----- Denne side: db201102.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. ---- 
----- 
--- Februar 2011 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. februar 2011, Vinberget:

   Regn og omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke regn men tåkedis klokken 09.15. Tildels tåke-dis og noe regn også utover dagen. Regn og 3 pluss-grader fra omkring 20-tiden.
---
   Telefon fra NAV Vindafjord ved Knut Møller klokken 9.30. Han sa han hadde fått beskjed fra i går om å ta telefonisk kontakt med meg og han spurte om hva det gjelder. Jeg sa hva det gjelder og at det fremgår av mine skriftlige henvendelser. Hvis vi skal kunne hjelpe deg med noe så må du komme hit til vårt kontor, sa han. Hvordan skal jeg kunne det hvis du tar fra meg min bil og og forsøker å ta fra meg alt annet, sa jeg. Du kan komme med buss, det går busser, sa han. Det går omtrentlig ikke busser og det vet du og, sa jeg. Og om jeg kommer meg dit med buss eller på noe vis så er det kanskje for at du skal ta fra meg mere enn det koster meg å kunne komme dit? spurte jeg. Han svarte blandt annet med å snakke om at "vi har våre satser å gå ut ifra" og om at han har andre som har og gies mindre enn meg.
   Han sa og at han kjenner til menneskerettighetene og hva jeg i så måte har henvist til. Likevel svarte han ingenting på når jeg for eksempel henviste til at gjennom lang tid har NAV nu presset min økonomi og livssituasjon ved at jeg gies mindre og mindre økonomisk mulighet for å kunne leve og stadig og videre isoleres mere og mere og verre og verre. Og at hva som som sånn sett har skjedd og skjer og også hans holdning med tydelighet avslører hva hensikten og konsekvensen er.
   Hva du gjør overfor meg og andre avslører kanskje eller tyder på at du er en pervers masse-morder, eller hva? spurte jeg. Hvis du skal snakke slik til meg så legger jeg på telefonen, sa han. Hvilken hjelp har så NAV og du nu tenkt å gi meg? spurte jeg. Da må du forsøke å komme hit til vårt kontor med buss, sa han. Kanskje dere kjøper tur-sko eller støvler til meg først? spurte jeg ironisk resignert. Hva mener du? sa han. Kanskje jeg kommer meg lettere dithen da, med tur-sko og kan gå lang tur eller løpe, sa jeg. (Det er 40,2 km herfra til NAV Vindafjord i Sandeid.)
   Hvordan har dere tenkt å hjelpe meg? spurte jeg igjen. Ved å ta fra meg telefon, bil, ved, strøm, hjemsted? Noe av dette? Hva? Alt? For til-intetgjørelse, eller hva? Han gav ikke noe svar på noe av dette. Hva du og NAV holder på med å hva som skjer avslører seg selv ved sin dokumentasjon og sin tydelighet. Du ønsker økonomisk rådgivning og hjelp og da må du komme hit, sa han. Dere har i minst et års tid hatt og har fortsatt full oversikt gitt fra min side over min økonomi ( ekstern ), over alt av inntekt og utgift til hver eneste krone, så hva mangler sånn sett? Og dere vet hva dere hele veien har gjort med min økonomi. Du og dere forholder dere ikke adekvat til dette og dokumenterer ut fra en ikke reell og ikke mulig virkelighet. Og det er både lett og tydelig å se og avslører seg selv. Hva er konsekvensen og hensikten? Å skade, å drepe, å til-intetgjøre? Eller hva? Jeg fikk ikke noe svar. Og du skryter kanskje av at du behandler andre mennesker som meg og også verre? Er det skadefro mordere som gjør slikt, eller hva og hvorfor og hva er hensikten?
   Han la på telefonen. Samtalen bare sånn omtrentlig gjengitt her fra min side. Jeg tviler på at han kommer til å besinne seg eller beskikke seg med det første. Han vet hva som forventes av ham fra annet hold. Han befinner seg tydelig nok i en sinnsforvirret omklamret verden. Med den makt og myndighet han har og er gitt farlig for mange andre.
   En av de "nyttige idioter" som de kriminelle nøkkel-personene skyver foran seg. Han tjener de og gjør karriære og blir selv en av nøkkel-personene.
   Tragisk. Og farlig. Livs-farlig.
   Og hva gjør jeg så nu?
   Ikke mye jeg kan gjøre.
   Tilsiktet fra de kriminelle sin side. Og de støtter hverandre. Og mere ond-sinnede og krigerske og redde for å bli avslørt eller for å virke dumme blir de ofte hvis en klager eller protesterer eller sier noe de ikke liker å høre.

   Jeg skriver iallfall nu en oppdatert melding til Sivilombudsmannen om dette ( ekstern ).
   For ordens skyld.

---
---

   Jeg telefonerte efterpå i dag, omkring klokken 12.30 til Gulating lagmannsrett (avdeling Bergen) for også der å efterspørre anke-Tilsvaret ( ekstern ). De har nettopp fått inn saken og saksbehandler Linda Moen (tlf. 55699556) var ikke til stede og har antagligvis ikke sett på saken enda. Det ble sagt og foreslått at jeg kan telefonere henne utpå dagen i morgen.

---
---

   Tilsvaret fra Trude ankom med posten fra hennes advokat i eftermiddag ( ekstern ).
   Innholdet som forventet. God-dag-mann-økseskaft og å stryke katten med hårene.
   Selve innholdet går i sin helhet slik:

   "Det vises til Rune Leander Hansens anke til Gulating lagmannsrett datert 11.01.11 ( ekstern ) samt rettens brev av 18.01.11 med tilsvarsfrist tre uker etter mottakelsen 21.01.11 ( ekstern ). / Til anken skal det ikke bemerkes annet enn at det vises til tingrettens dom av 08.12.10 ( ekstern ) som en oppfatter som korrekt både med hensyn til saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Trude Monica Hansen kan ikke se at noe av det som anføres i anken tilsier en endret vurdering av spørsmålet om daglig omsorg og samvær for partenes mindreårige barn. / Det synes etter dette klart at anken ikke vil føre frem, og at den derfor bør nektes fremmet etter tvl § 29-13 annet ledd. / Det nedlegges etter dette slik / påstand / 1. Anken nektes fremmet. / 2. Begjæring om midlertidig avgjørelse etter bl § 60 tas ikke til følge. / 3. Rune Leander Hansen erstatter Trude Monica Hansen/det offentliges saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn. / Haugesund, 24.01. 11 / Odd Arild Helland  (( + underskrift )) / advokat / Tilsvar sendes Haugaland tingrett i 1-ett- eksemplar, 1-ett- eksemplar sendes direkte til Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd."

---

   Mitt Anke-skriv fra 11.01. 2011 ( ekstern ) blandt annet nu iøvrig snart ferdig oversatt til engelsk ( ekstern ).

---
---

   Bettina Evensen, 01.02. 2011:
   Staten er også "ufeilbarlig". = Kan ikke innrømme at den gjør feil.
   For noe vanvittig vrøvl. Det er altså bedre at tusener av mennesker går til grunne, enn at de som forventes å skulle gå foran , som et godt eksempel, rydder opp i rekkene, og gjær rett, det de har "kommet til skade for" å gjøre galt? Vi får gjøre som Egypterne; Storme de som undertrykker og torturerer.

---
---

   Marius Reikerås, 31.01. 2011:

   Det er så mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at politikerne snarest bør etablere en uavhengig justismordkommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det tilnærmet umulig å reparere et justismord.

*

   Johanne Almli:
   Enig!!!! På tide at det kommer ja.

   Stig Stellander:
   Rreparere et justismord...

   Eileen Rørdal:
   ikke et øyeblikk for tidlig at et slikt forslag kommer

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Bare å opprette det Marius, trenger du sekretær så ring meg ;D

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Organisasjoner ..

   Johanne Almli:
   Kommisjonen BØR IKKE bestå av politikere!!

   Stig Eie:
   Det foregår jo ikke justismord i Norge idag!

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Jeg håper det der var sarkasme..

   Stig Stellander:
   Hvis en kommisjon skal nedsettes, hadde jeg foretrukket FN til å begynne med, bare navnet får advokater, dommere osv til å skjelve. I de seinere år har FN`s menneskerettesorganisasjon kritisert Norge gang på gang ang brudd på menneskerettigheter, så jeg hadde foretrukke de.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   HAHAHA FN! hva skal de gjøre? Stå og se på uten mulighet til å gripe inn? Latterlig.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Skrive et brev og forklare hvor sinte de er ? :P

   Kristin Brataas:
   En kommisjon kan ikke bestå av politikere, offentlig ansatte, byråkrater og aktører med tilknytning til myndighetene,
   En jusitismordkommisjion må nødvendigvis bestå av sivile borgere.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   jeg melder meg frivillig til det og :P jeg kan bruke hele døgnet på å lese saker jeg.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Vist det blir opprettet noe blir det lignende som SPESIALENHETEN og da blir det ennå verre. Og justismorderene blir ennå mer styrket

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Pasietforeningen ved UNNI VEIERØD er en slik innstans

   Stig Stellander:
   Tommy TheDragon Jacobsen FN har nok litt mer å si enn det du mener, men ok. Norske domstoler har ennå tilgode å høre på de.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Stig : Hver eneste jævla diktator i verden ler av FN, overgripere mot sivilbefolkningen ler av dem i konfliktområder, de har en "observerende" part, og that's it, hva kan de i realiteten gjøre annet en å anmode/formane eller peke en finger på? De kan ikke gjøre en dritt med noenting.

   Undis Hansen:
   Liker...liker ikke.. Tør nesten ikke si at jeg fikk litt gorgon vaktmesters, "reparere".....
   http://www.youtube.com/watch?v=-3KSxSovTHQ
   Tanken er god. Men så vil man jo se til historien... Og jeg er fælt redd for at det blir kniving om plassene i den høyst-ærede rette-tinget.
   Hvor mange saker vil en slik domstol måtte ha plass til i løpet av ett år, og hvem skal ha bevisbyrden ?
   Jeg vil i første omgang vite litt mer før jeg kan mene noe på ordentlig...

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Er det noen som er flink å tegne eller vet om noen ? Ville ha tegnet en voldsoppvisning av politiet mens barn var tilskuere, skal legge tegningen ut.........

   Jarle Johansen:
   En Justismordkommisjon hadde sikert ikke vert avveien, men skal politikerne opprette den blir den sikkert så byråkratisk og stivbent at vi ingen nytte vil ha av den.. Jeg har hale det norske byråkratiet i vrangstrupen for lengst..

   Kai Rudi Schantz:
   Justismord gjøres mulig for dommere å gi både bevist og ubevist ved de manglende rettsikkerhetsprinsipper man har pålagt domstolene å etterfølge.. i stedet har man dommere med uinskrenket makt til valg som ikke ssikkres ved noe kontrol av domerens metoder eller krav til prøving av riktigheten av et faktum dommeren legger til grunn.. ikke krav til selv den minste prøving av lmed logiske metoder som ville sikret noe så viktig som at faktum valgt ikke er i direkte logisk konflikt med sanheteten. Dette totale totale fravær av innebygde rettsikerhetskrav som skal fange opp slike feil om dette blir gjort.. eller som vil sikre kvalitetn på domsgrunnlaget eller fange neslutninger som er farget av bias og ikke objektiv vurdering med krav om metoderbrukt av dommeren.. Det er ingen skriftlig refferat gjort av norske rettsaker (stenografi som ville kunne fange opp om dommer har glemt eller gjengir mangelfult hva dsom har blitt gitt retten av vitner og partene), ingen innebygd kontroll systemer som ville fange oppe feil av dommeren, ingen klare regler for metode og etterprøving av dommeren valgte premisser eller krav til kritiskk prøving av de beviser dommeren velger å være fakta.. selv ikke rett til å skriftlig kunne motgå en sakkyndig rapport for å kunne belyse fakta feil i denne er gitt som krav til dommere å skulle muligjøre den andre parten.. da har man ingen rett til kontradiksjon på de påstander som der blir presentert.. Retten til kontadiksjon er grunnleggende for i det hele tatt skulle kunne hevde at det gjøres en rettsbehandling av en sak.. men i norge er ikke dette sikret å skulle bli gitt.. så i Norge er det dermed ingen kontrol av hva som presenteres som faktum eller at dette er engang etterprøvet mec metoder som sikrer riktigheten av faktum valgt.. !

   Torbjørn Haugen:
   Our King is presently a hostage of events beyond his control and he needs us to wake up. One man even the king cannot save a Nation from disaster but a Nation of patriots can save a State from infiltration.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   God save the king.

   Bettina Evensen:
   Man kan, derimot, skvise gørra ut av motparten, til den eller de innrømmer sine .... vi kaller det "feil", for å gi dem den "reasonable doubt" de burde sørget for å gi oss.

   Bjorn Ursfjord:
   Marius: Quis custodiet ipsos custodes?

   Joan Myhre:
   Ekstremt få i norsk dommerstand ønsker å prosedere på EMK fordi de ikke ønsker å sette seg opp imot systemet og i tillegg ikke orker å sette seg inn i ennå et lovverk. SKREMMENDE. jEG ER HELT ENIG MED MARIUS, MØTER DU EN ADVOKAT SOM IKKE KAN EMK OG IKKE VIL PROSERDER PÅ EMK, SÅ SKRIFT ADVOKAT.

   Bjorn Ursfjord:
   Dommerstanden prosederer ikke, det er det partene som gjør. Hvis forsvarerne gjør det, og det gjør de av og til, så kan dommerne likevel tillate seg å se bort fra EMK fordi de vet at dommen først må helt til høyesterett før den kan behandles i Strasbourg. Det vi trenger er en norsk EMK-rett, helt uavhengig av resten av rettsystemet, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker de blir forelagt. Da ville omtrent samtlige statsråder de siste 30 år fått harde fengselsstraffer, enten der eller i Strasbourg.

   
---
---
   Kristin Brataas:
   Dersom politikere ikke kan gripe inn i enkeltsaker, å avverge offentlige overgrep eller rette opp i enkeltesaker der overgrep er begått så har vi ganske enkelt og greit ikke bruk for den enkelte politiker.
   Politikerne får individuelle stemmer og da skal dem klare å gripe inn i individuelle saker.
---
---
   Rune L. Hansen, 01.02. 2011:
   De snakker og oppfører seg som om barn og foreldre er verdiløst søppel.
   (Bortsett fra som handels-vare.)
   For oss er det fullstendig annerledes.

   Annina Karlsson:
   Du har ratt ,skulle inte klara och ta betalt for att sno dina barn holla dem ifron dej. Se fortvivlan och vara dov.Se hur sorgen bryter ner individer gong po gong. I simrishamn finns det en socialsekreterare som sa till ett barn nar det var 18 or och lamnades po gatan efter livslong omsorg fron socialen. (Ja fron bloj oldern.) Du duger inte till annat en fangelse eller sjalvmord. Samma socialsekreterare stal min dotter och hota mej att de skulle tvongsomhanderta dem om jag inte lamna dem frivilligt.

   
---
---
   De norske olje-sjeikene som sitter bortgjemt et stykke bak spakene, nøkkel-personene og de "nyttige idiotene" i den rådende offentlige forvaltning, er veldig utrolig meget grådige og hensynsløse.
---
---
    Menneskerettighetene er "upopulære" i Norge. De med dårlig samvittighet og mye å skjule i den offentlige forvaltning er mange.
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2011:
   "Når det gjelder alminnelige valg, må det bemerkes at særlig i store stater er det nødvendigvis slik at avgivelsen av den enkelte stemme blir relativt likegyldig, siden den har en ubetydelig virkning på grunn av den store mengden; og uansett hvor høyt stemmeretten blir verdsatt, vil noen av de stemmeberettigede la være å bruke den. På den måten kan slike institutter få den motsatte virkningen av hva som var meningen, og valget kan bli til fordel for noen få, et parti eller særegne, tilfeldige interesser, noe som nettopp skulle nøytraliseres."
   - Fra GEF Hegels (1770-1831) bok "Rettsfilosofien" ("Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse") - iøvrig en grotesk bok.

---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 01.02. 2011:
   Ikke bare fordømmer vi andre, men vi er flinke til å fordømme oss selv også, av frykt for hva andre skal si om oss................ hvorfor gjør vi det?????

---
---

   Yven Nordli, 01.02. 2011:
   JUSTICE....LIVET BLIR IKKE DET SAMME UTEN!!

---
---

   
Montesquieu:
   De unødvendige lover svekker de nødvendige.

---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2011:

   Av Marianne Haslev Skånland
   "Rettsapparatets fallitt
   Selve rettsbehandlingen av barnevernssaker er imidlertid det verste.
   En sjelden, sjelden gang treffer barnevernsofre på dommere og meddommere som ikke er forhåndsprogrammert til å la barnevernet få sin vilje. I nesten alle barnevernssaker er imidlertid resultatet gitt, selve saksbehandlingen og rettsprosessen er kun en ferniss"

   Marianne H Walle:
   skulle klage på et vedtak, men fikk nå vite at klage instansen er fylkesmannen. den mannen som ikke har skjønt hva saken handler om. Det er også en feil. Man kan ikke klage til den som er med å gi godkjenning til vedtak. Man må kunne klage til noen utenom. Detter burde selv små barn kunne forstå. Vedder på at femåringer som ble fortalt om dette systmet ville forstå at det er IKKE RETTFERDIG

   Bente Hedqvist:
   Hvis du ikke får skikkelig behandling av klagen din hos Fylkesmannen, må du klage til Sivilombudsmannen etterpå.
   http://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO

   Bente Hedqvist:
   http://www.sivilombudsmannen.no/klage/

   Marianne H Walle:
   tusen takk. kan jeg klage til begge på en gang? for jeg er lei av denne saken og vil ha hele barnevernet på mitt sted gransket for hele saken. Det kan vel sivilombudsmannen gjøre. fikk allerede et avslag på klage fra Fylkesmannen på noe som skjedde tidligere i saken. Og ser ikke egentlig at det er noe vits i å klage dit en gang til på noe nytt. Jeg sender til begge

   Irene Børresen:
   Sivilombudsmannen gransker ikke barnevernet. Han påviser feil i forvaltningen. Men han har mange saker som går mot Fylkesnemder etc, så det er bare å gå igang.

   Liv Beathe Hauger:
   Rettsbehandlingen er slik også i varslingssaker.

   Marianne H Walle:
   uff. vi trenger en menneskerettighetsdomstol eller et menneskerettighetsombud i Norge. SNAREST

   Bente Hedqvist:
   Her ser du noen klager de har hatt i barnevernsaker. Du kan jo se om du finner noen som har fellestrekk med din sak.  Hvis det er mer enn ett år siden Fylkesmannen skrev svar til deg, bør du klage til Fylkesmannen en gang til, for ellers bruker Sivilombudsmannen foreldelsesfristen som er ett år siden forvaltningen svarte deg.
   http://www.sivilombudsmannen.no/soek/category14.html?categoryID=14&articlesearchstring=barnevern&articlesearchcategoryid=214

   Roy Ove Svarstad:
   Ikke overraskende er barnevernet nærmest de eneste som har nådd frem med klage på dommere.
   http://familiestiftelsen.no/node/14548

   Rune L. Hansen:
   Omtrent det kriminelle samme er tilfelle hva angår såkalte "barnefordelingssaker" også, og i mange forskjellige andre slags saker. Alt og det meste er motsatt lov og rett, og motsatt menneskelighet.

   
---
---

   Trygve Einar kom her i dag for å reparere mere på døren og for å kjøpe dagligvarer for meg underveis.
   Dermed ble det i dag en ny forsyning med melk, brød, fiskekaker og tobakk, og en pakke med potetgull.
   Slikt noe ikke siden sist han var her, 21.01. 2011. Selv har jeg ikke vært og handlet eller vært hjemmenfra siden 06.01. 2011.
   Fra NAV sin side jo bare full trakassering, verre og verre ( ekstern ).

---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2011:

   Utplyndringen, trakasseringen og torturen overfor meg og barna pågår kontinuerlig videre og videre og jeg har for mitt vedkommende veldig små sjangser for å kunne motstå ødeleggelsene og utplyndringen mere enn kort tid videre. Både jeg og de angjeldende barna er fullstendig uforskyld i dette.
   Særlig siden barna ble kidnappet 03. april 2008 har det vært og er det en intenst og kontinuerlig pågående spissrot-gang og et kappløp med tiden for å få bragt barna hjem igjen, for å beskytte barna og våre liv og for ikke å miste hverandre, men for å få være glad i hverandre og leve sammen slik vår mening er og vår vilje og vårt ønske er. I steden for å få hjelp til dette fra representanter for den norske stats myndigheter har vi blitt motarbeidet slik jeg forteller om og dokumenterer og enda både jeg og barna kan fortelle mere om.
   Både jeg og barna satte vår lit til at norske myndigheter og lov og rett og menneskelighet måtte bringe barna hjem igjen, men til vår mere og mere forskrekkelse har det motsatte skjedd.
   Mitt arbeide for å få bragt barna hjem igjen har kontinuerlig pågående bestått i å skriftlig be norske myndigheter om ikke mere å forurette oss, samt i å ivareta all dokumentasjon og å dokumentere alt som skjer. Alltid og hele veien skriftlig, åpenhjertig og offentlig overfor norske myndigheter og det norske folk. Og i solidaritet med alle andre som har opplevd den samme og lignende uhyre urett. Og det er fra representanter for både norske, svenske og danske og visse andre lands myndigheter sin side veldig mange - i uhyre grove justismord.
   Det har vært veldig vanskelig og smertelig å holde ut så lenge. Og også å se og å bevitne så mange andre lidende barn og foreldre i samme og lignende situasjon. Veldig mange og veldig vanskelig. Og veldig mange overlever ikke lenge den uhyre uretten.
   Det går på så forskjellige vis mot slutten for meg og mine barn sitt vedkommende. Og veldig mye har underveis blitt ødelagt av de som forurettet oss og lar seg ikke mere reparere.
   Fullstendig uforskyldt, gjennom direkte økonomisk trakassering fra retten, NAV og Statens Innkrevingssentral er de nu i ferd med å til-intetgjøre vårt hjemsted, våre eiendeler og mitt liv. Det er blandt annet også slik de dreper. De stadig pågående angrepene fra de synes som å være tilsiktet å ha til-intetgjort vårt hjemsted og våre eiendeler og mitt liv omtrentlig i mars måned 2011.
   Det haster veldig å få stoppet alt dette av kriminell galskap.

   Barn er bortimot fullstendig rettsløse i Norge. Og foreldre også når og hvis de blir angrepet av visse mennesker.

---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. februar 2011, Vinberget:

   Himmelen hvitlig, grålig og blålig her ute klokken 08.30 og 2 pluss-grader Celsius. Noe regn utover dagen og kvelden og omtrent 2 pluss-grader.
---
   Jeg avsender
til Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt i dag ca. klokken 10.20 pr. telefax og e-post et brev angående gjenopprettelse og erstatning ( ekstern ) i sammenheng med min politi-anmeldelse ( ekstern ).
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2011:

   De snakker og oppfører seg som om barn og foreldre er verdiløst søppel.
   (Bortsett fra som handels-vare.)
   For oss er det fullstendig annerledes.

*

   Annina Karlsson:
   Du har ratt ,skulle inte klara och ta betalt for att sno dina barn holla dem ifron dej. Se fortvivlan och vara dov.Se hur sorgen bryter ner individer gong po gong. I simrishamn finns det en socialsekreterare som sa till ett barn nar det var 18 or och lamnades po gatan efter livslong omsorg fron socialen. (Ja fron bloj oldern.) Du duger inte till annat en fangelse eller sjalvmord. Samma socialsekreterare stal min dotter och hota mej att de skulle tvongsomhanderta dem om jag inte lamna dem frivilligt.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Dette er vond lesning, men ikke noe nytt. Det som bekymrer meg er at det er så maonge mennesker som er onde til sinns. Som gjør andre mennesker vondt med vilje. Og en annen ting: Storting of regjering oppfører seg som om problemene ikke finns. Hvorfor Se også på Nav generelt of innkrevningetatene. Mennesker betyr ingenting, enda de er satt til å hjelpe mennesker. De er årsaken til at mange tar selvmord pga dette.

   Rune L. Hansen:
   "Selvmord" som egentlig er mord.
   Og "naturlig død" og "død som følge av sykdom" etc., som egentlig er død som følge av terror, trakassering, tortur og utplyndring.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Omtrent det kriminelle samme er tilfelle hva angår såkalte "barnefordelingssaker" også, og i mange forskjellige andre slags saker. Alt og det meste er motsatt lov og rett, og motsatt menneskelighet.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   For barnas skyld ! ! ! ! ! ! Som om de virkelig er opptatt av det !? Dette er et hjernevaska pakk ,fra først til sist ,basta..... ! Skam deg Norge ,for uretten som blir begått av selveste rettsapparatet som skal være familieenhetens beskyttende arm. Alle ansvarlige er imune og usynlige og uten vilje til å stå frem i lyset ......! Hva har vi med slikt å gjøre i lille vakre Norge da ..Ingenting . Rydd opp skandalen etter dere ,før vi selv tar spaden i egne hender.....!

   Torbjørn Haugen:
   En meget kjent sak er Adele Johansen som i 1989 henvendte seg til Sentrum Sosialkontor/ barnevern i Bergen med ønske om å få hjelp for seg og sin 12 årige sønn. Etter noen omganger med nevnte kontor, fikk hun istedet beskjed om å avlevere sønnen til barnevernet. Hun tar med seg sønnen og prøver å rømme til Oslo med toget, men de blir innhentet av politi og barnevern. Gutten gjør motstand, og politimannen trår da på gutten og gir han en varig ryggskade. Denne gutten blir så sperret inne på psykiatrisk avdeling slik at han ikke skal rømme til sin mor.
   Etter denne episoden blir han sendt til Bønesskogen barnehjem hvor han etter en stund flykter til sin mor. De går da i dekning en stund for at barnevernet ikke på nytt skal få tak i gutten. I mellomtiden fikk Adele en datter - Signe Malene - og trodde seg trygg fra Bergen barnevern, ettersom dette barnet ble født i Oslo. Røa barnevernskontor tvangsfjerner imidlertid datteren bare noen få dager etter fødselen. Gjennom adskillige rettsrunder blir Signe Malene bortadoptert, til tross for at hele 10 sakkyndige vitner - på vegne av moren - kunne påvise at det hele var løgnaktige påstander fra barnevernets side.
   Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast at Norge brøt menneskerettighetene i 1989 da Adele Johansen mistet sitt foreldreansvar og samværsretten for sitt nyfødte barn. Jusprofessor Carl August Fleischer gir Adele Johansen medhold og uttaler at det er tydelig at norske myndigheter overhodet ikke respekterer EMD når foreldreansvaret ikke overføres til moren.    I en del dom (6 stemmer mot 1) bestemmer Borgarting lagmannsrett at barnet skal adopteres til fosterforeldrene, som på dette tidspunkt har skilt lag.
   I en hemmeligstemplet og delt dom (2 stemmer mot 1) har Oslo byrett kommet fram til at adopsjon skal bli tillatt, noe Fylkesnemnda og Fylkesmannen har gitt samtykke til. Datteren har mange ganger uttrykt ønske at hun vil ha kontakt med sin mor, men barnevernet og fosterforeldrene har hele tiden boikottet hennes ønsker, noe som er helt vanlig i slike situasjoner.
   Hvem som har gitt denne makten til en etat som tydeligvis setter seg over absolutt alle lover som Norges Grunnlov, Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene? I forbindelse med saken til Adele Johansen, som er ett skrekkeksempel, er det meget tydelig at ikke engang Menneskerettighetsdomstolen blir respektert i Norge. STAKKARS BARN!

   Aina Viola Larsen:
   Tenk at Ondskap skal få ødelegge barn ,og båndene til sine foreldre. Dette må være djevlens sine disipler i sort kappe som gjør slikt mot barn.

   Arild Holta:
   Alle som sliter med bv burde bruker dager på å lese seg opp på Marianne Haslev Skånland på nett. Bruk Google. Søk f.eks hele navnet eller...
   "Marianne Skånland"
   "MH Skånland"
   "M Skånland"
   ...Ta med hermetegnene i søkene.

   Erling Minotti Krange:
   I USA, Canada og Storbritannia er det egne domstoler som behandler familiesaker, menneskerettigheter etc. Under er et lite utvalg av slike domstoler. En kan undre seg over uvilligheten til å opprette lignende domstoler i Norge. Kanskje redselen for en massiv avsløring av offentlige overgrep?
   http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/family/index.htm
   http://www.chrt-tcdp.gc.ca/NS/index-eng.asp
   http://www.courts.ns.ca/general/resource_docs/family_court_act.pdf
   http://www.nycourts.gov/courts/nyc/family/index.shtml

   Marius Reikerås:
   Ta med Tyskland også, Erling. Pluss en rekke andre land rundt om i verden.

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 02.02. 2011:
   De sakkyndige psykologene opptrer ofte som rettens godt betalte lakaier og kilde til å kunne på etterspørsel eller av egen lyst snu virkligheten på hodet slik at retten ikke er bundet av de faktiske forhold i saken, men nå kan bruke den sakkyndige sin rapport som grunnlaget for dom i saken. Dette er selvsagt en oppskift på å gi urett og justismord.

---
---

   Anbragte børn, 02.02. 2011:
   Jeg foreslår en besparelse på 15 milliarder+ om året, hjemgiv alle børn undtagen dem der absolut ikke kan hjemgives grundet kriminelle overgreb..- her må resten af familierne træde til.

---
---

   Arild Holta, 02.02. 2011:

   Reidar Hjermann vil sensurere media - igjen!
   Reidar Hjermann skjønner ikke hvordan demokratiske land virker. Publisering er nødvendig for å hindre gjenntagelser, og for å få frem hvor grovt det såkalte barnevernet bommer. Nå vil han begrense pressen i den pågående Alvdal-saken. Om ikk...

*

   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Stå på! 

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Kan de bli mer sensurerte?

   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Virker for meg som at det viktigste er å beskytte seg selv og sine, fremfor å faktisk få gjort det som skal gjøres. Dette fører jo ikke til noen endring, snarere så blir det enda mer komplex problem, dersom man skal ta hensyn til personene som jobber, som faktisk har valgt denne jobben. Straks de kommer på defansiven, så er det jord og himmel i bevegelse for at ikke dem skal lide. Virker jo helt mot sin hensikt. Vi har jo ikke militær for å beskytte det militære.

   Liv Marit Bakke:
   Det stinker lang vei at slike overgrep er om å gjøre å dysse ned fordi flere slike overgrepssaker står i kø og dem frykter hvem, hva, hvor som blir avslørt neste gang. Hjermann selv kansje?

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Den likte jeg Liv Marit :-) har kun sett en setning i Alvdal saken om at denne tiltalte moren hadde en venninne som jobbet i bv, og som hun sa fra til selv for flere år siden.

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt 

   Liv Marit Bakke:
   Det er et ordtak som sier: På seg selv kjenner man andre. Å det er tydelig at Hjermann kjenner alle andre på seg selv her.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Grunnen til at bv oppretter falske sexmissbruk anklager, er for at de vet at det ikke stemmer og dermed ikke kan bli avslørt av noe nettverk (som ikke finnes i falske saker). Grunnen til at de driter i og holder seg unna reelle saker, er for at da er faren stor for at de selv blir dradd inn og tatt med buksa nede (bokstavlig talt). Pluss at grunnene til begge deler beror på perversitet og psykopati. Hadde det vært opp til barneombud, bv og deres allierte.......så hadde pedofili og incest vært lov. Tro meg!

   Liv Marit Bakke:
   Helt sannt Bobbo.

   Arild Holta:
   Mye har jo opphav i 68-ernes fri sex-bevegelse. Som igjen befridde homsene. Dagens maktelite har to favorittgrupper. Den ene er de befridde homsene, som nå skal få utdelt de biologiske familienes barn. (Den andre er muslimene). Det er altså en sjelden stor sexfiksering.
   Så at det er en overopphopning av oversexuelle og perverse blandt dem, er nok realistisk å tro. Det må jo være en av historiens mest sexfikserte bevegelser.
   Denne bevegelsen er det som har oppfunnet idéen om at det er helt vanlig med en masse sex mellom medlemmene i biologiske familier. Det er nok ikke normalen, men på seg selv kjenner de enkle sjeler de andre.
   Men vi bør vel være forsiktige med å nevne navn, for ikke å bli kastet ut av Facebook. Skulle man bli kastet ut, så kan man jo forsøke forumet jeg driver... 

   Kai Rudi Schantz:
   Når de fire statsmakter i Norge er inhabile og kompromitterte i større eller mindre grad, er det godt å ha en ny femte statsmakt å støtte seg til. Nemlig Internett! Selvsagt vil da denne trussel fjernes av staten og for å legimitere denne sensuren så bruker staten samme manipulerings metoder som alltid.

   Øyvind Bremnes:
   Barnefjernere er som oftest hentet blant samfunnets bunnskrap, noe som gjør dem sårbare for bakgrunnssjekk. Her i Vågan hadde vi en saksbehandler som måtte slutte etter at det kom fram at hun holdt til i ruskriminelle miljø (med status søppelnarkoman). Det neste tilfellet skulle bli barnevernssjef i fjor høst, men etter at jeg ved et uhell la ut hans bakgrunn med pedofil adferd - så trakk han søknaden...

   Alf Olav Eikemo:
   Burde ikke Hjarmann byttes ut med en som skjønner noe....?

   Rune L. Hansen:
   Vitsen er at de skal være onde og falske nok. Det er slik Norge nu er ofte slike kvalifikasjoner som gir karriære, og som f.eks. kan gjøre noen egnet for jobben som Barneombud.

   Rune L. Hansen:
   Perverse nok ... bakenfor kulissene og fasadene ...

   Øyvind Bremnes:
   Han skulle egentlig vært brukt som gjødsel, men miljøverndepartementet sa blankt nei- noe med forgiftning av jordsmonnet...

   
---
---
   
   Bobbo Angel Wings Børtinghus, 02.02. 2011:

   Hadde det vært opp til barneombud, bv og deres allierte.......så hadde pedofili og incest vært lov. Tro meg!

*
   Angel Wings Børtinghus:
   Grunnen til at bv oppretter falske sexmissbruk anklager, er for at de vet at det ikke stemmer og dermed ikke kan bli avslørt av noe nettverk (som ikke finnes i falske saker). Grunnen til at de driter i og holder seg unna reelle saker, er for at da er faren stor for at de selv blir dradd inn og tatt med buksa nede (bokstavlig talt). Pluss at grunnene til begge deler beror på perversitet og psykopati. Hadde det vært opp til barneombud, bv og deres allierte.......så hadde pedofili og incest vært lov. Tro meg!

   Annina Karlsson:
   Va!! Ar det inte och ta i ar det so illa??

   Rune L. Hansen:
   Mere enn tror deg! Og "barnevernet" og deres med-spillere tror iøvrig mye rart er lov og rett!


   Rune L. Hansen:  
   Veldig så veldig mildt sagt!

   Annina Karlsson:
   Det jag har sett nar jag tittat i profiler ar att de som jobbar med barn verkar gilla sjuk dresyr,makt och ser ner po andra.En pappa som jobba som jourfamilj hadde konstiga sidor som fick mej och tanka po nogon valdigt forvriden sjuk manniska. Och i Sverige har det ju varit skandal med regeringen som gick till prostituerade forut.

   Janet Åkerlund:
   Var det inte bara en som hade gått till prostituerade bland dem i regeringen? Eller har jag missat något nu?

   Annina Karlsson:
   De va vel flera och de va just utsatta flickor. De tystades ju ner for rikets sakerhet so vem vet hur mycket det finns under ytan idag.

   Berit Mikalsen:
   Som ei bv ansatt sa, Det er lov å juge for barnets beste....Å dermed falskt anklaga hun i retten,under ed foreldrene for å ligge med barnet ,.... Hovedgrunne, foreldrene hadde lkke mye nettverk å var fattigere enn fosterforeldre!!!

   Berit Mikalsen:
   Så noe av det verste en kan gjøre, er å oppsøke den etaten, om hjelp, feks til bolig,handicappet barn, råd og veiledning, om en ikke er rik, har kjemp-kjempe bra nettverk,

   Berit Mikalsen:
   Men selv om en har det.... hevn fra en kolega, velmenende hjelp till ett sykt/ handicappet barn,kan være nok....At en eller annea tror det faktisk kann være god hjelp, støtte og gode råd å få der.... men så kommer en feks. ut for en ansatt som ikke skyr noen midler i å tjene mest mulig, på splitt, hersk, ødelegge, påsette familiemedlemmer diverse påtvugne diagnoser... gjerne under vold trussler, overfall.... for dermed å fjerne barnet,og eller barna.....å tjene ekstra penger på å ta saken til retten !!!!

   Annina Karlsson:
   Socialsekreteraren titta po mina barn offta och sa att de var so vackra och uppforde sej so fint. Socialen fick fina vittsord om att mina barn var renliga och duchade sjalvmant hos en familj dar de var. Men so bytte socialen plats for barnen utan att nogon annan ville det . Varken jag eller de som hadde flickorna eller flickorna sjalva. Socialen ljog och sa att de inte ville ha barna mer men det var inte sant. For de gora so??? De fick grotandes flytta. Nar fosterforaldrarnas barn var elaka och minabarn klaga. Sa soc att de bara var avundsjuka, for de var so fina och hadde so fina frisyrer, och snygga klader. Men i slutandan skulle de inte fo komma hem for de postog helt plotsligt tvart om. De var i behov av renlighetstraning. Skulle inte fo komma hem. Konstigt nog var mina barn kapabla och betrodda att holla rent i stall med djur och rykta husets hastar. I stort sett dagligen. Och det ingick i nogon sorts behandling av mina barn sa de. De skulle vara terapi. Barna ville bara hem och tjatade po soc ,de svara att ni kan glomma eran vilja. Alsta flickan fick doligt imunforsvar och alergisk mot hundar dar. Man avlade hastar hundar kaniner och marsvin m,m. Det var so komiskt mina barn klaga till mej att familjen var skitaktig. Att de inte fick egna rena badhandukar tex. Famijens hygien var snarare inte i den standard som mina flickor var vana med. Det blir ju en massa krockar nar barn ska runt i olika hem. Tur som var hadde inte denna familj so mycke djur so de var inte so mycket jobb. I grangorden fanns forslavade fosterbarn sa min dotter till mej. 

   Berit Mikalsen:
   Som en såkalt *ærlig* advokat sa til klienten sin..... Barne vernet, kan gjøre hva de vill!!!
   Å de har lov till hva de vill, å kan bestemme hva de vill, Derfor må en kalibirere med dem......Sa han videre------ Å fjernet dermed klientens muligheter till å ha vitner, åpen sak, positive skussmål, vitnesbyrd, osv....

   Berit Mikalsen:
   Selfølgelig kan kan ikke b v gjøre hva de vill!! MEN HVEM STOPPER DEM? NÅR DE TILOGMED BRUKER SIN EGEN ADVOKAT TILL Å TRUE DOMMEREN.?? Hvem er ikke redd for å miste sine egne barn?
   Hvem tørr å fortelle denne sannheten, UTEN Å RISIKERE AT DE GJENTATTE GANGER MISTER SITT HUS Å HJEM? SIN IDENTITET, SOM OFTEST HAR DE ALLEREDE MISTA ALLT..... NOEN FLERE GANGER, MEN GREIER Å OVERLEVE MED *MAGISK OVERLEVELSES EVNE*, NOE ALLE CHRIS ANGEL!!!

   Annik Warelius:
   Nei dette tror jeg ikke noe på.barnevernet ønsker pedofile og incest,hvem kan påstå noe slikt??dette må være feil.barneværnet skal hjelpe barn!men innimellom gjør di dårlig jobb,er mange av di som ikke passer til å jobbe dær,dårlige holdninger og liten empati!!

   Berit Mikalsen:
   Du leser det i hoved teksten Annik, Bobbo påstår dette....... Hun er kjent for å være tøff å si ting rett frem.

   Berit Mikalsen:
   Så lenge folk har holdningen din Anikk,så kan kriminelle i etaten få fritt spillerom!! FOLK MÅ VPKNE, SLUTTE Å VÆRE NAIVE!!!
   Berit Mikalsen:
   VÅKNE**

   Annik Warelius:
   Om det er hennes mening betyr at det er hennes mening, OG ikke nødvendigvis sannhet..jeg kan også bruke sterke utrykk,men man skal passe seg for å spre løgner,er bedre å finne gode løsninger:-)

   Berit Mikalsen:
   WOW.Endelig!!

   Berit Mikalsen:
   Vi trenger gode løsninger.... Få høre...

   Annik Warelius:
   Berit jeg er veldig,VELDIG våken når det gjelder overgrep.har vi et barnevern som ikke fungerer må vi sørge for at det skal fungere.er mulig man må lage en helt ny etat,men værn for barn som fungerer må vi ha:-)er lett å klage på et system,verre å gjøre noe..fortell meg hvordan synes du et barnevern skal være:-)??

   Berit Mikalsen:
   Ja, hvordan lager vi en etat som kan ha noe å si for barna,rett og rettferdigbehandling gjmf, DNG, FNMKR. og som kan heve dette overfor *staten over staten*

   Berit Mikalsen:
   Er du med?

   Annik Warelius:
   Vær dag utsettes barn for overgrep i hjemmet,hvem skal hjelpe disse når overgriperne er foreldrene??visst barnevernet ikke kan hjelpe, må vi snarest finne noen som kan det.

   Berit Mikalsen:
   Barnevernet hjelper ofte Anikk, der det skjer overgrep å vold i hjemmet,...... De stempler ofte motsatt forelder i retten.... De får sine penger, beholder sin jobb..... å slipper å være redd fpr at den voldelige forelderen vill angripe å drepe dem!!!

   Berit Mikalsen:
   Resultat.....Nesten ALLTID! barna lider mer, * jo mer dem hjelper*

   Rune L. Hansen:
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge, bare en overflod av det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Skjult bak kulissene, fasadene og propagandaen.
   De som har fått faktisk hjelp i noen grad fra terrorregimet, må ikke derfor eller av noen grunn lukke øynene for terrorregimet. De er unntak. Undersøk selv! Og unntakene hverken bortforklarer eller rettferdiggjør terror-regimet eller dets såkalte barnevern.
   Det eneste som er fint med det norske såkalte barnevernet, er navnet. Og navnet og propagandaen lurer enda mange!

   Annik Warelius:
   En privatetat karnsje,så slipper man 'stat i staten syndromet'
   noe må jo fungere..kom nu med noen ideer du da, som er imot dagens bvern:-)

   Berit Mikalsen:
   Jeg er imot dagens *barnefjern*

   Rune L. Hansen:
   Norge gjennomsyres stadig mere og mere av perverse tankebaner.

   Berit Mikalsen:
   Å handlinger,trussler og vold fra kriminelle som skjuler seg i *systemet*

   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186450144709042&amp%3Bid=100000321747056&amp%3Bref=notif&amp%3Bnotif_t=wall#!/profile.php?id=100001950425325

   Rune L. Hansen:
   Hjelp er ikke det motsatte av hjelp.

   Berit Mikalsen:
   Spesifisere Rune?

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Skriv en kommentar ...tror Annik har fulgt 2% med i "bv timen". Om DU mener, har vel for farsken ikke mer rot i virkeligheten enn hva JEG mener. Ikke for å være arrogant, men jeg VET og du mener. Basta!

   Rune L. Hansen:
   Er det overgrep i hjemmet eller noe sted så er det en politi-sak, og overgriperen fjernes - ikke barnet.

   
---
   Rune L. Hansen:
   Barnerov er industri nr. 1 i Norge. Milliard-industri. "Barnevernet" er alt det motsatte av barnevern. Det er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og "barnevernet" er ikke alene om sin virksomhet. Mildt sagt.
   Og det er en kriminell og pervers virksomhet og industri. Som og har lurt og lurer mange.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. februar 2011, Vinberget:

   Grålig himmel og fukt og noe yr i luften og omkring null grader Celsius her ute klokken 10 og videre utover dagen. Utover kvelden 1 minus-grad og efter hvert nokså sterk vind.
---
   Jeg skrev og avsendte i dag formiddag et brev med tilføyelser til politi-anmeldelsen ( ekstern ).
---
---

   Annina Karlsson:
   Det galler ju och veta vilken metod man ska ta.Det ar ju ingen ide och froga sociala vad man ska gora. Inte heller en gegering som inte bryr sej. Inte heller fosterforaldrarna. De koruppta kan driva en runt och skratta ot en. De tillomed bestemmer vilken timme man for prata med sitt barn. Grovt overgrepp tycker jag. Regeringen gor nog aldrig med po en debatt om dessa missforhollanden. Ar de inte skyldiga att svara po frogor och bli stallda mot vaggen.

   Øyvind Bremnes:
   Jævelskapet kommer til å fortsette som før inntil noen skjønner at de aktuelle saksbehandlere/aktører selv, personlig & privat, må utsettes for det samme de forårsaker. Øye for øye...

   Annina Karlsson:
   Det ar nog mojligt att de kan fortsatta for att det inte finns samtal en dialog med de ansvariga.Och det moste ske i lugna former annars ar man inte ett dugg battre sjalv om man borjar utsatta dem for samma sak. Det skulle verkligen bli krig om det fanns 2 regeringar samtidigt i ett land och vipps kom den nya upp och hadde en annan domstol och behandla dem lika dant.

   Rune L. Hansen:
   Det er pr. i dag en kvalitets-sikring på det arbeidet "barnevernet" gjør. Den heter barnets, foreldrenes og samfunnets verste - i full kriminell galskap.

---
---
   Nina Kvamme:
   slik går det desverre når staten/bv får gjøre som de vil .... de tror de er 100% feilfri uansett hva galt de gjør .....
---
---

   Fortsettelse fra forleden:

   Rune L. Hansen:
   Barn er bortimot fullstendig rettsløse i Norge. Og foreldre også når og hvis de blir angrepet av visse mennesker.

   Per Lyhne:
   hej rune ... du kender lidt til min historie ... en mor mishandler sine børn fysisk og psykisk med adskillige indberetninger fra skoler, til politi, fra psykolger, forlader dem og lader dem sejle deres egen sø med en syg far, der får den fulde forældremyndighed over 6 barn (2-13 år)
   det var i 2006 ... i dag får moren hele tiden ret til at se børnene når hun vil, selvom de små ikke vil se hende for "mor er ond og hun slår", sagde den 4-årige om sidst de sås.
   alligevel indgås aftaler udenom mig med barnevernet som synes moren skal have lov at se ... dvs. fortsætte mishandling af sine børn og psykisk vold mod faren ...
   når jeg bliver vred får jeg at vide, at moren har ret til at se sine børn og skyld for at ikke at vise hensyn til børnene ved at blive vred over at aftaler indgås uden jeg bliver spurgt ....
   alt dette er bare toppen af isbjerget ...
   en mor er pr. definition den bedste forælder ... uanset hvad.
   en far er ikke at regne for noget.
   barnevernet og de sociale myndigheder eksisterer ud fra et overvintret rødstrømpeunivers og misforstået søstersolidaritet.

   Rune L. Hansen:
   Vold er en politi-sak, i forhold til Straffeloven.
   Hva mere kan eller skal du eller noen forlange eller forvente?
   Selvtekt, synsing og falske påstander i steden for lov og rett?
   ???!!!

   Per Lyhne:
   blev presset af "hensyn til børnene" ... derimod intet hensyn til en far fordi kvinderne styrer og bestemmer hvem der er bedst egnet som forældre uden at skelne til selv alvorligt belastede dokumenter om en mor som til hver en tid og uanset ... vold, alkoholisme, prostitution m.m. uanset hvad er bedre end en far og en mand ....
   har på det nærmeste mistet en datter på den "konto" som nu hader mig og elsker sin "mor" der 4 år efter at være stemplet som psykopat af flere psykologer der behandlede børnenes traumer over grov fysisk og psykisk mishandling fra den kvinde som fødte dem alligevel får sin vilje ...

   Per Lyhne:
   ps: "moren" har flere indberetninger fra skoler og til politiet ... i "samarbejde" med de sociale myndigheder i 2008 blev det besluttet at "lægge låg på sagen" for at beskytte børnene for at vidne mod deres mor i retten og opleve at hun gik ... i fængsel og kom på forsiden af aviserne.
   derfor mener "moren" nu at være "frikendt" og fri til at smadre såvel mig som børnene ...
   det mest vanvittige er, at hun ikke engang ønsker at få børnene og konsekvent har nægtet nogen form for samkvem siden hun skred fra det hele og sk.. på det hele for 4½ år siden.
   hun vil bare ikke have at jeg har dem og venter på at jeg bryder psykisk sammen efter at have kæmpet for alt jeg har kært og droppet arbejde, venner og alt andet, så "alle" inkl. mine børn kan bildes ind at det er mig der er noget galt med ...

   Rune L. Hansen:
   Barnet eier sine begge foreldre, hvor dårlige foreldre de enn er.
   Det hverken er eller skal være noen offentlig konkurranse eller krig om å være den beste forelder.
   Om det er eller blir det blir det til barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste og motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er med andre ord heller ingen konkurranse om å være god nok.

   
---
---
   Mere fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Er det overgrep i hjemmet eller noe sted så er det en politi-sak, og overgriperen fjernes - ikke barnet.

   Berit Mikalsen:
   Men hva Rune, om en kriminell fra *barne-fjernet* som utøver vold mot klienten,i deres eget hjem ..... med manipuleringer, trussler, fordereininger, kaster en ut av sitt eget hjem, overfaller osv å så henvender seg till politi, med løgner å setter politiet mot familien?

   Berit Mikalsen:
   Appropo i linken over her, Så er det fått samla folk fra politi, som er imot terroren, volden b v bruker ..... De planlegges ..... Norwegian Goverment in exile------- nb, forbehold miss-stavelser!!

   Berit Mikalsen:
   Alså DNG,FNMKR, ... mm står i fokus

   Berit Mikalsen:
   I praksis betyr det .... at en vill jobbe for at hus inkvisasjoner ikke skall vøre tillatt .... uten dom .... slik det er nå, er det mange som har fått storma husene sine, pga av hevn, synsing, fra andre ... der etaten her blitt brukt som våpen!!

   Annik Warelius:
   Huff, hørers nu helt borti helvete ut dette .. og hva er terrorregimet, den norske stat?
   Altså, så i en sak i hjemmen hvor bvernet har kommet, har di anklaget motsatt part, fordi di var redd for for den andre parten skulle drepe dem og så mottok di ... sine penger og dro hjem? er dette tilfelle hva skjer vidre i saken? blir den uskyldige dømt og den skyldige får barna og barna bor med overgriperen? om det er slik, vill ikke den skyldige bli avslørt, hvor er familie og venner i en sånn sak, og barnas vitnemål i retten? jeg nekter og tro at dette skjer hver gang barnvernet griper inn, di er dårlige i mange tilfeller men ikke så dårlige:-) skulle ønske det var lett å fjerne overgriperen eks om det var tilfelle men om du har en viss peiling vet du at di ofte må vente mange mnd både på rettsak og ev fengsling. krisesentrene i landet er overfyllte av en foreldre med barn som frykter for sitt liv .. og mange aleneforeldre med barn som oxo er overgripere, den andre part er ikke innteressert i barnet, hva med di da?

   Berit Mikalsen:
   I krisesentrene *snoker det betalte rettsprostituerte, sakjyndige, bra betalte av bv ..... for å lage rapporter mot den snille, slik sikrer de seg å ikke bli angrepet selv!!! Å de trøster seg med rapporten som *sakjyndige* At det var jo noe galt med ham eller henne ...... En raport som en saksjyndig ofte får 70 000 -130 000 kr for å utarbeide ... vanlig er 40 000 kr. pr side i en sakjynidig rapport, mot privat part ......
   Noen rettsprostituerte lver utelukkende av dette!!
   VITNE MOT PRIVAT PART!!!
   å de basserer seg på *synsingene, de falske ryktene som er skrevet ned i b v folderen* Ofte er det fult av løgner der!

   Berit Mikalsen:
   Men jo mere de tar forelder, foreldre til retten, å jo mer en får brukt sine sakjyndige till å diagnostisere foreldre, og barn, å feks andre i familien som bryter sammen under presset, jo mer penger blir bevilget till kommunene, hvert år! Å de er ikke øremerka, det betyr at kommunene selv kan bestemme hva pengene brukes till .... For flere pr tilbake ... så var det 360 000 kr. pr år, pr barn som hadde krevende diagnose ..... 240 00 pr voksne ...... det var noe mer enn 10 pr sida tror jeg ....... Hva tror du det er oppe i nå?

   Rune L. Hansen:
   Barnerov er industri nr. 1 i Norge. Milliard-industri. "Barnevernet" er alt det motsatte av barnevern. Det er barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og "barnevernet" er ikke alene om sin virksomhet. Mildt sagt.

   Berit Mikalsen:
   LØSNING....(noen?) Dersom det settes en diagnose på ett menneske/barn, så skall det også brukes for UTELUKKENDE å forbedre personens liv å helbred å daglig funksjon!!!
   Men ikke være lov å sette diagnose kun med tanke på sivilt tap for klienten!!!!
   SIVILT TAP OPPKNYTTET EN NYLIG PÅSATT DIAGNOSE SKALL VÆRE ULOVLIG.
   SIVILT TAP MED BEGRUNNELSE I DIAGNOSE ULOVLIG!!
   MEN AT KOMMUNENE DA BLIR PLIKTIGE TILL Å HJELPE ISTEDET.!!
   TVUNGNE HJELPETILTAK MÅ BANNLYSES, DA DE BLIR BRUKT TILL Å TVANGSBEHANDLE FORELDER, FORELDRE Å FJERNE BARNA,
   Midlene må være øremerka til den enkelte bruker, slik at personen som får diagnose, får mulighet till å gjenvinne funksjoner, opptrening!!!

   Annik Warelius:
   Boboo, ikke for å være arrogant, men jeg vil aldri være så arrogant, at jeg tror jeg vet den 100% fulle sannhet om noe som helst:-) jeg skjønner dere er sterkt engasjert i dette .. og mest sannsynlig har svært dårlig erfaring med bvernetaten. jeg vil ikke og kan ikke sette meg inn i hver enkelt sjebne, men har mye livsærfaring. en ting har jeg i allefall lært, man løser ingen problemer med sinne og usakelighet. å være uenige betyr ikke det samme som at man ikke kan kjempe samme sak, bare man når målet:-)

   Berit Mikalsen:
   OM EN SER IGJENNOM SAKENE TIL MANGE AV BF(BARNEFJERNETS JUSTISMORDS OFFRETS JOURNALER)
   Finner en at journalene er utrolig like, det minner om masse kopiering ...

   Berit Mikalsen:
   Anik, hva vill du si till et bf offer som kom till deg, å sa han hadde mista sitt hus, hjem, identitet, å akkurat sluppet ut av psykiatrien, forde de han var frisk ........

   Berit Mikalsen:
   kansje du ville hjulpet ham med å ta kontakt med å oppklare ting for bf? amnesty? Pressen? eller noe anna? Hva tror du hadde hjulpet?
   Rune L. Hansen:
   Og det er en kriminell og pervers virksomhet og industri. Som og har lurt og lurer mange.

   Berit Mikalsen:
   Hvem ville tror at så mye trussler, vold, krenkelser, skjuler seg bak *den fine fasaden*?

   Annik Warelius:
   Berit er enig i mye av det du sier. det er ingen problem å si noe negativt om noen, og di fleste av oss ville mulig fått en eller annen form for diagnose, om vi hadde gått til en psykolog. men hvordan lage en rettsikkerhet for barna, det er det vi må finne ut av da. å påstå at ALLE er kriminelle terrorister løser jo INGENTING:-(

   Berit Mikalsen:
   Jeg burde vite hva jeg snakker om? Jeg har jobba frivillig i amnesty i årevis, før jeg fikk barn, jeg ville ha jobbet der enda, dersom de kunne hjelpe folk innad i riket ...

   Berit Mikalsen:
   Så Bobbo har rett, sørgelig nok!

   Rune L. Hansen:
   Rettssikerhet heter lov og rett. Men ikke når kriminelle håndhever lov og rett. Og det er nettopp det som er problemet.

   Berit Mikalsen:
   Hva skall en far gjøre? om ikke rope ut *galskapen han ser* for å advare andre, Der feks det blir inbrudd i huset med påtvunget sedelighetstester av far å datter.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Men så påtar jeg meg rollen som arrogant i saken helt frivillig ....... fordi jeg har fulgt bv ganske tett i sømmene fra jeg var ca 15 år (og jeg har aldri vært noe bv barn). Er nå snart 37 år, så det begynner å bli noen års "hobbystudium". Å snakke "saklig" med noen som snakker varmt om bv, har jeg egen erfaring i at er bortkastede ord. Tror jeg har skremt bv vekk fra min slekt, flere generasjoner frem, med å være kvass, sann og dritstygg i ord :-)

   Berit Mikalsen:
   DA BLIR DET, THE ROOLERS MAKE THE ROLLS TO ROOL,
   TO TO ROOL HVOM IS THE CRIMINALS, WHOM IS THE FOOLS

   Berit Mikalsen:
   VI MÅ SNU DET!!

   Berit Mikalsen:
   HVORDAN?

   Berit Mikalsen:
   Jeg tror faktisk at folk som Rune og Bobbo har hjulpet mange till å ikke stole på etaten, å dermed har bidratt till at de har fått beholde barna sine!!!

   Berit Mikalsen:
   Hva burde de istedet gjøre mener du Annik? Istedet for å *skrike opp?*

   Annik Warelius:
   Berit og Rune, det finnes mye urettfærdighet i verden, mye!! selv er jeg engasjert i bla. pelsdyrnæring, amnesty, rusomsorg, psykiatri i både norge og globalt. jeg har gått i begravelser til venner som har tatt sitt eget liv, pga ikke fått hjelp, og vært vitne til både det ene og det andre .. mye trist .. i kirkenes hvor jeg bor, er rusmissbrukere plassert i containere .. og hær er det kaldt stort sett hele året .. jeg bor 3mil fra russland, dær sulter folk, mange plasser eller fryser ihjel fordi di har ikke penger til strøm .. og det eneste som er billig dær er vodka, barn drikker seg fulle for å glemme at di er sultne ... jeg vet om MANGE personlige tragedier .. bvernet har jeg litt erfaring med, di var stort sett mest opptatt av kaffemøter og det var ikke jeg, hehe..
   Men hat avler hat, så det er IKKE veien å gå videre.. man må finne løsninger ved god komunikasjon og respekt:-) om ikke for enkelte mennesker som ikke fortjener det, så for seg selv:-)

   Berit Mikalsen:
   Kaffimøter?

   Berit Mikalsen:
   Er det å informere, advare det samme som hat? JEG ER HELT UENIG MED DEG DER!!!

   Berit Mikalsen:
   Jeg vet om flere, om de hadde kjent feks Rune og eller Bobbo, som ville beholdt sine barn i dag, om de hadde lært å ikke stole blindt på *etaten* Å det er snakk om gode foreldre jeg mener!!!!

   Annik Warelius:
   Jeg snakker ikke varmt om barneværnet, jeg driter lang marsj i di. jeg vil bare ha noen som kan sørge for barnas sikkerhet, og det vil jo dere oxo, så da må der jo finnes noen løsninger på det. min erfaring er at folk som har personlig erfaring ... er stort sett (om di har psykisk helse) di som har god peiling på hva som i allefall ikke fungerer:-) og da er man kommet langt egentlig, da må man komme med løsninger/ideer på hva som kan fungere:-) om bv hadde stormet mitt hus og skulle tatt både di ene og andre tester, ville det blitt anmeldt og 1.side i landets aviser. skal man ha testet noen finnes frivillig oppmøte, sånn skal det iallefall fungere!

   Berit Mikalsen:
   Jeg kom med noen forslag... Noen flere?

   Berit Mikalsen:
   ‎`he he he he, ynskyld at jeg ler, men om du gjorde .... stor sjans at du selv ville blitt fremstilt som en kriminell, med blits-rein over deg!!!
   hvem tror du mange aviser er avhengig av for fungere? Også alle intektene de får av kommunene ....... fra bv, fra stillingsanonnser osv. ...

   Berit Mikalsen:
   Politiet er ansatt av komunene, komunene der råder bv fritt .... Alså flere å flere kriminelle innad der ... DETTE SA SELV FELER POLITIFOLK JEG SNAKKA MED ....

   Berit Mikalsen:
   FLERE* 

   Berit Mikalsen:
   Hvorfor tror du at mange politifolk selv begynner å *skrike opp*?

   Annik Warelius:
   Neida,å innformere og advare er langt ifra d samme som hat.ja kaffemøter,spurte di om hjelp til noe, men det måtte diskuteres i minst 20 kaffemøter så jeg ga opp hele greia:-) vet om folk som har fått hjelp til bil, ferie mm av bv, så di gjør jo noe bra da .. nu tar jeg kveld.var hyggelig å prate med deg selv om temaet er vanskelig og trist.

   Berit Mikalsen:
   En samtale med en politibetjent å ett jusismord-offer ....
   Som fortalte om hvordan alt var blitt vrengt å forvridd mot henne, og hvordan hun hadde mista barnet sitt .. å hvor urettferdig å grusomt dette var, og spørr så om tips hva hun skall gjøre
   Så sier betjenten ... vet du hva vi synes er ille? Vet du hva vi synes er helt forferdelig? Det er når vi vet det har funnet sted justismord, å så med den kunnskapen får beordret å gå inn i et hjem, å fjerne barn nummer 2.!!
   Å at vi da blir de som gir justismordofferet, ofte *døds-støtet*!!! 

   
---
---

   Reidar Hjermann vil sensurere media - igjen!
   .by Arild Holta on Wednesday, February 2, 2011 at 1:06pm.

   Reidar Hjermann skjønner ikke hvordan demokratiske land virker. Publisering er nødvendig for å hindre gjenntagelser, og for å få frem hvor grovt det såkalte barnevernet bommer.
   Nå vil han begrense pressen i den pågående Alvdal-saken.
   Om ikke dette kommer frem, så forsvinner forbedringen av systemet. Da rammes flere barn.
   Det er med barne-sozialismen til Hjermann som med nasjonal-sosialismen. Istedenfor å redde nasjonalstaten så ødela den nasjonalstaten. Istedenfor å redde barna, så knuser Hjermans barne-sozialisme barnas rettsikkerhet i Norge.
   Tenk å redde barn ved å ødelegge familier. Skal man redde fugleunger fra hauken, så er ikke metoden å ødelegge reiret. Disse menneskene har ødelagt tenkningen sin med ideologisk galskap.
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30291#p30291

*
   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Stå på!

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Kan de bli mer sensurerte?

   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Virker for meg som at det viktigste er å beskytte seg selv og sine, fremfor å faktisk få gjort det som skal gjøres. Dette fører jo ikke til noen endring, snarere så blir det enda mer komplex problem, dersom man skal ta hensyn til personene som jobber, som faktisk har valgt denne jobben. Straks de kommer på defansiven, så er det jord og himmel i bevegelse for at ikke dem skal lide. Virker jo helt mot sin hensikt. Vi har jo ikke militær for å beskytte det militære.

   Liv Marit Bakke:
   Det stinker lang vei at slike overgrep er om å gjøre å dysse ned fordi flere slike overgrepssaker står i kø og dem frykter hvem, hva, hvor som blir avslørt neste gang. Hjermann selv kansje?

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Den likte jeg Liv Marit :-) har kun sett en setning i Alvdal saken om at denne tiltalte moren hadde en venninne som jobbet i bv, og som hun sa fra til selv for flere år siden.

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Liv Marit Bakke:
   Det er et ordtak som sier: På seg selv kjenner man andre. Å det er tydelig at Hjermann kjenner alle andre på seg selv her.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Grunnen til at bv oppretter falske sexmissbruk anklager, er for at de vet at det ikke stemmer og dermed ikke kan bli avslørt av noe nettverk (som ikke finnes i falske saker). Grunnen til at de driter i og holder seg unna reelle saker, er for at da er faren stor for at de selv blir dradd inn og tatt med buksa nede (bokstavlig talt). Pluss at grunnene til begge deler beror på perversitet og psykopati. Hadde det vært opp til barneombud, bv og deres allierte ....... så hadde pedofili og incest vært lov. Tro meg!

   Liv Marit Bakke:
   Helt sannt Bobbo.

   Arild Holta:
   Mye har jo opphav i 68-ernes fri sex-bevegelse. Som igjen befridde homsene. Dagens maktelite har to favorittgrupper. Den ene er de befridde homsene, som nå skal få utdelt de biologiske familienes barn. (Den andre er muslimene). Det er altså en sjelden stor sexfiksering.
   Så at det er en overopphopning av oversexuelle og perverse blandt dem, er nok realistisk å tro. Det må jo være en av historiens mest sexfikserte bevegelser.
   Denne bevegelsen er det som har oppfunnet idéen om at det er helt vanlig med en masse sex mellom medlemmene i biologiske familier. Det er nok ikke normalen, men på seg selv kjenner de enkle sjeler de andre.
   Men vi bør vel være forsiktige med å nevne navn, for ikke å bli kastet ut av Facebook. Skulle man bli kastet ut, så kan man jo forsøke forumet jeg driver...

   Kai Rudi Schantz:
   Når de fire statsmakter i Norge er inhabile og kompromitterte i større eller mindre grad, er det godt å ha en ny femte statsmakt å støtte seg til. Nemlig Internett! Selvsagt vil da denne trussel fjernes av staten og for å legimitere denne sensuren så bruker staten samme manipulerings metoder som alltid.

   Øyvind Bremnes:
   Barnefjernere er som oftest hentet blant samfunnets bunnskrap, noe som gjør dem sårbare for bakgrunnssjekk. Her i Vågan hadde vi en saksbehandler som måtte slutte etter at det kom fram at hun holdt til i ruskriminelle miljø(med status søppelnarkoman). Det neste tilfellet skulle bli barnevernssjef i fjor høst, men etter at jeg ved et uhell la ut hans bakgrunn med pedofil adferd - så trakk han søknaden...

   Alf Olav Eikemo:
   Burde ikke Hjarmann byttes ut med en som skjønner noe....?

   Rune L. Hansen:
   Vitsen er at de skal være onde og falske nok. Det er slik Norge nu er ofte slike kvalifikasjoner som gir karriære, og som f.eks. kan gjøre noen egnet for jobben som Barneombud.

   Øyvind Bremnes:
   Han skulle egentlig vært brukt som gjødsel, men miljøverndepartementet sa blankt nei- noe med forgiftning av jordsmonnet ...

   Rune L. Hansen:
   Perverse nok ... bakenfor kulissene og fasadene ...

   Henrik Jacobsen:
   Farlig når byråkrater skal styre samfunnet, dem er det dessverre mange av ...

   Bernt Ove Arnoldussen:
   That is right

   
---
---

   Laila Flåt Ribe, 03.02. 2011, på Facebook:
   koslig å bli kjent med deg Rune :)

   Rune L. Hansen:
   Hjertelig håp om alt det beste!

   Laila Flåt Ribe:
   ja håpet er der !

   Bodil Helene Hausager:
   Ja HÅPET ER VEL DET ENESTE VI HAR IGJEN ALLE SAMMEN .

   Laila Flåt Ribe:
   det er så sant Bodil .. å det må me bare holde fast på

   Rune L. Hansen:
   Håpet kan være et lotteri eller et mirakel.
   All inderlighet i vår bønn ...
   Hva blir vår lønn?
   Hvor er sannhetens orakel?

   Hva er og blir virkelighet og realitet?
   Er nok vår mål-bevissthet?
   Hensynsfull nok vår kjærlighet?

   
---
---

   Nätverk Omhändertagna Barn, 03.02. 2011:

   Lånad från en annan men intressant o det viste vi redan om:
   Läste om en undersökning som kommit nu runt socialtjänsten. Det stod att 1 av 4 svarat att de inte trodde att de skulle klara en tillsyn av socialstyrelsen. 1 av 4 socialtjänster vet alltså med sig att de har så grova brister att de inte skulle klara en tillsyn. Undersökningen var gjord bland fackligt förtroendevalda socialsekreterare. Den var gjord av Akademikerförbundet SSR. Skrämmande

*

   Natahlie Berglund:
   Ska jag vara helt är lig är jag jävla förbannad på socialtjänstens beteende hur de kan sitta och anklaga folk för de de inte ens vet som är sanning eller inte sanning.

   Inger Nerf:
   skrämmande är bara förnamnet...

   Nätverk Omhändertagna Barn:
   men det är lögner o skvaller inte ett enda rätt gör soc idag
   
   Göran Grauers:
   Docent Bo Edvardsson, Örebro universitet och ledande i Sverige på "kritisk utredningsmetodik" tog in 400 LVU utredningar till granskning. Endast en fick med nöd och näppe godkänt. Den stora majoriteten var enligt Edvardsson inte bara bristfälliga utan rent åtalbara.

   Diana Englund:
   ja de skrämmer livet ur en.

   
---
---
   
   Nätverk Omhändertagna Barn, 03.02. 2011:

   Kritik mot antroposofiska hem - DN.SE
   http://www.dn.se/sthlm/kritik-mot-antroposofiska-hem
    www.dn.se

   Socialstyrelsen kritiserar två ungdomshem som antroposoferna driver i Järna eftersom de rutinmässigt använder förbjudna metoder som nedläggning och fasthållning för att lugna ner de boende...

*

   Madeleine Lundqvist:
   Vår son bor där

   
---
---

   Samhället fortsätter svika barn
   
Publicerad 31 januari 2011
   http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.540914-samhallet-fortsatter-svika-barn
   Samhället fortsätter svika barn
Skandalen med vanvård, sexövergrepp och våld mot barn vid institutioner och fosterhem pågick under hela 1900-talet. GP kan i dag berätta att en kommande utredning visar att övergreppen fortsätter.

---
---

   Den psykologiske svindelbransjen!
   .by Rune Fardal on Thursday, February 3, 2011 at 2:54pm.

   Psykologisk sakkyndige fremstår som spåmenn/kvinner. De kan bombastisk beskrive barns fremtid på bakgrunn av en times tilfeldig observasjon i kombinasjon med  lugubre teorier!
   Det er som å forutsi klimaforandringer på bakgrunn av været i Bergen i dag!
   Jeg fatter ikke at  dommere ikke gjennomskuer denne galskap. Men antagelig trenger de slike spåmenn/kvinner å støtte seg på! Er det rart man mister respekten for domstolene?
   Her ligger uendelige udetonerte erstatningskrav i fremtiden!

*

   Marius Fynboe:
   sant ... Har egentlig lyst til å teste ut å kjøre en slik sak mot en sakkyndig jeg vet om ... Arne Johan Sverdrup, både senil og drita full i tjeneste for barnevern og rettsvesen ...

   Kristin Brataas:
   Psykologene er så gode at de spår fremtidig omsorgsvik mv t uten å ha sett barnet. ja - knapt sett og snakket med vedkommende de skriver falske sakkyndigerklæringer om !!

   Marius Fynboe:
   Arne Johan Sverdrup visste ikke engang navnet på barnet etter å ha jobbet med saken i flere uker...immponerende og tilittsvekkende ... Not! ...

   Kristin Brataas:
   Oppdragsgiverne får eksakt det de bestiller.
   Rettsvesenet kan heller ikke unnskylde seg da de vet meget godt hva de er med på !!

   Rune Fardal:
   Det geniale er jo at taperen, ofte den beste forelder må betale for gildet! Undrer meg på om man kunne bruke kjøpsloven for å angripe dem i retten?
   Kjøpsloven:
   § 17. Varens egenskaper.
   (1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.
   § 18. Opplysning om egenskaper eller bruk.
   (1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

   Kristin Brataas:
   Avtaleloven ??

   Marius Fynboe:
   kjøpsloven burde egentlig fungere ... Man kjøper en tjeneste eller et produkt. Testet dette da jeg bestilte en sakkyndig utredning som jeg betaler selv ... Gikk greit det. Gjorde oppmerksom på at ikke en krone ble utbetalt dersom jeg ikke var fornøyd med rapporten.

   Berit Mikalsen:
   Delt!

   Siv-linda Thorkildsen:
   ARNE JOHAN SVERDRUP ER EN SOM BV BRUKER OFTE HAN BLE SELV BRUKT I MIN SAK OG HAN MENTE MIN DATTER BURDE BO HJEMME ., MEN HILDE MOSTUE KINAPPET MIN DATTER PÅ 15ÅR PÅ VEI HJEM FRA SKOLEN OG NÅ 3ÅR ETTER HAR JEG INGEN KONTAKT MED HENNE .SETT HENNE KUN FÅ GANGER

   
---
---

   Hege Anett Dahl, 03.02. 2011:

   Hvordan kan Statsministeren og Justis("Rettferdighets")ministeren med flere tillate og ikke gripe inn når UDI konsekvent saksbehandler uten å ta høyde for EMK, Menneskerettsloven, som faktisk har forrang over alle lovverk, regler og instrukser?!??
   Og tillate UDI å gi avslag i familiegjenforeningssaker uten å gripe inn når de blir fremlagt feil i saksbehandling??!?

   VI GÅR IKKE INN I ENKELTSAKER .... er hva de svarer ..... et standar svar ... i form av et standar oppset ...... HVEM SKAL KVALITETSSIKRE UDI????

   Hege Anett Dahl:
   Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Art 12. Retten til å inngå ekteskap
Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å gifte seg og til å stifte familie, i samsvar med de nasjonale lover som regulerer utøvelsen av denne rettighet.

Art 14. Forbud mot diskriminering,,
Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

   Vi er blitt utsatt for brudd på flere punkter i EMK og ingen griper inn.
   Føles helt håpløst og maktesløst å skulle nå igjennom .. for ingen bryr seg. Jeg har skrevet og ringt til de som kan kontaktes og blir møtte med den samme intetsigende og uinteresserte motagelsen. Så si meg hva skal man gjøre når livet blir revet bort fra en?

Mvh
Hege

   Stig Eie:
   Det første en må gjøre er å stemme riktig ved neste valg.

   Hege Anett Dahl:
   ehhhh ja :-)....men hva hjelper det meg nå .. da jeg blir nektet samliv med min mann .... men jeg har mistet HELT sansen for gutten på toppen .. han er ikke til å kjenne igjen ... slik man kan huske han i AUF tiden .. skamme seg skulle han .... MEN skal man se langsiktig .. ja så har han nok ikke bare mistet min stemme nei ;-)

   Rune L. Hansen:
   Hjelper ikke hva en stemmer på hvis ikke det medfører respekt for mennesker, lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2011:

   Så lenge vi ikke er mer kritisk til domstolenes proklamerte ufeilbarlighet, så vil justismordene forekomme i et tempo som er alarmerende. Det å være kritisk til de som forvalter makt, er en samfunnsplikt som vi alle har. Forsømmer vi denne plikten, har vi heller ingen grunn til å rope ut om den urett som skjer i samfunnet.

*

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Da må vi overkomme serialitetens avmakt, og danne fruktbare allianser - gjerne gjennom etablerte organisasjoner.

   Kristin Brataas:
   Dommerne vet godt hva de er med på, de er ikke unnskyldt på noen som helst måte.

   Marius Reikerås:
   Det er jeg veldig enig med deg i Åse- Kari. Et av problemene er at det ikke finnes organsiasjoner i dag som er sterke nok.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Hvordan kan vi styrke dem?
   Hva kjennetegner sterke organisasjoner? Hvordan spre deres erfaringer? Er veldig opptatt av dette empowermentperspektivet ifht. skolering av brukerorganisasjoner.

   Hans Skau:
   Kanskje det er trussel-strategien som kan hjelpe samfunnet nok en gang ? Ja, hvilken trussel om straff føler dommerne i forhold til en evt. uriktig dom fra deres side. Antagelig ingen slik følelse overhodet. Det er kun Riksrett som kan dømme Høyesterettsdommere, og den trer vel neppe i kraft noen gang. Vi kjenner justismordene på Liland og Moen, men ingen av dommerne har blitt straffet d.d. Dommerne innbiller seg vel, kanskje med rette, at rettspraksis viser at de har en strafferettslig immunitet.

   Kristin Brataas:
   Dommerne sitter på sin høye hest og tror at de er kongeriket Norges navle.

   Irene Børresen:
   Fikk et morsomt brev i posten i dag. Har sendt krav om dekning av advokatutgifter i forbindelse med at jeg har fått medhold hos Sivilombudsmannen om brudd på forvaltningslovens § 13. Merkelig nok vet etaten ikke engang hvilket vedtak det er snakk om til tross for at det er beskrevet i kravet og henvist til Sivilombudsmannens uttalelse. Det er også behandlet hos feil instans innen etaten. Kontoret som har svart meg har ikke hatt klagen til behandling i det hele tatt. Va'kje d løye? På'an igjen med friskt mot :-)))
   Kan jo spørre seg hvor mange skattepenger man har tenkt å kaste bort for noe som er behandlet og bevist feil i 3 uavhengige statlige organ hvor jeg har fått medhold i alle 3, samt min egen innsats i dette gjennom snart 3 år ...?

   Lasse Boberg:
   Kopierer den, og legger den på veggen min jeg Marius :-)

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det Marius her påpeker er at vi som innbyggere har en plikt til å si ifra når statsansatte utøver maktmissbruk mot innbyggerne, selv når vi ikke er rammet av dette selv, men står og observerer at andre blir utsatt for slik behandling. Jeg refererer til Arnulf Øverland sine ord: man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer seg selv.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja det tør jeg å påstå at jeg har!!!

   Marius Reikerås:
   Absolutt at du har, Monicha!!

   Irene Børresen:
   Det tror jeg også man kan si at Monicha har :-)

   Geir Otto Andreasen:
   Delte den marius :)

   May Britt L. Abinda:
   Men det hjelper jo ikke!! Vi har nå kjempet og kjempet for en gammel dame som blir holdt innelåst av sin sønn. Vi har gjort alt lovlig, bedt om råd hele veien og meldt ifra til alle instanser. Ingen gjør noe! Det alt har endt med er at vi som har prøvd å hjelpe henne har fått besøksforbud som sønnen hennes har fått igjennom ved å presse henne. Hun er livredd han. Men så lenge man holder noen innestengt og greier å true dem såpass at de ikke tør å si noe, så er det greit. Vi har sagt ifra overalt, men ingen tar ansvar. Hva da?

   Monicha Nyhuus Aas:
   skriv klage til rådmannen i kommunen, og forlang at denne klagen blir sendt videre til fylkesmannen er mitt råd!!!

   May Britt L. Abinda:
   Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot forvaltningen i denne saken, men det tar jo eeevigheter å behandle. I mellomtiden sitter damen der over 90 år gammel i sitt eget både det ene og andre. Sønnen har tvunget henne til å si opp hjemmesykepleien.

   Monicha Nyhuus Aas:
   har dere tatt kontakt og meldt bekymring til overformynderiet, feks. ... hvis det tar for lang tid, klag det inn til statsadvokaten .... får dere pressen til å ta det, hvis dere er flere som bevitner det dere opplever ....

   May Britt L. Abinda:
   Har tatt kontakt med overformynderiet, kommuneoverlegen er involvert, politiet har selv tatt ut offentlig påtale mot sønnen og situasjonen der(men det ble henlagt av juristen på stasjonen), helsevernetaten, pasient og brukerombudet, vern for eldre, livskrisehjelpen osv osv osv. Alle sier at det er en spesiell sak og at dette er forferdelig og helt utrolig, men alle sier at det ikke er deres ansvar.

   Turid Holta:
   Helt sant det Marius

   Birger Schroll:
   ‎...ja Marius... men ikke bare det!
   Det ligger den samme etiske forpliktelse til at utøve "Sivil ulydighet" på oss i samfunn av type som det norske.
   Proffessor Nils Christie har skrevet om dette i dokument "Sivil ulydighet" hvor han beskriver... type, karakter og vilkår og eksemplifiserer dette tydelig *:)

   Arild Holta:
   Det er jo interessant at man tillegger domstolen goddomlige egenskaper. "Kødden" av en dommer, som sitter som politiets og barnefjernernes nyttige idiot, er alt annet enn fantastisk.

   Stig Eie:
   Dommere uten baller/interesse/rettsoppfattelse hopper over gjerdet der det er lavest. De blir aldri straffet for det de gjør. Fantastisk.

   Audhild Østgård:
   Det er Styrken i Enkelt Individet som gir Styrken i Motstandskampen! For mange egne sår, som ikke er Leget, gir for mye "Sutring" som ikke kan brukes til noe annet enn å spre mer sutring, håpløshet og fastholdt negativ Energi!
   Om Folk ikke tar Eget Ansvar , for Kropp, Sjel og Helbredelse, vil enhver Organisasjon, også infiltreres av "Sårene".
   Første bud, er villighet til å Stå Opp for seg selv, og Å være villig til Å Bære seg Selv. Da blir ryggen sterk nok til å kunne være "Støttebjelke" for andre i Kritiske Overgangs Situasjoner!

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Rune L. Hansen:
   En dommer er en offentlig tjenestemann, og omfattes også iøvrig av norske Straffelovens lov-bestemmelser om "Forbrytelser i den offentlige tjeneste", samt av Menneskerettslovens lov-bestemmelser.

   
---
---

   Arild Holta, 03.02. 2011:

   ‎"Jeg er helt tom innvendig uten mamma og pappa ;o
   Har aldri følt meg så alene, jeg hadde aldri drømt om dette !
   De gjør alt så mye værre ! de er noen korrupte JÆVLER !"

   "Barneværnet har ødelagt alt! Jeg har ikke sett mamma på flere uker !
   Jeg får nesten ikke sett pappa i det hele tatt!!
   De har til og med tatt lillesøstern min på10år !!"
   Hva er barnevernet? | Ung.no
   http://www.ung.no/barnevern/921_Hva_er__barnevernet.html#kommentarer
    www.ung.no

   Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Du kan ringe alarmtel

*

   Arild Holta:
   Dette sa den fortvilte fjortenåringen, Benedicte.
   Menneskerettighetene og loven sier så pent at barn og unge skal bli hørt, mens barnevernet kjører rakt over dem.

   Stig Stellander:
   Ulidelig trist.

   Turid Holta:
   Det er rett og slett helt forferderlig, stakkars barn hvilken lengsel, huff jeg får helt ondt i meg av å tenke på hvordan de må savne mamma og pappa. At det går an å kalle det for barnevern, er så falskt og grusomt som helst mot barn jo.

   Stig Stellander:
   En liten personlig historie, jeg kontaktet bv ang min ekskones sykdom, nå sitter jeg her med 6 samvær a 4 timer i året. De er ikke rett!!!

    Kjell Nygaard-Andersen:
   Man kan lurer på om noen av disse folka har barn og familie de kommer hjem til selv? Vokser barna deres opp i slike kalde og kjærlighetesløse omgivelser? Tenk så mange negative ringvirkningene dette har utover i samfunnet. Vi vet også, at Norge er et av verdens mest avkristnede samfunn, hvor mange myndighetspersoner nesten utviser forakt mot den Bibelske familien med mor som viktigste omsorgsperson, og der mor og far sammen utgjøre tryggheten for de oppvoksende barna. I dag er det bare ildsjeler og kristne folk med integritet som orker å stå imot de onde kreftene som truer med å ta over hele den politiske styringen i landet vårt. Den kjærligheten som finnes mellom mor/far og deres barn, kan ikke erstattes av noen andre personer eller kollektive politiske systemer. De få ekstreme tilfeller hvor foreldrene er direkte onde og kriminelle, så barna må fjernes med makt, er bare promiller av alle de urettferdige overgrep som gjøres av myndighetsperoner mot folks privatliv ...

   Irene Eveline Eskedal:
   Fryktelig !!!!!!!

   Arild Holta:
   Ja, Kjell. Alt tyder på at man kan snakke om et "adskillelses-syndrom". De som vokser opp med det såkalte barnevernet, blir påfallende ofte noe utagerende, litt hemningsløse og ustrukturerte. Det skader sjelen og hjernen for livstid.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Ja det er jo åndelig mord i tillegg til tortur. Vi er ikke kommet til denne verden for å være et offer for andre perverse folk. Slik som politikvinne Elisabeth Kvaløy, Trondheim

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Alle foreldre bør bli bevisste på å forklare unger (som er store nok til å skjønne), at de aldri må finne på å ringe disse såkalte anonyme hjelpetelefonene, ta kontakt med bv, helsesøster ol, om livet butter i mot. De får ta det med foreldrene eller andre voksne de stoler 100% på.

   Stig Even Eide:
   eg lurer på hvor mye av skattepengene går till finansieringen av dette kalde sosialist systemet.

   Arild Holta:
   Tar man med merverdiavgift og andre avgifter, så er det skjulte skattenivået i Norge, OVER 70%. Folk tenker ikke over at de betaler en masse "skatt" (avgifter) hver gang de betaler for en vare. Avgiftsystemet drar inn mye mer i statskassen enn inntektsskatten. Myndighetene er blitt nærmest almektige av de enorme ressursene de sitter på. Nå må vi få de kastet!

   Stig Even Eide:
   ‎70% skatt WHAT, eg har riktig nokk ikke begynt min karierre i arbeidslivet enda, men dette ser jeg på som en krenkelse av min frihet.

   Rune L. Hansen:
   @Kjell Nygaard-Andersen: Ditt uttrykk "den Bibelske familien med mor som viktigste omsorgsperson" er grov feil og grov urett og er å stimulere til nettopp den splittelse og fremmedgjøring og kriminalitet som visse benytter seg av. Det er mange slags propaganda en ikke skal ta til seg! Stadfest følgende faktum, som og er lov og rett: Far og mor er likeverdige omsorgspersoner og foreldre, og det hverken er eller skal være konkurranse eller krig om den ene eller den annen er best. Punktum.

   Rune L. Hansen:
   Mht. det at penger som de som forvalter staten (og olje-sjeikene bak kulissene) gir (fordeler) med den ene hånden og tar (stjeler) grådig med den andre hånden, så tror jeg (uten å ha regnet særlig meget på det) at hva som blir tatt tilbake i form av skatt og avgifter etc. er betraktelig endel mere enn 70%. Som mye av går til bank-kontoer i Sveits og andre steder og investeringer forskjellige steder. Grunnen til at jeg for mitt vedkommende ikke har regnet særlig meget på det, er tanken om at samme hvor olje-pengene blir gitt og fordelt så er under de rådende forhold resultatet skam-pletting og rovdrift, ikke velferd, trygghet og sunn trivsel.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 03.01. 2011:
   everything will be okay
   in the end /
   if it's not okay
.  it's not the end
   (unknown)

   Rune L. Hansen:
   Alt unntatt alt ødelagt og tapt.

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. februar 2011, Vinberget:

   Nokså sterk vind med regn og sludd og omkring null grader Celsius her ute i natt. Stort sett grålig overskyet og noe over null grader videre utover dagen i dag. 
---

   Menneskerettsloven og dens bestemmelser skal i og for Norge i hele den offentlige forvaltningen ha forrang fremfor all annen norsk lov-givning, både i henhold til bestemmelsene i sine konvensjoner og til sin § 3. "Skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning" står det for eksempel i dens § 3. Og Norges Grunnlov i og med sin § 110c stadfester og lov-bestemmer derved også dette.
   Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og resten av Menneskerettsloven ( ekstern ) står altså egentlig meget godt forankret i Norge. Både norske Grunnlovens § 110c og Menneskerettslovens § 3 og menneskeretts-konvensjonenenes innhold er og skal være en meget solid bekreftelse på dette.

   Likevel er det mildt sagt langt verre enn det motsatte som pr. i dag enda skjer i store deler av den offentlige forvaltningen i Norge! Hvor ikke engang Straffelovens bestemmelser respekteres stort mere eller bedre!
   At forholdet pr. i dag enda er så motsatt lov og rett, til og med i rettsvesenet og politi-etaten, departementene og NAV etc., er ganske enkelt en katastrofe av uhyrlige dimensjoner for hele Norge - og særlig for veldig mange enkelt-mennesker.
   Og mange av de kriminelle i og omkring den offentlige forvaltning morer seg over at det har blitt slik!
   
---
   I går eftermiddag ankom meg med posten et brev til meg datert 02.02. 2011 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ), med en kopi av Trudes sitt Tilsvar datert 24.01. 2011 ( ekstern ).
   Samt også et kort brev datert 02.02. 2011 fra Sivilombudsmannen ( ekstern ).
---
---

   Annina Karlsson:
   Varfor ar de vuxna barnen so tysta?

   Rune L. Hansen:
   De voksne barna er på det nærmeste utryddet.

   Annina Karlsson:  
   Men jag har traffat 4 som har kommit levande ut och 3 av dem var fullstandigt stressade och hela atmosfaren runt dem var oro. Det som de berattade for mej var valdigt uppskakande. De behandlades varre an djur. Staten tilloter att barn far illa i handerna po sjuka manniskor som inte for nog. Fler och fler barn forslas in under perversa makters kontroll. De berattade om barn son forsvann sporlost och myndigheterna kalla det for rymmning. Men de forblev sporlost borta. Otroligt att man kan dolja detta. I England var det ju inte so lange sen som man gravde upp liken efter barn fron ett hem. Hur monga oskyldigt anklagade finns det egentligen. Undrar hur monga oskyldiga har man satt dit for nogot de inte gjort, som sitter i fangelse.

   Rune L. Hansen:
   Barnerov, kidnapping, fangehold og knebling av barn er og blir en UHYRLIGHET!

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   En dommer er en offentlig tjenestemann, og omfattes også iøvrig av norske Straffelovens lov-bestemmelser om "Forbrytelser i den offentlige tjeneste", samt av Menneskerettslovens lov-bestemmelser.

   Bjørg Pettersen:
   SANT !

   Randi Mai Brandt:
   Min avdøde far fortalte allerede om korupsjon da jeg var en meget ung jente, var så ung å uerfaren at jeg da ikke forsto, men i alle mine voksene år har jeg hatt hans ord å forsøk på å forklare sin lille datter dette, da i en by som tromsø med få innbygere, utspring fra at han var sterkt ønsket som medlem av lorsjer, noe min far konsekvent ikke ønsket, min far var for ukjente en mann av få ord å som forgudet sin fam. men når han sa noe ble det taust rundt.

   Henrik Jacobsen:
   Det starter med politiets etterforskning, eller mangel på sådan.

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Arild Holta:
   Rune LH. I Bibelen er det presis som man finner det i antropologien og historien: Mor har en særstilling overfor barn.
   Problemet oppstår når man bruker dette GENERELLE til å hindre det mer SPESIELLE at barnekjære fedre har en særstilling overfor barn. Det finner man ikke i Bibelen eller i antropologien. Kvinnene kunne ikke som i dag nekte mannen å gi sine barn kjærlighet.
   Det er imidlertid en tankefeil å gjøre det spesielle til det generelle.

   Rune L. Hansen:
   Et og annet, Arild, som kan forlede til å tro hva du tenker om den særstillingens egenskaper kan en finne i Bibelen, det motsatte og, men som du rett og riktig sier så har det egentlig ingen betydning som bør forkvakles - og det er forsåvidt mitt anliggende også, om enn på annerledes vis. På annerledes mere forutseende og oppklarende vis var og er min tanke. Hvilket dog fort lett kan være vanskelig for mange i forkvaklede og overfladiske tids-rom å ikke forholde seg diskriminerende eller på annet vis forurettende til. Det kvinnelige forholder seg til rom som det mannlige til tid, men og er dette i paradoksal forstand og virkelighet. Tematisk interessant og på i disse sammenhenger nu enda under-ordnede vis viktig, - dog, på dertil egnet sted i passende rammer av stor betydning å få snakket om. Mange vil i tider som dette for eksempel fort lett misforstå med forastede slutninger hva jeg herunder refererer til: --
   Bibelens NT, Matteus 19,4-6:
   Han (Jesus) svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne,
   og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød?
   Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.
   Bibelens GT, 1. Mosebok 3,15-16:
   Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.
   Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.

   Rune L. Hansen:
   Det forholder seg (naturligvis) slik i antropologien også, men er gjerne vanskeligere å se i urbaniserte og industrialiserte samfunn ...

   Arild Holta:
   Er nok av undertrykkende menn som har misbrukt dette. Likesom kristendomshatere har forvrengt dette. Men jeg finner oftest dette forum å være et dårlig sted å gå dypt i teologien. ;) Biologiens generelle ordning om kvinner som mer barnekjære enn menn, GENERELT (ikke alltid individuelt), kommer imidlertid klart frem i Bibelen.

   Rune L. Hansen:
   Simple menn har annerledes måter å være simple på enn simple kvinner. Jeg lar meg ikke forlede til å krenke eller diskriminere hverken menn eller kvinner av den grunn. Med hensyn til din Arild og Kjell Nygaard-Andersen sin påstand om Bibelen angående dette referer jeg til hva jeg alt har sagt. Vi får vel se om vi og andre får anledning til å omhandle disse forhold videre i egnede rammer og forum efter hvert.

   Turid Holta:
   Tror og kvinner er mer ebarnekjære enn menn. Så absolutt. Men det er jo litt mote nå da for menn å være mamma. Men de blir aldri mamma.
   Det er klart det finnes noen barnekjære menn og, men flest er det blant kvinner som er slik.
   Det er kjent fra gammelt at menn godt kunne reise langt og lenge vekke hjemme fra men kvinner gjør bare ikke slikt.
   Med unntak så klart i vår forvirra tids alder er jo støtt flyvertinner langt vekke fra barna sine.
barna ligger mors hjerte nærmest slik er det. Det sier ikke at en mann ikke kan.... men mamma blir han jo ikke om han hermer aldri så mye.

   Arild Holta:
   Rune. Jeg skjønner fremdeles ikke hva du reagerte på. For meg hørtes det nesten ut som om du har tatt til deg likestillingspropagandaen, men intuisjonen min sier at dette slett ikke er ditt standpunkt.
   Det ligger imidlertid ikke noen krenking eller diskriminering i mitt standpunkt. Tvert imot fremmer jeg et syn som gir kvinnen sin plass uten å trenge mannen ut. Og heller ikke krever jeg av kvinnen at kvinnen SKAL ha denne plass som er generell vanlig.
   Mannen skal ha tilgang til sine barn.
   Så hva er problemet?

   Marianne Lund:
   Ringte nå pasientombudet og fikk vite at jeg ikke var alene om dette, og de sa nå at det er for liten kompetanse på dette feltet her i Norge.
Så mine smerter var i mage , under armene, ryggen , ørene , ofte pusteproblemer, urinveisinfeksjoner,...... hovne øyne, utslett rundt munnen, hodepine og mye halsbetennelser, mere ut og inn av sykehus på grunn av lapraskopi for å finne ut hva det var. Det jeg stiller av og til spørsmål om var om de ville jeg skulle være syk..... Måtte til og med bruke paragin forte for å holde smerter unna.

   Rune L. Hansen:
   Problemet er vel ikke annet angående dette og slikt med hensyn til barnevern og barne-kjærhet enn at det råder mye mangel på globalt perspektiv - som erstattes med synsing, selvgodhet, ønske-tenkning, overfladiskhet og forhastede slutninger. Men hva så her nu, om en likevel og uansett har respekt for de felles-menneskelige internasjonale konvensjoner som er lov og rett og klart og tydelig har lov-bestemt likeverd? Greit og godt nok.

   Arild Holta:
   Som en parantes: Jeg aner ikke hvordan man regner ut menneskeverde. Og skal jeg følge følelsene så har kona større verdi enn alle andre mennesker. I en krisesituasjon er jeg da også helt sikker på at jeg ville behandlet henne som om hun har... større verdi enn andre.
   Kort sagt: Ordet "likeverde" vil ofte være innholdsløst. Virkeligheten er at de fleste av jordens milliarder ikke har noen verdi for en selv. Annet enn i teorien og i pene festtaler. De som har verdi for en selv er kona, barna, vennene, slektninger, kanskje arbeidsgiveren etc.
   For Gud derimot har de en uendelig verdi etter følgende formel:
ukjent verdi (for meg) multiplisert med evig liv er lik uendelig verdi.
   Jeg er imidlertid ikke Gud... ;)
   Når sosialdemokratene snakker vakkert om menneskers uendelige verdi, så kan de enkelt avsløres med at de kan ikke dokumentere noe slik.
   Det som imidlertid kan dokumenteres er RETTIGHETER. Mennesker har naturlige rettigheter. Dette kalles de negative menneskerettighetene og kan uttrykkes i kun to ord:
   IKKE TVING!
   For mennesket har en grunnleggende rett: Å få være i fred!

   Rune L. Hansen:
   Troskap, trygghet, trivsel og tillit forutsetter likeverd og likhet og ikke diskriminering i og for lov og rett. For rettferdighet for barnet, far, mor, familien og samfunn. For å verne om det å kunne få være i fred. Det er det Straffeloven og Menneskerettsloven handler om. Ikke for å tvinge noen til likhet, men for å beskytte mot de og det kriminelle.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2011:

   Tankevekker fra Strasbourg:
   Norge har knappe fem millioner mennesker, men innleverte bare 86 klager til Strasbourg i 2010. Sverige har drøye 9 millioner mennesker, og innleverte 901 klager til Strasbourg. Altså over det ti- dobbelte antall klager enn hva tilfellet var for Norge .Finland, med omtrent samme befolkning som Norge, innleverte 372 klager, altså nesten fem ganger så mange som Norge.

---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2011:
   Både barn og foreldre og familier skal være og er i loven vernet av Straffeloven og Menneskerettsloven. Finner det overgrep sted er det en politi-sak og overgriper fjernes, ikke barnet. Det er ikke barnet som har gjort eller gjør noe galt. De store og mange problemer oppstår når mennesker som tror seg bedre enn andre tror deres standarder og synsing er lov og rett - og handler derefter, med andre ord som kriminelle.
   Hovmodige og frekke kriminelle forveksler sin synsing med lov og rett. Erstatter og forbigår lov og rett med seg selv.
   Det virkelighetsfjerne blir og er for de lov og rett.
   Lov og rett passer ikke for deres hensikter og synsing.

---
---

   Mats Larsson, 04.02. 2011:
   "Lagarna har blivit instrument för att genomföra en politik, snarare än skyddsmekanismer för medborgarna... Ser man lagen som ett medel för politikerna är det logiskt att den enskilde inte kan räkna med skydd, om han hamnar i motsats till det allmänna... Likheten inför lagen är det mest centrala begreppet i rättsstaten. Denna likhet existerar inte, den som har goda kontakter och råd att anlita en energisk advokat har mycket större chanser att klara sig."
   --Hovrättstådet Brita Sundberg-Weitman vid Svea hovrätt--

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. februar 2011, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius og tildels regn her ute i natt. Tåke-disig og fuktig i luften og tildels noe regn og noe i overkant og underkant av null grader utover dagen og kvelden.
---

   Mange i disse dagers Norge forsvarer det perverse og uhyre grovt kriminelle.
   Et viktig spørsmål: Hvem - og hvem ikke?

   Annina Karlsson:
   Jag borjar fo upp ogonen for uhr kriminella de ar.

   Annina Karlsson:
   Det ar varre en jag anat. Valdigt mycke varre.

   Rune L. Hansen:
   Synliggjøringen er ikke minst veldig viktig også for at ingen efterpå skal kunne si at de visste ikke hva som foregikk!

   Annina Karlsson:
   Sog nu i en internett plats valdigt sjuka bilder. Manniskor djur hastar och hundar med kvinnor, kedjor tortyr. Mammor och pappor som var med tonnoringar. uphangda manniskor och piskade och halvt drangta i vatten och lera.

   Rune L. Hansen:
   Det meste omkring oss dog langt mere synlig og dog likevel usynlig enn som så, Annina.

   Randi Mai Brandt:
   ja si det rune, viste vi bare det, kunne vi fort fikse det, men virker på meg som store deler av hel samfundet er berørt, dette har kommet som en snikreklame, en virus, kall det hva du vil, men ble ikke oppdaget før det nesten var for sent, men her er det bare \ brette opp armene¨å få ytringsfriheten å pressen tilbake på arennaen, mye arbeid å gjøre ror helheten i vårt land,

   Rune L. Hansen:
   Ja, Randi, og kart-legging og videre synliggjøring.

   Annina Karlsson:
   jag ar so dolig po datorer det ar problemet kunde inte satta infon i min meil

   Rune L. Hansen:
   ok, see, Annina.

   Randi Mai Brandt:
   ja, faktisk burde noen ta fatt å kartlegge, for mitt vedkommene, bortsett fra hvpu.reformen forsvandt, vurker det som om det har gått ett snikende ullteppe gjennom det ganske land, fune-alle innstanser er jo berørt, men det er vel derfor pressen ble knebley, for hadde de hatt friketen som de hadde før, ville dette aldri blit så enormt å ut av kontroll.

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet vedrørende blandt annet SOS Barnebyer i Bergen blir det fortalt at "medlemmer" i de rette vennekretser kan bedrive hva som helst med barna der ... hvor det er "fosterforeldre" etc. på rundgang ... for dommere, advokater, ansatte i bv, buf, etc. ... diverse som ved ondskap gjør seg fortjent til også slikt og også har ønsker om slikt ... Hvem vet hvem sine barn som er på slike steder nu?

   Annina Karlsson:
   Det borde vara koll po alla kontakter vidare om det finns anknytning.

   Annina Karlsson:
   Denne man hadde anknytning till norge forut i alla fall nogot med evakuering i handelse av naturkatastrof.

   Rune L. Hansen:
   Barnerov, kidnapping, fangehold og knebling av barn er kriminell stor-industri og handler mye om penger og om forakt for med-mennesker, men har i det heletatt egentlig bare perverse og uhyre kriminelle sider ved seg.

   Rune L. Hansen:
   All den stund det er slik at barn kidnappes, fangeholdes og knebles - så er det slik på så forskjellige måter og i seg selv det er.

   Randi Mai Brandt:
   dette er ikke bare helt ute av kontroll, men fryktelig vondt, spesielt når det gjelder barn, det ropes om penger til de eldre, vel å bra da de fortjener det, har fått mye pes for det jeg np skal si, men de eldre har levd sitt liv, barna må få lov å få prøve de å før de ødelegges, skulle være penger nok i landet vårt til alle.

   Annina Karlsson:
   Ja men den som hadde hand om planeringen av oljeborrningarna i Norge han gilla inte det.Tyckte att Norrmannen kunde gott produsera och exportera nogot istallet. 

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres nøkkel-personer og med-spillere vil hverken ha rettferdighet eller lov og rett. Bare late som. Sånn er det, Randi.

   Rune L. Hansen:
   Og mange henger på og trakter efter det samme og lignende i grådig egoisme ,,, og i håp om å gjøre karriære og anseelse ...

   Randi Mai Brandt:
   for vårt vedkommende begyntr det så smått å forandre seg da hpu.reformen ophørte,men etter en tid å mye ståpåvilje fra folk å pårørende ,roet det seg litt, men ved arhundreskiftet skjedde det enormeovergrep på de som virkelig gjore en jobb som det sto respekt av, disse menneskene hadde da jobbet mange år i helsenorhe, men ble systematisk psyket ut hvis de våget å si systemet i mot + fratatt sine stillinger på usakelig grunn, satt til å gjøre idiotiske tullejobber som ikke gagnet noen.

   Annina Karlsson:
   Vavstuga ville de satta mej i so jag skulle vara under uppsikt kanske. For psykiskt funktionshindrade.

   Randi Mai Brandt:
   javel, så du er en av de jeg hentyder til her,var det rundt århundreskiftet?

   Rune L. Hansen:
   Alle endringer og forbedringer av "barnevernet" har som skjult drivende hensikt og resultat å gjøre det bedre og lettere for de kriminelle og perverse. Men det er jo det motsatte som blir sagt.

   Annina Karlsson:
   Typiskt, so var det aven po jesus tid och Lines.

   Birger Schroll:
   ‎...det eneste DE forstår(?) ...er et "straffespark"(!) ...-i "ballene" !!!
   DET forstår vel ALLE! - i en sportsgal overfladisk matrialistisk "Nasjon" *;)

   Randi Mai Brandt:
   ikke alle er født med baller.

   Annina Karlsson:
   kan det ostakommas tro eller finns det nogon battring att vanta?

   Rune L. Hansen:
   Birger Schroll sier noe treffende om det psyko-sosiale og mentale nivået og den kultur og underholdning som stats-forvaltningen efterstreber og sprer.

   Rune L. Hansen:
   Med hensyn til ditt spørsmål Annina, om det er noe håp om nødvendig forandring i vente ...
   Av en viss betydning sånn sett er vel mitt spørsmål i overskriften:
   Mange i disse dagers Norge (og Sverige) forsvarer det perverse og uhyre grovt kriminelle.
   Et viktig spørsmål: Hvem - og hvem ikke?

    Birger Schroll:
   ‎@Rune:
   ...hvis du ser på resultatene av "Varsler-loven" og rettspraksis i forbindelse med "Mobbing" er "hvem ikke?" et..."ikke-spørsmål" *;)

   Annina Karlsson:
   Mobbing ja det finns valdigt grov mobbing.

   Rune L. Hansen:
   Mobbing og drap. Skjult bak fasadene og falsk dokumentasjon.
   Ikke mange overlever. Barna mest som fremmed-gjorte fra seg selv og som levende døde.

   Rune L. Hansen:
   Hva med stats-forvaltningen og dens kriminelle nøkkel-personer og "nyttige idioter" innen fylkes-administrasjoner, kommune-administrasjoner, departementene, rettsvesenet, barnevernet, trygdeetaten (NAV), helsetilsyn, etc., forsvarer og er disse delaktige og med-skyldige i det kriminelle (også ved falsk dokumentasjon, unnlatenhet, med-virkning mot bedre vitende, etc.)? Og de tilsvarende politiske aktørene? Og de tilsvarende innen massemediaen?
   Hvordan forholder det seg rent faktisk og konkret sånn sett?
   Er det viktig at vi kartlegger, synliggjør og bevisstgjør i forhold til dette?
   Og at vi på rette måten krever lov og rett, med lovens straffe- og erstatnings-ansvar i forhold til de og dette?
   Eller er vi så dumme at vi tror at det er andre måter å gjøre det på?
   Eller er vi ikke stort bedre selv, enn kriminelle og "nyttige idioter"???
   Mange i disse dagers Norge (og Sverige) forsvarer det perverse og uhyre grovt kriminelle.
   Er det et viktig spørsmål: Hvem - og hvem ikke?
   Og å kartlegge og rett å forholde seg til dette?

   Rune L. Hansen:
   Er det system og nettverk av enkelt-mennesker i den kriminelle galskapen, som kan nøstes opp i ved å anklage den enkelte kriminelle og dennes med-ansvarlige etat og instans, under-ordnet den med-ansvarlige stats-forvaltningen?

   Rune L. Hansen:
   Er det for den og de sitt vedkommende grunnlag og basis for å tro at det dreier seg om flere og lignende tilfeller av forurettelser i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven?
   Og i tilfelle, hva så?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor stort et omfang før en kan snakke om delaktighet i organisert grov kriminalitet? Hvilket eventuelt innebærer og medfører hva?
   I forhold til lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Dette fra min side ble kanskje litt vanskelige formuleringer for noen ...?

   
---
---

   Angående massemediaen og dens situasjon:
   Pressestøtten, annonse-inntekter, karriære, egoisme, grådighet, etc. - gulroten, er en side av saken. Pisken - truslene, avstraffelsene, kneblingen, frykten, til-intetgjørelsene, etc. er den andre siden. I mellomskiktet (øvre og nedre, foran og bak kulissene og fasadene) er fikseringen, indoktrineringen, manipuleringen, etc.
   Mange som særlig via det offentlige og forvaltningen og det politiske og massemediaen tjener på kriminalitet og ser seg tjent med kriminalitet, diskriminering og urettferdighet - i det heletatt forbigåelse av lov og rett, velferd og rettferdighet.

---
---

   Rettferdighet for Kristin Brataas, 05.02. 2011:

   Hva slags mann er barnas far som fratar moren barna, fremmedgjør henne som barnas bioligiske manna og raner henne for ca kr 4200,- pr mnd i bidrag av den svært lave trygden hennes slik at hun står igjen med kr 11 000 netto i trygd? I følge skattesøket 2009 har denne grusomme mannen en bruttoinntekt på ca 1,5 mill.
   Ville en snill og omsorgsfull mann gjort dette mot sine barn og eks-samboer ??

*

   Isadora Dee:
   Snill kan han ikke kalles, nei.

   Rettferdighet for Kristin Brataas:
   En ondskapsfull kaldt beregnede manipulerende mann som mangler samvittighet!!

   Isadora Dee:
   Jeg vet at de finnes. Håper du får rettferdighet snart Kristin. Du har lidd mye. Du er sterk, og kjemper, men innvendig må det være veldig sårt. Ønsker deg lykke til med saken din, og håper du får se guttene dine snart. ♥

   Arne-Olaf Johnsen:
   DET MÅ VÆRE EN DRITTSEKK.!!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er i et slikt tilfelle ikke bare mannen det er noe alvorlig galt med, men også ikke minst representanter for offentlige myndigheter som aksepterer eller lukker øynene for at slik kriminell galskap finner sted. Diskriminering og trakassering - ikke minst også i regi av stats-forvaltningen og representanter for norske myndigheter er både ulovlig og straffbart.

   
---

---

   ‎"Selvmordene" er egentlig bare noen av de mange uttrykkene for mord. Mord, terror, trakassering, tortur og utplyndring i regi av representanter for den offentlige forvaltning. Det meste enda skjult bak kulissene, fasadene, falsk dokumentasjon og propaganda.

---
---

   Jeg har i kveld skrevet en skisse til enda en tilføyelse til politi-anmeldelsen. En brev jeg ikke avsender før i overmorgen, mandag 07.02. 2011 ( ekstern ).


*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent fra null til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt og til i dag klokken 12. Grålig overskyet.
---

   Annina Karlsson:
   Det var ett mycke bra brev. Sonna som vi har drunknat i manniskohavet ingen hor ingen ser. Ruskigt! Kanner sej som en palestinier eller jude i konsentrationslager. Vem drabbas imorron.

   Berit Nordhuus:
   Det er litt uklart for meg hva dette har med kampen mot UDI å gjøre...?

   Annina Karlsson:
   Kanske att man inte bryr sej om manskliga rattigheter inte respekterar familjer. Jag hamna har for jag bryr mej om att varna om familjen och manskligheten over huvud taget.

   Rune L. Hansen:
   Dette brevet med sitt konkrete utgangspunkt inngår i en pågående nasjonal politi-anmeldelse og retts-prosess som hvis nasjonale myndigheter ikke klarer å løse det internasjonale samfunn, i første omgang Menneskerettsdomstolen i Strassburg, har som oppgave å løse. Men også det norske folk og andre mennesker - i den nødvendige folkebevegelse for lov og rett med basis i de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Problematikken og forbrytelsene som omhandles som kreves løst og ansvarliggjort er ikke bare typiske for en eller to eller tre etater eller instanser i den offentlige forvaltningen. Og ofrene er ikke alene eller få, selv om det ofte for mange kan føles slik. Jo bedre vi klarer å være og å bli felles om det løsnings-orienterte (det mål-bevisste og formulerte) dess mere og flere i en gjensidig assosiativ folkebevegelse som støtter og forlanger de rette løsninger for hver enkelt, på vegne av hver enkelt. Med andre ord: at vi inkorporerer våre behov og krav i henhold til lov og rett og rettferdighet i denne prosessen og folkebevegelsen for hverandre. Menneskerettsdomstolen i Strassburg vil for eksempel i henhold til sine regler og statutter ikke kunne behandle klager og krav som ikke først og tilstrekkelig har vært til behandling hos stats-forvaltningen i det enkelte angjeldende land.

   Nina Amira Våbenø Xhaferi:
   Helt uvirkelig at dette skjer med mennesker i Norge anno 2011. Men takk for at du viser din historie og kamp mot myndighetene. Håper du får medhold og innvilget mange av dine krav. Du skriver et godt dokumentert og objektivt brev med god argumentasjon. Jeg ønsker deg lykke til og håper det går din vei Rune.

   Siv Lilleberg Amin:
   Hei Rune. Forferdelig at du sitter i denne situasjonen. Men Kampen mot UDI er nok ikke riktig sted å ta opp denne saken.

   Rune L. Hansen:
   Krav og rett overfor offentlige myndigheter gjør en gjeldende i henhold til de over-ordnede gjeldende lover og deres bestemmelser.

   Rune L. Hansen:
   Om en håper på almisser, nåde og flaks fra byråkrater og politikere er og blir det et lotteri, hvor respekten for mennesker og lov og rett fortsatt mangler.

   Rune L. Hansen:
   På vegne av hverandre kan vi og skal vi gjøre krav på lov og rett. Om ikke vi ser bare vår egen og andres navle og nese.

   
---

   Torbjørn Haugen:
   Å betale bidrag er noe som rammer og blir høyere etter inntekt eller antall barn. Det værste tillfellet jeg vet om (skal ikke nevne navn) er en bekjent av meg som jobber i Nordsjøen. Han må ut med 25.900 ,- kr pr mnd for ett barn.

   Rune L. Hansen:
   Hva som i denne saken har med "barne-bidrag" å gjøre er bare veldig litt. Men angjeldende også det handler det om diskriminering og trakassering.

   Torbjørn Haugen:
   Grunnen til uttalelsen er at jeg måtte gjennom det hælvetet sjøl. Jeg hadde i god tro med godt mot og med guds hjelp satt tre velskapte barn til verden. Etter skilsmissen befant jeg meg plutselig på en liten hybel der jeg ble sjeløyd av å stirre i veggen samtidig som statens innkrevingssentral ikke bare skulle ha bidrag X3 men også såkalt "bidragsgjeld" for påløpt periode .. ett beløp som for meg framsto som astronomisk. Hvordan jeg kom gjennom det er ett under. Tiden leger alle sår .. og futens pung ut den står. Flere av min generasjon i samme situasjon begikk forøvrig selvmord ....

   Torbjørn Haugen:
   For ikke å snakke om hvordan det føltes å bli sparket når man ligger nede under emosjonelt press i tillegg ......

   Torbjørn Haugen:
   Men .. når man kommer til sans og samling reiser man seg opp og skriver ned en avtale. Livet er langt .. lykken er kort.

   Rune L. Hansen:
   Er det de døde du snakker om, eller deg selv, Torbjørn?

   Torbjørn Haugen:
   uransakelig meg selv.

   Rune L. Hansen:
   Og du er kanskje en av de mange for alltid fratatt retten til familie-liv, ekteskap og barn? Og iøvrig utplyndret og uten livets rett?

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Er veien farbar?
   Prosedyrene er stilken. Vi gjør den farbar.

   Rune L. Hansen:
   Det viktige er under enhver omstendighet at ikke vi selv er korrupte.

   Rune L. Hansen:
   Vi er og skal være stødig fremadskridende.

   Anne Gundersen:
   Selvfølgelig, men de falske profeter (psykiatroen og yppersteprestene) har overtatt hele retsvesenet, og min overbevisning er at disse skal avsløres, så fosvinner en stor del, om ikke hele korruptionen som følge av dette.

   Rune L. Hansen:
   De er avslørt, bortsett fra i sine idyller og skuespill ... Og hva bryr de seg vel om det?

---
---

   Jesper Blomqvist, 06.02. 2011:

   ja känns som om det här blir mer problem oxå
   Barnet i centrum för lagändring - DN.SE
   http://www.dn.se/nyheter/sverige/barnet-i-centrum-for-lagandring
    www.dn.se

   En förälder ska i framtiden ensam ha rätt att fatta viktiga beslut om sitt barn, även om föräldrarna har gemensam vårdnad...

*

   Rune L. Hansen:
   Sjukt!!! Och motsatt lov og rätt, och mere krig och konflikt for barn, foreldre, familie och samfunn!

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Dette fra min side ble kanskje litt vanskelige formuleringer for noen ...?

   Annina Karlsson:
   Rottor ar duktiga po att go igenom kloaker och snoka i alla kanaler. Heliga anglar gor nog det med po sitt satt. Ren ar rattfardigheten.

   Rune L. Hansen:
   Av to forskjellig slags nødvendighet: galt og rett.

   Annina Karlsson:
   De har du nog helt ratt i. :)

   Tawantisuyu Inca:
   ‎....When our white brothers, fined out that them goverments has being feeding them with lies trought history, it will come one of our last predictions before 2012 wish is:" And europe will eat it self to it disapear completely..!
   Is hard to see, and paintfull to know, but is good to see that our withe brothers are waking up...! Jallalla for you my friends, we the towns of the world has being waithing for you guys since history but your EUROPEAN goverments has being killing all of us and supporting that to you all ....WITH LIES !!

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Rune. Jeg hører din smerte, men vil be Herren å gi deg litt fred i hjertet. Denne ondskapen der ute, vil ikke ende, før Herren kommer igjen. Det er ikke godt å slite seg ut, eller å la smerten gå over i "hat", for da taper vi. Det er mye sy...kt i Norge, og mange mennesker med politisk makt og midler lar det onde styre sine liv, fordi de ser ikke lyset i mørket og skjønner ikke at de graver sin egen grav. Vi kan ikke lukke øynene og late som dette ikke skjer. Men likevel er det bare for en kort stund, for snart er de ikke mer og ingen vil huske deres navn eller at de noen gang var her. Guds fred

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke jeg som velger eller bestemmer, Kjell. Det er ikke ofrene som velger å bli forurettet, smerten og torturen. De forsøker i alminnelighet å gjøre sitt beste, men forurettes videre.

   
---
---

   Marianne Lund, 06.02. 2011:

   Mitt råd til fosterfamilier: Snakk med de biologiske foreldrene hvis dere er redde for å bryte loven. Hvis de biologiske foreldrene forteller sin versjon så vær litt dektektiv og krev om å få et møte for å snakke sammen. BV vil få et problem på det møtet fordi da blir det face to face med fosterfamilien og den biologiske moren /faren.

*

   Marianne Lund:
   Jeg sier dette fordi at det blir viktig å ha de " RIKTIGE BARNA" De som virkelig er utsatt for grov omsorgsvikt.

   Marianne Lund:
   Fosterfamilien skal ikke være redd for at de ikke vil få redde barn fra å ha det vondt, men det må være de riktige barna de har for å gjøre en god jobb.

   Marianne Lund:
   Hvis dette skjer så vil det merkes på vi som sloss mot barnevernet. For da vil det roe seg ned.

   Marianne Lund:
   fy søren hvor mye mer penger barnevernet ville hatt å bruke. Bare en rettsak koster jo ? , ja hvor mye?

   Brith Ingvardsen:
   kopierer :)

   Marianne Lund:
   Tenkte på deg nå og vips så var du her Brith:))

   Brith Ingvardsen:
   en rettssak koster for bv frem til lagmannsretten ca 100.000,- kr

   Marianne Lund:
   fy søren....

   Brith Ingvardsen:
   leste dette i en artikkel som ligger ute på hjemmesiden vår, der en bv-leder kritiserer systemet...

   Elisabeth FørRasmussen NåSørensen:
   Denne skulle vært lagt ut på fosterbarna ;)

   Marianne Lund:
   Ja det er sant Elisabeth;), men ble kastet ut derfra jeg ellers så skulle jeg ha gjort det;) men kopier den gjerne og legg den ut der;)

   Marianne Lund:
   Å tenk Brith hvor mange rettsaker det det blir når bv holder på slik dem gjør?

   Brith Ingvardsen:
   altfor mange rettssaker, barna blir ikke engang vurdert som hørbare i barnefordelingssaker, enda de har uttalelsesrett etter bvl fra de er yngre enn 7 år når de blir flyttet pgsa atferd, det er mange liv som blir berørt, tanter, onkler, besteforeldre, søskenbarn, søken, foreldre, venner, naboer, skolekamerater, barnehage ansatte, lærere - alle blir glad i de ulike barna, et helt samfunn blir berørt når et barn savnes i bygda.

   Marianne Lund:
   Det har du så rett i Brith!

   Brith Ingvardsen:
   fosterforeldre kan godt forstå denne situasjonen, de blir jo også glad i barnet, så hvorfor ikke være helt sikre på at de tar imot riktige barn, som du skrev i starten av tråden? Det burde nesten vært påkrevd! Jeg kunne godt ha tenkt meg å vært fostermor selv til barn jeg visste ville lide om de ble boende hos bl.a voldelige foreldre, men hvordan kan en vite sannheten om en blir nektet dialog med foreldre og den enste som kan komme med info er bv?

   Brith Ingvardsen:
   barnevernet som jeg ser, har altfor stor makt til å påvirke en situasjon slik de vil ha den.

   Marianne Lund:
   Denne makten som bv har er egentig litt merkelig, for den er ikke lenger til barnets beste ..... Den er nå til barnevernets handlingers sitt beste.

   Brith Ingvardsen:
   da tenker jeg på info til fosterfam, sakkyndige, fylkesnemda, lege (les: diagnoser), skole (ppt), bup, helsestasjon og advokater. Alle disse områder påvirker de, fordi alle tror jo at bv har så mye kompetanse, men egentlig så har ikke bvped kompetanse på noen av områdene i det hele tatt! Burde vite dette siden jeg har tatt samme utdanning! Kun overfladisk innom alle fag, ingen form for spesialisering, ingen arbeidspraksis på barns arena engang! Er det rart da at jeg stiller meg tvilende til alt som har med bv gjøre?

   Marianne Lund:
   Det er ihvertfall ikke noe rart at du gjør Brith. Jeg stiller meg ofte spørsmål hvordan kompetanse er det å ta et barn fra en mor/far/foreldre som ikke skulle ha opplevd det? Denne kompetansen som vi her snakker om er så full av prestisje at sannheten blir så tildekt med løgn og synsinger.

   Rune L. Hansen:
   Anstendige fosterforeldre vil både ha gode relasjoner og tilbakeføring som mål.

   Elisabeth Haugen:
   Helt enig. Jeg kopierer denne Marianne!

   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   den summen på 100.000,- var en sum fra 2009 om jeg ikke tar mye feil, koster garantert mere nå og det er kun summen for bv, så kommer summer til foreldrene i tillegg med advokatsalær og salær til retten.

   Turid Holta:
   Så det er VIKTIG for trådstarter at barnevernet tar de RIKTIGE BARNA. Vell jeg har ikke sansen for denne holdningen redd mitt barn men man må jo ha et barnevern for å ta de RIKTIGE BARNA. Vell det må man ikke barn har familie slek og en trenger ikke et stort oppbygd barnevern for å ta seg av de få barn som virkelig trenger hjelp.
   Barneverns ofre som bare kjemper for egen sak og ikke andres. Det er uansett feil og urett å ta barna fra folk. Og hjelpa kan slekta gi om det behøves. Og man har politi til der det trenges. Fosterforedre og barnevern er komplett unødvendig. Og drive å skryte opp om fosterforedre på at de ikke gjør noe ulovlig har jeg ikke sansen for heller, bare for at de evt har de rette barna som trådstarter babler om.
   Vell ingen er de rette barna til å bli kidnappet. De tihører mor og far og sin slekt og familie.
   Det er så typisk barnevernsofre å si i min sak var det feil at dere tok barnet. Men dere skulle jo tatt de RIKTIGE BARNA. Nei huff for noen holdninger. Det er like mye overgrep mot andre som mot trådstarter at barneveernet har tatt barna fra dem.
   Det er ikke noe spesielt med trådstarter det er tusenvis av ofre som henne.
   Saken må være å legge ned ett påstått barnevern, de gjør mere skade enn nytte. Og dessuten disse RIKTIGE BARNA som trådstarter snakker om de tar og skade av å bli adskilt fra sine foredre slekt og familie. Vi trenger inngen fosterforedre eller barnevern.

   Turid Holta:
   Barn i fosterhjem får og det ikke bedre. De får samme resultat av sitt opphold der som barn som blir sex misbrukt eller vokser opp med rus. Hva er så vitsen med fosterhjem, når det er så skadelig?
   Bygg opp rundt familien og la barna bo med sine kjære rundt seg i vante omgivelser.
   Legg ned barnevernet.
   Alle som er blitt fratat barna har lidd urett. Norge bryter med menneskerettighetene hele tiden i bv saker og annet.
   Norge er dømt for det, men fortsetter.
   Det er ikke anstendig i det hele tatt å være fosterforedre og stille seg til disposisjon for at barneverrnet skal kunne begå flere forbrytelser mot folk, å ta enda flere barn. Fosterforedre jobben er ikke redlig i det hele tatt. De gjør det for pengenene de håver inn. Alle pengenen de kunne brukt på den biologiske familien for å redde den. Mange trenger bare et økonomisk løft. Men bv tar barn o fleng fra folk som sliter økoniomisk.
   Det er feil å stjele andrs barn, det er feil å hjelpe til slik at barnevernet kan forsette med handlen av andres barn. Ergo fosterforedre gjør urett. De støtter opp om overgrep.
   Det er faktisk ikke rett at de tar barna fra de "Omtalte" de som alle mener de skulle tatt dem fra. Ei fjær til fem høns syndromet er og veldig velkjent.
   Ingen barn er de rette barna. De skades av å bli stjålet og de får det jo ikke bedre hva søren er dette påståte barnevernet for noe.

   Rigmor Fossdal:
   Marianne, du skrev :
   "Mitt råd til fosterfamilier: Snakk med de biologiske foreldrene hvis dere er redde for å bryte loven. Hvis de biologiske foreldrene forteller sin versjon så vær litt dektektiv og krev om å få et møte for å snakke sammen .... BV vil få et problem på det møtet fordi da blir det face to face med fosterfamilien og den biologiske moren /faren".
   Disse ord må jeg dessverre beskrive som utopi. Den som tjener staten vil gå på for de ordentlige foreldre? Og mot sine egne- personlige og økonomiske - og arbeidsgivers interesser?
   Dersom så var tilfelle .. ville barnevern k a n s k j e hatt litt problemer med rekrutteringen.

   Turid Holta:
   Ei fostermor som ikke ville være med på barnevernets og barnehagens tvang om tissetrening i barnehagen på gutten, ja hun fikk ikke være fostermor mere.
   Fosterforedre som vil beholde jobben må gjøre som bv sier og vil. Tviler sterkt på at barnevernet ønsker at fosterforedre skal oppsøke biologiske mor og far for å forhøre seg om hvordan det hele henger sammen . Det blir nok kroken på døra da i den jobben.

   Rigmor Fossdal:
   Ta inn .... barnet ,søsken og foreldrene er utsatt for et brutalt ... holdt på å si rovmord - og nå gjorde jeg det ...
   Det går ikke an å leve videre med det - egentlig. Det er for brutalt, og man er ikke skapt slik.
   Å GÅ TIL OVERGRIPER OG BE er å anerkjenne deres overgrep og legge seg til for å bli myrdet nok en gang. Og enda en gang, og så en til.
   Disse tanker k a n , sier ikke er, være en følge av den avmakt man lever i.
   Først - få overblikk - reis dere opp og kjemp .... man kjemper ikke for barnet sammen med overgriper.
   Hvor mange har gjort det, og hvor langt kom det?
   Eksempel ... hvor mange barn er blitt tilbakeført til sine i årenes løp?
   Hvor mange?

   Rigmor Fossdal:
   I DE FÅ stunder barna får være med sine .. hva sier barna da?
   Samvær er barnevernsskapt. Samvær og hensikten bak er preget av ideologien .. til barnevernet.
   Samvær er ikke annet enn å stadfeste overgrepet - rovmordet- og å opprettholde avmakten ....
   TRykke ned med makt.
   Fosters BRYTER LOVEN sammen med barnevern - også med tanke på samvær.
   Hvorfor skulle de ikke det?
   Regner med de blir straffet om de bryter ut.
   Taushetsplikt og straffereaksjoner i reneste frimurerstil.

   Turid Holta:
   Omtrent ingen barn av de mange stjålne blir tilbakeført. er barna først tatt så er det så godt som null mulighet til å få dem tilbake.
   Det er en drøm om et rettferdig barnevern som noen har. Som de etter som årenen går og de aldri får sine barn tilbake går opp for dem.  Synd alle må se alt selv erfare dem selv.
   Man kan vise til så mye feil hos barnevernet i sin sak man bare vil, barna får en svært svært sjelden tilbake.
   Det er jo derfor en sier at å flykte landet er eneste mulighet. Selv da er det blitt problemer. Nå sender de jo interpol på en før ei fy-nemd og.
   Nei det går IKKE å samarbeide med overgriper.
   Fosterforedre er bare samarbeidspartnere til barnevernet og ingen egen etat.
   Som må lystre å lyde bv.

   Turid Holta:
   Holdningen som Marianne Lund har til barnevernet er det som holder i gang barnevernsindustrien. At det går ant altså. "Bare ta de riktige barna skrive Marianne støtter og opp om fosterfamile- galskapen. hører hun reklamerer for en demonstrasjon vær nøje med hvilken demostrasjon derte hiver dere med i. denne er tydeligvis bare ikke for dem som vil ha slutt på barnevernsindustrien. Men ei som vil ha barnet sitt tilbak såklart, men ikke så nøje med dem andre de har det sikkert så fælt at bv måtte gripe inn huff å huff hvilken holdninger.
   Alle vil ha sitt barn tilbake og har rett på det.
   Tenk å støtte opp om bv og fosterforedre som her i tråde som Marianne gjør. nei dette er ikke veien dette går rett vest. Og barnevernet liker det veldig godt.

   Turid Holta:
   Veldig bra skrevet Rigmor du skulle vært lønnet for det

   Marianne H Walle:
   jeg er enig med marianne L. det er faktisk noen barn som sier når de blir voksne, at de skulle ønske noen så dem, for de hadde det ikke bra hjemme. De mener selv de skulle bodd i fosterhjem. Derfor må vi ha en eller anne form for omsorg og trygghetstankegang for barn som ikke er så heldige å få det hjemme. Men behovet er langt ifra så stort som hjernevaskerne vil ha oss til å tro. Vår demonstrasjon skal være ballansert. Ikke et hysteri mot at ingen skal få yte omsorg for barn, utenom familien

   Arild Holta:
   Å leve med adskillelse foreldre og barn er like skadelig for barn som å leve med sexmisbruk eller vold. Derfor fungerer ikke fosterhjemsystemet uansett. (Om ikke barnet er usedvanlig god til å tilpasse seg.)
   Det er dette folk ikke forstår. De tror at barnet er reddet om det kommer fra noen slemme til noen snille.
   Det som må gjøres er å ta DEN av foreldrene som driver overgrep, ut av familien, men likevel la barnet omgås denne, men i ordnede former med tilstrekkelig vakt.
   Er begge foreldrene farlige, så har vi slekt, familie, venner, nærmiljø som må stimuleres til å ta ansvar. Sammen med myndighetene.
   Det er bl.a derfor jeg har laget "Fjern overgriperen, ikke barnet!"
   http://www.causes.com/ikkebarnet
   Siden adskillelse barn og foreldre aldri har fungert (og heller ikke barnevernet), så må vi ta hensyn til det. Mennesket er et biologisk FAMILIEVESEN. Å bryte dette, er skadelig. Det er å torturere mennesker, og driver i verste fall mennesker inn i døden.
   Barn har biologisk betingede bånd også til ikke-fungerende foreldre. Dessverre forsvinner ikke barns biologi i takt med at foreldre oppfører seg dårlig. Da trenger vi ikke overforenklede liksom-løsninger, med fosterforeldre som overtar barna, men best mulige reelle løsninger.
   Dette er imidlertid svært sjeldne unntak, hvor det er snakk om å fengsle mennesker for vold eller sex overfor barn. Et humant fengsel kan ta oppgaven med å overvåke barn/foreldre relasjon. Er det muligheter for gjenntagelser, så kan man lage sikring-systemer, hvor overvåkingen av den farlige personen fortsetter etter fengselet.
   Idéen om at det er enorme mengder barn som lider i verdens beste land, er farlig propaganda.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎@Marianne H Walle:
"(...)det er faktisk noen barn som sier når de blir voksne, at de skulle ønske noen så dem, for de hadde det ikke bra hjemme."
   Da hadde jo ikke såkalt barnevern "sett" dem heller, tror noe av dere at det samme såkalte barnevernet hadde sett dem bedre om de hadde fåt tilført ytterligere MILLIARDER over budsjett?
   La meg svare på det: NEI, og det synes ved at de som nå er voksne sansynligvis var barn da såkalt barnevern hadde et budsjett på 3-4 milliarder årlig, den samme skoleringen og mye de samme aktørene som er tilstede i dag.
   MEN, i dag er det årlige budsjettet på ca 11 milliarder, og de "ser" fortsatt ikke noe bedre.
   Altså; såkalt barnevern "ser" uansett ingenting, så hvorfor beholde dem?

   Marianne H Walle:
   la meg uttdype, jeg er helt enig med deg Bjørn Erik. Jeg mener dagens barnevern ikke er godt for noe. Og at mer penger i systemet ikke bedrer kvaliteten. det jeg tror, er at med en helt annen utdanning og helt andre krav til samarbeid utover barnevernet, og et HELT NYTT NANV og regelverk, og at barnevernet ikke skal eksistere som separat samfunnsintitusjon, kan vi kanskje få et vern om barn som er barna verdig

   Marianne H Walle:
   Først må vi åpne øynene til allmenheten om hva som faktisk foregår i barneverssaker pr idag. Folk er ikke modne for å forstå hvor mye urett som begås. når vi har oppkyst massen av befolkningen, vil tiden bli moden for å få forståelse for at barnevernet som det er nå, må BORT

   Marianne Lund:
   Først vil jeg si til deg Turid at det du skriver blir det for lite hold i men noen meninger er gode. Når jeg mener de " Rigtige barna" så mener jeg de som blir utsatt for overgrep, vold og alvorlig omsorgsvikt. Jeg har flere ganger sagt at det er bedre for et barn da å være hos familien enn hos fosterfamilien, så du må ikke komme med slike argumenter uten at de er riktige. Men i noen tilfeller så må vi ha fosterfamilier. Det skal selvfølgelig da være greit for moren/faren/foreldrene, for vi har de tilfellene hvor dette faktisk skjer. Ja du lurer og mener det er negativt med demonstrasjonene, men vi får se da Turid, men skal selvfølgelig huske din mening om det.

   Turid Holta:
   Marianne i denne tråden ble det slik at du favoriserte fosterforedre. Da svarer jeg på det her. Og det blir riktig.

   Turid Holta:
   Det blir bare tull det du skriver rett overfor her. se på din egen tråd hva du selv skriver da.

   Marianne Lund:
   Er enig med deg Arild når du nevner at en overgriper bør ut av familien og det er jeg så enig i. Jeg er også enig i at dette som du sier her: " Å leve med adskillelse foreldre og barn er like skadelig for barn som å leve med sexmisbruk eller vold." så er jeg enig i det, men her må ingen av delene settes imot hverandre, for overgrep SKAL ikke forekomme og heller ikke fjerne barnet fra sine foredre uten at det ligger en fare for at barnet. Og den faren bør være meget godt belyst uten synsinger og løgn.
   Så meget bra at du nevner dette Arild : " Er begge foreldrene farlige, så har vi slekt, familie, venner, nærmiljø som må stimuleres til å ta ansvar. Sammen med myndighetene.
   Det er bl.a derfor jeg har laget "Fjern overgriperen, ikke barnet!"
   http://www.causes.com/ikkebarnet "
   Ja en overgriper bør fjernes, og ikke barnet.
   Selv mener jeg også at i saken om Alvdal så bør denne barnevernslederen og visse andre aldri få jobbe med barn.
   Jeg gjentar igjen at når et barn fjernes fra de biologiske foreldrene uten at det foreligger alvorlige grunner for dette, det vil si at barnet settes i fare, utsettes for vold ,overgrep så bør man tenke barnets sitt beste. Mange barn er babyer når de utsettes for dette og da må man handle raskt.

   Turid Holta:
   Hvorfor i alledager skriver du at det er viktig at barnevernet har de RIKTIGE BARNA. Ingen barn er det riktig at barnevernet tar Marianne. Virker ganske forsurrende det du skriver, du holder med etter som det passer deg.
   Det er familien som skal ta seg av barna og slekta Marianne og en evt overgriper skal fjernes. Og det er uhyre sjelden at begge foredre er overgripere. Det finnes ingen barn som er de RIKTIGE barna å ta for et barnevern som du skriver Marianne i tråden over. Et barnevern kan bare gjøre mere skade med sin adskillese.

   Turid Holta:
   Forøvrig veldig bra svart på tråden Arild!

   Turid Holta:
   Det er pussig et påstått barnevern har rutine på å fjerne barna fra en heim hvor en evt forelder er siktet for overgrep mot eks vis andres barn. Det er jo slik at noen kan misbruke andres barn uten å misbruke egne. Straff heller personen som gjør overgrep og fjerne den.

   Turid Holta:
   Om de kan bevise at babyer utsettes for overgrep så tar man overgriperen og lar evt den andre foredren ta barnet. Eller slekta om det er begge som jo er heller sjelden. Nei barnevernet og fosterforedre trenger man ikke.

   Rigmor Fossdal:
   Klokt sagt: "Tilpasning er en form for tortur".
   Opphav ukjent.

   
---
---

   Marianne Lund, 06.02. 2011:

   Her merker jeg meg mer som Marianne Haslev Skånland skriver: " Jeg er nedslått, men ikke overrasket, over alle de menneskene som ganske selvopptatt tror at de hjelper et barn ved å isolere det fra sin biologiske familie."
   
   REDD VÅRE BARN FRA DESTRUKTIVT BARNEVERN! • View topic - Skjønner foster- og adoptiv-foreldre hva de
   forum.r-b-v.net
   *
   Marianne Lund:
   Merker meg det Marianne skriver også : " Jeg er nedslått, men ikke overrasket, over alle de menneskene som ganske selvopptatt tror at de hjelper et barn ved å isolere det fra sin biologiske familie. Noen av disse er aktive på Join-Hands også. Her klager de over all den urettferdigheten de synes er rettet mot dem som gode, omsorgsfulle fosterforeldre, godkjent til å adoptere og perfekte på alle måter. De ser ut til å mene at vi skal bøye oss dypt for deres "rett" til respekt for alle motiver de måtte ha, mens vi skal være vedholdende mistenksomme overfor virkelige foreldre som desperat forsøker å beholde sine barn hos seg eller å få dem tilbake? "

   Irene Foradrian Berg:
   Dette er skjult menneskehandel, på statlig nivå, marianne ... jeg ynder ikke å si disse ordene, men det er det det er.

   Marianne Lund:
   Ja og mange fosterfamilier skjønner det ikke før det er for sent. Jeg er sikker på at de ikke får vite så mye mange av dem fordi her sier barnevernet at vi har taushetsplikt og fosterfamilier kan heller ikke si noe fordi hvis de gjør så bryter de loven, men hvem skal gå inn da og hindre dette hvis dette er justismord?

   Marianne Lund:
   Jeg håper at fosterfamilier skal ta kontakt med den biologiske familien og høre med dem fordi da behøver dem ikke tenke på at de bryter loven.

   Marianne Lund:
   Bli kjent med den biologiske moren/faren/foreldrene for å vite om dere har et barn som virkelig behøvde å bli fratatt av barnevernet. Det vi alle er enig om er at overgrep,vold og grov omsorgsvikt er ikke akseptabelt.

   Marianne Lund:
   Bare sjekk hva Marianne skriver her: " Bare hvis barnets foreldre og all annen familie er døde, er adopsjon eller fosterhjemsplassering et utvilsomt gode. I alle andre tilfeller: Hvis det er en virkelig grunn til at barnet ikke kan bo hjemme på daglig basis, er det eneste botemiddelet som kan ventes til en viss grad å fungere å gi barnet et hjem så nær sine foreldre at det kan være sammen med dem og/eller andre slektninger så ofte det vil. "

   Marianne Lund:
   Ja hva skjer når et barn ikke kan få være i sin egen familie? Eller i nærheten av sitt hjem? Her er det noe jeg ikke forstår, for hvis det virkelig er ille hos de biologiske foreldrene/mor /far så skjønner jeg det, men hvis ikke så hva er egentlig problemet her? Skulle likt å vært på et debattprogarm på tv og stilt barnevernet noen spørsmål.

   Marianne Lund:
   Dette med at de ikke kan svare fordi dem ikke kan gå inn i enkeltsaker er bare tull. Her er det mulig å stille spørsmål med et svar som ikke er avhengig av at man går inn i en enkelt sak.

   Elisabeth Rue Strencbo:
   ja det er jeg helt enig i ....::))

   Turid Holta:
   Ingen barn trenger å bli fratatt av barnevernet. barn har familie og slektninger.

   Turid Holta:
   Barnevernet sørger for misshandel av barn grov omsorgsvikt og sex misbruk. Det viser undersøkelser de er virkelgi ikke de rette til å ta vare på andres barn.

   Turid Holta:
   Vet ikke hvor mye frihet en fosterfamilie har til å bae ta kontalkt med biologisk familei, tror de blir temmelig hemmet til å ha frie tøyler fra bv der.
   og risikere kanskje jobben som er så kjempegodt betalt. da er det nok best å være lydig mot bv.
   Ellers vil bare barnevernet finne nye fosterforedre til barna.

   
---
---

   Lise Rikardsen, 06.02. 2011:

   Datalagring ga ikke økt oppklaring
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7494760
    www.nrk.no

   Datalagring fører ikke til økt oppklaring av alvorlige forbrytelser, viser en tysk undersøkelse. – Det er tankevekkende statistikk, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)...

*

   Rune L. Hansen:
   Fører derimot til mere og flere forbrytelser og kriminalitet i om omkring den offentlige forvaltningen, og justismord.

   Rune L. Hansen:
   Og det er nettopp og hensikten.

---

   Lise Rikardsen:
   ja det e bra at flere å flere forstår det :D

---
---

   Uwineza Mark:
   
Nice to meet you and I believe we can do something to change the world of today and I believe we can through working in hand

   Rune L. Hansen:
   Nice to meet you and I believe we can do something to change the world of today and I believe we can through working in hand

   Uwineza Mark:
   your welcome to hope

   Uwineza Mark:
   really we can do a great work as long we are working to achieve same goals and changing the world.

   Rune L. Hansen:
   yes, purposeful for the same goals, for innocence to unfold.

   Rune L. Hansen:
   We have two wings. With the one we knowledge and lift the other for the right way, for to unfold.

   Rune L. Hansen:
   ja, målbevisst for de samme mål, for uskylds utfoldelse.
   Vi har to vinger. Med den ene erkjenner og løfter vi den andre for den rette vei, for utfoldelse.

   
---
---

   Care about each other and our home. We still are the center in a ellipse, with both ours wings.

   En for alle - alle for en. One for everyone - everyone for one. Likeverd - Rettferdighet - Menneskeverd - Ordets sverd! Equality - Fairness - Human value - The Words sword!
   Folkebevegelsen for aktivt menneskevern / The People movement for active human protection.

   We have two wings. With the one we knowledge and lift the other for the right way, for to unfold.

---
---

   Rune L. Hansen:
   Henrettelser i regi av den offentlige forvaltningen foregår på flere slags vis i Norge.

   Dung Svalland:
   Og jeg har vært i Norge i snart 28 år. Har aldri sett så forferdelig galt som nå at de stormer husene med politiet og raner barna fra gode foreldrene og går ut med alt mulig løgner om dem i såkalt " retten" med media i spissen.
   Skulle aldri ha vært i Norge som jeg trodde så mye fra før jeg kom.
   Hadde fortalt noen venner fra Africa i går om barnevernet i Norge. De lo av alt det jeg sa fordi de ikke kunne tro det. Måtte ha hjelp av en annen afrikaner som støttet meg. Vedkommende fortalte mye om hvordan bv terroriserer hans venner og stadfestet hele tiden det grusomme bv holder på med.
   Jeg bruker å kalle nå bv ( barnevernet) for" terror rundt omkring"

   Turid Holta:
   Ja dem tror godt om norge dessværre.

   
---
---

   Sunila Rajaguru, 06.02. 2011:

   Sunila RajaguruFebruary 6, 2011 at 11:59am
   Subject: sultestrejke

   hej jeg har nu valgt at sultestrejke og er på 4dag da jeg d.2-2-2011 fik brev om at familieafdelingen har afbrud mit samvær med min ældste søn.
   For at gøre det kort er det her en stor krænkelse for min søn og mig og aller jer andre forældre som skal stå model til denne voldsomme smerte at ej må have vor børn hos. at der er nogen som stopper samværet baseret på ondskab chikane psykisk terrore på os som i sidste ende går ud over vor elskede børn.
   Jeg bliver nødt til at handle draktisk og vise omverden hvad der forgår inde for børneområder og det skal stoppes NU.
   Det er et voldsomt overgreb de har gjort ved min krop og sjæl at stoppe samværet.

   Jeg sultestrejker ej kun for min egen smerte men også for jer andre forældre smerter.

   Det er var prikken over I`et til at jeg ej vil gå med til længere at lade systemet til at få lov til at bryde vores rettigheder.

   Jeg kontakter medierne idag og fortæller at jeg sultestrejker og at jeg har ej i sinde at spise før det her bliver stoppet og ALT sandhed kommer frem hvad der forgår af koruption i den danske samfund og andre steder i verden.

   Fra på tirsdag sætter jeg mig foran Christiansborg og stopper ej for der bliver gjort en stopper for børnehandel of vor børn.

   Jeg har fået nok af det her og det skal bare stoppes omgående

   I er yderst velkommen til at strejke sammen med mig og kan ringe til mig på 32203029 eller 50306408

   Med venlig hilsen

   Sunila Rajaguru

---
---

   Geir Otto Andreasen via Anne Norheim, 05.02. 2011:
   http://www.facebook.com/goa65/posts/198895996792755
   På tide NOEN snart våkner ...?
   Høy dødelighet hos barnevernsbarn - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1124568.ece 
    www.aftenposten.no

   Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport ...

*

   Line Joakimsen:
   På høy tid å litt til .......

   Geir Otto Andreasen:
   Utrolig hvor få mennesker som egentlig bryr seg?
Dessuten er det også merkelig at en stor del som "bryr" seg ALDRI setter seg in i hva BV egentlig driver med! De fleste der ute tar automatisk parti med BV.. og lever etter den gyldne regelen ...... det er jo ingen røyk uten ild !!! Slike holdninger er det som er virkelig skadelig for barna !!!

   Hans-Christian Staum:
   Flesteparten av nordmenn leves i et vakum à har ikke selvstendig tankegang men er hjernevaska av staten

   Mona Randklev:
   Alle sammen er klar over dette, myndighetene mener det skal være slik-ellers ville det neppe vært det. Blir mange arbeidsplasser av slikt .... dessverre.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   joda, helt til noen blir morderiske istedenfor selvmorderiske :P

   Rune L. Hansen:
   ‎"Selvmordene" er egentlig bare noen av de mange uttrykkene for mord. Mord, terror, trakassering, tortur og utplyndring i regi av representanter for den offentlige forvaltning. Det meste enda skjult bak kulissene, fasadene, falsk dokumentasjon og propaganda.

   Atle Beckmann:
   Det værste er at det gjøres om igjen og om igjen. Hjelperne blir voktere slik Bradshaw beskriver i en psykologifag/selvhjelpsbok, helt tilbake fra 1988, fordi de er så urokkelig sikre på at reglene de setter opp som til hjelp er riktige. Dermed blir ikke folk hørt og tilliten brytes, igjen og igjen. Umulig å gi folk vekst da, og trist som faen at hjelperne ikke innser egne flei og begrensinger. :-(

   Rune L. Hansen:
   Hensiktene og motivene kan dog være forskjellige.

   Atle Beckmann:
   Hei Rune.
   Tja; er det vits i å skille på det?
   Er du enig i at "hensiktene" og "motivene" dekkes av begrepet "intensjonene"? Håper det.
   For det kan bli slik for oss mennesker at vi blir enda strengere på at andre skal følge våre regler hvis våre intensjoner er å hjelpe. Dvs. føre en person i den retning man selv mener vil hjelpe. Jeg mener at f.eks. Kristendommen har gjort denne tabben i århundrer, mot stort sett alle andre kulturer. Og når gjør barnevernet vårt det mot barna, hvertfall av og til. Bradshaw kaller det hjelpeavhengighet - at man ikke klarer innse at man tar feil fordi man så gjerne vil hjelpe. (og dermed se godt ut både i egne og andres øyne ..) Ett annet resultat er utbrenthet.

   Rune L. Hansen:
   Våkn opp, Atle Beckmann! Det er så langt fra alltid motivene og hensikten er å hjelpe. Motivene kan være penge-begjær, misunnelse, forakt, selvgodhet, karriære, frykt for å bli avslørt, frykt for å "miste ansikt", osv., osv. Ofte er motivene og hensikten på ingen som helst måte å hjelpe, og blir og er derfor også ofte motsatt. Og med hensyn til hva "barnevernet" gjør så er det i alminnelighet barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste og motsatt lov og rett og motsatt det å hjelpe. Dette er ikke bare eller i alminnelighet av og til. Til og med i de tilfellene hvor hensikten og motivene er å hjelpe - som gjerne er unntaksvis eller som et utgangspunkt av tro på sin egen fortreffelighet og overlegenhet - blir fort og lett og mye hensikten og motivene forurenset og forkvaklet og bort vekk underveis. Og resulterer på ingen måte i besinnelse, anger eller bekjennelse - men i det motsatte. Dette er realitetene.

   Atle Beckmann:
   Jada Rune, jeg er helt enig i beskrivelsen og har visst om og forgjeves forsøkt tipse og informere om bl.a. dette i relevante sammenhenger i snart 10 år - endelig begynner andre enn meg å gruble over dette og.
   Se bokoversettelsen jeg laget fra 2002-2003;
   http://www.bgeeworld.com/skam/index.html
   .. der jeg lærte hva som driver dette. Sammensatt og enkelt på samme tid.
   Skam er både motor og resultat i dette. Og langt værre ting; det barne"vernet" gjør i dag er ille, men fortsatt mildere enn f.eks. nazismen og korstogene. Men med den kunnskapen som er tilgjengelig nå bør s.k. fagfolk også gå ut og kreve endringer i dette. NAV-systemet er også solid smittet av det, jeg forsøker forklare det for dem i en mail jeg sendte på fredag;
   http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150107436889025&comments

   Rune L. Hansen:
   De er uansvarlige kriminelle og "nyttige idioter", støttende hverandre i og for et selvbestaltet nettverk innenfor og omkring byråkratiet i den offentlige, politiske og finansielle forvaltningen. Deriblandt ikke minst i rettsvesenet og. Slike instanser hvor effekten er størst er nøkkel-personene og de "nyttige idioter" viktigst for de kriminelle, som skjuler seg bak falsk dokumentasjon og manipulering med lov og rett - og støtte og back-up i nettverket. Mange av de gjør seg til mordere og det som verre er, med en underskrift, noen formuleringer, noen ja og nei, som mord-våpen. Det er så lett så. Å drepe og å ødelegge. Til og med torturere. Bak kulissene og falske påstander og falsk dokumentasjon. Så lett, så lett så!

   
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. februar 2011, Vinberget:

   Fra null til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet om 4 pluss-grader her ute i dag klokken 11.30. Noe tåke-disig og regn utover eftermiddagen mot kvelden. Ned mot null grader utover kvelden.
---
   Jeg avsendte det nye brevet til politi-anmeldelsen allerede i natt ( ekstern ). Bedre Internett-dekning i natt.
---
   Jeg avsendte omkring 14.20-tiden i dag også et nytt brev til NAV Vindafjord ( ekstern ), med kopi til Politi-anmeldelsen ( ekstern ).
---
   Det hjelper på sett og vis ingenting å spørre den som vil og gjør det motsatte om hjelp. Men det har betydning i åpenhet å dokumentere det, særlig hvis hvis den instans eller de mennesker en spør om hjelp er lov-forpliktet til å hjelpe men gjør det motsatte.
   Jeg dokumenterer i åpenhet også dette og slikt. Både hva jeg selv og andre erfarer og skades av eller gledes over i så henseende.
   Ikke minst også for at ikke falske påstander og falsk dokumentasjon og propaganda skal være rådende.
---
---

   Marianne Lund, 07.02. 2011:

   Marianne Haslev Skånland skriver: " Jaså, så kritikken av barnevernets ødeleggende deportasjoner er en belastning for barnevernere? Men selve deportasjonene av barn, og barnas og foreldrenes pine, er ingen belastning? Nei vel, visstnok ikke for denne her, for han/hun er opptatt av alt det andre: "Alt kan ikke være så galt. Vi gjør mye bra."
   BV og kritikk på helse løs
   http://www.mhskanland.net/page2/page77/page77.html 
    www.mhskanland.net


*

   Marianne Lund:
   Mange velger å tro at det kan ikke være så galt, moren/faren/foreldrene sier dette sikkert fordi de vil jo ha barnet sitt tilbake, men hvordan skal vi egentlig få vite hva som egentlig skjer? Er det slik at utdanningen til ansatte i barnevernet eller at de jobber i barnevernet gjør at da må det være en riktig handling hvis de tar et barn?

   Marianne Lund:
   Videre så synes jeg dette som Marianne H. Skånland kommer med her er meget bra beskrevet: Hva da? Hvis det er så mye av det, hvorfor da ikke sløyfe tvangs-sprengningene av familier, som er både unødvendige, menneskerettighets-krenkende og skadelige, og konsentrere seg om å gjøre mere bra og uten maktbruk? Og hvorfor er dette som er "bra" – hva det enn måtte være – viktig i en sammenheng hvor vi kjemper desperat mot tvangsfjerninger, løgn, skadeverk, tortur av barn og foreldre? – Å sutre om sin egen situasjon på jobben for barnevernet er en ren avsporing for å unngå å avslutte og stå til rette for skadeverket, naturligvis. Mange tyskere sa det samme når de etter krigen ble konfrontert med både konsentrasjonsleirene og sin nasjons skyld i en grusom krig: De mente at Hitler hadde gjort mye bra for Tyskland, utviklet industri og gitt tyskerne arbeid, renset samfunnet, og skapt orden, at alt dette måtte tas i betraktning, og at man skulle veie for og imot! "

   Marianne Lund:
   Marianne nevner noe her om : " avsporing for å unngå å avslutte og stå til rette for skadeverket "
   Er så enig med deg Marianne for det handler ikke om noe annet!

   Marianne Lund:
   Merk hva Marianne H. Skånland også skriver her: " Så den anonyme "forstår" kritikken som reises og mener den i "mange" tilfeller er berettiget. Hva gjør vedkommende med den berettigede kritikken da? Står han/hun sammen med barnevernsofrene og roper høyt midt imot sine spinngale kolleger? Man kan ikke være medløper til det som denne kritikken dreier seg om, attpåtil mene at etaten gjør så mye bra at familiesprengningene kan overses, uten å pådra seg skyld. Det er aldeles ikke nok at vedkommende mener å selv gjøre en jobb til beste for barn og familier. Det der hører vi fra alle barnevernere og fosterforeldre og institusjonsansatte og psykologer som tjener på jobb for barnevernet. Familiene som disse "jobbene" gjøres "for" (i realiteten overfor), vet noe annet. "

   Liv Marit Bakke:
   Ja hun er en kunnskapsrik dame.

   Marianne Lund:
   Ja hun har satt meg så ut Liv Marit. DEt det er skremmende hvor mye hun vet og denne gangen her så er ordet skremmende positivt.

   Liv Marit Bakke:
   Satt deg ut? Når jeg leser det hun skriver, så settes ting på plass. Der di skal være. Sån som med dette:
   Det er temmelig ynkelig å våse om at kritikken er "berettiget" "i mange tilfeller". Det er ikke barnevernerne som bestemmer om kritikken er "berettiget", det er ofrene som opplever grusomhetene på kroppen som avgjør dette.

   Marianne Lund:
   Det med at ting settes på plass så var det det jeg mente med å bli satt ut for hun sier det slik det er.

   Liv Marit Bakke:
   Ja :)

   Marianne Lund:
   Marianne H. Skånland skriver videre : " Det er temmelig ynkelig å våse om at kritikken er "berettiget" "i mange tilfeller". Det er ikke barnevernerne som bestemmer om kritikken er "berettiget", det er ofrene som opplever grusomhetene på kroppen som avgjør dette. – Og så, i formuleringen "i mange tilfeller" kommer den sedvanlige indirekte påstanden om at i mange andre tilfeller er kritikken "naturligvis" ikke berettiget."

   Marianne Lund:
   Ja redaktørene bør også lese dette fordi det er et bra poeng og en fakta dette som Marianne H. Skånland kommer med her :
   " Jaså, "tilliten må være gjensidig", og ingen er tjent med noen isfront? Jo, barnevernets ofre og prospektive ofre er ...absolutt tjent med isfront og advarsler og offentlig kritikk, og det er viktig og riktig at den kommer hver eneste dag. Når vanlige aviser med pompøse og feige redaktører ikke vil gjøre sin plikt, så benytter vi naturligvis internett-publisering; det er et strålende middel til å få frem alt det myndigheter og myndighets-lakeier vil skjule. Det er bare barnevernet som ikke er tjent med opplysning og isfront, for med en opplyst almenhet er det ikke fullt så lett å narre stadig nye familier i barnevernets garn."

   Marianne Lund:
   Ja det er bare barnevernet som ikke er tjent med opplysning og isfront, for med en opplyst almenhet er det ikke fullt så lett å narre stadig nye familier i barnevernets garn.

   Liv Marit Bakke:
   Nemlig. Hvorfor tror du jeg og mange andre driver med slik opplysning? :)

   Liv Marit Bakke:
   For hvert menneske vi klarer å opplyse. Har barnevernet tapt en sak. 1-0 til oss i dette råtne spillet dem har laget. Så fortsett å opplyse.

   Marianne Lund:
   Enig med deg Liv Marit!

   Isadora Dee:
   Marianne Skånland har skrevet om bv i mange år. Det er helt utrolig at ingen aviser har tatt det opp. Mange andre har også skrevet mye og lenge. Det er godt at de som trenger 'ammunisjon' mot bv nå finner disse artiklene og bruker kunnskapen for alt det er verdt! Det bli8r forandring - men TTT ...

   Liv Marit Bakke:
   Ja det er godt di blir funnet fram igjen :) di har vært framme tidligere, flere ganger, men nå er det mange nye som trenger å lese dem. :)
   Marianne har blitt intervjuet av en Mosseavis. Den avisen er visst nedlagt. Men intervjuet ligger fortsatt på nett. Bare å google navnet hennes tror jeg, så finner du det nok :)

   Marianne Lund:
   Ja det ligger mye om henne på nett av det hun har skrevet hvis man gogler henne:)

   Marianne Lund:
   Hun treffer så bra med sin uttalelse her også : " Foreldre og barn som skilles ad er aldeles ikke "frustrerte". Dette er et sjikanøst uttrykk i en sånn forbindelse. Frustrert kan jeg være hvis jeg sitter fast i bilkø fordi noen nøff lenger fremme sperrer unødig, eller fordi mine kolleger fortsatt ikke rydder sine skitne kaffekopper vekk etter seg. Hvis barn blir berøvet det ene nødvendige: sine foreldre, og dertil blir behandlet slik barn blir det i barnevernets klør, da er de ikke "frustrerte", da lever de i frykt og fortvilelse og apati. Hvis mennesker må forlate alt og gi seg på flukt, eller hvis hele deres liv legges øde fordi det kjæreste i livet: deres barn, er i grepet på et barnevern som piner barna, og foreldrene hjelpeløse hindres i å forsvare dem, da er de ikke "frustrerte". Da blir de fortvilet, desperate, apatiske. Det er deres livs mening barnevernet tar fra dem. Det er så skammelig at jeg ikke kan få sagt det å kalle dette for frustrasjon."

   Liv Marit Bakke:
   Ja den er viktig. Frustrert er et helt feil ord å bruke.

   Isadora Dee:
   Tror jeg har lest alle hennes artikler før, men fint å lese dem igjen med dine kommentarer, Marianne! Det var som sagt M. Skånlands artikler som fikk meg til å forstå at alle historiene jeg til da hadde lest på nettet, virkelig var sanne! Hun fortjener å få høre at det hun skriver virkelig forandrer menneskers syn.

   Rune L. Hansen:
   "Barnevernet" har ikke tapt og taper ikke noe som helst før grundig gjennomgransket og nedlagt fullstendig. Annet er tåpelighet å tro.

   Rune L. Hansen:
   Og "barnevernet" er nærsagt hele den på noe vis tilknyttede offentlige og politiske forvaltning via nøkkel-personer og "nyttige idioter". Mest, eller rettere verst, i rettsvesenet. Og alle og enhver og ethvert er livsfarlig truet.

   Marianne Lund:
   Nei du har rett i det Rune at de ikke har tapt noenting til nå, og ser veldig godt det du mener.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.02. 2011:

   Etter å ha snakket med en tingrettsdommer i dag, skjønner jeg hvorfor dommerstanden generelt er så skeptiske til menneskerettene. Dommeren sa at så lenge dommerne i Norge formoder at norske rettsregler er i samsvar med Den europeiske menneskerettskonvensjon, så er det ikke bruk for dette regelverket i tillegg til de vanlige rettsregler. En kan da spørre: Hva er egentlig poenget med menneskerettsloven?

*

   Wenche Wilhelmsen:
   en farse, som det meste annet i dette landet!

   Connie Skjolden:
   Men da har de ikke lest hele.. For i konvensjonen står det at denne ikke kan tolkes på noen annen måte. Ergo dommerene tolker lovene og konvensjonen slik de måtte ønske ...

   Siv Lilleberg Amin:
   Det er det samme som UDI/UNE driver med. De neglisjerer menneskerettighetene og Barnekonvensjonen i sin saksbehandling.

   Gro Kristin Jensen:
   Menneskerettkonvensjonen er ikke laget bare for Norge. Å så lenge Norge har funnet ut hvordan de skal lure resten av verden til å tro at vi lever i verdens beste land med lover som funker bedre enn menneskerettkonvensjonen, så er det heller ... ingen som vil ta Norge for sine brudd på den. For Norge viser bare til en lov som er bedre.
   Menneskerettighetene er mer ment for land som ikke har et så godt rettsversen som Norge liker å gi uttrykk for at dem har, utad.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Ja de bruker jo media også, folk sliter seg fordervet i nesten hele landet og da er det morsomt å se at "vi har det godt" ..

   Ragnar Zaal:
   Formoder er et godt uttrykk Marius, ;
   <a href="http://no.thefreedictionary.com/formode">formode</a>

   Terje Henriksen:
   Naturligvis gjør de det - har det noen gang vært tvil om det selv om en dommer ( sikkert alle sammen ) har annen oppfatning ....

   Stig Eie:
   De av oss som må bruke rettsystemet formoder også at dommerene setter seg inn i sakene og gir en rettferdig dom. Så feil kan man altså ta ...!!

   Lilliann Almstad:
   De er nok mange rettsaker som er vunne på løgn. utolig for de som ikke har opplevd de.

   Undis Hansen:
   Lovgiverne har dermed en formidabel jobb, om de skal endre alle lovene fra før konvensjonen ble ratifisert i Norge. Man kan like gjerne sette fram et forslag om denne jobben. Men da må man påpeke hvilke lover som er i strid med emk. Dette blir jo en egen fanesak, skulle man tro for de som er inne på dette. Egentlig høres dette mest ut som "latskap" eller "for mye jobb". Dommerne er slik jeg ser det fo late til å greie sette seg i sakene selv , derfor har de sakkyndige ...

   Kristin Brataas:
   Domstolene må reformeres og disse dommerne må avskiltess for godt, fler hundretusen saker må gjenopptas.

   Birgitte Mor:
   Det å tenke alt for godt om lovverket man jobber med, er nok grunnen til at man mener man ikke trenger noen menneskerettighetslov.
   Og det å formode noe er vel ganske subjektivt og det er vel ikke subjektivteten man skal ha inn i rettsvesnet .... Men objektivitet ?

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Ein dommar som underkjenner lex superior-prinsippet for internasjonale menneskerettar er jo ... erhrm ... ja, you know ;)

   Anette Johansen:
   Godt spørsmål, Marius! Jeg håper inderlig at du spurte Tingrettsdommeren om bl.a. akkurat det!

   Roy Ove Svarstad:
   rettsprosesser er subjektive, gir ikke loven det utfall i saken som retten subjektivt ønsker, bruker de bare en annen lov, eller begrep som mer/mindre troverdig, vektlegger, samlet vurdering så får saken utfall ihht rettens subjektive syn på saken.
   http://familiestiftelsen.no/taxonomy/term/3081/all

   Anne Karin Setervang:
   synkende moral og økt tro på pengers verdi gir utslagene vi ser. Allt kan manipuleres med hvis ikke viljen til å gjøre godt ligger til grunn, men kanskje best intjening for seg og sine, et kortsiktig perspektiv. Det beste er vel med allt en kan løse utenfor rettsalen. Forebygge med å sette standard for grunnleggende rettigheter for hva som betyr mest i livene våre og respektere andres rett ut fra det. Mye må da legges om i samfunnet, ikke minst må livsverdiene våre mye sterkere opp i dagen for å få til forandring.

   Joan Myhre:
   Jeg snakket også med en tingrettsdommer Torjus Gard. Og han bare lo når jeg refererte til EMK. Det er helt skandale. Derfor har vi et og gjøre og det er å ta alle saker til Strassbourg slik at de kan få øynene opp for hvordan Norge holder på. Kort og godt våre barn skal ikke risikere å måtte leve i et land som hver dag bryter menneskerettighetene.

   Kirsten Versland:
   Da blir det vell opp til advokatene og forklare for dommerne poenget med nevnte lov (?)

   Anne Karin Setervang:
   ja vi må kjempe for å avdekke svikene, for våre barns fremtid. Det er korrupt, derfor ler de, vil de beholde jobben må de være med på karusellen.

   Joan Myhre:
   det er helt riktig anne karin. de må være med på karussellen for å beholde jobbene sine. Ingen dommere jobber ordentlig, hele systemet er kvalmt.

   Stig Eie Torjus Gard:
   blir nok snart omplassert, kan ikke ha slike rett fra levra uttalelser framme i lyset.

   Dag Henriksen:
   Poenget med menneskerettsloven? Et poeng er at den gir Makten en maske med et godt ansikt utad. Dette gjelder ikke bare menneskerettsloven, men alle lover og regleverk, også etiske. For brukerne er poenget ofte det motsatte, å få Makten til å miste ansikt.

   Liv Beathe Hauger:
   Poenget med den er beskyttelsen av borgerene når myndighetene bryter lovverket. En har enten storhetsforestillinger om egen fortreffelighet eller noe å skjule når en sier noe sånt.

   Kirsten Versland:
   Rart det dere med lover som er inkorporert , de bare sover. Men når nye regler om forenklet forelegg trer i kraft praktiseres de fra dag en.
   Eksempler på det er forbud om å snakke i mobil når en kjører, piggdekkavgift, bot for ikke å bruke bilbelte under kjøring osv. ... 

   Kirsten Versland:
   Kontrollen med utøverne er vanskeliggjort og bedre blir det ikke så lenge advokatene ikke bruker de inkorporerte lovene.

   Little Hotte Yasmin:
   Mhm, godt spørsmål... Kanskje vi skal bytte om litt i noen år :P

   Rune L. Hansen:
   Det er jo ikke bare Menneskerettsloven de forbigår og underkjenner, men også ofte og gjerne Straffeloven og Norges grunnlov. Det er som Roy Ove Svarstad sier herover, de manipulerer med under-ordnede lover og regler for å gjennomføre sin hensikt. Det er iøvrig deres pr. i dag og alminnelige forhold til kontradiksjon og beviser, etc. - manipulasjon. Alt dette gjenspeiler seg ikke minst i teksten og formuleringene i deres dommer og kjennelser, som ofte ikke er annet enn trakassering og falske påstander og falsk dokumentasjon - med hensikt nettopp justismord. Dommerne vet hva som forventes av de og hva de tjener penger og karriære på.
   Det er det samme og lignende i store deler av den øvrige norske offentlige forvaltning.
   Og det at så mange av dommerne i rettsvesenet er med på det gjør blandt annet at de også forsvarer og beskytter de øvrige kriminelle. Og at det norske rettsvesenet og byråkratiet på så mange slags vis er å sammenligne med et skrekkens lotteri.
   Mordere og torturister, i fin forkledning.

   Rune L. Hansen:
   Og Norge oversvømmes av groteske justismord og kriminell galskap, til langt i det perverse.

   Little Hotte Yasmin:
   Enig med deg Rune :)

   Annina Karlsson:
   Menneskerettsloven, har den rattigheter i Norge?

   Vårhild Hoholm:
   Arroganse fra norske politikere er ikke nytt!!!!

   Linnea Rettferdighet:
   Norge trenger sårt en gjennomgang av gjeldende rettspraksis vs menneskerettighetene. Det er svært mange saker der brudd på menneskerettighetene gir tragiske konsekvenser. Hvor mange justismord vi har i Norge årlig, vet ingen. Det er mange! Her i landet dømmes man på indisier, og det er ikke en rettsstat verdig!

   Annina Karlsson:
   Indisier och hockus pockus ar i ropet. Det utplonar familjer varje dag. Po samma satt utplonas mangder av manniskor i andra lander. Verktygen for den slutgiltiga utploningen ser bara olika ut. Men starten ar den samma. Var finns rattstaten?

   
---

   Rune L. Hansen:
   Den tingrettsdommeren må på det nærmeste ha vært for analfabet eller verre enn som så å regne. Eller hva egentlig?


   Rigmor Fossdal:
   Menneskerettighetene - å praktisere dem er ikke forenlig med å praktisere korrupsjon.

---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Hei Rune. Kanskje det jeg skrev ikke ble helt slik jeg mente. Jeg synes du gjør en kjempejobb, og jeg deler din smerte for alle som lider og blir behandlet veldig dårlig i dette samfunnet. Man skulle tro at mange maktfolk som får høye verv, ikke har noe hjerte i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvor kyniske og råtne noen kan være. Guds fred

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. februar 2011, Vinberget:

   I underkant av null grader Celsius og en blanding av regn, tåke, sludd og hagl her ute i dag tidlig klokken 07.30. Oppmot 2 pluss-gader klokken 12.30.
---
   Synliggjøringen og bevisstgjøringen i forhold til hva som egentlig foregår i Norge er fortsatt og videre fremadskridende og omseggripende!
   Og ingenting er mere viktig og nødvendig.

   Annina Karlsson:
   Det ar karlek.

   Berit Mikalsen:
   Presisere Aninna?

   Rune L. Hansen:
   Jeg må for mitt vedkommende, før jeg til-intetgjøres helt, konsentrere meg mere og mere om presentasjon av saks-komplekset internasjonalt.
   Norske myndigheter svikter tydeligvis videre og videre fullstendig. For å si det meget mildt. Svikter alt og ethvert.
   Norge synes foreløbig ikke til å klare dette alene.
   Trist å måtte erkjenne.

   Berit Mikalsen:
   Hvordan vill du presangtere sakskomplekset internasjonalt Rune?

   Berit Mikalsen:
   Det høres viktig ut, da jeg tror desverre mange er i din situasjon ... og dermed kann du tale for deg, pluss mange andre?

   Rune L. Hansen:
   Hvordan vil vi? Jeg gjør mitt beste. Alltid, hele veien og videre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2011 > Lise Rikardsen:

   Velkommen som min Facebook-venn, i håp om godt samarbeide, vennskap og fellesskap i folkebevegelsen for terror-regimets fall. Synliggjøringen av dets ofre og groteske ugjerninger er fremadskridende for nødvendigheten og kravet om reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Folkebevegelsen er omseggripende og brer seg ved vår hjelp i samfunnet
   
   Lise Rikardsen:
   ‎:D mange bekker små, gjør en stor Å :D

   Rune L. Hansen:
   ‎!!!

   Lise Rikardsen:
   bra det at folk kjæm sammen :D jo flere som reise sæ jo tydeligar bli motstand mot den uloven som rår:D

   Rune L. Hansen:
   Ingen tvil om det. Men imens til det ytterste vil de gjøre alt for å late som ingenting og som at alt er bra nok og hærje viltert videre.

   
---
---

   Annette Morgaine Olsen, 08.02. 2011:

   Da har jeg gått fra å være en 8 barns mor til en 3 barnsmor.
   Jeg gidder ikke sloss mer med systemet, så jeg erklærer meg selv som verdens dårligste mor og sier ifra meg alle mine mindreårige barn.
   De får vokse opp uten meg, for systemet mener at det er til det beste for barna. Det eneste systemet vil ha fra meg når det gjelder barna, er penger ....
   MYE VIL HA MER OG FAEN VIL HA FLER :-)

*
   Marit Iren Gordon Heggen:
   Kjenner sinnet koke, men forstår ... Desverre :(

   Irene Ivås:
   DER har vi vel alle vært, ja. Heia Norges barnevern ......
   Klemmer på

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg har kjempet siden 2004, jeg har latt meg utrede i "hue og ræva" til ingen nytte.
   Jeg er visst voldelig og aggresiv ....
   Ja ja, det var en tung avgjørelse men så absolutt til det beste for meg selv. Man går til grunne om man skal kjempe mot vindmøller :-)
   Slik systemet er i dag, så er det ingen vitts i å gjøre motstand. Tar bv ungene, så er det bare å gi opp, for ungene er da tapt for evig og alltid :-(

   Hugo Sørli:
   Kan du ikke gå til privat søksmål?

   Annette Morgaine Olsen:
   Privat søksmål er meget dyrt, så det er utelukket. Jeg har annet å bruke mine penger på.

   Dag Henriksen:
   Vet ikke hva jeg skal si, Annette .. vanskelig å finne ord til deg .. men tror du skjønner ..
   Du er ei sterk kvinne som har holdt på i 6-7 år! I løpet av disse årene fant du ikke det som gjorde at du kom videre, men du har blitt ekspert på hva ... som ikke virket - og hvorfor!
   Dette kunne ha vært verdifull kunnskap for andre, ikke minst de som har livets harde skole foran seg, den som du har gått. I hvilken grad folk må erfare ting selv, istedenfor at du eller andre gir erfarne råd er uvisst.
   Uansett sier jeg av erfaring at det kan være godt å bruke den negative energien konstruktivt til å skrive ned noe kreativt og skapende som andre kan ha bruk for ...
   Dette har vært min måte å takle livet på, uten at jeg vet helt hvor lurt det har vært. Eller kanskje hadde det vært bedre å kutte ut å tenke på barnevern - få seg et liv?
   Jeg har selv prøvd å dele erfaringene og tankene mine i noen .. kan vi kalle det barnevernvettregler ...? Med erfaringene dine hadde det vært fint om du (og andre) kunne finne ut om jeg har skrevet noe som er gærnt her, eller om du (og andre) mener det samme:
   http://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?fbid=475117611974&set=a.57129631974.80307.587426974

   Mona Larsen:
   De kommer til deg når de er gamle nok til å bestemme selv. Som de andre har gjort. Bare så synd med all tida de mister med deg og Sten.  
   De kan ikke ha bedre mor ... Mine elsker nå deg iallefall. Glad i dere. Klem ♥♥

   Annette Morgaine Olsen:
   Til Dag, jeg har prøvd å dele mine erfaringer med andre, men det er det helt slutt på nå. Jeg velger heller og leve livet uten å tenke på staten eller bv. Har det mye bedre da :-)
   Til Mona, jeg og du vet at de kommer når de blir gamle nok :-...)
   Og det er jo ganske så merkelig at andres barn er glad i meg og ønsker å ha masse kontakt med meg, men det er skadelig for mine barn å ha kontakt ....
   Jeg er super glad i deg og begge jentene dine :-)  

   Ingrid Selma Isaksen:
   Du har de i hjertet ditt, der kan ingen ta dem fra deg. Trist at du har måttet gå igjennom alt til ingen nytte. Trøsteklem ♥

   Turid Holta:
   Huff føler så med deg Annette det er så trist!! Du er verdens beste mor for dine barn.

   Anne Karin Setervang:
   enig med Ingrid, du skal be for barna dine. Gud bor i hjertene. Legg merke til hvordan tiden går raskt, snart er de eldreo g da må du være der for dem. Sammen skal vi sa fra og sørge for å evaluere det som er og var. Du må for all del ta vare på deg selv, det er ikke lett. Du har fått en større oppgave, den skal vi klare. Hilsen en barnsmor.

   Milla-Maria Wiik Vale:
   Dette var trist og høre Annette ...
   Det er så vondt så vondt, men du får ta tiden til hjelp. Sørg og snakk med mennesker om du føler for det. Jeg var helt sønderkunst selv, men nå har jeg lagt det på en måte bak meg selvom jeg tenker på det støtt og stadig.
   Men husk: De kan ta fra deg barna, men de kan ikke ta fra deg at du er moren og at du vet at du gjorde det du kunne for barna dine. Og de elsker deg og du elsker dem. Det kan de ikke ta i fra deg!
   Det som har holdt meg oppe derimot dette jeg skrev nå, jeg har også brukt mye av tiden på og tenke på meg selv faktisk som f.eks begynne på skole igjen.Noe jeg aldri hadde kunnet hvis jeg hadde barna hjemme. For da hadde jeg hatt nok med å ta vare på dem. jeg har også tatt opp sangen igjen og det styrker det også. Skrive tekster, dikt o.s.v og skrive seg gjennom sorgen har også vært hjelp. Men det er viktig og vise følelsene sine og slippe ut sorgen. ikke stenge den inne.
   Synes du er en sterk person som viser styrke i det du skriver og du er IKKE verdens dårligste mor selovm jeg ikke kjenner deg. Men jeg vet også alt for mye om dette emnet desverre.
   Varme klememmer fra meg til deg ...

   Rune L. Hansen:
   Vi må også uansett se i øynene og erkjenne at for de fleste blir livet og alt meningsløst når slikt noe skjer, at en fra-stjeles sitt barn. Ikke mange overlever slikt noe og de fleste går nokså fort til grunne. En frataes livets rett, livets mest selvfølgelige og elementære verdier, retten til ekteskap og familie med barn! Hva blir det og er det så igjen?
   Og hvordan takle og tåle og bære smerten og umenneskeligheten og perversitetene? Og bare så lenge håpet og troen på lov og rett og menneskelighet bærer en! I den - om en holder ut - åre-lange spissrot-gangen i gråt, lengsel, savn, bekymring, smerte og uutholdelig tortur.
Fra norske kriminelle politiske myndigheter sin side alt og det hele tilsiktet ... Et samfunn av levende døde og skygge-mennesker og den landsdekkende massegraven fullstappet av uthærjede, toturerte, sønderknuste ofre.

   Turid Holta:
   Det er bare fryktelig .... Rune

   Rune L. Hansen:
   Ubeskrivelig, uutholdelig fryktelig, ja.

   Rune L. Hansen:
   Og en vet at for barna blir det like ens.

   Rune L. Hansen:
   Barna to ganger nektet livets rett, i og for tortur, trakassering, terror og til-intetgjørelse.

   Elisabeth Rue Strencbo:
   det var trist Annette ...... dessverre, slik er det for mange som kommer i BV klør ... de møter veggen og mister barna ..... tenker på deg Annette ::))

   Mona Randklev:
   ‎: ((

   Rune L. Hansen:
   Og når barna kommer når de blir 18 år, hvis de i det heltatt overlever så langt, så er de fremmed-gjorte, andre, fremmede sine barn og ødelagte barn. Ødelagt først og fremst av den uhyre mishandlingen og ødeleggelsen av et barn det å bli fratatt sin far eller mor representerer. Men også av så mye annet som en følge av alt dette.
   Om de streif av gjenkjennelse, identitet og integritet en da kan se hos barnet er en til glede eller sorg ... så er det fattigslig. Om en da ikke tar til takke med billige dusin-varer. Kanskje bedre heller å føde et nytt, annet barn. Men den selvfølgelige retten er jo i Norge ofre for slike angrep og utrolig så mange mennesker egentlig fratatt, retten til familie og barn, selveste livets rett egentlig for de fleste.

   Rune L. Hansen:
   Barn og ungdom, og også barnløse, vet og skjønner enda veldig lite av de vesentligste av disse livets og virkelighetens realiteter. Å bli far eller mor til et barn er en metamorfose og som en fødsel i seg selv. Som en på det nærmeste vet ingenting om før det har skjedd.

   Rune L. Hansen:
   Levende mennesker lever med og for sitt barn. For avstumpede og selv fremmedgjorte eller villfarne mennesker kan slikt være av liten eller ingen betydning.

   Rune L. Hansen:
   Særlig før de opplever at det skjer. Også det.

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle mennesker som skiller barnet og forelder skjønner likså godt at de egentlig dermed gjør seg til en slags torturister og mordere. At det de dermed gjør med full rett kan betegnes som på linje med mord og det som verre er. Uhyrligste verste sort mishandling og ødeleggelse av et barn og en far og mor som mulig. Barn i ungdoms-alderen kan forholde seg på et egenartet vis til det.

   Rune L. Hansen:
   Det er utrolig til uhyrligheter og perverse kriminelle ugjerninger det her er snakk om.

   Rune L. Hansen:
   Og en ser det dog ikke utenpå menneskene!

   
---
---

   Til støtte for barnevernsofrene., 08.02. 2011:

   Vi kan ikke la rettssystemet herje med oss som det passer disse. Vi vet meget godt at det ikke eksisterer rettssikkerhet og at det er ett fett om vi er i retten eller ikke, sakene er avgjort slik barnevernet og andre offentlige etater har avtalt med dommerne i domstolene.

*

    Til støtte for barnevernsofrene.:
   Dommerne er underlagt Justisdepartementet og er avhengig av disse, likeså barnevernet, politiet og andre offentlge etater. Det er umulig å få en rettferdig rettergang i et tyrannisk skrekkregime som Norge faktisk er.
   Det er bare å innse at myndighetene utøver tvang og maktmisbruk overnfor sivile borgere og at vi faktisk er rettsløse i Norge.
   Statstyranniet Norge behandler sivile borgere som slaver.
   Deres medhjelpere er svært mange advokater, angiverne. Alle disse er judaser som forherliger slaveriet av sivile borgere.

   Lena Engebretsen:
   er stygt redd for dette ja........:-(  

   
---
---

   Legg ned barnevernet., 08.02. 2011:

   “Når en motstander sier, “jeg vil ikke komme over på din side”, vil jeg rolig si, “Barnet ditt tilhører oss allerede … Hvem er du? Du vil forgå. Dine etterkommere derimot, står nå i den nye leiren. På kort tid vil de ikke vite om noe annet enn dette nye samfunnet”.
   - Adolf Hitler

---
---

   Irene Børresen, 08.02. 2011:

   I morgen tidlig er jeg så heldig at jeg skal få være med til barnevernet sammen med en venninne.
   Det blir mitt (og hennes!) første møte med barnevernet. Saken gjelder en bekymringsmelding framsatt som hevnaksjon fra et menneske som tydeligvis er rimelig syk i hodet sitt.  HELDIGVIS fikk venninnen min også besøk av dyrevernnemda i ettermiddag (etter at jeg snakket med deg, Marius). I samme ærend, bare at da var hundene vanskjøttet :-)) Gleder meg faktisk litt til dette her ... særlig siden vi vet hvem som har framsatt det, og at vedkommede selv har hatt barnevernet på nakken. Vet også at vedkommede har venner her inne, muligens vedkommede er her selv :-))

*
   Kristin Brataas:
   Barnevernet og dyrevernet går hånd i hånd med politiet og domstolene og det som måtte passe inn for disse.

   Irene Børresen:
   Ja Kristin, jeg er klar over dette. Men da venninnen min var hos kommunen i dag, så var også PPT-tjenesten fra skolen tilfeldigvis der. Hun sto der som et spørsmålstegn og hadde ingenting på dette barnet eller andre barn på dette klassetrinnet, og hadde ingen grunn til å tro at noe var galt. Dyrevernet hadde heller ingenting å utsette på hundene. Tvert imot.

   Kristin Brataas:
   Jeg vet om flere som er utsatt for tilsvarende, det hagler inn med såkalte bekymringsmeldinger mot personer fra flere offentlige instanser, ubegrunnede sådan.
   På dette viset oppkonstrueres saker mot foreldre. 

   Irene Børresen:
   Det skal forøvrig bli interessant å se hva denne bekymringsmeldingen går ut på. Vedkommede som har framsatt den har sett barnet én gang for over et halvt år siden og da forsøkte vedkommede å trenge seg inn i et privat hjem hvor barnet bor for å hente en hund som hun aldri har eiet men mente at var hennes. Politiet ble da kontaktet og kom til stedet, og det er flere vitner på det. Hun brøt seg senere inn i et hus og stjal hunden. Var ikke vanskelig å finne den 2-3 timer senere, også her måtte politiet tilkalles. I tillegg har vi skriftlige trusler fra vedkommede om at hun skal lage et helvete for venninnen min. Vi får se hva som skjer. Aner jo ingenting om hvordan disse tingene foregår jeg da. De ville bare lese et brev for henne i morgen. Synes jo i grunnen de bare skulle tatt turen uanmeldt jeg da ....

   Irene Børresen:
   Det er vel igrunnen en "sving" de fleste gjerne ville slippe, men så lenge det er åpent for anonyme bekymringsmeldinger hos disse nemdene så er det jo sånn man gjør for å lage kvalm for andre når man feiler noe alvorlig i hodet sitt. Jeg er sikkert naiv. Jeg synes det er interessant å få se hvordan dette fungerer (om man ser bort ifra at det lages problemer for mine beste venner da ...)

   Rune L. Hansen:
   Det du forteller om er livsfarlig. Forbered deg på et Helvete tusener ganger verre enn du eller mange andre også enda kan fatte og begripe er mulig.

   Rune L. Hansen:
   Overfor slikt noe hjelper hverken virkelighet, fakta, sannhet, lov og rett, vitner og beviser i overflod. Ingenting!

   Hege Anett Dahl:
   Dersom alt er i orden så har man vel intet at frykte :-)

   Rune L. Hansen:
   Samme hvor meget i orden og bra og godt og beviselig og bevitnet så er det veldig meget å frykte. Blandt annet fordi absolutt ingenting av lov og rett, menneskelighet, anstendighet, sannhet, fakta eller virkelighet mere teller eller betyr noe som helst.

   
---
---

   Norske Lover i strid med EMK
   by Kai Rudi Schantz on Tuesday, February 8, 2011 at 9:13am.
   
http://www.facebook.com/notes/kai-rudi-schantz/norske-lover-i-strid-med-emk/127646253970816

   Der EMK er i konflikt med Norsk lov er det ofte å finne en urimelighet i det norske lovverket som er så tydelig at dette burde vært rettet opp av Norske myndigheter for lenge siden. Det burde være til ettertanke at man sjelden hører at enkeltmennesker hevder at deres rettigheter og mulighet til rettferdighet blir dårligere ved å skulle følge EMK. Dette er fordi at disse lovene er laget med rettferd og  menneskeverd som den øverste agenda. EMK er ikke farget av en gitt politisk vilje slik ofte nasjonal lovgivning gitt oss av politikere. Lover er ofte brukt som politisk virke der å sikre rettferdighet samt hindre urett ikke alltid har vært lovgiver sin primære tanke. EMK har kun rettferdighet som mål og dermed det klart beste valget for sikre enkeltindivider mot at urett blir gitt dem av et lands rettsystem.

   Det er mange eksempler der dette tydelig kommer til syne. Barn sine rettigheter og rettstilling er noe av det EMK setter svært strenge krav om og her feiler Norge alvorlig. Foruten at Norge ikke etterkommer kravene i EMK om at barn skal bli gitt partsstatus i alle saker som omhandler dem, så finnes det også mange flere krenkelser av EMK.

   Et barn som har to foreldre som skiller lag og man da i etterkant gir disse to foreldrene en helt forskjellig rettstilling i henhold til sitt barn. Som at i  lovverket kun gir barnet beskyttelse mot å bli holdt borte fra den ene forelderen men ikke om barnet bli holdt borte fra tid med den andre. Da vil de fleste fornuftige mennesker si at dette er urimelig og for barnet er det like alvorlig om mor holder barnet borte fra far eller om far holder barnet tilbake fra mor?

   Straffeloven § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.

   I straffeloven § 216 har Høyesterett kommet til at ”omsorg” skal forstås som den daglige omsorgen. Man kan i dette tilfellet også sette spørsmålstegn ved at fedre sin tid med sitt barn ikke blir regnet som foreldres omsorg i motsetning til mor sin tid sammen med barnet som er å betrakte som foreldre omsorg. Dette er urett og grovt diskriminerende for fedre og klart i strid med EMK

   Norsk lovgivning som her forskjellsbehandler to foreldre ved i straffeloven bestemme at kun være straffbart å holde barnet borte fra tid hos den foreldre som er gitt bostedmyndighet (mor)  ikke om barnet blir holdt tilbake fra tid hos samværsforeldre (far).

   Dette gir en klar urettferdighet og manglende vilje til å beskytte barnet sin rett til begge foreldre og behandler ikke barnets to foreldre med likeverd. Den praktiske følgen av dette er svært tydelig og alvorlig der barn i Norge sin rett til kun den ene foreldre blir beskyttet. Om far ikke leverer barnet til mor ifølge avtale så er dette straffbart og mor vil kunne anmelde dette til politiet.  Barnet vil raskt og med politimakt bli sikret gitt sin tid hos mor og far blir straffet med fengsel eller bøter. Men om mor ikke leverer barnet til den tid det skal ha med sin far så er ikke dette straffbart og det finnes ingen politi myndighet som skal sikre at barnet sin tid med far. Mor vil heller ikke straffes for den samme krenkelse gitt barnet.

   Gruppen som utgjør lavkaste inndelingen samværsforeldre består av 95% menn, velger derfor navngi dette som fedre.

   Man kan si at hele det særnorske klasse systemet som foreldre blir inndelt i er diskriminerende og i konflikt med EMK. Der man i Norge i tillegg til biologisk foreldre og foreldreansvar har inndeling bosteds foreldre (omsorgsrett) og samværsforeldre. Der man fratar samværsforeldre de likeverdige rettigheter og rettstilling til sitt barn som EMK fordrer gitt begge foreldre i kraft av foreldreskap. Dette som skal sikre barnet retten til likeverdig adgang til begge sine foreldre.  

   Dette behandler to mennesker som er like mye foreldre til barnet uten et snev av likeverd.

   Dette strider mot flere bestemmelser i EMK som går på grunnleggende rettigheter gitt barn og deres rett til begge sine foreldre og statens plikt til å beskytte denne retten. De alvorlige følger av dette som gir samværsabotasje og tusenvis av barn blir fratatt sine fedre er velkjent.

   Man kan her si at lovverket er farget av politikk, og feiler både i rettferd og fornuft. Noe som gir en klar forskjell behandling for de barn som blir holdt borte fra sin far mot de som blir holdt borte fra mor. Dette gir urett.

   Våre naboland har et lovverk som likestiller dette og gjør det ulovlig å holde barnet borte fra tid hos begge foreldre.

   EMK sier derimot klart og tydelig at begge foreldre skal behandles som likeverdige og gir samme beskyttelse og vektlegging av begge foreldre som like viktig for barnet. Noe som gir at retten barnet har til også den foreldre som barnet ikke bor fast sammen med er beskyttet på samme vis som tid hos den andre foreldre. Dette gjelder ikke bare tiden men gjelder alle områder som blir sikret for å beskytte at barnet har likeverdig tilgang på begge sine foreldre.

   Jeg vil hevde at EMK overgår Norsk lovverk her både i å sikre mot urett bli gitt av domstol og alle andre forhold gjeldende såvel fornuft og det sikre barnet på en måte barnet er best tjent med, ikke hvilken foreldre noen politiske krefter ønsker å beskytte med den følge at lovverket er så farget av dette at urett er gitt resultat.

   Når vil man få en situasjon der EMK sitt lovverk blir gjeldende også der dette er i konflikt med de diskriminerende lover som er ønsket av dem som er satt til å forvalte dette? Eller skal statsfeministene få fortsette å tåkelegge den fedre diskrimineringen de har innført?

   Dette var bare et lite eksempel av Norsk Lovverk som er i strid med EMK  uten at hverken det at det strider mot EMK eller klare urett har ført til ønske om forandring av lovverket av norske myndigheter.

*


---
---

   Rune L. Hansen:
   Elementære selvfølgeligheter og basis i alt og ethvert av lov og rett og menneskelighet, - og dette og slikt later hver dag norske dommere og politikere med mere som om de ikke vet!

   Rune L. Hansen:
   Er du bare så dum?! At du ikke engang kan å lese norske Straffelovens bestemmelser? Og heller ikke de minst likså enkelt formulerte Menneskrettslovens bestemmelser???!


   Rune L. Hansen:
   Kai Rudi Schantz sier det klart og tydelig i sin tekst her-over, gir det til og med inn med "utbroderte teskjeer". Er visst ikke nok det heller ...


   Rune L. Hansen:
   Falske "alene-mødre" i en overflod med mere later som om de ikke vet og ikke skjønner - at hva de holder på med er alvorlig straffbare forhold - groteske hva angår mangel på anstendighet og menneskelighet. Og betaler politikere, dommere med mere for å late som ingenting!
 
---
---

   Rune L. Hansen:
   Norske lover, myndigheter, byråkrater og politikere med mere i strid med alt og ethvert!

   Rune L. Hansen:
   Et terror-regime for kriminelle, perverse, sinnsforvirrede, underholdte og indoktrinerte. Norge av i dag, februar 2011.

   Rune L. Hansen:
   I en uhorvelig overflod!

   Rune L. Hansen:
   Og mange er enda glad for det og gjør seg fortjeneste og karriære på slikt. Også blandt annet fordi mange tror og syns det akseptabelt ... også ikke minst fordi de ikke forventer eller tror det rammer seg selv. Og så mange slipper jo unna med det!

   
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent 5 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag klokken 08 og 3 minus-grader klokken 09.
---
   
   Anne Karin Setervang, 08.02. 2011 > Rune L. Hansen:

   du kaller en spade for en spade,,,-

*
   Rune L. Hansen:
   Ja, en spade er en spade.

   Rune L. Hansen:
   Den som ikke vet hva en spade er kan jo undersøke, finne ut av det.
   Hvis det har interesse og betydning.

   Anne Karin Setervang:
   rett på sak, det er bra å ikke spare på kruttet mot de som tok fra andre deres kjæreste i livet

   Berit Mikalsen:
   Anne Karin, hva mente du her?

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lure til å spare på det kruttet som saklighet, integritet og lov og rett er, svarer heller med smisk og smiger i håp om at den og de kriminelle da vil forbarme seg og dermed gi almisser eller lotteri-gevinst. God og omtrent gratis reklame for den kriminelle! Og håpet og forhåpninger får offeret til å smile og å holde ut i det lengste - og er samtidig en av den kriminelles unnskyldninger og også forkledninger. Det er fullstendig utrolig hvor langt passelig indoktrinerte mennesker kan finne på å senke seg og å gå for å være med i et slikt svikets og skrekkens groteske lotteri!

   Berit Mikalsen:
   Ja, og mange skjnner ikke vha som skjer!!!

   Berit Mikalsen:
   Ei heller hvor omfattnde det er, eller kann bli?

   Berit Mikalsen:
   Andre sier rett ut hva de mener, og står ærlig frem, og opplever at de taper ALT, hus, hjem, familie, og opplever å få høre i retten at de kjempa for menneskerettighetene .....

   Berit Mikalsen:
   Dette igjen, inspirerer andre till å stå på, fortsatt, mens andre igjen blir vettskremte till å fortsett kampen, med å stå for sannheten videre!!!

   Rune L. Hansen:
   Problemet må løses, fullstendig.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Einar Nyaas:
   Mye av problemet her er det tregradsinndelingen av foreldreskap. "Bostedsforelder", "foreldreansvar" og "biologisk forelder" (bidragspliktig).     Konvensjonene omtaler ganske enkelt "foreldre" som "foreldre", og her er barneloven ikke på linje med ymse konvensjoner.
   Det er en skam at en forelder (fedre) sorteres i tre nivåer, avhengig av det juridiske forholdet til mor.

   Kai Rudi Schantz:
   Det er helt riktig Einar, noe som jeg også er innom i notatet. Og det mest korrupte er at disse statsfeministene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som er ansvarlige for dette lovområdet stadig snikinnfører mer og mer fedrediskriminering og overfører adminstrativt rettigheter fra å ligge under foreldreansvar til å være tilhørende bostedsforeldre rollen da foreldre ansvar er det flere og flere fedre som har etter samlivsbrud i motsetning til bostedmyndighet som mødre er alene om å ha. Det kan virke som at de i hovmod over å ha klart å få innført denne totale fedrediskriminering der fedre blir sikret umulighet ved at de har skapt et system av fedrediskriminering helt uten at stortinget har oppfattet hva de har gjort og fortsatt tror på det som BLD hevder der det ikke har blitt sjekket opp og etterprøvet.

   Rune L. Hansen:
   Hva de har gjort og gjør er en sak. Det er både ulovlig og straffbart. Delaktighet og medvirkning til det og i det og. Altså blandt annet og for den og de som forvalter slikt noe. Det de forvalter eller benytter seg av er et mord-våpen. Konsekvensen vet vi er trakassering, terror, tortur og utplyndring, som mange ikke lenge overlever. Overfor både barn og foreldre. Det er lignende og ofte sammenfallende og sammenblandede metoder og konsekvenser de ansatte i det offentlige "barnevernet" og deres med-spillere benytter seg av.

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:    

   Rune L. Hansen:
   Og mange er enda glad for det og gjør seg fortjeneste og karriære på slikt. Også blandt annet fordi mange tror og syns det akseptabelt ... også ikke minst fordi de ikke forventer eller tror det rammer seg selv. Og så mange slipper jo unna med det!

   Berit Mikalsen:
   Hvordan stoppe denne galskapen?

   Rune L. Hansen:
   Det lar seg bare stoppe med lov og rett.
   Det vil si: ved at kriminelle ikke mere forvalter eller håndhever lov og rett.
   Enkelt og greit.

   Berit Mikalsen:
   Å hvordan stoppe at de kriminelle manipulerer, fabrikerer beviser, og får rett?

   Rune L. Hansen:
   Hva du beskriver der, Berit, er ulovlige straffbare forhold.
   Jeg henviser til Norges Straffelov og Menneskerettsloven.

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Hvordan vil vi? Jeg gjør mitt beste. Alltid, hele veien og videre.

   Berit Mikalsen:
   Rune, du sier balndt anna at du må for ditt vedkommende konsentrere deg mer og mer om presentasjon av sakskomplekset internasjonalt ....
   Underveis i prosessen er det viktig at mange av dine kunnskaper å insikt, din kartlegging og informasjon, Og viktig info osv, kommer frem til så mange som mulig, å også på engelsk .....
   Send det till så mange som mulig du stoler på, også av engselsktalende, slik at jo mer motstand du får, jo farligere blirdet for de som er kriminelle i dette!!!

   Berit Mikalsen:
   Jo mer blir de avslørt, jo mer trygt blir ditt budskap!!

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Samme hvor meget i orden og bra og godt og beviselig og bevitnet så er det veldig meget å frykte. Blandt annet fordi absolutt ingenting av lov og rett, menneskelighet, anstendighet, sannhet, fakta eller virkelighet mere teller eller betyr noe som helst.

   Irene Børresen:
   Det ble faktisk en OK opplevelse hos barnevernet i dag. Vi hadde veldokumenterte beviser på hva som er korrekt og hva som ikke er korrekt. Vi visste hvem som hadde framsatt den anonyme bekymringsmeldingen og det ble bare dokumentert ved første øyekast på bekymringsmeldingen (som jeg fikk kopi av). Når et menneske har noe utestående med ETT menneske og bekymringsmeldingen inneholder så mye om den tvisten, og i tillegg er skrevet på en liten fiseplass i Norge hvor det knapt bor folk, og dette ENE mennesket man er i konflikt med bor der??? I bekymringsmeldingen blir mor beskyldt for å drikke hele dagen og å være evneveik. Rart med det når moren omtrent er avholdsmenneske og har flere eksamener, også innen barne-og ungdomsarbeid ... Fikk beskjed om at saken ble henlagt der og da og at ingenting kom til å bli gjort med den.

   Rune L. Hansen:
   Vel. De er ikke ferdige med deg og dine enda.

   Rune L. Hansen:
   Det samme har skjedd med både meg og mange mange andre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2011:

   H.C. Andersen skapte uttrykket "keiserens nye klær". Over 200 år etter dikterens fødsel har vi fortsatt mange keisere. Men kun en sjelden gang kommer den lille gutten frem og sier: - Men han har jo ikke noe på seg! Eventyret er like relevant den dag i dag. Om ingen sier i fra til de som forvalter og misbruker makt, blir vi fort likegyldige i en illusjon om at tingenes tilstand er bedre enn det det virkelig er.

*
   Torill Gitar:
   Veldig veldig sant det du,,,,veldig enig,,,,

   Bjørn Hjelmerud:
   Staten har på seg en skjorte av rettsikkerhet og bukser av rettferdighet, en vest av demokrati og en hatt av respekt for enkeltmennesket.
   Tar du en årntli titt ser du at keiseren ikke har noen klær.

   Synnøve Lande:
   Må ta en orntlig titt ja;) Veldig viktig.

   Roger Eskedal:
   Ja det er som de sier at en medalje kan være blank og fin på den ene side, men på baksiden er den svart som helvete.
   Det er mye i dette landet som tilsynelatende er bra, men går en under overflaten så er det MYE korrupsjon blandt de offentlige etater!!

   Synnøve Lande:
   Hvilke korrupsjoner da?

   Roger Eskedal:
   Jeg tenker spesiellt på barnevernet og de erfaringer jeg har med de.
   De er ikke til å stole på i det hele tatt!!
   Dokumetforfalsking og så videre.

   Synnøve Lande:
   ah ok. Ja sant det går ikke å stole på dem.

   Torill Gitar:
   Tenk om dem i regjeringen hadde gjort like mye som dem prater om alt skrytet sitt, da hadde iallefall jeg klart å trives mye bedre i dette landet og  mange mange hadde fått et verdig liv isteden for å havne mellom alle stoler som finnes mens systemet skjuler all svikten med at dem regner på sumnmer som på papiret sier at mennesker har det bra, men hva hjelper det hvis dem ikke har lært seg å regne ordentlig, da vil uansett deres regnestykke aldri funke i praksis, noe som daglig koster mange,mange menneskeliv og manges helse,,, et samfunn som ikke lenger vet hva mellommenneskelighet og nestekjærlighet handler om. Dem i toppene skulle vært utplassert på forskjellige steder hos mennesker som virkelig har en tøff hverdag også kunne man jo tatt en prat med dem etterpå, og dem som ikke da ville gjøre mer rettferdighet i samfunnet, dem burde tuppes på hue og ræva ut og leve på ledighetstrygd fordi dem selv har lagt opp til et slikt system .. La dem smake sin egen medisin,,, dette hadde virkelig vært en drøm det,,,,,

   Ellen Ronæss:
   Mens dagens "lille gutt" får uendelig mye "juling" når han uttaler seg med litt for tydelig røst.

   
---
---

   Noralf Aunan:
   Dette organet er bare en vits som alle disiplinærordninger. Jeg kjenner de dessverre så alt for godt.

   Marius Reikerås:
   Her er jeg enig med Noralf. Tilsynsutvalget for dommere fungrerer ( dessverre) som en teoretisk instans uten nevneverdig substans.

   Marius Reikerås:
   Det er mulig å reise sivilt søksmål mot en dommer, men meg bekjent har dette ikke skjedd etter andre verdenskrig.

   Noralf Aunan:
   Det er bare å lese gjennom avgjørelsene for å se hvordan de avviser de aller fleste klagene. Jeg skrev altså "hvordan han dømmer", og det kan altså ikke dette organet påtale i henhold til sitt mandat.
   http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Tilsynsutvalget-for-dommere/Avgjorelser/2010/

   Noralf Aunan:
   Vi må bare innse at de forskjellige tilsynsordninger bare skal gi et falskt inntrykk av muligheter til å klage. Når man kjenner realitetene er disse organer så godt som uten verdi.

   Noralf Aunan:
   Jeg skjønner ikke hvorfor du absolutt skal forsøke å bortforklare de reelle forhold som både jeg selv og flere jeg kjenner har erfart. Det må være langt bedre å innse forholdene, slik at man ikke bruker tiden helt fånyttes. Som leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten har jeg nemlig både langvarig og omfattende erfaring.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2011:

   Skråblikk fra den store verden: Advokatene til Julian Assange i England prosederte på at det ikke ville være forsvarlig å utlevere Assange til Sverige fordi det skandinaviske rettssystem umuliggjorde en rettferdig rettergang. De fremhevet særlig to forhold:
   1. At den type saker ville gått for lukkede dører og
   2; at det skandinaviske system er kjent for å ha lavere krav til bevis enn mange andre siviliserte land.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2011:
   Når det offentlige blir tatt i feil og lovbrudd, sier de med et skuldertrekk: "Vi tar det til etterretning". Hva om Ola og Kari kunne ha gjort og sagt det samme?
 
   Rune L. Hansen:
   Viktigheten av at offentlige tjenestemenn skal stå til straffe-ansvar for ulovligheter er solid stadfestet og lovbestemt i Norges Straffelov, f. eks. særlig paragrafene i kap. 11 om "Forbrytelser i den offentlige tjeneste". Når så likevel enda ikke skjer så er det fordi deres ikke mindre kriminelle "venner" forvalter og håndhever lov og rett. Det er det vi må få slutt på. Lovbrytere i den offentlige forvaltning smitter samfunnet mye mye mere og verre med kriminalitet, elendighet og ofre enn noe annet. Derfor er dette også veldig veldig viktig. Som også vår faktisk egentlig gjeldende norske Straffelov vet!
   Glem ikke det!

   Audhild Østgård:
   Du er så Jævlig opptatt av Straff, Rune! Skjønner du ikke at vi har et Gjennområttent System. Det går ikke an å Reparere!!
   "Det går ikke an å Sparke liv i en dau hest!
   Se dokumentaren til Juri Lina. DER får du se hva vi står ovenfor!!
   Kanskje på tide å snu Tankene dine. Såvidt jeg vet har også du vært innebura i Psykiatrien. Da har du sannsynligvis, som meg, også vært utsatt for Mind Controll!! På tide å følge Nye Tanker, Rune!! Bryte ut av Fengselet!!

   Rune L. Hansen:
   Du er helt på viddene Audhild. Jeg er nokså meget opptatt av lov og rett, hvilket er noe annet - og har sine gode grunner. Hvem snakker om å sparke liv i døde hester? For noe tøv. Og med hensyn til den der psykiatrien du snakker om: jeg befant meg der i 5 døgn, fordi noen visse ville ha en viss falsk dokumentasjon på meg samt samtidig kidnappe mine barn. Iøvrig er du og helt på viddene i hva du skriver her.

   
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. februar 2011, Vinberget:

   Omkring 2 pluss-grader Celsius, regn og overskyet her ute i natt og i dag klokken 10. Tåke og dis og oppmot 4 pluss-grader, regn og tåke-hvit lav himmel klokken 13.
---
   Det flommer mere og mere på Internettet og på Facebook, med synliggjøring og bevisstgjøring i forhold terror-regimet og dets nøkkel-personer og "nyttige idioter" og system med falske dokumentasjoner og propaganda som hærjer vårt land.
   Et stort skred og et ras av protester, synliggjøring og bevisstgjøring er i gang. Med mange sidesprang og bremse-klosser og. Men det hele alt fremadskridende, omseg-gripende - og utrolig meget nødvendig.
   Samtidig merker mange tydelig mere og mere også desperasjonen i videre ugjerninger og løgner fra terror-regimets mektigste representanter stikke frem fra bak kulissene. Frykten for videre å bli avslørt er stor.
   Norge vil og må endres. Ingenting er mere nødvendig eller mere viktig. Det gjelder oss alle.
---

   Per Lyhne:
   der er et ord for det<. "socialdarwinisme"
   http://www.leksikon.org/art.php?n=2384
   her omtalt i det norske pax leksikon i 1978 som en tankegang der var så absurd og menneskefjendsk at den uddøde for 100 år siden ... den er kommet til live igen ...

   Annina Karlsson:
   Viket bra ord! Socialdarwinism. Nogot att meditera over.

   
---
---
   
   Irene Hov, 09.02. 2011:

   Liv Marit Bakke: 5 uniformerte politifolk og en fra barnevernet Fredrikstad brøt seg nettopp inn i mitt hjem, hev seg over meg og stjal Kim Arion. Dem gikk bare rett inn i stua, løftet opp gutten og bar ham ut i kulda, iført kun strømpebukse og boddy. Hele raidet var over på noen få minutter. Dette er IKKE barnevern!!!!

*
   Cecilie Spro:
   Helt enig. Fy fader

   Irene Hov:
   Liv Marit var hos helsesøster me sin 2 åring i dag, og helsesøster sykeliggjprde gutten med å si han var uvanlig blek. Deretter kontroll om 14 dager. I kveld hetet de gutten uten å gi noe form for forvarsel.
   Det fines INGEN form for rettssikkerhet for barn!!! Liv Marit fikk ikke engang forsvare seg mot påstander bv har funnet på??!!

   Gunnar Øyro:
   Åj!

   Irene Hov:
   DETTE ER VIRKELIGHETEN FOLK!

   Irene Hov:
   http://www.facebook.com/#!/permalink.php?story_fbid=193059744047207&id=696456514

   Cecilie Spro:
   Hørtes merkelig ut det der. Må jo ligge noe mer bak når de henter barnet på den måten da?!

   Cecilie Spro:
   Få det ut i Fredrikstad Blad så fort du kan!!! Inviter en journalist hjem til deg i morra!!!

   Anne Gundersen:
   Ja Cecilie, hun er BV motstander, gutten har det super hos Mamma.

   Bjørn Ole Dahl:
   Kjemper selv med de svina!!!!!men har den beste advokaten innen bv.men dette viser bare hvor korrupt systemet e;(

   Cecilie Spro:
   Kan jeg spørre hva den advokaten heter?

   Anne Gundersen:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=199859243357566&id=696456514

   Liv Netteland:
   Fy for en fremgangsmåte! Må nå kunne behandle saker på sivilisert vis. Har jo hørt mange skrekkhistorier. Stakkers barna! At det går an!

   Rigmor Fossdal:
   OMG :o((( stakkars lille gutt ...

   Dag Øverland:
   Skriv ned alt du har opplevd nå MED EN GANG,,--sørg for å holde deg med vitner,-så mange vitner som mulig. Den begrunnelse som Barnevernet har for en slik fremgamgsmåte må etterpå kreves fremlagt. Forregen helses del bør du finne noen fortrolige som du kan snakkemed.Tenker og ber for deg.

   Cecilie Spro:
   ‎??????

   Rigmor Fossdal:
   Dag F.- hardu Liv Matit på din venneliste så post hos henne også ..

   Turid Holta:
   Dette er ikke barnevern i det hele tatt. Det er grotesk stakkars gutt, barnmeplagere. Å joda svina har operert flere ganger på den måten. Det er ikke uvanlig at de kommer på den måten med politi og hele pakka.
   Huff stakkars barn og mor at det går an for en stat.
   Tenker nå på den lille gutten jeh og maman

   Irene Hov:
   Les hva Liv Marit har opplevd i dag.
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193059744047207&id=696456514
  
   Ingrid Selma Isaksen:
   Kidnapping kaller jeg det. Finnes det ingen vern for mor og barn i landet?

   Bjorn Olav Nerby:
   bv er skyld i mange flere overgrep enn hjemene Det er mange skada mennesker som har värt i bv klör Kjenner en personlig

   Veronica Opsanger:
   stakkars barn ...

   Irene Hov:
   Dette er noe de gjør mot deg Liv Marit for ikke å tape overførings saken om storebror. Dersom de klarer å krisemaksimere løgnene og beskyldningene kjører de sak i nemnda på Kim slik at du "virkelig fremstår som uskikket", og dette bare noen dager etter at fosterforeldrene har anmeldt deg! Så forbanna velregissert!
   Jeg aner ikke hva jeg skal råde deg til .... Håper for guds skyld du har en god og engasjert advokat. Dette er prisen å betale for å være system kritiker og på lista over barneverns motstandere. Her skal de virkelig hevne seg!! Masse sympati og gode ønsker til deg Liv Marit.

   Bjorn Olav Nerby:
   å tråkke övrigheta på tärne blir ikke tolerert Da hevner vi oss med loven i hånd

   Arild Dahl:
   Fy faen for noen mennesker:((

   Ingrid Selma Isaksen:
   Paralleller til heksebrenninga i Norge og Finnmark, synes jeg.
   Det var nok at en sa et ord om en person, og så ble en uskyldig kvinne dømt og kastet på bålet ...

   Kristin Johnsen:
   Dette er hekseprosesser og inkvisitionen på nytt. Historien gjentar seg

   Rune L. Hansen:
   Og de har så absolutt ikke "loven i hånd"!
   Den som tror eller trodde det må tro om igjen.

   Irene Hov:
   Nei Rune, dette er uovlig fra alle vinkler!

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt Irene.

   Eirin Bråthen:
   Unnskyld meg, men skjedde dette virkelig nå? Ørene mine henger veldig løst nå ,-(

   Irene Hov:
   Ja Eirin, gå inn på linken lenger opp.

   
---
---
   Odd Arvid Johansen telefonerte meg i går, fra samme plassen. Jeg har forsøkt å telefonere ham flere ganger underveis, men han har vært fratatt sin telefon og nu fått den igjen. Forteller blandt annet at han ned-dopes så han knapt for eksempel klare å lese noe som helst.
---
---
   Martin Larsen, 10.02. 2011:
   Hindu Words of Wisdom: The more selfish a man is, the more immoral he is. And so also with races. That race which has been the most self-centered has also been the most cruel and the most wicked in the whole world.
---
---
   Marius Reikerås, 10.02. 2011:
   Jeg lurer på hvor lenge vi som samfunn skal akseptere at makt utøves på en slik måte at det ødelegger mennesker.
---
*****

--11--
--- Dagboks-notater, fredag 11. februar 2011, Vinberget:

   Fra 2 pluss-grader til omkring null Celsius her ute i natt. Blålig himmel, sol og omtrent 2 minus-grader Celsius i dag klokken 10. I underkant av null grader og tildels noe vind utover dagen. Ned til 7 minus-grader utover kvelden.
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2011:

   Grl § 110 c første ledd fastslår at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. I dette ligger at myndighetene ikke bare selv skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også har plikt til å ta positive skritt for å hindre at andre krenker rettighetene. Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2011:

   Grunnloven § 110 c slik staten sier at den skal tolkes
   .by Marius Reikerås on Friday, February 11, 2011 at 1:37am.

   Stortinget vedtok 15 juni 1994 Grunnloven § 110 c.Grl § 110 c første ledd fastslår at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene.  Bestemmelsen gjelder alle rettigheter som kan anses som menneskerettigheter, enten de fremgår av folkerettslig sedvane eller av menneskerettskonvensjoner. Myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. I dette ligger at myndighetene ikke bare selv skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også har plikt til å ta positive skritt for å hindre at andre krenker rettighetene. Formuleringen svarer helt ut til formuleringen i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 2. Etter forarbeidene retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes

*

   Joan Myhre:
   Si meg er det ingen som sover i dette landet ;)

   Liv Marit Bakke:
   Ah! så der er § som styrker påstanden om at menneskerettighetene ligger innbakt i grunnloven. Glimrende jobb Marius! :)

   Liv Marit Bakke:
   Sover? Hvem klarer å sove når man er utsatt for overgrep?

   Veronica Hoff Sankara Lyngstad-Nitiema:
   Du gjør en utrulig fantastisk jobb Marius:) Godt at det finnes slike mennesker som dæ:)

   Joan Myhre:
   Ja utrolig leit å høre Liv Marit. Det er sååå skremmende hvordan myndighetene holder på. Dette er ord, men mitt hjerte er med deg og dine. Vi må få til noe mot myndighetene.

   Joan Myhre:
   Hvordan oppretter man et nytt parti i Norge. Menneskerettighetspartiet.

   Marius Reikerås:
   Joan:)) ved å få nok folk til å være med.

   Joan Myhre:
   Men vi er nok folk- Du stlller som leder og vi andre bakker opp

   Joan Myhre:
   Når ikke staten klarer å opprette en uavhengig menneskerettighetsdomstol i Norge og Grunnloven brytes hverdag av myndighetene så må vi opprette et nytt parti MENNESKERETTIGHETSPARTIET og komme på dagsorden. Jeg vet at du gjør en ekstrem jobb for dette Marius, men vi må på dagsorden som alle de andre. VI ER MER ENN NOK  

   Joan Myhre:
   Må man samle inn underskrifter for å vise at man er mange nok eller oppretter man bare et parti. Lenge siden jeg gikk på skole ;)

   Joan Myhre:
   jeg googler nå hvordan man kan gå frem. Dette må vi kunne få til

   Rune L. Hansen:
   Det må tillages brosjyrer, plakater, info-materiell - digitalt og på papir. Og nok mennesker må distribuere og spre materialet og begeistring - optimalt alle alders- og status-grupper. Menneskerettsloven som program pluss punktvis kjerne-saker av nødvendighet og selvfølgelighet i henhold til den. -- Økonomisk rettferdighet. -- Ikke-kriminell forvaltning og håndhevelse av lov og rett. -- Lav-terskel Menneskerettsdomstol i Norge. -- Osv.!

   Rune L. Hansen:
   Sprees i postkasser, på gatene, i skolene, på Internettet, på Facebook, i og for tidsskrifter og aviser og iøvrig massemedia, etc.!

   Rune L. Hansen:
   Dette kan vekke og tenne og endre hele Norge!

   Joan Myhre:
   FANTASTISK RUNE. DET ER DET VI MÅ FÅ TIL. DET ER ALTFOR FÅ SOM SKJØNNER HVORDAN MYNDIGHETENE HOLDER PÅ. DET MÅ FREM FOR FLERE ENN OSS HER PÅ NETTET. HVER ENESTE JEG SNAKKER MED BLIR SJOKKERT NÅR JEG INFORMERE OM HVORDAN BARNEVERNET OPPERER .... FOLK RETT OG SLETT TRO IKKE PÅ DET. DET ER INGEN SOM TRO PÅ AT VI LIGGER ØVERST PÅ STATISTIKKEN OVER LAND I EUROPA SOM FJERNER FLEST BARN FRA HJEMMENE SINE. FOLK TRO NESTEN IKKE PÅ AT STATEN NORGE TAPER 75 % AV SAKENE SINE I STRASSBOURG. FOLK FLEST BLIR SJOKKERT FORDI DE TROR DET ER JUSTICE I NORGE MEN DET ER DET IKKE.

   May-Britt Johnsen:
   sosial/barnevernssjefen her har kjøpt og bor nu i et hus som ble svidla fra min da 81 år gamle tante i året 05. på en brutal måte.
   så klarte hun ennu å sitt her hjemme hos meg å skryt av at hun bor i tantes hus sist æ hadde noe med henne å gjøre før min sønn ble 18 år. i året 2009.

   Joan Myhre:
   Jeg oppfordre alle unge som skal i millitæret om få en skriftlig avtale om at staten skal dekke alle utgifter hvis noen former for skade skulle oppstå. Men det virker ikke som om staten er interessert i å gi en slik avtale til våre unge når de melder seg til krig. Og når slikt skjer hvorfor skal de da utsette seg for risikoer.

   Rune L. Hansen:
   Fokus på kjerne-saker, som rydder veien for alt det andre.

   Kristin Johnsen:
   Vi må ikke sove .....

   Albert Johnsen:
   Jeg mener at en sentral problemstilling er at norske myndigheter overfører sin tradisjonelle teoretiske tilnærming til lover og regler, til tolkningen av konvensjonene og menneskerettsloven. En kommer da i konflikt med EMDs syn, som er en praktisk tilnærming. Dersom det norske rettssystemet skal tilpasses EMDs praktiske tolkninger av konvensjonene, er det mye som må forandres.
   Som eksempel på dette kan en ta noe så sentalt som hvem som omfattes av rettighetene. EMKs tekst er; "enhver innen medlemslandets myndighetsområde". EMD tolker dette praktisk og vidt; med "enhver" menes enhver/alle, og med "myndighetsområde" mener de der hvor norske myndigheter har mulighet til å utøve myndighet.
   Når en ser seg omkring, ser en at norske myndigheter kun definerer barn under begrepet "enhver" når det passer dem selv. Barn er for eksempel ikke representert i rettsaker som angår dem selv og deres liv, men på den annen side må foreldrene begrense sin ytringsfrihet slik at det ikke krenker barnets rettigheter/beste. Myndihetene som i EMK-sammenheng er individets motpart, tiltvinger seg retten til ensidig å bestemme hva som er "barnets beste".
   Papirløse asylsøkere er ikke underlagt "enhver", og er derfor rettsløse. Papirløse barn er endog dobbelt rettsløse, og kan gå årevis uten å få saken sin behandlet. Hvor står det i EMK at disse ikke omfattes av rettighetene? I hersketeknikkens navn diskuteres ikke slikt åpent. De som har lite ressurser til å forsvare seg, kan krekes fritt. En finner bare opp en teoretisk forklaring for anledningen.
   Dette er ikke et spørsmål om barn skal taes fra sine foreldre eller om asylsøkere skal få bli i Norge eller ei. Omsorgsovertakelse er på sin plass i noen tilfeller og noen asylsøkere bør sendes ut, men alle må behandles i henhold til sine konvensjonsbestemte rettigheter. Vi gjør jo krav på å være et sivilisert samfunn og må leve opp til det. 

   Marius Reikerås:
   Ja, enig Hans. det er tilnærmet umulig å få skikkelige svar på brev til staten.

   Knut Helge Jacobsen:
   DET partiet får min hele og fulle støtte 1000% Kjempe ide!!!:-))

   
---
---
   Odd Arvid Johansen telefonerte igjen i kveld og snakket en stund med meg.
   Han befinner seg der enda.
---
---

   TAUSHETSPLIKT må vi ha lover og regler om, sier noen.
   Greit nok, og hvorfor, hvor og når og i forhold til hvem og hva, spør jeg.
   Noen som vil si noe om dette?

---
---

   Noen her som kan fortelle litt om hva som foregår av kriminell galskap og urett i Norge?
   (Spørsmålet er viktig og burde ofte og mange steder stilles, på alvor.)
   Noe å fortelle, kommentar, etc.?

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. februar 2011, Vinberget:

   Ned i 13 minus-grader Celsius her ute i natt. Sol og lett skyet og sirlige, meget fine sky-mønstre på himmelen og 3 minus-grader Celsius i dag klokken 12 og omkring null grader utover kvelden.
---
   Hvordan unngå at alt det viktigste for oss alle drukner i bla bla og fjerne greier?
---
   Den siste uken her nu uten både melk og tobakk og diverse. NAV mener jeg skal være uten. Har enda ikke hørt noe mere fra de. NAV er av den oppfatning at jeg skal være uten alt annet også. Telefon, Internett, bilen, ved, strøm, forsikring, tv, etc. Bo- og leve-utgiftene her er som NAV vet forholdsvis meget lave, men de opererer med falsk dokumentasjon i sin hensikt. Det er fra NAVs side hverken uforstand eller grov uforstand, men bevisst og villet hensikt, selvfølgelig. Å ødelegge for å til-intetgjøre. Det er slik deres nøkkel-personer og "nyttige idioter" gjør det. Det er pr. februar 2011 slik det enda er i Norge. For mange er det bevisst og vitende meget lett å ødelegge og å drepe.
   Det er tobakks-rusk og første generasjon sneiper jeg nu røyker på. Kjenner at det er ødeleggende for helsen. I fengselet gikk det og på annen generasjon sneiper, for mange. Korridoren stinket i siste halvdel av uken. Det eneste en på sett og vis har i en situasjon som meg i et fengsel som Åna er mat på fat og et oppholdsrom og lufting i en luftegård en times tid pr. dag og en viss mulighet for tidvis samtale med flere av de andre i fengselet. Det var lufting på eftermiddagen og jeg som var der fra 21.10. 2008 til 12.03. 2009 så knapt solen eller solstreif i det heletatt mens jeg var der. Mange fikk utdelt knark for å kunne sove og for å kunne være våkne.
   For mennesker med små og få livsverdier kan slikt noe til en viss grad fungere over en viss grad av tid. De aller fleste var dog uansett av den oppfatning at det hele var tortur. Noen skulle være der i forholdsvis kort tid, for en måneds tid eller to, og så lysere på sin situasjon og forholdene.
   Det finns dog ikke et menneske som er glad og fornøyd og som lever bare ved daglig å få stappet mat i sin munn.
   Meget degraderende og ødeleggende forhold for et menneske. Og hvem vil vel snakke om at de har levd eller vært under slike forhold? Eller om at de har holdt eller bevitnet andre mennesker under slike forhold? Ingenting å rose seg av eller å skryte av, for å si det slik. De fleste tier helt om alt slikt. Ofrene av sine grunner og de forurettende av sine grunner. Ingen god reklame for seg selv heller. Og hvem kan eller klarer vel å snakke eller skrive om slikt noe?
   Jeg var der som varetekts-fengslet sammen med straffedømte. Under samme forhold som de straffedømte.
---
   Det er omtrentlig første gang i mitt liv jeg har vært uten melk.
---
   Det ankom meg med posten to brever fra den norske stats-forvaltningen i dag.
   Det ene datert 03.02. 2011 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). Trussel- og terror-brev igjen ( ekstern ).
   Det andre datert 11.02. 2011 fra SEFO ( ekstern ).
---
   Jeg lånte penger og kjørte en snar-tur til nær-butikken og handlet noe dagligvarer i dag. Melk, brød, tobakk, dass-papir og litt til.
   Første gang hjemmenfra siden 6. januar 2011. Og har enda bare litt bensin.
   Ingenting mere å høre fra NAV enda ( ekstern ).
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 minus-grad Celsius og et nokså jevnt vind-drag her ute i natt. Omkring en grad over og under null grader utover dagen og kvelden og noe mere vind og vind-kast utover kvelden.
---
   Problemer med Internett-forbindelsen min, siden natt til i går.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent null grader fortsatt med noe sterkere vind sør-fra i natt og i dag. Hvitlig himmel og antydninger til sne-rusk og nokså sterk vind over hus-takene her utover dagen og mot kvelden. 3 minus-grader klokken 17.30. Vinden fra hvilken retning vet jeg ikke.
---
   Mulig jeg fikk orden på Internett-forbindelsen sent i går kveld.
---
   Det motsatte av lov og rett

   En stor andel av Norges befolkning har lønnet arbeide i og for og i tilknytning til den offentlige forvaltning. De fleste med kontor-arbeide.
   En annen og kanskje omtrentlig likså stor andel av Norges befolkning har sin slags lønn gjennom det samme offentlige sitt trygde-system (NAV).
   Forskjellen i lønns-nivået mellom disse to andeler av befolkningen er meget stort. For de som har utbetalt trygd er det meget lavt.
   Begge disse andeler av Norges befolkning er meget store i forhold til de fleste eller alle andre land.
   Til sammen utgjør de kanskje en halvpart eller mere av Norges voksne befolkning eller av befolkningen i det heletatt.
   Det er i Norge et meget grovt og tydelig økonomisk og sosialt kaste-vesen. De fleste av de trygdede har havnet i lav-kasten.
   I de siste ti-årene har Norge blitt rikere og rikere og meget rike på penger for salg av olje pumpet opp fra under jord-overflaten. Underveis samtidig har forskjellene mellom kastene i kaste-vesenet blitt større og større. Forskjellen mellom rike og fattige og mellom-skiktet har blitt mye større og verre. Samtidig har også velferden på mange vis blitt verre og dårligere og mere urbanisert, sentralisert og industrialisert.
   Dette som så mye annet iherdig forsøkt skjult bak masse-spredning av ideologisk propaganda, knebling og indoktrinering.
   Rettferdigheten har sunket og velferden har sunket.
   Arbeiderparti-ideologien og dens forkjærlighet for kaste-avsondring av mennesker har vært en sentral destruktiv kraft sånn sett. Via den politiske og offentlige forvaltning.
   Politisk ideologisk med diverse metoder og til-ordninger for opprettholdelse og videreføring av sitt eget.
   På bekostning av både rettferdighet, velferd, natur og mennesker. Rovdrift kan i så måte også være en treffende betegnelse.
   Urettferdigheten og den kriminelle galskap tiltok.
   Til og med til det uhyrlig grense-overskridende at arbeidere innen den politiske og offentlige forvaltning i praksis påberoper seg å være hevet over og bort vekk fra lov og rett. Stadig mere og mere og verre og verre.
   Forsøkt skjult bak falsk dokumentasjon, knebling, trakassering, propaganda og indoktrinering.
   Mens et uhyrlig terror-regime, ikke minst bak kulissene, vokste seg større og større, verre og verre.
   Og her står Norge nu, i midten av februar år 2011.
   Og mange tror enda på propagandaen om at det er godt og trygt å leve i Norge.
   Før de kikker litt nærmere bak overflatene.
   Mens mange enda også er de forskjellige kategorier med-spillere, tjenere i og på terror-regimet og dets allehånde kriminelle galskap.
   Enda i det lengste.
   Det motsatte av neste-kjærlighet, det motsatte av både demokrati og lov og rett.
   Hverken byråkrati eller demokrati opphever lov og rett.
---
---
   Ondskap

   Jo verre et samfunn er dess flere får problemer og dess flere resignerer.
   Resignerer i videste forstand. Oppdager at mangel på moral og samvittighet lønner seg.
   Oppdager at frekkhet, falskhet, løgn og lureri lønner seg.
   De re-designeres eller re-designerer seg selv (og andre).
   Oppdager at de kan overleve ved å kriminalisere seg selv. Ved å være villige til å ofre samvittighet, sannhet og uskyld.
   Jo verre og mere dess bedre.
   Ofre andre mennesker også, med-mennesker. En gang eller flere ganger, eller om og om igjen og i alminnelighet.
   At det gjør det lettere for de å overleve og å leve.
   At en ikke trenger å være hensynsfull.
   En melder seg derved inn i et slags usynlig nettverk.
   Hvor medlemskapet ikke forplikter noe som helst.
   En kan svikte og drepe en gang (det er medlems-avgiften), eller flere ganger. En velger selv.
   En kan også overlate drepingen til andre. En velger selv.
   En kan også overlate mange av løgnene og bedrageriene til andre. En velger selv.
   Dermed kan en for eksempel også føle seg bedre enn mange andre.
   Medlemskapet er meget lite krevende.
   For mange vil ikke så hyppige aktiviteter være det mest hensiktsmessige.
   Sammen med en passelig god forkledning av det å late som om en ikke vet. Eller som om en er passelig dum og uskyldig.
   En velger selv.
   Poenget er at en vet hva som lønner seg. Og at dette er hva som lønner seg.
   For andre medlemmer i det samme usynlige nettverket blir en selv dermed også mere eller mindre nyttig.
   Hvilket også kan lønne seg.
   Både å resignere og å re-desingnere seg selv kan være lønnsomt.
   Ingen bryr seg hvis en ikke blir oppdaget.
   Fra de andre medlemmene kan en ofte forvente støtte og ros.
   Ondskap er billig og koster så lite i et dårlig samfunn.
   En velger selv. Og vet selv hva som forventes av seg.
---
---
   
   Kim Jürs Østby, 14.02. 2011:

   Ifgøle en udnerøkslese ved Cmarbidge Uinevrisett sipller det ignen rlloe i hvliken røfgekkele boktsvanee er. Det estnee som er vkitig er at fstøre og stise boksatv er på rktiig setd, retsen kan vræe hltuer til bluter og du kan ftotsart lsee uetn prblomeer. Dtete er frodi den mnesnekliege hrjene ikke lseer hevr boksatv for seg slev, men odret i sin hleeht :)

---
---

   Hans Christian Færden, 14.02. 2011:

   ‎"Foreign aid is letting poor people of a rich country, finance rich people of a poor country" - (Kongressmann Ron Paul, mannen som har fått som jobb å skaffe det amerikanske folk kontroll over den pritaeide sentralebanken.)

   Hans Christian Færden:
   Her skriver jeg for fort igjen - "privateide sentralbanken" skal det selvfølgelig stå.

---

---

   Rebecca Fladby, 14.02. 2011, via Folkets Info:

   I Sverige er høyeste inkassosats SEK 160,- per gebyr, mens vi i Norge har inkassosalærer som øker proposjonalt med kravets størrelse. Skylder du et stort nok beløp har inkassobyrået lov å legge på over NOK 9000,- per nye brevutsendelse. Noen har tydeligvis drevet god lobbyvirksomhet mot Stortinget en gang i tiden.

   Johanne Almli:
   Staten TJENER STORT på enkelte menneskers dårlige økonomi!
   Det samme gjelder omregistreringsavgift for kjøretøyer. Jo nyere bilen er , desto dyrere blir eierbytte. Melkeku for gebyrkåte politikere.

   Bjørn Jensen:
   enig hva ka vi gjøre, også purregebyr.

   Folkets Info:
   Informere næringslivet og skyldnerne om dette:  
   http://www.gjeldsoffer-alliansen.no/component/content/article/1-nyheter-fra-goa/299-inkassobyraer

   
---    
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. februar 2011, Vinberget:

   Det har vært 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, 2 minus-grader og en anelse sne-rusk i luften klokken 17. Vinden stilnet. Kommet et hvitt sne-rusk belegg på bakken og 4 minus-grader klokken 20.30 i kveld.
---
   Endelig i dag fikk jeg oversendt saks-komplekset som haste-sak til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg ( ekstern ). Jobbet endel med det siste for å få det oversendt nu i dag. En viktig etappe og instans endelig nådd!
   Jeg har vært særlig travelt opptatt med oversendelsen nu i dag.
---
---

   Det er veldig veldig lett å lure erkjennelsens proletariat, mennesker med lav, forkvaklet eller svak integritet.
   Instinkter og propaganda utnytter dette på flere vis.
   Ondskapens beste og mest vellykkede forkledning er et knippe med gode gjerninger og et troskyldig ansikt.
   Det som ikke sees eller høres finnes ikke.
   Når for eksempel Fylkesmannen (eller for eksempel politikeren) kunngjør at han skal gjøre noe godt eller irettesette uretten på det og det området, så er det for å skjule noe og for at andre skal tro godt om Fylkesmannen. De lett-lurte stimler sammen om å rose Fylkesmannen og hans tiltak. De visste ikke og forstod ikke hva Fylkesmannens egentlige hensikt var, og er.

---
   Info til dusinvare-mennesker - og andre:
   Gjør ikke noe før du ser at andre gjør det først.
   Si ikke noe før du hører at mange nok andre sier det først.
   Glem alt som ikke blir sagt ofte nok. Eller av mange nok.
   Egoisten rettferdiggjør diskriminering.
   Egoistens hovmod er å rettferdiggjøre diskriminering, likegyldighet og trakassering. Og seg selv.
   Egoisten rettferdiggjør hovmod og urettferdighet.
   Mange av egoistene og de kriminelle elsker å omgi seg med ord som kjærlighet, nærhet, omsorg, rettferdighet, etc.
   Ord uten kjøtt, visdom og forstand hærjer som spøkelser sitt land.
---
   Jan-Erik Lofstad, 15.02. 2011:
   En løgner tror man ikke på, selv om han snakker sant ... 
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. februar 2011, Vinberget:

   3 til 1 minus-grader Celsius her ute i natt og videre utover dagen og kvelden.
---
   Internett-problemer her fortsatt for mitt vedkommende. Jeg har telefonert og snakket med Telenor om det i dag og skal snakke med de igjen i morgen. Det er trolig senderen deres det er noe feil med. Bortimot helt umulig å nå frem til Internettet herfra nu i det siste.
---
   Det ankom med posten også i dag to brever fra stats-forvaltningen til meg. Og jeg både leste og besvarte de begge i dag.
   Det ene datert 15.02. 2011 fra Gulating lagmannsrett, fra dommer Haakon Meyer der ( ekstern ). Med et innhold som forventet derifra.
   Det andre datert 08.02. 2011 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ( ekstern ). Også den med et innhold som forventet derifra. Datert for snart en uke siden og kom frem hit først i dag.
---
   Efter å ha leste brevene telefonerte jeg til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og fikk snakket med noen der og beskjed om at påtale-ansvarlig Asmund Riegels der som håndterer saken ikke er til stede før mandag 21. februar 2011 og at det er ingen der før tidligst da som kan fortelle meg noe særlig nærmere om brevet nu derfra. Jeg skrev derfor et brev dithen jeg oversendte pr. fax, angående Politi-anmeldelsen
( ekstern ).
   Samt at jeg også skrev et svar-brev til Gulating lagmannsrett som jeg også fikk oversendt pr. fax ( ekstern ).
---
   Ved oversendelsen av saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i går ( ekstern ) gikk jeg tom for papir mens det enda gjenstod en siste rest. På kvelden telefonerte jeg og snakket med Trygve Einar Gjerde og spurte om han kan kjøpe A4-papir og noe dagligvarer til meg og komme med i dag. Det ville og kunne han, til tross for hvor travelt opptatt med så mye forskjellig han alltid er og at det er 73,8 km å kjøre og mye bom-penger og en lang tunnel for han å komme hit. Han fikk det ordnet og kom og har altså vært her i dag. Og jeg fikk ordnet opp i flere oversendelser pr. fax.
---
   Bilen skulle egentlig til obligatorisk EU-kontroll senest slutten av januar 2011. Det hadde jeg jo ingen som helst mulighet til å få gjort, i og med at trakasseringen fra NAV enda pågår, stadig mere livs-truende, verre og verre. Forleden dag fikk jeg et brev fra Vei-myndighetene om at bilen blir avskiltet om jeg ikke får ordnet med EU-kontroll innen utgangen av februar 2011. Og jeg har knapt engang bensin til å kunne kjøre noe som helst sted. 
---
   Sent i kveld fikk jeg bekreftet at det er senderen til Telenor det er noe feil med. Jeg kjørte et stykke mot Vikebygd med pc-n og da var alt i orden. Altså ikke noe korrumpert i pc-ns programmer eller med den ruteren med "mobilt bredbånd" jeg bruker. Fikk samtidig sendt ivei og tatt imot noen e-poster og så vidt noe annet diverse.
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Jevnt hvitlig noe høyt overskyet og omkring null grader klokken 12 i dag. Utover kvelden omtrent 1 minus-grad.
   Hunde-hvalpene er i dag ute og leker seg godt sammen her omkring huset med Mikka. Gode forhold og godt og tørt vær for det i dag. Litt mere enn de små minuttene de iblandt ellers enda er ute.
---
   Jeg telefonerte og snakket med Telenor også i dag formiddag. Fikk beskjed om at jeg kan forvente at feilen blir rettet opp kanskje allerede i morgen eller iallfall i løpet av to til tre dager.
---

   Vårt samfunns-problem ( ekstern )

   Det er trist å bevitne hvordan og i hvor stor utstrekning "nøkkel-personene" og de "nyttige idioter" ødelegger mennesker og samfunn. Og hvordan de beskytter den og de kriminelle og seg selv. Et enormt samfunns-problem med uhyrlige konsekvenser, hvor slikt noe får pågå.
   En finner de overalt i samfunnet, nesevise, ivrige efter å fremme sine egne
eller grupperingers egoistiske ønsker, behov og synsinger - på bekostning av og forurettende andre. Men størst og mest ødeleggelse gjør de selvfølgelig plassert i den offentlige eller andre forvaltninger, hvor bare en av de kan være katastrofal for mange andre, og videre spre, opprettholde og stimulere til kriminalitet.

   Og deres unnskyldninger når og hvis de stilles til ansvar for sine ugjerninger?
   At de må jo få lov til å syns hva de vil og at de trodde ditt og datt og ikke visste ditt og datt og at de selv ikke er kompetente og at de trodde at de og de andre visste bedre og hadde ansvar for ditt og datt og at jo andre har gjort og gjør det samme, etc.
   De prøver å skyve fra seg ansvaret og å skylde på hverandre og andre og å henvise til forvirring om og eventuelt fordeling av ansvaret.
   Og å si at hensikten var en annen enn konsekvensen.

   Andre uberettiget med letthet både påfører de straff og vil de straffe for hva som helst og ingenting. For i det heletatt ikke kriminelle forhold - annet enn det kriminelle i og med sin egen handling. En parkerings-bot eller en begrenset eller ubetalt
berettiget eller uberettiget regning de nekter eller hindrer noen å kunne betale kan de finne på å påplusse med beløp og konsekvenser som tar mat, helse, hjem og liv fra sitt med-menneske. Med henvisning til at de har fulgt en regel, praksis eller anbefaling ifra andre.
   Mens seg selv vil de ha fritatt for ethvert straffe- eller erstatnings-ansvar, for selv de uhyrligste begåtte kriminelle ugjerninger og konsekvenser.

   Tilsyns-ordninger og tilsyns-komiteer hjelper ingenting eller motsatt overfor slikt noe og blir fort og lett som bukken eller hesten eller fanden selv i fin forkledning som passer havre-sekken. Eller og som et skrekkens og egoismens lotteri.
   Likesom også kontroll-ordninger og revisjoner med mere fort og lett går samme vei.

   Problemet er at lov og rett ikke blir respektert eller håndhevet, men blir manipulert med og i realiteten forbigått.
   Problemet er så absolutt ikke nytt og fra mange kilder og hold har det gjennom lang tid vært lagt flid og inderlighet for å forebygge og for å hindre problemet. En trenger sånn sett ikke å oppfinne "kruttet" på nytt!

   I Norge er vi egentlig med et godt utgangspunkt utrustet sånn sett.
   Men problemet har oppstått og videreutviklet seg over tid ved at de kriminelle "nøkkel-personer" og "nyttige idioter" gradvis har overtatt forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Løsningen består i at anstendighet og rettferdighet gjenvinner og etablerer respekten, forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Mange har underveis blitt lurt til å tro at det er våre over-ordnede lover det er noe feil med eller som ikke er gode nok.
   Det er som sagt ikke der feilen og problemet er beliggende.

   For her å komme med noen tydeliggjørende eksempler.
   
   Den norske Straffeloven omhandler i sitt 11. kapitel "Forbrytelser i den offentlige Tjeneste", § 110 - 126, og har lov-bestemt og sier følgende om en særlig vesentlig viktighet - falsk dokumentasjon - i sin paragraf 120:

   
"Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Og fra Straffelovens samme kapitel med hensyn til visse andre vesentligheter og viktigheter:

   
Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffelovens § 124:
   "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   Straffelovens § 125:
   "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Og fra Straffelovens 18. kapittel om "Dokumentfalsk", § 179 - 190:

   
Falsk erklæring-paragrafene, § 189 og 190:
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   
Og fra Straffelovens 20. kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold", § 215 - 221:

   
Straffelovens § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Og fra Straffelovens 
21. kapitel "Forbrydelser mod den personlige Frihed", § 222 - 227:

   
Straffelovens § 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Eller 
Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap." 

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status." 

   Respekt for og reell håndhevelse av bare disse her gjengitte egentlig gjeldende lov-bestemmelsene ville ha fjernet det meste av terror, trakassering, tortur og urett i Norge!

   Så hva gjør vi nu overfor dette vårt samfunns-problem?

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. februar 2011, Vinberget:

   Det har vært nede i 6 minus-grader Celsius her ute i natt. 2 minus-grader klokken 09.30.
   Sol, dus blå himmel og 2 pluss-grader klokken 13. Mellom 6 og 7 minus-grader klokken 20.30. Omkring 10 minus-grader før midnatt.
---
   Fra den norske stat via NAV ankom meg i dag for denne måneden (februar 2011) kr. 13.700,- i trygde-utbetaling.
   Og jeg har har nu i dag av disse betalt de viktigste av de faste månedlige regningene. Det ble som vanlig under denne tiden med enda pågående økonomisk trakassering overfor meg fra NAV sin side absolutt ingenting igjen til de andre regningene eller til dagligvarer eller noe som helst.
   Jeg henviser til mitt jevnlig oppdaterte Husholdnings-budsjett ( ekstern ).
---
   Internett-forbindelsen her i dag klokken 13 enda i uorden.
---
   Jeg kjørte utpå dagen i dag dog til nær-butikken i Vikebygd og handlet litt dagligvarer og tobakk. Med stor fare for at det enda en gang går ut over hva som nu straks i disse dager fast trekkes fra min bank-konto.
---
---
   Hjælp med at få Rachel hjem, 18.02. 2011:
   If you want peace, work for justice.
   - Henry Louis Mencken
---
   Anne Gundersen, 17.02. 2011:
   Sunila Rajaguru, er ei mor som har kjempet en desperat kamp mot danske myndigheter. Til slutt så hun ingen annen utveg enn å sultestreike, idag, ca 14 dager etterpå, VANT HUN! Bv.saksbeh som hadde Sunila's sak har idag fått sparken og Sunila skal møte de danske myndighetene i begynnelsen av mars. GRATULERER SUNILA!!
---
---

   Hva er det som drifter og driver en kjetter-prosess?
   Løgn, hovmod, misunnelse, hysteri, psykopati, sosiopati, antipati, karriære, prestisje, politikk, jakt- og krigs-instinkter, forakten for "svakhet", stiv-sinn, frykten for å "miste ansikt", med mere.
   Her noen stikkord fra min side. Jeg skal forsøke å komme tilbake til dette efter hvert.
   Den som gjør seg noe kjent med innholdet i disse saks-dokumenter kan vel og gjøre seg forskjellige tanker, erkjennelser og konklusjoner i så måte.

---
    Mange ivrer for retten til å forholde seg likegyldig til uretten som enda ikke har rammet seg selv.
---
   Fattigdom og urett er et resultat og en konsekvens av kriminalitet i den offentlige forvaltningen, i Norge som i andre land.
   Midlene trakteres bak kulissene bort fra rettferdighet hen til olje-sjeikene og i det heletatt fordekt og grådig bort fra den som har minst til den som har mest og vil ha mere.
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. februar 2011, Vinberget:

   Ned til 13 minus-grader Celsius her ute i natt, 11 minus-grader klokken 7. Og 2 minus-grader, sol og dus blå himmel med fine, sirlige mønstre øverst klokken 15. Og 8 minus-grader klokken 20. I kveld før midnatt 11 minus-grader.
---
   Å forvente egentlig og reell respekt for barn eller mennesker i et samfunn som Norge pr. februar 2011 er å forvente for mye.
   Slikt noe er på det nærmeste bare staffasje, fyll-stoff og forkledning, utenfor både familiens og fellesskapets område og rekkevidde. Jo lengre bort og fjernere dess bedre, er den drivende tanken. Og jo mindre integritet dess bedre.
   Hver enkelt føye seg inn under og slave under idiotien, og der og slik være seg selv nok. Nyttige klumper når sjefene vil ha gjort noe arbeide i nærheten, ellers verdiløse, ingenting verdt. Utenfor fokus ingenting verdt. Gjenstander, klumper med følelser og knapt nok det, ingenting verdt. Klumpete, lukkede logiske systemer med tekniske feil og mangler. Knapt nok av tings verdi. Annet enn for den det gjelder og i reklamen for fellesskapet som smigrer og smisker hverandre.
   Det kan kalles både egoisme og likegyldighet. Og alles krig mot alle og lovløshets tid. Hvor alt og ethvert langt på vei er snudd til det motsatte, til det perverse og i og for ondskap.
   Reklamen, underholdningen og propagandaen ikke minst.
   Oppi det hele, omstreifende synse-mafiaer og forvirrede, hovmodige grupperinger av egoisme.
   Ordet fremmedgjort og glemt, annet enn som pynt og knapt nok det.
   Besinnelse foraktet og tabu. Inntil det hele raser sammen. Og slikt noe kan komme fort, ser vi av de historiske tidsroms metamorfose. Fort og veldig til tross for de kriminelles ønske og vilje. Det er ikke bare godt liv og uskyld som ødelegges og går til grunne, men også og ikke minst det kriminelle og onde. Tapene og ødeleggelsene blir og er uansett store og forskrekkelige.
   Og utfoldelsen vi skal søke hen imot? Og kildene for den?
   Og sødmen vi ble fremmedgjort fra og mistet kontakten med og som ble ødelagt?
   Det er forskrekkelig trist.
---
---
   Hayat Faizi, 19.02. 2011:
   Ihhh hvor jeg kan blive bitter over køns-kampen! Når alle bekriger alle for at fremstå son den uskyldige, så er alle vel lige skyldige!?

   Hayat Faizi:
   Vi ser desværre kun på vores egen tanker og føre dem ud i livet - Med negativitet og sække fyldt med ammunition, kan det jo kun gå galt!! Hvorfor bekrige!? Hvorfor tror at man er bedre end den anden!? Og hvorfor UDNYTTE BØRNENES USKYLDIGHED til at få sin ret!? Det er jo ikke at beskytte dem, DET ER AT FØRE DEM BAG LYSET!
---
---
   Kjetter- og hekse-prosesser og psykoser

   Mange av de ansatte i det offentlige kommunale såkalte barnevernet, og deres med-spillere, er glad og fornøyd dess mere ille og dårlig det går for barna og deres foreldre. Hvis ikke de kan glede seg nok over slikt noe blir de skviset ut eller trakassert.
   De fryder seg og hoverer over dette og slikt og i det heletatt sine ugjerninger. Det både er og går videre psykose og psykopati i det. Og mere og mere masse-psykose, all den stund det pågår.
   Og mange smittes. Jo svakere eller forkvaklet integritet dess større smitte-risiko.
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. februar 2011, Vinberget:

   10 til 12 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Blålig himmel, sol og 2 minus-grader klokken 12. Og 7 minus-grader klokken 18.
   Det er her omkring mindre kaldt nærmere sjøen og mere kaldt innover i landet.
---
   Hvalpene ute en god stund også i dag. Noen har spurt meg (også lignende tidligere) om ikke de stikker av.
   Selvfølgelig gjør de ikke det, svarer jeg, - de vet ifra begynnelsen og hele veien veldig meget godt hvor de er hjemme og hvor de hører til. Hos sin far og sin mor og sitt hjemsted. Kommer de for langt bort fra disse og dette blir de meget bekymret og i fare. Også derfor holder de seg tett inntil disse og dette, allerede fra svangerskapet og fra før av sitt kjæreste og på dypeste og alle måter næreste.
   Bare - på den ene side - et mishandlet eller forvirret vesen - går langt unna disse og dette.
   Eller - på den annen side - et tilstrekkelig modnet og trygt vesen, i naturlig og selvfølgelig utfoldelse.
   Det er slik det er og slik det skal være.

   Det er mangt og mye som er spesielt og forskjellig når det gjelder dyrene og hvordan de forholder seg til mennesker.
   Ikke minst når det gjelder de forskjellige sorter dyr.
   Mange slags dyr har meget til felles med menneskene og mange slags dyr har meget spesielt og annerledes enn menneskene.
   Hva som er spesielt og annerledes kan være meget spesielt og annerledes, men hva som er felles kan også være meget felles.

   Som et tanke-vekkende eksempel kan jeg her for eksempel nevne, at det er meget stor forskjell på en gjøk og en struts og en due eller en and.
   Det er forskjeller og det er likheter. Og dette er i seg selv interessant.
   Interessant og av betydning.
   Og da ikke til å trekke forhastede slutninger av.
---
   Rune Fardal, 19.02. 2011:
   De ser på seg selv som ufeilbarlige. Du skal lete godt om du finner en dommer i en etterfølgende rett som ikke ukritisk legger foregående dom til grunn som sannhet uten å selv gjøre noen reelle undersøkelse av kvaliteten på disse!
   Den ene byger på den neste og slik blir det en pyramide av dommer som alle hviler på den første. Når den første så dokumenteres som feil, hva skjer? Jo de overser kritikken og den dokumentasjon som avslører svikten!
---
   Jeg jobber for å få ferdig oversendt brev nr. 2, med utfylt klageskjema til Menneskerettsdomstolen i Strassbourg ( ekstern ) i morgen forhåpentligvis midt på dagen.
   Travelt.
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. februar 2011, Vinberget:

   Ned mot 13 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Dus blå himmel og sol og omkring null grader i skyggen i dag. Og 9 minus-grader klokken 20 og 10 minus-grader henimot midnatt.
---
   Fikk oversendt den nye brev-oversendelsen til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg som tenkt i dag ( ekstern ), både pr. fax og post, selv om det ble veldig travelt. Håper det ble bra not utfylt og til-ordnet.
---

   Marius Reikerås, 21.02. 2011:

   I den arabiske verden tar vanlige folk et oppgjør med korrupsjon, kameraderi, diktatur og vedvarende undertrykkelse. Også i vår del av verden, er det viktig at vi ikke aksepterer at noen utvalgte mennesker skal kunne misbruke makt og ødelegge for andre, uten at det får konsekvenser for de som utfører overgrepene.
 
   Undis Hansen:
   J hadde en særdeles morsom diskusjon som starta med en link om en overgriper som hadde fått en toppjobb. Vel , jeg navngav lederen i hjemkommunen til linkdeleren og d va ikke måte på at jeg ikke respekterte henne og hennes familie. Fordi jeg la ut barnevernlederen sitt navn. Det ble tilogmed foreslått å angi meg til hennes nære, slik at de kunne anmelde meg.
   Jeg ble trua med at jeg skulle bli utestengt fra facebook. mm.
   Men ærlig talt. Jeg har lov til å navngi mennesker i offentlige lederstillinger ??
   Hele diskusjonen endte som et bevis på hvordan vi egentlig forfølger den vi tror er svakest,- nærsagt naturlig. Eller støtter den vi tror er sterkest... En lærerrik og morsom iakt-tagelse.

   Undis Hansen:
   Og ja, Marius, jeg skulle likt å sett et oppbud likt d vi ser i verden nu. Får å få det til må man vel organisere seg. Mye er jo "same same". Dvs at ekspertene er eksperter i alle slags saker her til lands. Jeg skulle så gjerne visst hvordan oppleggene har fått utvikle seg så fritt igjennom årenes løp.
   Det er flere år siden jeg kalte de offentlige ansatte for landets nye adel.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er sant, Marius, men saken er den at her på berget er det ikke enkelt å sloss mot makthaverne, myndigheter, kommuner, byråkratiet eller hva nå det måtte være. Man kjemper som regel alene og mange har slitt seg totalt ut på å få gjennom helt rettmessige krav. I mange tilfeller kommer man ingen vei, men ender opp med å bli syk eller å gi opp. Dette har man kalkulert med derfor sitter de så trygt her i landet som ingen andre steder i verden.

   Bjarne Løvlien:
   Jeg er personlig ikke på noen måte tilknytet noen politisk eller religiøs retning og kansje jeg feier alle uretferdig under samme kost, men det vi for høre og se i media er stort sett spill for galleriet, de mer alvorlige saker og ting hører vi ikke mye om, om noe i det hele tatt.
Det blir holdt godt innenfor vegenne på løvebakken og lignende plasser.
Det finnes mange eksempler her inne på FB om ting som er blitt forsøkt holdt unna almen ofentlighet.

   Rune L. Hansen:
   Verdenserklæringen om menneskerettighetene / Menneskerettighetserklæringen:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse" - osv.

   
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent 10 minus-grader Celsius her ute i hele natt. Sol og dus blå himmel og 5 minus-grader klokken 11 i dag formiddag, og i efterniddag.
---

   Norge, neste-kjærlighetens land?

*
   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Tilføjer lige Danmark i en ironi sætning.

   Rune L. Hansen:
   Hva kan vel Norge bli, eller ikke bli? Neste-kjærlighetens land?
   (Og Danmark ...)

   Espen Hæhre:
   Nestenkjærligheten.

   Rune L. Hansen:
   Eller ikke kjærlighet til trivsel og rettferdighet, men til alt og hva som helst i vilden vei ...?
   Mye nesten-kjærlighet og mindre enn som så ...?

   Jane Øvertungset:
   Det finnes mennesker her i landet som har stor nestekjærlighet og omtanke for sine medmennesker - muligens er de i mindretall??? Majoriteten har kanskje nok med sin egen hverdag, sine egne små og store utfordringer??? Jeg vet ikke .... Men hos Norge som nasjon, representert ved våre myndigheter og de offentlige vesen og etater, er det definitivt IKKE mye nestekjærlighet å spore .... snarere tvert i mot!
 
   
---
---
   Norulv Øvrebotten, 22.02. 2011:
   ‎"Det er vanskelig å få en mann til å forstå noe når lønnen hans er avhengig av at han ikke forstår det"
   "It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it".
   - Upton Sinclair - amerikansk forfatter

---
---
   Rune L. Hansen, 22.02. 2011:
   Er unnlatelse (bevisst eller ikke bevisst likegyldighet)
   også en straffbar forbrytelse i forhold til lov og rett?
   Noen som tror eller vet noe om dette?
   Eller som ikke vil vite?

*
   Lise Rikardsen:
   unnlatelse blir visst ofte sett på som straffbart ja,, eller også kallt uaktsomt .. er flere lover hvor unnlatelse av ,,blir nevnt som straffbart i forskjellige situasjoner.

   Berit Mikalsen:
   unnlatelse rammet av straffeloven
   http://www.google.com/#hl=no&amp;xhr=t&amp;q=unnlatelse+rammet+av+straffeloven&amp;cp=32&amp;pf=p&amp;sclient=psy&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=unnlatelse+rammet+av+straffeloven&amp;pbx=1&amp;fp=a64c2270...f4b68c0a 

   Berit Mikalsen:
   Kansje du finner noe her?? Det var mange søkertreff-----Omtrent 32,700 resultater<div id="resultStats"><nobr> (0.28 sekunder)
   </nobr></div>

   Berit Mikalsen:
   OM DU SPESIFISERER SØKET, FÅR DU KANSJE ANDA BEDRE TREFFET,SVARET DU SØKER ETTER???

   Rune L. Hansen:
   Vi søker efter ...

   Annina Karlsson:
   Soker du en nol ,i en ho stack?

   Annina Karlsson:
   Det ar ju lag po lag po lag po lag efter lag och ytterligare nogon lag paragraf och,,,,,,,,,,Som kokas efter behag. So tycker jag det ser ut. Min familj ar sonder och de finns de som vinner po det.

   Rune L. Hansen:
   Dog, ikke nål i en høystakk jeg efterspør her.

   Annina Karlsson:
   Vad kan det do vara?

   Berit Mikalsen:
   Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
   http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-018.html

   Berit Mikalsen:
   ¤ 29 uskikket og eller missbruk av stilling?
   http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#29 ....

   Berit Mikalsen:
   http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#101
   11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.

   Annina Karlsson:
   Oj oj oj vill ni spranga fangelsena !!!!!!!!! Ha ha ha ha. Kanske samhallstjanst ar en battre bot :)

   Berit Mikalsen:
   Nei nei... se nr 11 og ner ...

   Berit Mikalsen:
   hi hi hi

   
---
---

   Hva meg angår?

   Frarøvet mine barn. Frarøvet livets rett. Lever under terror, trakassering, tortur og utplyndring og er i ferd med å bli drept.
   Til-intetgjort. Verdiløs. Et offer for livsfarlige mordere.
   Livsfarlige mordere som hærjer fritt både i regi av og beskyttet av representanter for den norske stats-forvaltningen og norske myndigheter.
   Som fraskriver seg lov og rett, nettopp i slike hensikter.

   Frarøvet mine barn og frarøvet muligheten til å kunne ha barn.
   Eventuelt flere barn vil også bli frarøvet meg og sin far og sitt.
   Jeg er dermed i realiteten også frarøvet retten og muligheten til og for å kunne ha familie.
   Og det meste av retten og muligheten til og for ekteskap.
   Sammenlignbart med å bli både sterilisert og umyndiggjort.
   Og sammenlignbart med et flerfoldig mord og det som verre er.

   Frarøvet min og mine barns fortid og fremtid.
   Og frarøvet vår nutid.
   Og frarøvet våre livsverdier og vår integritet.

   Og utplyndringen og det hele av kriminell galskap fortsetter.

   Jeg frarøves og både økonomiske og praktiske muligheter for å kunne leve og å overleve.
   Dermed også både hjemsted og eiendeler og alt som er opparbeidet av verdier og innsats og muligheter gjennom et langt liv.

   Frarøves både livets rett og rettsvern.

   I en prosess kontinuerlig utsatt og offer for terror, trakassering og tortur.

   Mens de kriminelle ler av det hele og er meget fornøyd, og iøvrig likegyldige.
   De kriminelle og deres med-spillere føler seg sterke og trygge.
   Alle er samtidig og iøvrig utrygge og i livsfare.
   Troen på at det ikke er forskrekkelig slik eller håpet om endring gjør det mulig for noen å forsøke å leve.
   For andre ikke.
   Realisme? Realistiske håp eller falske eller grunnløse forhåpninger?

   Noen tenker at det kan da ikke være så ille. De kjenner hverken smerten eller realiteten i hva det innebærer.
   Og det er de kriminelle glad for, og stimulerende til. Alle slags former for likegyldighet, bagatellisering og falsk dokumentasjon. De kan gå meget langt i så måte, for å tilstrebe dette. De vet hva de holder på med og hva det handler om. Men kjenner selv heller ikke smerten eller realiteten i hva det innebærer. Ikke som seg selv. De tvert om premieres for sin forbrytelse, for sin mangel på samvittighet og med-menneskelighet. Og premierer seg selv i så måte.
   Og mange av deres ofre - og andre - forsøker å herme efter. I tro eller håp om at det vil gå bra.
   Det kan da ikke være så ille!


   Norge, februar 2011.

*

   Are Isaksen:
   Det hele er bare så tragisk, å unødvendig i dagen`s samfund, Men stå på vidre Rune. Du er en resursterk persjon som er flink til og skrive/ordlegge deg.
Vis du ikke gir deg så tror jeg at du kommer til og seire endag.

   Are Isaksen:
   Ønsker deg Lykke til.

   Rune L. Hansen:
   Det er umulig for meg og mine barn og vår familie å seire. Jeg og vi har allerede tapt. Og jeg er i ferd med å bli drept.

   Sissel Egeland:
   Du er for sterk til å bli drept for du har fått perspektivet.

   Knut Helge Jacobsen:
   Vi mennesker har en unik evne: VI REISER OSS OPP IGJEN OG KJEMPER VIDERE.....! om det er til noe hjelp for deg/dere.

   Anne Lise Rognerud:
   De fleste fører til TAP ang bv, jeg også. Føler med dere

   Anne Lise Rognerud:
   Jeg kjemper hvert år med ny sak, taper med glans hver gang, men en dag da er barna mine igjen

   Are Isaksen:
   Ikke mist motet eller kamplysta, DA har de vunnet, ikke før.

   Heidi Solem Kvamsdal:
   Du må aldri gi deg, tenk på barna dine, det er du som kan gi dem omsorg, kjærleik. Soc drivere berre med manupulering og misshandling av barna, dem er ikke glad i dem, di bruker dem som penge inntekt.

   Elizabeth Wilberg:
   En skal aldri gi opp.
   Alle mennesker som faller kan reise seg opp igjen .ja

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alt i verden som lar seg reparere. Fort gjort å glemme?
   Også det hva angår det å bli drept har akkurat det en viss betydning.

   Anne Karin Setervang:
   det er bare et tidsspørsmål før vi skal få barenvernsmarkedet på dagsorden, åpne folks øyne og få satt en stopper for overgrepene på familier som din. Vær ved mot, sørg for å holde kontakt med barna dine, du er livsviktig for dem,,, blod er tykkere enn vann og penger.

   Elizabeth Wilberg:
   Så klart at. alt mulige går ann og reparerer. Det er vilje å styrke som skal til. å av folk vil det selv.

   Are Isaksen:
   Enkelte ting går ikke å glemme, men livet vill alltid gå fremover og vi må være med, vi må jobbe med oss selv når livet byr på motgang, venner og familie er viktige støttespillere.
   Husk det er barna`s fremtid vi jobber for, vis vi ikke jobber ... aktivt med oss selv for og holde motet oppe, så er det Vi foreldre som svikter barna.
   Vi kan ikke tilate oss å tenke de tanker på å gi opp, å gi opp er ingen alternativ, selv om det til tider virker helt svart.
   Tromeg vet hva det vil si og ikke se noen løsning på ting å alt virker svart. men det blir bedre på sikt.

   Annina Karlsson:
   Det ar ruskiga foljder av familje amputering overallt och det borde dokumenteras for eftervarden.

   Rune L. Hansen:
   Ja, jo, pytt sann, - alt lar seg reparere og alt går så bra så. Det er bare småtterier og nokså ubetydelig hva de gjør mot oss. Det er det de liker å høre, og som reduserer oss til deres nivå. Og som støtter og hjelper de til mere og videre myrderier.

   Annina Karlsson:
   Jag tror inte de alltid begriper vidden av vad som sker.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel både og det, Annina.

   Annina Karlsson:
   Ja det har du ratt i. Undra var de sitter som fattar vidden av det hela?

   Rune L. Hansen:
   De sitter som ansvarlige for sine lovbrudd, i henhold til lov og rett.
   Hver enkelt av de.

   Annina Karlsson:
   Men jag tror inte de fattar va de gor, ser kanske inte helheten. Ingen har overblick over det hela.

   Rune L. Hansen:
   Hva enten de fatter hva de gjør eller ikke, så omhandler loven også det.

   Rune L. Hansen:
   Problemet er at loven forvaltes og håndheves av kriminelle.

   Kai Rudi Schantz:
   De vet hva de gjør..! og Rune har rett angående at deres ødeleggelser ikke kan fikses.. hvordan fikser man en avhogd hand? Det er samme ødeleggelser de gjør bare psykisk ... man kan alldri vinne.. å få barna igjen eller slutt på annen urett, er ikke å vinne.. til det er ødelegelsene for store og permanente.. Lurer på om de ville tenke seg om.. hvis de en gang måtte betale for jævelskapen.. fullt ut!

   Rune L. Hansen:
   Nei vi kan ikke vinne, så lenge kriminelle får fortsette å forvalte og å håndheve lov og rett. Og det er hele poenget, at de - som også norske Straffeloven sier - ikke skal. Vi har fortsatt og uansett de over-ordnede lover, dvs. Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven - alt annet av lover og regler er under-ordnet disse og skal og må være i pakt med de for å være lovlige og egentlig gjeldende. Følgende sier for eksempel noe om dette: Marius Reikerås, 22.02. 2011:
   ‎"Menneskerettighetene er borgerens vern mot statsmakten. De står over statens suverenitet. De er ikke gitt av staten. De kan heller ikke forandres av staten. De er ikke-politiske, medfødte og uforanderlige, som det står i FNs Menneskerettighetserklæring. Vi har menneskerettigheter fordi vi er mennesker med menneskeverd"    - Janne Haaland-Matlary

   
---
---

   Myrderier og til-intetgjørelser via NAV

   Ikke får jeg penger til mat og dagligvarer og ikke heller til det andre som trengs for å leve og å overleve.
   Jeg får så lite at jeg kun gies valget til rekkefølgen på dødsstøtene eller måten å bli drept på.
   Jeg gies følgende valg:

   01: Ved å bli uten mat og dagligvarer.
   02: Ved å bli uten ved og strøm.
   03: Ved å bli uten telefon- og Internett-forbindelse.
   04: Ved å bli uten bil, transport- og reise-muligheter.
   05: Ved å bli uten hjem, via bolig-utgiftene.
   06: Ved ikke å betale de regninger de uberettiget gir meg.

   Dette vet de og er tilsiktet. Det er også slik de dreper og til-intetgjør.
   Samtidig som de dekker over med falsk dokumentasjon.
   De har sine nøkkel-personer og "nyttige idioter" til å utføre slikt.

   Men kan jeg ikke få meg et arbeide som jeg tjener penger på da?
   For å slippe å måtte forsøke å leve med trygden?
   Det kan jeg ikke, av følgende årsaker:
   Fordi all min tid og arbeidskraft medgår til arbeidet med saks-komplekset.
   Og fordi jeg forholder meg solidarisk til andre i samme og lignende situasjon.
   Også iøvrig solidarisk med alle de som ikke har mulighet for å ha lønnet arbeide.
   Jeg må også derfor dokumentere det som skjer, samt forholde meg til det.
   Ikke minst for å få stoppet uretten, myrderiene og til-intetgjørelsene.
   Jeg kan hverken ned-prioritere dette eller forholde meg likegyldig til det.
   Jeg dokumenterer hvordan det foregår.
   Til og med hvordan jeg selv tortureres og til-intetgjøres.
   Den eller de som sier jeg har noe valg sånn sett tar feil.
   Og selv om jeg forsøkte å velge annerledes så ville det ikke gå stort annerledes bedre.
   Valgte jeg annerledes ville det gå mye verre, for enhver, alle og alt.
   Jeg har ikke noe valg sånn sett.
   Annet enn å forholde meg godt og riktig til det hele.
   Og det gjør jeg selvfølgelig.
   Noe annet ville også ha vært å bli enda fortere drept.
   Enkelt og greit nok sånn sett.
   
   Kunnskapen og innsikt i dette som pågår forplikter ethvert menneske.
   Til å få stoppet den kriminelle galskapen.
   For mitt vedkommende er det også ikke minst mine egne barn det gjelder.
   Men det gjelder også i forhold til andre mennesker og barn.
   Og i forhold til alt og ethvert.
   Slikt noe av kriminell galskap hverken må eller skal kunne få fortsette.

*
   Sissel Egeland:
   Det store tungrodde byråkratiet som Arbeiderpartiet har laget, for å knekke individet, slik at de mektige vinner.

   Knut Riis:
   Ja Sissel. Det er bevisst. De rike koser seg, og er lykkelige over at de unngår fattigdommen, som er der for å skremme folk til å gå på jobb for systemet, sånn at ihvertfall de unngår fattigdommen.
   Norge kunne betalt vekk all fattigdom med vekslepenger, men den er viktig og kommer ikke til å forsvinne, fordi den er en del av brikkene i systemet.

   Sissel Egeland:
   De trenger faktisk ikke bare være rike for å skape et så meningsløst system som NAV. De kan være byråkrater med god lønn selv. Da trenger de ikke tenke så mye på enkeltindividet.

   Knut Riis:
   Del av systemet. NAV er del av systemet, som er styrt av en liten fin gruppe på toppen, og de tenker på enkeltmennesket hele tiden; Seg selv.

   Rune L. Hansen:
   NAV og dets nøkkel-personer og "nyttige idioter" en av deres enheter for terror, likvidering, manipulasjon og undertrykkelse. For olje-sjeikene og deres med-spillere, hvor grådigheten er umettelig og den kriminelle galskap bak kulissene i en overflod.

   Sissel Egeland:
   NAV ble laget for å skape mer effektivitet, men det er druknet i et voldsomt byråkrati hvor det enkelte mennneske ikke lenger har betydning. Det rakner, så hold ut.

   Rune L. Hansen:
   Mange har ingen mulighet for å holde ut.

   
---
---
   
   Geir Ålien, 22.02. 2011:

   Bjørnstjerne Bjørnson om det å stole på egne krefter; se kommentarfeltet:

   Geir Ålien:
   I EN TUNG STUND.

Vær glad, når faren vejer
hver evne, som du ejer:
Jo større sag,
des tyngre tag,
men desto større sejer!
Går støtterne i stykker
og vennerne får nykker,
så sker det blot,
fordi du godt
kan gå foruden krykker. -
- Enhver
Gud sætter ene,
han selv er mere nær.

DIGTE OG SANGE
Bjørnstjerne Bjørnson

   Geir Ålien:
   When the Going Gets Tough, the Tough Get Going

   Geir Ålien:
   Når ting ser umulig ut, da er det på tide å begynne å tro på mirakler

   Geir Ålien:
   Det er alltid lov å håpe; ikke la noen ta håpet fra deg

   Isabella Black Young:
   Nei man kan aldri slutte å håpe

   Rune L. Hansen:
   Det som er tapt det er tapt. Men håpet går videre. Det er alltid noe annet og videre å håpe på og for.

   
---
---

   Mette Storli:
   Stakkars barn sier jeg bare:-(bv skulle ikke eksistert i det hele tatt,dem har faen meg ikke følelser som dem sier:@Skulle sendt en bombe over dem

   Liv Hartmark:
   Jeg har sagt d før, men uttaelser som faen, skulle sendt en bombe over dem, o.l. uttaelser, kan gjøre saken veldig useriøs, og jeg er redd d skremmer folk vekk fra å støtte saken mot barnevernet. D er klart ar sinnet kan gå i kok, men en vinner mest med å komme med saklige argumenter, som også vil bli tatt mere seriøst av barnevernet.

   Liv Marit Bakke:
   Slutt å irettesett andre. Ønsketenking er ikke det samme som å gjøre det. Å barnefjernet fortjener ikke å bli tatt seriøst. Derfor forventer vi heller ingen seriøsitet av dem. For den seriøsiteten har vi aldri sett noe til. Aldri.

   Arild Holta:
   Man skal ikke være redde for "useriøs-argumentene". Det er gjerne dagens "über-mennesker" som kommer med dem. Disse tror de er på et høyere nivå enn folk flest. Folk flest tåler å lese at mennesker er rasende på torturister. Virkelig intellektuelle tåler det også. Det er den politisk korrekte fordummende akademikerkultur som ikke takler det. Men hvorfor bry seg om dem. Det er jo gjerne de som er makten nyttige idioter og som driver med overgrep mot befolkningen.

   Turid Holta:
   Det kan være nyttig å se folks rareri over at de ødelleger barn og familier.
   Når man knuser det beste man har, så må en tåle at en viser sin reaksjon. Det tåler folk flest om de er friske og sunne. Makta er jo ikke frisk og sunn så dem tåler ... nok ikke det nei

   Liv Hartmark:
   Nå har jeg selv en sønn som har vært under bv, og pr i dag sitter han på Ila fengsel som narkoman. Jeg har sett bv behandling, som gjode alt værre for han, med private avrusningssteder, hvor d bare var snakk om profitt, og ikke en tanke for barnet som de skulle hjelpe. D er klart jeg har hatt lyst til å be både den ene og den andre dra til helvete, men jeg har funnet ut at en kommer lengst med å være seriøs i sine uttaelser. jeg mener ikke å kritisere noen av dere her inne, jeg forstår både raseri, fortvielse, maktesløshet. jeg har hatt lyst til å skyte bv med en gammel Mauser, og nakkeskudd. Missforstå meg rett. Jeg har bare funnet ut at en kommer lenger med saklighet, og en god advokat. Beklager hvis jeg har virket hoven, eller arogant, d var slett ikke min mening.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke ofrene som skal stilles til rette.

   
---
---
   Fortsettelse fra lørdag:

   Rune L. Hansen, 19.02. 2011:
   Kjetter- og hekse-prosesser og psykoser
   
Mange av de ansatte i det offentlige kommunale såkalte barnevernet, og deres med-spillere, er glad og fornøyd dess mere ille og dårlig det går for barna og deres foreldre. Hvis ikke de kan glede seg nok over slikt noe blir de skviset ut eller trakassert.
   De fryder seg og hoverer over dette og slikt og i det heletatt sine ugjerninger. Det både er og går videre psykose og psykopati i det. Og mere og mere masse-psykose, all den stund det pågår.
   Og mange smittes. Jo svakere eller forkvaklet integritet dess større smitte-risiko.


   Rune L. Hansen:
   Og hvem er vel ikke smittet ...?

   Marita- Elin Ruthsdatter:
   vi er nok alle som en kjent med disse ut og innvelgelsene i samfunnet .. daglig sannet gir sorg og død .. daglig løgn gir daglig brød .. eldgammelt ordtak a ofotfjorden..

   Rune L. Hansen:
   Ikke slik det skal være vel?

   Rune L. Hansen:
   Eller noen som tror det er annerledes?

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Ja godt set,,, den note er lige til at blive delt.

   Dina Helen:
   Sånn skal ikke ett samfunn være. Det skal lønne seg å være snill. Norge følger ikke sin mest grunnleggende grunnlov i forhold til at lovene er bygd opp iforhold til bibelen og en kristen tankegang rundt rett og galt. F.eks du skal ikke juge. Du skal ikke

   Dina Helen:
   stjele. Du skal ikke drepe. Du skal hedre din mor og din far så det går deg vel og du får leve lenge i landet. Hvordan tar Norge seg av disse grunnreglene som ligger i bunnen med ett slik ett system utenpå? Er det er slikt system som er virkelig ønsket av

   Dina Helen:
   noen. Kan noen føle seg trygge. Det som ett lovverk og system skulle tilsett? Da må systemet endres så det står i tråd med grunnloven.

   Rune L. Hansen:
   Menneskene og systemet stå til ansvar for lov og rett.
   Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven. Det er hva som er og egentlig skal være lov og rett i og for Norge.

   Annina Karlsson:
   Egentligen so ska det vara goda sunda principer men som det ser ut so existerar inte det i nogot land.

   Rune L. Hansen:
   Det er forskjell fra land til land, og fra tid til tid.

   Annina Karlsson:
   Men jag tror inte de fattar va de gor, ser kanske inte helheten. Ingen har overblick over det hela.

   Rune L. Hansen:
   Hva enten de fatter hva de gjør eller ikke, så omhandler loven også det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.02. 2011:
   ‎"Menneskerettighetene er borgerens vern mot statsmakten. De står over statens suverenitet. De er ikke gitt av staten. De kan heller ikke forandres av staten. De er ikke-politiske, medfødte og uforanderlige, som det står i FNs Menneskerettighetserklæring. Vi har menneskerettigheter fordi vi er mennesker med menneskeverd"
   Janne Haaland-Matlary

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. februar 2011, Vinberget:

   Ned til 7 minus-grader Celsius her ute i natt, og 6 minus-grader og et vind-drag klokken 07. Omkring null grader utover dagen. Fine og tildels sirlige skyer først på dagen, men tettere i sør og øst og jevnt overskyet utover dagen, drivende sør-fra. Noe hagl i luften og 2 minus-grader klokken 18, fortsatt et vind-drag over husene her.
---
   Jeg fikk avsendt et nytt slags purre-brev til NAV pr. fax omkring 12-tiden i dag, og litt senere pr. e-post ( ekstern ).
---
   
   Fortsettelse fra i går:

   Dina Helen:
   noen. Kan noen føle seg trygge. Det som ett lovverk og system skulle tilsett? Da må systemet endres så det står i tråd med grunnloven.

   Rune L. Hansen:
   Menneskene og systemet stå til ansvar for lov og rett.
   Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven. Det er hva som er og egentlig skal være lov og rett i og for Norge.

   Annina Karlsson:
   Egentligen so ska det vara goda sunda principer men som det ser ut so existerar inte det i nogot land.

   Rune L. Hansen:
   Det er forskjell fra land til land, of fra tid til tid.

   Annina Karlsson:
   Bast att bygga sej en egen liten landplatta i havet.

   Randi Mai Brandt:
   rune,dette gjelder alle omsorgsgrupper som igjen skyldes stat og komuner som ikke er villig til å bruke penger på omsorgsyrker å setter inn billig ukyndig hjelp, mens fagpersoner ikke får jobb da det koster for mye, det er jo bare ungdommer som ikke vet bak fram på seg selv som igjen skal betjene disse som trenger hjelp og de har jo ikke peiling, blitt innstruert av bydelslederen om hvordan forholde seg til klient og pårørende, så de er ikke rart at det går som det går.

   Rigmor Fossdal:
   er det rart ........" Videre har vi også laget en “støtte erklæring “ til de tillitsvalgte i Bufetat for å markere at vi vet at de står i en tøff situasjon og at vi er takknemlige for den jobben de gjør.
   BUFETATS OMSTILLINGSPERSPEKTIV
   Du skal ikke ha andre arbeidsgivere enn meg
   Du skal ikke misbruke Bufetats navn
   Du skal holde turnusen hellig
   Du skal hedre din region og ditt direktorat
   Du skal ikke ta avstand fra anbud og nedlegginger
   Du skal ikke bryte lojaliteten
   Du skal ikke bruke penger, men spare.
   Du skal ikke tale din leder midt imot.
   Du skal ikke begjære institusjonsplasseringer.
   Du skal ikke begjære institusjoners faglighet, arbeidere eller andre som hører institusjoner til.

   Rigmor Fossdal:
   http://www.facebook.com/group.php?gid=121142591267182

   Annina Karlsson:
   Undrar vem som ser helheten ennu? Regeingarna utreder ju hela tiden vad som har blivit resultaten av lagar och paragrafer medan blodiglar utnyttjar situvationen.

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper ikke at kriminelle utreder seg selv, eller at kriminelle utreder kriminelle. Eller å unndra seg eller å manipulere med lov og rett. Eller med falsk dokumentasjon.

   Rune L. Hansen:
   Systemet og gangen i det hele er at en må selge sin samvittighet, anstendighet og bevissthet for å oppnå innflytelse, karriære, en viss "trygghet", etc. På lignende vis som Faust gjorde det (fortalt av Goethe) og det iøvrig er mye diverse dokumentasjon om i tilknytning til "gamle dagers" kjetter- og hekse-prosesser. Virksomt, mildt sagt, enda i dagens Norge (og visse andre steder).

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjonen lever enda i en overflod i Norge, verre enn noensinne.

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Elin Tindra Askerød:
   Det høres veldig(!) dramatisk ut alt sammen, men er det lov å spørre HVA som egentlig er ditt ansvar her? Og du snakker om att noen fra statsapparatet skal "drepe" deg(,,,!) - hvordan skulle det foregå da'!??

   Elin Tindra Askerød:
   Hvis dette er så dramatisk som det du beskriver,,, burde du jo ta saken videre og lengere- ikke bar begrense deg til facebook! Men benytte media, aviser og tv som talerør og til å belyse saken!

   Annina Karlsson:
   Nog dor en bit av en nar ens barn ar stulet. Stress och sorg som bryter ner. Inte alls konstigt om monga dukar under snabbt av detta. Har man sen dessutom socialen som stulit ens barn runt sej i ens liv och kommer med falska anklagelser och annat hockus pockus medan man i sin fortvivlan forsoker reda upp. Det moste vara omanskligt svort att forsoka sammarbeta med kidnappare som fortrycker en.

   Rune L. Hansen:
   Elin, - det fremgår av hva jeg har skrevet om herover. Og at det handler om å bli frarøvet livets rett, av de offentlige norske myndigheter. Under terror, trakassering, tortur, utplyndring og en overflod av kriminell galskap. Jeg og mine barn er ikke de eneste ofre, det er tusener hvert år i Norge, bak kulissene. Å skrive eller snakke om det for massemediaen, eller å få de til det, er ikke lett. De vil kunne miste pressestøtten og annonse-inntekter fra den offentlige forvaltningen, med mere. Og journalister og redaktører risikere å miste både jobb, hjem, barn og alt annet. Likevel er det jo dem og de som iblandt våger og forsøker et stykke på vei, men stagges eller overdøves fort lett av de kriminelles propaganda og med-spillere. Barnerov-industrien er en gigantisk milliard-industri i Norge.

   
---
---
   Arild Holta, 23.02. 2011:

   NAV dømmer til døden uten rettsak. Alá:
   _Søknad livsopphold og boutgifter avslått._
   _Flytt i snøen. Frys ihjel før du svelter ihjel._

   Er det rart folk som lever med NAV, får helseproblemer?
   Er det rart folk som elsker makt og krypende mennesker, søker seg til NAV?
   _Slikk ryggen min eller dø._

   Jada. Ser jeg drar det LITT langt. Men normale menneskers toleransegrenser er jo heller ikke dratt ut til å takle å dø ...

*

   Bjørn-tore Olsen:
   Haper møkka nav kollapser snart

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   De har kollapset, de har bare ikke innsett det selv enda.

   Bjørn-tore Olsen:
   Die nav Die

   Turid Holta:
   Jepp de er splittpine gerne lar folk leve uten matpenger. Ingen ting rart at folk som lever på NAV får helseproblemer.

   Turid Holta:
   Verdens beste land å bo i du liksom ... ingen skal svelte og bli nekta matpenger i Norge hahahaha løgnpaver er hva dem er.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Er ikke bare matpenger man er uten, gjerne også husleie, strøm etc.

   Turid Holta:
   Joda både strøm og husleie og!

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   Du dro det ikke for langt, for dette er bare en liten del av den dystre sannheten om Nav desverre.

   Monicha Nyhuus Aas:
   NAV= Norges asosiale verdier!!

   Espen Hæhre:
   NAV dømmer ikke til døden, bare halshugging, så er det ditt ansvar å holde deg i live. De kunne godt senket satsene bare man hadde vært garantert å få utbetalingen. Det er et falskt sikkerhetsnett og det er farligere en null sikkerhetsnett .... Så burde de hatt to satser .. en for de som er snille og lydige, og en for bråkmakere .. å gi null til "bråkmakere" er uansvarlig. Vi trenger bråkmakere, og bråkmakere trenger mat de og. Men det er jo et poeng at det ikke skal lønne seg å gå på NAV da. Det bør ikke være for enkelt å få full pott. I dag er det for stort gap i utbetaling mellom godkjent og ikke godkjent, og for tilfeldig hvem som blir godkjent, også tar ting for lang tid. Og ingen fjerner rasseballer som jobber der.

   Turid Holta:
   NAV ansatte leker småkonger og ødelgger folk helse. Si meg vil dem ikke ha folk i jobb, skal dem skade dem først så de blir så syke at de må uføretrygde seg!

   Turid Holta:
   ubetaling er man ikke garantert å få på NAV.

   Bobbo Angel Wings Børtinghus:
   For all del og til opplysning for de som ikke vet. Hold dere lengst mulig unna sosialdelen på Nav, hvis du har barn i hus, da de elsker å anmelde deg til barnevernet pga dårlig økonomi. Og barnevernet biter på og lager et helvete for både deg og dine barn ....

   Turid Holta:
   Ja slik er det Bobbo!
   Det er sprøtt at folk som går på Nav må slikke de ansatte opp etter nakken for å få sine mat penger husleie og strøm utbetalt. Dette må jo ikke flyktninger gjør for å få utbetalt sine "flykt" penger. De bare får pengene ....

   Turid Holta:
   Det er rett og slett farlig å oppsøke NAV om en har barn. Det er øyeblikkelig meldinger til bv og neste nummer er omsorgsovertagelse forde en har dårlig råd. hjelpe meg for et land. hatske, onde ramp sammfunn og det sørger de offentlige å stå for rampen.

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NAV/20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html

   
---
---
   Rune L. Hansen, 23.02. 2011:
   Hva har en "psykolog" (og hvem er vel ikke det?) med lov og rett å gjøre?
   Ingenting.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. februar 2011, Vinberget:

   Vind, 2 minus-grader Celsius og en cm med fin-kornet sne her ute klokken 2 i natt. Sneen halvt om halvt borte i landskapet her ute og 4 pluss-grader i dag klokken 13. Sterkere jevn vind, regn og omtrent 3 pluss-grader og ingen sne igjen her ute.
---
   Jeg mottok i dag med posten det første brev-svar fra EMD, datert 16.02. 2011 ( ekstern ).
   Prosessen og dialogen er i gang.
   Jeg regner med å skrive og sende et svar-brev allerede i morgen.
---
---
   Rune L. Hansen, 24.02. 2011:

   Norge er i en historisk epoke hvor et terror-regime med perverse i full kriminell galskap og undertrykkelse hærjer landet.
   Det er viktig at ikke propagandaen og den falske dokumentasjon blir stående umotsagt, men at vi dokumenterer hva som skjer.

*
   Annina Karlsson:
   Undra vad som sags om hundra eller tvo hundra or om allt som sker nu?

   Rune L. Hansen:
   Trenger ikke vente så lenge. Mere og mere blir sagt hver dag.

   Marina Lorieri:
   staten stjeler våres barn. Rått og brutalt. Som om du var død.
   Og levende død blir du av disse umennesklige handlinger som utføres av makteliten og deres velstående borgere.

   Annina Karlsson:
   So kanns det verkligen Marina.

   Marina Lorieri:
   dem vil jo bare hjelpe. (himmel så lite i nøtta dem har.)

   Marina Lorieri:
   ja slik føles det Annina.

   Berit Mikalsen:
   Det beste motangrep ... er å bavare oss så best i livet , med mest mulig håp som mulig ..... Da kan de ikke så lett erklære en død!!!
   Så om de allerede har ærløert en ikke ekssterende, død el. så må de bare foranddre det igjen!!!
   Det måtte de med meg!!!
   Det kom opp alle veier på alle pcer .... personen finnes ikke lengre ...
   SÅ IKKE GI OPP, IKKE LA DEM EIE DERES HUMØR,
   IKKE LA DE STJELE DERES STYRKE!!!!

   Rune L. Hansen:
   Vi kartlegger hvem de er og hva de gjør.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Christian Hansen:
   Det er ingen overdrivelse dette dessverre. NAV dreper.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Whine whine, jeg får 8000,- i mnd og har 7500,- husleie og alt må jeg dekke selv. Inkasso er et faktum.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Husbanken addet på 2250,- hvorpå nav gikk inn og trakk samme summen og de har enda ikke begrunnet -hvorfor.-

   Isabella Black Young:
   Di kan jo ikke treke det du får av husbanken i bostøtte da det er ikke lov

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Nei, de trekker det av nav utbetalingen.

   Rune L. Hansen:
   Nøkkel-personer og "nyttige idioter" for de kriminelle i og bak den offentlige forvaltningen bryr seg ikke om hva som er lov og rett, de lager og synser sine egne regler efter forgodtbefinnende. At de rammes blandt annet av Straffelovens 11. kapittel med bestemmelser om "Forbrytelser i den offentlige tjeneste" trenger de ikke bry seg om hvis ingen håndhever lov og rett.

   Turid Holta:
   nav utbetalingen som ikke alltid kommer ....

   Rune L. Hansen:
   Norge vrimler av mordere.

   Turid Holta:
   Seigpining av mennesker til døden

   Turid Holta:
   De er iskalde later ikke til å bry seg om folk i det hele tatt.Kyniske onde og nyter tydeligvis andres lidleser.

   
---
---
   
   Arild Holta, 24.02. 2011:

   Regjeringen har valgt familienes verste fiende, Psykolog Magne Raundalen ved Senter for Krisepsykologi, til å lede utvalget som skal utrede hvordan man skal kunne omgå naturens og virklighetens ordning, det biologiske prinsipp. Dette er den verste provoseringen man kunne lagt opp til. Enhver vill fantasi om å ta regjeringen seriøst i at dette skulle være et objektivt utvalg, er lagt død.
   Utvalg skal vurdere biologisk prinsipp i barnevernet
    http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2011/utvalg-som-skal-vurdere-biologisk-prinsi.html?id=633852
    www.regjeringen.no

   Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Leder for utvalget er psykolog Magne Raundalen

*

   Arild Holta:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2011/utvalg-som-skal-vurdere-biologisk-prinsi.html?id=633852
   Dette er et overgrepsutvalg ledet av mannens som tidligere ville innføre godhetens tyrrani, som en bergensavis skrev på lederplass.

   Turid Holta:
   Blant den værste av de værste! Huff være!

   Rigmor Fossdal:
   http://www.dagbladet.no/2009/04/01/nyheter/den_ene/unicef/ungdom/barn/5551587/
   "kAPTEIN RAUNDALEN" er en farlig mann, og nå vil det gå ille de neste hundre år.
   Hiv og hoi snart er barneskatten vår, da kan "vi"(de) ta det rolig i mange, mange år..

   Rigmor Fossdal:
   PSST- artikkelen er propaganda, men se kommentarene under .. en oppblåst og opphøyd blære ..

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Dette blir lignende som Spesialenheten for politisaker. Etter man har klaget til spesialenheten står politiet ennå sterkere og en selv ennå svakere. På samme måte blir det med "barnevern" og

   Rigmor Fossdal:
   Egentlig er alle prinsipper forlatt- og alt er forhåndsvurdert og det regjeringen har anført skal bare "kapteinen" signere og anbefale."Allmakten" - avmakten har de utøvd i mange år.

   Arild Holta:
   I en årerekke har psykobabeleren Magne Raundalen spydd ut kvasivitenskap i media og overfor regjeringen. Det har handlet om en sak: Mer offentlig inngripen i menneskers liv, bassert på ingen empirisk dokumentasjon.
   Nå skal man altså bruke han som redskap for å ødelegge det biologiske prinsipp.

   Jorun Storbakk:
   I utgangspunktet skulle dette være et uavhenggi og bredt sammensatt utvalg. Hvor er foreldrene !
   Ut fra sammensetning av utvalget er resultatet gtt.
   Når en leser hvilken rettningslinjer Bv skal følge ,så ser en jo hvor mye Bv allerede i dag bryter lover og rettningslinjer de skal følge. Kan det bli verre!

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Jeg ønsker også å sitte i dette utvalget.

   Anne Grethe Florin:
   jorun .... har du slekt oppi gudbrandsdalen?

   Jorun Storbakk:
   Ja da ,pappa er fra Kvam

   Anny Holta Tounsi:
   Gode Gud, jeg blir virkelig sjokkert over regjeringen!

   May- Harriet Seppola:
   De vet hva de gjør for å knekke familiene i Norge , alt detet for å flytte så mange barn som mulig innen 2017 .

   Arild Holta:
   ‎2017 kan nok bli et nøkkelår for Norge, om saken går i riktig retning. Om vi får ny regjering 2013. Dels vil en del av de rødgrønnes vanstyre bli parkert. Dels vil folk også oppdage at den eventuelt nye regjeringen ikke gav det de håpte. Da er muligheten større for nye konstellasjoner.

   Rune L. Hansen:
   Mangt og mye bør kunne skje før den tid! Mange er dypt fortvilet, nedbrutt og i desperasjon, fratatt livets rett. I takt med synliggjøringen og bevisstgjøringen - og hvis samtidig avskåret håp, hva da? Hvor mange vil og må ofre livet sitt fordi livet likevel er fratatt de?

   Jorun Storbakk:
   Satt å leste grundig gjennom punktene,og det var mange ting der som er viktig å få belyst.Kan hende det også kan bli forbedringer! det er jo å håpe!

   Turid Holta:
   På tide med regjeringskifte og det raskt

   Jorun Storbakk:
   Hvem da!

   Turid Holta:
   Skap den !

   Jorun Storbakk:
   ‎???

   
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. februar 2011, Vinberget:

   Sterkere og nokså sterk vind og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Men efter en stund roligere og stille. Og derefter vind igjen, lavere.
   Overskyet, tildels endel regn og omkring 5 pluss-grader her ute i dag og utover kvelden. Tidvis også både vind og stille.
---
   Jeg ble ferdig med svar-brevet til EMD og fikk det oversendt pr. fax først omkring 20-tiden i kveld ( ekstern ).
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Vi kartlegger hvem de er og hva de gjør.

   Annina Karlsson:
   Ha ha jag var tvungen att go till svenskt konsulat och bevisa att jag lever dagarna innan min fortidspension. valdigt stressande men lever det gor jag. Och jag tanker fortsatta leva ett sunt och bra liv.

   Berit Mikalsen:
   Hva mener du Aninna?

   Hans-Georg Lundahl:
   Hvis den mengde barn ville vaeret takne fra foraeldrerne under anden verldenskrig vilde det have vaeret my svaarere at gemme joeder og andre paa flukt fra tyskermagten.

   Berit Mikalsen:
   Ja nå har de effektivisert stretegiene!!!!, mener du Hans-Georg??

   Hans-Georg Lundahl:
   netop
   franske barnevaernet, industrialiseringa af jordbruka, registreringa af alle der en gang blir foedt ... like som hvis man haapet at joeder og sigoejner under anden verdenskrig ville vaere de siste at profitere af menneskers godhet saa ... mange ganger under den slags ...

   Annina Karlsson:
   Berit jag lever inte i Sverige men reste till tyskland for en van dog och i samma veva so moste jag bevisa att jag lever for att fo min pension. Det sista jag skrev ar bara att jag trotts allt ar instald po att leva och bry mej om mina medmanniskor.

   Berit Mikalsen:
   Ugh, om du leser statusen min, så ser du der, at jeg blei behandla som død, etter de tok mitt barn .... trygd, identitet, osv, stoppa opp .... Men jeg fikk hjelp da .....

   Annina Karlsson:
   Jag verkar inte vara skriven nogonstans enligt sverige. Jag hadde samma problem forra oret. Ett papper de skulle kunna skicka som email fick jag holla po med i monader for att fo ut. Forsakringskassan tyckte jag skulle till advokat for de sa att det var so svort med detta papper till mej. Stog utan inkomst en tid. Till slut skrev de ut en blankett i efterhand. Hur latt som helst fron sin skrivare. tog 2 minuter. Den har gongen var jag garderad med kopior. Nar jag val faxat in mitt levnadsintyg so fick jag en blanket hur latt som helst till min email.

   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/Berit.Mikalsen.Livingstone/posts/191850384169018?cmntid=191959510824772

   Marie Eikeland:
   Like sikker som amen i # kirka #

   Marie Eikeland:
   Rune :))

   Berit Mikalsen:
   Desverre rett!

   Annina Karlsson:
   Min stulna dotter har valdigt konstig blick nu nar jag ser bilder i facebook. Hon var so glad och levande forut.

   Annina Karlsson:
   Barnavordsarenden sker ju bakom lykta dorrar???

   Vidar Nedberge Hansen:
   Klem fra meg, Annina.

   Berit Mikalsen:
   DE LUKKEDES DØRERS TAUSE GALSKAP???

   Berit Mikalsen:
    http://www.facebook.com/?sk=messages&amp%3Btid=1880000478185#!/Berit.Mikalsen.Livingstone/posts/192104430810280?notif_t=feed_comment

   
---
---
   Marius Reikerås, 25.02. 2011:
   FN-Komiteen har domfelt Norge i 2008 fordi norske domstoler ikke begrunnet sine ankenektelser. Men, fortsatt driver Høyesterett og avviser den ene saken etter den andre uten begrunnelse. På den måten vil den som berøres av den ubegrunnede ankenektelsen, umulig kunne vite om det er foretatt en forsvarlig gjennomgang av hans eller hennes sak.

*
   Åse-Kari Kobbersletten:
   Dette er jo berre tragisk.

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   en vond sirkel å være i ...

   Wenche Tømmervik:
   Jøsses - slik du forklarer det virker det jo som vanlig praksis her på berget.

   Svein Henning Sørlie:
   det er det

   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/notifications.php#!/album.php?aid=31016&amp;id=155125454536799&amp;fbid=166541876728490

   Øyvind Bremnes:
   En usaklig person som sliter med vrangforestillinger om at lovverket faktisk gjelder, ville kanskje bedt venner på mørke plasser om å snakke med saksbehandler.

   Kirsten Synnøve:
   Bra skrevet Kristin B. Kjenner meg helt igjen i alt du skriver her. Apropo mangler på vilje til å presentere seg og slenge på røret har visst blitt veldig utbredt i de aller fleste offentlige etater, så de må nødvendigvis ha blitt kurset i dette. Hvor dypt kan man synke her ....?

   Berit Mikalsen:
   Mon tror om de fleste av de sakene som høyesterett avviser, egentlig ikke er noen gyldige saker, for de har jo ikke lov å avvse saker som har fulgt lovlig prosedering, og prosedert opp til deres nivå!!!

   Kirsten Synnøve:
   Marius. Er det slik at høyesterett bare tar prinsippielt viktige saker? En annen ting som har overrasket meg er at dommere ikke trenger å begrunne sin dom. Det gjelder altså tingrett og lagmannsrett.

   Øyvind Bremnes:
   Jovisst, men de forklarer ikke hvordan de kom fram til svaret ...

   Øyvind Bremnes:
   Hørt om: umulig, barnets beste, foreldet, uhensiktsmessig, osv. Hvis man faktisk har en god sak, henvises det til tåkelagte regler - hvis en har jussen på sin side, henvises det til reelle hensyn ...

   May Brith Harestad Hollos:
   delt  

   
---
---

   Gjenopptakelseskommisjonen- fungerer den?
   by Marius Reikerås on Friday, February 25, 2011 at 8:25pm.

   I 2008 underskrev 279 forskere innen medisin og naturvitenskap et brev til justisminister Knut Storberget, der det bl.a. uttales:
   "Gjenopptakelseskommisjonens holdning reiser ubehagelige spørsmål, både om rettssikkerheten og om rettsvesenets kompetanse i bevisvurdering. Vi ber Justisministeren ta initiativ for å sikre at rettsvesenet fungerer på en slik måte at oppdatert og kritisk vitenskapelig metode sikres en plass i bevisvurderinger. Bare da kan eksperter fra medisin og naturvitenskap ta ansvar for å medvirke som sakkyndige."
     Spørsmålet er: Hva er gjort i kjølvannet av dette brevet?

---
---

   Rune L. Hansen:
   Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og resten av Menneskerettsloven ( ekstern ) står egentlig meget godt forankret i Norge. Både norske Grunnlovens § 110c og Menneskerettslovens § 3 er og skal være en solid bekreftelse på dette.
   Grunnlovens med sin § 110c har lov-bestemt følgende:  "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   Og § 3 i Menneskerettsloven har lovbestemt at Menneskerettsloven "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".

   Rune L. Hansen:
   Lovens bestemmelser, i det heletatt lov og rett, gjelder egentlig og faktisk også for ansatte i den offentlige og politiske forvaltningen. Til orientering for de som undrer i så henseende. Den norske Straffeloven har til og med diverse lov-bestemmelser i forhold til akkurat det. Forbrytelser som begåes av ansatte i slike forvaltninger har ofte langt mere omfattende og katastrofale konsekvenser enn grasrota-forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Offentlige tjenestemenn, om de så er politikere, er ikke fritatt for lov og rett. Selv om de tror seg det. Kriminelle tror seg det. Jeg henviser og til norske Straffeloven. For eksempel 11. kapittel, "Forbrytelser i den offentlige tjeneste".

---

---

    Rune Fardal, 25.02. 2011:

   Juridisk språk:
- dersom feil faktum er lagt til grunn ...
- og dette har betydning for utfallet av en dom ...
- så er dommen feil og må avvises!
   Logisk språk:
- dersom feil premisser legges til grunn ...
- og disse premisser danner grunnlaget for konklusjonen ...
- så er konklusjonen feil og må avvises!

*
   Rune L. Hansen:
   Det skulle bare mangle! Og burde og bør aldri skje!

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. februar 2011, Vinberget:

   Nokså jevnt overskyet, fuktig i luften og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 11. Tåke og regn utover dagen og mot kvelden. 5 pluss-grader klokken 17.
---
   Det ankom meg i dag med posten en "Beslutning og kjennelse" datert 24.02. 2010 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Fra de tre dommerne Haakon Meyer, Kjell Frønsdal og Margareth Christophersen.
   Meget syke, kriminelle greier i full åpenhet.
   Jeg er i det minste som vanlig glad for at det norske folk og enhver vil kunne se hvilkne uhyre kriminelle monstre det norske rettsvesenet synes som å være stappfullt med. Både menneskeverdet, sannheten og lov og rett er av null verdi for de.
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det skulle bare mangle! Og burde og bør aldri skje!
      
   Dag Henriksen:
   Matematisk språk:
- dersom feil tall legges til grunn ...
- og disse tallene brukes i et regnestykke ...
- så er svaret feil og må avvises!
   Det samme gjelder om man mangler tall, regner feil eller bruker feil regneart/formel. Tilsvarende feil finner vi innenfor jus og logikk. Man må ta hensyn til slike feil i vurderinger, ikke bare der det er snakk om fakta, men også ved utøvelse av et godt skjønn.

   Dag Henriksen:
   Har vi forstått disse prinsippene, greier kanskje noen av oss å bruke dem på fvl § 25? Da skjønner vi kanskje hvorfor akkurat den er såpass viktig?
   For denne paragrafen angir minimumskravene i alle slags saker etter forvaltningsloven:
   http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-005.html#25  

   
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. februar 2011, Vinberget:

   Ned til 1 minus-grad Celsius og tåkete og regn her ute i natt. Tåkete og fuktig dus himmel og luft og 2 pluss-grader og bakken dekket med oppmot en cm sne klokken 12. Efter hvert utover dagen sneen borte og omkring null grader og fuktig utover kvelden.
---

   Rune L. Hansen, 27. 02. 2011:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1712581129110&id=1075597997
   Lovens og rettens forvaltere og håndhevere i dagens Norge er kriminelle.
   Vi trenger derfor nu en Folkerettdomstol i og for Norge.
   Vi trenger en konstitusjon for den. Og å konstituere den.
   Arbeidet hermed i gang!?

*
   Rune L. Hansen:
   Forslag til kompetente og kompetanse, etc.?
   Til konstitusjonen, etc.?

   Rune L. Hansen:
   Dette kan kanskje også vise seg å være eller bli et nødvendig og videre skritt imot for eksempel følgende punkter:
     1. Barnerov-industrien nedlegges. Kidnapping, fangehold og knebling av barn opphører. Barna og deres begge foreldre fristilles, i og for likeverd. Ingen skal mere kunne tjene penger eller urett på kidnapping, fangehold og knebling av barn eller adskillelse av barn og foreldre. Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer.
     2. Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene. Begge disse sin virksomhet og praksis er ulovlig.
     3. En effektiv lav-terskel Justismord-kommisjon opprettes. Det er så veldig mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at det snarest bør etableres en uavhengig, lav-terskel justismord-kommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det ofte umulig å reparere et justismord.
     4. En norsk Menneskerettsdomstol opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
     5. En norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
     6. Økonomisk rettferdighet for enhver i henhold til loven.

   Rune L. Hansen:
   Vi kan ikke vente på en annen og nødvendig regjering før vi begynner å gjøre noe på alvor!

   Rune L. Hansen:
   En Folkerettdomstol kan efter opprettelsen begynne å saks-behandle, utrede og avgi kompetente, solide dommer.

   Annina Karlsson:
   Skulle det vara mojligt med rattvisa?

   Rune L. Hansen:
   Dette kan vi kompetent og med kvalitets tyngde klare, og det trengs. Vi kan klare det bedre enn noe som helst annet! Eller tar jeg feil?

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor vente med å begynne?
   Hvorfor vente mere enn som trengs?

   Annina Karlsson:
   tror du ar logisk.

   Rune L. Hansen:
   Det kreves veldig veldig meget mindre enn i forhold til en foreløbig alternativ regjering. Bare veldig veldig meget kvalitet og soliditet.

   Annina Karlsson:
   ja

   Rune L. Hansen:
   Nødvendig kompetanse og nødvendigheter tror jeg vi kan oppdrive.
   Det lar seg vel greit nok gjøre?
   Eller hva?

   Annina Karlsson:
   Finns nog massor med kompetenta manniskor overallt.

   Rune L. Hansen:
   Flere som er igang?
   Flere som er interessert?
   Flere - som med forbehold - vil bidra?
   Arbeidet i gang?

   Rune L. Hansen:
   Rune L. Hansen Vårt kontor og sekretæriat er for eksempel her på Facebook, på Internettet, eller hvor det passer seg best, i full åpenhet.

   Rune L. Hansen:
   Alt det formelle får vi god orden på, i solid skikkelighet.
   Som overgår det meste.

   Annina Karlsson:
   Det ska vall inte behova doljas att man ar radd om manniskor? Skulle det vara so illa daran, do ar det illa.

   Rune L. Hansen:
   Prosedyrer, formaliteter, rutiner, saks-håndtering, etc.

   Annina Karlsson:
   Borde finnas monga som vill ge ett stro till stacken och det skulle inte forvona mej om det redan existerar,,,,,, eller vad tror du?

   Rune L. Hansen:
   Jeg tror og tenker det kanskje kan være en god ide med en konstitusjon for en norsk Folkerettdomstol, og å konstituere den og få den virksom og formell.

   Annina Karlsson:
   Nogot manskligt vore fint. Det tycker nog valdigt monga.

   Annina Karlsson:
   Hoppas att det kan bli so men jag ar inte ratt person att fixa nogot men hoppas att det finns manniskor som kan det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, med hensyn til selve domstolen og dens dommere, saksbehandlere og utredere er rett mennesker som kan håndtere en slik ansvarlighet vel viktig. Ellers vil det vel være oppgaver og arbeide for enhver interessert i dens forskjellige omstendigheter?

   Rune L. Hansen:
   Her noen ord tidligere heromkring sagt vedrørende forhold som også angår dette med Folkerettdomstol:
   I og for en habil uavhengig Menneskerettsdomstol bør det være viktig at alt skal kunne foregå i åpenhet for hele samfunnet, med åpen lav-terskel mulighet for enhver og alle til innlegg, kommentarer, argumentasjon, kontradiksjon, etc. Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov, dvs. våre over-ordnede lover (og ikke evt. ulovlige eller ulovlig praktiserte under-ordnede lover og regler). Og det prinsipp at også dommerne og andre involverte selvfølgelig er underlagt lov og rett. Dermed vil og kan enhver involvert i saken i praksis ha ethvert og alle mennesker i samfunnet som sin advokat - altså ikke bare en advokat, men flerfoldig mange.
   Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.
   Den kriminelle galskapen må stoppes, granskes og stilles for lov og rett. Overfor spesialdomstol, både Sannhets- og Forsoningskommisjon og Menneskerettsdomstol og mere til. Ikke minst fordi det norske rettsvesenet og så mange representanter for offentlige myndigheter og andre har vært og er involverte som kriminelle.
   Rettsvesenet er nerven og bærebjelken i et demokrati og den viktigste institusjonen og vernet mennesket og samfunnet har.
Men når retts-vesenet har blitt den institusjon som mest har ansvar for at representanter for myndighetene kan fortsette overgrep og undertrykkelse i offentlig regi og mord, ødeleggelser og perversiteter tilrettelegges med underskrifter og falsk dokumentasjon, trenering, ansvars-unnvikelse, etc., da er feil-vesenet et rettere ord for hva vi nu enda er hærjet med.
   Alt dette for nødvendigheten og kravet om reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.

   Annina Karlsson:
   Jag kommer ifron sverige och det skulle behovas dar med.

   Odd Arvid Johansen:
   OFFENTLIGHET
beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.

   Annina Karlsson:
   Odd det har jag sett for monga or sen att det ar tvattinrattning for att upratholla ett flackfritt yttre monga gonger men det kanse kan bli andring i det? Borde finnas monga sakunniga som ser behovet av att det moste till.

   Arild Holta:
   Jeg støtter arbeid for domstol som bygger på de såkalte negative menneskerettigheter eller negative NATURLIGE rettigheter. De som handler om retten til frihet/fred fra andres maktbruk i mitt liv.
   Det må altså grundig og klart defineres hva domstolen skal bygge på.

   Arild Holta:
   ‎"Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov"
  Og der disse er uetiske ...?
   Jeg tror det er mer taktisk og etisk å begynne med å dømme maktmenneskene som bryter naturlige negative rettigheter ....
   Man legger frem beviser på nett, og dømmer de som lovbrytere ut fra at de har tatt fra mennesker deres naturlige rettigheter til SEG og SITT.
   Ikke tror jeg at noe blir en menneskerett fordi røverbanden i FN eller i andre overnasjonale organisasjoner tar en avstemming på det.

   Arild Holta:
   Dømmer man maktmenneskene som bryter naturlige negative rettigheter, så går den disse angrep fri.
   Vi trenger å vise at maktmenneskene er overgripere. Og da er det jo bare å finne bevis, og dømme logisk basert på fakta.
   Det ville vært en flott ... videreføring av utvidelse av de såkalte "listene" med navn på folk vi ikke kan anbefale.

   Arild Holta:
   Jeg kan jo tenke meg at Straffeloven vil bli brukt mot en domstol både slik jeg tenker den og slik Rune tenker den.
   §§ 246-254
   http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-027.html
   ...
   Og så har vi §§ 295-300. Som er et etisk problem.

   Rune L. Hansen:
   Om vi ikke selv respekterer og orienterer oss i og for lov og rett, så kan vi heller ikke forvente at andre gjør det. Det er med bakgrunn i dette terror-regimer og kriminelle oppstår og "unnskylder" sine forbrytelser. La det være sagt, også her. Lovens utgangspunkt er at hva som kan betegnes som positive og negative menneske-rettigheter er og skal være i harmoni og pakt med hverandre. Hvis de over-ordnede lover er eller har blitt eller blir uetiske så er og blir det et problem og en forbrytelse (eller flere) som må og skal løses i henhold til lov og rett. Det er ikke flertallet som bestemmer lov og rett. Flertallet kan også være eller bli en forbryter i forhold til lov og rett. Og flertallet er under enhver omstendighet enkelt-mennesker, som skal være og er eller ikke er ansvarlige i forhold til lov og rett.

   Arild Holta:
   Har enda ikke skjønt hva du utleder lov og rett utfra. Håndsopprekninger i røverbulen FN?
   Jeg utleder det fra retten til seg og sitt: Eiendomsrett. Dette kan uttrykkes på en megde forskjellige måter og i en mengde forskjellige situasjoner, men kan samles i følgende: IKKE TVING
   Tvang mot mennesker er galt. Såkalte positive menneskerettigheter gjennomføres i dagens system, med tvang. For skal man gi noen en rettighet, så må man ta dette fra noen noen - noen tvinges.
   Hvem skal tvinges til å dekke de andres "positive rettigheter". Og vil man få en enighet om tvangen hos de som tvinges, eller hos flertallets undertrykkelse av de som ikke vil være med å gi av SITT til dekning av andres såkalte "positive rettigheter"? Selvsagt vil det handle om TVANG i våre politiske system.
   Jeg deltar ikke i tvang mot mennesker.
   Hva kan omtrent ALLE bli enige om? Jo, en del negative rettigheter, som f.eks at man overfaller ikke ikke familier uten bevis. Man kan starte med det omtrent alle kan bli enige om, og klargjøre prinsippene bak denne enighet.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett utredes fra og for lov og rett.

   
---  
---

   Til støtte for de norske domstolenes justismordofre, 27.02. 2011:
   Anbefaler sivilbefolkningen å ikke kjøpe papiraviser og heller ikke abonnere på de.
   Dette da de pressestøttede norske avisene mm IKKE avdekker offentlige overgrep mot sivile, men er lojale mot offentlige myndigheter, byråkrater og kommunstregimet i Norge. Dersom godtfolk boikotter disse så vil de gå drivende konkurs - noe som er til pass for de !!

---
---

   Kristian Berg, 27.02. 2011:

   Det vil ta 15-20 år å rette op AP politikken som har skakkjørt orge de siste 30 -40 åra.
   Les mere i kommentar!

*
    Kristian Berg Det vil ta 15-20 år å rette op AP politikken som har skakkjørt orge de siste 30 -40 åra. Verdens største sjøfartnasjon, nedlagt. Eldrepolitikken som har stått på stedet hvil siden 60-70 tallet, men visse unntak. Nav, ett ubruklig organ, lagt opp av AP's "kloke" hoder. Sykehus lagt ned, der folk dør i helsekøer. Skoler i bygdene er lagt ned, bygdesamfunnet dør ut. Sentralisert alt de kom over. Skatter og avgifter på verdenstoppen. Ja, vi må nok prøve noe annet, men hva?
   På stortinget: mange partier, samme politikk. Der finnes ikke en eneste folkevalgt politiker på stortinget. Disse er nominasjonsvalgte politikere, og som er plukket ut av håndplukkede personer som sittende i nominasjonskommitene fra fylkesk...ommunene over hele landet. Det er dette som en kan kalle for PARTI-KRATI.
   På stortinget sitter det ca. 150 av samtlige politikere, som medlem av det største partiet på stortinget, nemlig Europabevegelsen. Europabevegelsen er den suverent største politiske organisasjonen på storting fra alle partier som ønsker norsk EU medlemskap. Dersom denne valgordningen skal få lov til og fortsette, kommer samtlige politikere til å være medlem av dette partiet, uten at folket kan forhindre dette. Under kommende stortingsvalg er det kun PARTI-KRATIENE som du kan stemme på, og da skjønner alle at det da er et fett hva du stemmer. Folket er ført bak lyset i en årrekke. Dette kan vi ikke finne oss i lengre.
   Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker. Et slikt system baserer seg i større grad på at velgerne selv er med på å avgi stemme i hver enkelt sak. Et system som baserer seg både på direkte og representativt demokrati kalles et blandingsdemokrati, og er den vanligste formen hvor direktedemokratisk aktivitet forekommer.

   Peder Aresvik:
   Du har så aldeles rett, Kristian: Det hjelper ikke hvordan man enn skjærer stykkene, hvis kaken er bakt etter feil oppskrift ;))

   Rune L. Hansen:
   Dog må både eventuelle dommer og beslutninger og lover, valg og bestemmelser være i pakt med våre over-ordnede lover.

   Rune L. Hansen:
   Uten vil mere eller annen urett og og et nytt terror-regime kunne oppstå.

   Peder Aresvik:
   En ny kokebok er hva nasjonen trenger, Rune ....

   Lars Rønbeck:
   Hei Kirsten Alise. Det finnes et reelt alternativ til galskapen inne på Løvebakken. http://www.norgespartiet.no/qideologiq.html

   Peder Aresvik:
   Fordyp dere gjerne i skriftene til B. Dybwad Brochmann i samme slengen. Det var partiet hans som leverte den eneste stemme mot rasehygieneloven i Norge da den ble vedtatt ......

   Lars Rønbeck:
   BERTRAM D. BROCHMANN den store sosialreformatoren i Norge - http://www.samfunnsliv.no/broch.htm

   Lars Rønbeck:
   Bertram Dybwad Brochmanns taler i Stortinget
   http://www.norgespartiet.no/leserinnlegg/59-brochmanns-taler-i-stortinget.html

   Lars Rønbeck:
   Hei Peder. Vedr. kokebok. Der inne på Løvebakken er de flink til å koke suppe på en spiker.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange av kokkenes kokebøker det er noe galt med, ikke kokeboken.

   
---
---

   Kristine Dahl:
   Kom deg på Facebook, så snakkes vi der ...
   Thursday at 9:56pm ·

*
   Odd Arvid Johansen:
   Ei vinternatt
   (en psykosomatisk lidelse)

Blankploert is med nysnø på.
Kaikanter bare de domme tør trå.
Væromslag med holkeføre.
Hva har jeg nå -
her å gjøre!?

Varsomt føre foten frem.
Klokka er såvidt over fem.
Naturen har et mektig grep.
Livet kan fort -
falle bort, i et rep.

Egoisme hva er det?
Når alle søker den gode fred!
Øyne så store, triste og blå!
Det kan no selv -
den dumme forstå.

Hva gjør man ikke for gode venner!?
Ta vekk smerte, ved å skjære tenner!?
Vår Herre hjelper så gjerne til.
Et lårhalsbrudd -
Du kan tro hva du vil !...

Odd Arvid Johansen

   Odd Arvid Johansen:
   Dette "diktet" handler om mitt uhell.

   
---
---

   Odd Arvid Johansen, 26.02. 2011:
   
   at Ei vinternatt
kan være en
(en psykosomatisk lidelse)

Blankploert is med nysnø på.
Kaikanter bare de domme tør trå.
Væromslag med holkeføre.
Hva har jeg nå -
her å gjøre!?

*

   Odd Arvid Johansen:
   knakk lårhalsen den 4. januar.

   Annina Karlsson:
   urs, so du har brytit benet?

   Odd Arvid Johansen:
   Ja, og så fikk jeg MORFIN.
   Og da ble det litt rock and roll.
   Jeg skrev meg selv ut fra sykehuset 4 dager senere.
   På lørdag den 8. jan. kl. 1900 skrev jeg under på et dokument at jeg tok ansvaret selv. Jeg hadde fått to krykker og bestilte drosje.
   Klokken 19:52 var jeg hjemme. - Jeg har drosjekvitteringen, og turen kostet kr. 160,-
   kl. 21 samme kveld fikk jeg "besøk" av to politi.
   To unge politibetjenter inntok min heim.
   De "la meg i golvet".., jeg datt med andre ord over støvsugeren - slik at den ble skadet. Brillene mine ble ødelagt i basketaket.
   Jeg skrek at jeg var nyoperert, og hadde frosne skuldre, men jeg har likevel fått rykte på meg at jeg sloss med politiet.
   De fikk meg i håndjern, men da de ville ha meg bak i politibilen - uten krykker.. NEKTET JEG.
   Heldigvis tok de litt til vett og fikk ambulanse til meg, og så bar det avgårde til sjukehuset igjen.

   Annina Karlsson:
   Varfor kom polisen till dej po detta satt???????

   Odd Arvid Johansen:
   Dem trodde vel, eller syntes, at jeg var syk.
   Men vakthavende lege, ved legevakta, fant ingen grunn til "holde på meg". Så jeg ble løslatt fra håndjernene, og kl. 22:20 måtte jeg bestille taxi på nytt.
   Det var samme drosje, men denne turen kostet kr. 173,-
   Etter dette dro jeg til en kamerat med 4 øl og en halv liter vodka, og så fikk jeg en annen kamerat til å kjøre meg hjem ca. kl. 0100.
   Dagen etter ...

   Annina Karlsson:
   Behandlar man sjuka manniskor so??? Vad sjutton ar detta????

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Odd Arvid Johansen - forleden dag og enda tvangs-innlagt og mishandlet i Kvinherrad
   January 12 at 11:47pm ·

   Rune L. Hansen:
   Odd Arvid Johansen fra Stord fikk mere problem forleden dag og har telefonert meg flere ganger i den forbindelse, fra sin mobil-telefon til min hus-telefon, også i dag. Han ble tvangs-innlagt til Valen psykiatriske sykehus under Helse Fonna i Kvinherrad. De påberoper seg § 3.3 og 3.5 i Lov om psykisk helsevern for i første etappe å ville holde han der i opptil et år. De har "medisinert" ham blandt annet med noe som heter Orfilin (400 mg) - en "medsin" som gjør at en havner i psykose og blir sinnssyk, sier Odd Johansen. Da han telefonerte meg sist nu i dag forstod jeg det på ham som at de kanskje prøver å ta fra ham laderen til hans mobil-telefon samt at han ikke får papir og penn til å skrive med. De nekter tilgang til Internettet og har beslaglagt og nekter ham også tilgang til vesken sin med blandt annet sin bærbare pc med Internett-forbindelse.
   Han vil ut derifra og er redd for hva de kommer til å gjøre med ham og sier at både han og andre kan klage på tvangs-innleggelsen. Han sier at for å få stoppet dette og komme seg ut derifra trenger han iallfall også fort en advokat som kan håndtere slikt noe samt at det blir klaget og protestert på tvangs-innleggelsen og det hva de nu gjør med ham. Han sier at han nu imens vil be de der om å bidra til et skriftlig saklig helhets-perspektiv på hans livs-situasjon og situasjon iøvrig, også i forhold til hva som har skjedd, og at han vil ha åpenhet omkring og i forhold til det hele alt. Og at det at han knebles i forhold til Internettet og sin ytringsfrihet, samt angripes med kjemiske våpen, ikke bidrar til dette.
   Hvis jeg forstod ham rett var det dette han fortalte og var opptatt av. Hans mobil-tlf. er: 91 55 12 81.
   January 12 at 11:48pm ·

   Annina Karlsson:
   Jag har last om sont forut med,att de missbrukar skattebetalarnas pengar och resurser po detta sett. Och hur kan de tvinga el och kemikalier po fol so de forlorar minnet och sen posto att det inte ar skadligt? Om de holler honnom ett helt or mot hans vilja, om att han inte var alvarligt sjuk, ar det fruktansvart. Do behandlas han som en kriminell. Tillomed varre.
   January 13 at 11:34am ·

   Annina Karlsson:
   Borde inte det skrivas brev for att fo ut personer som sitter po det viset protestbrev i mangder?
   January 14 at 8:04pm ·

   Odd Arvid Johansen:
   kan visst ikke oppføre seg.., eller hva?
   16 hours ago ·

   Annina Karlsson:
   Hur ar det med dej Odd?
   16 hours ago ·

   Odd Arvid Johansen:
   Hei Annina,
   Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men jeg har smerter i hodet, bihulebetennelse, med tannverk,
videre murrer Lumbagoen,
   Skuldrene mine har fått diagnose "frozen shoulders", og de har bare blitt værre siden jeg forslet meg - sist sommer.
   Lår, hofte og setemuskler er ømme og stive.
   Jeg klarer bare såvidt å ta på meg strømpen på venstre fot.
   Ellers så føler jeg meg ikke så bra sjøl,
   men jeg spiser ikke medisin, unntatt antibiotika for bihulene.

   Annina Karlsson:
   Jag har en bekant som var bojd och stel i hela ryggen, gick med kapp. Hon tog bort amalgam och blev vig slangde kappen.

   Annina Karlsson:
   Ar du hemma ? For du hjalp?
   16 hours ago ·

   Odd Arvid Johansen:
   Jeg er hjemme.
   Ble han frisk når han fjernet amalganen?

   Annina Karlsson:
   Ja

   Odd Arvid Johansen:
   Jeg er vel ikke den rette til å svare på hvor frisk jeg er, men jeg ligger på sofaen, hjemme hos meg selv, og lurer på om jeg skal ta meg en tur til Polen, Murmansk, eller Thailand.
   I Murmansk er det billig å få fjernet amalgan, og erstattet det med porselen. De er jo dyktige i Polen også, men litt dyrere.
   Jeg tror det kan bli Thailand, for det er ydmykhetens land.
   Men det må vel planlegges.
   Har du noen forslag?

   Annina Karlsson:
   Jag har varit jattesjuk po grund av amalgam forut. Saneradeprofesionellt, forsiktigt det for inte spridas nar man borrar ut det. Om du satter en plomb i ett akvarium med fiskar dor alla fiskar, so gifftigt ar det. Mat med svavel i tar ut gifftet ur kroppen.
   13 hours ago ·

   Odd Arvid Johansen:
   Huff!,
   http://www.youtube.com/watch?v=9_ALElMLpRA
   9 hours ago 

---
---

   Kristian Berg, 26.02. 2011:

   For å finansiere utgifter knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige utslipp til luft (eksklusive utslipp av CO2), betaler bilkjørerne 4,54 kroner i veibruksavgift per liter bensin.
   I tillegg kommer merverdiavgiften og en CO2-avgift, som gjør at staten totalt tar inn i overkant av 8 kroner i avgifter per liter.
   (( Hva brukes Vei/ Årsavgiften til som staten krever inn i disse dager.))
   Tidenes høyeste bensinpris - Bil - E24
   http://e24.no/bil/tidenes-hoeyeste-bensinpris/20027874
    e24.no

   Selv om det ikke er like høyt som toppnivået sommeren 2008, på over 140 dollar, gjør avgiftsøkninger at bensinprisen er på sitt høyeste noensinne i Norge...

*

   Kristian Berg, 26.02. 2011:
   ‎(( Hva brukes Vei/ Årsavgiften til som staten krever inn i disse dager.))
   Dette begynner å gå over stokk og stein. Hvor lenge vil dette få lov til å fortsette før det norske folk setter ned foten. Er det ikke Kraftprisene som raner folket, så kommer disse vannvittige bensin og diesel prisene. Her testes folket til de grader, men når vil strikken ryke.

*
   Trond Ruud:
   Om historien har noe å fortelle oss, så må det være at fordobling av avgiftene gir oss en halvering av veibevilgningene. Og da blir situasjonen akkurat så håpløs som den har blitt i steinrøysa. Hvor lenge akter vi å fortsette på denne måten?

   Trond Ruud:
   Åpenbart er at dagens stat og styringsverk ikke er særlig interessert i den norske befolknings beste. Og politikerne fra ALLE partier er likeglade og vil bare inn i EU for å firedoble sin lønn og få et lass med frynsegoder. Så jeg er redd at det nå er opp til oss å få forandret situasjonen, da det åpenbart ikke lenger finnes noen i maktapparatet som er motiverte til å gjøre det for oss.

   Sverre Christian Eriksen:
   Folk må rett å slett slutte å stemme på de etablerte partiene ved stortingsvalget, og samle seg om alternativer. så enkelt og så vanskelig er det. Så må man selvfølgelig sørge for at opptellingen foregår på rett vis.

   Trond Ruud:
   Så mange mennesker er involvert i stemmetellingen, at jeg har problemer med å tro at det kan skje noe organisert juks i større skala der. Men, en kontroll kunne være å opprette en lukket "valgdagsmålingsdatabase" på internet hvor man kan logge seg inn og registrere sin stemmegivning og se om opptelling og registreringene i databasen stemmer overens i tilfredsstillende grad. Noen surregauker vil helt sikkert registrere en annen stemmegivning enn den faktiske, og andre vil ikke registrere den, så noe 1:1 forhold vil det antagelig aldri bli, men om avvikene er tydelige og gjentatte , er det kanskje en årsak til etterforskning og undersøkelse av opptellingen i de kretser hvor mest avvik opptrer. Det er i det minste fullt mulig å gjennomføre noe slikt. Med minimale omkostninger Juks med Diebold-stemmetellemaskinene i USA i 2008 nominasjonsvalget ble indikert på en slik måte gjennom at det i en småby, var en meget aktiv Ron Paul støttegruppe, som ante uråd da Ron Paul fikk 0 stemmer i byen, mens støtteforeningens 41 medlemmer på tro og ære sverget på at de alle hadde stemt for ham.

   Trond Ruud:
   Ron Paul Fraud! ‘Diebold’ Vote Machines Steal 2008 Primaries
   http://cheney.pblog.org/2011/02/19/ron-paul-fraud-diebold-vote-machines-steal-2008-primaries/

   Sverre Christian Eriksen:
   Da mangler vi bare et parti med et program som er samlende og ikke for detaljert/splittende. Ingen nominerte kan være med i hemmelige samfunn, det være seg europabevegelse eller frimurere e.l., og da er jo stort sett alle yrkespolitikere av idag automatisk utelukket. Ser at hver mann/kvinne må gjennom en ganske hard silingsprosess for å unngå at de "nye kostene" ikke bare fortsetter i samme spor som det vi har idag.

   Trond Ruud:
   Eller et stort, dominerende, Direktedemokratisk parti, hvor medlemmene bestemmer gjennom stemmegivning over nettet?
   Wikipedia:
   Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker. Et slikt system baserer seg i større grad på at velgerne selv er med på å avgi stemme i hver enkelt sak. Et system som baserer seg både på direkte og representativt demokrati kalles et blandingsdemokrati, og er den vanligste formen hvor direktedemokratisk aktivitet forekommer.
   http://no.wikipedia.org/wiki/Direkte_demokrati

   Trond Ruud:
   Dette ville i det minste gi makten tilbake til folket og ta den fra de politikerne vi nå snart allesammen forakter, enten vi er på venstre, høyre, eller sentrumssiden. Jeg vet ikke om noen annen fredelig måte å få til det på.

   Sverre Christian Eriksen:
   nrk og tv2 kan, som en begynnelse, slippe til alternative partier i debatter og sendinger før et valg, sånn at folk får høre på annet enn det etablerte. Vi kommer liksom ikke framover sånn som opplegget er nå, det etablerte består, år etter år og valg etter valg.

   Kristian Berg:
   Stemmer som du sier Sverre Christian, men det er dette vi må gå sammen får å få fjernet.

   
---
---

   Arild Holta, 26.02. 2011:

   Problemet er ikke bare alle justismordene i det norske systemet. Det finnes også GRADER av justismord. Slike feilaktige dommer er det mange flere av.

*
   Berit Mikalsen:
   Grader av justismord???? Så og så mange prosent justis myrdet???

   Arild Holta:
   Så og så mange "prosent" feil. Så og så mye feil lovanvendelse. Så og så mye feil i graden av skyld. Eks: Var h*n hovedperson eller medvirkende? Slo han en eller tre ganger? I hvilken grad var det overdreven voldsbruk, om det hadde en viss karakter av forsvar. Hvor mye narkotika var det "per" som hadde, av det som ble beslaglagt? Det var jo fem personer i bilen. Og stoffet hadde de kastet i fra seg. Osv. Det finnes en mengde tilfeller med gradering av skyld, eller spørsmål om hvor mye galt den eller de hadde gjort.

   Berit Mikalsen:
   Alså dersom det feks er en som har blitt utsatt for 50 % justismord, så betyr det med andre ord, at han var 50% skyld i det selv????

   Berit Mikalsen:
   En perfekt måte å rettferigjøre justismordet, på med andre ord`???
   Alså, jo han var utsatt for justismord, men hans måte å reagere i forhold til dette, i forsvar, rettferdigjør justismordet i fortid??

   Berit Mikalsen:
   Ta feks en far som mister samvær med ungene etter påsatt feildiagnose, der det feilaktig, og urerettmessig kom frem at han var en notorisk løgne, og en bankraner, osv osv. ... Noe som ikke stemte på personen i det hele tatt ...  
   Så i sin desperate iver for å ikke bare overleve, men ha tid til barna ... så jugde ham om samværet, og begikk bankran, for å få skaffet seg desperat livsoppholdelses midler ......
   SÅ BLIR ALSÅ DETTE VED GJENNOMGANG, TILAGT 50 % JUSTISMORD ......
   HVA DE FEILSLO, OG BEHANDLA HAM SOM .... HAN BLEI!!! ....??

   Arild Holta:
   ‎(1.) Først forstår man det som blir sagt, (2.) SÅ uttaler man seg. (3.) Og DERETTER kommer man med eksempler.
   Om en narkotikasmugler blir dømt for å ha smuglet mer narkotika enn hva vedkommende gjorde, så kan straffeutmålingen bli litt feil ....
   Altså: "Litt justismord".

   Espen Hæhre:
   Det forekommer endel overlagt justismord, og det er rimelig grovt.

   Berit Mikalsen:
   Hva er kjennetegn hoved karakteristikker for justismord??

   Espen Hæhre:
   Det er justismord når feil person blir dømt, eller om man blir dømt for noe som ikke har skjedd. Jeg ser det også som justismord hvis man dømmes for noe det ikke forligger bevis for. Det kan sikkert diskuteres.

   Berit Mikalsen:
   Kontra det at det ser ut som det florerer haugevis av mer eller mindre belyste justismord her i landet,uansett alder, og kjønn, og sørgelig nok som offer, de minste av oss BARNA!!! i forhold til av MANGE IKKE FÅR TILGANG TIL EN RETTFERDIG SAKSBEHANDLING OG EI HELLER I FORHOLD TIL MENNESKERETTIGHETENE!!
   HVA KAN GJØRES MED DETTE??

   Turid Holta:
   Espen Hæhre! Om en person blir dømt uten bevis, er jeg enig i deg i at det er justismord.

   Berit Mikalsen:
   Mange blir fratatt sivilt tap, både av materielle og menneskelig verdier ..... men uten at det foreligger lovlige dommer!!!
   Men med kraft av doms-autorisasjon!!

   Espen Hæhre:
   Eller om man må bevise sin uskyld ligger det også godt ann til justismord. Det er ikke vanskelig å få en norsk advokat til å uttale at du må bevise din uskyld i retten. Noe som egentlig er helt skrudd.

   Berit Mikalsen:
   Turid. Fy nemda er ett rettsorgan som har lov till å dømme med domsfulmakt uten bevisgrunnlag .... MENER DU DE HERVED UTGJØR JUSTISMORD???

   Turid Holta:
   Det du skriver her Espen er jeg og veldig enig i.

   Arild Holta:
   Fy-nemnden kommer omtrent bare med justismord, fordi de ikke respekterer familien eller krever bevis fra bv.

   Turid Holta:
   Den er jeg helt enig i Arild!

   Turid Holta:
   man dømmer folk på indisier i massevis de har ikke beviser for en sak. Men når det gjelder en politi så beskytter uniformen han fra å bli straffet uansett hvor mange bevis man kan finne på han. Det skal mye til å dømme en politimann.
   I vanlige saker holder det med en påstand fra et menneske og de kan blui dømt. Påstår man en ting om en politmann er det aller mest vanlig at han går fri, takket være uniformen som ikke beskytter folket slik den burde. Men seg selv dersom en polti har gjort noe straffbart.

   Espen Hæhre:
   Dette er egentlig politikerne(et organ jeg ikke husker navn på) og domstoladministrasjonens ansvar. De forstår imidlertid ikke sine oppgaver. Politikerne henviser gjerne til maktfordelingsprinsippet om man påpeker uhumskheter i rettssystemet. De tør ikke ta tak i det. Men fakta er at det er "folket" som bestemmer også over rettsystemet. Det skal gjenspeile holdninger i folket. Jeg husker ikke ordlyden, men rettsvesenet skal være rimelig strengt bundet av svært mange rettningslinjer for å unngå en maktopphopning. Problemet ligger i at organene som kontrollerer rettsvesenet av en eller annen grunn er i en slags "bedøvet" tilstand. Vet ikke om man kan kalle det paralyse eller stupor eller permanent vegetativ tilstand. Det er forresten ikke så lenge siden en dommer ble kicka ut for å beføle en jente på et tog eller noe i den duren.. så de er jo ikke helt "untouchable" dommerstanden heller. Vanskelig jobb de har.. og mye muffens. Hvis du konstant går å vasser i kjelteringer så er det egentlig ikke rart du ser alle som kjelteringer. Vi burde imidlertid hatt to forskjellige instanser for tvister og kriminalitet. De burde vært lokalisert på to forskjellige steder, og det burde være forskjellige mennesker. En dommer og en megler har egentlig helt motsatte oppgaver og det kreves også vidt forskjellige "skills" og egenskaper i de to rollene.

   Turid Holta:
   Man ser og saker der hvor politi har etterlyst vitner i saker. Og vitnet blir altså siktet i noen tilfeller og også dømt. Dette forde at politi ikke har funnet andre enn vitnet som har vært på stedet osv. Ergo sikter politi vitnet. Forde politi ikke makter å finne gjerningsmannen i saken, uten at de har mere på vedkommende enn at vedkommende er vitne.Slik er det også farlig å være vitne i saker. Politi gjør så elendig en jobb at det er rett og slett farlig. Det er så elendig et system i politi og rettsvesen at jeg tror jammen det er best å holde kjeft og la de gjøre jobben uten hjelp av vitner fiorde vitner kan bli dømt for saken.
   Men selfølgelig kommer det og så an på hva saker dreier seg om. Det er så mange forskjelige saker. Men at det må bli justismoprd i massevis slik polit og rettvesen jobber, jepp vær du sikker.

   Berit Mikalsen:
   Mange,deriblandt b v offre,sier at de vil ha system-endring og stemmer for mer resusjer å midler til en uavhengug gransknings kommisjon, som kan se igjennom å dømme i bv sakene
   Hva syns dere om det?

   Berit Mikalsen:
   Vet folk om at fy nemda er en såkalt uavhengig gransknings-kommisjon i b v saker??? Og oppnevnt som dette??

   Berit Mikalsen:
   Men hva betyr det da med uavhengig i denne sammenheng??
   Assosierer folk uavhengig med habilitet??

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken folket eller politikerne, byråkratene eller dommerne som bestemmer over rettsvesenet. Det er det lov og rett som selv gjør. De over-ordnede - altså øverste - lover.

   Rune L. Hansen:
   Graden av en forbrytelse - som for eksempel også et justismord er - er i henhold til Straffeloven og de øvrige over-ordnede lover.

   Liv Marit Bakke:
   Berit Mikalsen Turid. Fy nemda er ett rettsorgan som har lov till å dømme med domsfulmakt uten bevisgrunnlag .... MENER DU DE HERVED UTGJØR JUSTISMORD??? Fynemnda er ikke noe Retts organ. Det er en nemnd som skriver vedtak. Ikke dom som i en rett. Så alle vedtak fynemnda fatter er ulovlige i forholdt til EMK. Man skal ikke bli dømt uten en dom! Så alle saker som er kjørt for fynemnda er justismord!

   
---
---

   Anne Karin Setervang, 26.02. 2011:
   vilkårlig forfølgelse. Spøkelsene i deres egne hoder, er hva de ser, egne fordommer rammer andre hardt.

---
---

   Rune L. Hansen, 27.02. 2011:
   Så lenge brukerne aksepterer forbrytelser fra ansatte i den offentlige forvaltningen fortsetter kriminaliteten.

---
---

   Rune L. Hansen, 27.02. 2011:
   Så lenge det er synsing eller psykologer involvert i rettsvesenet blir det inte lov og rett.

---
---

   Irene Hov, 25.02. 2011:

   Anbefaler alle som har vært utsatt for Jannike Willoch som sakkyndig og sende rapporten til Helsetilsynet for vurdering.
   Alvdal-psykolog granskes av Helsetilsynet - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://ipad.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4039184.ece
    ipad.aftenposten.no

   Oppretter tilsynssak mot Jannike Willoch, som ble vraket som sakkyndig i fjor...

*
   Brit Jensen:
   Herlig at hun gikk i egen felle ....

   Irene Hov:
   Ubeskrivelig!

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt :- ))

   Marius Fynboe:
   Hehe ........

   Cecilie Krogh:
   ja, gurri malla . eg tenkte på deg me ein gang eg leste det. sykt ikje sant. dette kunne ha komt fram for lenge siden når me allerede viste dette. Litt som gammelt nytt,men det er vanskelig go bli hørt i denne verden. men supert uansett!

   Brit Jensen:
   En vanlig mann/dame i gata har ikke mye å si ,men hun ble felt av sine likemenn .Derfor var det herlig at ho ble tatt.

   Cecilie Krogh:
   Heilt sant,men skremmende!Dette kunne vært gjort for lenge siden, så da kan vi bare tenke hvor mange familier hun har ødelagt.

   Anders Kleppe:
   ‎@ Cecilie: Det er ikke bare henne som har ødelagt mange familier ...
   Willoch gjorde bare en dårlig jobb med å skjule inkompetansen som gjennomsyrer 'alle' sakkyndige.

    Irene Hov:
   Takk til Cecilie og hennes mor Inger sitter nå Helsetilsynet og leser Willoch sine trusler mot både Cecilie og Inger. Og det er flere hun har truet på mail som har ytret negative holdninger til henne. Som Anders skriver, hun representerer mange like syke sakkyndige som går løs, men med god hjelp fra gode støttespillere her på FB ble hennes udugelighet kopiert og for alltid foreviget.
   Jeg skylder en stor takk til alle som har støttet meg i kampen mot dette mennesket - jeg hadde aldri klart det uten hjelp fra dere!

   Rune L. Hansen:
   Hverken Jannike Willoch eller de andre har blitt tatt eller anklaget for det virkelig kriminelle de har gjort og gjør. Jannike Willoch ble nu tatt av de kriminelle for ytterligere å skjule det kriminelle.

   Rune L. Hansen:
   Det er i alminnelighet sånn det foregår i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Så hvem var det som egentlig gikk i fellen?

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle bruker Jannike Willoch for å forsterke sin virksomhet nu.

   Irene Hov:
   Rune: De gjør ikke det nå lenger ......  Sorenskriver Urdahl i Alvdalsaken har satt hennes honorar til kr. null. Det har aldri før skjedd i historien. Tror du virkelig hun får nye oppdrag mens lagmannsretten behandler hennes klage over null i honorar? Nope!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke det det handler om, Irene. Les hva jeg skrev over her.

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.02. 2011:

   Straffeprosessloven § 391 nr. 2 sier at en sak kan kreves gjenopptatt "når en internasjonal domstol i sak mot Norge har funnet at saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, hvis det er grunn til å tro at saksbehandlingsfeilen kan ha innvirket på avgjørelsens innhold, og gjenopptakelse er nødvendig for å bøte på den skade som feilen har medført"

*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Kan man si at Norge er bundet av f.eks EMK og dens innhold for på den måten å vise til en "Internasjonal domstol" ?

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ah. ."i sak mot Norge"- altså, presedens i tillegg.
   Da er man tilbake til frk Bruns spørsmål.

   Marius Reikerås:
   EMK er en internasjonal domstol norge er bundet av

   Marianne Lund:
   Gikk inn og fikk se dette også :
   " § 391. Til gunst for siktede kan gjenåpning kreves:
     1) når dommer, lagrettemedlem, protokollfører, tjenestemann i politi eller påtalemyndighet, aktor, forsvarer, sakkyndig eller rettstolk har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, eller et vitne har gitt falsk forklaring i saken, eller et dokument som er brukt under saken er falsk eller forfalsket, og det ikke kan utelukkes at dette har innvirket på dommen til skade for siktede,

   Rikke Arnesen:
   For å ta en sak opp for EMD må man ha uttømt alle nasjonale domstolsmuligheter. Dvs at man må ha gått hele veien om det nasjonale rettsapparat først. Deretter kan man ta en eventuel sak videre til EMD. Eller hva Marius? Du har da mer peiling på meg enn dette, det kan jo tenkes at du vet om en "snarvei".

   Rikke Arnesen:
   EMK er lovverket, det er EMD som er domstolen.Men Norge er bundet av EMK og derav også de avgjørelser EMD foretar, også i saker mot andre land. I en straffesak er det alltid den tiltalte vs Norge i EMK/EMD sammenheng. Likeså saker som er mellom en borger og en del av det offentlige apparatet. Bare til orientering.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Kan man da "prosedere" på noe vis med henvisning til presedens i sammenlignbare tilfeller slik at man kan unngå å søke individuell behandling i EMD ?

   Rikke Arnesen:
   Bjørn: Alle norske borgere kan og bør henvise til EMD praksis for norske domstoler om man finner dommer som man føler stemmer overens med egen sak. I dette ligger det at prinsippene og tidvis premissene som er satt av EMD har en reell overføringsverdi til din sak.
   Beklageligvis er det i den norske juriststand ikke så vanlig å påberope seg EMK/EMD.

   Marius Reikerås:
   http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

   Marius Reikerås:
   http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
   Dette er søkesystemet til alle dommer i menneskerettsdomstolen

   Kristin Brataas:
   Gjenopptakelseskommisjonen er inhabil som bare f.....

   
---
---

   Per Kristian Mathisen, 24.02. 2011:

   Om Menneskerettigheter og Barns rettigheter.
   Etter hva jeg forstår så har alle barn rett til å beholde sitt stasborgerskap og de har rett til beskyttelse av sin identitet. Videre har barn rett til kontakt med begge sine foreldre osv.. Og dette forutsettes også å være til barnets beste.
   Hvorfor gir ikke dette en utenlandsk statsborger som får et "Ankerbarn" med en norsk statsborger, forutsatt at barnet fødes i Norge, en umiddelbar rett til oppholdstillatelse og senere bosettingstillatelse? Barnekonvensjonen og hensynet til barnets beste skal jo være overordnet ALT annet?

*
   Rune L. Hansen:
   I Norge fordi det er kriminelle som forvalter og håndhever lov og rett. Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og resten av Menneskerettsloven, deriblandt Barnekonvensjonen, står egentlig meget godt forankret i Norge. Både norske Grunnlovens § 110c og Menneskerettslovens § 3 er og skal være en solid bekreftelse på dette.
   Grunnlovens med sin § 110c har lov-bestemt følgende: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
Og § 3 i Menneskerettsloven har lovbestemt at Menneskerettsloven "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".

   Per Kristian Mathisen:
   Jeg håpet at du, Marius Reikerås kunne hjelpe oss med å redegjøre for denne problematikk. Det er kanskje ikke så logisk som det kan høres ut?

   Herman Ellingsen:
   Barnekonvensjonen sier også at dersom andre lover/regler gir barnet et bedre rettsvern enn barnekonvensjonen sine, skal disse spesifikke reglene være gjeldende. Det blir derfor en bra suppe av dette, da lovverket faktisk er ullent. Hvilken lov gir barnet det beste vernet? - Det spørsmålet besvares med tilgjengelig kompetanse ...

   Rune L. Hansen:
   Det er lovbestemt at Menneskerettsloven "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning". Barnekonvensjonen er en del av Menneskerettsloven.

   
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. februar 2011, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius her ute i hele natt. 2 minus-grader tidlig i dag og null grader og tåke klokken 09.30. Derefter sol og dus blå til grå himmel og tåke og 4 pluss-grader klokken 11.30. Null til 1 pluss-grad, fuktig, tåke og tildels regn utover kvelden.
   Hvalpene har vært ute i et par timers tid i dag og er slitne utover kvelden.
---

   Rune L. Hansen, 28.02. 2011:

   Lov og rett er veldig mye viktigere for ehver og alle enn de fleste i et uopplyst samfunn som Norge tror. Veldig mye for viktig til å overlate til dommere, politi, byråkrater og politikere.

*
   Rune L. Hansen:
   Om ikke vi forstår dette blir det de kriminelle som albuer seg frem.

   Rune L. Hansen:
   Det var slik Norge ble til et terror-regime i en overflod av kriminell galskap.

   Embla Amor Laache:
   Vel, kan ikke si sharia lovene er til det beste for et folk. Den er utbredt og folk blir dømt ( flest kvinner ) utelukkende på sharia loven ... uten en rettferdig dom overhodet ...

   Jane Øvertungset:
   Så sant, så sant! Jeg tror ikke de som ikke har vært i kamp mot det offentlige Norge, aner OMFANGET av hvor gjennomsyret råttent det er! Alle midler tas i bruk for å frikjenne seg selv (staten) - det lyves, fakta skjules, ingen medmenneskelighet, ingen skrupler, ingen samvittighet .... Rettssikkerheten for alle som rammes er ikke-eksisterende!

   Embla Amor Laache:
   Hvis man i Norge, et av verdens rikeste land, gjør noe så uhørt som å bli syk, få nedsatt arbeidskapasitet, og ikke lenger klarer å betale hva det koster å bo i egen bolig ... så kommer futen og fratar deg boligen ved tvangssalg. Altså, ikke nok med at man har " forbrutt " seg mot staten ved å bli syk, neida, man skal i tillegg til det straffes ved å miste sitt hjem, selve fundamentet i livet. Man blir bare sykere og ennå mer nedbrutt av at denne primitive praksisen fins. Det må da være mer lønnsomt for samfunnet å hjelpe så man kommer på beina slik at boligen kan beholdes ... Jeg begriper ikke at denne middelalder praksisen får lov til å eksistere. Penger betyr mer enn folk, også i Norge. Det er forferdelig ...

   Rune L. Hansen:
   Det er på kryss og tvers tusener måter mennesker mishandles og henrettes på i Norge, bak kulissene og bak propagandaen. Tusener av måter, men oftest med visse felles-nevnere: -- Det skjer i offentlig regi, via "nyttige idioter" og nøkkel-personer. (Nøkkel-personer som har albuet og karret seg frem fra stillingen som "nyttig idiot".) -- Og med bruk av og manipulasjon med falsk dokumentasjon. -- Og forbigåelse av lov og rett ved manipulasjon med synsing, sladder og under-ordnede selvbestaltede lover og regler.

   Rune L. Hansen:
   Det blir fjernt og unnvikende og fordekkende å snakke for meget eller for høyt om sharia-lover og urett langt borte, når vi har tilsvarende og det som verre er nært omkring oss.

   Embla Amor Laache:
   Sharia lover blir også praktisert i Norge” Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
   og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
   Du må ikke tåle så inderlig vel
   den urett som ikke rammer deg selv!” Øverland !!!

   Embla Amor Laache:
   We are all one : Oneness ! Namaste

   Rune L. Hansen:
   Ja, godt vi får det sagt, Embla, og nok og godt nok er det ikke sagt minst før galskapen er stoppet.

   Embla Amor Laache:
   Håper jeg får være tilstede når galskapen blir stoppet. Menneskene har evne til stor ondskap under de rette forutsetninger ... la oss håpe nå at den tid snart er over og at vårt dna og vi går til en høyere dimensjon hvor ondskap ikke finnes !

   Embla Amor Laache:
   Men så har vi yin & yang, en naturlov her på jorden ?

   Rune L. Hansen:
   Ja det haster og er veldig viktig og sentralt. At forhold jevner seg ut og inngår i metamorfoser gjør det ikke mindre viktig eller mindre til haste-sak. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Men for de kriminelle, onde og perverse er det motsatt, tror de.
   Litt av et syn!

   
---
---
   Bilen blir avskiltet om ikke jeg får ordnet med den alminnelige to-årige EU-kontroll innen utgangen av februar 2011, stod det i brevet. Det er i dag, siste dag i februar. Ingenting mere annet jeg kan gjøre med det. NAV forholder seg tause. Politiet gjør antaglig heller ikke jobben sin i forhold til uretten fra NAV sin side. Så hvilken jobb og hva er det de da i steden gjør?
   Hva enn de gjør eller ikke gjør så avgir de uansett dermed beviset for hva de faktisk gjør. Det er slik det er. De avleverer bevisene og beviset, som perler på en snor.
   Jeg fikk imidlertid handlet dagligvarer lørdagen, på grunn av igjen en slags gave fra farmor. Hun har i uken som var vært på sykehuset i Trondhjem for en operasjon og er der kanskje enda.
   Jeg har ikke handlet bensin til bilen siden 19.11. 2010 (Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06). For tre og en halv måned siden.
   Bortsett nærsagt fra å stelle med blomstene har jeg bare forsøkt å få hjelp fra våre norske myndigheter mot angrepene fra Iren K. Hebnes og hennes med-spillere, skriftlig. Ingenting annet. Og vi har kun og konsekvent fått det motsatte. Nu i 5 år.
   Det hele alt fremgår av saks-dokumentasjonen ( ekstern ).
---
---
   Hva er det jeg har gjort og skal straffes for? For at jeg alltid i alle år har vært en vellykket far for mine barn?
   Og mine barn? Hva er det de har gjort og skal straffes for?
   Jeg bare spør. Svarene fra de forskjellige hold oppsamler vi og tar vi vare på.
   Jeg har ikke engang gjort hva de påstår jeg har gjort. 
---
---

   Iøvrig, 28.02. 2011:

   Deres politikk er å forsøke å fremstille det som at foreldre er farlige for sine egne barn. Særlig for sine egne barn.
   Og at avstanden bør være størst mulig og barna helst fangeholdes og knebles eller holdes mest og lengst mulig bort fra sine foreldre og sitt hjemsted. Og mest mulig under offentlig kontroll og undertrykkelse. Og både foreldre og barn på allslags vis være mest mulig bundet til kontroll og tvang. For å oppnå dette tyr de til allslags kriminell galskap, undertrykkelse, propaganda, trusler og falsk dokumentasjon overfor befolkningen.
   Samt forakt for de eldre, for ekteskapet, for menneskeverdet, for lov og rett, for kristendommen, osv.

   Sannhet, lov og rett, kjærlighet, underholdning, kultur, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, etc., vil de ha erstattet med sladder, synsing, angiveri, indoktrinering, babbel, propaganda, kriminell galskap, fangehold, konsentrasjonsleire, bomstasjoner, data-overvåkning, grådighet, kjønns-kamp, alles krig mot alle, osv.
   Og diskriminering, ødeleggelser, trusler og til-intetgjørelser overfor alt annet.
   Kriminelle perverser og molboer som tror seg bedre enn alt annet, det er hva de vil ha. Slike og slikt som seg selv. Og knapt nok det.
   Mordere og monstre uten samvittighet, som selger sin samvittighet og bevissthet for å være med på leken. For å spre likegyldighet og ødeleggelse rundt seg i verden. I hva de kaller for sin frihet. På bekostning av alt og alle unntatt seg selv.

   Sterke, unødvendige, negative, bitre, sinte eller hovmodige ord fra min side? Nei, saklige fakta.

*
   Einar Inderberg:
   NOEN foreldre er faktisk d!!!!

   Ann-Helen Henriksen:
   bra sagt og skrevet Rune :o) Kunne ikje sagt det bedre sjøl ... Du har 110% riktig

   Rigmor Fossdal:
   Hvem er "noen", Indreberg? Kom gjerne ikke med alle påstandene om voldelige, kjempefarlige, osv. - Hvem er de farlige? Pluss- hva med de stk noen i statlige oppdrag, - er de bra for barn? Og hvorfor er de det - om du mener det da?

   Ann-Helen Henriksen:
   alle barn fortjener sine biologiske foreldre som har satt dem til verden :o) det er alfor mye sladder og falske rykter der foreldre blir fratatt barna på det grunnlag, og det er hårreisende ... korrupt land vi bor i ... eg skjems :o(

   Rune L. Hansen:
   Den var mildt sagt veldig utidig og dum den der kommentaren, Einar Inderberg.

   Rune L. Hansen:
   Ja, ikke bare er forholdene i Norge nu groteske, men direkte katastrofale og perverse, i en overflod av kriminell galskap, terror, undertrykkelse, trakassering, tortur, utplyndring, ødeleggelser, henrettelser og til-intetgjørelser. Forholdene er virkelig katastrofale, og på de usleste vis forsøkt skjult bak kulissene, propagandaen, trusler og falsk dokumentasjon.

   
---
---
   Den som er nær ved sin integritet eller som har sin integritet i behold beriker for hver dag mere og mere seg selv og verden.
   Og forholdet er motsatt hva gjelder det motsatte.

   Integritet er nu på det nærmeste utryddet i Norge og i store deler av den vestlige verden og iøvrig stadig mere og mere i verden forøvrig.
---
---
   
   Marie Barnamine, 28.02. 2011, hos Menneskerettsdomstolen Norge, på Facebook:

   hvordan gjør man det når man vil anke til menneskerettsdomstolen? ka som skal til for å gjøre det?

*
   Rune L. Hansen:
   Først være nøye med å anke alt i Norge, innen tidsfristene. Derefter skrive til EMD og fortelle om saken, derefter fylle ut deres klageskjema og legge ved kopi av relevante dommer og saks-dokumenter.

   Rune L. Hansen:
   Hvis jo det er Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (in France) du tenker på. Det nærmeste og eneste enda av slikt noe her i Norge er herværende, som en jo og kan forsøke å klage til - samt be om saks-behandling fra.

   Rune L. Hansen:
   NORM hjelper med slikt: NORM - Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter
   (Norwegian Organisation for Justice and Human Rights)
   http://www.norm-norge.no/

   Rune L. Hansen:
   Av norske advokater er det enda ikke mange som hverken vil eller våger.

   
---
---

   Rune L. Hansen:
   Hvem vet vel ikke barnas beste?! Det vet både lov og rett (ikke ulov og urett) og noe anstendige mennesker, og ikke minst barna selv! Spør barna. De eneste nærsagt som ikke vet det er mennesker med kriminelle motiver, - som for eksempel i barnerov-industrien. Og indoktrinerte.

---
---

   Rune L. Hansen, 28.02. 2011:
   Med det offentlige norske såkalte barnevernet og dets dirigenter og med-spillere er ikke bare alt av kriminell galskap og perversiteter mulig, men også det alminnelige.

---
---

   Torgeir Bjelland, 28.02. 2011:
   ‎"Barnevernstjenesten" er ei skute med slagside. Nå skal det bli spennende å se om rottene klarer å forlate det synkende skipet

---
---

   Morgan Spro, 28.02. 2011:
   "(...) jeg satt her om dagen og leste at vi hadde noe av den biligste bensinen i Europa, gjennomsnits Nordmannen kunne fylle 17,5 liter for 1 times jobb, jeg regnet litt på dette, og da ser en fort at noe i regnestykket er virkelig galt. jeg tokk utgangpunkt i prisen som da var oppgitt på siden, jeg kom da frem til at 17,5 liter kostet 243,95kr, nå er det vel veldig tvilsomt at en gjennomsnitts Nordmann nesten har 250kr pr time etter skatt. DE MANIPULERER TALLENE SÅ FORFERDLIG GALT! absålutt noe å se på her."

---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett utredes fra og for lov og rett.

   Arild Holta:
   Sirkelargument

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe sirkel-argument, det er slik det presist sagt faktisk forholder seg.

   Arild Holta:
   Om det ikke er sirkelargument så er det en uttrykksform så uklar at det ikke er mulig å forholde seg til, og da gidder jeg ikke snakke noe mer om den saken, men konstaterer at jeg ikke kom til bunns i dine holdninger rundt hva som skal gi lov.
   Ut fra hva du tidligere har skrevet, så undrer jeg om du kanskje har en slags tro på en evolusjonering av lov og rett frem til perfeksjoneringen i menneskerettigheter av i dag?? Noe slikt ville jeg eventuelt også si meg uenig i.
   Jeg tror på negative, naturlige menneskerettigheter som stemmer overens med eiendomsretten til seg og sitt.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett er en assosiativ og dynamisk prosess. Hvilket også er tanker som blandt annet har fremkommet i og med prinsipplæren til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Her skal jeg gi en innfalls-vinkel som kanskje kan være lettere for deg: Det samme forhold gjelder også i og for Ordet. Ordet utredes fra og til Ordet. Særlig både for Paulus og evangelisten Johannes var dette selvfølgeligheter. Fordøy på det. Dette og slikt har det liten hensikt å snakke om bare for å snakke ... Iøvrig blir det ikke annerledes med et utgangspunkt i for eksempel tvang.

   
---
---
   
   Konspirasjonsteoretikerne - og de galne
   by Arild Holta on Monday, February 28, 2011 at 5:35pm.

   Mennesker har konspirert mot hverandre i alle tusen år. Ikke minst politikere. I forskjellige land i verden legger de feller for hverandre, og skyter eller sprenger hverandre i filler.
   For nesten to tusen år siden konspirerte maktmennesker mot Jesus og fikk han drept.
   På tredve- og førtitallet konspirerte man mot jødene, og fikk drept millioner.
   Vi kunne også snakke om hutuer og tutsier og den masakren konspirasjonene mellom grupper der førte til.
   Etc, etc, etc.
   Men kaller du deg konspirasjonsteoretiker, så tror folk du er gal.
   En filosof sa en gang: Det har ikke mening å kalle noen gal. all den tid de såkalt normale er galne.

*
   Øyvind Bremnes:
   De første rødbrune - det var flertallet som avgjorde ...

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Det er alldeles rett, Arild. Men husk at Jesus MÅTTE DØ. Det var en planlagt handling for verdens frelses skyld. Det er fint å ha som bakteppe, når en analyserer og "tolker" Bibelen som teologene er så glad i. Det er nettopp fordi de sekulariserte forskerne som ikke har Åndens lys over Guds Ord, forsøker å måle alle hendelser gjennom historien som menneskepåfunn på "dårens vis" (Salme 14). Da må de selvsagt også redusere Bibelen og JESUS, kun til "menneskeskapte" religiøse fenomener, ellers går hele deres sekulærhumanistiske og rød-grønne verdensbilde i knas - stakkars ...

   Arild Holta:
   Enig, KNA.
   Poenget mitt denne gangen var at konspirasjoner er noe mennesker driver med til alle tider. Når det pluttselig er blitt politisk korrekt at konspirasjoner ikke foregår, så er det fare på ferde.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Helt sant det også, Arild. Vi ser jo så mye snusk og kameraderi i reneste mafiastil som avsløres bare i lille "snille" Norge.  Umoralen og grådigheten styrer og tar over, straks folk ikke passer på sine myndigheter. Derfor forsøker de "politisk korrekte" å nekte innsyn i alle ting. Fordi vi har hatt slike svimlende oljemilliarder, har du sluppet unna med omtrent alle ting, fordi det kan skjules i ubegripelige budsjetter og skatteregler. Så bruker de millioner på politisk korrekte skolebøker, aviser og TV-program. Minst 80% av alt dette, styres i dag av de rød-grønne. Og ikke fordi jeg hater kommunismen så mye, fordi jeg har hatt mange gode "røde" venner. Nei, det er ATEISMEN som gjennomsyrer de umoralske folka blant de rød-grønne, og deres antisemittiske løgner som virkelig er vanskelig å svelge. Konspirasjoner er der helt sikkert hele tiden. Jeg er kjempefan av Mulder og Scully i X-Files. Selvom det er fiction, så er det absolutt based on a true story. Politikk er er RÅTTENT SPILL, og de som blir smittet av spillebasillen, skyr ikke noe middel for å få makt og penger.

   Sylvia Sane:
   Vel, enkelte av konspirasjonsTEORIENE passer sikkert hjemme i X-files også. Det er jo ikke så at konspirasjoner ikke eksisterer. Det er jo et begrep som er der for en grunn. Men det kan jo være forskjell på det, og enkelte idèer som ser ut til å være utformet av mennesker som sikkert med all mulig gyldighet har grunn til å være vred på myndighetene, sannsynligvis ved å bli påklistret en diagnose, som i mange av disse sammenhengene ser ut til å ha sin berettigelse. Jeg vet ikke helt om det er hva denne tråden handler om, men altså om det er tale om skepsis til en del av disse forestillingene som florerer rundt om. Noe som ikke behøver å bety at man tror at myndigheter og styre og stell har rent mel i posen i alle sammenhenger.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   he he, Sylvia. Skal ikke gjør det så komplisert jeg. Har en god porsjon humor og ironi i det meste jeg sier. Håper du ikke tar "X-Files" helt ut av kontekst.

   Yvonne Margrethe Ackenhausen-Turner:
   mange ganger bruker man såkalte ideer for å skjule konspirasjoner, det også være seg diagnoser, som bare er en ideologi og ikke fakta i 95% av tilfellene!!!!.. hadde regjeringen væft så fint som det legges så fint beskyttelses-teori her ovenfor,så hvorfor klager nærmest alle da??.. og hvorfor kommer det ikke ut annet enn på facebook og div og ulovlig og sperret fra det offentlige ellers som tv etc.. mangel på bredsyn burde vel kanskje bli en diagnose også nå etter at jeg leste dette ovenfor... beklager.. men jobber du innenfor de offentlige etatet må jeg da spørre???.. og det var ideologisk spørsmål og ikke direkte tiltalende spørrende!!.. takk:)))  

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Jesus var så rasendes i synnagogen at han veltet bor og kalte de lærde for hyklere. Det står det i bibelen

   Kjell Nygaard-Andersen:
   oj oj oj oj oj. Tror jeg sier god natt for i dag jeg. Guds fred alle sammen

   Rune L. Hansen:
   Konspirasjons-mekanismer utvikler og utfolder seg intuitivt i et samfunn når det onde og kriminelle griper om seg. De kriminelle stempler særdeles gjerne og ivrig enhver forvirring og spekulasjon som syk og konspirasjons-fantasi. Også ikke minst når og hvis noe av det eller noen av de er faktisk avslørende. De kriminelle vil ikke bli avslørt eller tatt på fersk gjerning. Og de vil helst at folk flest skal tro at kriminelle ser ut som B-gjengen i Donald Duck, med svarte masker på og brekkjern i hendene, og at et mord-våpen er et gevær og ikke en underskrift, og at intet mord har funnet sted om ikke blod sees eller skrik høres. De kriminelle vil indoktrinere, kneble, monopolisere, kidnappe, fangeholde, propagandere og skrive falsk dokumentasjon. Vil underkue, til-intetgjøre og drepe. Og altså både skjule og hemmeligholde og lure og lyge, med mere av ondskap. -- At Jesus måtte bli drept, måtte dø, var det få som så eller forstod, men Jesus selv så og forstod. Han måtte ikke fordi han måtte eller ville, men fordi han faktisk ble (faktisk kom til å bli) drept.

   
---
---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq