-- Ang-samvaer-etc.html    -- BREVENE ( ekstern ) -- Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --

RLH, pr. 11.01. 2011:

Se for eks. også:  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --Saks-komplekset kronologisk ( ekstern ) -- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) -- 20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) --  
 Noen notater ang. samvær og dette saks-komplekset ---

 

     INDEX BREVER ETC. ANG. SAMVÆR I DETTE SAKS-KOMPLEKSET,
     kronologisk:---->  201001-fra-RLH-ang-samvaer.html ( intern ) -
---->  20100511-Ang-nytt-forsok-pa-samvaer-fra-RLH.html ( intern ) -
---->  20100519-Vedr-samvaersrett-fra-adv-TLT-til-adv-Hjelde.html ( intern ) -
---->  20100603-fra-adv-TLT-til-adv-TH.html ( intern ) -
---->  20100608-fra-Trudes-advokat-til-Runes-advokat.html ( intern ) -
---->  20100609-fra-Trudes-adv-Hjelde-til-Runes-adv.html ( intern ) -
---->  20100622-fra-Trudes-adv-Hjelde-til-Runes-adv.html  ( intern ) -
---->  20100630-Svar-ang-samvaer-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20100820-Brev-vedr-samvaersrett-fra-adv-TLT-RLH-til-Trude.html ( intern ) -
---->  20100825-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20100825-fra-Familievernkontorets-mekler-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20100902-Brev-fra-Trudes-adv-til-Familievernkontoret-RLH.html  ( intern )
---->  20100902-Brev-fra-Trudes-adv-til-Runes-adv.html  ( intern ) -
---->  20100929-til-adv-TLThingvold-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20100928-Ang-Samvaer-fra-BUF-til-Familivernkontoret-Hgs.html  ( intern ) -
---->  20100929-til-adv-TLThingvold-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101021-Stevning-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-og-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101022-fra-NAV-I-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101026-Paalegg-om-tilsvar-fra-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
---->  20101108-Tilsvar-Stevning-fra-Trude-adv-Helland.html  ( intern ) -
---->  20101108-fra-BUF-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101110-Prosesskrift-fra-Trude-adv-Helland-til-H-tingrett.html  ( intern ) -
---->  20101112-til-adv-Thingvold-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  2010111213-Stauda-Pappa-Facebook-chat.html  ( intern ) -
---->  20101115-til-adv-TLT-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101116-til-adv-TLT-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101115-fra-Haugaland-tingrett-til-adv-TLT-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101123-til-BUF-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101123-Prosesskrift-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-RLH.html  ( intern ) -
---->  20101124-til-BUF-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern )
---->  
---->  


Noen notater ang. samvær:


   Både jeg, Frøydis, Stauda, Idun, advokat Meling og dr. Tungesvik har gjentagne ganger gjort initiativ for å få til en dialog, enighet og avtale med hensyn til barna og foreldrene sitt samvær.
   Det er ikke meg eller oss det har stoppet på! At motparten hevder noe annet er den vanlige frekke løgnaktigheten ifra deres side. Fordi de ønsker og i ett og alt tilstreber fangehold av barna, - ikke samvær.
   Jeg og mange flere har ifra begynnelsen av kidnappingene
gjort mange initiativ for å få til en dialog, enighet og avtale med hensyn til barna og foreldrene sitt samvær, og ifra Trude og advokat Hjelde kun blitt møtt med taushet, falskhet, løgner og fangehold!

   Som midlertidig ordning har jeg endog kunnet og villet gå med på en avtale som gir motarten merverdi. Dog under tvil. Fordi motparten gjentagne ganger har avslørt at alt ifra deres side vil bli brukt til å sverte meg og å motarbeide ethvert samvær.
   Som en midlertidig ordning har jeg kunnet og villet gå med på en avtale som gir motparten merverdi, samtidig som jeg under slike vilkår har ansett det som nødvendig å godt nok få bevitnet min anstendighet og redelighet.
   Dette drøftet jeg blandt annet skriftlig med advokat Brynjar Meling sommeren 2009.

   Dette midlertidig i påvente av rettferdighet og anstendighet ifra rettens side.
   Motparten klarte og ville imidlertid med løgn og frekkheter å manipulere retten til noe på alle måter fullstendig annet.

   Den forskrekkelig lange ventetiden er nu forbi.
   Jeg kan ikke akseptere hverken å være fratatt foreldre-ansvaret eller mindre enn likeverdige forhold.
   Jeg kan ikke akseptere at barna og jeg frataes våre selvfølgelige rettigheter.
   Noe annet vil være grov kriminell urett og grov krenkelse!


   
   Senere tid:

   Det ble ved to eller tre anledninger ifra februar-mars 2009 og fremover i enighet med meg sagt ifra advokat Brynjar Meling sin side at han skulle gjøre skriftlig henvendelse til Trude og hennes advokat Trond Hjelde for å forsøke å komme frem til enighet for ordning av samvær. Og i efterhånd hver gang sagt av ham til meg at det hadde han gjort, men enda ikke fått noen svar på. Jeg fikk likevel aldri noen kopi av noe slikt fremstøt, hverken fra advokat Meling eller andre.

   Det ble også av dr. Hans Olav Tungesvik skriftlig gjort en henvendelse til Trude angående dette og slikt, i et brev til henne fra ham, datert 19.06. 2009. Dette hans brev mottok Rune kopi av.
   (Vedlegg, en kopi av brevet: 20090619-fra-dr-Tungesvik-til-Trude.html ( ekstern ) ).
   Dr. Tungesvik ble av Rune spurt om å oversende advokat Hjelde en kopi av brevet. Det gjorde dr. Tungesvik formiddagen 14.07. 2009.
   (Vedlegg ang. brevet fra dr. Tungesvik:
20090717-e-post-fra-RLH-til-adv-Meling.html ( ekstern ) ).
   Brevet ifra dr. Tungesvik ble aldri besvart. Bortsett fra slik:
   I sitt datert 22.06. 2009 anke-tilsvar til Gulating lagmannsrett ( ekstern ) skriver advokat Trond Hjelde følgende:
"Det fremholdes i anken at mor har blitt tilskrevet om samvær. Undertegnede har ikke mottatt kopi av dette brevet. /
Far eller hans advokat må for det første før samvær kan finne sted, etablere tilsyn. Det vil da være naturlig at det er far som tar kontakt med Familie- og likestillingsdep. for å få oppnevnt tilsynsfører. Det er selvsagt ikke mors oppgave. Før tilsyn er på plass, kan selvfølgelig ikke samvær finne sted. Far har derfor all oppfordring til å søke dette etablert. Det har han ikke gjort."

  Trude og hennes advokat Trond Hjelde ble i retten av far Rune gjort oppmerksom på at samvær med far er en rettighet og mildt sagt et ønske barna har. (Ingen av barna har noensinne ønsket å bli kidnappet og fangeholdt av mor eller noen som helst, men har alle villet fortsette å bo hjemme hos og sammen med far. Hvilket de hele veien underveis fra begynnelsen klart og tydelig på alle måter har gitt uttrykk for.) Hadde mor vist ansvarlighet hadde hun vist forståelse for denne barnas rettighet og deres ønsker og bestemte vilje. 
   
---

   Møtet lensmann Gjærde arrangerte 14.12. 2009 vedrørende dialog og samvær, i desember 2009, ble grundig misbrukt og løyet om av motparten. Jeg henviser i så måte til mine Dagboks-notater for tidsrommet ( ekstern ) samt til lyd-opptaket av møtet ( ekstern ).
---