatt livets rett eller frykten for at det ender ytterligere opp i det hvis håpet om og for barna svinner hen. En far eller en mor kan fort lett bli temmelig psykisk nedbrutt i en slik situasjon. Også temmelig fullstendig. Alt efter omstendighetene kan det fort lett ende opp i flere slags desperasjoner og typer av nedbrutthet, som fort lett kan ende opp i både selvmord og mord. Dommere og politi og andre kan i stor grad ha observert eller erfart sannheten i dette. Særlig i et land som Norge hvor kidnappinger og fangehold av barn er et såvidt meget utbredt fenomen. Dessverre bak kulissene i forhold til offentligheten. (Og det at slikt noe får eller kan pågå bak kulissene i forhold til offentligheten forsterker belastningene og hjelpeløsheten.)
   Fysisk, fysiologisk kroppslig, er det også merkbare og markante reaksjoner som inntrer. Mest fremtredende er forstyrrelser i fordøyelsen. Forstyrrelser som kan resultere i forskjellig. Ofte i det at mat-lysten forsvinner, blir borte vekke. Men uten at mat-lysten trenger å forsvinne også i det at ben-margen forstyrres eller fortæres. Søvn-forstyrrelser kan beroende på forskjellige forhold også inntre. Og hva som skjer fysisk, fysiologisk kroppslig, kan over tid også ende opp i fysilogiske kollapser. Dette er markante typiske generelle fysiologiske reaksjoner, men jeg regner med at antagligvis også andre eller annerledes reaksjoner forekommer.

   Det kidnappede barnets reaksjoner kan også være katastrofale, men kanskje ikke fysiologiske og kanskje heller ikke engang synlige eller påviselige i det ytre. Eller over tid bare helt annerledes, i øyne, ansikts-uttrykk, gestalt, etc. De indre reaksjonene dog som oftest katastrofale og særdeles ødeleggende.

   Ansatte med erfaring i krig-førende såkalte barnevern-tjenester, som altså egentlig er det motsatte av hva de utgir seg for å være, erfarer og opplever mye forskjellig av slikt, og bruker det både intuitivt og bevisst i sin krig-føring - for nettopp å ødelegge, eller for å drepe. Krig-førende dommere og politi, og politikere, advokater, psykologer, lærere, etc., like så. Dette fenomen, slik krig-føring, kan en observere som noe typisk i mange saker - hvis en altså undersøker.

   Hvor ofrene over lang tid, ofte over flere år, intenst utsettes for slik krig-føring, tortur og sadisme. Ofte akkompanert av hån, økonomisk trakassering, isolering, sverting og rykte-flom, etc. I langvarige prosesser med heksegryter av synsing, løgner, frykt, trusler, angrep, falskhets angiveri, misunnelse, mobbing, kriminelle ugjerninger, lovstridigheter, psykiatri, påstander om vold, mishandling, omsorgssvikt, osv., osv. Langvarige prosesser som overgår det meste en endog vilter fantasi kan forestille seg at mulig at representanter for offentlige myndigheter og forvaltning kan utsette med-mennesker og familier for - unntatt i fullstendige terror-regimer.

   Det er bare i den ideologiske reklamen og den overfladiske underholdnings-industrien at tortur, perversiteter, sadisme, trusler og terror ikke forekommer i Norge!
   Bak kulissene forekommer og pågår slikt i meget stort omfang i Norge. I regi av flere slags terror-regimer. Ofte og gjerne over-ordnet samarbeidende med hverandre. Konkret også som styrings-politiske verktøy. I særdeleshet utgående fra Arbeiderparti-ideologiens typiske kontroll-organer, og deri nøkkel-personer ("nyttige idioter") så som for eksempel Familie- og likestillings-departementet, Fylkesnemnder, Barnevern-tjenesten, Helsetilsynet, NAV,
BUF-etat, etc. La oss ikke lure av de fine navnene eller deres penge-sterke reklame, indoktrinering og underholdning, som dekker over mye skrekk og gru!
   I meget stort omfang, som en slags mektig stat i staten, i regi av fin-kledde særdeles grovt kriminelle. Styrende og manipulerende med kriminelle, overdådig frekke vedtak og såkalte sakkyndig-rapporter, samt kjennelser og dommer slikt noe foranstalter i retten. Beskyttet av likesinnede. Hvor ofte hører en vel om straffedømte eller fengslede byråkrater? Ikke ofte. Det meste av Norges arbeidsføre befolkning er dog innen byråkrati og offentlig forvaltning. Tanke-vekkende? Og det er der, nettopp der, hist og pist, at de på så forskjellig vis groveste og mest ødeleggende kriminelle befinner seg!

   Meget sentralt sånn sett i Norge er de offentlige, kommunale såkalte barnevern-tjenester, som i praksis opererer nokså fullstendig utenfor lov og rett, unntatt tilsynelatende - og den all-makt de som en slags kriminell synse-mafia i realiteten besitter, og den frykt og frekkhet de med trusler og hemmelighets-kremmeri utstråler. De kan jo i realiteten fantasere sammen en heksebok på alle og enhver - i allfall foreldre eller familier med barn. Hvor løgner, frekkheter, trakassering og sverting med derav følgende terror, forfølgelse og tortur overgår babylon-tårnets høyder, dybder og omfang - i hemmelighets-kremmeri, bak kulissene, beskyttet og vernet av både over- og under-ordnede likesinnede eller karriære-bevisste.
   Den ansatte som ikke er frekk, rå, umenneskelig og hensynsløs nok skvises ut. Tilbake rår verstingene, de mest likegyldige, dumme, hjerteløse eller ond-sinnede - med desto mere makt. Makt også til å true, anbefale eller ansette andre.

   Pr. i dag har det i de siste års tid - i følge Statistisk sentralbyrå (med de offentlige tallene) - vært slik at det er anslagsvis omkring 20 barn pr. dag i Norge som frarøves sine foreldre i regi av den offentlige såkalte barnevern-tjenesten! Og Norge er sånn sett, i forhold til land det kan sammenlignes med, suverent på verdens-toppen. Mere og mere også i forhold til protester ifra det internasjonale samfunn og menneskeretts-foreninger.
   Barnerov er stor-industri i Norge med sine omkring 5 millioner innbyggere, og involverer enorme store penge-summer. Konkret går årlig omkring 5 milliarder kroner (5.000.000.000,-) bare til de kommunale barnevern-tjenester, hvilket bare er den lille toppen av isfjellet! (Aspektert av fosterhjem / fangevoktere, advokater, sakkyndige, dommere, tilsyns-førere, etc.)
   Internettet flommer snart over av ofrenes beretninger og dokumetasjoner av den nu i så mange år i Norge pågående skjulte terror ifra kriminelle representanter for offentlige myndigheter! Likesom massemediene tidvis og ofte går lei av denslags, som tross veldig mange forskrekkelige oppslag i alle kanter av landet, likevel ikke nytter å få bukt med som problematikk - fordi de kriminelle klarer å skjule seg bak hemmelighets-kremmeri og ansvars-forvirring, etc. Massemediene kan ikke inneholde bare slikt stoff heller! Dessuten kan det være risikabelt bare det å kritisk omhandle slikt stoff. En risikerer dermed selv desto mere å bli et neste offer.

   Et fullbyrdet barnerov er konkret sammenlignbart med flere mord og mere til og det som verre er, beroende på antall involverte.

   De offentlige såkalte barnevern-tjenester bør fullstendig fjernes. Derom burde ikke mere være noen som helst tvil.
   Vi har dog likevel både politi og rettsvesen. Som vi jo må ha.
   Dernest kan vi la ofrene for terror-regimet desto mere og bedre og åpnere og sunnere få fortelle sine historier.
   Det må uansett komme - de kriminelles ønsker om det motsatte til tross.
   Respekten for lov og rett må rehabiliteres. Og ikke lureri med lov og rett.
   
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. mars 2010, Vinberget:

   Omtrent 5 minus-grader Celsius her ute i natt.
---
   Jeg telefonerte i dag formiddag igjen Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt (tlf. 52 86 80 00), for å efterspørre reaksjon på min politi-anmeldelse fra 02.02. 2010 ( ekstern ). Efter endel om og men fikk jeg beskjed om at rette vedkommende der er Ellen Rink eller Tor Arne Reitan, ved avd. Øko i Haugesund. Jeg nådde frem til og snakket med Ellen Rink, som sa at saken er til Tor Arne Reitan og at det er ham jeg må snakke med, men at han er i et møte og når jeg derfor ikke frem til før efter klokken 10.30 i dag. Jeg fikk telefon-nummeret til Tor Arne Reitan sitt kontor direkte, tlf. 52 86 81 25, og ble altså bedt om å telefonere dit efter klokken 10.30.
---
   Jeg telefonerte og nådde frem til Tor Arne Reitan efter klokken 10.30. Han har to saker til behandling angjeldende saks-komplekset og meg, den ene Trygve Einar Gjerde sin politi-anmeldelde av Peer Cato Sjursson i Barnevern-tjenesten i Haugesund datert 17.02. 2010 ( ekstern ). Den andre er hva som vedrører rettssaken i Stavanger i forrige uke.
   Min politi-anmeldelse 02.02. 2010 trodde han antagligvis befant seg hos efterforsker Torbjørn Nervik, som jeg ble foreslått å telefonere, 52 86 80 05 for å høre om sakens status.
   Jeg forsøkte to ganger frem imot klokken 11.30 å telefonere Torbjørn Nervik, men ingen tok telefonen der.
---
   En stund senere blir jeg telefonert av en jeg nu ikke husker navnet på der ifra politiet i Haugesund.
   Han sa så vidt jeg forstod det at han ville forsøke å hjelpe meg å nå frem til rette vedkommende der hos politiet angående min politi-anmeldelse og jeg fortalte kort om mine forsøk i så måte tidligere i dag. Han sa han skal undersøke nærmere og forsøke å komme i kontakt med Torbjørn Nervik så vil jeg bli kontaktet igjen for tilbakemelding, antagligvis henimot eftermiddagen.
---
   Jeg telefonerer i formiddag også NAV Vindafjord, sier omtrentlig hva det gjelder og får beskjed om at saksbehandler Heidi Hansine Vinnes der telefonerer meg tilbake. Hun er i et møte frem til klokken 11.

   -- Jeg har en telefon-regning liggende foran meg på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chevrolet kr. 3.245,- Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne bilen skal jeg kvitte meg med, selge, men må likevel betale årsavgiften for den i og med at skiltene ikke ble innlevert før 31.12. 2009. Skiltene dens skal jeg og må jeg innlevere innen 20.03. 2010 for å slippe ytterligere utgifter med den.)
   -- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato 24.03. 2010.
   -- Regning Master Card Gold totalt skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall 20.03. 2010.
   -- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 100,- forfall 23.03. 2010.
   -- Hus-lån, ca. 1.300,- kr. månedlig, forfall ca. 20.03. 2010.
   -- Idun ca. 600,- kr.

   Disse regninger jo umulig for meg å betale slik situasjonen nu er med månedlig innkomst omkring 9 eller 10 tusen kroner.
   Hvordan rydde opp i dette og de videre forhold?
---
   Litt efter klokken 11 telefonerer NAV Vindafjord Heidi Hansine Vinnes. Hun vil jeg skal komme dithen i morgen klokken 9 og jeg sier ok.
---
   Jeg har iøvrig i dag også snakket med min advokat Thingvold og med Frøydis sin advokat Høimyr.
   Det blir endel forskjellige slags telefon-samtaler, uten at jeg angir hver enkelt her i Dagboks-notatene. Både det og mere til ville ha ført for vidt.
---
   Idun satt i eftermiddag på bussen på vei til Sørlandet da jeg telefonerte henne. Hun har vært hos Andi til i dag.
   Nu altså på vei hen imot Sørlandet, som planlagt.
---
   Jeg må få oppdatert skriftlig oversikten over foreliggende regninger mere presist til i morgen, i en egen oversikt ( ekstern ).
   Jeg ble bedt om å ta med en slik. Jeg tar samtidig med en grundig og detaljert oversikt fra og med 22.02. 2010 til nu ( ekstern ).
   De økonomiske sider av terroren og trakasseringen er også interessant å på så forskjellig vis ytterligere få kartlagt og studert.
   De sosiale aspekter i det heletatt også.
   Jeg kommer vel tilbake til det. Til også det.
   Jeg observerer og iakttar interessert, og videreformidler.
   Og savner og trenger livet mitt!
   Og vet at ungene savner og trenger livet sitt!
   Og at vi trengs.
---
   Dessuten se om jeg får gjort ferdig ny konkretiserende politi-anmeldelse ( ekstern ) til i morgen.
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen omkring 2 pluss-grader Celsius her ute ved 18-tiden, og sne smelter noe. I natt på det laveste nede i 4 minus-grader.
   I dag på det høyeste opptil 4 pluss-grader. Regn utover kvelden.
---
   Jeg kjørte herfra før klokken 8 og var tilbake igjen utpå eftermiddagen.
   Fikk siden i dag gjort ferdig og avsendt den nye konkretiserende politi-anmeldelsen ( ekstern ).
   Det ble noe vel travelt både i går og i dag. Solgløtt også i går.
---
   Jeg ble gledelig overrasket over at Abel og Bente i Kristen Informasjonstjeneste kom her på besøk i kveld.
   De hadde med en fin og interssant gave også. En serie med 22 dvd-filmer.
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. mars 2010, Vinberget:

   Regn og tåke i natt og i dag, men oppholds og jevnt overskyet imot eftermiddagen, derefter tåke og regn igjen.
---
   Nektes jeg endog parts-rettigheter i forhold til kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda så er jeg i realiteten fratatt samtlige av mine barn, og de sin far med mere, uten annet enn fusk og bedrag i fylkesnemnda og retten - og fortsatt uten engang å ha vært gitt mulighet for å anke!
   Det er det faktiske forhold.
   Og hva er det tingretts-dommer Leif Egil Holstad nu egentlig lov-hjemler sin Kjennelse datert 11.03. 2010 ( ekstern ) med? Hvilken lov-hjemmel?
   Med seg selv og Barnevern-tjenesten sin synsing?! I steden for lov-bestemt lov-hjemmel og for å forbigå lov-bestemte bestemmelser! Treff-sikkert motsatt lov og rett. (Selvfølgelig har de ikke lov til slikt. Loven har bestemmelser som forbyr slikt også. Det skjer dog altså likevel. Mildt sagt.)

   Iøvrig trenger en ikke å ha briller på seg for å skjønne hvordan det vil gå i Fylkesnemnda uten at jeg skal ha parts-rettigheter. Det er jo klart og tydelig for enhver som ser situasjonen slik den skriftlig foreligger ifra Barnevern-tjenesten sin side hva som da kommer til å skje. Det har de jo selv sagt. At poenget for de er at Frøydis og Stauda ikke skal til mor, for da tar de seg hjem igjen enkelt og greit med bussen.
   Og hva kan vel Frøydis sin advokat stille opp med hvis jeg ikke engang skal ha parts-rettigheter? Ingenting.
   Og hva har det vel iøvrig for særlig betydning for Frøydis og Stauda om Fylkesnemnda gjør rettskraftig vedtak som bestemmer at de må bo hos Trude eller hos fremmede? Det blir nokså hipp som happ! Ødeleggende og uakseptabelt begge. Men det er altså ikke hos Trude Fylkesnemnda kommer til å bestemme at Frøydis og Stauda må bo, fratatt sine foreldre, sine liv og livsverdier.
   Og skal jeg altså være fratatt endog parts-rettigheter, da sier det seg selv iallfall absolutt hvordan det går og hva Fylkesnemnda bestemmer. Som videre igjen altså ikke skal være mulig å anke!
   Utspekulert svindel og bedrag det hele! Som de fleste jo lar seg lure av. Foranstaltet av representanter for forvaltningen med veldig mye erfaring i slikt noe.
   De vet så absolutt hva de holder på med. Det dreier seg hele veien om å lure seg unna lov og rett, og om kunsten å mishandle mennesker for å få det som de vil. Enkelt og greit. De har holdt på lenge med slikt.

   Forhastede slutninger ifra min side?
   Vent og se, - og undersøk selv. Egentlig vel nokså uproblematisk lett å se?

   Iøvrig: Det kan bare være en grunn til at Frøydis og Stauda ikke allerede har tatt seg hjem igjen, hvis ikke fangenskapet er 100% vanntett - og det kan det jo nærsagt umulig være. (Tar jeg dum som jeg er sjangsen på å si.) Nemlig det at de håper og tror på muligheten for myndighetenes inngripen for å frigjøre de. Uten det ville de ha vært hjemme igjen både en og flere ganger allerede. De kan under ingen som helst omstendighet vente til de blir 18 år. Det gjør de under ingen som helst omstendighet. Det er det uproblematisk for meg å si. Jeg kjenner alle mine barn. Det er jo dessuten ikke så mange dagene siden jeg snakket mye med Frøydis - i Stavanger, i forbindelse med rettssaken, forrige uke. Frøydis og Stauda har alltid stått støtt og solid sammen med hverandre og for hverandre. I hele sitt liv. Det er derfor Anne Sternhoff så gjerne vil skille også de ifra hverandre.

   Slik er altså situasjonen nu. Samt at saksbehandler Anne Sternhoff i Barnevern-tjenesten i Haugesund, som styrer fangeholdet av Frøydis og Stauda, mere og mere overfor Frøydis og Stauda har begynt å snakke om at også Idun er sinnssyk! Den selvbestaltede allsidige spesialist i psykiatri, Anne Sternhoff, har talt. Jeg bare nevner også det her nu.
   Samme Anne Sternhoff sier iøvrig, efter hva jeg har hørt, at Frøydis og Stauda er late! Jeg, pappa Rune, sier imidlertid, at er det en ting Frøydis og Stauda så absolutt aldri noensinne har vært - så er det late! De vet ikke engang hva kjedsomhet er, - før fangenskapene! De er fortsatt fratatt livene sine.

   Men nu har altså også Frøydis og Stauda fått sin egen Heksebok. Hekseboken 2010!
   Skrevet av en sinnssyk, kriminell inkvisisjon. Presist sagt ifra min side.
---
   Noen sa at Frøydis fikk igjen sin telefon fredagen, dagen efter rettssaken, og har den under trusler og kontroll.
   Jeg vet ikke hvordan det forholder seg, men hun har iallfall ikke hverken telefonert meg eller Idun eller farmor, og det i seg selv sier jo alt hvis hun på noe vis har tilgang til sin telefon. Normalt sett ville hun ha ringt oss alle, som vanlig. Frøydis og Stauda brukte til og med telefonere mormor Unn og andre nokså jevnlig da de var hjemme. Selvfølgelig.
Inkludert også Trude.
   Jeg forsøkte nu litt efter klokken 20 å telefonere Frøydis. Farmor forsøkte også, men kom heller ikke frem.
   Dette og slikt skal jeg underveis komme tilbake til efter hvert.
---
   NAV Vindafjord i går sa de skulle overføre 300,- kroner til meg i bensin-penger til bilen.
   Og at de i dag vil gjøre et vedtak i forhold til mitt ærend hos de i går.

   Noen snakket på radioen forleden dag om at det er regnet ut at det koster en gjennomsnittlig norsk familie i gjennomsnitt 120 tusen kroner årlig å ha bil.
---
   Brevet til Sivilombudsmannen avsendte jeg pr. e-post omkring 7-tiden i dag tidlig ( ekstern ).
---
   Trude går i forhold til den såkalte Barnevern-tjenesten med på hva som helst, bare hun på noe vis premieres.
   Særlig hvis advokat Hjelde ber henne om det eller truer med truslene sine.
   Hun er sånn sett en "nyttig idiot" i forhold til deres hensikter.
   Balder enda mere.
   Han premieres endog også av mormor og Åse for jo verre han er.
   Mens for eksempel Idun svertes.
---
   Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, overbringer sin instruksjon til Fylkesnemnda, Fylkesnemnda overbringer den videre til tingretten. Den hvitvaskes i flere ledd.
   De begge og flere til tar hennes fremstilling som rett og riktig, eller iallfall som om den skulle være det, og handler derefter.
   Dette gjør hun i sitt skriv datert 13.12. 2007 til Fylkesnemnda ( ekstern ). Det skriv med vedlegg inn-heftet jeg og min familie skrekkslagen mottar omkring midten av januar 2008 og gir navnet Hekseboken 2008.
   Dette sitt skriv manipulerer hun med, og resulterende skriv ifra Fylkesnemnda og retten manipuleres det videre med, stadig krig-førende imot far og barna. Flere gjør seg underveis medskyldige i den krig-føring.
   Hensikten er klar og kriminell ifra begynnelsen av, og var det lang tid i forveien. Allerede ifra tidlig i år 2006. Iren K. Hebnes arbeidet seg frem imot det mål hun hadde satt seg, og fikk det gjennomført.
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. mars 2010, Vinberget:

   Tåke og fuktig i luften, både i natt og i dag. Temperaturen omtrent 4 pluss-grader Celsius og mere sne smelter.
---
   Jeg oversendte i dag pr. e-post begge de to vedleggene til min politi-anmeldelse datert 16.03. 2010 ( ekstern ).
---
   De to vedleggene er altså de to sammenfattende og viktigste bestanddelene i Hekseboken 2008, Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye sin heksegryte og kjetter-prosess imot meg og min familie.

   En viss halv-part av svertingen sin og løgnene hun farer med er gammelt stoff hun har hentet direkte ifra mine hjemmesider på Internettet. Jeg gjengav også dengang for mange år siden i kopi og avskrift alt jeg kunne finne vi ble utsatt for av sverting, forfølgelse og løgner i forbindelse med at vi varslet om hjemmeskole for våre barn og derefter ble forfulgt og trakassert. Forfulgt og trakassert i flere år. Jeg gjengav det på mine hjemmesider på Internettet mest av alt til skrekk og advarsel for andre!
   Iren K. Hebnes har brukt det for alt hun kan i sin krig-føring imot meg og min familie.
   Og har fått med seg flere på det.
   Det er snakk om disse to dokumentene:

   -- Iren K. Hebnes sitt dokument er datert 13.12. 2007 som en begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern )
   -- Kirsten Westlye sitt dokument er datert 07.09. 2007 ( ekstern ).

   Hva er vel billigere å produsere enn synsing, sverting, løgner, forvridninger, forhastede slutninger og trakassering?
   Eller krig-føring, i omgivelser med sans for slikt noe ...
   Og hva kan vel konsekvensene av slikt noe være, av utrolig galskap og ødeleggelser?
   Og hvem bryr seg vel? Hvem - og når?
   Kanskje ikke så mange som du trodde?
---
   For mitt eget vedkommende har jeg mange ganger i livet opplevd å befinne meg i nærheten av mennesker av den type som i løpet av kort tid kan lire ut av seg en hel grotesk verden av krig-førende synsing, forvridninger og løgner.
   Fenomenet er i endel sammenhenger ikke så sjeldent som det burde være. Tvert om!

   Det kriminelle hysteri vårt varsel om hjemmeskole for våre barn dengang utløste lar seg til og med vanskelig beskrive med sterke adjektiver!
   Det overgikk det meste!
   Iren K. Hebnes og visse andre overgår dog det hele alt sammen.

   En forhastet og forkastelig underskrift, en aksept, eller en forbigåelse eller en likegyldighet endog, kan under mange omstendigheter drepe og ødelegge mye mere og verre enn en ilter krig-førende general!
   Dette synspunkt så sannelig om veid på gull-vekt ifra min side.

   Når skal du da bevise din uskyld?
   Og tror du noen bryr seg?
   Likså meget som du selv gjorde!
   Hvem trodde vel slikt noe mulig?
   Hvem tror det vel enda?
---
   Idun forteller at Frøydis telefonerte henne i går.
   Frøydis og Stauda vil de forsøke å lokke med den frihet de fra før av egentlig har.  
   Utspekulert smart - eller ganske enkelt bare for kriminelt, rått dumt? For optimalt å usynlig-gjøre sin kriminelle galskap. Og for optimalt å synlig-gjøre sitt kriminelle hovmot. Viktig for de.
   Mange lar seg lure og friste også av denslags, til svik - og urett. Bort vekk ifra selvfølgelighetene, bort vekk ifra lov og rett - til og for det motsatte. 
   Den norske såkalte Barnevern-tjenesten opparbeider stor kompetanse på denslags!
---
   Min advokat Cecilie Schløsser Møller med melding på min mobil-telefon, om den resulterende dommen ifra rettssaken i tre dager i forrige uke. Aktor fikk det presis som han ville, sier hun, 8 måneder fengsel. Derav liksom som en gave til meg 90 dager betinget, - en gave jeg så absolutt ikke vil ha. Jeg betakker meg for denslags. Men hva så?
Det er dommen på straffe-dømt jeg absolutt ikke vil ha og som uansett må ankes.
   Verre er det ikke.

   Dette er alt hva jeg foreløbig har hørt. Hvorvidt Trude av den der gale retten også skal premieres for sin innsats i dette for advokat Hjelde og den såkalte Barnevern-tjenesten det vet jeg enda ikke. Forundrer meg ikke det heller. Advokat Hjelde ba, så vidt jeg husker det, om 50 tusen kroner - ifra meg til Trude!
   Frekkheten og galskapen lenge leve i Norge! Jeg har efter hvert underveis i hele dette saks-komplekset nu på sett og vis hørt nokså mange dommere rope akkurat det! Det er dog ikke den retten jeg respekterer, men jeg respekterer virkelig og inderlig den lov og rett som håndhever lov og rett. Det gjør jeg uansett. Og det må vi uansett. Men hvor er den i landet Norge? Bare i arven ifra våre forfedres beste bestrebelser? Og i lengselen efter utfoldelse?
   Rettsvesenet i Norge, og mange andre land dessverre også, synes heller ikke som å ha særlig med tid til eller interesse for lov og rett nu i vår tid.
   Den som leser disse Dagboks-notatene mine får et detaljert og omfattende og tankevekkende innblikk også i slike forhold. Hvilket forhåpentligvis vil bidra til å få slutt på galskapen. Slikt noe er en nødvendighet. En krevende nødvendighet. Hvor krevende og nødvendig gir jeg og dette saks-komplekset vel et godt innblikk i?
---
   Jeg skjønner ikke vitsen med at de fleste av vitnene møtte i retten. Bortsett fra Åse Kristensen og Balder.
   Hei, heter du Frøydis, hei heter du Idun, hei heter du Trygve Einar, hei heter du Anja, - hyggelig å hilse på deg. Nu kan du gå. Slik kortfattet farse og tåpelighet var på det nærmeste det hele. I forhold til hva det skulle dreie seg om.
---
   Hva blir så det neste av hysterisk kriminell galskap? Eller begynner de så smått å føle seg nesten ferdige og helt triumferende?
   Jeg observerer og videre-formidler fortsatt i og fra sinnsro. Sinnsroen er snart det eneste de ikke har klart å ta ifra meg, og heller ikke vil kunne ta ifra meg. Bekymret er jeg og kan jeg være. En må kunne kjenne og erkjenne tilstedeværelsen av bekymring også. Men selvfølgelig ikke la seg lede i ubesindighet, panikk, desperasjon, hysteri, sinne, misunnelse eller annet sortiment av slikt noe.
   Alter ego er et nestekjærlighetens alter, for utfoldelse. For den bønn hvor en også har hender og føtter og ord og hjerte og alt sitt liv og sin virkelighet med seg. Den omkringliggende og innenriks virkelighet vi ydmykt i Guds vilje foredler, for hensynsfull visdom og kjærlighet.
   Besinnelse og sinnsro er på Herrens rette vei utfoldelsens etapper og trappe-trinn.
   Men hva forstår vel eller aner vel de der av slikt noe? Utrolig forskrekkelig lite.
   Se på deres forhastede ord og næringsfattige ord. Det fyker løgn, galskap, svik og krig ifra de. Dog, også de er underveis. Hva enten de vil det eller ikke, hadde jeg nær sagt.
   Hovmodige amatør-mennesker, uten verdighet eller anstendighet for sin stilling, unntatt kanskje nærsagt annet enn tilfeldigvis - eller fordi de de rød-grønne apene de efter-aper enda ikke har ødelagt hele verden.
---
   Arbeiderparti-ideologien har efter hvert langt på vei av-kristnet det som var opparbeidet av kristendom i Norge, og har ved tvang, lokkelser og indoktrinering fått innsatt i tidsånden en definisjon på kristendom som er kristendommen motsatt og Arbeiderparti-ideologien lik! Litt av en bragd! Det er tidvis i historien slikt noe det blir inkvisisjoner og andre katastrofer ut av. Så skal altså den motsatte kristendom velde seg ut innen våre landegrenser. Nærsagt eller mere enn noe annet sted i tid og rom. Norge blir det første land hvor slikt noe i fullstendig motsatt definisjon skjer! Og derefter velde seg ut videre i verden, eksporteres til land efter land i alle verdenshjørner? Så som krigs-erklæringer overfor menneske-verdet, de felles-menneskelige verdier, menneskeheten og Ordet? Eller hva? Molbo-landet fullkomment realisert, eller hva? Imponerende!
   Ikke mange av vår forvaltnings forvaltere eller byråkrater kommer noensinne i fengsel. Imponerende også det! De setter heller de forurettede - og de uskyldige - i fengsel. Og i trelldom.
   Til og med Frøydis og Stauda, og deres søsken, setter de i fangenskap og trelldom! De perverse i kriminell galskap har langt på vei overtatt landet. Det ser sånn ut, eller hva? Eller ikke engang tilsynelatende. Men hva er det vel vi ser - og hva er det vel vi ikke så tydelig ser? De fange-holdte og kneblede bak kulissene og bak det overfladiske?
---
   Uten advokat ville jeg ha blitt overtrampet der i retten. Det ble jeg dog altså likevel. Og kanskje enda mere i og med at jeg satte en viss lit til en advokat?
   De der dommerne har tusener av ganger mere erfaring i og med retten enn meg, selvfølgelig. Min erfaring er forsvinnende liten sånn sett. Jeg dog både var og er oppmerksom på det.
---
   Det er stadig mange mennesker som av representanter for forvaltningen mishandles grovt i Norge.
   Og det er stadig mange som ikke egentlig vil ha slutt på det.
   Og veldig mye foregår nokså fullstendig bak kulissene og bak reklame- og propaganda-veggenes overflate.
   Og bak navle-beskuernes rygg.
---
   De fleste utsatt for mye mindre enn jeg har vært utsatt for i de siste to års tid ville ha vært psykiske vrak eller døde flere ganger nu. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for å gjøre oppmerksom på at ingen må ta min overlevelse og sinnsro som et tegn på at slikt noe kan et menneske overleve, utholde og tåle. Ikke mange klarer det. Og mye forståelig desperasjon er også bokstavlig talt drepende og katastrofal. Alle, enhver, har sine tåle-grenser, tross teorier og tanker om det motsatte. (Dette har jeg ved anledninger skrevet om tidligere, for mange år siden. Ord jeg skrev som er likså gyldige og sanne også nu og for fremtiden.)
   Det å bli fratatt livets rett og endog håp og å se sine egne barn sønderknuses og mishandles er en veldig så alvorlig sak.

   Mennesker som har en viss erfaring i offentlig, kommunal barnevern-tjeneste (eller også fylkesnemnder) vet meget godt om dette og slikt. Det er derfor mennesker med perverse og sadistiske sinn lett avanserer karriære-messig innenfor de der såkalte barnevern-tjenester. Det høres forskrekkelig ut - og er det. Jeg sier det ikke for å dumme meg ut som glup, paranoid eller hevn-gjerrig, men fordi det dessverre er slik. Jeg har endog personlig kjent flere mennesker som har utdannet seg et par-tre års tid med forskrudd obligatorisk sosionomi for å få seg slik jobb, endog nokså meget miserable mennesker, og jeg har iøvrig i sinnsro gjennom tredve års tid observert og studert fenomenet på så forskjellig vis. Mange gode og fine unntak har jeg også observert.
   Også mange dommere vet om det, men ikke likså godt, fordi de har mere avstand og distanse til det. Og mange av de mere enn aner dette og slikt.
   Mange av de jeg nu har snakket om kan rett ut sagt sies å være mordere, er mordere, med mange liv på det som er igjen av sin samvittighet. Mange av de har tatt seg i det, og skjuler det omhyggelig for omgivelsene. Det er bare slik det er, er det endog mange som vet om det som tenker. Og at de ikke klarer å endre det. At det er det bortimot absolutt som helst ingen mulighet for, og så absolutt ikke uten meget stor fare for seg selv og sin familie.
   Forskrudde perversiteter blir dermed som en jungel av uhyre farlige monstre og rovdyr farende viltert i vårt samfunn, nokså fullstendig bak kulissene, men i et meget stort omfang. Og bevirker også indirekte ytterligere mye kriminell og tildels pervers galskap.

   Galskapen må kartlegges og erkjennes om vi skal bli av med den.
   Dessverre er det slik Arbeiderparti-ideologien og mennesker redd for å bli avslørt, ser på meg og menneskeliv!
   Dette er iallfall mye av årsaken til at jeg og mine barn mishandles og forurettes.
   Uansett: Den må presist og sannferdig frem i lyset, i omfattende perspektiver og innrømmelser, for ydmyk og hensynsfull neste-kjærlighet og foredling, uten motsatte konsekvenser.
   Blir fort mye ord dette. Det er dog næring og nytte i de.
---
   Det er mye ondt og galt. Vi må optimalt ikke gjøre oss delaktig og medskyldig i det.
   Det trenger vi ikke.
   Vi mister oss selv og andre og virkelighetskontakt om vi mister vår integritet.
   Iallfall den som bryr seg.
---
   Ikke nettopp min yndlings-poesi alt dette, så langt derifra, men det må dog sies.
   Og jeg vet andre også vil og trenger at det blir sagt.
   Jeg plukker selvfølgelig heller frukter eller arbeider ved bål-plassen, med barna i lykke og glede omkring.
   Dessuten har vi skatter overalt her omkring.
   Vi er selv overdådige skatter. Om kilden får utfolde seg, i sunn og sann glede, uskyld og trivsel.
   Det blir som det blir.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. mars 2010, Vinberget:

   Overskyet, tåke og noe regn og vind i dag. Halvt om halvt med sne og bart på bakken mange steder i landskapene. Temperaturen omkring 5 pluss-grader Celsius.
   Senere i løpet av dagen i dag har det meste av sneen smeltet og blitt borte vekke her ute.
---
   Jeg skal straffes og få dom for uhyrligheter av kriminelle ugjerninger som Åse og Trude gjør!
   Arbeiderparti-ideologien verden, hvor veldig mye er motsatt! Og Balder og Anne Sternhoff skal leke pappa for våre barn, sammen med en mamma som ofrer hva som helst for sin egoisme! Og barnas kjære far skal drepes! Det er så ufattelig groteskt pervers det som skjer at en finner knapt ord for det!
   Det er mange underveis som mildt sagt har reagert på alt dette.
---
   Straks før jeg gikk ifra retten i Stavanger torsdag i forrige uke efter at jeg fikk vite at juryen fant meg skyldig i alt jeg var tiltalt for fikk jeg av dommeren beskjed om å møte ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord fredag 19.03. 2010 klokken 13 for å få forkynt dommen som der da skal forkynnes for meg.
   Dit skal jeg derfor nu i dag. Jeg vil i mitt stille sinn og sinnsro også observere hvem der jeg ser triumfere. Mest antagligvis Arild Austrheim, men antagligvis også flere.
   Det er jo mye slikt noe jeg skriver om. Også det.
---
   Så langt fra å være noen Sherlock Holmeser de der i retten, mildt sagt. Og de hadde mildt sagt veldig liten interesse for rekonstruksjon. Jeg forsøkte, men de var ganske enkelt ikke interessert, lyttende eller spørrende. Dommerne i det minste burde ha vært det, men nei, det var de ikke. De ville vel ikke kaste bort sin tid på denslags, en fille-sak blandt så mange andre! Hva bryr vel de seg om konsekvenser og slikt noe for meg og min familie. Det hele skulle være bare planke-kjøring. Ubetydelig å finne ut nærmere av. Hvorfor gjøre tingene mere komplisert enn de er? Hvorfor tro at en slik liten fille-sak skal kreve særlig til tid og oppmerksomhet? Vi bryr oss ganske enkelt ikke!
   Og min advokat, hva gjorde hun egentlig, og i forhold til hva hun skulle gjøre? Jeg undres!
   Og hva skulle det hele være godt for? Hat? Hovmot? Hevn-gjerrighet? Jeg aner ikke. Sannelig om en kan undres!
   Troverdighet? Retten har ikke tid til denslags heller. Det får bli med et stykke synsing. Retten har ganske enkelt ikke tid til lov og rett!
   Sånn sett kan en si at det hele var avgjort på forhånd, i den retnings synsingen var tilrettelagt. Og av dommeren i særlighet ble tilrettelagt. Kanskje også av aktor og de to partene hver sin advokat? Eller var min advokat sånn sett maktesløs? Eller ganske enkelt bare ubrukelig?
   Sånn sett var det altså politioverbetjent Arild Austrheim som tilrettela og avgjorde det hele! Helt ifra begynnelsen av.
   Skremmende!
   Men, sier kanskje mange, - at en politi-mann skal helst og bør helst være ærlig og flink. Og da blir det jo ikke så mye urett ut av det hele.
   Men hva skal så det hele i retten være godt for?!
   Og det i en rett hvor dommerne og juryen bare kjenner til det som blir sagt der og da! Som ikke skal vite eller vet noe mere enn det!
   Og det endog henimot 2 år efter det skjedde!
   Både advokat-fullmektigen på Karmøy og Runar måtte trekke seg på grunn av at det var gått så lang tid og så mye skjedd i mellomtiden at de ikke mere husket særlig av noe!
   Til og med Frøydis og Idun husket jo lite! Og absolutt ingenting ble gjort for å gjenoppfriske deres hukommelse! Eller for å rekonstruere! Trygve Einar husket antagligvis også lite.
   Muligvis ville kanskje Stauda ha husket mest, - men hun fikk ikke lov til å være tilstedeværende!

   Så absolutt ikke imponerende nei.
   Om det så hadde vært 5 dager der i retten så hadde antagligvis resultatet blitt det samme.
   For en muligvis redelig håndtering av saken ville en kanskje eller antagligvis ha trengt 2 ganger 15 dager, med en ukes mellomrom mellom hver av de 15 dagene. Jeg vet ikke. Jeg bare tror det. Saken ville iallfall kunnet ha blitt bra opplyst da, tror jeg.
   Eller hva?
---
   Det at politiet i 2008 ventet i to måneders tid med å la Frøydis og Stauda få vitne tror jeg bare har årsak i at politiet, og da særlig Arild Austrheim, ikke ville at de skulle få fortelle!
   De ventet kanskje mest av alt til de visste at jeg pr. telefon hadde snakket noen minutter med Stauda, og med Frøydis. Da, først da, ville de i det heletatt snakke med Stauda og Frøydis!
   Det at jeg, for ikke å bli beskyldt for påvirkning av Frøydis og Stauda, ventet i to måneders tid med i det heletatt å snakke med de - under sensur og kontroll av vokterne i fengselet - ville de ved å gjøre det slik, utsette i det lengste, ikke ha noe av at var til min fordel! (I mellomtiden var det jo Trudes og Balders jobb å forsøke å få ungene og Idun til å tro på at det kanskje var slik som Trude fortalte!)
   Alt imens Trude og Balder, som underveis i hele saks-komplekset, intenst ble oppfordret og stimulert til å bruke all tiden sammen med ungene til omskolering, fremmedgjøring, trakassering, fangehold, knebling og alt slikt noe! (Slik som Trude fortalte om til Rolf Jakobsen, men hun da forsøkte å legge skylden på Aud Signy Jakobsen for! Som om hun eventuelt selv ikke hadde noe som helst ansvar for sin tilstedeværelse! Dessuten: Det var jo uansett Trude som fangeholdt ungene, ikke Aud Signy. Hvis Aud Signy eventuelt var delaktig i fangeholdet, og det var hun jo, - så var det dog i regi av Trude, hvordan en enn snur og vender på det.)
   Som helt ifra begynnelsen i april 2008!
   Og da Stauda og Frøydis først ble spurt, ble det ganske så meget de ikke ble spurt om eller fikk fortelle!
   Hvilket de også ifra første stund meget gav uttrykk for overfor meg.
   Og de ble da spurt med ledende spørsmål som mere gikk ut på å forsøke å få de til å tro at bor i Skoglandsveien og at det er Trude som er den sannferdige og at Rune ikke er som de tror men en fengslet kriminell! Og iøvrig bare en noe likegyldig person. At de må bare ikke tro noe annet. Og at de må bare ikke tro de vet hvem sin far er. Eller hva som egentlig foregår.
   Alt dette og mere til gav Frøydis og Stauda også sterke reaksjoner til uttrykk for overfor meg, da de fortalte om mennesker som oppfører seg slik!
   Og videre heller ikke at det er noen som bryr seg om hva de eller noen av ungene har å fortelle! Ja, stadig mere og mere særlig det.
   I forsøkene på å utviske deres liv.
   Bestrebelser intenst og omfattende pågående i regi av Trude, Balder og Åse og den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund og advokat Hjelde, og Haugaland tingrett!
   Også med å avhøre Idun tror jeg de ventet for lenge, om enn ikke så lenge! Og spurte de lite og ledende og lot de ikke få fortelle. (Det skulle i mellomtiden få synke ned at pappa i mellomtiden ble satt i håndjern og glattcelle og bragt til et av landets verste fengsler og mishandlet satt der kneblet i isolasjon sammen med straffedømte! Forhånet og ledd av og triumfert over. Med en livlig Trude i rollen som mishandlet, truet og krenket!)
   For sykt det hele!
---
   Ingen av ungene, ikke en eneste en, fikk i det heletatt fortelle eller bli hørt noe som helst forut for det som skjedde i Fylkesnemnda, eller i eller for Fylkesnemnda! Så absolutt ingenting som helst. Deres gråt, undring, sinne og protester forhånet totalt i alt og ett. Absolutt fullstendig kneblet hele veien! Endog Trude skulle ikke få fortelle noe som helst. Hun kunne jo røpe seg, eller være Hebnesene utro! Det ville de heller ikke ha noe som helst av.
   Hun kunne jo endog finne på å si godt om Rune! Farlige greier.
   (Og det var jo faktisk også hva hun gjorde, i nærsagt alt og ett, til lenge efter Fylkesnemnda! Mens hennes advokat Hjelde sa og fortalte fullstendig det motsatte! Dog: Trude selv var iøvrig to forskjellige og motsatte mennesker sånn sett, beroende på hvem hun snakket med! Og hvem tilstedeværende.La dt også være nevnt: Det er mange utrolige, nesten komiske, eksempler sånn sett, i det heletatt i de siste fire års tid. Men dette har iøvrig også vært en tendens i hennes liv. Hun er veldig periodisk av seg, og veldig til å leve seg inn i stemninger, og til å overta styringen av stemninger! Alt dette fremgår nok tidvis og konstant i mine Dagboks-notater for de siste 25 års tid. Og også ifra hennes egne, og annet.)

   Først lang tid efterpå, ble i det heletatt noen av ungene så vidt bittelitt hørt. Og da bare for å bli fortalt at ingen bryr seg det minste som helst om hva de har å si eller å fortelle, om noe som helst, hva det enn måtte være!
   Og ungene skulle selvfølgelig heller ikke ha mulighet eller anledning til å snakke med for å fortelle til andre!
   Viktig! Viktig!
   Og særlig viktig å fangeholde og trakassere og preparere de i forkant av rettssak etc.!

   Alt dette er ikke noe jeg bare sier.
   Se selv i saks-dokumentene! Saks-dokumentene er gjennomsyret av det!
   I det heletatt av fangehold, knebling, isolasjon, trakassering, sverting, mishandling og terror.
---
   Klokken er nu 11 og det regner her ute og jeg har bensin i bilen for å komme meg til Lensmannskontoret i Vindafjord til klokken 13. Jeg fikk fylt bensin for 420,- kroner, så min bank-konto kom omtrent 100,- kroner i minus. (De 300,- kroner var overført ifra NAV Vindafjord. Jeg fant et brev med vedtak om akkurat det i postkassen i går ( ekstern ). Iøvrig også en strøm-regning, kr. 856,- med betalingsfrist 07.04. 2010.) Frøydis og Stauda sine penger står fortsatt urørte. (Penger de selv har jobbet for, og som de har igjen efter at de kjøpte Tarzan, hesten, sammen med Idun. En stor og flott, høflig og vilter, døla-hest. Om enn ikke helt alltid likså høflig. En hest er ikke et menneske, og snakke og leve skal også en hest ha rett til.)
   Jeg skal nu telefonere min advokat Tone Thingvold for å høre om det har skjedd noe mere.
   Eller om hun fått gjort noe mere.
---
   Det har kommet et Tilsvar ifra Trudes advokat Hjelde, forteller hun. Hvor det protesteres på Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt forsøk på å tilegne seg Frøydis og Stauda. Og hvor de henviser til en avtale om noe annet de skal ha inngått med Barnevern-tjenesten, men brutt av Barnevern-tjenesten.
   Som om det er noe som helst underlig eller rart med at en slik såkalt Barnevern-tjeneste bare driver med lureri! Og advokat Hjelde burde vel vite at skurker ikke minst lurer og bedrar og dreper hverandre hvis og når det passer seg slik.
   En indignert advokat Hjelde, eller Trude for den saks skyld, er ikke akkurat noe overbevisende syn!
   Hva har han vel ikke selv gjort!
   Han er jo ikke noe annet!
   Og nu vil han medele oss andre om urett! Vel. Greit nok.
   Han har vel antagligvis rett i det. Og i sin egen urett. Han avslører jo også samtidig ytterligere sin egen kriminelle urett. Men han håper vel på et stykke på vei felles mål i forhold til andres urett nu da.
   At Barnevern-tjenesten tross hans (og Trudes) med-kriminalitet svikter ham finner ikke jeg særlig oppsiktsvekkende. De er ham overlegen i styrke og bare bruker ham når og hvis de har bruk for ham. Advokat Hjelde var kanskje dum nok til å tro noe annet? Efter så mange år hånd i hånd med de!
   Langt meget verre jo med en svikefull Trude - overfor en uskyldig ektefelle, efter 25 års ekteskap!
   Det hele var iøvrig meget forutsigbart. Og hvordan skulle ellers Anne Sternhoff i Barnevern-tjenesten få Trude og advokat Hjelde til å hjelpe seg?!

   Jeg har enda ikke lest Tilsvaret, men advokat Thingvold oversender meg det pr. e-post i dag.
---
   Idun er enda på Sørlandet.
---
   Nu er klokken 12 og kjører jeg til Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord.
   Jeg skal samtidig benytte anledningen til å inn-levere skiltene til Chevrolet-bilen. Den har gjort sin nytte i mange år nu, som en slags arbeids- og familie-bil.
---
   Uholdbare påstander om at sånn og sånn stående ifra påtalemyndighetens eller aktors side, - som jeg altså ikke engang skulle gies mulighet for å mot-bevise. Slikt noe er ganske enkelt ikke akseptabelt eller lov og rett! Og det vil det hele alt sammen bli anket.
---
   Urettens beste venn er likegyldighet, trusler og fristelser.
---
   Klokken er 16 og jeg har kommet hjem igjen nu.
   Jeg har enda ikke rukket å lese dommen, men anket der og da på Lensmannskontoret ( ekstern ). Innholdet i dommen regner jeg for nokså forutsigbart.
   Jeg handlet efterpå dagligvarer, før jeg kjørte hjem igjen. (Kr. 1.312,- + 285,-)
   Skiltene blir oppbevart der ved Lensmannskontoret i ca. et halvt år, derefter destruert hvis jeg ikke har hentet de innen den tid.
   Det var ikke mange der ved Lensmannskontoret jeg nu snakket med, bare lensmann Gjærde og to damer i ekspedisjonen. Alt var rolig og alminnelig. Lensmann Gjærde sa ikke stort, hverken fra eller til.
---
   Det gjelder å stå støtt og solid i alt dette, og ikke innlate seg på taktikk og lureri. Taktikk og lureri var det Trude, Balder og Gudmund som innlot seg på sammen med advokat Hjelde og Åse og noen til. Slikt noe har ikke soliditet og varer ikke i det lange løp, men lager ris til ens egen bak. En må hverken la seg lure av trusler eller fristelser eller likegyldighet.
   En må stå støtt og solid - og være hel og holden, modig og likefrem i sin protest mot uretten. Hvis ikke gjør en seg, fortere enn en kanskje tror eller visste det, delaktig og medskyldig i uretten - uten at en egentlig forstod hva som skjedde.
   Støtt og solid, modig og protesterende! Det er det som efter hvert uansett vil føre frem!

   Frøydis sin advokat må ikke lure Frøydis til å tro noe annet. Heller ikke Trude, Balder, advokat Hjelde eller andre!
   Det er altfor fort og lett gjort å la seg lure av slikt noe. Som en så fort som mulig må besinne seg i forhold til! Hvilket alltid haster!
   Ens hjerte skal ikke være slave under tvang, trusler, likegyldighet eller fristelser! En kan og må helhjertet protestere!
   Verre er det ikke. For ikke å miste seg selv og andre må en protestere. Det er ikke uretten som skal bestemme eller råde. Ganske enkelt ikke. Det gjør den uansett heller ikke i det lange løp.
   Det er ikke uretten som skal bestemme. Heller ikke nu.
---
   Det er uretten som dolker hverandre i ryggen, som svikter hverandre. Det er ikke i uretten vi har samfunn. Heller ikke nu.
---
   Det er eftergivenhet og unnlatenhet i så måte som styrker de og det kriminelle!
   Som fortere enn en tror kan virke mot sin hensikt.
   Den kardinal-feilen mange av oss gjør.
   For så lettvint å gjøre den. Så altfor lett.
   Vi gir efter for de og det kriminelle.
   Og det er jo nettopp hva vi ikke skal gjøre.

   Det er i dette kardinal-punktet splittelse, svik, splid, ødeleggelser og elendighet oppstår. Selv om en trodde det motsatte.

   Den kardinal-feilen som opprettholder og viderefører uretten, og som gjør oss medskyldige!
   Er vi virkelig så dumme?
   Lar vi oss så lett lure?
   Protesterer vi ikke?
   Protesterte vi ikke?
   Hørtes den ikke?
   Fordi den gikk tapt i egoisme, likegyldighet og svik?
   Ble vi dermed fratatt vår klagerett?
   Eller ble vi forsøkt nektet vår klagerett?
   Forskjellen er stor og betydningsfull!
   Er forskjellen mangel på tydelighet?
   Forskjellen er stor og betydningsfull!
   Tydelighet er en modnings-prosess.

   Dette blandt annet er forhold jeg iøvrig skriver om i forbindelse med det internasjonale Nettverk mot terror-politikk og tidsskriftet Internasjonal protest mot norsk terror-politikk ( ekstern ).
   Et internasjonalt tiltak jeg selv 08.03. 2010 definitivt innså nødvendigheten av og tok iniativet til.
   Hvilket nu iallfall er i startgropen og underveis.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. mars 2010, Vinberget:

   Regn og overskyet her ute i dag.
---
   Tilsvaret ifra Trude datert 15.03. 2010 ( ekstern ) som jeg i går fikk oversendt via min advokat Thingvold var typisk Hjelde, men antagligvis det mest sykelige ifra ham hittil. Alt og det hele i sykelig forskruddhet. Det går tilsynelatende ingen grenser for hva han får seg til å si. Og det er altså fortsatt på vegne av Trude han snakker og skriver. (Den dommen jeg fikk forkynt for meg i går vil være meget for mildt for advokat Trond Hjelde. Det er iallfall sikkert. For Trude også?) Trude inngikk, fremgår det, en slags avtale med den der såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund, omtrent to uker efter at Frøydis og Stauda ble kidnappet 13.01. 2010. Eller de med henne. Med hverandre. I en stemningsfull atmosfære av uhyrlige trusler og grove kriminelle overgrep, som vanlig. Hvor Trude blandt annet også lot seg true og lure til å tilbake-trekke sin klage til Fylkesnemnda. (Kriminelle trusler og falsk dokumentasjon er de der eksperter på.) En får også gjennom den skriftlige avtalen i vedlegget et innblikk i perversiteter bak lukkede dører. Tilsvaret ganske kort, men fullstendig sykelig og forskrudd. Jeg tar med et eksempel på en av formuleringene, altså ifra Trude:
   
"Det synes for øvrig heller ikke som om barnevernet følger opp avtalen, ikke minst med psykiatrisk/ psykologoppfølging av de to barna."

   Det står faktisk det også der. Med henvisning altså også til deres kidnapper-vedtak 14.01. 2010 ( ekstern ). Til og med dette en grov løgn ifra advokat Trond Hjelde og Trude sin side. Frøydis og Stauda ble fra første stund efter kidnappingen i fangeholdet utsatt for det hva som er omtalt i vedtaket som at Frøydis og Stauda "har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp"!
   Dette skjedde med saksbehandler Anne Sternhoff i spissen som selvbestaltet psykiater, med trusler, trakassering, fangehold og mishandling på kryss og tvers, med iherdig hjelp ifra advokat Trond Hjelde, Trude, Balder og Gudmund og noen til som selvbestaltet fag-psykiatrisk team. Og det har pågått kontinuerlig frem til nu. Og det pågår enda!
   Og det har pågått i enda lengre tid overfor deres fem yngre søsken.
   Bak kulissene, mens barna har vært kidnappet, fangeholdt, kneblet, trakassert og krenket på kryss og tvers.
   Som vanlig nu i snart to år! Mere enn to år egentlig.
   Dette er fakta. Om enn Barnevern-tjenesten og Trude med kidnapper-gjengen anstrenger seg meget for å få det til å se annerledes ut. Det hverken har vært eller er noen hemmelighet. Det fremgår overveldende av saks-dokumentasjonen også.
---
   De har i to år gjort alt hva de kan for å hindre at barna får snakket ut med med-mennesker. For å hindre at barna får komme frem med sin versjon om alt og det hele, inklusivt det stadig pågående.
   Hva som helst av trusler og kriminelle ugjerninger for at barna ikke skal bli hørt eller forstått eller tatt på alvor!
   Pågående enda.
---
   Samtidig som de altså også er holdt unna livet sitt, hjemstedet sitt, skolen sin og sin integritet og trivsel.
   Fangeholdt og mishandlet på kryss og tvers.
---
   Alt og det der i Tilsvaret er det altså Trude som står inne for. Når det altså passer seg slik for henne.
   Likevel er det altså noen som later som at hun er den troverdige, omsorgsfulle og ansvarlige.
   Det samme kan i enda større målestokk sies om den der Barnevern-tjenesten i følget til Iren K. Hebnes! Mildt sagt.
   Hvem er det som er den troverdige, omsorgsfulle, ansvarlige og sannferdige?
   Det er det lett nok å finne ut av for den som med en smule vett i behold setter seg inn i saks-dokumentene, skreller bort de syke påstandene og vurderer fakta og virkelighet!
   Ikke minst hva gjelder oppførsel og troverdighet! Og ikke frekke påstander om slikt noe!
   Mangt og meget iøvrig blir også synlig.
   Ikke minst med hensyn til hva som foregår bak kulissene i Norge.
   Det er så absolutt ikke jeg som er paranoid eller overdriver.
   Det er ikke jeg som hverken bevirker eller forvrenger det som skjer.
---
   Nytt nr. av tidsskriftet "Innsyn" (nr. 1, 2010) ankom for en tid siden. Tenkte jeg skulle nevne det og at nu særlig dets hoved-artikkel om musikkens og rytmens makt er av interesse og mange slags positiv betydning. Ikke minst i et samfunnsmessig perspektiv. Redaktør Åsmund Kaspersen har også denne gangen og i denne artikkelen lagt frem viktig informasjon som ellers i over-politisert moderne samfunn undertrykkes. Som for eksempel også i sitt forrige nr. (i fjor) om Svine-influensaen.
   Han skriver blandt annet, med rette, at for eksempel både Aristoteles, Sokrates og Platon (og andre) var "klar over musikkens enorme innflytelse både på det enkelte menneske og på samfunnet som helhet, og at musikk spilte en viktig rolle når det gjaldt å justere og kanalisere den kollektive bevisstheten til hele folkegrupper, dvs. menneskesamfunnet innenfor staten." Og i denne sammenheng for eksempel om Aristoteles som mente at Sokrates var altfor liberal "fordi han ønsket å innføre den frygiske toneart i tillegg til den doriske toneart".
   Åsmund Kaspersen sier i denne sammenheng blandt annet også følgende, at: "Et påfallende fenomen hos tidens ungdom er deres avhengighet av musikk, dvs. den type musikk som dagens unge lytter til i samsvar med tidens mote eller trend." Og Åsmund Kaspersen efterlyser i disse sammenhenger nødvendigheten av mere etisk objektivisme. Sier blandt annet at "subjektiv anskuelse duger ikke som regelverk for etiske verdier". Og at dette og slikt skal han skrive og bringe mere stoff om efter hvert videre. Slikt trengs så absolutt også.

   Åsmund Kaspersen og "Innsyn" skriver om og omhandler mangt og meget av vesentlige betydninger. Ikke minst også historiske kultur-sammenhenger. Han er dog ofte for snar i fordømmelse av visse kjerner og aspekter i for eksempel hva han betegner som "gamle hedenske religioner" og mytologier og "new age". 
---
   I og for vår familie har jeg for vårt vedkommende alltid vært kvalitets-orientert, historisk og kulturelt i tid og rom. Vi har anvendt og brukt de beste kvaliteter fra verdens skattkamre, som den selvfølgeligste ting av verden. I og for våre livsverdier. For eksempel har særlig indisk musikk, sang og dans vært av sentral og stor betydning for oss.
Samtidig med de beste kvaliteter fra allehånde vestlig sang og musikk, som vi også har i vårt store skattkammers bibliotek og arkiv. Det beste i de beste innspillinger fra ifra Duke Ellington, Giuseppe Verdi, Mozart, Bach, vise-sang, forskjellige lands folke-musikk, cøntri & western, horn-musikk, osv. Samt selvfølgelig i det heletatt lyder og idyller ifra Guds store og frodige skaperverks utfoldelse i skjønnhet, glede og sannhet.
   Hva gjelder film har forkjærligheten særlig gått i retning av særlig kinesisk, indisk og asiatisk, og da og iøvrig særlig historiske og episke filmer. Slikt noe har vi alltid sett mye av og vært særlig glad i. Det beste av gamle-tidens Jackie Chan og Jet Li for eksempel hva angjelder kinesiske forkjærligheter. Også for eksempel japanske Akira Kurosawa, selvfølgelig. Og bengalsk, persisk og mye annet. Langt på vei det samme hva gjelder poesi, litteratur og bøker og kunst, akrobatikk, vitenskap, tradisjoner og kultur. Men ikke minst også våre vestlige lands og kulturers skatter, perler og tradisjoner, så som Richard Attenborugh, Mary Poppins, James Uyis Gudene må være gale, Huset på prærien, Dr. Quinn, osv.!
   De beste kvaliteter - i globale historiske perspektiver og tradisjoner. I og for vår uskyld, glede og trivsel, i og for våre livsverdier, arbeider, studier, drømmer og lengsler. Dette og slikt og så veldig mye annet - og særlig for oss og vårt - har vært og er våre liv, omgivelser og livsverdier. Sideløpende iøvrig for eksempel også med veldig mange forskjellige frodigheter av vitenskaplige studier, håndverk og arbeider. Ikke minst også i direkte sammenheng med landskapers krinker og kroker og frodigheter.
   Hva vet vel eller aner vel mennesker så som Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff, Ødegårder og Per Schnabler - eller for den saks skyld Åse Grynt Kristiansen-er - om våre liv og livsverdier? Bortimot absolutt ingenting! (Åse og hennes familie også tror seg å vite, men vet og skjønner egentlig veldig lite.)
   Jeg ville her nu i forbi-farten hastig få sagt noen ord om dette og slikt. Også alt slikt noe angår på vesentlige vis dette saks-komplekset.
---
   Det er kvelden og jeg setter meg kanskje for å se en film.
   En blir både et klokere og bedre menneske av å se film og å lese bøker av god kvalitet. Og en ser bedre hvordan virkeligheten ser ut, og opplever og erfarer hva med-mennesker i allehånde tid og rom forsøker å viderebringe med-mennesker og samfunn.
   Og i det heletatt av å utfolde seg i glede, nysgjerrighet, engasjement, uskyld og trivsel!
   Trude har aldri brydd seg særlig om slikt noe. Hun har bare i og med glede og stolthet verdsatt tilstedeværelsen. Men hva gjelder mennesker som for eksempel Iren K. Hebnes og Anne Sternhoff, så er jeg sikker på at de i forhold til oss ekstremt er så som analfabeter å regne, så som bunn-slammet i erkjennelsens proletariat. De vet hverken hvordan virkeligheten skal være eller er. Og dette sier jeg så absolutt ikke for å forhåne de. De forhåner både seg selv og virkeligheten. Forhåner alt og ethvert som har med menneskelig oppførsel og lov og rett å gjøre.
---

*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. mars 2010, Vinberget:

   De første sneklokkene titter frem her ute. Sneen helt borte og temperaturen i dag klokken 12 omtrent 8 pluss-grader Celsius.
   Tarzan får fra i dag av gå fritt omkring her på eiendommen, ca. 144 dekar, der hvor han kommer seg frem. Vi forsøker i det lengste å holde på ham og han pruster og koser seg og trives bra mye og mere og mere.
   Overskyet og tidvis noe lett regn i dag.
   Undu og pusen din og flere til savner deg Stauda! Samme sagt til deg Frøydis. Og til Alfredo og dere andre!
---
   "The Kite Runner / Drageløperen" heter filmen jeg så sent i går kveld, ifra Afganistan. Regi: Marc Forster. Basert på en høyt verdsatt roman av Khaled Hosseini. En forskrekkelig trist, men givende og spennende fortelling. Om barndom, vennskap, dialog, anstendighet, svik, løgn og kjærlighet, forvirring, utrygghet og Hebnes-mennesker. Felles-menneskelige verdier, deres opprettholdere og ødeleggere.
   Handlingen ifra de siste 50 års tid, i utgangspunktet fra Kabul i Afganistan, men derfra og Pakistan og USA. I scenariet også russiske invasjons-styrker og Talbian, sharia, etc.
   Som sagt, dog felles-menneskelige verdier - og Hebnes-menneskers ødeleggelser. En fin film, godt filmet og spennende.
   Forskrekkelig trist og ikke for de yngste barna.
---
   Hvem tror advokat Hjelde og Anne Sternhoff det er som så vellykket har oppdratt og hatt omsorgs for våre barn i alle disse år?
   Og de som later som de tror på deres historie?
   De burde vel, som både Gudmund (tidligere) og de fleste har sagt, kommet 20 år tidligere om de skulle ha håp om ved frekkhet og løgner å gjøre seg troverdige sånn sett.
   Real-kompetanse og levende beviser, - hva er vel bedre?!
   På fruktene skal treet kjennes.
   Høyt skattede, verdifulle frukter - attråverdige, som nu andre forsøker å tilrane seg æren for.
   Absurde perversiteter.
   Absurde perversiteter, som selv knapt får til noe som helst, henfalt i kriminell galskap.
   Kriminell galskap, det er hva de får til!
---
   Bernt og Hilde var innom en tur i dag for en prat. Jeg snakket med Hilde en times tid i går kveld.
   De hilste på Tarzan også. Eller Tarzan hilste på de.
---
   Det er så absolutt ikke slik at vår familie eller andre skal velge for oss mellom to onder, - altså ikke at våre barn enten settes i fosterhjem eller hos sin mor Trude!
   De som har trodd det er slik (så som Trude, Balder, Gudmund og Åse), tar så absolutt feil. Den som forsøker å få det til slik gjør seg delaktig og medskyldig i den kriminelle uretten.
   Barna og hele familien skal ha hva de har krav på og rett til i henhold til lov og rett. Punktum.
   Det at Iren K. Hebnes og hennes hjelpere vil en splittelse og et valg mellom to onder (og samtidig forsterker ondet) betyr ikke at det er hennes vilje som skal råde! For det er det selvfølgelig ikke. Og det kan det og må det selvfølgelig ikke være.
   Utrolig dum må den være som tror at det er hennes vilje som skal råde med det ene eller det annet av de to onder!
   At noen mennesker faktisk er så dumme (eller / og kriminelle), forsterker den kriminelle galskapen meget.

   Den såkalte Barnevern-tjenesten er velbekjent med dette fenomenet, og tilrettelegger krig-førende for slike splittelser og valg-situasjoner hvor det trues og fristes til svik.
   Hvilket er og blir et mektig våpen i deres krig-føring, hva enn deres videre mål viser seg å være.
   Endog overfor retten og andre instanser gjør de det!
   Hvis en ikke gjennomskuer slik kriminell galskap så gjør en seg medskyldig og delaktig i den.
   Det kriminelle skal uansett avsløres og frem for dagen.
   Det er særlig en viktig nødvendighet i nettopp et slikt saks-forhold!
---
   Taktikk må minst av alt bestå i å skjule uretten.
---
   Den psykiatriske behandling barna ble og blir utsatt for -
"har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" ( ekstern ) - i regi av det selvbestaltede psykiatriske team Anne Sternhoff, advokat Hjelde, Trude, Balder, Gudmund og noen til, har bestått av og består av fangehold, trakassering, uhyrlige trusler og krenkelser.

   Selvfølgelig vil ikke disse risikere at barna snakker ut til ekte psykolog eller psykiater!
   Det vil så absolutt ikke Anne Sternhoff, og advokat Hjelde og resten av hans team så absolutt ikke hva gjelder de hos Trude fangeholdte barna.
   Og hvordan, og til hvem, skal Frøydis og Stauda få snakket ut om hva som har skjedd og om hva som skjer?
   Og våger vel Frøydis?
   Dette er altså den lenge pågående situasjon.

   Det hele - også dette - er så absurd psykelig som noe kan bli!
   Og barne- og menneske-mishandling i høy-gir!
   Som en konsekvens av kriminell taktikk og krig-føring.
---
   Stort program om tsjekkoslovakiske maleren Alphonse Mucha (1860 - 1939) på tv-kanalen History i kveld!
   Storslagne malerier, storslagen åndspersonlighet! En mester. Han var iøvrig blandt annet øverste frimurer i Tsjekkoslovakia. Men ikke i negativ betydning. I tradisjonen efter Comenius.
   Jeg undres på om Willy Buzzi lever enda?
   Iøvrig er jeg nu også på jakt og utkikk efter illustrasjons-stoff til Internasjonal protest ( ekstern).
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen klokken 10 her ute 5 pluss-grader Celsius. Formiddag overskyet, men tildels sol. Mere grått og overskyet utover dagen og kvelden, og noe regn og efter hvert også noe tåke.
   Tarzan går fritt her på eiendommen nu, dag og natt.
---
   Trude hadde i den situasjon Barnevern-tjenesten i Haugesund og advokat Trond Hjelde satte henne i i oktober 2008 ikke noe annet valg enn å påstå at jeg hadde truet henne til å underskrive de to Tilsvarene og brevet til Haugaland tingrett!
   De begge lot henne med tydelighet forstå at barna ellers ble tatt. Punktum.
   Trude ble ikke i den minste tvil om at de mente det.
   Trude "måtte" derfor igjen "redde barna". Hennes eneste valg - ble om barna skulle settes i fosterhjem / barnehjem, eller kunne få være hos henne!
   Det samme valget hun ble truet til å ta da hun i april 2008 kidnappet og fangeholdt barna!
   Dermed måtte hun si at jeg hadde truet henne til å underskrive og innlevere de to Tilsvarene og brevet til Haugaland tingrett.
   Hun hadde absolutt ikke noe valg sånn sett.
   Dette ble fullstendig tydelig for henne efter møtet med advokat Hjelde 15. oktober 2008 klokken 14.30 ( ekstern ).
   Hun hadde da absolutt ikke noe valg.

   Og noen sier at en far eller mor skal ofre seg for barna.
   Jeg sier: Ikke for uretten. Ikke for å hjelpe de kriminelle. Så tvert om vil en kunne ofre seg for sine barn imot de kriminelle!
   Trude har hele veien trodd og sagt det motsatt av meg. Og har flere ganger med tydelighet også overfor andre sagt at om hun hadde vært i min situasjon så hadde hun ofret seg ved å finne seg i uretten.
   Jeg har sagt og sier at det er feil, dumt og urett. Mest av alt overfor barna! Men også overfor alle andre og samfunnet.
   Dette har ikke Trude og visse andre vært enig i.

   Det er det og dette dette saks-komplekset dreier seg om!
   Planlagt og gjennomført med tydelighet og terror ifra begynnelsen ifra Iren K, Hebnes.
   Lett nok å se for enhver og alle som setter seg inn i saks-dokumentasjonen.
   Det var allerede ifra begynnelsen ifra Iren K. Hebnes sin side planlagt at far og mor ikke engang videre skulle kunne snakke med hverandre, noensinne mere i livet. Og samme skjebne hva angjelder barna.
   Iren K. Hebnes visste såvisst hva hun holdt på med.
   Det er såvisst og faktisk mordere en har med å gjøre i dette saks-komplekset, og i veldig mange andre tilsvarende saker.
   Men det er såvisst ikke jeg som har vært eller kommer til å bli morder! Ikke i desperasjon, galskap eller hevn-gjerrighet engang. Ikke engang kriminell!
   Men vennligst enhver annen sjekk opp hvorvidt det stemmer det jeg forteller. Min versjon.
   Det gjør det.
---
   Iren K. Hebnes er en uhyre farlig kriminell. Lett nok overdådig å bevise. Anne Sternhoff også.
   Og de andre skyldige og medskyldige har gått eller går deres ærend.
   Lett nok å sjekke opp alt dette også.

   Det er ikke jeg som har gjort det til at det er slik!
   Ikke det minste som helst.
   Ikke ungene heller!
---
   Og jeg henviser enda en gang særlig blandt annet til Straffelovens paragraf 223:
   Har kidnappingen eller fangeholdet av barnet vart i mere enn en måned er minimums-straffen i henhold til norsk Straffelov fengsel i minst et år.
   Det står uttrykkelig og utvetydig i 
Straffelovens paragraf 223, at:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."


   Jeg henviser særlig også til mange av Menneskerettslovens ( ekstern ) paragrafer, som likså utvetydig er meget grovt forbrutt!
   Og de fleste av Straffelovens paragrafer og bestemmelser under dens 20. kapitel, "Forbrytelser med Hensyn til Familieforhold", paragraf 215 til 220, er i dette saks-komplekset meget grovt forbrutt.
   Og mange flere til!

   Slik går disse paragrafene under overskriften "Forbrytelser med Hensyn til Familieforhold" i norske Straffekoven ( ekstern ):

   -- § 215:  "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."

     -- § 216:  "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

     -- § 217:  "Er den i § 216 omhandlede forbrytelse forøvet med barn under 16 år i utuktig øiemed, straffes den skyldige med fengsel fra 6 måneder til 6 år, og med fengsel ikke under 1 år, såfremt barnet er under 14 år." 
 
     -- § 218:  "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som / 1.  anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller / 2.  ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade. // Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."

     -- § 219:  "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler / a)  sin tidligere eller nåværende ektefelle, / b)  sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, / c)  sin slektning i rett oppstigende linje, / d)  noen i sin husstand, eller / e)  noen i sin omsorg // straffes med fengsel inntil 3 år. / Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte."

   De som har gjort seg skyldig i disse lovbruddene og mange flere til, risikerer med andre ord meget store fengsels-straffer, og erstatnings-ansvar.
   Desto mere lett å forstå den desperasjon som driver de, videre og videre.
---
   Jeg telefonerte omkring 10-tiden i dag til NAV Vindafjord for å høre med Heidi Hansine Vinnes hva de der er kommet frem til angående min siste henvendelse ( ekstern ). Fikk beskjed fra ekspedisjonen der (Laila) om at hun sitter i et møte men telefonerer meg efterpå.
   Omkring klokken 11 ble jeg derefter telefonert av Heidi Hansine Vinnes og fikk beskjed om den avgjørelse de der har tatt.
   Dette skal jeg komme tilbake til. At jeg blir nødt til å politi-anmelde og rettsforfølge Vindafjord kommune og NAV for ytterligere mere grov økonomisk trakassering, blandt annet, er i alle fall sikkert. Dette gjorde jeg Heidi Hansine Vinnes oppmerksom på og tror jeg ikke hun hadde vanskelig for å forstå.
   Jeg skal som sagt komme tilbake til dette, og det grundig og ryddig.
---
   De fleste som blir ofre for slikt noe kan umulig forholde seg til alt som på så forskjellig vis kompakt, ensrettet og kontinuerlig skjer av terror og trakassering!
   Jeg har med rette underveis sagt akkurat dette flere ganger før!

   At det er slik skyldes, slik jeg ser det, ikke mangler ved lovverket, men tilsiktet grovt misbruk av lov og rett ifra visse hold.
   Hvilket jeg tror med tydelighet fremgår på så forskjellig vis av hele dette saks-komplekset.
   Også det!
---
   Jeg telefonerte i dag litt efter klokken 12 til efterforsker
Torbjørn Nervik (tlf. 52 86 80 05) ved Politiet i Haugesund, som Tor Arne Reitan der skulle snakke med og få til å telefonere meg tilbake forrige mandag. Jeg hørte ikke mere fra de, men telefonerte altså og snakket med Torbjørn Nervik nu. Som sa han heller ikke har fått politi-anmeldelsen min. Jeg fortalte ham hva Tor Arne Reitan hadde sagt, og Torbjørn Nervik sa han skal snakke med Tor Arne Reitan om det.
   Det kan virke som at min politi-anmeldelse blir forsøkt rotet bort, eller hva?
   Det må vel uansett være mulig å finne ut av det. Og det forsøker jeg iherdig altså fortsatt.
   Vil jeg få høre noe mere sånn sett i dag?
---
   Jeg forsøkte igjen da jeg kom inn litt efterpå, å få kontakt med både Tor Arne Reitan og politimesteren i Haugesund, men ble igjen satt frem og tilbake og telefonen ble lagt på, etc. Til slutt kom jeg likevel frem til politimester Sogndal, fortalte han hva jeg ville og fikk beskjed om at jeg vil få tilbakemelding i løpet av denne uken, og om at hvis jeg ikke har fått det telefonerer ham igjen neste mandag. Jeg skal bli behandlet ordntlig når jeg innleverer en politi-anmeldelse, sa han.
   "Enig" med ham: Det ligger på et nokså for lavt nivå det der.

   Det dreier seg i dette ærend altså om min politi-anmeldelse datert 02.02. 2010 ( ekstern ) - som foreløbig er konkretisert en gang på særdeles vesentlig vis i den nye politi-anmeldelsen datert 16.03. 2020 ( ekstern ).
   Flere konkretiseringer / spesifiseringer vil komme som forklaringer og bevis ifra min side. I flere av sakens sider.
   Hele sakens vesentligste kjerne er dokument-falsk (med katastrofale følger) og kidnappinger og fangehold av barn.
---
   Jeg snakket også med Idun i dag. Og vi skal snakkes igjen i morgen. Om Tarzan og forskjellig.
   
Alphonse Mucha (1860 - 1939) og hans verk som jeg nevnte (og så film om) i går er i Tsjekkoslovakia og for det slaviske folk med rette en monumental nasjonal-helt og nasjonal-skatt og helligdom. For resten av verden også! 
   Han og hans verk klarte heldigvis å unnslippe de tyske nasjonal-sosialistene til Adolf Hitler.
   (Det er ikke sikkert jeg og min familie er likså heldige. Forholdene i Norge er meget ille - for meget mange.)
   De tyske nasjonal-sosialistene hadde sine unnskyldninger og bortforklaringer de også. Og sin reklame-propaganda, og sine inkvisisjons-tropper. Det er mange forskjeller, men og mange likheter. Det er blandt annet langt mere skjult og bak kulissene det pågående i Norge. Og også derfor nu lettere for mange mennesker å forholde seg likegyldig eller bortforklarende til.
   Skjult særlig bak synse-floskelen "hensynet til barnas beste".
   Bare det en forkledning som overgår det meste!
---
   Jeg har igjen forsøkt å telefonere Frøydis, uten at hun tar telefonen.
   Noen har altså antagligvis langt på vei klart å true og å lure Frøydis og Stauda.
   Også med falske forhåpninger?
   Antagligvis med tidsfrist, tidspunkt. Tidspunkt, dato eller noe, som selvfølgelig forskyves for hver gang og fester grepet i uretten. Slikt noe er det vanskelig for både de og mange andre å være oppmerksom på eller å forstå.
   Det er veldig mange trusler, trakasseringer, lurerier og løgner ute og går, mildt sagt!
   Og taktikk!
   Også ifra Frøydis sin advokat?
   Ifra mange hold. Også ifra forhastede eller liksom eller lurte forstå-seg-påere.
---
   Ungene har sine tåle-grenser (voksne også), og det er særdeles meget vanskelig alt og det hele som skjer med de! Mildt sagt. Og i lang tid nu har skjedd med de.
   Også for Idun er det vanskelig.
   De bør få snakke ut med flere om det, på betryggende dokumenterbart vis. (Det er så alt annet og motsatt det som skjer i deres fangenskap!)    Balders hånligheter i forhold til det hele og alt er også vanskelig å holde ut for flere av ungene og de involverte.
   Og det at Gudmund mere og mere har tatt efter ham.
   Og oppsynet til slikt noe av fremmedartede monstre som Anne Sternhoff og hennes med-sammensvorne.
   Barna burde ha vært forskånet for alt slikt.
   Sin trygghet, glede og trivsel har de hjemme!
   Det vet vi alle.
---
   Det ligger på så forskjellig vis an til at saks-komplekset kommer til å fortsette i rettsvesenet i enda flere år.
   Så sykt og unødvendig!
   Og alt fordi de som burde forholde seg rett til lov og rett ikke vil det!
   Mere og mere redde for å bli avslørt som kriminelle.
   Endog retten selv!
---
   Jeg snakket med advokat Cecilie Schløsser Møller i advokatfirmaet Elden omkring 15-tiden i dag. Hun hadde forsøkt å telefonere meg uten å nå frem, og jeg telefonerte tilbake.
   Hun hadde lite å si og jeg sa jeg har meget å si og sa noe av det jeg har å si.
   Hun skal tenke på det til i morgen så vi skal snakkes igjen da.
   Hun fikk nok meget å tenke på. Særlig en ting bekymret henne umiddelbart.
   Hennes bekymring var meget ego-sentrert.
   Forståelig nok.
---
   For mitt vedkommende er jeg aller mest bekymret for Stauda akkurat nu.
   Det er kanskje hun som på sett og vis nu er aller verst fangeholdt, kneblet og trakassert. Og dess mere hvis ikke Frøydis holder sammen med henne.
   Selv kan jeg jo ingenting annet enn det jeg har gjort og gjør enda gjøre i så måte.
   Det er veldig vanskelig for henne.
---
   Tarzan holder seg på kveldstid mest rett utenfor døren her.
   Undu spiser lite. Han savner Stauda meget. Hjelper ikke hva enn jeg gjør for å varte ham opp.
---
   Den stadig sterkere trakasseringen ifra NAV sin side kommer ikke som noen overraskelse på meg. NAV er et effektivt styrings-politisk hjul-nav for Arbeiderparti-politikken.
   Meget effektivt ødeleggende og drepende. På annerledes vis enn de kommunale såkalte Barnevern-tjenestene, men samarbeidende med den samme kriminelle, onde vilje.
---
   Det at jeg ble gjort til en tigger er bare forstadiet av deres hensikters konsekvenser.
   Det at jeg har overlevd så langt en seig-livets eller seig-piningens bragd.
   De bruker til vanlig å få til til-intetgjørelsene mye fortere.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. mars 2010, Vinberget:

   Det har regnet og vært noe tåke i hele natt.
   Grått og overskyet i hele dag. Temperaturen omkring 5 pluss-grader Celsius.
---
   Absurd, sinnssyk galskap det hele alt?! Nu konstant pågående i 4 år.
   Tilordnet, planlagt og gjennomført av Iren K. Hebnes - og hennes hjelpere.
   Og enda ikke ferdig med det første hvis hun stadig får det som hun vil!
   Og det synes det som det er mange ifra Synse-mafiaen og Arbeiderparti-ideologiens nøkkel-posisjoner som vil.

   Vi får iallfall videre merke oss hvem, og hvordan.
   Og videre dokumentere det hele alt.

   Kan det være at ikke alle eller enhver av de vet hva de gjør?
   Kan det for noen sitt vedkommende også "bare" være grov uforstand?
   Eller mangel på innsikt i hva som egentlig foregår?
   Kan det for noen sitt vedkommende også være rimelige unnskyldninger?
   Se selv!
   Jeg bare spurte nu i så henseende.
   Dere andre - og eftertiden - finner sikkert nok ut av det.
   At en finner ut av det, det tviler iallfall ikke jeg på.
---
   Vold er et interessant og viktig tema ( ekstern ) 

   I agurk-republikken Norge, har man sett isbjørner slå ihjel mennesker, og mennesker slå ihjel andre mennesker, og det som verre er!
   Mange mennesker i Norge hater krig og dreping, og syns at slikt noe skal være forbudt!
   De fleste vet at krig og dreping er forbudt, men at mange ikke tar forbudet på alvor.
   Det er i Norge mange synspunkter angående slikt. Ofte heies det på de mest slag-kraftige, som derfor mest regnes som demokratisk lov og rett.
   Også i slike sammenhenger er det Arbeiderparti-ideologien som vil ha det siste ordet. Og de første ordene.
   Derfor har en i Norge konsentrasjons- og internerings-leirer for barn og ungdom. Ikke bare derfor, men dette er mye av årsaken.

   Norge er i tiden efter Adolf Hitler det rikeste molbo-landet i verden. Et røver-reir, i tradisjonen efter vikingene for omkring tusen år siden.
   I Norge vokser mye på sten-grunn og i grise-binger. Ikke minst hovmot, rovdrift og utplyndringer.
   Bak kulissene av utplyndringenes perler og fin-stas.

   Ironien til side. Hvis noen oppfattet dette som ironi.
   I årenes løp har jeg efter hvert ofte observert et interessant fenomen - som handler om vold. Nemlig følgende:
   Det kommer mange mennesker og familier til Norge ifra de mange forskjellige land i verden omkring. Mennesker ifra asiatiske land, ifra Afrika, ifra europeiske land, etc. I det heletatt. Verden er langt meget større enn akkurat Norge. Det underlige som har skjedd og mange av disse utenlandske mennesker har opplevd i Norge, - er at barna har blitt tatt ifra de, uten at politiet eller noen reagerer eller klarer å stoppe en slik uhyre kriminell ugjerning. Det er det ene.
   Det andre er, at dette ofte har skjedd og skjer med begrunnelse i påstand om voldelig mishandling av barna, gjort av far og mor.
   Når så i det heletatt selvfølgelig ikke har skjedd. Og den stakkars ruinerte og til-intetgjorte familie nærsagt ikke skjønner noe som helst, bortsett fra at nivået av galskap må være og er høyt i Norge.
   Forholdet kan være at noen har sett at mor ved en anledning klasket det ene barnet på rumpen og ba barnet om å gå og skamme seg. Eller at et barn fortalte om noe slikt eller noe lignende på skolen. Og at den noen som så eller hørte om eller trodde noe slikt i hovmot eller av misunnelse eller rase-hat, eller noen annen grunn, ville "sette på plass" vedkommende nabo eller med-menneske. Og altså meldte fra om sin bekymring til den kommunale Barnevern-tjenesten, eller til noen andre som meldte en slik bekymring.
   Den der såkalte Barnevern-tjenesten kom derfor og kidnappet og fangeholdt barna som ble borte vekke. Til foreldrene og familiens slekt og venner sa de at vold er barne-mishandlig og forbudt i Norge, og at det var derfor de tok barna, og at barna nu ville få det mye bedre.
   Foreldrene sa at de ikke er voldelige og at de elsker sine barn og at barna både elsker og trenger sine foreldre. Og at hva den der Barnevern-tjenesten omtaler som vold ingenting har med vold å gjøre, så tvert imot. Og at barna minst av alt oppfatter det slik. Og at hjemme i det land hvor de kommer fra ville det ha vært en svikt og uansvarlig ifra foreldrene sin side om de ved nødvendighet unnlot å snakke slik til barna. At det er en selvfølgelig side av oppdragelsen og samfunnslivet. Og at det ifra foreldrene sin side er kjærtegn, og også oppfattes slik av barna. At det jo bare er dumt og tåpelig det der den norske såkalte Barnevern-tjenesten snakker om, - så altfor dumt og tåpelig. Og at hva de gjør når de kidnapper og tilraner seg barna jo er det samme som å mishandle, ødelegge og drepe hele familien. Og det en familie og barn som på alle måter trives og har det godt og vel. Så dum og farlig kan vel ikke Norge være?!
   Men så dumme og farlige var og er altså representanter for norske myndigheter. Til disse menneskers store forundring, forskrekkelse og ødeleggelse!

   Hva de ikke visste og ikke fatter og begriper, er at i Norge er barne-rov stor-industri i regi av representanter for norske myndigheter, i regi av en slags synse-mafia som suverent forbigår nærsagt alt og ethvert som har med anstendighet, menneskelighet og lov og rett å gjøre, med makt som en slags stat i staten. Hvor synsing om "barnas beste" forbigår og tilsidesetter alt og ethvert! Og hvor påstander og synsing om vold og "omsorgssvikt" er sentrale, manipulerende våpen overfor foreldre og familier.
   Og hvor påstandene og synsingen om vold og omsorgssvikt kan være hva som helst, både i frekkhet, synsing og løgn og oppspinn.
   Og at den der såkalte Barnevern-tjenesten efter forgodtbefinnende vil ha en videst mulig definisjon av begreper så som vold og omsorgssvikt, - optimalt åpne også for frekkhet, synsing, løgn og oppspinn. Ikke minst også for lettere å kunne splitte familier, - for derigjennom manipulerende å få til hva som helst, overfor hvem som helst.

   Slikt og lignende har efter hvert forurettet, ødelagt og til-intetgjort ti-tusenvis mennesker og familier i Norge. De færreste mennesker og familier som kommer til Norge vet eller aner noe om at det er eller kan være slik. Endog av norske borgere er det mange som ikke vet om at det er slik, i og med at slike kriminelle uhyrligheter selvfølgelig i stort monn foregår skjult bak kulissene og løgn-aktig reklame-propaganda. Samt skjult bak floskler så som "personvern" og "sakkyndighet" og "barnas beste", etc. Og bak løgn og bedrageri, - ikke minst også i og for politiet og retten og mange andre.

   Tilbake mere konkret til dette med vold. Og definisjoner på vold.
   Såkalte Barnevern-tjenester i grov uforstand, synsing eller krig-føring eller ute efter barne-rov, er i utgangspunket og i det heletatt ute efter aksept for videst mulig definisjon på vold. Og på omsorgssvikt. Gav far sin datter en god-klem eller oppmuntring da hun kom hjem fra skolen? Lot han sin sønn få se på Barne-tv? Kjørte han sin datter til Ungdoms-klubben? Gav han henne lomme-penger? "Lot foreldrene" sin datter "få være i" Barnehage? Ble deres sønn bedt om å skamme seg da han lekte med naboenes barn? Osv., osv.
   Like ens hva gjelder vold. Ble mor sint på datteren og tok tak i skulderen hennes og geleidet henne inn igjen? Sparket far sin sønn i rumpen? Klasket han eller klappet han sin datter på kinnet? Og hva sier naboen at det var far gjorde, og mor gjorde? Og hva sier eller syns eller tror matte-læreren og rektor på skolen? Var far slem med hunden? Hvorfor har de et dårlig forhold til tanten sin? Hadde sønnen et blått øye da han kom på skolen? Han hadde vel ikke egentlig falt av sykkelen? Var gutten innesluttet på skolen? Rev mor i stykker jakken til sin datter? Kastet far vasen i gulvet så den knustes? Lar han sønnen få se volds-filmer? Misforsto politi-mannen som naboen varslet om bråk eller familie-krangel? Misforstod nabo-fruen? Osv., osv.
   Et eldorado av ting og tang for en synse-mafia å gripe fatt i eller spinne videre på - eller å dikte opp - eller å lage journaler og rapporter om og på, - overfor enhver og alle! Overfor absolutt hvem som helst!

   Synse-mafiaen har sine definisjoner, - optimalt vide og brede. Men hva er så vold? Eller hva er ikke vold? Og hvor går grensene? Og hvor går grensene hva gjelder at noen utenfra involverer seg? Og involverer seg hvordan?! Og i forhold til hva?!
   Det er ikke alltid de felles-menneskelige definisjonene er i bruk eller holder, i et land som Norge, eller i et terror-regime! Og hvem vet vel hva som iøvrig brukes ifra hvor av bortforklaringer, falske vitnemål og angiverier, unnskyldninger, påskudd og løgn og oppspinn?

   Ofte under de rådende forhold er de som snakker mest om vold i Norge de som vet aller minst eller særdeles lite om vold.
   Og som er mest skyldige og medskyldige i vold.
   Og slik kan det altså gå!

   Vil et barn som knapt vet hva klask eller et spark eller høyere artikulert sprog-bruk er kunne lære sindig og rett og riktig å forholde seg til vold, sinne, indignasjon, aggresjon, hysteri eller mishandling?
   Filmer med vold for voldens egen skyld, så som en slags skrekk-filmer, blir hendelsesvis populære i noen miljøer og samfunn. Tankevekkende?
   I vår familie ser vi så absolutt ikke slike filmer. Anser slikt noe for det søppel det er. Et samfunns-problem. Vi ser derimot på mange slags kvalitets-filmer om og med kung fu, shaolin og kamp-kunst. Både ifra Kina, India og andre land og historiske tidsrom. Japanske filmer av type kvalitet Akira Kurosawa også. Og mye annet slags - som også kan omhandle eller inneholde vold, svik, krig og tilgrensende fenomener. I disse og slikt er det ikke vold eller lignende for voldens egen skyld. Så tvert imot. Volden og de der forholdene er problemet, som den som ser på via heltene og ofrene og handlingen opplever og lærer å forholde seg til på sindig og rett vis. Hvilket blir og er noe ganske så fullstendig annet.
   Den som innbildes eller tror at vold, ondskap og kriminalitet er noe ikke-eksisterende - før en selv involveres, opplever eller erfarer - kan dårlig takle slikt noe. Og det er et faktisk og reelt problem!

   Fornuft, menneskelighet og logikk kan nokså fullstendig kollapse og slutte å virke innenfor og omkring store områder av livet eller kulturen i samfunnet. Slikt noe har både årsaker og konsekvenser.
   Men hvor er så mennesket - og samfunnet?! Og hvordan så nå frem til besinnelse og beskikkelse?!

   Det er blitt sagt at: "Kvadratet på et kvadrats diagonal er dobbelt så stort som det på dets side." (Fra Platons «Menon».) Hvilket er riktig og ubestridelig nok. Det er for eksempel også blitt sagt at: "I alle trekanter er summen av to sider større enn den tredje." (Fra Cusanus-s «De venatione sapientiae / Visdomsjakten».) Hvilket også ubestridelig er rett og riktig nok.
   Men hva med så mye av diverse annet? Har Norges befolkning gått ifra forstanden, og bort vekk ifra menneskelighet og lov og rett?!

   Uhyrlig vold (og terror) er blandt annet også hva særlig den norske såkalte Barnevern-tjenesten meget ofte og i forskrekkelig stort omfang holder på med. Den som tror noe annet er ganske enkelt for lett-lurt, naiv eller dum og blind!

   Vold er et interessant og viktig tema. Men i sitt rette og saklige perspektiv. Uten er det mange som ikke makter å forholde seg til slikt noe.
   Uten kan den reelle volden og terroren bli som "keiserens nye klær" i eventyret til H.C. Andersen!

---

   Til noe litt annet.
   Her et tankevekkende og givende dikt Idun skrev for 14-dagers tid siden:


Et ord tilstede

Apekatter med slips, de med makten, spiller skuespill, jukser, satser høyt og lyger rått.
De driver politikk, fører statistikk, med løgn, kritikk og tilbakeskritt.
I klovnedrakter de fiser på hverandre og ler, tosker.
Synes det er gøyt, for no sprøyt.

Tapere.

Krigene, ofrene dær det drønnet og smalt
Se hvor dypt verden har falt.
Soldater, hærførere, ta ei til våpen men ta en dans.
Bli som barn, finn en hage og bind en krans.
Verden ibefatter alt og  alle.
Fotografen og motivet er begge med i fallet.
Alle trylleslag og jukseknep
Blir fattet og begrepet.
Gamle som unge se,
Årstiden og verden i foryngelse.

Komme de modige,
Frodige og tålmodige.
Se,
Liv er solen i seg selv frembrakt
I lys av stjerner formet og fargelagt.
Visdom hvert hjerte og forstand beleire,
Bringe ord med kraft som vil seire.
Tanker er i bevegelse, med synlige og usynlige spor.
Ord viser og avslører, frigjør og levendegjør.
Som lys med stemmers prakt.
Ord enda usagt, næres hver dag tilstede.
Gleden, lykken, frede og fremme
For så aldri å glemme.
Et ord tilstede.

*

Idun Evig Hansen, 07.03. 2010.

***
---  
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen 1 pluss-grad Celsius på det laveste her ute i natt. Klokken 13 omtrent 5 pluss-grader.
   
Jevnt grålig-hvitt overskyet i dag, med regn en stund utover dagen. Det har så vidt kommet katte-labber på noen av pile-trærne. Kurv-pil (Salix viminalis).
---
   NAV viderefører altså trakasseringen gjennom NAV Vindafjord. Også den økonomiske trakasseringen.
   Sikter seg videre fordekt inn på at jeg skal bli uten telefon, bil, dagligvarer og hjemsted. Og uten mine barn. Og uten rettsvern.
   Alt og det hele fortsatt efter Iren K. Hebnes sin vilje.
   Terror, trusler, trakassering, sverting, krenkelser, tortur, kidnappinger, fangehold, knebling, fremmed-gjøring, omskoleringer og til-intetgjørelser.

   Skjult bak kulissene. Bak kriminelle underskrifter, hemmelighold og misbruk av posisjoner, lov og rett.
---
   Jeg mottok med posten i går en brev-konvolutt fra farmor, barnas bestemor, med kopi av en Politi-anmeldelse datert 21.03. 2010 fra henne til Politiet i Haugesund ( ekstern ). Samt kopi av et skriv datert 18.03. 2010 hun har tilsendt Adresseavisen i Trondhjem ( ekstern ).
---
   Jeg gikk foran Tarzan ned ifra den store Bålplassen her i slakt terreng i dag. Plutselig steglet Tarzan og tok sats på bak-beina, høyt opp med for-beina, og klasket ned ene for-foten nokså hardt i nakken på meg og sprang nedover! Jeg så så vidt hva som skjedde. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Det kunne ha tatt livet av meg, eller noen annen.
   Jeg er nokså robust av meg og det gikk bra. Ble litt ør med det samme. Hovnet litt der i nakken og ble rød der, ca. 7 cm over innved min høyre skulder. Ikke aller tåler såpass!
   Han hadde heldigvis ikke jern-beslag på hovene.
   Farlige greier! Langt verre enn bare frekt. Men hvorfor gjorde han det?
   Ville han demonstrere suverenitet og overlegenhet? Oppfatter han stundom min mildhet, ydmykhet og respekt som svakhet og utfordring?
   Jeg vet ikke. Jeg kjeftet på ham på avstand efterpå og han ble stående en stund ved inngjerdingen der nede. Jeg gikk bort fra ham.
   Hvordan bør jeg iøvrig forholde meg til dette og slikt noe?
   Jeg tenker iallfall vente med å gi ham mat og med å estimere ham annet enn avstandtagende eller irettesettende.
   Imens får jeg fordøye på det.
   Har det noe eller meget med hov-modighet å gjøre? (Å tro seg å vite best, uten faktisk å vite best!)
---
   Jeg gikk ut og snakket hardt til ham nu og sa flere ganger fy og ba ham skamme seg. Pekte også på hvor i nakken han klabbet meg i nakken med hoven sin. Han trakk seg unna, lusket bort og skulte litt tilbake før han sprang bort.
   Godt mulig at han forstod det og skammer seg.
   Jeg kjeftet på ham for noe annet en gang også, for noe langt mindre alvorlig. Han forstod det og skammet seg da iallfall.
---
   Hvis Barnevern-tjenesten i Haugesund nu klarer å fangeholde og å true Frøydis og Stauda bort hjemmenfra videre, så klarer de det vel enda bedre og mere efter det varslede hva som skjer i Fylkesnemnda?! Eller hva?
   Eller kanskje ikke?
   Vil det som eventuelt skjer i Fylkesnemnda, hvis det kriminelle vedtaket til Barnevern-tjenesten i Haugesund altså i sin hensikt leder dithen, i beste fall bare bli en utsettelse og tilbakeskritt?
   Eller hva?
   
   Men at Frøydis og Stauda er fangeholdte og det i forhold til det, og videre kriminelle hensikter ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund sin side, nu efter hvert muligvis skjer noe i Fylkesnemnda, er altså en følge av Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt kriminelle Vedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern ), - som i tillegg enhver og alle skulle nektes og hindres å få ugyldiggjort eller å protestere eller klage på!
   Det var og er dog falsk, ulovlig og straffbar dokumentasjon som Barnevern-tjenesten, advokat Hjelde og Trude fremførte både for politiet og for Fylkesnemnda og for Haugaland tingrett!
   Som både Fylkesnemda og Haugaland tingrett gjorde seg medskyldige i. Som tidligere.
   Med hensikt kidnapping, trakassering og fangehold av barna. Også nu.
   Men hva bryr vel slikt noe seg om lov og rett?!
   Det er Iren K. Hebnes de bryr seg om.

   Fortsatt alle og enhver av de.
   I full fart mere og mere kriminelle.
---
   Hvordan fort og effektivt få stoppet slike løgn-fulle kriminelle vedtak?!
   Er det vel ikke politiets jobb?!
   Skjønner politiet såpass? Eller vil de forsøke å unnlate å skjønne såpass? Trege er de iallfall!

   Både jeg og Trygve Einar Gjerde, hver for oss, har politi-anmeldt det kriminelle vedtaket.
   Vi har begge nokså grundig gjort politiet oppmerksom på at Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt vedtak datert 14.01. 2010 er en stor ansamling med usannheter og løgner, hvilket vi ytterligere også grundig kan bevise og andre også bevitne.
   Det er både ulovlig og straffbart med et slikt vedtak. Det å fremføre falsk dokumentasjon for myndighetene.
   Desto mere når det brukes med hensikt kidnapping og fangehold av barn.
   Og nu har de med basis i vedtaket fangeholdt Frøydis og Stauda i mere enn to måneder!
   Et fangenskap fullstappet med trakassering, løgner og trusler!
---
   Dette med falsk, krenkende og trakasserende, fullstendig løgnaktig dokumentasjon er den ene siden av saken.
   Den andre siden av saken er hva den kriminelle dokumentasjonen er brukt til. Hvilket i dette tilfellet er grove kriminelle ugjerninger både i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Hvorhen er politiet?!
---
   Straffelovens paragraf 120 går faktisk utvetydig slik:

   "
§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. mars 2010, Vinberget:

   Fra i går til i dag klokken 11 temperaturen her ute stigende fra omtrent 5 til 11 pluss-grader Celsius.
   Jevnt overskyet.
---
   Jeg oversendte i går kveld et skriv fra meg til Politiet i Haugesund angående særlig det politi-anmeldte haste-vedtaket datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ). Som særlig går på at de antagligvis jobber for sent eller unnlatende med saken.
---
   Noen ord om politisk overvåkning og dokumentasjon.
   Den som for eksempel leser Iren K. Hebnes sitt dokument datert 13.12. 2007 ( ekstern ) kan bli alvorlig rystet og forskrekket over å se hvordan norske borgere sine liv blir registrert i regi av representanter for det offentlige. Desto mere den og de som ser sine liv beskrevet og dokumentert til det ugjen-kjennelige! Av synsing og frekke løgner, forvridninger, sverting og forhastede slutninger, eller i krig-førende hensikter, etc.
   At slikt noe er ulovlig og straffbart er det visse mennesker og instanser som ikke tar til efterretning, dessverre. Og når forholdet er at disse mennesker og instanser tvert om med slik kriminalitet tilsikter eller tilstreber ødeleggende eller katastrofale konsekvenser for den eller de det gjelder og omhandler, da er det desto mere ille!
   Efter at de mest sentrale elementære konvensjonelle felles-menneskelige menneske-rettigheter i 1999 i og med Menneskerettsloven i Norge ble inkorporert fullstendig i norsk lov-verk, endog (i henhold til sin paragraf 3 og Norges Grunnlov) som suverent stående over annen norsk lov-givning, skulle en i det minste kunne tro at slikt noe umulig mere kunne forekomme! Det gjør det dog altså likevel, i uhyrlige dimensjoner og aspekter!
   Kriminell virksomhet i stor stil særlig i regi av den norske såkalte Barnevern-tjenesten, så som en slags synse-mafia forbigående lov og rett.
   Hvis politiet og rettsvesenet og andre er unnlatende i å straffe-forfølge slikt noe kan det bare bli verre og verre. Og det er da altså også hva det stadig mere har blitt.
   Overfor dette og slikt må en definitivt stille utvetydige klare krav til politiet, rettsvesenet og myndigheter.
   Dette og slikt må vi opparbeide fortgang og god praksis i! Uten kommer vi ikke videre! Uten er konsekvensene katastrofale!
---
   Også dette aspekter i og med det hele.
---
   Jeg telefonerte klokken 09.40 i dag og snakket med Telenor om den siste telefon-regningen (forfall 20.03. 2010) og fikk utsatt betalings-fristen til senest 24.04. 2010.
---
   Jeg ble ved 10-tiden i dag oppringt av lensmann Løkken ved Lensmannskontoret i Vindafjord. Han var av noen gitt i oppdrag å finne frem til min politi-anmeldelse datert 02.02. 2010 ( ekstern ). Politiet har med andre ord "rotet den bort", eller noe. De hadde bare min konkretiserende politi-anmeldelse datert 16.03. 2010 ( ekstern ). Jeg gjorde ham kort og greit oppmerksom på at den første ble oversendt med vedlegg til politiet pr. e-post 02.02. 2010 - samtidig til 3 avdlinger av politiet. Henholdsvis til Politimesteren i Rogaland, og til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (Haugesund) og Lensmannskontoret Vindafjord. Og at jeg efterpå fikk muntlig og skriftlig (pr. e-post) beskjed om at saken ifra hans side var oversendt / videresendt til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i Haugesund som rette instans. Og at jeg i tillegg telefonerte og snakket med lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Vindafjord og at han da sa at saken ifra hans side ble overbragt
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i Haugesund som rette instans, i og med at hans eget Lensmannskontor omhandles i politi-anmeldelsen og derfor kan være inhabile.
   Og at mine efterfølgende forsøk på å oppspore politiet i Haugesund sin håndtering av saken og status i saken og tilbakemelding ikke hadde ført frem.
   Lensmann Løkken klarte nu i samtalens løp å finne frem til politi-anmeldelsen på politiets data-anlegg. Dermed skulle han finne ut nærmere av hva videre gjøre med saken.
---
   Klokken 11.30 snakket jeg pr. telefon med min advokat Thingvold, som sier at Fylkesnemnda nu iallfall har innrømmet meg fulle parts-rettigheter i forhold til hva Barnevern-tjenesten i Haugesund vil skal skje i Fylkesnemnda med hensyn til Frøydis og Stauda. Og at saks-behandlingen der er berammet til 28., 29. og 30. april 2010.
   Samtidig som altså Haugaland tingrett i sin Kjennelse datert 11.03. 2010 ( ekstern ) sier at jeg ikke skal ha rett til hverken å klage (protestere) på det kriminelle vedtaket datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ) eller kunne anke det eller hva som skjer i Fylkesnemnda inn for retten! Altså ikke nu denne gangen heller! (Rettssak som overprøver Fylkesnemnda vil de tydeligvis ikke ha. Antagligvis også fordi de vil det skal se ut som at det var den såkalte sivile saken - altså Trude - som fratok barna sin far. Hvilket jeg heller ikke skulle få lov til å anke.)

   De vet hva de holder på med. De har erfaring i slikt noe. Mere enn meg, mildt sagt. Jeg vet bare at slikt noe er fortsatt uhyrlig manipulering med og misbruk av lov og rett. Og at hensikten jo er tydelig og sagt rett ut - og dermed iallfall uansett er avslørt.

   Med andre ord: Det hele alt igjen "utspekulert" lureri, svindel og bedrag fra ende til annen!

   Haugaland tingrett forsøker å late som de er så kloke at de hverken vet hva et menneske er eller lov og rett er! Som en gave til Fylkesnemnda og Iren K. Hebnes. Og for ikke å "miste ansikt" i forhold til sine tidligere avgjørelser og såkalte saks-behandlinger. Mennesker eller lov og rett bryr de seg ikke om. Dog er de jo en smule flinke til å late som! Flinke nok - håper de. Mange lar seg jo forvirre av hva som helst av vås og babbel!

   Så trasig, tåpelig og unødvendig at lille meg må forholde meg til også de der stadige forsøkene på å til-intetgjøre meg og ungene også i rettslig betydning!
   Alternativet for mitt vedkommende er å la være, og altså å akseptere oss gjort rettsløse. Og med de lett forutsigbare konsekvensene det innebærer. Konsekvenser for også så mange flere. Realiteter og konsekvenser, som en ganske enkelt ikke kan eller skal måtte finne seg i.

   Kriminelle høyt på strå er langt verre og farligere enn de ifra grasrota. Med giftige røtter, stilker, blader, blomster og frø i lange tunge baner.

   Hadde de enda kunnet forholde seg anstendig og rett til overordnede lover!
   Inklusivt erkjennelsen og anerkjennelsen av menneskehetens indre enhet, det felles-menneskelige, menneskeverdet, det usynlige og synlige mennesket, menneskets verdighet - virkelighets-mennesket. Som er den kraft hvorfra de overordnede lover, fellesskapet, likeverd, neste-kjærlighet, rettferdighet og gjensidig respekt utgår. 
---
   Det hele så absurd og molbo som noe kan bli!
   Og slikt noe er det altså "seriøse" mennesker betrodd makt og myndighet holder på med! Og hva skal så det hele være godt for - annet enn stadig mere urett?
   Og hvorfor skal så absolutt jeg og våre barn forurettes?
---
   
Noen ord om taktikk.
   Jeg har underveis i saks-komplekset og også tidligere i livet sett mange eksempler på at mere eller mindre velment taktikk har munnet ut i det motsatte av sin hensikt i forhold til hva saken dreier seg om.

   Så fristende for kloke hoder med erfaring å ty til taktikk, også i forhold til lov og rett! Hvor det så blir et spill hvor for eksempel partene forsøker å ut-manuvrere hverandre eller å fremheve visse sider av saken på bekostning av hva saken egentlig eller i sin kjerne dreier seg om!

   Slikt kan lage ris til ens egen bak, eller nettopp til hva saken egentlig dreier seg om. En blir tatt på alvor i og med sin taktikk, - og dermed er maskerade-spillet i gang. Det blir krig-føring og lureri i forhold til hverandre og i forhold til andre. Og altså ikke å forholde seg opplysende og argumenterende i forhold til lov og rett og hva saken egentlig dreier seg om.
   Hvis så taktikken skjuler eller forbigår uretten, hva da? Og en i efterhånd blir spurt om hvorfor en ikke gjorde eller sa hva det dreier seg om?
   Hvilket en selvfølgelig burde ha sagt fra om! Og det jo forventes at en forsøker å si ifra om.
   Skal en så skylde på nødvendig eller unødvendig taktikk? På at det hele bare var et narre-spill? Som en lot seg lokke med på eller inn i? Og hvilkne fordeler hadde narre-spillet for de kriminelle? Og ulemper for saken og lov og rett i sine konsekvenser?
   Og skal det hele altså reduseres til et spill hvor den og de med mest erfaring i manipulering, fordekthet, frekkhet og taktikk til syvende og sist går seirende eller tilfreds ut av saken?
   Er det vel slik lov og rett skal være? Er det vel slik en skal forholde seg til lov og rett? Eller til virkeligheten? På bort-fokuserende vis? På uvirkelig-gjørende vis?

   Taktikk bør i forhold til rettslige anliggender påpekes og avsløres. Uten at en selv forholder seg taktisk. Taktikk har ingenting positivt med ærlighet, sannhet eller lov og rett å gjøre. Men i rettslige anliggender mere med høyt spill, lotto og flaks å gjøre. Hvor både innsatsen og potten går tapt! Og hvor innsatsen både er ens troverdighet og skjebne!
   Med andre ord ingenting å leke seg med og så absolutt ingenting å satse på. Det er seg selv og medmennesker og lov og rett en sånn sett satser - og gir bort og forkaster. 

   Hundre prosent sikker i alt i disse mine refleksjoner angjeldende dette med taktikk er jeg dog ikke. Jeg har bare omkring 50 års livs-erfaring samt frodigheter av andres livs-erfaringer å referere til. Men dette er uansett og kanskje derfor i all ydmykhet mitt utgangspunkt. Får jeg reflektert og fordøyd mere på det i løpet av de neste 50 år så vil mine tanker og ord angjeldende dette og slikt antagligvis med mere og bedre sikkerhet og soliditet være veid på gull-vekt. Det er pr. nu visse aspekter ved alt dette som gjør meg noe usikker med hensyn til visse forhold jeg observerer. Jeg er tjenende, lyttende og observerende - og bekymret. Greit nok.
   Og jeg står bastant og solid uten taktikk.
---
   Her i Norge synes det altså som at vi faktisk og i realiteten er fullstendig maktesløse med hensyn til å klage eller å protestere på hva en såkalt kommunal Barnevern-tjeneste gjør. Hva enn den gjør av kriminelle ugjerninger i uhyrlig frekkhet og mengde!
   Å jobbe der så absolutt noe å trakte efter for perverse og hovmodige!
---
   En kan klage bortimot 30 år efterpå, om en overlever så langt, og da få en såkalt "billighets-erstatning". Som et slags plaster på sårene.
---
   Mange mennesker i Norge er lite i stand til å fatte de reelle konsekvensene av hva som gjøres eller ikke gjøres.
   De håper ofte på flaks.
---
   Tarzan har bare fått lite mat og mere kjeft og forbigåelse i dag.
---

   Siden den spede begynnelsen av dette saks-komplekset har jeg særdeles meget bevisst og i sinnsro forholdt meg og arbeidet som en slags Günther Wallraff. Han er 13 år yngre enn meg. En tysk verdenskjent journalist som dokumenterte skremmende autoritære trekk i dagens vest-tyske samfunn.
   Hans arbeids-metoder var annerledes enn alminnelig og forventet. Han skjulte i sitt arbeide rundt omkring at han var journalist, for best mulig å få innblikk og innsikt i de prosjektene han arbeidet med. Forkledd som "alkoholiker" la han seg inn på sinnssykehus, for eksempel. Forkledd som fattig hjemløs fikk han oppleve og erfare forholdene i herbergene for de hjemløse. Han utgav seg for å være mangt forskjellig, og avslørte for eksempel ulovlig produksjon av bakteriologiske og kjemiske våpen.
   Min arbeids-metode er også annerledes enn alminnelig og forventet. Men også annerledes enn Günther Wallraff sine arbeids-metoder.
   Jeg ble ufrivillig og på ekte et offer for mektige krefter pågående bak kulissene i Norge. For Arbeiderparti-ideologiens uhyrlige terror-politikk. Som jeg med et åpent sinn og uten forhastede slutninger dermed kunne dokumentere.
   Hva som foregår bak de der kulissene, her i Norge, overgår langt både Watergate i USA og Günther Wallraffs dokumentasjon av forholdene i Tyskland!
   Det har også derfor vært viktig for meg med omfattende grundighet i dokumentasjonen og i innsamlingen av beviser.
   Jeg ser at alt dette kan komme både mennesker i Norge og andre steder til nytte.
   Mildt sagt.
   I Norge trengs det omfattende opprydding og endringer.
   Det internasjonale samfunn har et stort ansvar sånn sett overfor Norge.
   Anstendige mennesker i Norge også.
   Et ansvar og arbeide det bare er å påbegynne, og å ta på alvor!
   Hver på sitt vis.

   Det er snakk om særdeles alvorlige forbrytelser imot menneskeheten og menneskeverdet.
   Fortrinnsvis konkret begått av mennesker representerende norske myndigheter, og av andre medskyldige og delaktige.
   I en terror-politikk bak kulissene pågående i flere ti-år, som har ødelagt og til-intetgjort ti-tusenvis familier, mennesker og barn, og iøvrig har spredd og enda sprer frykt, trakassering, terror, tortur, trusler, løgn og indoktrinering vidt omkring seg.
   I en uhyrlig terror-politikk hvor særdeles mange i nøkkel-posisjoner har vært - og er - involvert.
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen 11 pluss-grader Celsius her ute i dag klokken 07.
   Jevnt overskyet, noe tåke og regn først på dagen. Sol også utover dagen, litt vind også en stund.
   Noen sneklokker blomstrer. Noen krokuser også, oransje, fiolette og hvite.
   Tarzan har begynt å utforske landskapet og skråningene.
   Og barna er enda kidnappede og fangeholdte, og trakasseres, trues, krenkes og mishandles enda på kryss og tvers.
---
   Apropo hva jeg snakket om i går:
   Hovmod og taktikk er forstands-krefter på vill-veier bort fra hjertets renhet, visdom og kraft.
---
   Noen ord om hvorfor den såkalte Barnevern-tjeneste med sine hjelpere mishandler barna i vår familie:

   Ifra Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten hennes sin side har det aldri noensinne i dette saks-komplekset vært barna det handler om. Så tvert imot!
   Det har ifra den spede begynnelse av ikke vært noe hemmelig for noen, at det det har handlet om er til-intetgjørelse av far, koste hva det koste vil.
   Det er det det hele veien har dreid seg om. Alle og enhver har visst og vet at barna alltid har hatt en meget god omsorg og oppvekst, som far solid og godt har hatt hoved-ansvaret for.
   Ingen har da heller noendsinne klaget på barna. Så tvert om.
   Og heller ikke på familiens meget vellykkede og gjennom alle år på alle måter lovlige hjemmeskole.
   Det er det forhold at far har stått for og står for hjemmeskole, og samtidig opposisjon til Arbeiderparti-ideologien og dens såkalte Barnevern-tjenester, som Iren K. Hebnes har villet til livs.
   Derfor skulle far til-intetgjøres.
   Barna har aldri den der Barnevern-tjenesten vært det minste som helst interessert i. Barna og livet skal taes ifra far, det er det det dreier seg om. Den mest effektive måte å til-intetgjøre far på. Om barna fangeholdes hos mor eller i barnehjem eller hvor som helst, det spiller ingen som helst rolle for den der Barnevern-tjenesten, bare far sånn kan til-intetgjøres.
   Hensikten har aldri vært noen som helst annen. Og alle midler har vært tillatt.
   Alt dette er iøvrig lett synlig for enhver som kikker på saks-dokumentasjonen.
   Dog har det likevel kunnet pågå.
   Fordi Iren K. Hebnes ville det slik.
   Og fikk det til slik.
   Det var dette Iren K. Hebnes hadde fiks ferdig for seg i sitt skriv datert 13.12. 2007 til Fylkesnemnda ( ekstern ), som hun hadde fått med seg Kirsten Westlye på med hennes skriv datert 07.09. 2007 ( ekstern )!
   De visste godt hva de holdt på med. Det skulle være deres dødsdom over vår familie.
   Alt og det hele ligger der fiks ferdig planlagt. Nøyaktig slik skal far til-intetgjøres, fullstendig. Og nøyaktig slik skulle det se ut som at mor forårsaket og bevirket det hele.
   De to dokumentene skulle sørge for omtrent alt og det hele. Resten skulle gå omtrent av seg selv. Ingen skulle kunne ha noen valg eller alternativer eller kunne protestere.
   Se selv!
   Alt som siden skjer er gjennomsyret av dette, absolutt alt.
   At far skal til-intetgjøres. Med alle midler, koste hva det koste vil.
   Minst av alt har hun og hennes medhjelpere hatt interesse for barna. Annet enn som et middel og våpen i den krig-føringen, hvor barna kanskje mest av alt har fått gjennomgå.

   Mor gjorde motstrebende som hun ble truet og fristet til og jern-grepet på henne festet seg hardere og hardere.
   Samtidig som alle barna og far protesterte, hver for seg ifra sine fangenskap. Bortsett fra Balder, som mere og mere fikk overtalt mor, og efter hvert også Gudmund, til å tro at det var den beste og eneste strategi for "å redde barna". (Nøyaktig hvordan dette skjedde er grundig og omfattende beskrevet i saks-dokumentasjonen.)
   Iren K. Hebnes, Balder og mor viftet underveis med de to dokumentene, overfor politiet, fylkesnemnda og retten, og alt gikk slik Iren K. Hebnes hadde planlagt i og med de to dokumentene!
(Nøyaktig hvordan også dette skjedde er også grundig og omfattende beskrevet i saks-dokumentasjonen.)
   De to dokumentene fikk alt og hva som helst til å skje, i den tilsiktede hensikt!

   Mor ble underveis selv mere og mere krig-førende imot far og barna, i fullstendig hel-omvending, sammen med Iren K. Hebnes sin såkalte Barnevern-tjeneste! Stadig mere og mere med alle kriminelle midler tatt i bruk!
   Med de to dokumentene å vifte med utartet situasjonen seg mere og mere, til hvordan forholdende nu forholder seg!
   Mor har ved hjelp av Iren K. Hebnes og de to dokumentene og deres oppskrift på kidnappinger, fangehold og knebling tilranet seg en falsk familiestand, og barna og far nektes enhver kontakt med hverandre, samt barna nektes sitt hjemsted, sin hjemmeskole, sin trivsel og glede og sine liv. Og far mishandles og tortureres konstant likeledes, - på grunn av og i til-intetgjørelsen.
   Alt og det hele så langt nøyaktig slik som Iren K. Hebnes ville ha det og gav sin oppskrift på i sitt skriv datert 13.12. 2007, fullstappet med løgner og frekke påstander.
   Forberedt og varslet av henne siden iallfall april 2006 ( ekstern )

   Den kriminelle, falske dokumentasjonen sine konsekvenser.
   Nøyaktig slik som tilsiktet.
   Frekkere og lettere gjort enn noen skulle kunne tro mulig!
---
   Jeg fikk i dag pr. post fra min advokat Thingvold oversendt skrivet datert 08.03. 2010 ifra Fylkesnemnda som (så utspekulert sammensveiset med Haugaland tingrett) innrømmer meg visse fulle parts-rettigheter ( ekstern ).
   Samt i samme konvolutt kopi av nytt Tilsvar fra Frøydis sin advokat datert 18.03. 2010 ( ekstern ) angående den såkalte Barnevern-tjenesten sine hensikter i og med Fylkesnemnda.
   Det undrer meg at hun ikke påpeker det faktum at den såkalte Barnevern-tjenesten i og med sine vedtak til Fylkesnemnda bevisst har fremført falsk dokumentasjon for myndighetene, ulovlig og straffbart. (Henv. særlig til Straffelovens § 120.)
   Det har hun kanskje ikke gjort fordi hun eller Fylkesnemnda anser det å være en politi-sak?
   Men så bør hun vel sørge for at det blir politi-anmeldt, også av Frøydis og Stauda!
   Eller hvorfor ikke?
   Jeg fatter og begriper ikke hvorfor ikke!

   Og hvorfor heller ikke truslene, krenkelsene og den terror og trakassering Frøydis og Stauda har vært utsatt for, - og ifra hvem og hvordan?!
   Noe så vesentlig og saken mest av alt angående.
   Jeg undres.
---
   Jeg undres også på om Stauda nu har fått oppnevnt en talsperson?
   Eller om de også nu enda mere helt fullstendig klarer å kneble ungene.

   Forrige gang i Fylkesnemnda - forsommeren 2008 - klarte de å kneble samtlige av barna fullstendig (bortsett fra Gudmund, selvfølgelig).
   Ingen av barna fikk i det heletatt bli hørt eller forsøkt forstått.
   Ingenting annet enn Iren K. Hebnes skulle bli hørt eller ble hørt.
---
   Jeg kontemplerer, snur og vender på det som har skjedd og skjer, for å undersøke, utdype, overskue, konkretisere og presisere.
   Og jo mere vanskelig og komplisert dess bedre og mere utfordring. Først og fremst til hensyns-fullhet og saklighet.
   Mine Dagboks-notater, skriverier, redigeringer, studier, korrespondanser og innsamlinger gjennom 40 års tid har trent opp formulerings-evnen, bevisstheten, evnen til refleksjon, perspektiv, gjennomskuelse, sindighet, saklighet og så mangt og mye forskjellig.
   Med mange mennesker i et overfladisk samfunn går det motsatt vei. Hvilket ofte først og fremst og mest blir tydelig og merkes når forholdene er eller blir vanskelige.
   Et rent hjerte, uskyld, det å ville det rette uten svik overfor noe eller noen, er under enhver omstendighet uansett forutsetning.
---
   Det kan være utmattende og kjedelig eller for ille for andre mennesker å delta i disse prosessene i mine Dagboks-notater.
   Det blir endatil mye gjentagelser og oppsummeringer og skremmende ord.
   Mye av det samme skremmende refrenget.
   Jeg tvinger ingen med! Det å forsøke å forstå ondskap, uforstand og kriminalitet krever sitt. Også med hensyn til ordbruk.
   Lovens og de felles-menneskelige definisjoner på grovt kriminelle gjerninger er ingen festlig eller vakker poesi eller lesning.
   Dog nødvendig og viktig overfor grovt kriminelle gjerninger.
   Det blir dog skremmende, trist, fælt og makabert!
   En uhyggelig ordbruk.
   Slike kriminelle gjerninger og hendelses-forløp krever og nødvendiggjør dog oppmerksomhet.
   Aller minst likegyldighet, bagatellisering eller oppgitthet fra ofrene - eller den som verner om ofrene.
   Forbrytelsene er verre enn ordene!
   Flukt inn i likegyldighet, bortforklaringer eller bagatelliseringer hjelper bare de og det kriminelle.
   Alvor er alvor.
   Spør ofrene når de som aller mest tortureres, trakasseres, trues, krenkes, gråter og roper om hjelp!
   En bør iallfall ikke la være å bry seg!
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen har vært mellom 2 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt frem imot klokken 07.
   Overskyet formiddag med gløtt av sol, utpå dagen endel regn og tåke. Nokså mye regn og tåke utover dagen.
---
   Skal det være likså lett for Iren K. Hebnes (eller en annen) å ødelegge også andre familier så er det ganske enkelt for ille og dumt!
   Hun - og visse andre - kan jo når som helst igjen bruke den samme oppskriften overfor absolutt hvem som helst!
   Oppskriften er jo enkel og grei nok!
   Og pr. i dag 100% effektiv!

   Den familien som blir utsatt for oppskriften har ikke nubb-sjangs, og får terror og tortur i mengdevis - før finale finito.
---
   Det å kneble og det å hindre dialog, å hindre kommunikasjon, å hindre frihet, trivsel og samhold, kjennetegner mennesker som driver med kidnapping og fangehold. Så som krig-førende såkalte Barnevern-tjenester.
   Det og trusler, trakassering og løgnaktige påstander og falsk dokumentasjon.
   Det er viktig å gjøre noe med slikt noe.
   Menneskerettsloven (1999) og Straffeloven hjelper oss i så måte.
   Deres bestemmelser er og skal være for alvor.
---
   Hele det her saks-komplekset dreier seg for de kriminelle om utplyndring av far og hans barn og hele hans familie.
   Med tilhørende terror, trakassering, tortur, etc.
   Hensikten og målet har vært å til-intetgjøre barnas far.
   Alle frekkhetens kriminelle midler har de brukt.
---
   Idun sitter på med Andi til Haugesund i dag. Andi skal videre nordover i første omgang.
---
   Jeg har vært på besøk hos noen naboer i dag.
   Ellers særlig forbereder anken til Høyesterett av Dommen datert 17.03. 2010 fra Gulating lagmannsrett ang. fengslingen ( ekstern ).
   Mye i det heletatt å forholde seg til, ja.
---  
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. mars 2010, Vinberget:

   Endel overskyet, og noe sol. Temperaturen her ute i natt nede i 2 pluss-grader Celsius, men klokken 11 i dag er temperaturen 8 pluss-grader. En hel del regn og lav tett grå-hvit himmel utover eftermiddagen.
---
--- Et dikt jeg skrev i dag tidlig, som jeg tror kan passe under rubrikken poesi i første nr. av tidskriftet til Internasjonal protest ( ekstern ):


Antaeus 

Jeg er Antaeus, unik blandt brytere.
Fordi jeg uskyld aldri svikter.
Kom frem, vis deres ansikter, -
også dere kriminelle forbrytere!

Møt Antaeus, den inderlige, Gaias sønn.
La oss få se at dere uretten feirer!
Det er i og med det jeg seirer!
For hver gang sterkere, i uskylds bønn!

Mine svakheter er sterkere enn all urett.
Jeg bekjemper de og det kriminelle.
Om sterke svakheter vil jeg fortelle.
Disse kampene må all verdens få sett!

*

Rune L. Hansen, 28.03. 2010.

PS: Antaeus er en bryter i den greske mytologien, sønn av Gud og Gaia (jorden). Hver gang noen kaster ham i bakken blir han sterkere. Han er en nødvendig lys-bryter, for oss alle! 

***
---
   Tidsskriftets norske versjon vil utkomme på flere sprog, i gratis-utgave på Internettet. Jeg nu blandt annet bearbeider mulige oversettere.
   Tidsskriftets fulle navn er Internasjonal protest mot norsk terror-politikk.
   Ment utkomme opptil 4 ganger pr. år, sammensveiset med et globalt, internasjonalt nettverk og avdeling Norge.
   Enkelt og greit nok.
---
   Mange gir opp eller sprer oppgitthetens pessimisme, men det er det motsatte som er det rette og den rette ånd - og som uansett hjelper, og som skal styrke!

   Et maraton-løp? Vel, vi kommer uansett i mål om vi ikke går oss helt vill - det er bare et spørsmål om tid og om ikke å miste eller gå ifra seg selv og Guds vilje, visdom og kjærlighet. Kanskje til og med kommer vi først i mål! Og tiden kan være - og er - magisk og frodig!
---
   Jeg ba pr. telefon tidlig i uken NAV Vindafjord om å sende meg utskrift av det vedtaket de har gjort efter min henvendelse og mitt møte med de der hvor de tok en kopi av mine ubetalte regninger pr. 15.03. 2010 samt av min skriftlige oversikt over disse ( ekstern ) samt skrivet som viser økonomien siden 22.02. 2010 ( ekstern ). Det bruker de å gjøre og skulle de gjøre, ble det sagt og at Heidi Hansine Vinnes der gies spesiell beskjed om det. Enda har dog ikke noe slikt skriv om eller med vedtak ankommet.
   Mandag 22.03. 2010 fikk jeg pr. telefon høre fra Heidi Hansine Vinnes at det vedtaket de har gjort angående regningene og min økonomi innebærer at NAV betaler den ene av regningene - årsavgift bil kr. 2.790,- - (i tillegg til de 300,- bensin bil de laget eget vedtak om). At de kun ville hjelpe til med å betale den ene regningen og ingenting mere eller annet.
   Jeg fortalte at en slik holdning og avgjørelse er urett og uansvarlig, desto mere fordi problemet er NAV sitt ansvar. Og at NAV synes som å fremtvinge en politi-anmeldelse og rettsforfølgelse av NAV og Vindafjord kommune fra min side - for den økonomiske trakasseringen. Samt at jeg igjen henviste til Menneskerettslovens bestemmelser så som overordnede og gjeldende. Og jeg fortalte om de lett tydelige konsekvensene av en slik holdning og avgjørelse ifra NAV Vindafjord sin side. Jeg gjorde også oppmerksom på det tankevekkende faktum at Trude nu utbetales langt på vei det samme som meg månedlig for hvert enkelt av barna! Og at hva jeg månedlig får utbetalt vet jo også NAV Vindafjord at er det motsatte av lovens bestemmelse om økonomisk progresjon - og hva det i praksis innebærer å frata meg og som trakassering. Og at NAV Vindafjord ikke kan late som ingenting eller som de ikke vet i så måte.

   Hun forstod alt hva jeg sa.
---
   Jeg så i går kveld en interessant og fin film. Enkel og spennende, med et altfor sjeldent hoved-tema, basert på virkelige hendelser i Texas, USA, 1930-årene. Filmen heter "The Great Debaters", regi: Denzel Washington, 2007.
   Om en lærer og hans klasse med undervisning i debatt-kunst og argumentasjon ved en afro-amerikansk skole, Wiley College.
   Sentralt tema i filmen: debatt-kunst og argumentasjon.
   Trengs denslags.
---
   Idun kom omkring 19-tiden i dag, sammen med Andi og de han har vært nordover og hentet. Idun blir med de gjennom Europa til Romania. Jeg tenkte det nok! Hadde jeg selv kunnet så hadde jeg blitt med også.
   Idun var bare innom som snarest nu mens de ventet på henne i bilen. Andi og Idun kjører tilbake igjen om tre uker.
   God tur Idun! Andi og dere alle!

   Idun hadde vært i Skoglandsveien. Der var Trude, Jan Stian og de 5 ungene.
   Jan Stian hadde vært der noen dager.
---
   Farmor er mye i opprør, bekymring og fortvilelse over alt som skjer. Flere andre jo også.
   Hun nådde frem til Frøydis pr. telefon i går, og undret både hvorfor Frøydis forteller så lite og hva også Frøydis og Stauda egentlig er utsatt for. Det hele alt med hensyn til alle ungene og Trude og Balder er jo ganske så fullstendig sinnssykt, og alt det kriminelle i det i regi av den såkalte barnevern-tjenesten jo absurd og groteskt. For ikke å snakke om den der advokaten til Trude og Haugaland tingrett!
   Sinnssykt og groteskt!
   Og det er det mange som har funnet ut av for lengst.
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. mars 2010, Vinberget:

   Grå-hvitt og overskyet, temperaturen omtrent 2 til 3 pluss-grader Celsius her ute på formiddagen. Innimellom noe regn. Henimot kvelden, omkring 18-tiden, begynte det å sne en stund her ute, en haltimes tid, lett og fin sne, som dog smeltet i bakken nokså fort.
---
   Jeg oversendte pr. e-post til min advokat Cecile Schløsser Møller omkring 9-tiden i dag en skisse til mitt Støtteskriv og forklaring til anken til Høyesterett av saken angjeldende fengslingen.
   Hennes skisse og forslag er ikke bra nok.
   Vi skal snakkes om dette og om hvordan videre i dag. Få det hele helt avklart. Hun reiser på påske-ferie i morgen.
---
   Jeg må huske å pinse frem klokken med en time. Skulle vært gjort forleden dag, da påbegynt såkalt "sommertid" i Norge i forhold til klokken og GMT.
---
   Jeg forsøkte omkring klokken 11 i dag å nå frem pr. telefon til NAV Vindafjord, men nådde ikke frem og fikk beskjed om å forsøke å prøve igjen efter klokken 12.
   Vil bare efterspørre en kopi av NAV Vindafjords siste vedtak i forhold til meg, som jeg omtalte i går.
---
   Omkring klokken 12.30 nådde jeg heller ikke frem til NAV Vindafjord. Jeg fikk denne gang beskjed om at deres data-anlegg er midlertidig ute av drift og at Vinnes har sykefravær og om at jeg vil bli kontaktet derfra så snart data-anlegget hos NAV Vindafjord igjen er oppegående.
---
   Kort situasjons-rapport:

   Den såkalte Barnevern-tjenesten opererer og manipulerer hele veien med uhyrlige trusler og frekke løgner. Som helt ifra begynnelsen.
   Barnevern-tjenesten i Haugesund fangeholder og truer Frøydis med uhyrligheter hvis hun ikke gjør nøyaktig som de sier. Og hva de sier til henne er at hun snart er 18 år og at hun uansett allerede nu er så gammel at hun mye kan gjøre og få det som hun selv vil. På betingelse av at hun har ingen som helst kontakt med sin far og sitt hjemsted. At hvis hun forsøker å ha kontakt med sin far og sitt hjemsted så vil de gjøre alt mulig ondt som de er i stand til. Like så hvis hun sannferdig forsøker å fortelle om alt hva som har skjedd.
   Dette hva angjelder Frøydis nu. Samtidig som Barnevern-tjenesten skylder på retten, for hva de selv har bedt retten om og løyet for retten om.
   Noe av det samme og lignende hva angjelder snart 13 år gamle Stauda. Det samme fangehold, bare verre, og de samme trusler og krenkelser og samme slags trakassering. Stauda sin premie hvis hun adlyder skal da være at hun iallfall efter hvert får være hos sin mor og mere bevegelsesfrihet og mindre fangehold og kontroll efter hvert.

   Dette hva nu angjelder Frøydis og Stauda. Som altså med uhyrlige trusler, trakassering og krenkelser trues og fristes til for alltid å til-intetgjøre sin far og sitt hjemsted og sine livsverdier og sin skole.
   Det er det valg som fremstilles for de. Hvilket Trude og hennes advokat Hjelde er særdeles godt fornøyd med og kjemper for.

   Hva så hva iøvrig angjelder Trude?
   Hun fullstendig trues og fristes til å opprettholde den falske familiestand hun ved den såkalte Barnevern-tjenestens trusler, løgner og hjelp har tilranet seg. Betingelsen er at hun gjør og sier alt og ett hva de forlanger og forventer og at hun og barna ikke har eller får noen som helst kontakt med sin far eller sitt hjemsted.
   Det er som bekjent til-intetgjørelse av barnas far det hele alt dreier seg om, efter ønske og beskjed ifra Iren K. Hebnes i år 2006.
   Samtidig som Trude fortsatt sier til for eksempel Idun (forleden dag) at hun hele tiden har gjort og gjør sitt beste for likeverdige forhold for barna og deres begge foreldre. Når faktum er at det ikke er sant, men falskhet overfor omgivelsene, og at det eller slikt noe har hun så absolutt ikke gjort og hun i regi av sin advokat Hjelde hele veien har gjort det motsatte, ikke minst overfor retten.
   Trude dog smigres over at såvidt mange liksom forsøker å gjøre henne til lags.

   Hva så angjeldende resten av ungene, de fem som enda fangeholdes hos Trude?
   Nu har det gått omtrent ett og et halvt år siden de har hatt kontakt med sin far, sitt hjemsted og livene sine, og det er tungt og vanskelig for både de og flere til. Og også de er enda iøvrig utsatt for mye trakassering, løgn og krenkelser. Både ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund (og Vindafjord) sin side og Trude og Balder og medsammensvorne og forstå-seg-påere. Gudmund holder seg mere i bakgrunnen, men er også enda med på sammensvergelsen, diltene efter Balder og Trude.
   I det ytre er dette tydeligst på Alfredo og en stor påkjenning og belastning for ham. Men også ikke mindre i det indre for Mariel, og på annerledes men sterkt ødeleggende vis i det indre også for Urda og Solborg. Og lille Tormod stakkar, er nærsagt straks efter fødselen fratatt alt og ethvert av sine mest elementære felles-menneskelige rettigheter slik disse er bestemt i Menneskerettsloven (1999).

   Og hva så med Idun?
   Hun er stadig fortvilet, bekymret, oppgitt og forvirret i forhold til det hele av kriminell galskap og av barna enda ikke har fått komme hjem.

   Og hva så med meg?
   Det fremgår vel i stort monn av saks-dokumentasjonen.

   Også med hensyn til familiens venner, omgivelser og slekt. Og mye kan sånn sett iøvrig leses mellom linjene.
   Mormor er triumferende. Det har så langt gått omtrent slik hun ifra begynnelsen fordekt og til hele familiens forskrekkelse forsøkte å få til, både i forhold til Per Schnabel, Balder og andre.
   Farmor er stadig mere og mere
opprørt, bekymret, sjokkert og fortvilet.

   Familien Gjerde og deres omgivelser har stadig mere og mere blitt rystet og forferdet over hvordan mennesker representerende det offentlige samt Trude og kidnapper-gjengen har mishandlet våre barn, meg og vår familie.
   Like så mange andre familier og enkelt-mennesker.
   Det tror jeg for mitt vedkommende også dr. Tungesvik har blitt. Hans høflige og saklige brev til Barnevern-tjenesten og til Trude og hennes advokat blir ikke engang besvart. For her bare å ha nevnt det også.

   Den uhyrlig kriminelle galskapen, barne- og menneske-mishandligen lenge leve!
   Er det imidlertid fortsatt visse krefter som roper, sammen med Trude og Iren K. Hebnes.

   Den der såkalte Barnevern-tjenesten bruker både intuisjon og erfaring og trusler, terror og manipulering for å få det som de vil og syns. Allslags kriminelle, straffbare midler, i stort monn og stort omfang.
   Og fremfor alt fask dokumentasjon.
   Konsekvensene av det ingenting annet enn galskap og ødeleggelser.
   Og hvem klarer vel å stoppe de?
   Gjelder i det heletatt og så absolutt ikke lov og rett eller fornuft og menneskelighet for de?
   Bare manipulering, løgn, terror, trakassering, trusler, galskap, vold og tvang?
   Skal de få ha slaktet og ødelagt vår familie?
   Og livets rett, lov og rett og alt av betydning for enhver og alle være forbigått, mishandlet og til-intetgjort?
   Føler de - og vi og enhver - seg fornøyd med at det skal være slik?
   Og hva med politiet? Eller retten?
   Makter ingen her til lands å stoppe deres falske dokumentasjon, terror og kriminelle galskap?
   Hvordan skal det videre nu i denne saken gå?
---
   Valget mellom det minste av to onder, det er liksom det det hele alt så utspekulert kriminelt skal handle om!
   Overbevisende for mange!
   Hvem ser vel stort lengre enn til sin egen nesetipp?
   Og nesen kan en vel kanskje forsøke å klare seg uten?
   Det kunne ha gått verre enn som så!
   Eller hva?
   Vi kapper nesene av hele eller halve landets befolkning.
   Vi dreper annen hver mamma i Norges land.
   Hvem bryr seg vel?
   Det kunne jo liksom ha gått verre.

   Hvem deler vel slike syke, kriminelle tankeganger?
   Kanskje noen uten selv å vite det?
   Kaster barnet ut med bade-vannet?
   Uten selv å se det?
---
   Det minste av to onder.
   Overbevisende for mange.
   Det er som om noen kommer og banker på døren din, eller knuser den og stormer inn, og sier: - Vi har bestemt oss for å drepe en av foreldrene dine, enten din far eller din mor. Hvilken en av dem må du selv bestemme, men en av de må det bli! Hvis du velger mamma dreper vi pappa og kanskje deg også, Hvis du velger pappa dreper vi bare pappa, og du premieres for å tie om det.
   Dette som en konkret eksempel. Her er enda et eksempel:
   Vedkommende sier til deg at han (eller hun) skal drepe et av dine barn, enten (for eksempel) Balder eller Idun. Du kan selv velge hvilken av de to, men hvis du velger Idun premieres du og vi lar kanskje deg også overleve.

   Slike spill og trusler og trakasseringer og kriminelle ugjerninger er det Gestapo og lignende driver med. Og de krig-førende norske såkalte barnevern-tjenester.
   Altså også i stort monn også slikt!

   Hadde noen kommet og sagt eller truet med slikt noe overfor meg så hadde jeg sagt at vedkommende ikke kan eller skal gjøre noen av de to noe som helst. Om så vedkommende hadde drept meg for at jeg sa det! Eller hva?
   Hva er i et slikt tilfelle rett og riktig? Og hva er i en slik situasjon ikke rett og riktig?
---
   Jeg avsender i kveld pr. e-post anken til Høyesterett av fengslings-saken ( ekstern ).
---
   Idun og Andi og de er i kveld på vei inn i Danmark og Tyskland.
   De kjører ifra Stavanger i kveld.
---
   Jeg glemte at mitt skriv fra 10 dager forut for rettssaken også skulle være med som et vedlegg ( ekstern ).
   Skynder meg nu å avsende det for seg selv i et ps ( ekstern ).
---
   Stort hode og heste-krefter har hesten. Ingen tvil om det. Men den kan ikke løfte hendene opp i været eller til siden.
   Stiv-sinnet er den, og hest er den. Og hovmodig er den. Og livs-farlig kan den være.
   De hovmodige kjepp-hestene som klatrer eller sitter høyt på strå, og deres mare-ritt, er det imidlertid meget verre med!
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. mars 2010, Vinberget:

   Omtrent 3 minus-grader Celsius her ute i natt.
   Grå-hvitt og overskyet også i dag. Tåke og det sner igjen utpå dagen til henimot kvelden, klokken 20 ligger det noen cm med sne i landskapene her ute.
---
   Jeg snakket pr. telefon med advokat Cecilie Schløsser Møller litt efter klokken 08.30 i dag. Hun er nu ikke lenger mere min advokat i saken. Som fremgår av mitt Støtteskriv til anken til Høyesterett fra i går.
   Hun sa hun gjorde sitt beste, men sannelig om jeg vet. Hun gjorde sitt beste for hvem? (Eller gikk det bare ikke som hun håpet der i retten?) Hun er i det heletatt ikke interessert i oppsummerende selv-kritikk, så det ble nu ikke snakket mange ordene mellom oss.
   Hvorfor brukte hun i retten så mye tid på å gjengi Hebnes-Westlye sine løgner, trakasseringer og svertinger av meg i skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 fra Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ), som hun fremla for retten?! I hvilken hensikt? For å karakterisere meg?
   Det var det hun og Hebnes-Westlye og Fylkesnemnda gjorde! Med overdådig frekke løgner, svertelser og krenkelser som har absolutt ingenting som helst med meg og min familie å gjøre, annet enn så som terror. Ulovlige, straffbare skriv som har gjennomsyret hele saks-komplekset for å ødelegge meg og min familie. Dette og at skrivene er usanne gjorde imidlertid ikke advokat Cecile Schløsser Møller oppmerksom på. Heller ikke gjorde hun oppmerksom på at skrivene ifra min side blandt annet er politi-anmeldt for straffe-forfølgelse og mortifikasjon ( ekstern )! Heller ikke gjorde hun oppmerksom på at Fylkesnemndas skriv ble anket og de forskrudde omstendighetene omkring det! Hun sa i retten at Fylkesnemndas skriv med vedtak fratok meg omsorgen for mine barn, hvilket Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett sa både ja og nei til, alt efter hva som passet de best for å mishandle meg og min familie og for å gjøre oss rettsløse.
   Slikt noe burde selvfølgelig ikke advokat Cecilie Schløsser Møller ha gjort i retten! Hva hun i og med det gjorde var grovt og urettmessig å forsvare motparten. Samt å videreføre løgnene, trakasseringen og svertingen. Samt å unnlate å opplyse retten om de faktiske forhold.
   Det var og er det ene, vesentlig og alvorlig nok.
   Og hvorfor anskueliggjorde og tydeliggjorde hun ikke hva saken egentlig dreier seg om? Hvorfor gjorde hun en såvidt dårlig jobb sånn sett?
   Hun hverken anskueliggjorde eller tydeliggjorde det vesentligste av alt. Det at motparten er en kriminell og løgnaktig kidnapper-gjeng som fangeholder, krenker, trakasserer, truer og mishandler barn (og andre), for å tilrane Trude en falsk familiestand for derigjennom å til-intetgjøre barnas far, hjemsted, skole, livsverdier, integritet og identitet.
   Det er jo det hele saken har dreid seg om og dreier seg om.
   Hvordan en enn snur og vender på det så gjorde hun uansett en i beste fall mildt sagt dårlig jobb.
   Også på grunn av det ble saken særdeles dårlig opplyst, og saken ble feil-rettet.
   Juryen forstod lite hva eller hvem saken dreide seg om. Den bare trodde den gjorde det. Men misforstod det meste.

   Og jeg ble fullstendig uskyldig og uberettiget sittende isolert i nær fem måneder sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler, og jeg og mine barn og andre skal liksom hverken få unnskyldning, oppreisning eller erstatning for det?! Og de som med kriminelle midler forårsaket det skal premieres for det?!
   Og slikt noe skal en måtte finne seg i?!
   Nei. Det skal ingen måtte finne seg i!
---
   Det var trist å høre og å se en fullstendig krig-førende Trude der i retten. Fullstendig bekket inn i den kriminelle verden. Det var meget trist å høre hva hun sa og det så tydelig å høre at hun fortsatt kunne si og gjøre kanskje nærsagt hva som helst for å videreføre sin kriminelle urett i regi av advokat Hjelde og Iren K. Hebnes!
   Enn om jeg skulle ha snakket slik om henne! Jeg kunne jo ha sagt både sant og usant om hverandre. Jeg holder meg for god til denslags.

   Jeg ivaretar og viderebringer lyd-opptakene sånn at også barna og andre i eftertid skal kunne høre henne, og iøvrig det hele alt! Også her nu disse lyd-opptakene.
   Likeså trist igjen også å høre Balder. (Han skulle bare ha visst hvordan Trude trist, bekymret og skremt sommeren 2008 beklaget og tok avstand fra hva han var utartet til og fra hans løgner, hånligheter og sinnsforvirring.)
   Åse Kristensen var tydelig mere innskjerpet krig-førende enn i retten i fjor. (Hun skulle bare ha visst hvordan Trude også bedro og beklaget henne! Lenge før 27. september 2008.)
   Per Schnabel det samme nek som hele veien. (Han skulle bare ha visst hva Trude ifra begynnelsen av kidnappingen i april 2008, og før det, hele veien underveis har tenkt og sagt om ham!)
   Også sånn sett litt av et galehus der i retten! For den som gjennomskuet det overfladiske.
   Godt og grundig dokumentert for enhver.
---
   Det komplette lyd-opptaket fra hele rettssaken vil jeg også tilsende visse andre nu en av dagene.

   Internettet og dets fortsatt så fort stadig større kapasiteter og muligheter blir snart også vel-egnet for kommunikasjon, dialog og argumentasjon - samt informasjon, opplysning og underholdning - med den slags lyd-opptak og diverse annet! Det hele er på det nærmeste knapt i start-gropen sånn sett også enda.

   Det er nu snart 30 år siden jeg kjøpte min første pc.
   Meget mangt og mye har skjedd siden dengang.
---
   Hvor lenge har Iren K. Hebnes sine ånds-frender eller søsken i Haugesund tanker om å nekte Frøydis og Stauda kommunikasjon?
   Og hvordan vil de forsøke å lov-hjemle både det og alt det kriminelle annet?!
---
   Så mye skal liksom være underforstått for slikt noe, med hovmodet langt oppe i luften. En er da intelligent og vel orientert, skjønner du?! Tror vel ikke vi ellers ville ha tjent og vernet barna? Ingen trenger å passe på oss. Vi vet hva vi holder på med. Det skjønner vel alle og enhver. Samme hva vi gjør. Samme hva vi sier.
   Nei og nix. Det er ikke slik! Sier jeg. Vi lar oss ikke lure av den der! Eller gjør vi vel, dumme som vi er? Og til hva som helst?!
---
   Bente Müller, en intelligent, hjertelig og fortsatt aktuell norsk forfatter, fra Oslo, sier et sted i sin bok om "Jomfruprøven" fra 1993 følgende, side 195:
   "Mellom Logos og Anti-Logos står en intelligens-duell mennesket avgjør - med sin blindhet eller sin våkenhet."
   Bente Müller (født 1944), visste hva hun snakket om, og vet hva hun snakker om. Det er hennes bøker iallfall et levende vitnesbyrd om. Dette ifra hennes kapittel om "Falsk og ekte logikk". Falsk og ekte logikk i forhold til hva hun uproblematisk kan betegne som "jomfruprøven". Hun blandt annet gransker doms-premissene, for vår samtid (tidsånden), og sier: "Denne granskningen av domspremissene fører frem til den overraskende konklusjon at den egentlige skyldige er dommeren selv. Dommeren er falsk. (...) Og loven dommeren bruker er falsk. (...) Men for å få denne påstanden godkjent som bevismateriale, og få dommeren og hans lov dømt i menneskets sted, må mennesket vise forskjellen mellom falsk og ekte logikk. (...) Klarer mennesket dette, har det bevist at det er større enn universet og sterkere enn Anti-Logos. Det har brukt krefter som ligger utenfor materien, og med disse felt et falskt verdensbilde, et falskt verdensrike, en falsk verdenshersker - og et falskt menneske."
   I denne sammenheng skriver hun om den lineære anti-logikk kontra den litterære logikk. Blandt annet følgende: "En tankeleder som bare tillater at tanken beveger seg mot den rette linjes antilogiske mål; mot den fysisk og åndelig drepende kollisjonen med den usynlige Lysmuren. / Ordets logikk er derimot en fri bevegelse, et logisk verktøy som gir total ytringsfrihet, total bevegelsesfrihet, og gir tanken mulighet til å bryte den rette linjes diktatur og skjære en livgivende åpning i den livstruende erkjennelses-barrièren lyshastigheten representerer. / Ordets logikk er det eneste språk som har fått naturlig ytringsfrihet i vuggegave. (...) En enkjønnet logikk kan ikke skape liv. Hverken eget liv eller andres. Den er en logisk snylter, en matematisk hybrid, en kunstig, teoretisk størrelse som bare kan oppstå i - og leve av - en ekte logikks naturlige svakhet. (...) En ekte logikk er tvekjønnet, og har livgivende evne."
   Bente Müller beskriver for eksempel også den pågående hysteriske konflikt, kløft og borgerkrig mellom mann, kvinne og ungdom, med følgende ord:
   "I et slikt samfunn er det ikke bare vanskelig å være kvinne og barn. Det er også vanskelig å være mann, fordi den mann som forsøker å leve opp til dette samfunnets falske idealbilde av maskuliniteten, mister kvinnens og barnets instinktive tillit og blir ensom."
   Et annet sted i boken, side 202, skriver hun godt nok følgende: "Det naturlige univers har en desentralisert maktstruktur. Den skapende logikks geometriske struktur er en kule der sentrum er et Ikke-rom hver fysisk del har sin likeverdige immatrielle rot i."
   Både denne hennes bok og hennes første ("Gjennom Lysmuren", 1986) vil jeg anbefale som aktuelle og vesentlige. Jeg har ikke fått med meg om hun har utkommet med flere.
   Høyt-flygende og dypt-gående - og skjerpende. Også sentralt med hensyn til den stadig mere og mere nødvendige rednings-aksjon i forhold til lov og rett, kirken og vitenskapen. Og altså frihet, samfunn, trivsel og samhold. Så som løsrivelse fra synsing og terror-politikk.
   Slikt noe som vi burde vite fra før av. Særlig i det heletatt for pågående saks-komplekser. Hjerte og forstand er egentlig, og skal egentlig være, en samhørighet. Det utarter ellers i det kriminelle og i terror-politikk.
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, onsdag 31. mars 2010, Vinberget:

   Temperaturen omtrent null til 4 pluss-grader Celsius her ute i løpet av natten. Sneen halvveis smeltet i dag tidlig og det drypper og renner rundt omkring. Vannet veksler mellom flyktig, fuktig, flytende og fast.
   Helt overskyet dag med fukt i og fra omgivelsene. Vinterblomstrende hamamelis med blomstrende gull-gule frynser. Vår-kornell i ferd med gyldne knopper. De første sneklokker og krokuser gufser seg sammen, nedover og innover, og avventer situasjonen.
---
   Jeg avsender i dag tidlig pr. e-post enda en tilføyelse til mitt støtteskriv til anken angående fengslingen ( ekstern ).
---
   Syns jeg hørte kattunger i fjøs-bygningen i går. Skal sjekke nærmere i dag.
   Var litt for opptatt med forskjellig annet i går.
---
   Trude og hennes advokat Hjelde har utvetydig beviselig om og om igjen gjennom hele saks-komplekset så som kjernen og vesentlighetene i sitt fremlegg i overdådig frekkhet bevisst fremført usanne påstander, bevisst for med vitende og vilje å føre retten bak lyset, i kriminelle hensikter. Dette har de og noen til gjort sammen med Barnevern-tjenesten i Vindafjord og Haugesund kommune. Det samme har de samme om og om igjen også gjort overfor politiet.
   Det er pr. i dag altfor lett grovt og livsfarlig å misbruke lov og rett i Norge. Det er hele denne saken og saks-komplekset et meget godt eksempel på.
---
   Ordningene med tilsyn, kontroll, klage- og anke-muligheter og politi-anmeldelser, etc., er ikke effektive eller bastante eller brukbare nok til å få stoppet eller avslørt slikt noe. Så meget langt derifra! Og særlig ikke når det gjelder misbruk og kriminalitet i eller nær ved egne rekker! Det blir da så som Bukken som passer havresekken. Og slik kriminalitet, manipulering og misbruk, er uhyre omfattende innenfor nettverkene som i Norge passer på "havresekkene". Og det er nettopp der en som kriminell har nettopp størst og mest makt! Og hvor fristelsene, karriære-mulighetene og truslene er mest nærliggende.
   Det trengs meget så mildt sagt opprydning og reelle endringer og reelle virkemidler!
---
    Det ankom i posten i går et brevsvar datert 29.03. 2010 fra Sivilombudsmannen ( ekstern ). Vedlagt en reklame-brosjyre også, hvor det står følgende i forordet på en av de første sidene:
   "Forord / Den hender iblant at den enkelte borger mener at offentlige myndigheter har gjort urett mot ham eller begått en feil. Da kan han be Sivilombudsmannen undersøke saken. / Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å forsvare den enkelte borgers rettigheter. Denne brosjyren redegjør for hva Sivilombudsmannen kan gjøre, hvordan klager settes fram, og hvordan ombudsmannen og hans medarbeidere behandler klagene. / Oslo i januar 2003 / Stortingets ombudsmann / for forvalningen / Arne Fliflet ( + underskrift ) / Sivilombudsmannen"
   Dette altså forordet. Jeg leser videre nøye gjennom hele brosjyren, og jeg leser svar-brevet nøye, og finner fort ut at Sivilombudsmannen hva angjelder det meste og alvorligste hvor slikt noe som beskrives i forordet er pågående, er fullstendig uten makt, myndighet eller betydning. Det hele på det nærmeste bare fjolleri, falsk reklame - og altså Bukken som passer på havresekken. Så dumt, og så utspekulert propaganda og svindel!
   Jeg ser ikke bort fra at Sivilombudsmannen kanskje likevel kan brukes til ett og annet, men tydelig nok altså ikke hva angjelder det meste og det levende livet.
   Greit nok å vite. Mange har nok latt seg lure av ord og reklame-propaganda tilsvarende ordene i brosjyrens forord om Sivilombudsmannen! Jeg håpet selv på noe tusen ganger bedre, og ville ha vært mere fornøyd med noe ti tusen ganger bedre.
   Greit nok å vite eller ane hva en også sånn sett foreløbig har å forholde seg til.
---
   De visse mektige krefter som på så forskjellige vis administrerer Norges kommunale såkalte Barnevern-tjenester og deres involverte er påpasselige med fortløpende også å ha et stort og treffende økonomisk budsjett på forskjellige fronter så som forhærligende reklame-propaganda for sine såkalte Barnevern-tjenester.
   Slikt er også i stor grad med på å gjøre det vanskeligere å få fjernet ondet!
   Samt at det er så overdådig utrolig frekt og omfattende med løgner og løgner og atter løgner, og hemmelighold, trusler og manipuleringer med mennesker og lov og rett, osv., osv., med kanskje nærsagt alt og ett som kommer fra og befinner seg i slikt noe sine radiuser og nettverk! Mildt sagt.
   En må hverken la seg lure av massivt frekke løgner eller skryt!
   Både aviser, ukeblader, advokater, dommere, fosterforeldre / fangevoktere, såkalte sakkyndige, og i det heletatt videre i lange baner i et stort omfang i Norges befolkning og miljøer er involverte. Både med og imot sin vilje. Av så forskjellige hensyn og grunner.
   Det er et meget så enormt stort problem vi har her til lands.
   Som må stoppes og løses både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt!
---
   Angjeldende justismord og saks-kompleks

   Iren K. Hebnes med sin Kirsten Westlye klarte på sett og vis med sin suppedas av løgner i og med Hekseboken 2008 (dvs. skriv datert 07.09. 2007 og 13.12. 2007) å frarøve meg mine barn, bare at det skulle skje på en måte så jeg ikke ble gitt anledning til å anke for rettsbehandling. Påstandene til Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye skulle ikke kunne granskes i eller behandles i eller av retten, men tvert om instruere retten. Og det var da også hva som skjedde hele veien, samtidig som altså retten på kryss og tvers nektet enhver rettsbehandling av hva som skjedde i og for Fylkesnemnda, med påstand om at jeg jo ikke ble fratatt mine barn i Fylkesnemnda!
   Det er faktum med hensyn til det hele.
   Samtidig skulle Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere bruke skrivet med fattet vedtak fra Fylkesnemnda som et slags bevis på at jeg i Fylkesnemnda ble fratatt mine barn, og de sin far!
   Og Haugaland tingrett i en såkalt sivil rettssak frata meg barna, og barna sin far, efter instruksen fra Fylkesnemnda uten å rettsbehandle Fylkesnemnda - fortsatt uten at jeg skulle kunne få rettsbehandlet Fylkesnemnda, og heller ikke den såkalte sivile sak!
   Punktum for dette grove justismord satte retten i januar 2010, efter mange kriminelle ugjerninger underveis.
   Og retten har enda ikke behandlet instruksen fra Hebnes-Westlye via Fylkesnemnda, men hele veien ukritisk lagt den til grunn for sin kortfattede saksbehandling i den såkalte sivile sak for derigjennom å frata meg barna og barna sin far, fortsatt uten at jeg skal kunne anke for rettsbehandling! Retten ønsker med andre ord ikke i det heletatt å forholde seg med kritisk eller granskende saksbehandling til instruksen fra Hebnes-Westlye via Fylkesnemnda.
   Derfor måtte jeg enda en gang politi-anmelde Hebnes-Westlye, og nu direkte deres to skriv, for straffeforfølgelse, mortifikasjon og erstatning. Dette konkretisert med min politi-anmeldelse datert 16.03. 2010 ( ekstern ). Både for de falske skrivene i seg selv og for hensikten med de.
   Så får vi se om politiet eller retten forsøker å hindre eller å nekte også det.
   Samtidig skjedde og skjer blandt annet det groteske at den såkalte Barnevern-tjenesten underveis igjen og igjen forsøker å frata meg barna, og barna deres far, med mere. Fordi den jo ikke syntes at Fylkesnemnda eller retten på deres instruks hadde gjort dette grundig nok! Fortsatt med direkte utgangspunkt i instruksen fra Hebnes-Westlye.
   Nu sist ved å bortføre, fangeholde, trakassere, krenke og true Frøydis og Stauda. Med enda et løgnaktig skriv med vedtak, datert 14.01. 2010 ( ekstern ), med utgangspunkt i Hebnes-Westlye. Og både før og efterpå med flere av akkurat samme sorten.
   Samtidig som at de også nu ber Fylkesnemnda om at jeg ikke skal ha anke-mulighet for rettsbehandling hva enn som skjer i Fylkesnemnda, i forhold til Frøydis og Stauda eller til noen av mine barn! Og retten med Haugaland tingrett i spissen instrueres igjen om det samme, og sier ja og ha-ha-ha!

   Dette er det ene som gjennomsyrende har vært det vesentligste av alt underveis i hele saks-komplekset.
   I og med alt dette skjedde mange slags kriminelle ugjerninger, som kanskje mest av alt rammet barna. Blandt annet også følgende:
   Trude flyttet fra Åse Kristensen til Skoglandsveien i Haugesund, fortsatt som kidnapper fangeholdende barna. Det uunngåelige skjedde, som omtrent hele familien ønsket og håpet på, at hjem og pappa ikke mere var langt unna og det ble kontakt mellom hele familien. Til tross for den såkalte Barnevern-tjenesten sitt ønske og krav om det motsatte via instruksen fra Hebnes-Westlye. Både jeg og barna og Trude gjenopptok meget glade kontakten og samværet med hverandre, i rykk og napp, gradvis. Jeg respekterende Trude sin frykt for at Iren K. Hebnes skulle få vite om det og hennes mulige reaksjon på det. Men Fylkesnemnda hadde ikke fratatt hverken den ene eller den annen av oss barna. Skulle Hebnes eller den såkalte Barnevern-tjenesten gjøre det så måtte de reise ny sak for Fylkesnemnda. Vi var også ikke minst oppmerksom på at Hebnes og hennes medhjelpere kunne finne på å gjøre et såkalt Haste-vedtak for å komme en eventuell ny sak for Fylkesnemnda i forkjøpet, med katastrofale følger for barna og oss alle! Vi samtalte frem og tilbake om hvordan vi best skulle forholde oss til det hele, samtidig som vi i løpet av august-september nøt og gledet oss over hverandres samvær efter så lang tid ufrivillig fraværende hverandre (siden kidnappingen 03. april 2008, bortsett fra noe samvær før den tid, dog efter Fylkesnemnda).
   Trude var hele veien mest redd for at Iren K. Hebnes skulle få vite om det. Få vite om det for eksempel fra Balder eller fra Åse Kristensen, Per Schnabel eller andre. Jeg var mindre redd for en ny sak reist for Fylkesnemnda, som både på forskjellige vis gikk an å forberede seg til - og også eventuelt jo anke inn for retten. Men jeg innså muligheten for et hysterisk desperat Haste-vedtak fra Iren K. Hebnes sin side! Og hvordan så forholde seg til eventuelt slikt noe? Dette var da i grunnen problemets kjerne. Hvordan skulle vi i vår situasjon forholde oss til en slik katastrofal ond hensikt og mulighet?
   Dette snakket vi med også andre om, og også hele familien, bortsett fra Balder. Trude var særlig meget redd for at de som hadde hjulpet henne med kidnappingene og fangeholdet av barna skulle få vite om det. Både fordi de hadde hjulpet henne og fordi de kunne fortelle noe til Iren K. Hebnes. Jeg var mindre redd for dette, men tok det på alvor, og jeg ville også respektere Trude sin frykt og forlegenhet i så måte. En alvorlig forlegenhet hun dog mente hun kunne komme over efter hvert bare vi fant en løsning på problemet.
   Denne situasjon og disse erkjennelser utviklet seg i løpet av august-september 2008.
   Trude mente og fastholdt at det tryggeste og beste iallfall inntil videre var at hun og ungene ble boende i Skoglandsveien i Haugesund. At vi kunne håpe på og arbeide for en bedre løsning på sikt. Jeg var tildels uenig i dette. Først og fremst for de farene også en slik løsning kunne innebære, og fordi en slik løsning var dårlig og urett og heller ikke permanent. En slik løsning kunne tvert om endatil forverre problemene og katastrofen. Og vi burde heller orientere oss efter bedre og mere rette løsninger. Hvilket jeg skisserte flere forslag til og som hele familien særlig i sitt utgangspunkt gikk inn for, bortsett fra Balder som helt og holdent ble holdt utenfor alt. Og bortsett fra Trude, som var meget redd for hva Iren K. Hebnes kunne finne på hvis vi flyttet sammen igjen! Dessuten var Trude ikke sikker på om hun ville at vi igjen skulle bo sammen, og luftet tanker om at det heller kunne komme efter hvert igjen senere og at vi jo kunne bo hver for oss nært hverandre. Med tanke på det forsøkte hun også uten at hun trodde jeg visste det å få leid et hus i Vikebygd, hvilket dog strandet på et eller annet.
   Jeg var dessuten av den formening at Iren K. Hebnes ikke bedre hadde begrunnelse for et Haste-vedtak efter Fylkesnemnda enn før. At hun antagligvis måtte og ville gå via å reise ny sak for Fylkesnemnda. Hvilket jeg dog som sagt på ingen måte følte meg trygg på. Jeg så og foreslo derfor måter å forhindre slik mulig katastrofe på. Og jeg skisserte flere fremgangsmåter i så måte, og orienterte meg også efter flere alternativer og muligheter, ikke minst for at Trude skulle kunne kjenne seg trygg og ungene være godt og sikkert vernet og beskyttet. Trude var dog nølende, og i mine øyne mistenkelig usikker og redd.
   Søndag 28. september er Trude langt på vei enig i min samarbeidene strategi, men fortsatt redd og usikker. Hun sier dog at hun av hensyn til ungene og hele familien trolig lar meg få bestemme, det som hele resten av familien unntatt Balder vil. Men at hun dog uansett jo også vil være med på å bestemme og at det må bli tatt hensyn til hennes frykt og ønsker. Hun skal dagen efter klokken 09 møte Barnevern-tjenesten i Haugesund og skal forsøke å finne ut av hvor sterkt influert de er av Iren K. Hebnes. Trude venter besøk av Åse Kristensen i Skoglandsveien utpå dagen denne søndagen, men tenker og sier at det gjør ikke noe om Åse må vente der en stund på henne. Jeg hadde dog uansett lovt å kjøre Trude dithen når hun ville for å motta besøk av Åse, og for at Trude tidlig mandag skal i møtet med Barnevern-tjenesten og også har andre ærender i Haugesund samme mandag. Hvilket også ungene har, til Steinerskolens årlige Mikaels-spill. 
Jeg kjørte og satte derfor av Trude, Idun og alle ungene nær ved Skogland - og de går resten av veien, som vanlig. Dette brukte vi å gjøre for at ikke naboer der eller Åse eller andre skal kunne se oss sammen og det ble snakk om det og derigjennom Iren K. Hebnes skulle kunne få vite noe. For mere intime samvær som tidligere fort underveis jeg og Trude gjenopptok ble Gudmunds hybel annet sted i Haugesund møteplass, samt at Trude efter avtale kom springende til bilen parkert et godt stykke unna, samt endog hjemme i Vikebygd. Alle i familien visste om dette, unntatt Balder. Vi antar dog at Balder kanskje mere og mere i løpet av september og oktober har eller får sine anelser og håper han når han innser hva som har skjedd også vil bli glad. Jeg måtte denne søndag hjem igjen og kjørte straks derfra. Jeg hørte dagen efter at Åse var gått en tur og gikk seg vill, men altså var kommet.
   Åse Kristensen ble sammen med Trude til formiddag tirsdag 30.09. 2008. Det meste av dette, og mere til, skrev jeg dag for dag om i mine Dagboks-notater for tidsrommet, hvilket fremgår av disse ( ekstern ). Hva de to da snakket om eller planla, om noe, vet ikke jeg.

    Da Trude og jeg som avtalt møttes omkring 11-tiden mandag 29.09. 2008 formiddag på Steinerskolen hadde Trude vært i det avtalte møtet med Barnevern-tjenesten i Haugesund, og var fullstendig forskrekket over deres holdning til meg, som de visste ingenting som helst om bortsett fra nu ifra Iren K. Hebnes! Trude telefonerer dog ved 14-tiden til sin advokat Trond Hjelde, for konsekvent å få stoppet eventuelle videre selvstendige handlinger ifra hans side i strid med hennes og familiens ønsker og mål. Trude fikk ifra hans sekretær beskjed om at Tilsvar ifra hans side allerede var avsendt, uten at Trude har sett eller hørt noe som helst på forhånd i så måte. Trude ga beskjed om at det i så fall må stoppes, og at hun snarest vil ha snakket med advokat Hjelde om dette og den videre strategi. Hans sekretær skulle viderebringe ham beskjed om dette. Trude sier til meg at hun i morgen videre skal ta seg av denne saken og dette, at hun skal få stoppet Hjelde og de Tilsvar han har avsendt uten hennes vitende eller vilje, om hun så må bytte til annen advokat.
   Jeg telefonerer utpå kvelden og snakker med både Trude og Stauda, som begge da er i Skoglandsveien. Trude forteller nærmere om sitt møte med Barnevern-tjenesten i Haugesund og hvor meget forskrekket skremt hun ble for at de tydeligvis har vært i kontakt med Iren K. Hebnes, og hvor viktig det plutselig har blitt for de at Trude eller ungene ingen som helst kontakt skal ha med sin far eller sitt hjemsted - og at samliv så absolutt ikke skal kunne finne sted.

   Hva som videre og i det heletatt skjedde - eller som det er påstander om hva skjedde - fremgår av mine Dagboks-notater ( ekstern ), samt av min Kronologiske rekonstruksjon pr. 14.09. 2009 ( ekstern ), samt av lyd-opptak ( ekstern ) og Saks-dokumentasjonen iøvrig ( ekstern ).
   Den nokså grundige Kronologiske rekonstruksjonen pr. 14.09. 2009 bygger fremfor alt på hva som fremgår av samtlige av Politi-avhørene ( ekstern ), samt mine Dagboks-notater ( ekstern ) for det angjeldende tidsrom og brever og dokumenter i Saks-dokumentasjonen iøvrig ( ekstern ).

   Hva som altså egentlig har skjedd og som skjedde kan enhver uten unntak derigjennom forsøke å forstå.
   Også Sherlock Holmes og dr. Watson eller Hercule Poirot!
   Skulle det være uklart om noe eller trengs mere beviser eller dokumentasjon angjeldende noe, så vennligst spør i vei!
---
   Hva enn jeg eller flere hadde påstått eller påstår om Trude så vil det ikke være noe som helst annet enn en påstand, ikke med mindre påstanden kan bevises - samtidig som hun selv derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset eller bevisene og påstanden!
   Det samme gjelder med hensyn til enhver.
   Det er hva lov og rett egentlig handler om.
   Men hvem bryr seg vel om lov og rett?
---
   Hvis jeg påstår at Trude er løgnaktig og falsk og frekk av seg, og at hun tidvis er hysterisk av seg og dessuten svikefull og så absolutt ikke troverdig, da er dette en påstand eller flere ifra min side og ikke noe bevis. Det er ikke noe bevis hvis jeg ikke samtidig solid kan bevise påstanden, og Trude derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset.
   Påstanden må Trude slippe å mot-bevise hvis ikke jeg har ført solide beviser for påstanden eller påstandene. Og hvis jeg altså har ført solide beviser for påstanden må Trude derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset.
   Hvis jeg påstår jeg kan fremlegge solide beviser for min påstand eller mine påstander, kreves det at jeg skal måtte kunne gjøre det, og hvis og når jeg har gjort det (og iøvrig når som helst) skal Trude fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset eller bevisene. Kan hun det så var min påstand uberettiget og mine bevis uberettigede. I så fall svekkes iallfall min troverdighet.
   Forutsetningen må som et minimum hele tiden være at forskjellen på påstand og bevis og erkjent bevis fastholdes!
   Indikasjoner er heller ikke bevis, og hva gjelder indikasjoner gjelder det samme som hva gjelder påstander. Indikasjon blir dog aldri noe annet enn påstand hvis ikke lov og rett fastholdes.
   Antagelser, meninger eller synsing - fullstappede av forhastede eller berettigede slutninger - er på linje med indikasjoner, men kan være underordnet indikasjon i verdi.

   Hvis og når jeg påstår at jeg solid og grundig kan bevise at Hebnes-Westly (og Fylkesnemnda) sine påstander er uberettigede og falske, og at jeg - om noen skulle finne på å regne de som fremført med bevis - også kan mot-bevise deres såkalte "bevis", hva da?
   Og det er hva jeg helt siden begynnelsen har gjort og gjør!
   Det gjorde Trude likså absolutt også ifra begynnelsen, inntil hun gav opp og trodde ingen av løvene var interessert i sannheten eller lov og rett, og hun derfor gradvis heller gjorde seg delaktig i det kriminelle! (Både truslene og fristelsene, som pekte en og samme vei, gjorde i tillegg sitt.)

   Belærer jeg retten nu?
   Jeg gjør jo det. Det er mye dommeren i retten kan og vet som ikke jeg kan eller vet, men begge kan vi både det norske alfabetet og 7-gangen, egentlig. Mye er forskjellig, men mye er dog uansett også felles, endog også felles-menneskelig elementært.
   Hvis og når en dommer glemmer eller forbigår det er det både i min og min advokats og enhvers rett, plikt og interesse ydmykt eller konkret fast og bestemt å være belærende.
   Eller hva?
   Vil det ikke være kriminelt å være unnlatende?
   Retten skal en våke over. Ellers kommer gjøken og sparket den ut av reiret.
   Det har den kanskje nokså fullstendig allerede gjort?
---
   Flotte og ofte treffende norske forfatteren Hans Børli (1918 - 1989) har mange fine dikt. Jeg kom til å tenke på et av disse nu. Følgende:

Giv oss i dag
(Til arbeidere i alle land)

Du store og stinne - de
som tok vårt hjerteblod og vår beinmarg
i bytte for brød og salt, mens
de preket klokkerfromt
om Fedrelandet og Gud.

En vakker dag vil de strø
stryknin på søndags-rødgrøten vår
og fylle altervin-karaflene
med blåsyre og salmiakk.

De elsker oss ikke,
de hater oss,
like fra Soweto til Kiruna
hater de oss
fordi de trass i alt
ikke kan unnvære oss, og fordi
vi ikke lenger faller på kne
og tar lydig imot
rappene av pisken

(den de i alle land og i alle tider
har klasket hovent mot ridestøvel-skaftet.)

Og -
ett er sikkert:
de har allerede lagt
det store Gjøkegget
som slutter glatt og stramt
om våre barns heslige død.

*

Hans Børli,
fra samlingen "Frosne tranebær", 1984.

***
---
   Det eneste det at jeg og barna ikke har kontakt med hverandre er godt for, om så på de forkvaklede sitt vis kan sies, er at så kan iallfall ingen sykelighet som helst med noen som helst mistenkeliggjørende rett eller urett påstå at det er jeg som har fått de til å si eller gjøre sånn og sånn. Som en foreldre, i følge den samme forkvaklede sykelighet, jo altså ikke skal gjøre, påvirke sine barn, eller hva? Det er det jo de selv som til fulle gjør - og forbeholder seg selv alene retten til, mildt sagt!
   Forstå det den som kan!
   De tror altså egentlig at andres barn er sine barn!
   Som skal fangeholdes og knebles.
   Nevne bør jeg vel her uansett, at i henhold til Menneskerettloven (1999) og dens bestemmelser, er det at barn og foreldre, den ene eller begge, nektes eller hindres kontakt med hverandre, helt selvfølgelig ulovlig.
   Men hvem bryr seg vel om denslags? Eller i det heletatt om lov og rett?
   Dumt, farlig og uten nytte og verdi vel at jeg alltid har lært våre barn å tro på anstendighet, lov og rett?!
   Eller hva?
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ----> 
   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq